PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR"

Transkript

1 INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering samt metode for kvalitetssikring som kunde og leverandør er enige om å legge til grunn i dette innføringsprosjektet

2 Dokumentkontroll Versjonshistorikk Dato Versjon Endring siden forrige versjon Arbeidsversjoner på utkast Versjon av utkast for godkjenning 1.1 Første versjon godkjent av styringsgruppen 2.0 Versjon av endringsutkast for godkjenning 2.1 Endret versjon godkjent av styringsgruppen 3.0 Versjon av endringsutkast for godkjenning 3.1 Endret versjon godkjent av styringsgruppen Distribusjonsliste Navn Stein Andreas Mæhre Bjørn-Are Lyngstad Firma / Virksomhetsområde / Forretningsområde / Funksjon / Avdeling/ adresse Distribusjon Visma Distribusjon Uninett FAS og piloter Godkjent av Styringsgruppen den, for Uninett Fas Stein Andreas Mæhre for Visma PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 2 av 12

3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING FELLESTREKK VED INNFØRINGSPROSJEKTER FOR VISMA LØSNINGER STYRENDE DOKUMENTER 5 2 PROSJEKTMANDAT PROSJEKTETS NAVN PROSJEKTETS EIER BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTETS MÅLSETNING OMFANG AVSLUTNING AV PROSJEKTET 7 3 ANSVARSFORHOLD ORGANISERING UNINETT FAS VISMA STYRINGSGRUPPEN OVERORDNET PROSJEKTGRUPPE PROSJEKTLEDER, UNINETT FAS PROSJEKTANSVARLIG, VISMA SYSTEMGRUPPE SYSTEMGRUPPELEDER TEKNISK GRUPPE 9 4 PROSJEKTRUTINER RAPPORTERING FREKVENS MOTTAKER GODKJENNING ANSVAR RISIKOHÅNDTERING ANSVAR AVVIKSHÅNDTERING MELDING OM AVVIK AVVIKSRAPPORT MED KONSEKVENSANALYSE RAPPORTERING AV AVVIK KORRIGERENDE TILTAK OPPFØLGING AV KORRIGERENDE TILTAK ANSVAR VARSLING ENDRINGSHÅNDTERING ENDRINGSMELDING FRA LEVERANDØR ENDRINGSMELDING FRA UNINETT FAS ANALYSE ENDRINGSTILBUD 11 PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 3 av 12

4 4.5.5 ENDRINGSORDRE BETALING ANSVAR DOKUMENTASJON ESKALERING FAKTURERING 12 PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 4 av 12

5 1 Innledning I de fleste prosjekter av en viss størrelse er det et behov for at prosjektdeltakerne enes om felles spilleregler innen fagområdet prosjektstyring. Dette dokumentet oppsummerer leverandørens anbefalinger i så måte. Våre anbefalinger er et resultat av planlagte og målrettede aktiviteter for akkumulering av erfaringer vunnet i vårt prosjektmiljø. 1.1 Fellestrekk ved innføringsprosjekter for Visma løsninger I alle prosjekter vil det være behov for å identifisere og verifisere detaljerte forutsetninger for gjennomføringen. Forutsetningene påvirker alltid den endelige struktur på organisering og prosjektplan, samt den veiledning og de anbefalinger som våre prosjektledere gir under innføringen. Et prosjekt medfører en ekstra innsats fra alle som deltar i prosjektet. Det er derfor viktig å planlegge med, og ta hensyn til dette i fremdriftsplan og organiseringen av prosjektet. Det må sikres at daglig faglig drift blir ivaretatt også i prosjektperioden. Et prosjekt medfører ofte en mulighet til å evaluere arbeidsrutiner og arbeidsfordeling både innenfor et fagområde og på tvers av fagområder. Prosjektet kan derfor være en mulighet til å få bedre organisatoriske løsninger og øke motivasjonen i organisasjonen. Noen viktige forutsetninger for økt motivasjon er forankring hos ledelsen, samarbeid, aktiv deltakelse og tilstrekkelig informasjon. Et prosjekt kan medføre at fokus settes på informasjonssikkerhet og konsesjonsvilkår for personopplysninger. Prosjektet kan være en mulighet til å øke tryggheten for at informasjonssikkerheten i organisasjonen ivaretas på en god måte. 1.2 Styrende dokumenter Visma legger vekt på at det skal være kost/nytte også i administrasjonsarbeidet som knyttes til prosjektgjennomføringen. Det er derfor leverandørens anbefaling å benytte følgende dokumenter i prosjektstyringen: Prosjektbeskrivelse Denne prosjektbeskrivelsen som dokumenterer mål og evalueringskriterier for prosjektet samt organisering, plikter og mandat for de personer og grupper som deltar i prosjektet. Dokumentet produseres bl.a. for å kunne vurdere målrealisering når prosjektet er gjennomført. Det er vår erfaring at dokumentet bidrar til å skape trygghet for prosjektrutiner og entydig kommunikasjon om mål og mandat i prosjektet. Oversikt prosjektorganisasjon En oversikt over prosjektdeltakere med kontaktinformasjon for disse. Dette dokumentet produseres for å lette kommunikasjonen blant prosjektdeltakerne. Dokumentet viser tydelig hvilken prosjektrolle den enkelte medarbeider har. Dette gjør det enkelt å finne riktig dialogpartner for en aktuell problemstilling. Fremdriftsplan En detaljert fremdriftsplan som ivaretar både de aktiviteter som VISMA har ansvar for og de aktiviteter som må gjennomføres av UNINETT FAS og pilotene. Dette er det bærende dokumentet for prosjektgjennomføringen. Det brukes til koordinering av aktiviteter, og viser hvordan de enkelte aktivitetene henger sammen. Videre foretas fremdrifts- og avviksoppfølgingen i henhold til fremdriftsplanen. Prosjektrapport En prosjektrapport som ajourføres men den frekvens en enes om i prosjektbeskrivelsen. Som et minimum anbefales at prosjektrapporten revideres før hvert styringsgruppemøte. Denne gir en oppsummert oversikt over milepæler, risiki m/tiltak, ressursforbruk målt mot kontraktsbudsjett samt avviks- og endringslogg. 2 Prosjektmandat 2.1 Prosjektets navn Prosjektets navn er : Innføring av bestillingssystem i UH-sektoren PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 5 av 12

6 2.2 Prosjektets eier Alf Hansen, Daglig leder, Uninett FAS 2.3 Bakgrunn for prosjektet UHRs Økonomiarbeidsgruppe ba UNINETT FAS initiere en prosess for å anskaffe et innkjøpssystem for TROFASTpartnerne. Basert på denne forespørselen startet UNINETT FAS i april 2006 opp et arbeid med å sondere markedet. I løpet av den første måneden fikk UNINETT FAS presentasjoner av flere aktuelle innkjøpssystemer, samt at UNINETT FAS startet opp en dialog med både ehandelssekreteriatet og NTNU. På et tidlig tidspunkt ble det klart at det offentlige, gjennom ehandelssekreteriatet, var i startsfasen for offentlig anbudsprosess for anskaffelse av sluttbrukerapplikasjon til markedsplassen ehandel.no. Etter dialog med UHRs Økonomiarbeidsgruppe, samt oppfordring fra UHRs Innkjøpsutvalg, fant UNINETT FAS det som den mest hensiktsmessige løsningen for UH-sektoren at UNINETT FAS satte av tid og ressurser til å bidra i ehandelssekreteriatets prosess. Hensikten med UNINETT FAS sin deltakelse i prosessen var å sikre at TROFAST-partnernes spesielle behov kommer med i konkurransegrunnlaget. Dette vil være integrasjon mot relevante TROFAST-applikasjoner (Agresso og Contempus.Invoice) og FEIDE. De argumentene UNINETT FAS så på dette tidspunktet for å delta i en felles prosess med ehandelssekretariatet, var: Sammenfallende interesse mellom Trofast-institusjonenes behov og ehandelssekretariatets initiativ. Deltakelse i prosjektgruppen med mulighet til å påvirke prosess og ivareta Trofast-institusjonene sine interesser. Rask prosess, skal ha på plass løsning til 1. desember i år. Tilbudet representerer en stor aktør i markedet, forutsetning for veldig god pris. Anbudsprosess legger opp til valg mellom flere alternative innkjøpssystemer. Prosess vil nyte godt av erfaring fra eksisterende brukere (blant annet NTNU). Bygge egen kompetanse på området. UHRs Innkjøpsutvalg ønsker felles prosess mellom Universiteter og Høgskoler. UHRs Økonomiarbeidsgruppe ønsker at Uninett representerer Trofast-institusjonene i denne prosessen. Denne prosessen vil resultere i et sett av rammeavtaler på et internettbasert innkjøpssystem som TROFAST-partnerne kan gjøre avrop på, gitt at de avgir en fullmakt til ehandelssekreteriatet. 2.4 Prosjektets målsetning Forbedre økonomisk styring av prosessen fra bestilling til betaling Bedre kontroll på bestillingstidspunktet Sporbarhet og gjennomsiktighet i innkjøpsprosessene Dette forutsetter at bestillingssystemet blir det naturlige punktet for brukeren når han skal bestille/rekvirere varer. Mer effektive innkjøpsprosesser Automatisering (fra menneske til maskin) Digitale dokumenter (for eksempel e-faktura) Arbeidsflyt (mer effektiv og korrekt godkjenning av bestillingen) PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 6 av 12

7 Integrasjoner som skal støtte hele prosessen fra bestilling til betaling (kontroll og avstemmingsrutiner på tvers av systemene). Bedre kvalitet i innkjøpsprosessene Korrekt varebestilling (optimalt produkt og bruk av godkjente avtaler) Korrekt leveranse (avstemming og kontroll automatiseres) Korrekt oppgjør (betaling til rett tid for mottatte varer) Reduksjon av mulighetene for bevisst manipulering Bedre innkjøpsavtaler Større lojalitet til inngåtte rammeavtaler Bedre statistikkgrunnlag for analyse Bedre grunnlag for forhandlinger ved inngåelse av nye rammeavtaler Bedre priser Videre innføringsløp Etablere malverktøy Forenkle innføringsløp Kostnadseffektivisere 2.5 Omfang Prosjektets omfang er begrenset til kontrakt, datert Kostnads- og tidsrammer er definert iht. forståelse på oppstarttidspunkt av hva dette innebærer for prosjektet. Denne forståelsen kan endre seg over tid Avslutning av prosjektet Sluttrapport utarbeides i felleskap Evt. Godkjenningsdokumentasjon PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 7 av 12

8 3 Ansvarsforhold Hvem har ansvar for hva i prosjektet? Før en fordyper seg i prosjektets detaljplan kan det være hensiktsmessig å beskrive det ansvar ulike roller og enkeltindivid har i prosjektet. Detaljerte ansvarsforhold er inkludert i den til enhver tid gjeldende fremdriftsplan. 3.1 Organisering 3.2 Uninett Fas Uninett Fas i samarbeid med prosjektledere for pilotene vil være ansvarlig for å sikre prosjektet de ressurser (finansiering, personell, tilgang til informasjon, koordinering, møteadministrasjon, tilrettelegging av informasjon til involverte parter, osv.) som trenges for å gjennomføre prosjektet iht. gjeldende fremdriftsplan. 3.3 Visma Visma har ansvaret for å levere produkter og tjenester iht. gjeldende kontrakt, fremdriftsplan(er) og eventuelle tilleggsavtaler. 3.4 Styringsgruppen Uninett Fas og Visma har etablert egen styringsgruppe til å ha det overordnede ansvaret for prosjektet. Gruppen sørger for at prosjektet har den nødvendige forankring i toppledelsen i UNINETT FAS og pilotene, overvåker prosjektet, samt tar strategiske prosjektbeslutninger. Deltakerne i styringsgruppen fremgår av dokumentet Prosjektorganisasjon.. Styringsgruppemøter gjennomføres iht. planens aktiviteter for fremdriftskontroll. 3.5 Overordnet prosjektgruppe Denne gruppen har ansvaret for de tverrfaglige beslutningene i prosjektet. Gruppen har myndighet til å beslutte rutiner for piloter og anbefale bruk av løsningene der hvor beslutningene har tverrfaglig natur. (For eksempel innkjøpsorganisasjonen og regnskapsavdelingen.) 3.6 Prosjektleder, Uninett FAS Prosjektleder hos Uninett FAS har ansvar for å rapportere til styringsgruppen. Prosjektleder hos Uninett FAS og prosjektansvarlig hos VISMA gjennomfører avtalte statusmøter for fremdriftskontroll og rapportering iht. avsnittet om rapportering nedenfor. 3.7 Prosjektansvarlig, VISMA Prosjektansvarlig fra VISMA har ansvaret for VISMA s leveranse og er leverandørens prosjektleder. Prosjektansvarlig har ansvaret for å forberede og gjennomføre statusmøter med UNINETT FAS s prosjektleder i det omfang som er tatt inn i plan og innenfor rammene i kontrakten. Dersom det oppstår forhold i prosjektet som medfører at estimert omfang av prosjektstyring vil overskrides, skal dette behandles i henhold til rutine for endringshåndtering, dersom det ikke inngår som tiltak i en avvikshåndtering. Prosjektansvarlig hos Visma skal initiere til møter, styre prosessen og bidra til fremdrift i henhold til tidsplan. 3.8 Systemgruppe Systemgruppen er ansvarlig for å sikre den totale kvaliteten på sin del av prosjektet. Systemgruppen utfører det løpende arbeidet innenfor sitt fagområde i prosjektet. Fagkonsulent fra VISMA er ansvarlig for kompetanseoverføring iht. kontrakt. Systemgruppen, i dialog med leverandørens fagkonsulent, tar nødvendige faglige beslutninger, samt har ansvar for den daglige fremdriften for sitt system i prosjektet iht. plan. Systemgruppen er ansvarlig for å fastsette rutiner for bruk av systemet, og å dokumentere disse. Systemgruppen har myndighet til å fatte beslutninger mht. rutiner avgrenset til det aktuelle systemet. PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 8 av 12

9 3.9 Systemgruppeleder Gruppeleder sørger for at eventuelle lokale rutiner i forbindelse med bruk av systemet utarbeides og dokumenteres. Gruppeleder har myndighet til å ta beslutninger om hvordan systemet skal brukes arbeidsrutiner samt endelig utforming på kodeverk. Slike beslutninger tas oftest i samråd med fagkonsulent fra leverandøren. Systemansvarlig vil ofte i tillegg være en superbruker. Videre er systemansvarlig ansvarlig for å samordne meldinger om feil eller ønsker om utbedring til VISMA Supportsenter Teknisk gruppe Teknisk gruppe hos pilotene skal på forespørsel delta i spesifikasjoner, test og kvalitetssikring av integrasjoner PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 9 av 12

10 4 Prosjektrutiner Det er viktig at spillereglene for prosjektgjennomføring er gjennomgått og avtalt før prosjektet iverksettes. I dette kapittelet dokumenteres det partene har blitt enige om i forhold til dette. 4.1 Rapportering Dette avsnittet beskriver ansvarsforhold og fremgangsmåte for rapportering til styrende organer i prosjektet. Rutinen tilpasses det enkelte prosjekt, men rutine for rapportering avtales alltid mellom partene som en del av prosjektforberedelsene. Avsnittet dekker ikke rapportering internt i de ulike prosjektgruppene. Med rapportering menes her alle skriftlige rapporter som inngår i styringsrutinene i leveranseprosjektet. Primært er dette dokumentene fremdriftsplan og prosjektrapport. Eventuelle godkjente referat fra møter hvor prosjektleder orienterer styrende organer om prosjektets status defineres i denne sammenheng som en rapport Frekvens Frekvens tilpasses det enkelte prosjekt og avtales under forberedelsene til prosjektet. Statusmøter på prosjektledernivå avholdes hver 14 dag og statusmøter på styringsgruppe nivå avholdes hver måned. Det skal utarbeides en prosjektrapport før styringsgruppemøter og rapporten skal presenteres og godkjennes på dette møtet Mottaker Prosjektets interessenter kartlegges under prosjektetableringen og en tar deretter stilling til distribusjon av rapporter og annen informasjon som genereres i prosjektet. Distribusjon av styrende dokumenter skal fremgå av distribusjonslisten som inngår i det enkelte dokumentet Godkjenning Alle rapporter skal signeres av UNINETT Fas og leverandør og lagres i prosjektets arkiv Ansvar Visma sin Prosjektansvarlig utarbeider og distribuere rapportene iht. distribusjonslisten. 4.2 Risikohåndtering Metode for risikohåndtering fremgår av prosjektrapporten og oppdateres etter samme frekvens som denne Ansvar VISMAs prosjektansvarlig gjennomfører risikoanalyse(r) sammen med overordnet prosjektgruppe (se prosjektorganisasjon), og følge opp avtalte tiltak. Alle prosjektdeltakere og andre nøkkelpersoner er ansvarlige for straks å gjøre Prosjektleder oppmerksom på eventuelle nye risikoforhold som måtte oppstå. 4.3 Avvikshåndtering Dette avsnittet beskriver ansvarsforhold og fremgangsmåte for håndtering av avvik. Prosedyren må tilpasses det enkelte prosjekt og kunde, men rutine for avvikshåndtering skal alltid avtales som en del av prosjektforberedelsene. Med Avvik menes her faktisk eller mulig overskridelse av en eller flere av prosjektets rammebetingelser for fremdrift, ressursbruk eller kvalitet. Denne definisjonen avviker fra ISO 9001 standarden hvor Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav til produkter og/eller tjenester. Eventuelle avvik av denne type håndteres som feil og registreres i VISMAs kundehåndteringssystem: Visma CRM, Supportmodulen Melding om Avvik Dersom prosjektet eller Visma avdekker et avvik skal dette umiddelbart rapporteres til Visma sin prosjektansvarlig, som må vurdere om det er av et slikt omfang at en Avviksrapport bør opprettes. Alle Avvik gis et unikt nr. for fremtidig referanse. Nr. logg vedlikeholdes av leverandørens prosjektleder i prosjektrapporten Avviksrapport med konsekvensanalyse Mal for avviksrapport skal benyttes. PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 10 av 12

11 4.3.3 Rapportering av avvik Dersom et Avvik har oppstått eller vil oppstå med høy sannsynlighet skal UNINETT FAS Prosjektleder informeres straks. Prosjektansvarlig og UNINETT FAS Prosjektleder må sammen vurdere hvorvidt styrende organer også bør informeres umiddelbart, eller om dette kan/bør vente til neste planlagte styringsgruppemøte. Dersom et potensielt Avvik kan unngås ved interne tiltak i Visma vurderes hvorvidt det er nødvendig å involvere UNINETT FAS. I slike tilfeller benyttes Avviksrapporten som et internt dokument og egen nr. serie benyttes. Oversikt over avvik og eventuelle tiltak skal inngå i prosjektets rapporter til styrende organer. Dette gjelder ikke Avvik som er løst av leverandøren uten ulempe for prosjektet Korrigerende tiltak Prosjektleder hos UNINETT FAS eller prosjektansvarlig hos leverandøren kan kreve korrigerende tiltak godkjent av styringsgruppen før iverksetting. Fremdriftsplan, estimat etc. oppdateres. Informasjon gis til alle som blir berørt av endringene Oppfølging av korrigerende tiltak Korrigerende tiltak skal følges opp særskilt inntil situasjonen er under kontroll Ansvar Prosjektansvarlig hos Visma sikrer at rutine for avvikshåndtering blir innført og etterlevd i prosjektet. Dersom avviket ikke skyldes Visma, er avvikshåndteringen å betrakte som arbeid utenfor kontrakt. Slikt arbeid er gjenstand for endringsordre og faktureres separat med påløpte timer iht. kontraktens timesats for prosjektbistand. 4.4 Varsling Dersom det avdekkes forhold i prosjektet som utgjør risikoelement for prosjektets fremdrift, ressursbruk og/eller kvalitet, skal forholdet snarest meldes til prosjektansvarlig Visma. Han/hun gjør en vurdering på hvorvidt forholdet skal varsles til prosjektleder UNINETT FAS med krav om tiltak. 4.5 Endringshåndtering Denne prosedyren beskriver ansvarsforhold og fremgangsmåte for endringskontroll i prosjektet iht. Statens Standard Kjøpsavtale. Med Endring menes her alle krav, ønsker, forespørsler etc. fra UNINETT FAS eller VISMA som fremkommer etter at kontrakt er signert, og som vil eller kan påvirke leveransen med hensyn på omfang, kvalitet, funksjonalitet, fremdrift, kostnader, usikkerhet eller andre vesentlige forhold Endringsmelding fra leverandør Dersom Visma ønsker å foreslå en endring, skal en skriftlig beskrivelse, signert av prosjektansvarlig, oversendes prosjektleder UNINETT FAS. Beskrivelsen skal som et minimum inneholde følgende: Mal for endringsmelding skal benyttes Endringsmelding fra UNINETT FAS Dersom UNINETT FAS ønsker å foreslå en endring, eller akseptere en endringsmelding fra Visma, skal ønske om endring fremsettes skriftlig til Visma sin prosjektansvarlig og være signert av prosjekteier UNINETT FAS. Mal for endringsmelding skal benyttes Analyse Mal for endringsordre skal benyttes til analysen. Dersom arbeidet med et endringsforslag i seg selv er så omfattende at det kan påvirke leveransens fremdrift eller andre vesentlig forhold, skal prosjektansvarlig straks ta dette opp med UNINETT FAS Endringstilbud Prosjektansvarlig skal snarest sende UNINETT FAS et tilbud på utførelse av endringen. Mal for endringsordre skal benyttes. PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 11 av 12

12 4.5.5 Endringsordre Dersom UNINETT FAS etter å ha mottatt endringstilbudet fortsatt ønsker å utføre endringen, skal han sende en skriftlig endringsordre til Visma ved prosjektansvarlig. Endringsordren skal være signert av prosjekteier hos UNINETT FAS, og utgjør deretter endringsbilag til kontrakten.. Mal for endringsordre skal benyttes. Prosjektansvarlig hos leverandøren oppdaterer fremdriftsplanen. Arbeid på endringen iverksettes normalt ikke før leverandøren har mottatt signert endringsordre Betaling Visma sitt arbeid med en endringsmelding før endringsordre er signert er, med mindre annet er avtalt, arbeid utenfor kontrakt og faktureres separat. Slikt arbeid skal godkjennes av prosjektleder hos UNINETT FAS før det gjennomføres og faktureres Ansvar Prosjektansvarlig hos Visma er ansvarlig for at rutiner for endringshåndtering blir innført og etterlevd i prosjektet. Følgende personer hos UNINETT FAS er bemyndiget til å signere endringsordre: Navn Stilling Beløpsgrense Alf Hansen Daglig leder, Uninett FAS Dokumentasjon All korrespondanse og beslutningsunderlag for hver enkelt endringsmelding lagres i prosjektets arkiv. Endringsordre er en del av kontrakten og legges inn i kontraktens Bilag for endringer etter avtaleinngåelse. Endringslogg som gir en oversikt over alle endringsmeldinger og status på disse inngår i prosjektrapport og vedlikeholdes i statusmøter på prosjektledernivå Eskalering Dersom prosjektansvarlig hos leverandør vurderer endringsmeldingen slik at den innebærer en uakseptabel endring i leveransens forutsetninger eller risiko, eller av andre grunner bør eskaleres, skal hun/han straks ta dette opp med VISMA s representant(er) i Styringsgruppen. Deretter kan saken behandles i Prosjektets felles Styringsgruppe. 4.6 Fakturering Prosjektets faktureringsrutiner er definert i kontrakt, datert Vedlegg 1. Prosjektorganisasjon 2. Prosjektrapport 3. Mal for avviksrapport 4. Mal for endringsmelding 5. Mal for endringsordre 6. Fremdriftsplan m/milepæler PCSXCustomer_Name Utskrift: , 2:19 Side 12 av 12

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan Ny ERP løsning for 4 kommuner Detaljert prosjektplan 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Organisering... 3 3. Risikoanalyse og kvalitetssikring... 4 4. Detaljert prosjektplan - oversikt over alle aktiviteter

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland Prosjekt e-handel Implementeringsprosjekt Visma e-handel Plan for presentasjon ehandel. Vi forteller hvem vi er. (Vi er alle i møtet) Hva prosjektet skal levere. Prosjektorganisasjonen. Noen av milepælene

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG

Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Strategisk innkjøp i Nikita Gruppen, NG Glenn A. Hole Fakta ang. NG innkjøp Årlig kjøpsvolum > MNOK 50 Geografisk spredt virksomhet Sentral innkjøpsstrategi Lokal utførelse av bestilling-/ innkjøp fra

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av samarbeid om sykehjemstjenester

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av samarbeid om sykehjemstjenester Grane kommune Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av samarbeid om sykehjemstjenester Fellesprosjekt for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Innhold 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET....3 2

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.5. Folkeregisteret i Norsk Helsenett Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Puls-programmet. Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter. Randi Aarekol Basmadjian

Puls-programmet. Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter. Randi Aarekol Basmadjian Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter Randi Aarekol Basmadjian Det er inngått en avtale mellom prosjektansvarlig bedrift/institusjon og Forskningsrådet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Prosjekthåndtering Dato: 05.09.2011 Versjon 1.00 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Innholdsfortegnelse: Prosjektoppstart 3 Prosjektmetode

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Prosjektstyring. Per Olav Nilsen. Revisjonsdirektør Trondheim kommunerevisjon. NKRFs fagkonferanse 2011, Rica Hotel Alta 31. mai

Prosjektstyring. Per Olav Nilsen. Revisjonsdirektør Trondheim kommunerevisjon. NKRFs fagkonferanse 2011, Rica Hotel Alta 31. mai Prosjektstyring Per Olav Nilsen Revisjonsdirektør Prosjekt Prosjektarbeid arbeidsoppgave av engangskarakter som skal realisere et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist, kvalitet og ressursramme.

Detaljer

Avtale nr.: Om kjøp av

Avtale nr.: Om kjøp av Avtale nr.: Om kjøp av Mellom Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Org.nr.: 983 971 709 (Heretter kalt Kunden) og Org.nr.: (Heretter kalt Leverandøren) For Kunden: For Leverandøren:... Sted,

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Versjon 0.2 Dato

Versjon 0.2 Dato Ansvarlig: Marit Hellum/Bente K.S. Roel Side 1 av 5 Bakgrunn Styrene i Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) har vedtatt fusjon mellom HH og HiL, gjeldende fra 1.1.2017. Styrene og

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Forfatter Versjon Dato Status Filnavn Endringslogg Vers jon Dato Tillegg/Endring Endret av 0.1 09.02.2016 Dokument

Detaljer

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart Avtale om utviklingstjenester Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart mellom Økonomi og planavdelingen (heretter kalt Kunden) For Kunden (Sted/dato, underskrift, tittel):..., den.... Universitetes

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi SSA 2015 Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Mål med endringene i gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D Legge til rette for mindre detaljerte kravspesifikasjoner

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter I Undervisningsbygg skilles det mellom fire forskjellige endringssituasjoner: 1. Regulære endringer (ønskede endringer fra byggherren) Når det oppstår

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema for foretakets IT-virksomhet forenklet versjon basert på 12 COBIT prosesser Dato: 10.07.2012 Versjon 2.6 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Veiledning til prosjektgjennomføring ved cm anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser

Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser Dokumentets formål: Betingelser og veiledning for produkt/sortiment, grunndata, implementering, bestilling og vareflyt til Helseforetakene og Helse Sør-Øst Forsyningssenter

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Interne

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter ytelser som beskrevet i konkurransegrunnlaget. Avtalen punkt 3.1 Konsulentens plikter Bistanden skal utføres i henhold

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Stad Skipstunnel Konkurransegrunnlag Del II Anskaffelse av konsulentbistand forprosjekt Avtale med bilag (kravspesifikasjon m.v.)

Stad Skipstunnel Konkurransegrunnlag Del II Anskaffelse av konsulentbistand forprosjekt Avtale med bilag (kravspesifikasjon m.v.) Stad Skipstunnel Konkurransegrunnlag Del II Anskaffelse av konsulentbistand forprosjekt Avtale med bilag (kravspesifikasjon m.v.) Avtale Statens standardavtale om bistand fra konsulent - Bistandsavtalen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 1.2 KRAVTABELL... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN Kjøpsavtale medisinsk teknisk utstyr Side 1 av 7 Avtale nr. Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr er inngått mellom SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr. 983 971 79 (Kunde) og FIRMANAVN Org.nr. (Leverandør)

Detaljer

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Plan- og dokumentasjonsarbeidet i prosjektet Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan?

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08 1 SAMMENDRAG 1. Fremdrift Sykehuset ble tatt i bruk som forutsatt 01.10.08. 2. Økonomi Kostnadsramme Godkjent Akkumulert Akkumulert Avvik (prisnivå løpende/

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

Organisasjon Navn Dato Signatur

Organisasjon Navn Dato Signatur Forprosjekt Pasientbehandling og Samhandling Dato: 2. mai 2014 Versjonsnr: 1.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Signatur Helse Midt-Norge Per Olav Skjesol 02.05.14 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 ENDRINGSHISTORIKK...

Detaljer

Foretakets navn : Dato: Underskrift :

Foretakets navn : Dato: Underskrift : Evalueringsskjema IT-virksomhet for filialforetak Foretakets navn : Dato: Underskrift : Versjon 1.0 24.11.2008 Side 1 av 16 Rangering av prosess Planlegging og organisering (POx): PO1 Definere en IT-strategi

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon YM-plan Ytre miljøplan Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. mars 2013

Rådmannsutvalget 22. mars 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. mars 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.6 Felles Hjelpenummer Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor Endringslogg

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer