Implementering Kvalitetslosen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementering Kvalitetslosen"

Transkript

1 Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan

2 Innhold 1. Innledning Mål og rammer Mål Rammer Omfang og avgrensinger Organisering Risikoanalyse og kvalitetssikring Detaljert prosjektplan Oversikt over alle aktiviteter med milepæler Beskrivelse av aktiviteter Innledning I mars 2011 satte Notodden kommune v/ rådmann på agendaen en felles anskaffelse av IKT verktøy for kvalitet/internkontroll med avviksoppfølging for kommunene i Kongsbergregionen. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 029/11: Rådmannsutvalget ber sekretariatet fremme forslag til prosess med mål om felles anskaffelse av kvalitetssystem Følgende aktiviteter er aktuelle: o kartlegging av eksisterende system benyttet i regionen idag og de forhold/krav til helhetlig kvalitetssystem disse dekker o innhente kompetanse og erfaringer fra andre kommuner / organisasjoner o utarbeide aktuell kravspesifikasjon i forhold til de krav og behov kommunene skal ha dekket Kommunene har i faggrupper/nettverk drøftet dette ved flere anledninger. Kommunene har benyttet ulike system i den grad de har system. Effektive system som kan anvendes i hele kommunens organisasjon og tjenesteproduksjon er viktig. FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) og FOR : Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene ligger til grunn for alle diskusjoner som er og har vært. Oppgavene og aktivitetene i forprosjeket er gjennomført i henhold til vedtak i rådmannsutvalget (029/11). Sekretariatet orienterte rådmannsutvalget om prosess og valg av leverandør i høsten 2012 (sak 108/12 og sak 118/12). Det ble inngått kontrakt med Kvalitetslosen 20. desember

3 2. Mål og rammer 2.1 Mål Overordnet mål med å gjennomføre prosjektet kan beskrives slik: Planlegge og implementere regionalt kvalitetsverktøy for kommunene i Kongsbergregionen i henhold til kontrakt inngått med Kvalitetslosen. Handlingsmål for prosjektet kan beskrives slik: - etablere god forankring og forståelse for dette arbeidet ute i kommunene. - sørge for at det blir etablert arbeidsgrupper ute i kommunene. - orienterer rådmannsutvalget om framdrift i prosjektet - løpende oppfølging med leverandør - planlegge og koordinere nødvendige opplæringsaktiviteter ute i kommunen sammen med systemeiere lokalt og leverandør. 2.2 Rammer Prosjektet startes og avsluttes senest Kommunene har avsatt budsjettmidler tilsvarende 40% stillingsressurs i perioden for frikjøp av interne prosjektlederprosjektkoordinatorressurser. Detaljert prosjektplan beskriver aktiviteter, tidsangivelser og milepæler for å nå mål og handlingsmål, og hvem som har ansvar for gjennomføringen. Alle aktivitetene er gjensidig avhengig av hverandre. Dersom det blir forsinkelser på en aktivitet får det konsekvenser for de påfølgende. 2.3 Omfang og avgrensinger Prosjektet skal ikke omfatte aktiviteter som krever investeringer det ikke er tatt høyde for i kommunenes budsjetter for Kommuner som ikke følger tidsplanen i prosjektet vil selv måtte ta konsekvensene og evt. kostnader dette medfører. Den regionale prosjektledelsens mandat innebærer å legge tilrette for at kommunenes egne arbeidsgrupper får det utgangspunktet de trenger til de forskjellige fasene. Prosjektledelsen er ikke forutsatt å bidra med tidsressurs inn i kommunens eget arbeid. 3

4 3. Organisering Hovedprosjektet skal organiseres og gjennomføres i henhold til PLP (ProsjektLederProsessen). Eierskapet til prosjektet ligger hos de deltakende kommunene som A-eiere. Ansvarsforholdene i prosjektet ivaretas slik: Oppdragsgiver: Kommunene i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig (PA): Regional koordinator for Kongsbergregionen Rolle / funksjon Styringsgruppe* Rådmannsutvalget Prosjektteam(PL) Kristin Wåle Tore Hagen Odd Resser Systemansvarlige lokalt Lokale arbeidsgrupper Oppgaver Overordnet ansvar, sikre nødvendig forankring, strategiske beslutninger Ansvar for daglig drift av prosjektet. I samarbeid med prosjektansvarlig fra Kvalitetslosen. Det skal gjennomføres fremdriftskontroll og rapportering i henhold til prosjektrutiner. Ansvar for fremdrift og kvalitet. Mandat til tverrfaglige beslutninger vedr. rutiner, kodeverk m.m. Kommunenes bindeledd med prosjektteam Ansvar for fremdrift og kvalitet i egen kommune. Utføre løpende arbeid innen hvert sitt fagområde, fatte nødvendige faglige beslutninger innen sitt område. Gjennomføre lokalt. 4. Risikoanalyse og kvalitetssikring Det er identifisert følgende kritiske suksessfaktorer: 1. Manglende ressurser knyttet til prosjektledelse 2. Kommunen bidrar ikke med tilstrekkelige ressurser/kompetanse inn i prosjektet 3. Manglende forankring av og forståelse for prosjektet ute i kommunene. 4. Manglende samarbeid mellom prosjektet og andre regionale prosjekter/samarbeidstiltak i regionen. Alle prosjektdeltakere og andre nøkkelpersoner er ansvarlige for straks å gjøre prosjektledelsen oppmerksom på eventuelle nye risikoforhold som måtte oppstå. Dette gjelder både kundens og leverandørens personell. 4

5 5. Detaljert prosjektplan 5.1 Oversikt over alle aktiviteter med milepæler Aktivitet Start Slutt 1 Planlegging av aktiviteter Møte prosjektgruppa Møter i styringsgruppen Avsjekk av status fremdriftsplan Innsamling av data/dokument a) Utvelging av systemansv./kvalitetsansv b) Oppnevning superbrukere/medlemmer til arbeidsgruppe/fagnettverk, bhg, skole, teknisk, hms, adm osv Møte topplederne 0,5 dag Møte med systemansvarlige Orientering virksomhetsledere - komm.vis Systemoppsett - tilrettelegging Tilkobling AD Lage ny dokumentstruktur, Rydde i eksisterende dokument Sortere eks dok i ny struktur Statusmøte systemansvarlige Opplæring i program - superbrukere a) Modul Dokumentasjon b) Modul Avvik/tiltak superbruker Felles samling - registrering av dokumenter (hel dag) Registrering av data/dokument Administrasjon HMS Informasjonssikkerhet (felles regionen) Helse og omsorg Oppvekst Kultur Tekniske tjenester Beredskap 18 Akseptansetest Statusmøte systemansvarlige Modul ROS - gjennomføre opplæring Oppsummering Forberede utrulling Felles samling utrulling (hel dag) Lederopplæring 0,5 dag Utrulling i virksomhetene inkl opplæring Sluttrapport - håndbok kvalitetsystem Evaluering hvordan har det gått

6 5.2 Beskrivelse av aktiviteter Følgene refererer til punktene i prosjektplan oppsettet. Det vil være ulike personer som vil bli involvert og som deltar i på de ulike aktivitetene. 1. Planlegging av aktiviteter - henviser til kontraktmøte gjennomført den Møte prosjektgruppa - statusmøter til prosjektteam, fast møte hver måned eller fortløpende etter behov. 3. Møte styringsgruppa - avtales etter behov 4. Avsjekk status fremdrift - gjennomgang på hvert prosjektgruppemøte 5. Oversikt over data/dokument. Hver kommunene igangsetter et arbeid for å få oversikt over hva en har av prosedyrer (rutiner), styringsdokumenter, skjemaer osv. Dette arbeidet gjøres slik at hver kommune lager et fellesområde (som alle har tilgang til) og legger inn det de respektive avdelingene har liggende elektronisk. Hver kommune får tilsendt mappestruktur med vedtatt dokumentstruktur. Her kan prosjektleder kunne se hva som er registrert på de ulike områdene og følge opp. Dette vil senere være utgangspunkt for videre sortering og bearbeiding som forberedelser til å registrere dokumentene inn i Modul dokumentasjon punkt 12 og Utvelging av systemansvarlige / superbrukere / arbeidsgruppe Anbefaling: basiskunnskap data, interesse for internkontroll, motivert Hver kommune velger ut personer som skal være: o systemansvarlig/systemeier. Denne personen vil fungere som lokal prosjektleder i innføringsfasen. o superbrukere i kvalitetssystemet. Vi ser for oss at 2-3 av disse blir systemadministratorer (hver kommune) disse har alle tilganger i systemet. Superbrukerne får tilganger etter behov. Oppnevning arbeidsgruppe/fagnettverk? o Arbeidsgrupper/faggrupper som skal arbeide med bearbeiding av dokumenter? Disse kan da få i oppdrag å rydde i eksisterende dokumenter slik at mye er klargjort før en begynner å registrere dokument inn i verktøyet. 7. Møte toppledere orientering for rådmann og råmannens ledergruppe, samt systemeiere i hver kommune. 8. Møte - systemeiere i hver kommune sammen med leverandør (i etterkant av lederseminar) 6

7 9. Orientere virksomhetsledere kommune vis. Kvalitetslosen ansvarlig for innhold og gjennomføring. 14.mar Flesberg kommune 15.mar Notodden kommune 18.mar Rollag Kommune 19.mar Hjartdal kommune 21.mar Tinn Kommune 22.mar Nore og Uvdal Kommune 10. Systemoppsett tilrettelegging Dette er Kvalitetslosen sitt ansvar. Her etableres databasene, skrur på de modulene dere skal ha. Klargjør databasene. 11. Tilkobling AD Dette omhandler import av ansatte inn i Kvalitetssystemet. Kvalitetslosen har egne folk som vil ta seg av dette i samarbeid med IT kontakt hos dere. Kontakten går først gjennom Britt Inger, så finner de involverte ut av hvordan dette arbeidet blir tatt videre. 12. Lage dokumentstruktur Når en skal legge inn dokumentene inn i databasen må en har tenkt igjennom en form for mappeoppbygging. Prinsippet for denne strukturen blir besluttet i rådmannsutvalget Dette arbeidet omhandler også å tenke igjennom hva Kvalitetssystemet skal inneholde. Mappestrukturen er viktig mtp å få god oversikt selv, men og være gjenkjennelig (begrepsbruk/navn på mapper). 13. Rydde i eksisterende dokument Etter at ny struktur er laget (punkt 11) kan det være greit å overføre innsamlede dokumenter (punkt 13) inn i denne strukturen. En bivirkning av dette arbeidet er at vi får ryddet i eksisterende dokumenter, får luket ut de dokument som skal være med videre og tatt ut de som er utgått og ikke aktuelle mer. Videre vil dette og gi innblikk i hvilke dokumenter som bør revideres/bearbeides. I dette arbeidet får vi en god mulighet til å se hva som eksisterer rundt omkring av prosedyrer, styringsdokument, hvor oppdatert dette er, har vi konkurrerende dokument som omhandler det samme, men fremgangsmåte er forskjellig. Hva skal være med videre? 14. Plassere eksisterende dokument i ny struktur Det er en fordel å benytte funksjonen i utforsker med å dra dokumenter fra mappene med ryddede dokument over i ny dokumentstruktur punkt Statusmøte systemansvarlige - gjennomgang for å planlegge opplæring lokalt. 16. Opplæring i program superbrukere a. Dokumentmodulen Det er ønskelig at det ovenfor stående forberedelser er gjort i forhold til 7

8 dokumentene slik at når opplæring av superbrukerne er gjennomført kan en raskt begynne å registrere dokumenter inn i databasen. Da får en raskt tatt i bruk den kompetansen en har fått i bruk av kvalitetssystemet. b. Avviksmodulen Denne bygges opp fra bunnen. Dette arbeidet må være gjort før vi kan gjennomføre helt ut punkt 10. Alt som gjøres i opplæringssammenheng gjøres i produksjonsdatabasen (altså den basen en senere skal bruke), og en god del av opplæringen retter seg mot å forberede systemet for produksjon. Mye av det vi gjør i forbindelse med opplæringsdagen i avviksmodulen vil klargjøre modulen for bruk. 17. Registering av data/dokument Her legger vi inn dokumenter i databasen. 18. Akseptansetest Kvalitetslosen sender grunnlag for gjennomføring av denne. 19. Statusmøte systemansvarlige - planlegging høstens aktivteter 20. Modul ROS gjennomføre opplæring Ledere og prosessledere får opplæring i bruk av ROS-modulen. Men her er dataopplæringen ikke hovedfokus, men metoden og gjennomføring av ROS. 21. Oppsummering Før utrulling går vi igjennom hva som er lagt inn. Er det godt nok, mangler, osv. Fungerer ting som de skal. Er alt på stell? 22. Forberede utrulling Hvordan gjennomfører vi utrullingen av systemet? Hvordan gjennomfører vi opplæringen? Hva trenger vi? Prosjektteam planlegger dette sammen med lokale systemeiere. 23. Lederopplæring 0,5 dag Lederne lærer seg hvordan melde, behandle avvik, hente ut statistikker. Videre hvordan endre/revidere-, godkjenne dokument, osv. 24. Felles samling utrulling (hel dag) - samle systemansvarlige og superbrukere til gjennomgang før utrulling (ref pkt. 21 og 22.) 25. Utrulling i virksomhetene inkl opplæring Følger plan ref. pkt Sluttrapport for prosjektet - lage en håndbok for kvalitetsystemet 27. Evaluering hvordan har det gått Denne gjennomføres etter ½ års drift og igjen etter 1 år. 8

9 Sted: Dato: Sted: Dato: Signatur Prosjektleder Signatur Prosjektansvarlig 9

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan Ny ERP løsning for 4 kommuner Detaljert prosjektplan 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Organisering... 3 3. Risikoanalyse og kvalitetssikring... 4 4. Detaljert prosjektplan - oversikt over alle aktiviteter

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Sluttrapport. Forstudie Omsorgsteknologi 21.03.13

Sluttrapport. Forstudie Omsorgsteknologi 21.03.13 Sluttrapport Forstudie Omsorgsteknologi 21.03.13 Side 2 av 11 Innhold 1 Innledning...3 2 Litt om innovasjonsprosess og omsorgsteknologi...3 3 Rammer, ressursbruk og organisering...4 3.1 Rammer... 4 3.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 200900256-23 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52 RAPPORT FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Versjon: 1.52 Utarbeidet dato : 23.2.2012 med tilføyelse av 20.3.2012 Utarbeidet av : Prosjektgruppe IKT Drift, inkl. uttalelser fra

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer