PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR"

Transkript

1 INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering samt metode for kvalitetssikring som kunde og leverandør er enige om å legge til grunn i dette innføringsprosjektet

2 Dokumentkontroll Versjonshistorikk Dato Versjon Endring siden forrige versjon Arbeidsversjoner på utkast Versjon av utkast for godkjenning 1.1 Første versjon godkjent av styringsgruppen 2.0 Versjon av endringsutkast for godkjenning 2.1 Endret versjon godkjent av styringsgruppen 3.0 Versjon av endringsutkast for godkjenning 3.1 Endret versjon godkjent av styringsgruppen Distribusjonsliste Navn Stein Andreas Mæhre Bjørn-Are Lyngstad Firma / Virksomhetsområde / Forretningsområde / Funksjon / Avdeling/ adresse Distribusjon Visma Distribusjon Uninett FAS og piloter Godkjent av Styringsgruppen den, for Uninett Fas Stein Andreas Mæhre for Visma PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 2 av 12

3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING FELLESTREKK VED INNFØRINGSPROSJEKTER FOR VISMA LØSNINGER STYRENDE DOKUMENTER 5 2 PROSJEKTMANDAT PROSJEKTETS NAVN PROSJEKTETS EIER BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTETS MÅLSETNING OMFANG AVSLUTNING AV PROSJEKTET 7 3 ANSVARSFORHOLD ORGANISERING UNINETT FAS VISMA STYRINGSGRUPPEN OVERORDNET PROSJEKTGRUPPE PROSJEKTLEDER, UNINETT FAS PROSJEKTANSVARLIG, VISMA SYSTEMGRUPPE SYSTEMGRUPPELEDER TEKNISK GRUPPE 9 4 PROSJEKTRUTINER RAPPORTERING FREKVENS MOTTAKER GODKJENNING ANSVAR RISIKOHÅNDTERING ANSVAR AVVIKSHÅNDTERING MELDING OM AVVIK AVVIKSRAPPORT MED KONSEKVENSANALYSE RAPPORTERING AV AVVIK KORRIGERENDE TILTAK OPPFØLGING AV KORRIGERENDE TILTAK ANSVAR VARSLING ENDRINGSHÅNDTERING ENDRINGSMELDING FRA LEVERANDØR ENDRINGSMELDING FRA UNINETT FAS ANALYSE ENDRINGSTILBUD 11 PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 3 av 12

4 4.5.5 ENDRINGSORDRE BETALING ANSVAR DOKUMENTASJON ESKALERING FAKTURERING 12 PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 4 av 12

5 1 Innledning I de fleste prosjekter av en viss størrelse er det et behov for at prosjektdeltakerne enes om felles spilleregler innen fagområdet prosjektstyring. Dette dokumentet oppsummerer leverandørens anbefalinger i så måte. Våre anbefalinger er et resultat av planlagte og målrettede aktiviteter for akkumulering av erfaringer vunnet i vårt prosjektmiljø. 1.1 Fellestrekk ved innføringsprosjekter for Visma løsninger I alle prosjekter vil det være behov for å identifisere og verifisere detaljerte forutsetninger for gjennomføringen. Forutsetningene påvirker alltid den endelige struktur på organisering og prosjektplan, samt den veiledning og de anbefalinger som våre prosjektledere gir under innføringen. Et prosjekt medfører en ekstra innsats fra alle som deltar i prosjektet. Det er derfor viktig å planlegge med, og ta hensyn til dette i fremdriftsplan og organiseringen av prosjektet. Det må sikres at daglig faglig drift blir ivaretatt også i prosjektperioden. Et prosjekt medfører ofte en mulighet til å evaluere arbeidsrutiner og arbeidsfordeling både innenfor et fagområde og på tvers av fagområder. Prosjektet kan derfor være en mulighet til å få bedre organisatoriske løsninger og øke motivasjonen i organisasjonen. Noen viktige forutsetninger for økt motivasjon er forankring hos ledelsen, samarbeid, aktiv deltakelse og tilstrekkelig informasjon. Et prosjekt kan medføre at fokus settes på informasjonssikkerhet og konsesjonsvilkår for personopplysninger. Prosjektet kan være en mulighet til å øke tryggheten for at informasjonssikkerheten i organisasjonen ivaretas på en god måte. 1.2 Styrende dokumenter Visma legger vekt på at det skal være kost/nytte også i administrasjonsarbeidet som knyttes til prosjektgjennomføringen. Det er derfor leverandørens anbefaling å benytte følgende dokumenter i prosjektstyringen: Prosjektbeskrivelse Denne prosjektbeskrivelsen som dokumenterer mål og evalueringskriterier for prosjektet samt organisering, plikter og mandat for de personer og grupper som deltar i prosjektet. Dokumentet produseres bl.a. for å kunne vurdere målrealisering når prosjektet er gjennomført. Det er vår erfaring at dokumentet bidrar til å skape trygghet for prosjektrutiner og entydig kommunikasjon om mål og mandat i prosjektet. Oversikt prosjektorganisasjon En oversikt over prosjektdeltakere med kontaktinformasjon for disse. Dette dokumentet produseres for å lette kommunikasjonen blant prosjektdeltakerne. Dokumentet viser tydelig hvilken prosjektrolle den enkelte medarbeider har. Dette gjør det enkelt å finne riktig dialogpartner for en aktuell problemstilling. Fremdriftsplan En detaljert fremdriftsplan som ivaretar både de aktiviteter som VISMA har ansvar for og de aktiviteter som må gjennomføres av UNINETT FAS og pilotene. Dette er det bærende dokumentet for prosjektgjennomføringen. Det brukes til koordinering av aktiviteter, og viser hvordan de enkelte aktivitetene henger sammen. Videre foretas fremdrifts- og avviksoppfølgingen i henhold til fremdriftsplanen. Prosjektrapport En prosjektrapport som ajourføres men den frekvens en enes om i prosjektbeskrivelsen. Som et minimum anbefales at prosjektrapporten revideres før hvert styringsgruppemøte. Denne gir en oppsummert oversikt over milepæler, risiki m/tiltak, ressursforbruk målt mot kontraktsbudsjett samt avviks- og endringslogg. 2 Prosjektmandat 2.1 Prosjektets navn Prosjektets navn er : Innføring av bestillingssystem i UH-sektoren PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 5 av 12

6 2.2 Prosjektets eier Alf Hansen, Daglig leder, Uninett FAS 2.3 Bakgrunn for prosjektet UHRs Økonomiarbeidsgruppe ba UNINETT FAS initiere en prosess for å anskaffe et innkjøpssystem for TROFASTpartnerne. Basert på denne forespørselen startet UNINETT FAS i april 2006 opp et arbeid med å sondere markedet. I løpet av den første måneden fikk UNINETT FAS presentasjoner av flere aktuelle innkjøpssystemer, samt at UNINETT FAS startet opp en dialog med både ehandelssekreteriatet og NTNU. På et tidlig tidspunkt ble det klart at det offentlige, gjennom ehandelssekreteriatet, var i startsfasen for offentlig anbudsprosess for anskaffelse av sluttbrukerapplikasjon til markedsplassen ehandel.no. Etter dialog med UHRs Økonomiarbeidsgruppe, samt oppfordring fra UHRs Innkjøpsutvalg, fant UNINETT FAS det som den mest hensiktsmessige løsningen for UH-sektoren at UNINETT FAS satte av tid og ressurser til å bidra i ehandelssekreteriatets prosess. Hensikten med UNINETT FAS sin deltakelse i prosessen var å sikre at TROFAST-partnernes spesielle behov kommer med i konkurransegrunnlaget. Dette vil være integrasjon mot relevante TROFAST-applikasjoner (Agresso og Contempus.Invoice) og FEIDE. De argumentene UNINETT FAS så på dette tidspunktet for å delta i en felles prosess med ehandelssekretariatet, var: Sammenfallende interesse mellom Trofast-institusjonenes behov og ehandelssekretariatets initiativ. Deltakelse i prosjektgruppen med mulighet til å påvirke prosess og ivareta Trofast-institusjonene sine interesser. Rask prosess, skal ha på plass løsning til 1. desember i år. Tilbudet representerer en stor aktør i markedet, forutsetning for veldig god pris. Anbudsprosess legger opp til valg mellom flere alternative innkjøpssystemer. Prosess vil nyte godt av erfaring fra eksisterende brukere (blant annet NTNU). Bygge egen kompetanse på området. UHRs Innkjøpsutvalg ønsker felles prosess mellom Universiteter og Høgskoler. UHRs Økonomiarbeidsgruppe ønsker at Uninett representerer Trofast-institusjonene i denne prosessen. Denne prosessen vil resultere i et sett av rammeavtaler på et internettbasert innkjøpssystem som TROFAST-partnerne kan gjøre avrop på, gitt at de avgir en fullmakt til ehandelssekreteriatet. 2.4 Prosjektets målsetning Forbedre økonomisk styring av prosessen fra bestilling til betaling Bedre kontroll på bestillingstidspunktet Sporbarhet og gjennomsiktighet i innkjøpsprosessene Dette forutsetter at bestillingssystemet blir det naturlige punktet for brukeren når han skal bestille/rekvirere varer. Mer effektive innkjøpsprosesser Automatisering (fra menneske til maskin) Digitale dokumenter (for eksempel e-faktura) Arbeidsflyt (mer effektiv og korrekt godkjenning av bestillingen) PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 6 av 12

7 Integrasjoner som skal støtte hele prosessen fra bestilling til betaling (kontroll og avstemmingsrutiner på tvers av systemene). Bedre kvalitet i innkjøpsprosessene Korrekt varebestilling (optimalt produkt og bruk av godkjente avtaler) Korrekt leveranse (avstemming og kontroll automatiseres) Korrekt oppgjør (betaling til rett tid for mottatte varer) Reduksjon av mulighetene for bevisst manipulering Bedre innkjøpsavtaler Større lojalitet til inngåtte rammeavtaler Bedre statistikkgrunnlag for analyse Bedre grunnlag for forhandlinger ved inngåelse av nye rammeavtaler Bedre priser Videre innføringsløp Etablere malverktøy Forenkle innføringsløp Kostnadseffektivisere 2.5 Omfang Prosjektets omfang er begrenset til kontrakt, datert Kostnads- og tidsrammer er definert iht. forståelse på oppstarttidspunkt av hva dette innebærer for prosjektet. Denne forståelsen kan endre seg over tid Avslutning av prosjektet Sluttrapport utarbeides i felleskap Evt. Godkjenningsdokumentasjon PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 7 av 12

8 3 Ansvarsforhold Hvem har ansvar for hva i prosjektet? Før en fordyper seg i prosjektets detaljplan kan det være hensiktsmessig å beskrive det ansvar ulike roller og enkeltindivid har i prosjektet. Detaljerte ansvarsforhold er inkludert i den til enhver tid gjeldende fremdriftsplan. 3.1 Organisering 3.2 Uninett Fas Uninett Fas i samarbeid med prosjektledere for pilotene vil være ansvarlig for å sikre prosjektet de ressurser (finansiering, personell, tilgang til informasjon, koordinering, møteadministrasjon, tilrettelegging av informasjon til involverte parter, osv.) som trenges for å gjennomføre prosjektet iht. gjeldende fremdriftsplan. 3.3 Visma Visma har ansvaret for å levere produkter og tjenester iht. gjeldende kontrakt, fremdriftsplan(er) og eventuelle tilleggsavtaler. 3.4 Styringsgruppen Uninett Fas og Visma har etablert egen styringsgruppe til å ha det overordnede ansvaret for prosjektet. Gruppen sørger for at prosjektet har den nødvendige forankring i toppledelsen i UNINETT FAS og pilotene, overvåker prosjektet, samt tar strategiske prosjektbeslutninger. Deltakerne i styringsgruppen fremgår av dokumentet Prosjektorganisasjon.. Styringsgruppemøter gjennomføres iht. planens aktiviteter for fremdriftskontroll. 3.5 Overordnet prosjektgruppe Denne gruppen har ansvaret for de tverrfaglige beslutningene i prosjektet. Gruppen har myndighet til å beslutte rutiner for piloter og anbefale bruk av løsningene der hvor beslutningene har tverrfaglig natur. (For eksempel innkjøpsorganisasjonen og regnskapsavdelingen.) 3.6 Prosjektleder, Uninett FAS Prosjektleder hos Uninett FAS har ansvar for å rapportere til styringsgruppen. Prosjektleder hos Uninett FAS og prosjektansvarlig hos VISMA gjennomfører avtalte statusmøter for fremdriftskontroll og rapportering iht. avsnittet om rapportering nedenfor. 3.7 Prosjektansvarlig, VISMA Prosjektansvarlig fra VISMA har ansvaret for VISMA s leveranse og er leverandørens prosjektleder. Prosjektansvarlig har ansvaret for å forberede og gjennomføre statusmøter med UNINETT FAS s prosjektleder i det omfang som er tatt inn i plan og innenfor rammene i kontrakten. Dersom det oppstår forhold i prosjektet som medfører at estimert omfang av prosjektstyring vil overskrides, skal dette behandles i henhold til rutine for endringshåndtering, dersom det ikke inngår som tiltak i en avvikshåndtering. Prosjektansvarlig hos Visma skal initiere til møter, styre prosessen og bidra til fremdrift i henhold til tidsplan. 3.8 Systemgruppe Systemgruppen er ansvarlig for å sikre den totale kvaliteten på sin del av prosjektet. Systemgruppen utfører det løpende arbeidet innenfor sitt fagområde i prosjektet. Fagkonsulent fra VISMA er ansvarlig for kompetanseoverføring iht. kontrakt. Systemgruppen, i dialog med leverandørens fagkonsulent, tar nødvendige faglige beslutninger, samt har ansvar for den daglige fremdriften for sitt system i prosjektet iht. plan. Systemgruppen er ansvarlig for å fastsette rutiner for bruk av systemet, og å dokumentere disse. Systemgruppen har myndighet til å fatte beslutninger mht. rutiner avgrenset til det aktuelle systemet. PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 8 av 12

9 3.9 Systemgruppeleder Gruppeleder sørger for at eventuelle lokale rutiner i forbindelse med bruk av systemet utarbeides og dokumenteres. Gruppeleder har myndighet til å ta beslutninger om hvordan systemet skal brukes arbeidsrutiner samt endelig utforming på kodeverk. Slike beslutninger tas oftest i samråd med fagkonsulent fra leverandøren. Systemansvarlig vil ofte i tillegg være en superbruker. Videre er systemansvarlig ansvarlig for å samordne meldinger om feil eller ønsker om utbedring til VISMA Supportsenter Teknisk gruppe Teknisk gruppe hos pilotene skal på forespørsel delta i spesifikasjoner, test og kvalitetssikring av integrasjoner PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 9 av 12

10 4 Prosjektrutiner Det er viktig at spillereglene for prosjektgjennomføring er gjennomgått og avtalt før prosjektet iverksettes. I dette kapittelet dokumenteres det partene har blitt enige om i forhold til dette. 4.1 Rapportering Dette avsnittet beskriver ansvarsforhold og fremgangsmåte for rapportering til styrende organer i prosjektet. Rutinen tilpasses det enkelte prosjekt, men rutine for rapportering avtales alltid mellom partene som en del av prosjektforberedelsene. Avsnittet dekker ikke rapportering internt i de ulike prosjektgruppene. Med rapportering menes her alle skriftlige rapporter som inngår i styringsrutinene i leveranseprosjektet. Primært er dette dokumentene fremdriftsplan og prosjektrapport. Eventuelle godkjente referat fra møter hvor prosjektleder orienterer styrende organer om prosjektets status defineres i denne sammenheng som en rapport Frekvens Frekvens tilpasses det enkelte prosjekt og avtales under forberedelsene til prosjektet. Statusmøter på prosjektledernivå avholdes hver 14 dag og statusmøter på styringsgruppe nivå avholdes hver måned. Det skal utarbeides en prosjektrapport før styringsgruppemøter og rapporten skal presenteres og godkjennes på dette møtet Mottaker Prosjektets interessenter kartlegges under prosjektetableringen og en tar deretter stilling til distribusjon av rapporter og annen informasjon som genereres i prosjektet. Distribusjon av styrende dokumenter skal fremgå av distribusjonslisten som inngår i det enkelte dokumentet Godkjenning Alle rapporter skal signeres av UNINETT Fas og leverandør og lagres i prosjektets arkiv Ansvar Visma sin Prosjektansvarlig utarbeider og distribuere rapportene iht. distribusjonslisten. 4.2 Risikohåndtering Metode for risikohåndtering fremgår av prosjektrapporten og oppdateres etter samme frekvens som denne Ansvar VISMAs prosjektansvarlig gjennomfører risikoanalyse(r) sammen med overordnet prosjektgruppe (se prosjektorganisasjon), og følge opp avtalte tiltak. Alle prosjektdeltakere og andre nøkkelpersoner er ansvarlige for straks å gjøre Prosjektleder oppmerksom på eventuelle nye risikoforhold som måtte oppstå. 4.3 Avvikshåndtering Dette avsnittet beskriver ansvarsforhold og fremgangsmåte for håndtering av avvik. Prosedyren må tilpasses det enkelte prosjekt og kunde, men rutine for avvikshåndtering skal alltid avtales som en del av prosjektforberedelsene. Med Avvik menes her faktisk eller mulig overskridelse av en eller flere av prosjektets rammebetingelser for fremdrift, ressursbruk eller kvalitet. Denne definisjonen avviker fra ISO 9001 standarden hvor Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav til produkter og/eller tjenester. Eventuelle avvik av denne type håndteres som feil og registreres i VISMAs kundehåndteringssystem: Visma CRM, Supportmodulen Melding om Avvik Dersom prosjektet eller Visma avdekker et avvik skal dette umiddelbart rapporteres til Visma sin prosjektansvarlig, som må vurdere om det er av et slikt omfang at en Avviksrapport bør opprettes. Alle Avvik gis et unikt nr. for fremtidig referanse. Nr. logg vedlikeholdes av leverandørens prosjektleder i prosjektrapporten Avviksrapport med konsekvensanalyse Mal for avviksrapport skal benyttes. PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 10 av 12

11 4.3.3 Rapportering av avvik Dersom et Avvik har oppstått eller vil oppstå med høy sannsynlighet skal UNINETT FAS Prosjektleder informeres straks. Prosjektansvarlig og UNINETT FAS Prosjektleder må sammen vurdere hvorvidt styrende organer også bør informeres umiddelbart, eller om dette kan/bør vente til neste planlagte styringsgruppemøte. Dersom et potensielt Avvik kan unngås ved interne tiltak i Visma vurderes hvorvidt det er nødvendig å involvere UNINETT FAS. I slike tilfeller benyttes Avviksrapporten som et internt dokument og egen nr. serie benyttes. Oversikt over avvik og eventuelle tiltak skal inngå i prosjektets rapporter til styrende organer. Dette gjelder ikke Avvik som er løst av leverandøren uten ulempe for prosjektet Korrigerende tiltak Prosjektleder hos UNINETT FAS eller prosjektansvarlig hos leverandøren kan kreve korrigerende tiltak godkjent av styringsgruppen før iverksetting. Fremdriftsplan, estimat etc. oppdateres. Informasjon gis til alle som blir berørt av endringene Oppfølging av korrigerende tiltak Korrigerende tiltak skal følges opp særskilt inntil situasjonen er under kontroll Ansvar Prosjektansvarlig hos Visma sikrer at rutine for avvikshåndtering blir innført og etterlevd i prosjektet. Dersom avviket ikke skyldes Visma, er avvikshåndteringen å betrakte som arbeid utenfor kontrakt. Slikt arbeid er gjenstand for endringsordre og faktureres separat med påløpte timer iht. kontraktens timesats for prosjektbistand. 4.4 Varsling Dersom det avdekkes forhold i prosjektet som utgjør risikoelement for prosjektets fremdrift, ressursbruk og/eller kvalitet, skal forholdet snarest meldes til prosjektansvarlig Visma. Han/hun gjør en vurdering på hvorvidt forholdet skal varsles til prosjektleder UNINETT FAS med krav om tiltak. 4.5 Endringshåndtering Denne prosedyren beskriver ansvarsforhold og fremgangsmåte for endringskontroll i prosjektet iht. Statens Standard Kjøpsavtale. Med Endring menes her alle krav, ønsker, forespørsler etc. fra UNINETT FAS eller VISMA som fremkommer etter at kontrakt er signert, og som vil eller kan påvirke leveransen med hensyn på omfang, kvalitet, funksjonalitet, fremdrift, kostnader, usikkerhet eller andre vesentlige forhold Endringsmelding fra leverandør Dersom Visma ønsker å foreslå en endring, skal en skriftlig beskrivelse, signert av prosjektansvarlig, oversendes prosjektleder UNINETT FAS. Beskrivelsen skal som et minimum inneholde følgende: Mal for endringsmelding skal benyttes Endringsmelding fra UNINETT FAS Dersom UNINETT FAS ønsker å foreslå en endring, eller akseptere en endringsmelding fra Visma, skal ønske om endring fremsettes skriftlig til Visma sin prosjektansvarlig og være signert av prosjekteier UNINETT FAS. Mal for endringsmelding skal benyttes Analyse Mal for endringsordre skal benyttes til analysen. Dersom arbeidet med et endringsforslag i seg selv er så omfattende at det kan påvirke leveransens fremdrift eller andre vesentlig forhold, skal prosjektansvarlig straks ta dette opp med UNINETT FAS Endringstilbud Prosjektansvarlig skal snarest sende UNINETT FAS et tilbud på utførelse av endringen. Mal for endringsordre skal benyttes. PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 11 av 12

12 4.5.5 Endringsordre Dersom UNINETT FAS etter å ha mottatt endringstilbudet fortsatt ønsker å utføre endringen, skal han sende en skriftlig endringsordre til Visma ved prosjektansvarlig. Endringsordren skal være signert av prosjekteier hos UNINETT FAS, og utgjør deretter endringsbilag til kontrakten.. Mal for endringsordre skal benyttes. Prosjektansvarlig hos leverandøren oppdaterer fremdriftsplanen. Arbeid på endringen iverksettes normalt ikke før leverandøren har mottatt signert endringsordre Betaling Visma sitt arbeid med en endringsmelding før endringsordre er signert er, med mindre annet er avtalt, arbeid utenfor kontrakt og faktureres separat. Slikt arbeid skal godkjennes av prosjektleder hos UNINETT FAS før det gjennomføres og faktureres Ansvar Prosjektansvarlig hos Visma er ansvarlig for at rutiner for endringshåndtering blir innført og etterlevd i prosjektet. Følgende personer hos UNINETT FAS er bemyndiget til å signere endringsordre: Navn Stilling Beløpsgrense Alf Hansen Daglig leder, Uninett FAS Dokumentasjon All korrespondanse og beslutningsunderlag for hver enkelt endringsmelding lagres i prosjektets arkiv. Endringsordre er en del av kontrakten og legges inn i kontraktens Bilag for endringer etter avtaleinngåelse. Endringslogg som gir en oversikt over alle endringsmeldinger og status på disse inngår i prosjektrapport og vedlikeholdes i statusmøter på prosjektledernivå Eskalering Dersom prosjektansvarlig hos leverandør vurderer endringsmeldingen slik at den innebærer en uakseptabel endring i leveransens forutsetninger eller risiko, eller av andre grunner bør eskaleres, skal hun/han straks ta dette opp med VISMA s representant(er) i Styringsgruppen. Deretter kan saken behandles i Prosjektets felles Styringsgruppe. 4.6 Fakturering Prosjektets faktureringsrutiner er definert i kontrakt, datert Vedlegg 1. Prosjektorganisasjon 2. Prosjektrapport 3. Mal for avviksrapport 4. Mal for endringsmelding 5. Mal for endringsordre 6. Fremdriftsplan m/milepæler PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 12 av 12

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Prosjektstyring år 2000 Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Dato: 10. september 1999 Versjon 1.0 Gradering: Åpen Prosjektstyring år 2000 PS 2000 - RAPPORT TITTEL

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune

Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune Hvaler kommune Prosjekt Ulovlighetsoppfølging, Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 0.1 Per Erik Johansen 09.09.2014 Tema Hovedansvarlig Revideres av Godkjent av Metoder og verktøy for ledelse Utskriftsdato

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT:

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2009 0620 Ver 2.0, 8. mai 2009 Advansia AS, Det

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer