MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS"

Transkript

1 MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sjefen har ordet Side 2 Scana Steel Stavanger AS Side 3 Helse, Miljø og Sikkerhet Side 4 Helse Side 5 Miljø Side 7 Sikkerhet Side 12 Gjennomførte HMS-tiltak Side 16 Beredskap Side 16 Fremtidige tiltak Side 16 Årsrapport AMU Side 18 Neste miljøredegjørelse Side 19 SJEFEN HAR ORDET! Scana Steel Stavanger AS er en ledende stålleverandør av høylegerte støpte og smidde produkter. Forretningsidéen er basert på foredling av stål skrap til høyverdige spesial produkter. Scana Steel Stavanger AS skal være en miljøbevisst bedrift gjennom å skape trivsel for medarbeidere og omgivelser. Bedriften skal kontinuerlig begrense utslipp til omgivelsene, avfall til deponier og annen negativ miljøpåvirkning. Det skal i størst mulig grad søkes gjenbruk og løsninger til nytte både for bedriften og for samfunnet. Scana Steel Stavanger AS brukte også i året som gikk, midler og personellressurser på å gjennomføre forbedringer innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Scana Steel Stavanger AS målsetting om å være en ledende produsent av høylegerte stålkomponenter i verden, betinger at HMS-arbeidet ligger på et høyt nivå. Antall skader i 2013 ble 5 fraværsskader som er for mange, samtidig er det registrert 220 RUHer som er det meste som er registret i stålverkets historie. Det er meget viktig i kampen for å redusere antall skader og alvorlige hendelser, at rapporteringen av RUHer fungerer. Jarle Fjetland Adm.direktør Miljørapport 2013 Side 2 av 19 Scana Steel Stavanger AS

3 SCANA STEEL STAVANGER AS Scana Steel Stavanger AS ble etablert i 1912, og er et heleid datterselskap av Scana Industrier ASA. Scana Steel Stavanger AS er Norges ledende produsent av spesialstål. Bedriften har utviklet stålkvaliteter og prosesser som er tilpasset det internasjonale markedets behov for spesialprodukter i ulegert, lavlegert og høylegert stål. Selskapet har i dag ca 200 ansatte, som til sammen har den nødvendige tekniske spisskompetanse. Scana Steel Stavanger AS har et sertifisert kvalitetssikringssystem som oppfyller de krav til kvalitetssikring som er angitt i NS-EN ISO 9001 : 2000 og et miljøstyrinssystem etter NS-EN ISO : 2004 og NEMKO`s sertifiseringsregler. Sertifikatet gjelder følgende virksomheter : "Fremstilling av spesialstål i støpte og smidde produkter, handel med stålprodukter og tilhørende hjelpeavdelinger. Bedriften har som mål å ligge i forkant av utviklingen innen stålmetallurgi og støperiteknikk. Stålet leveres fra eget smelteverk som er utrustet med AOD-konverter og trådmaterautomat for å sikre den nødvendige renhet og kvalitet. Scana Steel Stavanger AS konkurransefortrinn kan oppsummeres med følgende stikkord: - riktig kvalitet - leveringspålitelighet - service Scana Steel Stavanger AS viktigste kunder er innenfor følgende sektorer : - Olje- og gass industri - Mekanisk og kjemisk industri - Skips industri - Gruve industri Bedriftens omsetning i 2013 var på NOK 340 mill., hvorav eksportandelen var 68%. Følgende prosesselementer hos Scana Steel Stavanger AS kan vurderes som miljøpåvirkende: - Diffuse røykutslipp - Deponering på bedriften - Generell avfallshåndtering - Støy Disse er omtalt senere i rapporten. Bedriften har liten negativ miljøpåvirkning på nærmiljøet. Miljørapport 2013 Side 3 av 19 Scana Steel Stavanger AS

4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Bedriften har konsesjon for å drive smelteverks-, støperi- og smiverksproduksjon med tilhørende etterbehandling av produktene. Myndighetene har stilt krav til bedriften gjennom lover og konsesjon vedrørende blant annet utslipp til luft, vann og grunn. Bedriften fikk i 2012 ny konsesjon fra Miljødirektoratet. I denne konsesjonen var det satt strengere krav til deponering. Det nye deponiet er tatt i bruk. Frem til 1997 ble posefilterstøv gravd ned på bedriften. I 1998 kom det en ny forskrift som klassifiserte dette som farlig avfall. Dette avfallet ble deretter send til godkjente mottak. Posefilterstøvet ble nedgravd i området rundt fotballbanen. Dette deponiet har aldri blitt avsluttet på en ordentlig måte. Cowi har fått i oppdrag å lage en avslutningsplan for de gamle deponiene på bedriften. Nytt deponi Scana Steel Stavanger AS er medlem av Ryfylke Bedriftshelsetjenste der aktivitetene styres iht. Arbeidstilsynets bestemmelser. For å sikre at Scana Steel Stavanger AS skal være en trygg arbeidsplass, er det opprettet en rekke utvalg og tjenester. Dette gjelder Arbeidsmiljøutvalg (AMU), Avdelingsutvalg (AU) og Attføringsutvalg. Disse skal legge vekt på å utvikle arbeidsinstrukser og gjennomføre opplæring og planlegging på en slik måte at arbeidet på bedriften gjennomføres sikkert og miljøvennlig. Det dokumenterte internkontrollsystemet har til hensikt å fremme helse, miljø og sikkerhet gjennom kontinuerlig forbedring av: Arbeidsmiljø og sikkerhet. Helse- og miljøskader fra produkter. Ytre miljø mot forurensning og behandling av avfall. Miljørapport 2013 Side 4 av 19 Scana Steel Stavanger AS

5 Bedriftens øverste leder er ansvarlig for HMS-arbeidet. Lederne er ansvarlig for at Helse - Miljø og Sikkerhetsarbeidet innen sine områder er lagt opp og fungerer etter bedriftens retningslinjer. Dette forutsetter bred medvirkning fra alle ansatte. Avdelingsutvalgene er rådgivende. De behandler bl.a. tilløp og skader og medvirker til forbedring av arbeidsmiljø. HMS-arbeidet på bedriften behandles i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) som trekker opp de retningslinjer som skal gjelde. Verne og helsepersonell har en rådgivende og kontrollerende funksjon, og skal dessuten medvirke til utvikling av arbeidsrutiner og delta ved opplæring. HELSE Målsetting for helsearbeidet ved bedriften er som følger: Bedriften har høyt fokus både på det fysiske- og psykiske arbeidsmiljøet og på sykefraværet. Sykefraværet for 2013 nådde vi målsetningen på under 4%. Det målrettede arbeidet viste resultater, og vi vil fortsette med høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Bedriften er IA bedrift og lovendringene gjeldende fra er satt i system. En sykeoppfølgingsperm for å ivareta IA-lovene er utarbeidet og opplæring av ledere med personalansvar er gjennomført. I tillegg til det lovpålagte sykeoppfølgingsarbeidet har bedriften innført trivselssamtale. Dette er en samtale som skal gjennomføres av leder med ansatte som i løpet av en 3 måneders periode har tre eller flere egenmeldte sykedager. En god dialog og det å tørre bry seg er viktige momenter i vårt sykeoppfølgingsarbeid der vi har som mål å høyne de ansattes nærvær. Utarbeidelse av oppfølgingsplan, Dialogmøter i henhold til IA-lov i et godt samarbeid med RBHT, NAV, fastlege, leder, tillitsvalgt og ansatt gjennomføres i henhold til IAretningslinjer. I tillegg er bedriften opptatt av å kunne tilrettelegge arbeid for de ansatte som i en periode ikke kan gjennomføre sine vanlige arbeidsoppgaver. Å ha gode rutiner, god dialog, tett oppfølging, og kunne tilrettelegge for annet arbeid i perioder, vil være avgjørende for å få den sykemeldte tilbake i arbeid raskest mulig slik at sykefravær unngås. Bedriften vil fortsette å jobbe proaktivt bl.a. gjennom tilbudet med egen fysioterapeut 2 dager uken og avsatte timer til kiropraktor, samt faste treningstimer med sirkeltrening og spinning. Fysioterapeut vil fortsatt være en aktivt medspiller i arbeidet med å gi veiledning og opplæring. Dette gjelder både med hensyn til treningsopplegg, og det å utføre fysiske arbeidsoperasjoner på en mest mulig riktig måte, for på den måten unngå belastningsskader. Bedriftsidrettslaget Ståltrimmen legger til rette for diverse aktiviteter blant annet gratis deltakelse i 10 på tur og 7 nutsturen. Bedriften ønsker å motivere ansatte til å sykle gjennom å legge til rette for egne treningstimer for sykkelentusiaster i bedriftens treningssenter.. Det er igangsatt et lederutviklingsprogram på alle ledernivå som vil fortsette i årene fremover. Hovedformålet med lederprogrammet er å fokusere på personlig oppfølging av alle ansatte, Miljørapport 2013 Side 5 av 19 Scana Steel Stavanger AS

6 hvor den enkeltes arbeidsleveranse og personlige utvikling får et høyt fokus. Bedriften forventer at dette medfører større trivsel og en bedret kvalitet og leveringspålitelighet. Det arbeides aktivt med tilbud om kompetanseheving. Det arbeides med å få lagt til rette for at ansatte med ønske om fagopplæring skal kunne få ta fagbrev. Prosessen er tid- og ressurskrevende, men er et viktig ledd i arbeidet for å sikre kunnskap, kompetanse og utviklingsmuligheter for bedrift og for ansatte. Tabellen viser sykefraværet pr. år. Tabellen viser sykefraværet i 2013 Miljørapport 2013 Side 6 av 19 Scana Steel Stavanger AS

7 MILJØ Målsetting for miljøarbeidet ved bedriften er som følger: 1 Miljø politikk Bedriften skal: Oppnå kundetilfredshet gjennom: I. at kunden kan vær trygg på at bedriften tar sitt miljøansvar Møte forventninger fra eierne gjennom å: I. kontinuerlig forebygge og begrense utslipp til omgivelsene, II. redusere avfall til deponier og annen negativ miljøpåvirkning III. søke gjenbruk og løsninger til nytte både for bedriften og for samfunnet Være en attraktiv arbeidsplass gjennom å: I. ta vare på å styrke miljøkompetanse og motivasjon hos alle ansatte II. skape et godt og sikkert arbeidsmiljø III. oppmuntre til ærlige, positive og bevisste holdninger Ta ansvar i lokalsamfunnet: I. gjennom å ta ansvar for miljø og resursanvendelse II. måleresultatene for miljø skal være minst på nivå med krav i lover, forskrifter og konsesjoner III. det skal så langt som mulig søkes etter substitutter til helsefarlige / miljøfarlige stoffer 2 Utslipp til luft 2.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften har 9 renseanlegg som sørger for at storparten av den mest forurensende produksjonen blir fanget opp av renseanlegg. Renseanleggene blir kontrollmålt 2 ganger pr. år av Hardanger Miljøsenter. Måleresultatene skal ligge innenfor de krav som er satt av Miljødirektoratet. Utfordringen ligger i diffuse utslipp. Diffuse utslipp får en i fra Smelteverket og Formeriet. I Smelteverket får vi diffuse utslipp i forbindelse med blåsing på ovnene, i forbindelse med påfylling av skrap og andre operasjoner hvor avtrekkshetten må svinges til side. Avdelingen kan minisere utslippene ved å stenge avsug som ikke er i bruk. Nytt renseanlegg er planlagt innen 4 år. Inntil nytt anlegg er på plass må Smelteverket være bevist bruken av dagens anlegg. I Formeriet får en diffuse utslipp i forbindelse med støping. 2.2 Målsetting Inntil nytt renseanlegg er på plass skal en ha minst mulig diffuse utslipp. Innen utgangen av 2017 skal nytt renseanlegg være på plass og diffuse utslipp være tilnærmet null. Tidsfrist: Miljørapport 2013 Side 7 av 19 Scana Steel Stavanger AS

8 2.2.2 Optimalisering av dagens drift for å minimalisere diffuse utslipp. Ansvarlig: Per Steinar Håvardsen Tidsfrist: Måleresultatene skal ligge innenfor det krav som er satt av Miljødirektoratet Målsetning ikke oppnådd i 2013! Avvik på 1 av 18 måling. 3 Utslipp til sjø 3.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften har i dag ingen utslipp til sjø utenom kjølevann og sanitærvann. I Smiverk har de en tank på liter hydraulikkolje. Her er det laget en katastrofetank som vil kunne romme all hydraulikkolje. Videre er det alarm i kanalene i gulvet som tidlig vil varsle om eventuelle lekkasjer. Alarmen går til NorAlarm. Oljetanken ved Hovedkontoret rommer 300 m³ og har en oljefangskum med innebygd varsling av eventuell oljelekkasje. Alarmen går til NorAlarm. Bedriftens industrivern disponerer oljelenser og båt. Kjølevannet tas fra Jørpelandselven i eget anlegg. Temperaturen er tilnærmet lik oppstrøm og nedstrøms. Kjølevannet brukes til kjøling av ovner og annet utstyr, samt til varmebehandling. Sanitærvannet kommer fra alle bygninger på bedriften og går i flere rør ut i fjorden. Storparten av dette vannet er dusjvann som kommer fra de ulike garderobene. Bedriften har tillatelse til å slippe sanitærvannet i fjorden, men Strand Kommune kan om nødvendig pålegge bedriften å samle sanitærvannet og sende det gjennom det kommunale renseanlegget på Grøtnes. 3.2 Målsetting Bedriften skal ikke ha uønskede utslipp til sjø Målsetning oppnådd i 2013! 4 Forurensning fra grunn 4.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften er delvis bygget på utfylte masser. Noe av disse massene er avfall fra bedriften. Bedriften har to gamle deponi som en er i ferd med å bli avsluttet. Bedriften er pålagt av Miljødirektoratet å lage en avslutningsplan for de gamle deponiene. Til å lage denne planen brukes det konsulenthjelp fra Cowi. Planen skal sendes Miljødirektoratet våren Det er 8 grunnvannsbrønner på bedriften der det tas 2 prøver årlig. Prøvene analyseres på akkreditert laboratorium. Resultatene sendes Miljødirektoratet. Miljørapport 2013 Side 8 av 19 Scana Steel Stavanger AS

9 4.2 Målsetting Det skal tas 2 grunnvannsprøver prøver hvert år. Målsetning oppnådd i 2013! Avslutningsplan for de gamle deponiene skal sendes Miljødirektoratet for godkjenning. Tidsfrist: Avslutningsplanen skal være gjennomført senest innen utgangen av 2017 Tidsfrist: Utslipp av støy 5.1 Beskrivelse av situasjonen Det er opp gjennom tidene ikke registrert naboklager på støy. Vi skal allikevel holde fokus på å unngå klager. Dette gjøres ved å holde dører lukket i Smelteverket på kveld og nattestid. Videre må en være restriktive med transport med trucker på kveld og nattestid. Ved behov eller mistanke om høyt støynivå skal det gjennomføres kontrollmålinger med hjelp fra Ryfylke Bedriftshelsetjeneste. Støykrav Hverdager Kveld Søn- og helligdager Natt kl dBA kl dba kl dba kl dba 5.2 Målsetting Bedriften skal ligge under myndighetens krav og en skal ikke ha naboklager p.g.a. støy eller andre forhold. Målsetning oppnådd i 2013! 6 Avfall 6.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften har store mengder avfall i form av brukt olivinsand, slagg og brukt ildfast materialer. Disse blir deponert på bedriften i godkjente deponier. Bedriften tok i bruk i 2012 nytt deponi for å kunne håndtere avfallet i ca. 30 år fremover. Olivinsand, slagg og brukt ildfast materialer er av Miljødirektoratet klassifisert som tilnærmet inert avfall. Det arbeides aktivt med å redusere avfallet av brukt olivinsand. Målet er at en skal kun bruke 20 % ny sand i forbindelse med forming. I løpet av 2011 kom vi på 20 % Miljørapport 2013 Side 9 av 19 Scana Steel Stavanger AS

10 ny sand. Bedriften sparer både miljø og kostnader ved redusere innkjøp av ny sand, samt transport av brukt sand til deponi. Det arbeides også med å finne brukere til brukt olivinsand. Bedriften har den senere tid kun kjøpt brukte paller. Mye av varene kommer på engangspaller som en mest mulig vil prøve å gjenbruke. Tonn avfall Kg avfall pr produsert tonn stål 6.2 Målsetting Bruken av ny sand skal være 20 %. Ansvarlig: Svein Helge Sørbø Målsetning oppnådd i 2013! Det skal arbeides med alternativ bruk til kassert olivinsand. Miljørapport 2013 Side 10 av 19 Scana Steel Stavanger AS

11 6.2.3 Bedriften skal kun kjøpe brukte paller. Ansvarlig: Trond Rune Tjentland Målsetning oppnådd i 2013! Restavfall som sendes til godkjent mottak skal ligge under 25 kg pr produsert tonn stål. Målsetning oppnådd i 2013! 7 Energi 7.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften bruker energi i form av strøm, olje og propan. Strøm brukes til lys, varme, smelting av stål, drift av smiovn og varmebehandlingsovner. Olje brukes til drift av gammel pannefyr og oppvarming. Propan brukes til drift av nye smiovner, ny pannefyr, forvarming av AOD og brenning. Bedriften har et potensial i å bytte ut de gamle oljefyrte pannefyrene med nye som bruker gass. De nye ovnene vil være mer effektive, samt at en vil få mindre utslipp til det ytre miljø. Videre er målet å bytte ut alle oljefyrene med nye som bruker el. eller gass. Bedriften vil da kun bruke olje til drift av truckene. Behov for 300 m³ oljetanken vil da forsvinne. Nye forskrifter pålegger bedriften å bygge oppsamlingskar rundt tanken innen Energi pr. år Kwh / støpt tonn 7.2 Målsetting Bedriften skal på kort sikt redusere oljeforbruket til under 250 Kwh pr støpt tonn stål. Tidsfrist: Målsetning ikke oppnådd i 2013! Miljørapport 2013 Side 11 av 19 Scana Steel Stavanger AS

12 7.2.2 De gamle pannefyrene i Smelteverket skal erstattes med nye propanbrennere. Når dette er gjort skal oljetanken fjernes. Tidsfrist: Kjemikalier 8.1 Beskrivelse av situasjonen I alle avdelinger er det lagret mindre mengder med kjemikalier. Største mengder finnes i form av oljer og skjæreveske. En skal så langt det er mulig unngå 200 liters fat i avdelingen. Oljer skal lagres på spesial paller / stativ som kan fange opp eventuell lekkasje / søl. Andre kjemikalier anser en som tilfredsstillende lagret. Brukte kjemikalier sendes til godkjente mottak. Det skal så langt som mulig søkes etter substitutter til helsefarlige / miljøfarlige stoffer. 8.2 Målsetting Det skal årlig være en gjennomgang / vurdering av alle kjemikalier som brukes på bedriften Alle tønner og spann med oljer som lagres inne skal stå på spesialpaller / stativ 9 Opplæring 9.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften skal styrke kompetansen blant ledere på alle nivå gjennom lederopplæring. 9.2 Målsetting Bedriften skal årlig gjennomføre minst en samling med fokus på ytre miljø. SIKKERHET Målsetting for sikkerhetsarbeidet ved bedriften er som følger: H-verdi lik 0, alt arbeid skal foregå uten at det skjer skader og ulykker. Fokus på HMS arbeidet er tatt opp i alle fora. Alle skader de siste årene er gjennomgått og en finner ingen felles nevner for disse. Viktig at alle ansatte risikovurderer arbeidsoperasjonene før en starter arbeidet. H-verdien angir antall fraværsskader pr. million arbeidstimer. Miljørapport 2013 Side 12 av 19 Scana Steel Stavanger AS

13 F-verdi angir antall fraværsdager pr. million arbeidet timer. Smelting av stål, kraner som transporterer flytende stål, støping, smiing, varmebehandling osv. er i tillegg potensielt farlige operasjoner dersom oppmerksomheten i arbeidet er liten. Det er satt stor fokus på sikker jobb analyse og gjennomføring. Bedriften er også med i et prosjekt i regi av Norsk Industri skadereduksjon i støperibransjen. Målsetningen er å få ned skadene i bransjen. Bedriften hadde i skader totalt, hvor 5 var fraværsskader. Heldig vis var det ingen alvorlige hendelser. Det var 32 fraværsdager i forbindelse med de 5 fraværsskadene. Tabellen viser F og H-verdi pr. år Tabellen viser skader totalt Statistikken viser en liten positiv utvikling på skadestatistikken. Miljørapport 2013 Side 13 av 19 Scana Steel Stavanger AS

14 Tabellen viser fraværsskader I 2013 ble det ikke registrert alvorlige arbeidsulykker. Det ble registrert 5 skader med fravær, noe som er for høyt. Disse skadene var av mindre alvorlighet. Det arbeids aktivt med tiltak for å unngå skader. Det er de siste årene fokusert på rapportering av RUHer (Rapport Uønsket Hendelse). Hensikten er å gripe fatt i tilløp, småskader og nesten ulykker før disse får utvikle seg til en større ulykke. Det er nå delt ut RUH blokker til hver mann. Målsetningen for 2014 er 2 RUHer pr mann. Tabellen viser fraværsdager i forbindelse med skader. Miljørapport 2013 Side 14 av 19 Scana Steel Stavanger AS

15 Fraværsskadene i 2013 medførte 32 dager fravær. Disse skadene er: Brudd Formeriet 9 dager Brudd P2 1 dag Slip P2 6 dager Brudd NDT 15 dager Brudd Formeriet 1 dag Rapporterte RUHer Miljørapport 2013 Side 15 av 19 Scana Steel Stavanger AS

16 Tilløp Nesten ulykker Småskader Skader u/fravær Fraværsskader GJENNOMFØRTE HMS-TILTAK Den økonomiske situasjonen gir stramme rammer for investeringer. Arbeidet med forbedring og videreutvikling av KS/HMS-systemet har pågått også i BEREDSKAP Industrivernet består av 11 personer, i tillegg kommer 21 førstehjelpere. Alle avdelinger skal ha en førstehjelper eller et industrivern personell på hvert skift. Industrivernet har en hjertestarter, som henger ved resepsjonen på Hovedkontoret. I tillegg henger det hjertestarter i Smelteverket og i SOT. Industrivernet har fått grundig opplæring i bruk av denne. Det er innsatsplaner for alle bygninger og anlegg på bedriften. Disse planene er også sendt det lokale brannvesen. Industrivernet har for 2013 gjennomført øvelser i.h.t lover og forskrifter. Alle ansatte har gjennomført kurs i brannslukking i Kurset ble gjennomført av Stavanger Brannsikring. Industrivernet hadde i 2013 ingen utrykninger. FREMTIDIGE TILTAK - OPPSUMERING MILJØMÅL Scana Steel Stavanger AS vil fortsette å investere i Helse, Miljø og Sikkerhetstiltak. Prioriteringen av tiltakene foretas av Arbeidsmiljøutvalget. Mål for H-verdi er 0. Sykefraværsoppfølging og attføringsarbeid har også fått høy prioritet. Utviklings- og implementeringsarbeidet av internkontrollsystemet fortsetter. Man vil forsette arbeidet med miljøledelsessystemet og å gjøre systemet mer brukervennlig. Arbeids- og sikkerhetsanalysen skal gjennomføres på ny i hele bedriften. Følgende miljøtiltak er vurdert som viktige for SSA. Målsetningen er at disse skal gjennomføres, så fort som tid og økonomi tillater dette. Miljørapport 2013 Side 16 av 19 Scana Steel Stavanger AS

17 Miljømål Utslipp til luft 2.2 Målsetting Inntil nytt renseanlegg er på plass skal en ha minst mulig diffuse utslipp. Innen utgangen av 2017 skal nytt renseanlegg være på plass og diffuse utslipp være tilnærmet null. Tidsfrist: Optimalisering av dagens drift for å minimalisere diffuse utslipp. Ansvarlig: Per Steinar Håvardsen Tidsfrist: Måleresultatene skal ligge innenfor det krav som er satt av Miljødirektoratet Utslipp til sjø Bedriften skal ikke ha uønskede utslipp til sjø Forurensning fra grunn 4.2 Målsetting Det skal tas 2 grunnvannsprøver prøver hvert år Avslutningsplan for de gamle deponiene skal sendes Miljødirektoratet for godkjenning. Tidsfrist: Avslutningsplanen skal være gjennomført senest innen utgangen av 2017 Tidsfrist: Utslipp av støy Bedriften skal ligge under myndighetens krav og en skal ikke ha naboklager p.g.a. støy eller andre forhold. Avfall Bruken av ny sand skal være 20 %. Ansvarlig: Svein Helge Sørbø Miljørapport 2013 Side 17 av 19 Scana Steel Stavanger AS

18 6.2.2 Det skal arbeides med alternativ bruk til kassert olivinsand Bedriften skal kun kjøpe brukte paller. Ansvarlig: Trond Rune Tjentland Restavfall som sendes til godkjent mottak skal ligge under 25 kg pr produsert tonn stål. Energi Bedriften skal på kort sikt redusere oljeforbruket til under 250 Kwh pr støpt tonn stål. Tidsfrist: De gamle pannefyrene i Smelteverket skal erstattes med nye propanbrennere. Når dette er gjort skal oljetanken fjernes. Tidsfrist: Kjemikalier Det skal årlig være en gjennomgang / vurdering av alle kjemikalier som brukes på bedriften Alle tønner og spann med oljer som lagres inne skal stå på spesialpaller / stativ Opplæring Bedriften skal årlig gjennomføre minst en samling med fokus på ytre miljø. ÅRSRAPPORT AMU Denne rapporten gjelder også som årsrapport fra bedriftens Arbeidsmiljøutvalg (AMU). AMU har i 2013 bestått av: Odd Arildd Holthe (leder) (ansattes rep.), Grim Lura (ansattes rep.), Eivind Fosså (ansattes rep.), Jarle Fjetland, Geir Danielsen, Leif Roar Larsen, Morten Næss ((sekretær) ikke stemmerett), og representant fra RBHT (ikke stemmerett). Utvalget har hatt 5 møter og behandlet 39 saker. AMU har behandlet saker som er omtalt i denne rapport. Denne rapporten er behandlet i AMU den Miljørapport 2013 Side 18 av 19 Scana Steel Stavanger AS

19 NESTE MILJØREDEGJØRELSE Neste miljøredgjørelse vil komme i løpet av mars Rapporten vil også da bli sendt ut til Strand kommune, Miljødirektoratet, NSO, DSB, NHO og andre interesserte. I tillegg legges rapporten ut på hjemmesiden. Miljørapport 2013 Side 19 av 19 Scana Steel Stavanger AS

Revisjon ved Scana Steel Stavanger AS Dato for revisjonen: mars 2012 Rapportnummer: R.KLIF Saksnr.: 2011/265

Revisjon ved Scana Steel Stavanger AS Dato for revisjonen: mars 2012 Rapportnummer: R.KLIF Saksnr.: 2011/265 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.010.R.KLIF

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Industriens støttespiller. Skap merverdier i dialog med oss

Industriens støttespiller. Skap merverdier i dialog med oss Industriens støttespiller Skap merverdier i dialog med oss Alfsen og Gunderson AS Ca 70 ingeniører med spesialkompetanse innen: Vannteknikk Luftteknikk Oljetåke Tørketeknikk Luftavfukting Pulverteknikk

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning Om Norsk Spesialolje Betydelig kapasitetsøkning Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge Foto: BKK 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om IA-avtale

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2012

HMS-nøkkeltall for 2012 HMS-nøkkeltall for 2012 Energi Norge Foto: Energi Norge 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 12 IA-Bedrifter 13 Planer

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid Inneklimafagdag i Flekkefjord 20.05.2014 Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Påstand Manglende fokus på HMS fører ofte til: Dårlig

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge Foto: Hafslund 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljøfokus bil Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljø i Bertel O. Steen Vedtak i Konsernledelsen i 2010: Bertel O. Steen-konsernet er sitt samfunnsansvar bevisst og tar miljø og miljørelaterte

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/3266. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/3266 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00,

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no SIKKERHET OG BEREDSKAP SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer skangass.no TIL VÅRE LESERE. Skangass ønsker å gi relevant og nyttig informasjon om vår LNG-terminal

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Postboks 3903 Leangen 7433 Trondheim Nei. Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6

Postboks 3903 Leangen 7433 Trondheim Nei. Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6 1 Rapport nr.: 06.081.I.SFT Virksomhet: Rockwool, Trondheim Bedriftsnummer: 873104112 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Postboks 3903 Leangen 7433 Trondheim Nei SFTs arkivkode: Anleggsnummer: 06/1502

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer