Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12."

Transkript

1 Osloregionen Styret i Osloregionen, Sak 20/07 Osloregionens handlingsprogram 2007, tiltak Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: Oppdragsgiver: Styret i Osloregionen Revidert , Johan Borchgrevink, prosjektleder. Dato: Opprinnelig prosjektbeskrivelse godkjent i styremøte i Osloregionen revisjon: godkjent i styremøte revisjon: fremmes til godkjenning i styremøte A. ORGANISERING PROSJEKTGRUPPE: Navn: Leder (30-50% stilling Seniorarkitekt Johan Borchgrevink totalt) (hovedansvarlig) og sjefsingeniør Bjørn W Helgesen, Plan- og bygningsetaten Virksomhet: Oslo kommune Deltakere 1 Seniorrådgiver Jan Terjer Hanssen Akershus fylkeskommune Spesialrådgiver Thomas Tvedt Akershus fylkeskommune Avdelingsdirektør Erik Dahl, Plan og bygningsetaten Oslo kommune Rådgiver Toril Borvik, Byrådsavdeling for miljø og Oslo kommune samferdsel Elin T. Skeide Østfold fylkeskommune Samferdselssjef Hans-Erik Fosby Østfold fylkeskommune Bjørn Hagen, Ullensaker kommune Øvre Romerike (ØRU) Plansjef Arne Stig Tjade, Lørenskog kommune Nedre Romerike (SNR) Plansjef Ellen Grepperud, Ås kommune Follorådet Plansjef Lars Olsen, Ringerike kommune Ringeriksregionen Direktør Hans Kristian Lingsom, Bærum kommune Vestregionen Byplansjef Frode Graff, Drammen kommune Drammensregionen Spesialrådgiver Sølve Bjørkevoll, Askim kommune Indre Østfold Plan- og utvikl.sjef Erik Vieth Pedersen, Rygge Mosseregionen kommune Regionkoordinator Edvin Straume, Hadelandsregionen Plansjef Ole Petter Finess, Fredrikstad kommune Nedre Glomma Senioringeniør Anders Jordbakke, Strategistaben Statens vegvesen, region Øst Senioringeniør Sverre Setvik Jernbaneverket, region Øst ARBEIDSUTVALG: Medlemmene er markert med fet skrift. For prosjektgruppens medlemmer må det påregnes en viss arbeidsinnsats utover deltakelse i prosjektmøter i hele eller enkelte faser av prosjektet. 1 Prosjektgruppen er satt sammen med utgangspunkt i arbeidsgruppe for utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon. Prosjektgruppen har utvidet representasjon fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune, og er supplert med representanter fra Statens vegvesen og Jernbaneverket.

2 STYRINGSGRUPPE: Leder Sekretær Deltakere Navn: Byrådsleder Erling Lae, leder i Osloregionens styre Prosjektleder Medlemmene i Osloregionens styre REF.PERSONER/GRUPPE: Kontaktperson: Virksomhet: Østlandssamarbeidets samferdselsgruppe supplert med Statens Vegvesen region Sør Inge Brørs Østlandssamarbeidet Statens vegvesen, region Sør B. PROBLEMBESKRIVELSE OG PROSJEKTMÅL Bakgrunn for prosjektet problembeskrivelse. Behovet for å finne nye og brede løsninger innen areal- og transportpolitikken var et viktig hensyn da Osloregionen ble dannet. Samarbeidsalliansens målsetting om en utvikling som både er konkurransedyktig og bærekraftig forutsetter bl.a. et utbyggingsmønster og en infrastruktur som bidrar til økt verdiskaping samtidig som naturressursene forvaltes på en forsvarlig måte. Det pekes i flere sammenhenger på behovet for mer samordnet virkemiddelbruk som forutsetning for å nå målene om et arealeffektivt og kollektivunderbyggende utbyggingsmønster, redusert vekst i biltrafikken og styrking av kollektivtransporten. Osloregionen mener det er interessant å prøve ut modeller for samhandling i et geografisk område som omfatter hele den funksjonelle arbeids-, bolig- og serviceregionen (ABS-regionen) rundt hovedstaden, ikke minst i lys av det pågående arbeidet med en forvaltningsreform i Norge. Felles overordnede strategier for regionen kan bidra til å konkretisere nasjonale og regionale ATP-strategier for dette området, og kan for eksempel gi nyttige erfaringer om samspillet mellom byområdene i et flerkjernet perspektiv. Effektmål (virkninger av en vellykket gjennomføring av prosjektet): Utarbeiding av en overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen har et dobbelt siktemål: - Mer samordnet areal- og transportutvikling i Osloregionen: strategien skal tydeliggjøre Osloregionens utfordringer som en funksjonell arbeids-, bolig- og serviceregion (ABS-region), og vise hvordan mer samordnet areal- og transportutvikling kan bidra til konkurransekraft og bærekraft, i tråd med Osloregionens visjon. Målet er at strategidokumentet skal være et viktig grunnlag for kommunal og fylkeskommunal oversiktsplanlegging i regionen. - Større gjennomslag for Osloregionens samferdselsprioriteringer: strategien skal avklare viktige regionale samferdselsprioriteringer, og være et grunnlag for innspill til nasjonale samferdselsprioriteringer, spesielt Nasjonal transportplan

3 Resultatmål (konkrete mål som skal realiseres i løpet av prosjektet): En felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen skal være utarbeidet og politisk behandlet. Strategidokumentet skal inneholde anbefalinger om oppfølging og bruk. Det skal være gjennomført en prosess som sikrer innspill fra og forankring i medlemsorganisasjonene og relevante eksterne aktører. Innholdet i dokumentet skal være samordnet med relevante eksterne prosesser, spesielt NTP Sentrale arbeidsformer i prosjektet: utredning og analyse bred deltakelse fra medlemsorganisasjonene. samarbeid med eksterne aktører (transportmyndighetene, andre fylker/regioner) Prosjektet deles i 4 faser: 1. Sammenstilling av eksisterende relevant materiale med supplering og tilleggsutredninger. 2. Utforming av forslag til strategier og anbefalinger om oppfølging/bruk (innspill til NTP og oppfølging i regionale og lokale planer). 3. Prosess i fylkeskommuner og regionråd (innspill og forankring) 4. Politisk behandling Hovedtiltak (de viktigste aktivitetene i prosjektet): 2006: Mars mai 2006: Etablering av prosjektet, organisering og finansiering. Mai juni 2006: Konkretisering av prosjektets faglige innhold, inkl. avklaring av utredningstemaer og samordning med eksterne prosesser. Innspill til areal- og transportstrategi for Oslo og Akershus (del av utredningsarbeidet knyttet til NTP , oppstartseminar ). Juni august 2006: Gjennomgang av foreliggende planer, oppdateringer, og beskrivelse av utviklingstrekk (trender). September- oktober 2006: Utredning av følgende temaer: a) utbyggingsmønster (tett/spredt) b) knutepunktstruktur c) grøntstruktur Tema b) og c) organiseres som delprosjekter med direkte involvering av delregionene. Innspill til Oslo kommuneplan Oktober november: Seminar med repr. fra delregionene. Sentralt tema: kjerner/knutepunkter. Utarbeiding av 1. utkast til strategidokument m/problemstillinger til drøfting. November - desember: Prosess i prosjektgruppen ang. strategiutformingen (inkl. arbeidsseminar).

4 2007: Januar: Sak til styringsgruppen med forslag til strategier og opplegg for prosess i medlemsorganisasjonene 1. halvår 2007 (styremøte , sak 08/07). Mars: Styringsgruppen behandler revidert prosjektbeskrivelse (styremøte ). Februar mars: Intern kvalitetssikring av forslag til areal- og transportstrategi i regionråd og fylkeskommuner. Frist: April - mai: Utarbeiding av høringsforslag til strategidokument, med bakgrunn i innspillene fra delregioner og fylkeskommuner. Juni: Styringsgruppen behandler høringsforslag til strategidokument. Juni: Presentasjon og drøfting i Osloregionens rådsmøte (seminardelen). Juni oktober: Høring av strategidokumentet (medlemsorganisasjoner og eksterne regionale aktører). November: Bearbeiding av strategidokumentet etter høring. Desember (evt. januar 2008): Sluttbehandling av strategidokumentet i Osloregionens styre. Prosjektets rammebetingelser: Framdriften i prosjektet og de problemstillinger som tas opp må være tilpasset framdriften i arbeidet med NTP : Januar 2006: Retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet Januar 2008: Felles plandokument fra etatene. Sendes samtidig til fylkeskommuner og storbyer til uttalelse. April 2008: Frist for uttalelser til planforslaget. Desember 2008: Framlegging av stortingsmelding om Nasjonal transportplan Prosjektet blir så langt det er mulig samordnet med innhold og framdrift i andre relevante eksterne prosesser, bl.a. arbeidet med Hovedstadsmeldingen og rullering av Oslo kommuneplan. 2 Utdrag fra retningslinjer fra arbeidet med NTP , Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, januar 2006.

5 C. PROSJEKTBUDSJETT OG -REGNSKAP 2006 (Regnskap) 2006 (Budsjett) 2007 (Budsjett) Inntekter: Osloregionen Oslo kommune Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Ekstern finansiering (Fylkesmannen i Oslo og Akershus og ev andre) Overførte midler SUM Utgifter: Prosjektledelse (PBE, Oslo kommune) Kjøp eksterne konsulenttjenester Partnerskapsmidler, oppfølging/bruk Administrasjonskostnader Prosjektreserve Overførte midler SUM I tillegg til lønn for prosjektledelse inkluderer beløpet noe løpende administrasjonskostnader (bl.a. møte- og reiseutgifter).

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Kulturminneplan 2015-2025

Kulturminneplan 2015-2025 Kulturminneplan 2015-2025 Planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 Engerdal kommune 25.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 3 4. Nasjonale, regionale

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen Notat i 2008- Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og regionrådene FORORD

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS STRATEGI FOR PERIODEN 2016-2019 20.04.15 INNHOLD Prosess... 2 Eiertrategier overfor Indre Østfold Utvikling

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010 Sluttrapport Agro Utvikling 15.juni 2008 31.desember 2010 Rapport nr 1/11 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no www.agroutvikling.no Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og målsettinger... 5 2. Oppsummering...

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer