Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/"

Transkript

1 Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på

2 Hasvik kirke hva skjer? Hva gjør vi med kirker som ikke kan/skal brukes lengre? 1. Nedleggelse av kirke Bestemmelsene i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (K) Lovens 21 fjerde ledd:.nedleggelse av kirke skal godkjennes av departementet Lovens 11 annet ledd om menighetsmøte ved nedleggelse av kirke Forutsetninger for nedleggelse av kirke Soknet er nedlagt, og det er kirke i det nye soknet etter K 17 annet ledd Det er oppstått plikt etter K 21 første ledd til å bygge ny kirke Behovet for kirken er bortfalt, og soknet har annen tilstrekkelig kirke Tidligere lovgivning Kirkeloven 3. aug nr første ledd: Kirke maa ikke nedtages..uden Tilladelse af Kongen Kirkeordningsloven 29. april 1953 nr. 1 fastsetter i 33 at menighetsmøtet skal uttale seg om nedlegging av kirke Det var antatt at kirke kunne nedlegges uten å nedtages, men det finnes få eksempler. 2. Dønnesfjord kirke i Hasvik sokn Det er intet behov for kirken Dønnesfjord har ingen fastboende Kirken hadde 1 forordnet gudstjeneste i året Betydelig vedlikeholdsbehov Hasvik har annen kirke Hasvik menighetsråds ønsker Ta kirken ut av alminnelig kirkelig bruk Ikke belaste kirkebudsjettet med denne kirken Andre bør ta ansvaret for det verneverdige bygget Vernemyndighetene har egentlig overtatt ansvaret ved å si nei til flytting Menighetsrådet har ikke uttrykt ønske om riving av kirken Biskopen har definert saken som en nedleggelsessak Riksantikvaren har listeført kirken etter Rundskriv T-3/2000 og har bevilget kr til vedlikehold Departementet har 10. oktober 2003 godkjent Hasvik menighetsråds vedtak om nedleggelse av kirken Konsekvenser av vedtaket Bygget er ikke kirke og kan fritt pantsettes og avhendes. Avvigsling finnes

3 ikke som en ordning Bygget eies fortsatt av Hasvik menighet Kommunens økonomiske ansvar etter K 15 er bortfalt Hasvik menighet har vedlikeholdsansvar som eier Bygget er ikke en listeført kirke Bygget kan rives eller flyttes med mindre det fredes som kulturminne Dersom bygget fredes, fritas ikke menigheten for vedlikeholdsansvaret og kan søke Kulturminnefondet om tilskott. 3. Hva bør gjøres med kirker som går ut av bruk? 3.1. Det store kirkesalget i Stortingets arbeid med kirkesaken Grunnlag for tilbakekjøp av kirkene Størrelseskrav til kirker Kirker i forfall Mange kirker ble revet ned i den store kirkebyggerperioden Tradisjonen er at kirker rives når de går ut av bruk Mange kirker er tidligere blitt flyttet, bl.a. Dønnesfjord kirke, og det er merkelig at dette har vært så lite aktuelt i nyere tid med beskjeden kirkebygging Eksemplet med Jacob kirke i Oslo. Kirken ble fredet og kunne dermed ikke rives ned. Den er ikke nedlagt som kirke, men tatt ut av alminnelig kirkelig bruk.

4 Verdier og kostnader - etterslep / forfall Max Ingar Mørk Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon Disposisjon Hva eier Dnk? Bygningsmassens størrelse, alder og verdi Hvordan er tilstanden? Eiendomsforvaltningsutvalgets undersøkelse 2004 FOBE: Prosjekt Nord-Trøndelag 2003 Multiconsult: Tilstandsvurdering av off. bygn.masse Hvor stort er etterslepet? Riksantikvarens behovsundersøkelse Samlet etterslep og årlig vedlikeholdsbehov Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 2 Antall kirker m.v. Ca kirker som hører inn under Kirkelovens 17: Soknekirke eller kapell som er godkjent av Kongen eller departementet, eller som er kirke fra gammelt av Ca. 325 bygninger vigslet til kirkelig bruk, dvs. som brukes til gudstjenester i Dnk Bedehuskapell, fjellkirker, sportskapell, institusjonskirker Ca. 200 andre kirker Sjømannskirker, gravkapell, andaktsrom Kilde: Kirkekonsulenten Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 3

5 Stående kirker fordelt på alder Murkirker Trekirker 1/3 er bygd Antall kirker /3 av alle er trekirker Før /3 bygd etter 1950 er murkirker Kilde: Arne E. Sæther årsperioder Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 4 Kirker etter verneverdi Middelalderkirker <1537(automatisk fredet) % Kirker (automatisk fredet) _ 21 1% SUM automatisk fredete kirker % Automatisk verneverdige kirker % Listeførte kirker % SUM verneverdige kirker % Øvrige kirker % Kilde: Riksantikvaren Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 5 Bygningsmasse tilhørende Dnk Et regneeksempel 1600 kirker à 450 m² BTA 500 menighetshus, gravkapell, kontorbygg m.v. à 300 m² BTA 2000 uthus, driftsbygninger, servicebygg m.v. à 60 m² BTA SUM bygg m² BTA m² BTA m² BTA m² BTA Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 6

6 Norges samlede bygningsmasse Mill. kvm. BTA Boliger Private yrkesbygg 16 Statlige yrkesbygg inkl. sjukehus 5 24 Fylkeskommunale yrkesbygg Kommunale yrkesbygg 1 Kirkelige bygg Kilde: Multiconsult Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 7 Verdien av bygningsmassen tilhørende Dnk Antatt forsikringsverdi av bygninger, interiør og inventar Kirker: m² BTA à ,- 43 mrd. kr. Menighetshus, kapell, kontor etc.: m² BTA à ,- 3 mrd. kr. Uthus, drifts- og servicebygg m.v.: m² BTA à ,- 2 mrd. kr. SUM forsikringsverdi 48 mrd. kr Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 8 Dagens tilstand Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 9

7 Tilstandskurven Forventningsavvik Byggefeil/skade Kvalitet / Funksjon Nye krav -Offentlig -Marked -Virksomhet Bærekraftig bygging Ref.: S. Bjørberg Multiconsult Utvikling Oppgradering TG 0 Utskifting Akkumulert vedlikeholdsbehov Påvirkningsmulighet Periodisk vedlikehold TG 1 Reparasjon Utbedring TG 2 TG 3 Idé, Program Ferdigstillelse TG = Tilstandsgrad iht NS Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 10 Eiendomsforvaltningsutvalget Oppnevnt av KRD i november 2003 Mandat: Foreta en gjennomgang av den kommunale og fylkeskommunale eiendomsforvaltningen inkl. kirker Avdekke svakheter i rammebetingelsene Foreslå nødvendige tiltak for å oppnå en mer bærekraftig eiendomsforvaltning Leverte 1.april en foreløpig statusrapport for tilstanden basert på egen spørreundersøkelse Endelig innstilling leveres innen 15.oktober Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 11 Eiendomsforvaltningsutvalgets spørreundersøkelse (1) Gjennomført i februar 2004 Mål: En overordnet vurdering av bygningsmassens tilstanden ut fra eiernes perspektiv 4 bygningskategorier: Skolebygg, helsebygg, øvrige kommunale bygg og kirker Spørsmålene ble formulert med tanke på at rådmann eller etatsjef skulle svare selv Kommunene ble bedt om å ta kontakt med kirkevergene for å vurdere kirkenes tilstand Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 12

8 Eiendomsforvaltningsutvalgets undersøkelse (2) Antall kommuner og fylkeskommuner som svarte på undersøkelsen % av kommunene % av fylkeskommunene Kommuner Fylkeskommuner Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 13 Eiendomsforvaltningsutvalgets undersøkelse (3) Kommunenes vurdering av kirkenes tilstand 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Funksjonalitet Bygningsmessig tilstand Inneklima Tilgjengelighet Meget bra God/tilfredsstillende Dårlig Svært dårlig Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 14 Eiendomsforvaltningsutvalgets undersøkelse (4) Andel kommuner som vurderer tilstanden som meget bra eller god / tilfredsstillende 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Skolebygg Helsebygg Øvrige kommunale bygg Kirker Funksjonalitet Bygningsmessig tilstand Inneklima Tilgjengelighet Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 15

9 Eiendomsforvaltningsutvalgets undersøkelse (5) Bygningsmessig tilstand fordelt etter kommunestørrelse 3 Tilstandsgrad 0-3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Skolebygg Helsebygg Øvrige kommunale bygg Små kommuner <5.000 innbyggere Mellomstore kommuner innbyggere Store kommuner > innbyggere Kirker Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 16 Eiendomsforvaltningsutvalgets undersøkelse (6) Bygningsmessig tilstand fordelt etter kommunens inntektsnivå 3 Tilstandsgrad 0-3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Skolebygg Helsebygg Øvrige kommunale bygg Kirker Lave frie disponible inntekter Middels frie disponible inntekter Høye frie disponible inntekter Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 17 Eiendomsforvaltningsutvalgets undersøkelse (7) Hva klager brukerne mest på? 100 % 4 % 10 % 12 % 80 % 51 % 33 % 26 % 24 % 14 % 60 % 40 % 20 % 0 % 32 % 13 % 32 % 25 % 52 % Skolebygg Helsebygg Øvrige kommunale bygg 48 % 10 % 15 % Kirker Funksjonalitet Bygningsmessig tilstand Inneklima Tilgjengelighet Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 18

10 Eiendomsforvaltningsutvalgets undersøkelse (8) 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 1 "Helt uenig" "Helt enig" "Planmessig vedlikehold gir lavere kostnader til eiendomsdrift og vedlikehold i det lange løp" 30 % 20 % 10 % 0 % 1 "Benyter ikke" "Benytter i stor grad" I hvilken grad benytter kommunen systemer for planmessig vedlikehold? 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 "I svært liten grad" "I stor grad" I hvilken grad blir påvist vedlikeholdsbehov fulgt opp med ressurser? Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 19 FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer): Prosjekt Nord-Trøndelag 2003 (1) Mål: Kartlegge etterslepet i vedlikehold av fylkeskommunale og kommunale bygninger, kirker og veger i Nord-Trøndelag Metode: Regnskapstall for vedlikehold (unntatt kirker) ble sammenliknet med FOBEs nøkkeltall fra 114 kommuner i 2000 Det ble gjennomført en tilstandsanalyse for en representativ skole i hver kommune. Etterslep ble beregnet på grunnlag av HolteProsjekt samt egne beregninger og erfaringstall Etterslep ble definert som nødvendige midler for å få bygningene opp på et akseptabelt nivå i forhold til alder Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 20 Prosjekt Nord-Trøndelag 2003 (2) Resultater FOBE, 2003-nivå: 57,- kr./m² BTA til vedlikehold Prosjekt N-T 2003: 47,- kr./m² BTA til vedlikehold Tallene er gjennomsnitt for alle typer bygg unntatt boliger og kirker Driftspersonalets vedlikeholdsinnsats utgjør 12,- kr./m² BTA Beløpene er eks. mva. NfN-nøkkeltall 2002: 88,- kr./m² BTA inkl. off. krav Tilstandsanalysene for skoler viser et etterslep fra 200,- til 2.400,- kr./m² BTA; gjennomsnitt 1.200,- kr./m² Registrert vedlikehold + annuitet av etterslep gir verdier i området kr./m² BTA, gj.snitt 125,- kr./m² Antatt samlet etterslep på kirker i N-T: Minst 33 mill. kr Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 21

11 Multiconsults beregning av oppgraderingsbehov for offentlig bygningsmasse (1) Utgangspunkt: Samlet offentlig bygningsmasse: ca. 45 mill. m² BTA Teknisk verdi: ca. 550 mrd. kr. ca kr./m² Metode: Bygningsmassen i noen kommuner ble vurdert ved en skjematisk tilstandsvurdering (profildataundersøkelse) Bygningsmassen ble tildelt tilstandsgrader (TG 0-3) Det ble anslått enhetspriser for å oppgradere ulike typer bygg fra TG 2 og 3 til TG 1 (referansenivå) Etterslepet ble beregnet ved å multiplisere arealene i TG 2 og 3 med enhetsprisene Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 22 Multiconsults beregning av oppgraderingsbehov for offentlig bygningsmasse (2) Samlet areal Oppgraderingsbehov i kr./m 2 behov i mill. kr. Oppgraderings- Bygningstype 1000 m 2 Bolig , Helse , Industri/drift , Kontor/adm , Kultur/idrett , Skole , Diverse , SUM Gjennomsnitt ,- kr/m Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 23 Riksantikvarens behovsanalyse for fredete og verneverdige kirker Istandsettingsbehov totalt Antall kirker mill. kr. Istandsettingsbehov pr. kirke mill. kr. Årlig vedlikeholdsbehov mill. kr. Årlig vedlikeholdsbehov pr. kirke Stavkirker ,3 4,2 18, Automatisk fredete kirker ,7 3,4 21, Store kirker av nasjonal verdi 12 93,7 7,8 5, Kirker ,9 2,3 26, Listeføret kirker ,2 2,2 37, SUM ,8 108, Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 24

12 Beregning av etterslep Fredete og verneverdige kirker (jfr. RA) Øvrige kirker: 2,2 mill. kr. x 650 kirker SUM etterslep vedlikehold kirker Utviklingsbehov: 2,0 mill. x 1600 kirker mill. kr mill. kr mill. kr. (5.500,- kr./m²) mill. kr. SUM etterslep vedl. og utvikl. kirker mill. kr. (9.960,- kr./m²) V + U men.hus etc ,- x mill. kr. V + U uthus etc ,- x _ 240 mill. kr. SUM etterslep V + U alle bygg mill. kr Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 25 Årlig vedlikeholdsbehov Fredete og verneverdige kirker (jfr. RA) Øvrige kirker: ,- kr. x 650 kirker SUM vedlikeholdsbehov kirker Utvikl.behov (jfr. Møre): 100,- kr. x mill. kr./år 52 mill. kr./år 161mill. kr./år (224,- kr/m² år) 72 mill. kr./år SUM årlig behov V+U alle kirker 233 mill.kr./år (324,- kr/m² år) Årlig V+U men.hus etc. 150,- x mill. kr./år Årlig V+U uthus etc. 75,- x _ 9 mill. kr./år SUM årlig behov V + U alle bygg 265 mill. kr./år Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 26 Vedlikehold Samlede vedlikeholds- og investeringskostnader for kirker Vedlikehold Invest. i bygg Mill. kr Kilde: SSB kirkeregnskapsstatistikk Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 27

13 Vedlikehold Vedlikehold kirker, gj.snitt 59 mill. kr./år Investeringer kirker, gj.sn. 93 mill. kr./år - herav nye kirker ca mill. kr./år SUM V+U mill.kr./år (170,- kr/m² år) Årlig behov mill. kr./år Udekket behov V+U mill. kr./år Bevilgningene dekker bare halvparten av behovet Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 28 Konklusjon Dnk disponerer bygninger og verdier med et samlet bruttoareal på ca. 1 mill m² med en samlet forsikringsverdi på ca. 50 mrd. kr. Opparbeidet etterslep beløper seg til Vedlikeholdsetterslep kirker ca. 4 mrd. kr. Utviklingsetterslep kirker ca. 3 mrd. kr. Øvrig V&U-etterslep kirkelige bygg ca. 1 mrd. kr. Løpende vedlikehold og utvikling må økes til ca. 250 mill. kr. pr. år dvs. en fordobling av dagens innsats Kulturarv i fritt forfall - Verdier og kostnader - etterslep / forfall 29

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn - forslag til Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn - forslag til Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk . DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd Drammen kommune, Plan og økonomi v/marit Pettersen Engene 1 3008 Drammen Drammen, 30. mars 2012 Deres ref.: Vår ref.: Journalnr.:133 / 2012 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

NIKU RAPPORT 56 GAMLE HUS DA OG NÅ. Status for SEFRAK-registrerte bygninger Tromsø kommune Troms fylke 2011 3. omdrev. Åse Dammann

NIKU RAPPORT 56 GAMLE HUS DA OG NÅ. Status for SEFRAK-registrerte bygninger Tromsø kommune Troms fylke 2011 3. omdrev. Åse Dammann NIKU RAPPORT 56 GAMLE HUS DA OG NÅ Status for SEFRAK-registrerte bygninger Tromsø kommune Troms fylke 2011 3. omdrev Åse Dammann Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Ny beregning av forsikringstakst Farger / Alle farger i Pantone Color Bridge / Coated Euro i kirkebyggforsikringen

Ny beregning av forsikringstakst Farger / Alle farger i Pantone Color Bridge / Coated Euro i kirkebyggforsikringen Ny beregning av forsikringstakst Farger / Alle farger i Pantone Color Bridge / Coated Euro i kirkebyggforsikringen PMS Warm Gray 5 PMS 377 PMS 447 Nå må arealet av kirkene beregnes KA Kirkebyggforsikring

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Ivar Brevik Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Noen hovedtrekk NOTAT 2007:102 Tittel: Forfatter: Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg. Noen hovedtrekk Ivar Brevik ISSN: 0809-6929

Detaljer