Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, Sak nr. 8/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15"

Transkript

1 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens handlingsprogram 2015 Forslag til vedtak: Osloregionens styre gir sin tilslutning til følgende rammer for Osloregionens aktiviteter innenfor temaet klima: 1. Tydeliggjøring av klimaperspektivet i areal- og transportutviklingen: Klimaperspektivet integreres i arbeidet med revisjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen», bl.a. gjennom en vurdering av om dokumentets mål og strategier skal tydeliggjøre et ambisjonsnivå for reduksjon i klimagassutslipp, med bakgrunn i nasjonale og regionale styringsdokumenter. 2. Nettverksbygging og erfaringsdeling: Det legges vekt på nettverksbasert erfaringsdeling om klimaarbeid i Osloregionen, basert på vedtatte strategidokumenter og/eller pågående strategiprosesser på fylkesnivå. Erfaringsutveksling knyttet til medlemmenes internasjonale og nasjonale engasjement på klimafeltet vektlegges, inkl. samarbeid med næringsliv og FoU-miljøer. Klima og bærekraftig utvikling skal være det tematiske rammeverket for BESTkonferansen hver 2. år, etter mønster av BEST-konferansen Organisering: Osloregionens faggrupper/prosjektgrupper ivaretar klima som fagområde relatert til den enkelte gruppes mandat. Dette er spesielt relevant for faggruppe for utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport (areal- og transportgruppen), som også fungerer som prosjektgruppe for revisjon av Osloregionens areal- og transportstrategi, jfr pkt. 1. Oslo kommune og fylkeskommunene i Osloregionen anmodes om å ta et spesielt ansvar som pådrivere i det kommune- og fylkesovergripende klimaarbeidet, og til løpende å vurdere fylkesovergripende samarbeid innen klimafeltet. Innen utgangen av 2016 gjøres en vurdering av om det er behov for justeringer i Osloregionens administrative faggruppeinndeling knyttet til klima som satsingsområde.

2 Saksfremstilling Osloregionens strategiske føringer fra 2012 peker ut klima som nytt satsingsområde, i tillegg til areal/transport, kompetanse/verdiskaping og internasjonal profilering. En faglig workshop i desember 2014 med rundt 30 deltakere var starten på arbeidet med å avklare ambisjonsnivå og innhold i fylkesovergripende klimasamarbeid i hovedstadsområdet. I workshopen ble nasjonale rammer for klimaarbeid i storbyregioner presentert, og erfaringer med det 5-årige programmet «Fremtidens byer» ble drøftet. I tillegg ble klimaarbeidet i Osloregionens fylkeskommuner presentert, sammen med en mer grundig gjennomgang av Oslo kommunes arbeid med ny energi- og klimastrategi (se ramme). Deltakerne i workshopen pekte på areal/transport/byutvikling, energi/avfall og næringsutvikling som fylkesovergripende klimautfordringer i Osloregionen, og anbefalte bl.a. økt fokus på forskning, kompetansebygging og påvirkning av nasjonale rammebetingelser innen klimafeltet 1, i tillegg til innbyggerinvolvering og samarbeid med næringslivet. Program og dokumentasjon fra workshopen kan leses på Osloregionens hjemmeside: Oslos klimaveikart mot 2050 Klima- og energistrategi for Oslo er på høring til Strategiens mål er en fossilfri by i Erfaringsdeling og kunnskapsbygging gjennom samarbeid både internasjonalt, nasjonalt og regionalt står sentralt. o/klima-og-energistrategi-for-oslo- horingsfrist-20-februar article html I Osloregionens handlingsprogram 2015 er det vedtatt at det skal gjennomføres et forprosjekt i 2015 om Osloregionens rolle og strategier i klimapolitikken, der det vil bli vurdert igangsetting av et større regionalt klimaprogram fra og med Som oppfølging av handlingsprogrammet utarbeidet sekretariatet forslag til prosjektbeskrivelse for et forprosjekt i 2015, der tanken var å gjøre et grundig forarbeid før det evt. igangsettes et regionalt klimaprogram i Osloregionen fra Prosjektbeskrivelsens forslag til mål for og leveranser i forprosjektet er gjengitt i rammen nedenfor. Effektmål (virkninger av en vellykket gjennomføring av forprosjekt og evt. hovedprosjekt (regionalt klimaprogram): Forprosjekt (2015): Forprosjektet skal resultere i et omforent og kunnskapsbasert vedtak om hvorvidt det skal igangsettes et regionalt klimaprogram i Osloregionen i 2016, med angivelse av overordnede føringer for dette. Evt. hovedprosjekt/regionalt klimaprogram (fra 2016): Effektmålet av et evt. regionalt klimaprogram for Osloregionen vil bli definert senere, men vil være knyttet til at programmet skal bidra positivt til Osloregionen som karbonnøytral storbyregion i Resultatmål (konkrete mål som skal realiseres i løpet av forprosjektet i 2015): En kortfattet fagrapport (10-15 sider) om klimapolitikk i Osloregionen skal være utarbeidet. Rapporten skal besvare følgende spørsmål: På hvilken måte vil et fylkesovergripende klimasamarbeid (regionalt klimaprogram) kunne bidra positivt til realisering av en karbonnøytral hovedstadsregion i 2050? Hvordan bør et slikt samarbeid evt. innrettes? Rapporten skal belyse: - nasjonale og regionale mål for klimapolitikken 1 Deltakerne hadde bl.a. referanser til SmartCity-konseptet som er innført i Bærum og Oslo, og til forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020.

3 - overordnet status i regional (fylkesvis) innsats for å nå definerte klimamål - overordnet vurdering av evt. gap mellom mål og status/resultater på Osloregion-nivå - anbefaling om oppfølging på fylkesovergripende nivå:. tematisk rammeverk for et evt. regionalt klimaprogram (hovedprosjekt), eller. begrunnelse for hvorfor slikt program ikke anbefales iverksatt - gitt positiv konkusjon på punktet over skal rapporten også foreslå modell for organisering og finansiering av et regionalt klimaprogram, inkl. en vurdering av potensialet for nasjonalt og internasjonalt partnerskap knyttet til hele eller deler av programmet. Det skal være gjennomført en prosess som sikrer innspill fra medlemsorganisasjonene og relevante eksterne aktører, og dialog med potensielle samarbeidspartnere i et hovedprosjekt. Viktig rammeverk for fagrapporten: Det nasjonale klimaforlikets mål og delmål Osloregionens hovedmål om konkurransekraft og bærekraft, og samarbeidsalliansens mål og strategier knyttet til areal/transport og kompetanse/verdiskaping. Ambisjonene om at Osloregionen skal stimulere til hhv. nettverksbygging, felles meningsdannelse og påvirkning av nasjonale rammebetingelser. Mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid og samarbeid med næringsliv og FoU-miljøer. Oslo kommunes rolle som pådriver i et mulig klimasamarbeid skal belyses spesielt. Forslaget ble lagt frem for Osloregionens faggruppe for areal og transport i møte , og er også drøftet med andre relevante fagmiljøer i Osloregionen. De faglige anbefalingene er at det ikke igangsettes et eget klimaprosjekt, men at klima integreres i Osloregionens øvrige satsingsområder, spesielt areal og transport. Begrunnelsen for dette er relatert både til ressursbruk og til klimapolitikkens tverrfaglige karakter. Det ble spesielt vist til hvor viktig det er at klimaperspektivet integreres i det pågående prosjektet med revisjon av Osloregionens areal- og transportstrategi. I lys av disse signalene anbefaler Osloregionens sekretariat følgende justerte rammer for Osloregionens aktiviteter innenfor temaet klima: 1. Tydeliggjøring av klimaperspektivet i areal- og transportutviklingen: Klimaperspektivet integreres i arbeidet med revisjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen», bl.a. gjennom en vurdering av om dokumentets mål og strategier skal tydeliggjøre et ambisjonsnivå for reduksjon i klimagassutslipp, med bakgrunn i nasjonale og regionale styringsdokumenter. 2. Nettverksbygging og erfaringsdeling: Det legges vekt på nettverksbasert erfaringsdeling om klimaarbeid i Osloregionen, basert på vedtatte strategidokumenter og/eller pågående strategiprosesser på fylkesnivå. Erfaringsutveksling knyttet til medlemmenes internasjonale og nasjonale engasjement på klimafeltet vektlegges, inkl. samarbeid med næringsliv og FoU-miljøer. Klima og bærekraftig utvikling skal være det tematiske rammeverket for BESTkonferansen hver 2. år, etter mønster av BEST-konferansen Organisering: Osloregionens faggrupper/prosjektgrupper ivaretar klima som fagområde relatert til den enkelte gruppes mandat. Dette er spesielt relevant for faggruppe for utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport (areal- og transportgruppen), som også fungerer som prosjektgruppe for revisjon av Osloregionens areal- og transportstrategi, jfr pkt. 1.

4 Oslo kommune og fylkeskommunene i Osloregionen anmodes om å ta et spesielt ansvar som pådrivere i det kommune- og fylkesovergripende klimaarbeidet, og til løpende å vurdere fylkesovergripende samarbeid innen klimafeltet. Innen utgangen av 2016 gjøres en vurdering av om det er behov for justeringer i Osloregionens administrative faggruppeinndeling knyttet til klima som satsingsområde.

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid juni 2006 innholdsfortegnelse 1. Premisser... 7 2. Strategisk profil... 8

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer