HMS-nøkkeltall for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-nøkkeltall for 2012"

Transkript

1 HMS-nøkkeltall for 2012 Energi Norge Foto: Energi Norge 1 1

2 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 12 IA-Bedrifter 13 Planer om IA-avtale etter Antall ansatte 15 3 Skader 16 Skader 17 Utvikling i H1 og H2 20 Fraværsdager F-verdi 23 Sykedager 24 4 Sykefravær 27 Arbeidsrelatert sykefravær 28 Totalt sykefravær 29 Egenmeldt sykefravær 30 Legemeldt sykefravær 31 Utvikling i totalt sykefravær 32 Energi Norge Innhenting av HMS-tall Mars 2013 Forfatter Eva Fosby Livgard Klient Energi Norge Christine Meling Aase Karstensen TNS Gallup Rapport avsluttet 20. Mars TNS 5 HMS-uønskede hendelser 33 Rapportering av uønskede hendelser i energibransjen over tid 35 Rapportering av HMS-relatert informasjon 36 Foto: Energi Norge 2

3 Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på HMS-tall hentet inn fra 121 bedrifter. Disse representerer totalt ansatte i ulike deler av kraftnæringen. Tallene er rapportert elektronisk ved at kontaktpersonene i de enkelte virksomhetene har fått tilsendt en link som leder til et spørreskjema. Energi Norge har levert liste over kontaktpersoner som skulle kontaktes. En forutsetning for å kunne rapportere tall er at bedriften samtykker til at resultatene knyttes til virksomheten de representerer. Metode: Web-intervju (CAWI). Feltperiode: 12. februar 5. mars Det er rapportert tall for følgende type virksomheter: 33 nettselskap (3416 ansatte) 17 produksjonsselskap (1960 ansatte) 26 vertikalintegrerte selskap (6191 antall ansatte) 12 entreprenørselskap (2423 antall ansatte) 13 markedsselskap (611 antall ansatte) 9 fjernvarmeselskap (261 antall ansatte) 11 annen type selskap (392 antall ansatte) Disse representerer totalt ansatte 3

4 Hovedfunn 1 Foto: Energi Norge 4

5 Nøkkeltall Antall bedrifter Ansatte H1 H2 F Uønskede hendelser/ Ansatt/år Totalt sykefravær % PRODUKSJON 2011: : : : : 3,9 2012: 7,1 2011: 19,8 2012: 20,3 2011: 53,9 2012: 231,4 2011: 2,2 2012: 1,5 2011: 3,1 2012: 3,4 NETT 2011: : : : : 7,9 2012: 5,8 2011: 23,9 2012: 15,5 2011: 142,1 2012: 141,0 2011: 0,8 2012: 0,8 2011: 4,1 2012: 3,7 VERTIKAL 2011: : : : : 7,5 2012: 5,6 2011:26,3 2012: 16,0 2011: 128,7 2012: 54,0 2011: 0,5 2012: 0,5 2011: 4,3 2012: 4,1 ENTREPRENØR 2011: : : : : 14,7 2012: 15,9 2011: 28,6 2012: 40,7 2011: 156,0 2012: 171,3 2011: 0,4 2012: 0,5 2011: 5,5 2012: 4,9 MARKED 2011: : : : : 2,0 2012: 0,0 2011: 2,0 2012: 0,0 2011: 12,1 2012: 0,0 2011: 0,1 2012: : 5,4 2012: 5,7 FJERNVARME 2012: : : 22,2 2012: 31,1 2012: 268,6 2012: 1,4 2012: 4,9 ANDRE 2011: : : : : 3, ,8 2011: 12,4 2012: 8,0 2011: 116,7 2012: 396,5 2011: 0,2 2012: 0,3 2011: 5,5 2012: 3,6 ALLE Energi Norge 2011: : : : : 7,6 2012: 7,1 2011: 22,7 2012: 18,6 2011: 114,6 2012: 120,2 2011: 0,9 2012: 0,7 2011: 4,4 2012: 4,1 H1=(Q9 Skader med fravær * )/Q8 Arbeidstimer H2=(Q10 Skader med og uten fravær * )/Q8 Arbeidstimer F=(Q12 Fraværsdager som følge av skade * )/Q8 Arbeidstimer Uønskede=(Q22 Tilløp og uønskede hendelser)/q5 Antall ansatte 5

6 OPPSLUTNING OM UNDERSØKELSEN OPPSUMMERING Resultatene i undersøkelsen er basert på svar fra 121 energibedrifter (2011: 91 bedrifter). Disse representerer til sammen ansatte (2011: ansatte). Økt oppslutning om undersøkelsen kan skyldes at det denne gangen har vært benyttet elektronisk innrapportering. I tillegg har det vært tett oppfølgning av de som ikke har besvart undersøkelsen både fra Energi Norge og TNS Gallup. IA INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 83% de virksomhetene som slutter opp om undersøkelsen er såkalte IA-bedrifter. 92% av entreprenørselskapene faller i denne kategorien. Ingen av de andre selskapstypene har en så høy andel. Relativt sett er det færrest IA-bedrifter blant «andre typer selskap». 55% av disse har gjeldende IA-avtale. Entreprenørselskapene er relativt sett også de som viser størst interesse for å videreføre IAavtalen. 83% av disse virksomhetene mener de vil inngå ny IA-avtale etter Kun 36% av «annen type selskap» sier det samme. Totalt sett er det 62% av selskapene som vil inngå ny avtale etter Foto: Energi Norge 6

7 OPPSUMMERING Foto: Energi Norge SKADER Bedriftene som slutter opp om undersøkelsen rapporterer at det har vært 175 skader som har medført fravær i De vertikalintegrerte selskapene er de som har hatt flest slike skader (60). I markedsselskapene er tallet null. Inkluderes skader som ikke har medført fravær ligger tallet totalt sett på 458 skader for de bedriftene som er med i undersøkelsen. Igjen er det de vertikalintegrerte selskapene som topper statistikken med 172 skader. Tallet for alvorlige skader er 50. Disse forekommer i større grad hos entreprenørselskapene (23 skader). Fra markedsselskapene og «andre typer selskap» rapporteres det ikke om alvorlige skader. Basert på innrapporterte tall for 2011 og 2012 reduseres H1 i energibransjen med 7% det siste året. Til sammenligning reduseres den med 8% i Bygg og anlegg. H2 blant energibedriftene reduseres med 18%. Antall sykedager totalt sett for bedriftene som har rapportert tall er Flest sykedager har nettselskapene (1470). Nettselskapene utgjør også en større andel av bedriftene som har svart, og de har en relativt høy andel alvorlige skader sammenlignet med de andre selskapstypene. For energibedriftene har det vært en økning i fraværsdager. F-verdien øker med 5% fra 2011 til Ett selskap har hatt særlig høyt fravær og bidrar til å trekke verdien opp. 7

8 OPPSUMMERING Litt over halvparten av bedriftene som har besvart undersøkelsen (52%) får rapportert skader fra underleverandør, men det er bare 10% av bedriftene totalt sett som oppgir at skader hos underleverandør inngår i selskapets skadestatistikk. Relativt sett er det hos produksjonsselskapene at skader hos underleverandør hyppigst inngår i selskapets skadestatistikk. Dette gjelder allikevel ikke for mer enn 24% av produksjonsselskapene. Når det gjelder hendelser med alvorlig potensial, men hvor ingen ble skadet blir dette registrert hos 80% av bedriftene som her er kartlagt. Det gjelder for samtlige produksjonsselskap og fjernvarmeselskap. Markedsselskapene er de som i minst grad (54%) registrerer denne type hendelser. Foto: Energi Norge 8

9 SYKEFRAVÆR OPPSUMMERING 59% av bedriftene fører oversikt over arbeidsrelatert sykefravær. Høyest er andelen blant nettselskapene (70%). Blant markedsselskapene og produksjonsselskapene ligger andelen betydelig lavere, på hhv. 46% og 47%. Det totale sykefraværet er på 4,1%, en nedgang på 7% fra I næringslivet for øvrig er nedgangen på knappe 6% (Kilde: SSB). Høyest er sykefraværet i markedsselskapene (5,7%), mens det er lavest i Produksjonsselskapene (3,4%). Det egenmeldte sykefraværet ligger i gjennomsnitt på 1,2% og det er små variasjoner mellom selskapstypene. Høyest er det i markedsselskapene (1,9). Det legemeldte sykefraværet er i gjennomsnitt på 3,1%. Fjernvarme (4,0%), Entreprenørselskapene (4,0%) og Markedsselskapene (4,2%) ligger høyest. Lavest er andelen blant «annen type selskap» (2,3%). Foto: Energi Norge 9

10 HMS-UØNSKEDE HENDELSER OPPSUMMERING Antall uønskede hendelser per ansatt reduseres fra 0,9 i 2011 til 0,7 i 2012, en tilbakegang på 7%. Totalt sett er det registrert tilløp til, uønskede hendelser eller farlige forhold blant bedriftene i % av bedriftene som besvarer undersøkelsen oppgir at de registrerer slike hendelser. Samtlige Fjernvarmeselskap og Entreprenørselskap som undersøkelsen omfatter gjør dette. Relativt sett er det færrest «andre typer selskap» som fører denne type registrering, men selv blant disse er andelen høy (73%). Størst antall uønskede hendelser har vært i de vertikalintegrerte selskapene (3178 hendelser), men produksjonsselskapene (2938) og nettselskapene (2852) har hatt nesten like mange. Hafslund Nett (6,3), Naturkraft (5,5), Hafslund Produksjon (5,3) og Tinfos Produksjon (4,8) er de som rapporterer om høyest antall uønskede hendelser per ansatt. Foto: Energi Norge 10

11 BRUK AV HMS-INFORMASJON OPPSUMMERING 86% av bedriftene oppgir at de rapporterer HMS-informasjon til styret for selskapet. Dette gjøres hos samtlige av entreprenørselskapene som besvarer undersøkelsen. Lavest er andelen i «andre type selskap» (73%). Når det gjelder informasjon om forebyggende HMS-aktiviteter er det en noen lavere andel (79%) av bedriftene som rapporterer dette til styret for selskapet. Dette gjøres relativt sett i størst grad av de vertikalintegrerte selskapene (88%) og i minst grad blant markedsselskapene (62%). 83% av bedriftene oppgir at de har HMS-kriterier som del av nøkkeltall for selskapet. Samtlige av fjernvarme- og produksjonsselskapene gjør dette. Lavest er andelen blant «annen type selskap» (64%). Det er imidlertid bare halvparten (52%) av bedriftene som bruker HMS-kriterier som del av evalueringen av selskapets ledere. Relativt sett gjøres dette i størst grad i fjernvarmeselskapene (78%), og i minst grad blant nettselskapene (42%) og entreprenørselskapene (42%). Foto: Energi Norge 11

12 IA Inkluderende Arbeidsliv 2 Foto: Energi Norge 12

13 Q2 IA-bedrifter %-andel som er IA-bedrifter Antall som er IA-bedrifter Totalt (n=121) Annen type selskap (n=11) 55 6 Fjernvarme (n=9) 89 8 Marked (n=13) Entreprenørselskap (n=12) Vertikalintegrert selskap (n=26) Produksjonsselskap (n=17) Nettselskap (n=33) Prosent Antall 13

14 Q4 Planer om IA-avtale etter 2013 %-andel som vil inngå ny IA-avtale etter 2013 Antall som vil inngå ny IA-avtale etter 2013 Totalt (n=121) Annen type selskap (n=11) 36 4 Fjernvarme (n=9) 56 5 Marked (n=13) 69 9 Entreprenørselskap (n=12) Vertikalintegrert selskap (n=26) Produksjonsselskap (n=17) Nettselskap (n=33) 58 Prosent Antall

15 Q5 Ansatte Antall ansatte per fordelt på selskapstype Totalt (n=121) Annen type selskap (n=11) 392 Fjernvarme (n=9) 261 Marked (n=13) 611 Entreprenørselskap (n=12) 2423 Vertikalintegrert selskap (n=26) 6191 Produksjonsselskap (n=17) 1960 Nettselskap (n=33) 3416 Antall personer

16 Skader 3 Foto: Energi Norge 16

17 Q9 Antall skader som har medført fravær totalt sett i 2012 Dødsulykker inkludert Antall skader som har medført fravær totalt sett i 2012 per selskapstype Totalt (n=121) 175 Annen type selskap (n=11) 3 Fjernvarme (n=9) 10 Marked (n=13) 0 Entreprenørselskap (n=12) 45 Vertikalintegrert selskap (n=26) 60 Produksjonsselskap (n=17) 24 Nettselskap (n=33) Antall 17

18 Q10 Antall skader med og uten fravær totalt sett i 2012 Førstehjelpsskader inngår ikke Antall skader med og uten fravær totalt sett i 2012 per selskapstype Totalt (n=121) 458 Annen type selskap (n=11) 5 Fjernvarme (n=9) 14 Marked (n=13) 0 Entreprenørselskap (n=12) 115 Vertikalintegrert selskap (n=26) 172 Produksjonsselskap (n=17) 63 Nettselskap (n=33) Antall 18

19 Q11 Antall alvorlige skader totalt sett i 2012 Gjelder skader som har pliktig melding til Arbeidstilsynet /DSB Antall alvorlige skader totalt sett i 2012 per selskapstype Totalt (n=121) 50 Annen type selskap (n=11) 0 Fjernvarme (n=9) 1 Marked (n=13) 0 Entreprenørselskap (n=12) 23 Vertikalintegrert selskap (n=26) 9 Produksjonsselskap (n=17) 5 Nettselskap (n=33) Antall 19

20 Utvikling i H1 og H2 25 Antall H1 H % %

21 Sammenligning H2 Energi Norge og Norsk Industri Antall H2 (Skader totalt) 40 Norsk Industri Energi Norge % %

22 Sammenligning H1 Energi Norge, Norsk Industri og BNL H1 (fraværsskader) 25 Antall Norsk Industri Energi Norge Bygg og anlegg (BNL) % -8% -12%

23 Fraværsdager i energibransjen Antall 200 F (fraværsdager per million arbeidstimer) %

24 Q12 Antall sykedager totalt sett i 2012 som følge av skader Antall sykedager totalt sett i 2012 som følge av skader per selskapstype Totalt (n=121) 2961 Annen type selskap (n=11) 249 Fjernvarme (n=9) 121 Marked (n=13) 0 Entreprenørselskap (n=12) 484 Vertikalintegrert selskap (n=26) 579 Produksjonsselskap (n=17) 720 Nettselskap (n=33) 808 Antall

25 Q13/Q14 Rapportering av skader hos underleverandør Andel som får rapportert skader hos underleverandør til selskapet per selskapstype Andel hvor skader hos underleverandør inngår i selskapets skadestatistikk per selskapstype Totalt (n=121) Annen type selskap (n=11) 27 0 Fjernvarme (n=9) Marked (n=13) 15 8 Entreprenørselskap (n=12) 75 8 Vertikalintegrert selskap (n=26) Produksjonsselskap (n=13) Nettselskap (n=33) Prosent Andelen er regnet i forhold til totalt antall selskap i gruppen som har besvart undersøkelsen. Eksempel: 1 av de 33 nettselskapene (3%) som er med svarer at skader hos underleverandør inngår i nettselskapets skadestatistikk.

26 Q18 Oversikt over hendelser med alvorlig potensial, men uten skade Andel med registrert oversikt over hendelser med alvorlig potensial, men hvor ingen ble skadet, per selskapstype Totalt (n=121) 80 Annen type selskap (n=11) 73 Fjernvarme (n=9) 100 Marked (n=13) 54 Entreprenørselskap (n=12) 92 Vertikalintegrert selskap (n=26) 69 Produksjonsselskap (n=17) 100 Nettselskap (n=33) 82 Prosent

27 Sykefravær 4 Foto: Energi Norge 27

28 Q17 Oversikt over arbeidsrelatert sykefravær Andel med registrert oversikt over arbeidsrelatert sykefravær, per selskapstype Totalt (n=121) 59 Annen type selskap (n=11) 64 Fjernvarme (n=9) 56 Marked (n=13) 46 Entreprenørselskap (n=12) 58 Vertikalintegrert selskap (n=26) 58 Produksjonsselskap (n=17) 47 Nettselskap (n=33) Prosent 28

29 Q18_1 Totalt sykefravær i 2012 Totalt sykefravær i prosent i 2012, per selskapstype Kommentar: Inkonsistente data fra Markedsselskapene. Høyest prosentvis fravær samtidig som de har 0 i antall sykedager. Kan skyldes at kun 46% har oversikt over arbeidsrelatert fravær og at mange gjetter i spørsmålet om prosentvis totalt sykefravær. Totalt (n=121) 4,1 Annen type selskap (n=11) 3,6 Fjernvarme (n=9) 4,9 Marked (n=13) 5,7 Entreprenørselskap (n=12) 4,9 Vertikalintegrert selskap (n=26) 4,1 Produksjonsselskap (n=17) 3,4 Nettselskap (n=33) 3,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Prosent 29

30 Q19 Egenmeldt sykefravær i 2012 Inkluderer kun sykefravær til den ansatte. Permisjoner og barns sykdom inngår ikke. Egenmeldt sykefravær totalt sett i 2012 i prosent, per selskapstype Totalt (n=121) 1,2 Annen type selskap (n=11) 1,2 Fjernvarme (n=9) 1,6 Marked (n=13) 1,9 Entreprenørselskap (n=12) 1,3 Vertikalintegrert selskap (n=26) 1,1 Produksjonsselskap (n=17) 1,1 Nettselskap (n=33) 1,1 Prosent 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30

31 Q20 Legemeldt sykefravær i 2012 Legemeldt sykefravær totalt sett i 2012 i prosent, per selskapstype Totalt (n=121) 3,1 Annen type selskap (n=11) 2,3 Fjernvarme (n=9) 4,0 Marked (n=13) 4,2 Entreprenørselskap (n=12) 4,0 Vertikalintegrert selskap (n=26) 3,0 Produksjonsselskap (n=17) 3,1 Nettselskap (n=33) 2,6 Prosent 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 31

32 Totalt sykefravær gjennomsnitt per år Prosent 10 Arbeidslivet for øvrig (SSB) Energi Norge Lavest sykefravær 1. Fredrikstad Energi Nett 0,5% 2. Skagerak Varme (0,7%) 3. Skagerak Naturgass (0,7%) 4. RingeriksKraft, marked (0,8%) 5. Jæren Everk Nett (0,8%) 8 6-6% 4-7%

33 HMS-uønskede hendelser 5 Foto: Energi Norge 33

34 Q21/Q22 Uønskede hendelser Gjelder kun egne ansatte, tilsynsrapportering inngår ikke Andel som registrerer tilløp/uønskede hendelser/farlige forhold, per selskapstype Antall tilløp/uønskede hendelser/farlige forhold, per selskapstype Totalt (n=121) Annen type selskap (n=11) Fjernvarme (n=9) Marked (n=13) Entreprenørselskap (n=12) Vertikalintegrert selskap (n=26) Produksjonsselskap (n=17) Nettselskap (n=33) Prosent Antall

35 Q22 Rapportering av uønskede hendelser i energibransjen over tid 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, % Høyest rapporteringsgrad: 1. Hafslund (Nett) 6,3 2. Naturkraft (Produksjon) 5,5 3. Hafslund (Produksjon) 5,3 4. Tinfos (Produksjon) 4,8 Tallene viser antall rapporter om tilløp, uønskede hendelser og farlige forhold per ansatt. 35

36 Q23 Rapportering av HMS-informasjon til styret for selskapet Andel som rapporterer HMS-informasjon til styret for selskapet, per selskapstype Totalt (n=121) 86 Annen type selskap (n=11) 73 Fjernvarme (n=9) 89 Marked (n=13) 85 Entreprenørselskap (n=12) 100 Vertikalintegrert selskap (n=26) 77 Produksjonsselskap (n=17) 94 Nettselskap (n=33) Prosent 36

37 Q24 Rapportering av informasjon om forebyggende HMS-aktiviteter til styret for selskapet Andel som rapportererinformasjon om forebyggende HMS-aktiviteter til styret for selskapet, per selskapstype Totalt (n=121) 79 Annen type selskap (n=11) 73 Fjernvarme (n=9) 78 Marked (n=13) 62 Entreprenørselskap (n=12) 75 Vertikalintegrert selskap (n=26) 88 Produksjonsselskap (n=17) 82 Nettselskap (n=33) Prosent 37

38 Q25 HMS-kriterier som del av nøkkeltall for selskapet Andel som har HMS-kriterier som del av nøkkeltall for selskapet, per selskapstype Totalt (n=121) 83 Annen type selskap (n=11) 64 Fjernvarme (n=9) 100 Marked (n=13) 85 Entreprenørselskap (n=12) 92 Vertikalintegrert selskap (n=26) 85 Produksjonsselskap (n=17) 100 Nettselskap (n=33) Prosent 38

39 Q26 HMS-kriterier som del av evalueringen av selskapets ledere Andel som har HMS-kriterier som del av evalueringen av selskapets ledere, per selskapstype Totalt (n=121) 52 Annen type selskap (n=11) 45 Fjernvarme (n=9) 78 Marked (n=13) 54 Entreprenørselskap (n=12) 42 Vertikalintegrert selskap (n=26) 58 Produksjonsselskap (n=17) 59 Nettselskap (n=33) Prosent 39

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge Foto: Hafslund 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge Foto: BKK 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om IA-avtale

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge Foto: Apeland 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge Foto: Camilla Granheim 1 1 Kantar TNS 2017 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter

Detaljer

HMS nøkkeltall 2011. Energi Norges benchmarkingsundersøkelse

HMS nøkkeltall 2011. Energi Norges benchmarkingsundersøkelse HMS nøkkeltall 2011 Energi Norges benchmarkingsundersøkelse Om undersøkelsen Spørreskjema på e-post til Energi Norges medlemsbedrifter i januar/februar 2012 Inkluderer spørsmål om skader, sykefravær og

Detaljer

SIKKER INNRAPPORTERING

SIKKER INNRAPPORTERING SIKKER INNRAPPORTERING Bransjeveileder for innrapportering av HMS-statistikk Foto: Skagerak Energi 1 Innledning Hensikten med denne bransjeveilederen er å sørge for felles og identisk innrapportering og

Detaljer

SIKKER INNRAPPORTERING

SIKKER INNRAPPORTERING SIKKER INNRAPPORTERING Bransjeveileder for innrapportering av HMS-statistikk Foto: Skagerak Energi 1 Innledning Hensikten med denne bransjeveilederen er å sørge for felles og identisk innrapportering og

Detaljer

HMS nøkkeltall for energibransjen 2010. Kjersti Sundbø, ksu@energinorge.no

HMS nøkkeltall for energibransjen 2010. Kjersti Sundbø, ksu@energinorge.no HMS nøkkeltall for energibransjen 21 Kjersti Sundbø, ksu@energinorge.no Om statistikken Spørreskjema sendt på e-post til Energi Norges medlemsbedrifter i januar/februar 211 med spørsmål om skader sykefravær

Detaljer

Nærvær pr. 4.kvartal 2015

Nærvær pr. 4.kvartal 2015 Nærvær pr. 4.kvartal 2015 Byrådsavdeling for helse og omsorg Innholdsfortegnelse Nærvær pr kvartal (og pr.år) (k) (b)... 1 Nærvær pr. kvartal:... 2 Fravær - fordeling pr kvartal (NB! Tabellen leses nedenfra

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 09/582 FRAVÆR 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 4. kvartal 2009 og fravær for 2009 totalt tas til

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

SINTEFs evaluering av IA-avtalen

SINTEFs evaluering av IA-avtalen SINTEFs evaluering av IA-avtalen IA-gruppen 18.12.09, Universitetet i Bergen Ingvild Eikeland, NAV Arbeidslivssenter Hordaland Datagrunnlag Intervjuer Partene: LO, YS, Akademikerne, NHO, HSH, SPEKTER,

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse «Spenningskvalitet innrapportering» - «Jeg representerer et selskap som skal rapportere. Jeg skal delegere ALTINN-roller til personer som skal rapportere.» Side 1 av 9 1 Innholdsfortegnelse «Spenningskvalitet

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Evaluering av IA-avtalen (2010 2013)

Evaluering av IA-avtalen (2010 2013) Forskningsrapport Evaluering av IA-avtalen (2010 2013) Forskere bak rapporten SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Gruppe for arbeid og helse Diskusjonogsammendrag NåværendeIAavtalebleunderskrevetavparteneiarbeidslivetogmyndighetene(regjeringenvedarbeids

Detaljer

Sykefravær i Klæbu kommune

Sykefravær i Klæbu kommune i kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune vedtok i KU-sak 18/16, i møte 9.6.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommune. 1.1 BESTILLING I saksutredningen vises det til følgende

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for

Sykefraværsstatistikk for Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2008 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkeds statistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Videregående opplæring FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole

Detaljer

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no TNS Gallups Energibarometer nr. 37 En analyse av nordmenns holdninger og atferd i et konkurranseutsatt kraftmarked

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 10/531 FRAVÆR 2010-3. KVARTAL LEGEMELDT FRAVÆR NAV Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 4. kvartal og fraværsstatistikk

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 4. kvartal og året Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 4. kvartal og året Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 3. kvartal 13 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 1.1.13 Utvikling i sykefraværet I tredje

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

IA-temadag. Irina Aske, HMS-rådgiver, Energi Norge

IA-temadag. Irina Aske, HMS-rådgiver, Energi Norge IA-temadag Irina Aske, HMS-rådgiver, Energi Norge IA-avtale Handlingsplan Prosjekt sykefravær IA-avtale mellom Energi Norge og EL & IT For 2012 vil IA-avtalen utgjøre en sentral del av Energi Norges arbeid

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Hvordan virker gradert sykmelding?

Hvordan virker gradert sykmelding? Hvordan virker gradert sykmelding? Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no Sykefravær i Norge På en typisk arbeidsdag er omtrent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 FRAVÆR 2012-3. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 3. kvartal 2012 og legemeldt fravær (NAV)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/127 FRAVÆR 2011 - FRAVÆR 3.KVARTAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatestikk for 3. kvartal 2011 og legemeldt

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

«Nettleie innrapportering» «Jeg skal innrapportere ELER jeg skal gi tilgang et annet selskap til å rapportere for mitt nettselskap.

«Nettleie innrapportering» «Jeg skal innrapportere ELER jeg skal gi tilgang et annet selskap til å rapportere for mitt nettselskap. «Nettleie innrapportering» «Jeg skal innrapportere ELER jeg skal gi tilgang et annet selskap til å rapportere for mitt nettselskap.» Side 1 av 8 1 Innholdsfortegnelse «Nettleie innrapportering» «Jeg skal

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen og Hanne Bogen Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 2007 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet

Detaljer

Foto: Apeland. Skadefri arbeidsdag. Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Foto: Apeland. Skadefri arbeidsdag. Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Foto: Apeland Skadefri arbeidsdag Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst 1 Forord Det skal investeres opp mot 200 milliarder kroner i kraftnettet

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

«Spenningskvalitet rapportering» «Jeg skal innrapportere ELER jeg skal gi tilgang et annet selskap til å rapportere for mitt nettselskap.

«Spenningskvalitet rapportering» «Jeg skal innrapportere ELER jeg skal gi tilgang et annet selskap til å rapportere for mitt nettselskap. «Spenningskvalitet rapportering» «Jeg skal innrapportere ELER jeg skal gi tilgang et annet selskap til å rapportere for mitt nettselskap.» Side 1 av 8 1 Innholdsfortegnelse «Spenningskvalitet rapportering»

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Kommunikasjonsplan 3`djepart på og ved Nettanlegg. HMS-leder Trondheim Energi Nett Rolf Andresen

Kommunikasjonsplan 3`djepart på og ved Nettanlegg. HMS-leder Trondheim Energi Nett Rolf Andresen Kommunikasjonsplan 3`djepart på og ved Nettanlegg HMS-leder Trondheim Energi Nett Rolf Andresen En del av Statkraftkonsernet Trondheim Energi Statkraft Finland BKK 49.9% Agder Energi 45.5% Skagerak Energi

Detaljer

Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017

Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017 Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017 Eva Fosby Livgard Februar 2017 16101611 2 1 Innledning Om undersøkelsen TNS Helsepolitiske barometer er en uavhengig, syndikert undersøkelse.

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

HMS-SEMINAR I GJENVINNING FOREBYGGING PERSONSKADER OG SYKEFRAVÆR. Orientering fra HMS-utvalget 30.november 2017, Norsk Industri

HMS-SEMINAR I GJENVINNING FOREBYGGING PERSONSKADER OG SYKEFRAVÆR. Orientering fra HMS-utvalget 30.november 2017, Norsk Industri HMS-SEMINAR I GJENVINNING FOREBYGGING PERSONSKADER OG SYKEFRAVÆR Orientering fra HMS-utvalget 30.november 2017, Norsk Industri HMS-utvalget Hvorfor ble utvalget etablert? Hvem deltar? Hva er mål og mandat?

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 1 Bakgrunn - tidsplan Ifølge brannstatistikken har nær 40 % av alle boligbranner elektrisk årsak. Av disse er ca. halvparten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 FRAVÆR 2012-1. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 1. kvartal 2012 og legemeldt fravær (NAV)

Detaljer

Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene

Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene 1 Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager August 2003 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Om utvalget 4 Oppsummering 6 Resultater

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

/14. Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg. Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ESARK

/14. Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg. Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ESARK /14 Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg Utviklingen i sykefraværet 2013 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-07-201200445-16 Hva saken gjelder: Sykefraværsnivået og utviklingen

Detaljer

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

1. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

1. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2017 Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Policy-gruppen

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Policy-gruppen Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Policy-gruppen 31. januar 2013 Johan Larsen Aase Sikkerhets- og Kvalitetssjef Utbyggingsdivisjonen Jernbaneverket Agenda Oppsummering Resultat 2012 for JBV U Hva gjør vi

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Evaluering av emnet Forebyggende tannhelsearbeid (TPBAFOR K3)

Evaluering av emnet Forebyggende tannhelsearbeid (TPBAFOR K3) Evaluering av emnet Forebyggende tannhelsearbeid (TPBAFOR K3) 12 av 15 studenter svarte på spørreskjemaet Læringsutbyttet o Kun 17 % svarte hverken eller, de andre mente de hadde et godt eller svært godt

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 25.02.2016 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2014 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

1. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

1. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal 2012. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal 2012. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2012 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Reduksjon av sykefravær hva nytter?

Reduksjon av sykefravær hva nytter? 1 Reduksjon av sykefravær hva nytter? Oslo 3. 4. april 2008 Spesialrådgiver Anne Marie Lervik: 2 Innsatskommunenes arbeid i Kvalitetskommuneprogrammet. Nord Aurdal 12 kommuner valgt ut i desember 2006

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2014 Skrevet av Therese Sundell 11.12.2014 (therese.sundell@nav.no) // NOTAT Stabilt sykefravær viser sesongjusterte

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 1. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2011 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: Stian Skjærvik (Leder) Helene Slettbakk Håvard Nygård Trine

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.11. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Trenergi. Trimspirert Hoppstemt Formnøyd. Trimspirert. Hoppstemt. Fabelaktiv Velfortrent. Avdeling Drøbak. Høsten 2013

Trenergi. Trimspirert Hoppstemt Formnøyd. Trimspirert. Hoppstemt. Fabelaktiv Velfortrent. Avdeling Drøbak. Høsten 2013 Formnøyd Sportkvikkende Medlemsundersøkelse Trenergi Trimspirert Hoppstemt Formnøyd Fabelaktiv Velfortrent Formnøyd Sportkvikkende Trenergi Trimspirert Avdeling Drøbak Hoppstemt Formnøyd Høsten 2013 Fabelaktiv

Detaljer

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring!

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! Hvordan redusere sykefraværet i Østfoldkommunene Per Ivar Clementsen, NAV Østfold KS 7. desember 2015. KS direktør Lasse Hansen: ARBEIDSGIVERUTFORDRINGER

Detaljer

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Oppsummering fase 3 Mai 2008

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Oppsummering fase 3 Mai 2008 GNA fase 3 Oppsummering fase 3 Mai 2008 Forord Prosjektet er et delprosjekt i det nordiske prosjektet Gemensam nordisk anläggningsmarknad GNA initiert av Nordisk ministerråd og gjennomført av nordiske

Detaljer

4. kvartal og året 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer