Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold"

Transkript

1

2 Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 2

3 Hvorfor NS3935? NS3935 sier selv: "Standarden skal sikre forpliktende samspill og koordineringen mellom de ulike aktørene.«standarden bidrar til å: synliggjøre betydningen av en ITB-ansvarlig definerer ITB-ansvarliges rolle, ansvar og myndighet i et prosjekt harmonisere forventningene til ITB-ansvarlig mellom byggherre, ITB-ansvarlig, rådgivere og entreprenører Ved å legge ITB-standarden til grunn i et prosjekt skapes definert rammer rundt et ullent tema NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 3

4 Tekniske systemer, eksempler Varmeanlegg Ventilasjonsanlegg Lysstyring Solavskjerming Romkontroll (lys, klima, AV, mm) Brannvarsling, evakuering, brannventilasjon Adgangskontroll Innbruddsalarm Heis Takluker etc NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 4

5 Eksempel SD-anlegg Administrasjonsnivå Automasjonsnivå Feltnivå NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 5

6 Hva kan man oppnå med integrasjon? Redusert energiforbruk og bedre komfort gjennom optimal styring og regulering Rasjonell drift og bedre tilgjenglighet gjennom fjerndrift og fjernservice Generelt bedre funksjonalitet (uten økt instrumentering) Lavere bygge- og installasjonskostnader i forhold til tilsvarende funksjonalitet med «tradisjonell» prosjektering Bedre visualisering på SD. (for diagnose av feilsituasjoner, planlegging av vedlikehold etc.) gjennom utvidet signalomfang (busskommunikasjon) fra utvalgte komponenter. med mer NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 6

7 Eksempler på integrasjon Behovstyring av sentrale varme- og ventilasjonsanlegg ut fra lokalt behov Koordinert styring av klima, lys, solavskjerming, AV, etc. Styring ved brann: dører ventilasjon i berørte områder lys heis Tverrfaglig bruk PIR-detektorer Innbruddsalarm (utløse alarm, lokalisering av person) Brann (hvor er det personer) NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 7

8 Rollen som ITB-ansvarlig Arbeidet med standarden har avdekket behov for en ny rolle (prosess) i tilknytning til rådgivning, prosjektering, anskaffelse, kontroll av utførelse og idriftsettelse. Denne rollen Ansvarlig for koordinering, integrasjon og optimalisering, er i denne standarden kalt ITB - ansvarlig. Definisjon ITB-ansvarlig: Person som har fullmakt til å sørge for at prosessene beskrevet i denne standarden gjennomføres og dokumenteres. ITB-ansvarlig skal påse at rådgivere og entreprenører "gjør jobben sin" skal ikke gjøre jobben for dem NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 8

9 Oppbygging og Innhold NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 9

10 Kap 4: Hovedoppgaver ITB-ansvarlig Kontrollere at grensesnittene mellom de ulike leveransene av tekniske systemer er i samsvar med byggeprosjektets spesifikasjoner, så vel teknisk som funksjonelt Sørge for at den enkelte kontraktspartner får opplysninger som detaljerer de krav som gjelder for sammenkobling mot andre tekniske anlegg NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 10

11 Kap 5: Planlegging, utførelse, test og idriftsettelse Kapitlet beskriver kort struktur og hovedinnhold for oppstartsmøte oppfølgingsmøter (ITB-møter) Den ITB-ansvarliges rolle i forbindelse med brukeropplæring NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 11

12 Kap 6: Byggefaser og prosess for ITB-ansvarlig Kort beskrivelse av den ITB-ansvarliges hovedoppgaver, rolle og ansvar innenfor de ulike faser av et prosjekt: Fase 1: Utarbeidelse av virksomhetsprogram Fase 2: Byggeprogrammet blir vedtatt Fase 3: Forprosjekt Fase 4: Detaljprosjekt Fase 5: Anbud/tilbud Fase 6: Kontrahering Fase 7: Bygging Fase 8: Overtakelse Fase 9: Første driftsperiode reklamasjonstid NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 12

13 Kap 7: Dokumentasjon av byggefasene Standarden beskriver kort minsteomfang av dokumentasjon innenfor de ulike fasene Fase 1: Virksomhetsprogram Fase 2: Byggeprogram Fase 3: Forprosjekt Fase 4: Detaljprosjekt Fase 5: Anbud/tilbud Fase 6: Kontrahering Fase 7: Bygging Fase 8: Overtakelse Fase 9: Første driftsperiode reklamasjonstid NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 13

14 Fase 1: Virksomhetsprogram Generelt: Virksomhetsprogrammet gir rammebetingelser for bl.a. økonomi, driftsbetingelser, energiform og ambisjonsnivå for energiforbruk. Hovedoppgaver 1. Gi råd og innspill til oppdragsgiver og arkitekt med hensyn til ITB (betydning og muligheter) Dokumentasjon 1. Redegjørelse av intensjoner som danner forutsetningen for ITB-løsningen NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 14

15 Fase 2: Byggeprogram blir vedtatt Generelt: Byggeprogrammet gir normalt opplysninger om teknisk standard, byggets funksjoner og detaljerte krav til energibruk, innemiljø, fremdrift, etc. Hovedoppgaver 1. Tiltakshaver: 2. Beslutte hvorvidt NS3935 skal legges til grunn for prosjektet Dokumentasjon 1. Kontrakt mellom oppdragsgiver og ITB-ansvarlig som sikrer at prosessen beskrevet i standarden kan gjennomføres. 3. Avklare ITB-ansvarliges mandat 4. Kontrahere ITB-ansvarlig (samtidig med øvrige planleggere) ITB-ansvarlig: 1. Sikre at byggeprogrammet ivaretar oppdragsgiverens behov for en lønnsom og funksjonell ITB-løsning NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 15

16 Fase 3: Forprosjekt Generelt: Forprosjektet gir utkast til planløsning og beskriver tekniske installasjoner og bygget for øvrig Hovedoppgaver 1. Spesifisere betingelser for planlegging mht ITB 2. Definere ambisjonsnivå og mål med hensyn til tekniske installasjoner. Dokumentasjon 1. Overordnet dokument som spesifiserer hvilke tekniske anlegg og hvilken funksjonalitet som skal inngå i en ITB-løsning 3. Utarbeide føringer for kommunikasjon mellom tekniske systemer og komponenter 4. Kartlegge leveranseomfang og grensesnitt mellom ulike fagdisipliner / entrepriser NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 16

17 Fase 4: Detaljprosjekt Generelt: Detaljprosjektering omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlaget Hovedoppgaver 1. Sørge for at funksjonsansvar på de ulike områdene er entydig og riktig plassert Dokumentasjon 1. Dokument som gir en samlet og detaljert oversikt over den funksjonalitet som skal prises. 2. Kontrollere at grensesnittene er riktig definert i de ulike beskrivelsene. (Presise og konsistente, leveranseomfang) 3. Kontrollere at relevante beskrivelser ivaretar tiltakshavers behov mht ITB 4. Stille krav til omfang og gjennomføring av integrerte tester, samt kontrollere at kraven er implementert i konkurransegrunnlaget NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 17

18 Fase 5: Anbud / tilbud Generelt: Anbuds- / tilbudsforespørsel sendes ut Hovedoppgaver 1. Kvalitetssikre tilbudsunderlaget mht ITB 2. Eventuelle klargjøringer i anbudsfasen Dokumentasjon 1. Oppsummering av de viktigste ITB funksjoner med oversikt over områder som krever spesiell oppfølging (f. eks. gråsoner og erfaringsmessige problemområder) 2. Grov møteplan som viser omfanget av møter entreprenørene må delta i NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 18

19 Fase 6: Kontrahering Generelt: Tilbudsåpning, evaluering Hovedoppgaver 1. Kontrollere at ITB-kravene er ivaretatt av tilbyderne Dokumentasjon 1. Evaluering og vurdering av de ulike entreprisene mht ITB NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 19

20 Fase 7: Bygging Generelt: ITB-ansvaret kan eventuelt ivaretas av en annen person/firma enn ved tidligere faser Hovedoppgaver 1. Kontrollere at nødvendig informasjonsutveksling mellom leverandørene av tekniske løsninger finner sted. 2. Kontrollere at grensesnittene fungerer, eventuelt Dokumentasjon 1. Møtereferater 2. Fremdriftsplan med milepeler for testing, prøvedrift og godkjenning NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 20

21 Fase 8: Overtakelse Generelt: Gjennomføring av tekniske og funksjonelle overtakelsestester Hovedoppgaver 1. Godkjenne at byggets ITB-løsninger fungerer i henhold til spesifikasjonene. Dokumentasjon 1. Skriftlig bekreftelse på at ITB-løsningene fungerer som forutsatt og anlegget er klart for overtakelse NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 21

22 Fase 9: Første driftsperiode - reklamasjonstid Generelt: ITB-ansvaret overføres til driftsorganisasjonen Hovedoppgaver 1. Beskrive eventuelle gjenstående tester Dokumentasjon 1. Registrering av eventuelle avvik med tidsplan for utbedring NS 3935 ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 22

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Krav til entreprenørens byggeprosess

Krav til entreprenørens byggeprosess Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø... 3 2. Ytre miljø... 3 3. Rent, tørt bygg RTB...

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Finansdepartementet Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Veiledning Kvalitetssikrere: Dovre International

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer