SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates møte i februar ble arbeidsgruppas første rapport fra arbeidet med et veikart for nasjonale felleskomponenter lagt fram. Denne rapporten beskrev dagens situasjon og forslag til videre arbeid. Skate ba da arbeidsgruppa i første omgang fokusere på en delmengde av gruppas forslag til videre arbeid, og fortsette «arbeidet med å dokumentere tjenesteeiernes behov og felleskomponentforvalternes planer for videreutvikling av felleskomponentene, og sammenstille disse til et felles veikart. Skate tar stilling til iverksetting av øvrige foreslåtte tiltak når dette arbeidet er gjennomført og lagt fram for Skate.» Arbeidsgruppa la fram denne dokumentasjonen i Skates møte i juni, som et felles kunnskapsgrunnlag for Skates videre arbeid. Dette omfatter: Behovsanalyse og samlet oversikt over behov («behovskatalogen») Oversikter over fellekomponentforvalternes gjeldende utviklingsplaner Konklusjoner Skate stilte seg bak dette kunnskapsgrunnlaget, og ba om at det i septembermøtet ble fremmet et «forslag til håndtering av materialet som er fremlagt og et videre arbeid». Om dette saksframlegget Dette saksframlegget inneholdet arbeidsgruppas forslag til håndtering av materialet og neste skritt i det videre arbeidet. Arbeidsgruppen forslag er gruppert langs tre hovedspor, hvor Skate i prinsippet kan beslutte å gjennomføre ett, to eller alle tre hovedsporene. Hovedsporene representerer et gradvis stigende ambisjonsnivå. Å gjennomføre kun første hovedspor vil innebære at Skate anlegger et lavest mulig ambisjonsnivå. Det første og andre hovedsporet alene innebærer et begrenset ambisjonsnivå. Arbeidsgruppen anbefaler å gjennomføre alle tre hovedsporene dersom Skate skal kunne ta et «strategisk styrende ansvar for videreutviklingen av nasjonsale fellesløsninger og komponenter». Arbeidsgruppen understreker samtidig at saksframlegget og forslagene er forsøkt utformet slik at Skate nettopp skal kunne drøfte og vurdere hvilket ambisjonsnivå Skate ønsker å legge seg på. 1

2 Forslag til beslutning: Skate ønsker å ta et strategisk styrende ansvar for videreutviklingen av nasjonale fellesløsninger og komponenter, basert på et felles kunnskapsgrunnlag. Som oppfølging av det kunnskapsgrunnlaget Skate sluttet seg til i juni, vil Skate iverksette tiltak langs tre hovedspor. 1. Skate vil følge opp behovene identifisert i veikartarbeidet Alle identifiserte behov pr juni 2014 skal følges opp på en hensiktsmessig måte. Konkret: En del av behovene oversendes til felleskomponentforvalterne (7 stk) og pågående prosjekter/tiltak (3 stk) som innspill til deres videre arbeid. Mottakerne bes om å gi tilbakemelding på hvordan behovene blir ivaretatt. Lavt prioriterte behov avventes (5 stk). Arbeidsgruppe Veikart bes gjennomføre de nødvendige foranalyser rundt de høyest prioriterte og/eller mest komplekse behovene (8 stk), og fremme forslag til hvordan disse behovene bør følges opp i Skates møte i november. 2. Skate vil forvalte og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget som nå er etablert Skate vil sikre en løpende forvaltning og videreutvikling av det kunnskapsgrunnlaget som nå er etablert. Det legges opp en enkel men systematisk oppfølging for å bidra til at behov blir møtt og utviklingsplaner blir realisert. Det åpnes for innmelding og oppfølging av nye behov. Skate vil ta en rolle i prioriteringen av disse behovene, i forkant av de årlige budsjettprosessene og prosessene for store satsinger. Konkret: Samlet oversikt over behov for felleskomponenter («Behovskatalogen») gjøres offentlig tilgjengelig, og det åpnes for innmelding av nye behov fra hele forvaltningen. Det legges opp til en halvårlig statusrapportering for behov, og årlig vurdering inkludert prioritering i Skate av nye behov som er meldt inn, i forkant av den årlige budsjettprosessen. Samlet oversikt over strategier og utviklingsplaner for de nasjonale felleskomponentene gjøres tilgjengelig for tjenesteeiere og andre relevante virksomheter. Utviklingsplaner oppdateres kvartalsvis av den enkelte forvalter, i henhold til felles maler og føringer. 3. Skate vil iverksette neste nødvendige tiltak i arbeidet med fellesløsninger og komponenter Som følge av at Skate vil ta et strategisk styrende ansvar for felles infrastruktur og løsninger, har Skate behov for å konkretisere hvordan de nasjonale fellesløsningene og komponentene skal videreutvikles, og deretter starte et systematisk arbeid med å komme dit. Konkret: Arbeidsgruppa bes utarbeide forslag til mandat og prosjektbeskrivelse (jf prosjektveiviseren) for en felles prosess med sikte på å konkretisere målbilder og strategier for videreutviklingen av nasjonale fellesløsninger og komponenter. Forslaget fremmes til Skates første møte i

3 Presentasjon av saken 1. Følge opp behovene identifisert i veikartarbeidet Om behovene Arbeidsgruppa har identifisert i overkant av tyve behov som bør følges opp i det videre arbeidet. Disse er lagt inn i en samlet oversikt over behov «Behovskatalogen». Hvert enkelt av behovene er prioritert, som hhv høy, normal eller lav prioritet. Arbeidsgruppa mener det bør være fire hovedprinsipper for hvordan behov bør håndteres: Oversendes forvalter Klart definerte behov som antas å (kunne) bli ivaretatt innenfor forvaltningsregimet til én eller flere felleskomponenter, oversendes forvalter av berørt(e) felleskomponent(er), og ivaretas gjennom løpende forvaltning eller videreutvikling av felleskomponenten(e) Oversendes pågående tiltak/prosjekt Mer eller mindre klart definerte behov som antas å kunne bli ivaretatt gjennom ett eller flere allerede planlagte eller iverksatte utviklingstiltak eller prosjekter bør oversendes til disse tiltakene/prosjektene, for å bli ivaretatt der. Avventes som følge av lav prioritet eller andre forhold Iverksette forprosjekt eller analyse/utredning Viktige behov som ikke ivaretas innenfor gjeldende utviklingsplaner eller av pågående tiltak/ prosjekter, bør håndteres gjennom iverksetting av egne forprosjekt eller analyse/utredninger. Hensikten er å vurdere og anbefale eventuell videre felles håndtering av ulike problemstillinger på «behovsområdet», og eventuelt også videreutvikling av fellesløsninger eller komponenter. Forslag til oppfølging Arbeidsgruppa foreslår at Skate håndterer behovene registert i behovskatalogen i to trinn. Første trinn er at Skate i septembermøtet beslutter håndteringen av alle klart definerte behov som enten oversendes forvalter, pågående tiltak/prosjekt, eller avventes. Dette gjelder hhv 7, 3 og 5 av behovene i behovskatalogen. Arbeidsgruppa foreslår at den praktiske håndteringen gjøres ved at Difi/sekretariatet oversender en enkel bestilling til mottakerne, og legger ved relevante behovsbeskrivelser. Samtidig bes det om en enkel rapportering på status etter en viss tid, og deretter på fastsatte intervaller, f eks årlig tilbakemelding til Skate. Se også neste hovedspor «forvalte og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget». Andre trinn er en følge av at noen av behovene har en så stor kompleksitet at arbeidsgruppa ønsker å gjennomføre foranalyser (workshops, dialog), før arbeidsgruppa konkluderer med forslag til håndtering av disse behovene. Dette gjelder 8 av behovene i behovskatalogen. De fleste av disse behovene er også de som er høyest prioritert av arbeidsgruppa. For disse behovene foreslår arbeidsgruppa at det gjøres de nødvendige foranalyser i perioden august oktober, og at det fremmes en sak for håndtering av disse i Skates novembermøte. Se vedlegg 1 Forslag til håndtering av behov for detaljer. 3

4 2. Forvalte og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget som nå er etablert Tjenesteeiernes behov bør være grunnlaget for felleskomponentforvalternes planer for videreutvikling av de felleskomponentene de forvalter, og bør også være grunnlaget for å gjøre felles og helhetlige prioriteringer på tvers. Derfor er det kunnskapsgrunnlaget som nå er etablert svært viktig for det arbeidet som Skate skal drive i henhold til Skates mandat og egen rolleforståelse. Derfor er det også nødvendig å forvalte dette kunnskapsgrunnlaget videre. Slik at dette ikke blir et «stillbilde 2014» og en ressurskrevende engangsøvelse som må gjentas om et år eller to. Arbeidsgruppa anbefaler at to deler av den dokumentasjonen som nå er avlevert blir forvaltet videre som et felles kunnskapsgrunnlag for Skates videre arbeid: En samlet oversikt over behov for fellesløsninger og komponenter («Behovskatalogen») En samlet oversikt over strategier og utviklingsplaner for de nasjonale felleskomponentene og eventuelt også andre sentrale felles løsninger («Utviklingsplaner for fellesløsninger») Disse planene bør også være gjenstand for en systematisk oppfølging i Skate, og arbeidsgruppen foreslår at dette gjøres i henhold til et enkelt årshjul med løs kobling til den årlige budsjettprosessen. Dette kan også med fordel knyttes til øvrige relevante prosesser, som store satsinger, prosesser i styringslinjene for de enkelte komponentene mv. Det må selvfølgelig være tydelige grenseoppgang mot prosesser og ansvar i sektorene og etatene. Det legges opp til et begrenset ambisjonsnivå og en minimumsbelastning både for tjenesteeierne og forvalterne, både rundt behovshåndtering og forvaltning av utviklingsplanene. Også sekretariatsfunksjonen holdes til et minimum, og ivaretas som nå av Difi i tilknytning til Skatesekretariatet. Arbeidsgruppen foreslår at følgende regime prøves ut, og evalueres etter ett år eller to: Årlig rapportering og prioritering i Skate av «felles behov og mulige utviklingstiltak», i forkant av årlig budsjettprosess. Behandlingen i Skate baseres på et saksunderlag utarbeidet av Difi/sekretariatet i samarbeid med arbeidsgruppe Veikart. Saksunderlaget vil omfatte oversikt over behov og oppfølging fra tidligere år, og nye behov og forslag til oppfølging fra siste år. Halvårlig rapportering på oppfølgingen på behov, ved at Skate anmoder om at hver enkelt ansvarlig mottaker av et behov hvert halvår gjør en enkel rapportering på oppfølgingen av behovet, i form av en kort framdrifts- og avviksrapportering på egne utviklingsplaner. Spesielt om behovskatalogen Det er illustrerende for behovet for forvaltning er at den intielle behovskatalogen som ble presentert for Skate i leveransen i junimøtet allerede er utdatert. Den omfattet i overkant av tyve behov. Det er disse behovene som nå adresseres og følges opp, jf første hovedspor. Allerede nå har det kommet til nye behov, ved at SKD med basis i fremtidsbildene til etaten har spilt inn en rekke nye behov som ennå ikke er vurdert av arbeidsgruppa. Alle framstår som viktige, jf «samordnet identitetsforvaltning», «orkestrering av sluttbrukerprosesser», «åpne næringslivsdata», «skytjenester og drift», «oversikt over hjemmelsinformasjon» og «sluttbrukeres innsyn i forretningsregler». Men igjen, hvorvidt disse behovene er reelle eller viktige for fellesskapet er ennå ikke vurdert, og beskrivelsene er ikke kvalifisert. Også Helsedirektoratet varslet i forrige Skatemøte at de nå i høst gjennomfører en strategiprosess i sektoren, som trolig vil resultere i nye behov. Arbeidsgruppen anbefaler at disse og alle andre nye innspill håndteres på en enhetlig måte. De må tas i mot, registreres, vurderes, prioriteres og håndteres videre på en forutsigbar måte. Et annet moment er at også disse innmeldte behovene kommer fra én virksomhet, som «tilfeldigvis» er medlem i Skate. Arbeidsgruppa mener det må åpnes for at også andre virksomheter utover de som er medlem i Skate må kunne melde inn sine behov, og at også disse behovene skal håndteres på samme måte som om en Skate-virksomhet hadde meldt dem inn. 4

5 Følgelig mener arbeidsgruppa at behovskatalogen bør gjøres offentlig tilgjengelig og åpnes for innmelding av behov for hele forvaltningen, selvfølgelig med klare krav til format, kvalifisering av behovene etc og veiledninger som bidrar til et begrenset omfang på oppfølgingen. Spesielt om utviklingsplanene I tillegg til at oversiktene over utviklingsplaner inngår i et nødvendig felles kunnskapsgrunnlag for Skates videre arbeid, vil disse også være et felles utgangspunkt for bilateral dialog og annen oppfølging ved behov. Følgelig bør oversiktene over planer som er dokumentert i veikartarbeidet suppleres også med relevante strategier og andre styringsdokumenter. Planene bør gjøres tilgjengelige både for Skatevirksomhetene og andre tjenesteeiere på et enhetlig og hensiktsmessig format og detaljeringsnivå, og de bør kvalitetssikres av den enkelte virksomhet også ut fra et slikt formål. Dette innebærer at man må legge opp til å enkelt kunne skille mellom hva som er offentlig tilgjengelig, og hva som skal kunne være enkelt tilgjengelig etter forespørsel fra tjenesteeiere eller andre. Det må avklares hvilken dokumentasjon som skal være offentlig tilgjengelig, og hva som skal holdes innenfor Skate. Man kan også vurdere å operere med to versjoner av utviklingsplanene en for offentligheten, og en for Skates interne kunnskapsgrunnlag. Det er avgjørende at Skate og forvaltningen for øvrig kan stole på at oversiktene er oppdatert. Samtidig kan forvaltningen av disse holdes på et minimum, ved at den enkelte forvalter får ansvaret for å f eks kvartalsvis oppdatere oversiktene i henhold til felles maler og føringer. 3. Iverksette neste nødvendige tiltak i arbeidet med fellesløsninger og komponenter Tiltakene under de to første hovedsporene er nødvendig for å forvalte behov og videreutvikling av felleskomponenter. Dersom Skate også skal ta et strategisk styrende ansvar for felles infrastruktur og løsninger, er det nødvendig å løfte diskusjonen og innsatsen utover dette nivået. Det er behov for å konkretisere hvordan de nasjonale fellesløsningene og komponentene skal videreutvikles, og deretter starte et systematisk arbeid med å komme dit. Dette innebærer at Skate vil ha behov for at det utarbeides forslag til målbilder og strategier for videreutviklingen av nasjonale fellesløsninger og komponenter. Disse forslagene bør drøftes og avklares i Skate, og om nødvendig spilles inn til styringslinjene for de respektive felleskomponenter og/eller løftes videre opp til politisk behandling og avklaring. Det avgjørende er at det etableres omforente målbilder som tydeliggjør hvor vi skal, og at disse legges til grunn både for forvalternes utviklingsstrategier og planer for den enkelte felleskomponent, og for de vurderinger og prioriteringer som gjøres av styringslinjene, Skate og de politiske myndighetene i arbeidet med å realisere en digital forvaltning til beste for innbyggere og virksomheter. Målbilder og strategier bør ta utgangspunkt i de behovene som er identifisert gjennom veikartarbeidet og framtidig forvaltning av behovskatalogen, og hva disse medfører i forhold til behov for tjenester og funksjonalitet. Dette tiltaket har vært foreslått en rekke ganger de siste årene, blant annet så tidlig som i FAOSrapporten fra 2006, og senest helt eksplisitt i Difis felleskomponentrapport fra Følgelig foreslår arbeidsgruppa at Skate nå iverksetter en slik prosess med sikte på å konkretisere ulike aktuelle omforente målbilder og strategier for videreutviklingen av nasjonale fellesløsninger og komponenter. 5

6 Arbeidsgruppa foreslår at den til første Skatemøte i 2015 utarbeider forslag til mandat og prosjektbeskrivelse for en slik prosess, basert på følgende føringer: I regi av Skate og arbeidsgruppe Veikart gjennomføres en felles strategiprosess for å konkretisere felles målbilder og strategier for videreutvikling av de nasjonale felleskomponentene og sentrale fellesløsninger. Et element i strategiprosessen skal være å utarbeide felles arkitekturmålbilder, med utgangspunkt i innbyggernes og virksomhetenes behov. Dette arbeidet skal utfylle og samspille med øvrige styringslinjer og strategiprosesser rundt de nasjonale felleskomponentene og sentrale fellesløsninger. Arbeidet skal også stå i forhold til eventuell videre oppfølging av utredningen om felles finansieringsmodell for de nasjonale felleskomponentene. Endelig skal arbeidet støtte de beslutningene som er tatt rundt videre håndtering av behovene i behovskatalogen, og forvaltningen av det felles kunnskapsgrunnlaget som er under etablering. --- Saken vil bli framlagt av Vidar Holmane. Saksframlegg utarbeidet av arbeidsgruppe Veikart v/ Ellen Strålberg og Vidar Holmane. Oslo,

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet UDIs Saksnummer 07/ 7797 Sluttrapport fra forprosjekt Ingeborg Rasmussen og Sidsel Sverdrup Vista Analyse

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer