MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS"

Transkript

1 MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sjefen har ordet Side 2 Scana Steel Stavanger AS Side 3 Helse, Miljø og Sikkerhet Side 4 Helse Side 5 Miljø Side 7 Sikkerhet Side 12 Gjennomførte HMS-tiltak Side 16 Beredskap Side 16 Fremtidige tiltak Side 16 Årsrapport AMU Side 18 Neste miljøredegjørelse Side 19 SJEFEN HAR ORDET! Scana Steel Stavanger AS er en ledende stålleverandør av høylegerte støpte og smidde produkter. Forretningsidéen er basert på foredling av stål skrap til høyverdige spesial produkter. Scana Steel Stavanger AS skal være en miljøbevisst bedrift gjennom å skape trivsel for medarbeidere og omgivelser. Bedriften skal kontinuerlig begrense utslipp til omgivelsene, avfall til deponier og annen negativ miljøpåvirkning. Det skal i størst mulig grad søkes gjenbruk og løsninger til nytte både for bedriften og for samfunnet. Scana Steel Stavanger AS brukte også i året som gikk, midler og personellressurser på å gjennomføre forbedringer innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Scana Steel Stavanger AS målsetting om å være en ledende produsent av høylegerte stålkomponenter i verden, betinger at HMS-arbeidet ligger på et høyt nivå. Antall skader i 2013 ble 5 fraværsskader som er for mange, samtidig er det registrert 220 RUHer som er det meste som er registret i stålverkets historie. Det er meget viktig i kampen for å redusere antall skader og alvorlige hendelser, at rapporteringen av RUHer fungerer. Jarle Fjetland Adm.direktør Miljørapport 2013 Side 2 av 19 Scana Steel Stavanger AS

3 SCANA STEEL STAVANGER AS Scana Steel Stavanger AS ble etablert i 1912, og er et heleid datterselskap av Scana Industrier ASA. Scana Steel Stavanger AS er Norges ledende produsent av spesialstål. Bedriften har utviklet stålkvaliteter og prosesser som er tilpasset det internasjonale markedets behov for spesialprodukter i ulegert, lavlegert og høylegert stål. Selskapet har i dag ca 200 ansatte, som til sammen har den nødvendige tekniske spisskompetanse. Scana Steel Stavanger AS har et sertifisert kvalitetssikringssystem som oppfyller de krav til kvalitetssikring som er angitt i NS-EN ISO 9001 : 2000 og et miljøstyrinssystem etter NS-EN ISO : 2004 og NEMKO`s sertifiseringsregler. Sertifikatet gjelder følgende virksomheter : "Fremstilling av spesialstål i støpte og smidde produkter, handel med stålprodukter og tilhørende hjelpeavdelinger. Bedriften har som mål å ligge i forkant av utviklingen innen stålmetallurgi og støperiteknikk. Stålet leveres fra eget smelteverk som er utrustet med AOD-konverter og trådmaterautomat for å sikre den nødvendige renhet og kvalitet. Scana Steel Stavanger AS konkurransefortrinn kan oppsummeres med følgende stikkord: - riktig kvalitet - leveringspålitelighet - service Scana Steel Stavanger AS viktigste kunder er innenfor følgende sektorer : - Olje- og gass industri - Mekanisk og kjemisk industri - Skips industri - Gruve industri Bedriftens omsetning i 2013 var på NOK 340 mill., hvorav eksportandelen var 68%. Følgende prosesselementer hos Scana Steel Stavanger AS kan vurderes som miljøpåvirkende: - Diffuse røykutslipp - Deponering på bedriften - Generell avfallshåndtering - Støy Disse er omtalt senere i rapporten. Bedriften har liten negativ miljøpåvirkning på nærmiljøet. Miljørapport 2013 Side 3 av 19 Scana Steel Stavanger AS

4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Bedriften har konsesjon for å drive smelteverks-, støperi- og smiverksproduksjon med tilhørende etterbehandling av produktene. Myndighetene har stilt krav til bedriften gjennom lover og konsesjon vedrørende blant annet utslipp til luft, vann og grunn. Bedriften fikk i 2012 ny konsesjon fra Miljødirektoratet. I denne konsesjonen var det satt strengere krav til deponering. Det nye deponiet er tatt i bruk. Frem til 1997 ble posefilterstøv gravd ned på bedriften. I 1998 kom det en ny forskrift som klassifiserte dette som farlig avfall. Dette avfallet ble deretter send til godkjente mottak. Posefilterstøvet ble nedgravd i området rundt fotballbanen. Dette deponiet har aldri blitt avsluttet på en ordentlig måte. Cowi har fått i oppdrag å lage en avslutningsplan for de gamle deponiene på bedriften. Nytt deponi Scana Steel Stavanger AS er medlem av Ryfylke Bedriftshelsetjenste der aktivitetene styres iht. Arbeidstilsynets bestemmelser. For å sikre at Scana Steel Stavanger AS skal være en trygg arbeidsplass, er det opprettet en rekke utvalg og tjenester. Dette gjelder Arbeidsmiljøutvalg (AMU), Avdelingsutvalg (AU) og Attføringsutvalg. Disse skal legge vekt på å utvikle arbeidsinstrukser og gjennomføre opplæring og planlegging på en slik måte at arbeidet på bedriften gjennomføres sikkert og miljøvennlig. Det dokumenterte internkontrollsystemet har til hensikt å fremme helse, miljø og sikkerhet gjennom kontinuerlig forbedring av: Arbeidsmiljø og sikkerhet. Helse- og miljøskader fra produkter. Ytre miljø mot forurensning og behandling av avfall. Miljørapport 2013 Side 4 av 19 Scana Steel Stavanger AS

5 Bedriftens øverste leder er ansvarlig for HMS-arbeidet. Lederne er ansvarlig for at Helse - Miljø og Sikkerhetsarbeidet innen sine områder er lagt opp og fungerer etter bedriftens retningslinjer. Dette forutsetter bred medvirkning fra alle ansatte. Avdelingsutvalgene er rådgivende. De behandler bl.a. tilløp og skader og medvirker til forbedring av arbeidsmiljø. HMS-arbeidet på bedriften behandles i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) som trekker opp de retningslinjer som skal gjelde. Verne og helsepersonell har en rådgivende og kontrollerende funksjon, og skal dessuten medvirke til utvikling av arbeidsrutiner og delta ved opplæring. HELSE Målsetting for helsearbeidet ved bedriften er som følger: Bedriften har høyt fokus både på det fysiske- og psykiske arbeidsmiljøet og på sykefraværet. Sykefraværet for 2013 nådde vi målsetningen på under 4%. Det målrettede arbeidet viste resultater, og vi vil fortsette med høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Bedriften er IA bedrift og lovendringene gjeldende fra er satt i system. En sykeoppfølgingsperm for å ivareta IA-lovene er utarbeidet og opplæring av ledere med personalansvar er gjennomført. I tillegg til det lovpålagte sykeoppfølgingsarbeidet har bedriften innført trivselssamtale. Dette er en samtale som skal gjennomføres av leder med ansatte som i løpet av en 3 måneders periode har tre eller flere egenmeldte sykedager. En god dialog og det å tørre bry seg er viktige momenter i vårt sykeoppfølgingsarbeid der vi har som mål å høyne de ansattes nærvær. Utarbeidelse av oppfølgingsplan, Dialogmøter i henhold til IA-lov i et godt samarbeid med RBHT, NAV, fastlege, leder, tillitsvalgt og ansatt gjennomføres i henhold til IAretningslinjer. I tillegg er bedriften opptatt av å kunne tilrettelegge arbeid for de ansatte som i en periode ikke kan gjennomføre sine vanlige arbeidsoppgaver. Å ha gode rutiner, god dialog, tett oppfølging, og kunne tilrettelegge for annet arbeid i perioder, vil være avgjørende for å få den sykemeldte tilbake i arbeid raskest mulig slik at sykefravær unngås. Bedriften vil fortsette å jobbe proaktivt bl.a. gjennom tilbudet med egen fysioterapeut 2 dager uken og avsatte timer til kiropraktor, samt faste treningstimer med sirkeltrening og spinning. Fysioterapeut vil fortsatt være en aktivt medspiller i arbeidet med å gi veiledning og opplæring. Dette gjelder både med hensyn til treningsopplegg, og det å utføre fysiske arbeidsoperasjoner på en mest mulig riktig måte, for på den måten unngå belastningsskader. Bedriftsidrettslaget Ståltrimmen legger til rette for diverse aktiviteter blant annet gratis deltakelse i 10 på tur og 7 nutsturen. Bedriften ønsker å motivere ansatte til å sykle gjennom å legge til rette for egne treningstimer for sykkelentusiaster i bedriftens treningssenter.. Det er igangsatt et lederutviklingsprogram på alle ledernivå som vil fortsette i årene fremover. Hovedformålet med lederprogrammet er å fokusere på personlig oppfølging av alle ansatte, Miljørapport 2013 Side 5 av 19 Scana Steel Stavanger AS

6 hvor den enkeltes arbeidsleveranse og personlige utvikling får et høyt fokus. Bedriften forventer at dette medfører større trivsel og en bedret kvalitet og leveringspålitelighet. Det arbeides aktivt med tilbud om kompetanseheving. Det arbeides med å få lagt til rette for at ansatte med ønske om fagopplæring skal kunne få ta fagbrev. Prosessen er tid- og ressurskrevende, men er et viktig ledd i arbeidet for å sikre kunnskap, kompetanse og utviklingsmuligheter for bedrift og for ansatte. Tabellen viser sykefraværet pr. år. Tabellen viser sykefraværet i 2013 Miljørapport 2013 Side 6 av 19 Scana Steel Stavanger AS

7 MILJØ Målsetting for miljøarbeidet ved bedriften er som følger: 1 Miljø politikk Bedriften skal: Oppnå kundetilfredshet gjennom: I. at kunden kan vær trygg på at bedriften tar sitt miljøansvar Møte forventninger fra eierne gjennom å: I. kontinuerlig forebygge og begrense utslipp til omgivelsene, II. redusere avfall til deponier og annen negativ miljøpåvirkning III. søke gjenbruk og løsninger til nytte både for bedriften og for samfunnet Være en attraktiv arbeidsplass gjennom å: I. ta vare på å styrke miljøkompetanse og motivasjon hos alle ansatte II. skape et godt og sikkert arbeidsmiljø III. oppmuntre til ærlige, positive og bevisste holdninger Ta ansvar i lokalsamfunnet: I. gjennom å ta ansvar for miljø og resursanvendelse II. måleresultatene for miljø skal være minst på nivå med krav i lover, forskrifter og konsesjoner III. det skal så langt som mulig søkes etter substitutter til helsefarlige / miljøfarlige stoffer 2 Utslipp til luft 2.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften har 9 renseanlegg som sørger for at storparten av den mest forurensende produksjonen blir fanget opp av renseanlegg. Renseanleggene blir kontrollmålt 2 ganger pr. år av Hardanger Miljøsenter. Måleresultatene skal ligge innenfor de krav som er satt av Miljødirektoratet. Utfordringen ligger i diffuse utslipp. Diffuse utslipp får en i fra Smelteverket og Formeriet. I Smelteverket får vi diffuse utslipp i forbindelse med blåsing på ovnene, i forbindelse med påfylling av skrap og andre operasjoner hvor avtrekkshetten må svinges til side. Avdelingen kan minisere utslippene ved å stenge avsug som ikke er i bruk. Nytt renseanlegg er planlagt innen 4 år. Inntil nytt anlegg er på plass må Smelteverket være bevist bruken av dagens anlegg. I Formeriet får en diffuse utslipp i forbindelse med støping. 2.2 Målsetting Inntil nytt renseanlegg er på plass skal en ha minst mulig diffuse utslipp. Innen utgangen av 2017 skal nytt renseanlegg være på plass og diffuse utslipp være tilnærmet null. Tidsfrist: Miljørapport 2013 Side 7 av 19 Scana Steel Stavanger AS

8 2.2.2 Optimalisering av dagens drift for å minimalisere diffuse utslipp. Ansvarlig: Per Steinar Håvardsen Tidsfrist: Måleresultatene skal ligge innenfor det krav som er satt av Miljødirektoratet Målsetning ikke oppnådd i 2013! Avvik på 1 av 18 måling. 3 Utslipp til sjø 3.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften har i dag ingen utslipp til sjø utenom kjølevann og sanitærvann. I Smiverk har de en tank på liter hydraulikkolje. Her er det laget en katastrofetank som vil kunne romme all hydraulikkolje. Videre er det alarm i kanalene i gulvet som tidlig vil varsle om eventuelle lekkasjer. Alarmen går til NorAlarm. Oljetanken ved Hovedkontoret rommer 300 m³ og har en oljefangskum med innebygd varsling av eventuell oljelekkasje. Alarmen går til NorAlarm. Bedriftens industrivern disponerer oljelenser og båt. Kjølevannet tas fra Jørpelandselven i eget anlegg. Temperaturen er tilnærmet lik oppstrøm og nedstrøms. Kjølevannet brukes til kjøling av ovner og annet utstyr, samt til varmebehandling. Sanitærvannet kommer fra alle bygninger på bedriften og går i flere rør ut i fjorden. Storparten av dette vannet er dusjvann som kommer fra de ulike garderobene. Bedriften har tillatelse til å slippe sanitærvannet i fjorden, men Strand Kommune kan om nødvendig pålegge bedriften å samle sanitærvannet og sende det gjennom det kommunale renseanlegget på Grøtnes. 3.2 Målsetting Bedriften skal ikke ha uønskede utslipp til sjø Målsetning oppnådd i 2013! 4 Forurensning fra grunn 4.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften er delvis bygget på utfylte masser. Noe av disse massene er avfall fra bedriften. Bedriften har to gamle deponi som en er i ferd med å bli avsluttet. Bedriften er pålagt av Miljødirektoratet å lage en avslutningsplan for de gamle deponiene. Til å lage denne planen brukes det konsulenthjelp fra Cowi. Planen skal sendes Miljødirektoratet våren Det er 8 grunnvannsbrønner på bedriften der det tas 2 prøver årlig. Prøvene analyseres på akkreditert laboratorium. Resultatene sendes Miljødirektoratet. Miljørapport 2013 Side 8 av 19 Scana Steel Stavanger AS

9 4.2 Målsetting Det skal tas 2 grunnvannsprøver prøver hvert år. Målsetning oppnådd i 2013! Avslutningsplan for de gamle deponiene skal sendes Miljødirektoratet for godkjenning. Tidsfrist: Avslutningsplanen skal være gjennomført senest innen utgangen av 2017 Tidsfrist: Utslipp av støy 5.1 Beskrivelse av situasjonen Det er opp gjennom tidene ikke registrert naboklager på støy. Vi skal allikevel holde fokus på å unngå klager. Dette gjøres ved å holde dører lukket i Smelteverket på kveld og nattestid. Videre må en være restriktive med transport med trucker på kveld og nattestid. Ved behov eller mistanke om høyt støynivå skal det gjennomføres kontrollmålinger med hjelp fra Ryfylke Bedriftshelsetjeneste. Støykrav Hverdager Kveld Søn- og helligdager Natt kl dBA kl dba kl dba kl dba 5.2 Målsetting Bedriften skal ligge under myndighetens krav og en skal ikke ha naboklager p.g.a. støy eller andre forhold. Målsetning oppnådd i 2013! 6 Avfall 6.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften har store mengder avfall i form av brukt olivinsand, slagg og brukt ildfast materialer. Disse blir deponert på bedriften i godkjente deponier. Bedriften tok i bruk i 2012 nytt deponi for å kunne håndtere avfallet i ca. 30 år fremover. Olivinsand, slagg og brukt ildfast materialer er av Miljødirektoratet klassifisert som tilnærmet inert avfall. Det arbeides aktivt med å redusere avfallet av brukt olivinsand. Målet er at en skal kun bruke 20 % ny sand i forbindelse med forming. I løpet av 2011 kom vi på 20 % Miljørapport 2013 Side 9 av 19 Scana Steel Stavanger AS

10 ny sand. Bedriften sparer både miljø og kostnader ved redusere innkjøp av ny sand, samt transport av brukt sand til deponi. Det arbeides også med å finne brukere til brukt olivinsand. Bedriften har den senere tid kun kjøpt brukte paller. Mye av varene kommer på engangspaller som en mest mulig vil prøve å gjenbruke. Tonn avfall Kg avfall pr produsert tonn stål 6.2 Målsetting Bruken av ny sand skal være 20 %. Ansvarlig: Svein Helge Sørbø Målsetning oppnådd i 2013! Det skal arbeides med alternativ bruk til kassert olivinsand. Miljørapport 2013 Side 10 av 19 Scana Steel Stavanger AS

11 6.2.3 Bedriften skal kun kjøpe brukte paller. Ansvarlig: Trond Rune Tjentland Målsetning oppnådd i 2013! Restavfall som sendes til godkjent mottak skal ligge under 25 kg pr produsert tonn stål. Målsetning oppnådd i 2013! 7 Energi 7.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften bruker energi i form av strøm, olje og propan. Strøm brukes til lys, varme, smelting av stål, drift av smiovn og varmebehandlingsovner. Olje brukes til drift av gammel pannefyr og oppvarming. Propan brukes til drift av nye smiovner, ny pannefyr, forvarming av AOD og brenning. Bedriften har et potensial i å bytte ut de gamle oljefyrte pannefyrene med nye som bruker gass. De nye ovnene vil være mer effektive, samt at en vil få mindre utslipp til det ytre miljø. Videre er målet å bytte ut alle oljefyrene med nye som bruker el. eller gass. Bedriften vil da kun bruke olje til drift av truckene. Behov for 300 m³ oljetanken vil da forsvinne. Nye forskrifter pålegger bedriften å bygge oppsamlingskar rundt tanken innen Energi pr. år Kwh / støpt tonn 7.2 Målsetting Bedriften skal på kort sikt redusere oljeforbruket til under 250 Kwh pr støpt tonn stål. Tidsfrist: Målsetning ikke oppnådd i 2013! Miljørapport 2013 Side 11 av 19 Scana Steel Stavanger AS

12 7.2.2 De gamle pannefyrene i Smelteverket skal erstattes med nye propanbrennere. Når dette er gjort skal oljetanken fjernes. Tidsfrist: Kjemikalier 8.1 Beskrivelse av situasjonen I alle avdelinger er det lagret mindre mengder med kjemikalier. Største mengder finnes i form av oljer og skjæreveske. En skal så langt det er mulig unngå 200 liters fat i avdelingen. Oljer skal lagres på spesial paller / stativ som kan fange opp eventuell lekkasje / søl. Andre kjemikalier anser en som tilfredsstillende lagret. Brukte kjemikalier sendes til godkjente mottak. Det skal så langt som mulig søkes etter substitutter til helsefarlige / miljøfarlige stoffer. 8.2 Målsetting Det skal årlig være en gjennomgang / vurdering av alle kjemikalier som brukes på bedriften Alle tønner og spann med oljer som lagres inne skal stå på spesialpaller / stativ 9 Opplæring 9.1 Beskrivelse av situasjonen Bedriften skal styrke kompetansen blant ledere på alle nivå gjennom lederopplæring. 9.2 Målsetting Bedriften skal årlig gjennomføre minst en samling med fokus på ytre miljø. SIKKERHET Målsetting for sikkerhetsarbeidet ved bedriften er som følger: H-verdi lik 0, alt arbeid skal foregå uten at det skjer skader og ulykker. Fokus på HMS arbeidet er tatt opp i alle fora. Alle skader de siste årene er gjennomgått og en finner ingen felles nevner for disse. Viktig at alle ansatte risikovurderer arbeidsoperasjonene før en starter arbeidet. H-verdien angir antall fraværsskader pr. million arbeidstimer. Miljørapport 2013 Side 12 av 19 Scana Steel Stavanger AS

13 F-verdi angir antall fraværsdager pr. million arbeidet timer. Smelting av stål, kraner som transporterer flytende stål, støping, smiing, varmebehandling osv. er i tillegg potensielt farlige operasjoner dersom oppmerksomheten i arbeidet er liten. Det er satt stor fokus på sikker jobb analyse og gjennomføring. Bedriften er også med i et prosjekt i regi av Norsk Industri skadereduksjon i støperibransjen. Målsetningen er å få ned skadene i bransjen. Bedriften hadde i skader totalt, hvor 5 var fraværsskader. Heldig vis var det ingen alvorlige hendelser. Det var 32 fraværsdager i forbindelse med de 5 fraværsskadene. Tabellen viser F og H-verdi pr. år Tabellen viser skader totalt Statistikken viser en liten positiv utvikling på skadestatistikken. Miljørapport 2013 Side 13 av 19 Scana Steel Stavanger AS

14 Tabellen viser fraværsskader I 2013 ble det ikke registrert alvorlige arbeidsulykker. Det ble registrert 5 skader med fravær, noe som er for høyt. Disse skadene var av mindre alvorlighet. Det arbeids aktivt med tiltak for å unngå skader. Det er de siste årene fokusert på rapportering av RUHer (Rapport Uønsket Hendelse). Hensikten er å gripe fatt i tilløp, småskader og nesten ulykker før disse får utvikle seg til en større ulykke. Det er nå delt ut RUH blokker til hver mann. Målsetningen for 2014 er 2 RUHer pr mann. Tabellen viser fraværsdager i forbindelse med skader. Miljørapport 2013 Side 14 av 19 Scana Steel Stavanger AS

15 Fraværsskadene i 2013 medførte 32 dager fravær. Disse skadene er: Brudd Formeriet 9 dager Brudd P2 1 dag Slip P2 6 dager Brudd NDT 15 dager Brudd Formeriet 1 dag Rapporterte RUHer Miljørapport 2013 Side 15 av 19 Scana Steel Stavanger AS

16 Tilløp Nesten ulykker Småskader Skader u/fravær Fraværsskader GJENNOMFØRTE HMS-TILTAK Den økonomiske situasjonen gir stramme rammer for investeringer. Arbeidet med forbedring og videreutvikling av KS/HMS-systemet har pågått også i BEREDSKAP Industrivernet består av 11 personer, i tillegg kommer 21 førstehjelpere. Alle avdelinger skal ha en førstehjelper eller et industrivern personell på hvert skift. Industrivernet har en hjertestarter, som henger ved resepsjonen på Hovedkontoret. I tillegg henger det hjertestarter i Smelteverket og i SOT. Industrivernet har fått grundig opplæring i bruk av denne. Det er innsatsplaner for alle bygninger og anlegg på bedriften. Disse planene er også sendt det lokale brannvesen. Industrivernet har for 2013 gjennomført øvelser i.h.t lover og forskrifter. Alle ansatte har gjennomført kurs i brannslukking i Kurset ble gjennomført av Stavanger Brannsikring. Industrivernet hadde i 2013 ingen utrykninger. FREMTIDIGE TILTAK - OPPSUMERING MILJØMÅL Scana Steel Stavanger AS vil fortsette å investere i Helse, Miljø og Sikkerhetstiltak. Prioriteringen av tiltakene foretas av Arbeidsmiljøutvalget. Mål for H-verdi er 0. Sykefraværsoppfølging og attføringsarbeid har også fått høy prioritet. Utviklings- og implementeringsarbeidet av internkontrollsystemet fortsetter. Man vil forsette arbeidet med miljøledelsessystemet og å gjøre systemet mer brukervennlig. Arbeids- og sikkerhetsanalysen skal gjennomføres på ny i hele bedriften. Følgende miljøtiltak er vurdert som viktige for SSA. Målsetningen er at disse skal gjennomføres, så fort som tid og økonomi tillater dette. Miljørapport 2013 Side 16 av 19 Scana Steel Stavanger AS

17 Miljømål Utslipp til luft 2.2 Målsetting Inntil nytt renseanlegg er på plass skal en ha minst mulig diffuse utslipp. Innen utgangen av 2017 skal nytt renseanlegg være på plass og diffuse utslipp være tilnærmet null. Tidsfrist: Optimalisering av dagens drift for å minimalisere diffuse utslipp. Ansvarlig: Per Steinar Håvardsen Tidsfrist: Måleresultatene skal ligge innenfor det krav som er satt av Miljødirektoratet Utslipp til sjø Bedriften skal ikke ha uønskede utslipp til sjø Forurensning fra grunn 4.2 Målsetting Det skal tas 2 grunnvannsprøver prøver hvert år Avslutningsplan for de gamle deponiene skal sendes Miljødirektoratet for godkjenning. Tidsfrist: Avslutningsplanen skal være gjennomført senest innen utgangen av 2017 Tidsfrist: Utslipp av støy Bedriften skal ligge under myndighetens krav og en skal ikke ha naboklager p.g.a. støy eller andre forhold. Avfall Bruken av ny sand skal være 20 %. Ansvarlig: Svein Helge Sørbø Miljørapport 2013 Side 17 av 19 Scana Steel Stavanger AS

18 6.2.2 Det skal arbeides med alternativ bruk til kassert olivinsand Bedriften skal kun kjøpe brukte paller. Ansvarlig: Trond Rune Tjentland Restavfall som sendes til godkjent mottak skal ligge under 25 kg pr produsert tonn stål. Energi Bedriften skal på kort sikt redusere oljeforbruket til under 250 Kwh pr støpt tonn stål. Tidsfrist: De gamle pannefyrene i Smelteverket skal erstattes med nye propanbrennere. Når dette er gjort skal oljetanken fjernes. Tidsfrist: Kjemikalier Det skal årlig være en gjennomgang / vurdering av alle kjemikalier som brukes på bedriften Alle tønner og spann med oljer som lagres inne skal stå på spesialpaller / stativ Opplæring Bedriften skal årlig gjennomføre minst en samling med fokus på ytre miljø. ÅRSRAPPORT AMU Denne rapporten gjelder også som årsrapport fra bedriftens Arbeidsmiljøutvalg (AMU). AMU har i 2013 bestått av: Odd Arildd Holthe (leder) (ansattes rep.), Grim Lura (ansattes rep.), Eivind Fosså (ansattes rep.), Jarle Fjetland, Geir Danielsen, Leif Roar Larsen, Morten Næss ((sekretær) ikke stemmerett), og representant fra RBHT (ikke stemmerett). Utvalget har hatt 5 møter og behandlet 39 saker. AMU har behandlet saker som er omtalt i denne rapport. Denne rapporten er behandlet i AMU den Miljørapport 2013 Side 18 av 19 Scana Steel Stavanger AS

19 NESTE MILJØREDEGJØRELSE Neste miljøredgjørelse vil komme i løpet av mars Rapporten vil også da bli sendt ut til Strand kommune, Miljødirektoratet, NSO, DSB, NHO og andre interesserte. I tillegg legges rapporten ut på hjemmesiden. Miljørapport 2013 Side 19 av 19 Scana Steel Stavanger AS

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS CORP. AS HMS-RAPPORT 09 HMS INNHOLD 01. Bedriftspresentasjon 02. Miljøledelse 03. Etikk 04. HMS-mål og resultater 05. Ytre miljø 06. Produkter og systemløsninger 07. Arbeidsmiljø 08. Gjennomførte aktiviteter

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2014 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

HMS-FAKTA FRA XSTRATA NIKKELVERK 2009

HMS-FAKTA FRA XSTRATA NIKKELVERK 2009 HMS-FAKTA FRA XSTRATA NIKKELVERK 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE HMS-fakta fra Xstrata Nikkelverk AS... 3 Bærekraftig utvikling... 4 Historie... 5 Bedriften i 2009... 7 Prosessen og produktene... 8 Tilbakeblikk

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1 2.1 HMS-systemet... 1 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 2.1.2 Arbeidsmiljøundersøkelsen... 2 2.1.3 Beredskap... 2 2.1.4 Brannvern... 4 2.1.5

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005

SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005 Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 25 Unni Steinsmo, konsernsjef i 3 Kjære medarbeider Som øverste leder for nær 2 -ansatte, er det mitt ansvar at dere alle har en god og sikker hverdag på jobb. Et viktig

Detaljer

2006 var et hektisk og spennende år for Renor

2006 var et hektisk og spennende år for Renor MILJØRAPPORT 26 26 var et hektisk og spennende år for Renor Foruten å markere våre første 25 år var det stor fokus på interne og eksterne aktiviteter fra: ytterligere oppgradering og optimalisering av

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer