Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget"

Transkript

1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: / /2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Fylkesutvalget bes arbeide videre med sikte på en sammenslutning av Aust-Agder og Vest- Agder og avklare forutsetningene for dette. Fylkesutvalget bes sammen med Vest-Agder fylkeskommune organisere det videre arbeidet sammen med berørte parter. 2. Fylkestinget tar endelig stilling til spørsmålet om sammenslutning senest i juni 2010.

2 2. SAMMENDRAG Fylkesrådmannen foreslår i denne saken å arbeide videre med sikte på en fylkessammenslutning i Agder. Fylkesrådmannens tilrådning er videre at fylkesutvalget får ansvar for å avklare forutsetningene for en fylkessammenslutning med Vest-Agder fylkeskommune og øvrige parter, med sikte på endelig beslutning senest i juni BAKGRUNN FOR SAKEN Diskusjonen om en eventuell sammenslutning av de to Agderfylkene har en lang historie. Allerede i 1965 foreslo Gabrielsen-komitéen en slik sammenslutning, og seinere statlige utredninger om kommune- og fylkesstrukturen og om oppgavefordeling drøftet også fylkesstrukturen på Agder ((Christiansen-utvalget (NOU 1992: 15) og Oppgaveutvalget (NOU 2000: 22)). I 2001 gjennomførte Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark fylkeskommuner en felles utredning av spørsmålet om et nærmere samarbeid eller sammenslutning av de tre fylkene. Parallelt ble spørsmålet om samarbeid mellom/sammenslutning av Agderfylkene utredet. Telemark deltok samtidig i en tilsvarende utredning sammen med Vestfold og Buskerud fylkeskommuner. I 2001 fikk Telemark også en ekstern vurdering av en eventuell storregion bestående av alle de fem fylkene. I desember 2001 behandlet alle de fem fylkestingene i regionen spørsmålet om strategien videre. Telemark, Vestfold og Buskerud valgte å gå videre med å utvikle samarbeidet mellom de tre fylkene. Fylkestinget i Vest-Agder gikk inn for en sammenslutning av de to Agderfylkene. Fylkestinget i Aust-Agder gikk primært inn for en storregion bestående av de fem fylkene, men vedtok også at man i løpet av 2002 ville ha undersøkt grunnlaget for en eventuell sammenslutning av de to Agderfylkene. En styringsgruppe bestående av fylkespolitikere, KS-lederne og fylkesmennene fra de to fylkene, samt ordførerne i Arendal og Kristiansand fremla våren 2003 rapporten Aust-Agder og Vest-Agder: Samarbeid eller sammenslutning et forprosjekt. På bakgrunn av denne rapporten vedtok de to fylkestingene å gå videre med et hovedprosjekt i tråd med forprosjektets anbefalinger. Styringsgruppen for hovedprosjektet fikk tilsvarende sammensetning som ovenfor og følgende mandat: 1. Styringsgruppen skal beskrive og drøfte viktige kjennetegn ved og utviklingstrekk på Agder. Viktige faktorer er status og mulig utvikling når det gjelder bosetting og bosettingsmønster, demografi, sysselsetting og infrastruktur. Videre skal hovedprosjektet gjøre rede for situasjonen og mulige utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt som kan ha betydning for rammebetingelsene for og utviklingen av Agder. 2. Styringsgruppen skal drøfte dagens fylkesinndeling og samarbeidsformer opp mot to hovedveivalg: Enten en videre utvikling av samarbeidet eller en sammenslutning av fylkene. Styringsgruppen må konkretisere og drøfte nærmere hva mer samarbeid skal innebære både når det gjelder hvilke aktører det skal involvere, aktuelle oppgaver og organisasjonsformer. En sammenslutning innebærer at fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder oppheves og at det blir ett Agder-fylke. En sammenslutning vil innebære at det blir én fylkeskommune og ett fylkesmannsembete for Agder, samt at valgkretsene til Stortinget vil følge den eventuelle nye fylkesinndelingen. Styringsgruppen må vurdere hvilke øvrige offentlige institusjoner som vil kunne berøres direkte av en eventuell sammenslutning.

3 3. En balansert utvikling for Agder er et mål. Styringsgruppen må drøfte nærmere og konkretisere hva som skal legges i begrepet balansert utvikling og vurdere behovet for en balansert utvikling for Agder. 4. Styringsgruppen skal gi en drøfting og en tilråding om lokalisering av arbeidsplasser og administrasjonssteder for de virksomheter som kan bli berørt av en sammenslutning. 5. Styringsgruppen må ta utgangspunkt i og drøfte hva mer samarbeid eller en sammenslutning kan innebære for innbyggerne, næringslivet, kommunene, fylkeskommunene, samt lokal og regional statsforvaltning på Agder. 6. Styringsgruppen bør ta utgangspunkt i følgende kriterier for å drøfte og vurdere mer samarbeid og sammenslutning: Funksjonalitet for oppgaveløsningen, herunder tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og forvaltningsoppgaver Kontakt og samordning i forvaltningen Lokaldemokratiet Effektivitet Kompetanse og kapasitet. 7. Styringsgruppen skal drøfte og vurdere i hvilken grad og hvordan økt samarbeid og sammenslutning kan bedre rammebetingelser for kommunene, fylkeskommunene og statens ulike roller og oppgaver. Personalmessige, økonomiske og administrative konsekvenser av alternativene må beskrives. 8. Styringsgruppen skal gi en tilråding om hvilket av alternativene mer samarbeid eller sammenslutning som best kan ivareta hensynet til innbyggerne og næringslivet på Agder. 9. Dersom styringsgruppen tilrår sammenslutning, bør det legges opp til at denne iverksettes fra 1. januar Tilrås en sammenslutning, må en detaljert tiltaks- og tidsplan fram til eventuell søknad om sammenslutning beskrives. Planen må beskrive hvordan innbyggerne, ansatte, næringsliv, organisasjoner, kommuner, lokal og regional stat og sentrale myndigheter skal involveres. Dersom hovedprosjektet tilrår mer samarbeid, må det utarbeides en konkret fremdriftsplan for styrkingen av samarbeidet. 10. Styringsgruppen skal avgi sin utredning innen 1. september Styringsgruppen ble etablert i desember Ordførerne i Aust-Agder og Vest-Agder utgjorde en referansegruppe for arbeidet, og det ble avholdt to åpne informasjonsmøter med ordførerne med orientering om prosessen og problemstillingene i utredningsarbeidet og med påfølgende meningsutveksling. Styringsgruppens sekretariat var fylkesrådmannen i Aust-Agder, Arild Eielsen og konstituert fylkesrådmann i Vest-Agder, Torgeir Grosaas. Jørund K. Nilsen fra ECON Analyse var engasjert som faglig sekretær for arbeidet. Styringsgruppen la høsten 2004 fram en omfattende rapport om utredningen av alle momentene fra mandatet ovenfor. Utredningens drøftinger, vurderinger og konklusjoner Styringsgruppens visjon for Agder ble formulert slik:

4 Vårt felles Agder skal være en grensesprengende region for fremtiden. Vårt felles Agder skal være førstevalg for våre innbyggere og bedrifter. Vår region skal være demokratisk styrt av egne innbyggere innenfor rammene til enhetsstaten. Vår region skal være et åpent og inkluderende samfunn som videreutvikler samtlige deler av vår landsdel, våre tradisjoner og vårt kulturelle mangfold. Vår region skal være trygg, kreativ og begivenhetsrik. Vårt felles Agder skal ta plass som en utadvendt region i Norge og i Europa. Styringsgruppen la til grunn følgende overordnede mål for å vurdere fylkesinndelingen: Fylkesinndelingen skal legge til rette for en helhetlig og demokratisk styrt regional samfunnsutvikling for hele Agder, kvalitet og effektivitet i oppgaveløsningen og en brukerorientert regional forvaltning som tilrettelegger for verdiskaping. I rapporten gjengis resultatet av en analyse av regional identitet i Agderfylkene, gjennomført av Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap. Analysen oppsummerer med at regional identitet og forankring er generelt sterk i Norge. Etter Nord-Norge er det folk på Sørlandet som uttrykker sterkest landsdelstilhørighet, og i begge fylkene er tilknytningen til fylket svakere enn tilknytningen til landsdelen. I rapportens kapittel 5 og 6 drøfter styringsgruppen fylkesinndelingen i lys av den regionale oppgaveløsningen til både fylkeskommune og fylkesmannsembete, og i lys av institusjonenes kapasitet og kompetanse. Drøftingene viser at viktige oppgaver som samferdsel, næringsutvikling, kultur, videregående opplæring og regional planlegging har fylkesoverskridende utfordringer som ville kunne løses bedre i organisasjoner som bedre samsvarer med de geografiske utfordringene. Styringsgruppen mener at fylkene hver for seg generelt sett er store nok til å ivareta hensynet til brede og sterke fagmiljøer og god rekruttering, men at mye taler for at større enheter har et bedre potensial enn mindre for å ivareta hensynet til regionalpolitisk samordning, spesialkompetanse, utviklings- og påvirkningskraft. Man uttrykker videre at dagens fylkesinndeling, med det antall kommuner som finnes i fylkene, er ganske hensiktsmessig for de oppgaver som skal ivaretas av fylkesmannsembetene. Styringsgruppen drøfter også fylkesinndelingen i lys av demokrati og uttrykker at dagens fylker kan ha gode forutsetninger for å fremme oversikt og ivareta kontakten mellom fylkeskommunen, kommunene, næringsliv og innbyggerne. På den annen side kan større og mer slagkraftige fylker øke interessen for regionalpolitikken og bedre grunnlaget for regionens politiske innflytelse og styringsevne. En samlet styringsgruppe slår fast at det er behov for endringer som legger til rette for en helhetlig og demokratisk styrt regional samfunnsutvikling for hele Agder, endringer som legger til rette for kvalitet og effektivitet i oppgaveløsningen og en brukerorientert regional forvaltning. Et flertall i styringsgruppen tilrår fylkessammenslutning som svar på dette behovet, mens ett mindretall (fylkesmann Sunde i Aust-Agder) tilrår regionkommune (sammenslutning av fylkeskommuner uten at statlige funksjoner berøres) og et annet mindretall (fylkespolitiker Gjerde fra Aust-Agder) tilrår videreutvikling av samarbeidet mellom de to fylkene. Flertallet forutsetter samtidig en delt løsning for lokalisering av fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser og funksjoner ved at fylkeskommunen legges til Arendal sammen med Aetat og trygdeetat (nåværende NAV), mens fylkesmannsembetet legges til Kristiansand sammen med skattefogd og fylkesskattekontor. De to fylkestingene behandlet rapporten i desember 2004 etter en bred høring og fattet identiske vedtak. Begge fylkesting ga sin foreløpige tilslutning til tilrådningen fra styringsgruppens flertall, men vedtok samtidig at det skulle avholdes rådgivende folkeavstemning om saken før man tok endelig stilling. Folkeavstemningen skulle avholdes

5 samtidig med stortingsvalget i desember 2005 og fylkestinget skulle få saken til ny behandling i etterkant av denne. Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i juni 2005 å ikke avholde den planlagte folkeavstemningen og å stille saken om fylkessammenslutning i bero. Bakgrunnen for vedtaket var at regjeringen varslet en stortingsmelding i 2007 om kommunenes og fylkeskommunenes rolle i det nasjonale styringssystemet, og at de partiprogrammer som ble lagt fram foran stortingsvalget i 2005 tilsa at det ville bli en nasjonal prosess med sikte på større regioner med flere oppgaver. (Fylkestinget i Vest-Agder hadde fattet tilsvarende vedtak i april samme år.) St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid ble lagt fram i desember Her varsler regjeringen en forvaltningsreform med Et forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom desentralisering av makt og myndighet og klar ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene. De nye regionene skal overta fylkeskommunenes oppgaver og i tillegg styrkes gjennom overføring av oppgaver fra staten. Meldingen beskriver tre ulike modeller for det regionale folkevalgte nivået: en forsterket fylkesmodell med et antall regioner om lag tilsvarende dagens fylkeskommuner, en mellommodell og en regionmodell med et lite antall regioner. Kommunal- og regionaldepartementet sendte i februar 2008 ut et høringsnotat om nye oppgaver til det folkevalgte, regionale nivået, med høringsfrist 30. april. Samme frist ble satt for endelige innspill om regional inndeling fra fylkesting og kommunestyrer. Ot. prp. nr. 10 ( ) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) ble lagt fram i oktober Her slår regjeringen fast at innspillene fra fylkeskommunen etter høringsrunden ikke gir grunnlag for å endre fylkesinndelingen: En forsterket fylkesmodell ligger dermed til grunn for forvaltningsreformen. Det blir ingen sammenslåing av fylker fra Dette innebærer imidlertid ingen endring i regjeringens politikk knyttet til eventuelle initiativ fra fylker som selv ønsker å slutte seg sammen. 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Fylkestinget behandlet i juni 2007 forslag til høringsuttalelse til St.meld. nr. 12 i sak 13/07 og vedtok bl.a. følgende: 2.) Fylkestinget går inn for regionmodellen med færre, større og sterkere regioner... 6.) I den større regionen er det viktig at Agderfylkene tilhører samme region. Fylkestinget mener en region bestående av Agderfylkene og Telemark eller Agderfylkene, Telemark og Vestfold er de mest aktuelle og beste inndeling i denne sammenheng. 7.) Fylkestinget vil ikke anbefale en forsterket fylkesmodell, da dette ikke blir noen regionreform. Det nye fylkestinget behandlet i april 2008 høringsuttalelse til samme stortingsmelding i sak 07/08, men da med bakgrunn i et nytt høringsnotat med presisering av de oppgaver regjeringen tenkte seg overført til de nye regionene. Fylkestinget vedtok da bl. a. følgende: 2.) Når det gjelder fylkestingets prinsipale holdning til inndelingsspørsmålet og nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivå, vises til fylkestingets vedtak i sak 13/ ) Fylkestinget reagerer på at kommunal- og regionalministeren avviser muligheten for større regioner før oppgavene er avklart, og før høringsfristen går ut.

6 12.) Fylkestinget mener regjeringen og Stortinget bør åpne for forsøk med ytterligere oppgaveoverføringer til fylkeskommuner. 13.) Fylkestinget ønsker å utvikle samarbeidet på Agder blant annet gjennom arbeidet med Regionplan Agder Problemstillinger Det finnes i dag en rekke eksempler på mer eller mindre formalisert samarbeid i både offentlig og privat regi på tvers av fylkesgrensene. I offentlig sammenheng kan en nevne Agderrådet, Felles Regionplan 2010 og Knutepunkt Sørlandet. Agder har felles institusjoner som Universitetet i Agder, Sørlandet Sykehus og Agderforskning i tillegg til en rekke virksomheter innen kunst og kultur (Sørlandet Kunstmuseum, Agder Kunstnersenter, Agder Teater, Agder folkemusikkarkiv). Innen kommunikasjon og samferdsel har de to fylkeskommunene sammen gått inn i en rekke større prosjekter som Det Digitale Agder, Jernbaneforum Sør, Bedre stamveg på Sørlandet og felles areal- og transportutvalg for kommunene i Knutepunkt Sør, der også de to fylkeskommunene og Statens vegvesen er partnere. Eksempler på fylkesoverskridende organisasjoner og nettverk innen det regionale partnerskapet for næringsutvikling er mange. Næringsklyngene NODE (leverandørindustri innen olje og gass) og Eyde (prosessindustri) er eksempler på organiserte nettverk av bedrifter. Innovasjon Norge og NHO har felles kontor for agderfylkene. Sørlandets teknologiforum, Maritimt forum, Sørlandsreiser og Sydspissen opererer også med hele Agder som utgangspunkt. En rekke frivillige organisasjoner, for eksempel innen kunst, kultur, idrett og voksenopplæring, er også organisert i kontor som dekker begge agderfylkene. Fra 2010 får fylkeskommunene nye oppgaver og ansvarsområder innen folkehelse, samferdsel, utdanning og forskning, kultur, miljøvern, regionale innovasjonsselskap og landbruks- og matområdet. Tilførsel av disse oppgavene reduserer ikke behovet for å vurdere organiseringen av Agder-fylkenes samlede ressurser for å videreutvikle og styrke landsdelen. Omfanget tilsier imidlertid heller ikke at det vil være nødvendig med en fylkessammenslutning for å håndtere de nye oppgavene. I mai og juni 2008 fattet Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes kommuner vedtak med ønske om en prosess for fylkessammenslutning. De tre førstnevnte ga uttrykk for ønske om overflytting til Vest-Agder dersom det ikke ble slik sammenslutning. Inndelingsspørsmålet ble også tatt opp av flere ordførere på et møte i KS-regi i juni Det var enighet på møtet om å oppfordre fylkeskommunene til å ta prosessen videre. Mandatet for styringsgruppen som fikk gjennomført utredningen i 2004 er gjengitt ovenfor og viser hvilke problemstillinger som ble drøftet i rapporten til fylkestingene. Det er i stor grad de samme problemstillingene som er aktuelle nå. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner sendte i desember i fjor ut til fylkespartiene i Agderfylkene et diskusjonsnotat om inndelingsspørsmålet. Notatet beskriver kort kjennetegn og utviklingstrekk i landsdelen. Deretter drøftes argumenter for og mot sammenslutning. Det legges opp til at begge fylkestingene blir forelagt sak i april Diskusjonsnotatet følger vedlagt denne saken. Representanter for de to fylkeskommunene var i møte med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) 2. mars I forkant av møtet hadde departementet fått et brev med de

7 spørsmål man ønsket å få svar på, eller å diskutere med statsråden. Fornyings- og administrasjonen (FAD) deltok også på møtet. Spørsmålene som ble drøftet er besvart av departementet i brev av De to brevene følger vedlagt saken. KRD uttrykker klart at staten avventer et evt. positivt vedtak om fylkessammenslutning i Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting før man går inn i saken, men at man med slike vedtak vil støtte prosessen med faglig hjelp i forbindelse med samordningen. KRD vil videre ivareta kontakt og samordning med andre departementer, spesielt FAD, når det gjelder konsekvenser for statlige etater på fylkesnivå. Staten er innforstått med at ett fylke innebærer sammenslutning også av statlige etater på fylkesnivå. Siktemålet vil evt. være at fylkesmannsembetene sluttes sammen med virkning fra samme tidspunkt som sammenslutningen. Når det gjelder tidspunkt for en eventuell sammenslutning, vil staten la den lokale prosessen styre dette, men gir uttrykk for at en naturlig tidsramme vil være 1 ½ - 2 år fra endelig vedtak til gjennomføring. Spørsmål om hvorvidt Agder kan forvente å beholde effektiviseringsgevinsten på statlig side, blir besvart med at en eventuell framtidig effektiviseringsgevinst ikke kan omdisponeres som tilskudd til den sammensluttede fylkeskommunen. Bevilgninger over statsbudsjettet vil være knyttet direkte opp mot fylkesmannens faglige oppgaver på linje med embetene i resten av landet. Når det gjelder spørsmålet om effektiviseringsgevinst ved sammenslåing av fylkeskommunene, blir det i brevet besvart slik: Ved en eventuell sammenslåing av fylkeskommunene, vil det bli beregnet et nytt utgiftsbehov for den nye fylkeskommunen. Det vil tilsvare summen av utgiftsbehovet for de to fylkeskommunene i dag. Den nye fylkeskommunen vil få tildelt midler gjennom kostnadsnøklene i inntektssystemet i forhold til dette. De to fylkeskommunene vil bli behandlet som én fylkeskommune ved fordeling av eventuelle andre tilskudd innenfor inntektssystemet. Utjevning av skatteinntektene vil trolig bli påvirket av en sammenslutning. Eventuelle effektiviseringsgevinster innenfor de rammene som den nye fylkeskommunen får tildelt, vil gå til fylkeskommunen. Fylkesrådmannen antar at en evt. endring av fylkeskommunens inntekter som følge av ny skatteutjevning vil bli marginal. Fylkesordførerne ønsket også svar på om staten ville medvirke til at en sammenslutning ikke vil føre til at et samlet Agder mister en representant på Stortinget. Her viser departementet til valgloven 11-3 og til Grunnloven 57 og påpeker at det hvert åttende år gjøres en ny beregning av hvor mange stortingsmandater det enkelte valgdistrikt (fylke) skal ha. Av brevet framgår det at det ved en fylkessammenslutning vil være aktuelt å utrede fordelingen mellom antall distriktsrepresentanter og antall utjevningsrepresentanter nærmere. Det siste spørsmålet som ble drøftet, gjaldt statens holdning til eventuelle søknader fra kommuner i Aust-Agder om overføring til Vest-Agder. KRD slår fast at man avventer fylkestingenes vedtak i sammenslutningsspørsmålet, og at et negativt vedtak innebærer at søknader om overføring vil bli behandlet på vanlig måte i henhold til inndelingsloven. I henhold til inndelingsloven er det Stortinget som avgjør søknader om utredning av fylkessammenslutning. Søknad kan bare fremmes av fylkestingene i de fylkene søknaden omfatter. Når det evt. er fattet vedtak om slik sammenslutning, kaller departementet sammen fylkestingene til et felles møte der man blant annet skal drøfte forslag til navn på det nye fylket, tallet på medlemmer i det nye fylkestinget og sammensetning av ei fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsene av sammenslutningen. Fylkeskommunene kan også opprette et felles partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye enheten som arbeidsgiver og de tilsatte. Denne nemnda skal settes sammen slik at den avspeiler innbyggertallet i det enkelte fylket og velges av og blant medlemmene i fylkestinget.

8 Fellesnemnda skal ta hånd om det forberedende arbeid med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslutning er iverksatt. Andre arbeidsoppgaver og fullmakter for nemnda blir fastsatt av fylkestingene. Hvis høstens stortingsvalg fører til endret sammensetning av Stortinget og til regjeringsskifte, kan selvsagt holdningen til den regionale forvaltning bli en annen. Ulike partier gir uttrykk for at man ønsker færre forvaltningsnivå (nedleggelse av fylkeskommunen), evt. færre og større regioner, ny kommunestruktur med færre og større kommuner og en ny vurdering av ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene. Folkeavstemning I rapporten fra 2004 Aust-Agder og Vest-Agder samarbeid eller sammenslutning? foreslo flertallet i styringsgruppen å gjennomføre en opinionsundersøkelse i forkant av et endelig vedtak om eventuell sammenslutning, mens et mindretall tilrådde folkeavstemning. Flertallet la vekt på at en opinionsundersøkelse er en anerkjent metode innen samfunnsforskningen som gir et pålitelig og representativt resultat. I en opinionsundersøkelse måles holdninger både blant de spesielt interesserte og de lite interesserte, og frafallet kan forventes å være mindre enn i en folkeavstemning. Opinionsundersøkelsen ble gjennomført i perioden oktober Den omfattet 1000 spurte over 18 år i hvert fylke. Hovedtallene for Aust-Agder var 52 % mot, 25 % for og 23 % uten oppfatning. Blant dem som hadde en oppfatning var 68 % mot og 32 % for en sammenslutning. Da fylkestinget i Aust-Agder behandlet rapporten i sak 64/04, vedtok man likevel å avholde en rådgivende folkeavstemning samtidig med stortingsvalget i Som beskrevet i innledningen vedtok fylkestinget i sak 25/05 å ikke avholde den planlagte folkeavstemningen i påvente av den mulige regionreformen. En folkeavstemning krever omfattende planlegging og informasjonsvirksomhet. Dersom fylkestinget skulle ønske en folkeavstemning om saken, er en avstemning samtidig med fylkestingsvalget i 2011 første anledning for dette. Da blir det mest realistiske sammenslutningstidspunktet, dersom fylkestingene går inn for dette, etter et ekstraordinært fylkestingsvalg samtidig med stortingsvalget i ALTERNATIVE LØSNINGER MED KONSEKVENSER Som vist foran, har spørsmålet om fylkessammenslutning vært gjenstand for vurdering både i nasjonale og lokale utredninger gjennom en årrekke. Lokalt var særlig utredningen i 2004 omfattende. Tidligere i saken er mandat og viktige konklusjoner fra dette arbeidet referert. Etter fylkesrådmannens oppfatning er det ikke utredninger som mangler, men beslutninger. Etter fylkesrådmannens vurdering er de problemstillinger som vil ligge til grunn for at fylkestinget skal kunne ta stilling til en fylkessammenslutning, politiske vurderinger hvor utredninger bare gir begrenset hjelp. Hovedmålene med en eventuell fylkessammenslutning må være at dette vil styrke landsdelen i en nasjonal sammenheng, og medføre en mer effektiv offentlig forvaltning. Det er en politisk vurdering om man for eksempel vil mene at det er nødvendig med en sammenslutning for å oppnå en styrket landsdel, eller om en videreutvikling av samarbeidet vil kunne gi samme resultat. Hvordan man tror det nåværende Aust-Agders interesser vil bli ivaretatt i et sammenslått Agder, er også en politisk vurdering. Det er viktig at det er en tydelig politisk vilje dersom man ønsker å gå videre med en fylkessammenslutning. Så langt har ikke fylkesrådmannen registrert den store entusiasmen for prosjektet i Aust-Agder, ettersom det er divergerende oppfatninger i partier og mellom regioner i

9 fylket. Et vedtak om en eventuell fylkessammenslutning bør fattes med et bredt flertall i fylkestinget for å ha den nødvendige legitimitet. Å gå videre med en prosess mot fylkessammenslutning vil uansett kreve betydelige politiske og administrative ressurser. Det vil medføre at ressurser som kunne vært brukt til å utvikle fylket og samarbeidet i landsdelen, brukes til å forberede en sammenslutning. Fokus både politisk og administrativt vil bli annerledes. Etter fylkesrådmannens vurdering bør fylkestinget ta hensyn til dette når man skal velge den videre veien i denne saken. Verstefallsbetraktningen er etter fylkesrådmannens syn at det benyttes store ressurser på å utrede og forberede en sammenslutning, og så at fylkestinget etterpå sier nei til sammenslutning. I tillegg til at det vil være bruk av ressurser til ingen nytte, vil det også være negativt for fylkeskommunens omdømme. Hensynet til de ansatte tilsier også tydelige valg. I sentraladministrasjonen i fylkeskommunen, og også i statlige funksjoner, har man levd med usikkerhet rundt disse spørsmålene i en årrekke. Det er et politisk ansvar å sikre forutsigbarhet for arbeidstakerne. Fylkesrådmannen vil på denne bakgrunn skissere to alternative løsninger i denne saken: A) Avvisning av fylkessammenslutning og satsing på å videreutvikle samarbeidet gjennom blant annet felles regionplan Dette alternativet vil avklare inndelingsspørsmålet på kort sikt, og fokus vil være på å finne samarbeidsløsninger på de områder hvor man fortløpende finner det hensiktsmessig. Samarbeidet mellom fylkeskommunene er allerede i dag svært omfattende. For 2009 ble det for tredje år utarbeidet et felles handlingsprogram for de to fylkeskommunene, og dette inngår som en vesentlig del av fylkesplanens handlingsprogram. Også innenfor øvrig regional utvikling og ordinær tjenesteproduksjon foregår det et løpende samarbeid som stadig videreutvikles. Sannsynligheten er stor for at de to fylkene i landsdelen vokser seg naturlig sammen i kraft av dette samarbeidet. Et vedtak i tråd med alternativ A) vil ikke hindre at saken kan tas opp igjen hvis den oppfattes som moden. Mulig tidspunkt for sammenslutning vil da være tidligst i Ulempen ved å velge alternativ A) vil i første omgang være forholdet til de kommunene som varsler mulig overgang til Vest-Agder. Ingen av kommunene har sendt ny søknad om overflytting, og det er uklart hvordan staten eventuelt vil forhold seg til slike søknader, med mindre en høring hos berørte parter viser lokal enighet. Ingen av kommunene har imidlertid påvist ulemper ved å tilhøre Aust-Agder. Det er lite sannsynlig at staten vil kunne godkjenne en overføring av 3-4 kommuner i vestregionen til Vest-Agder uten samtidig å ta stilling til om Aust- Agder kan fortsette som eget fylke. B) En videre prosess mot fylkessammenslutning. I dette alternativet bør fylkesutvalget få ansvaret for å avklare forutsetningene for en fylkessammenslutning med Vest-Agder fylkeskommune og øvrige parter. Øvrige parter som må involveres vil i første rekke være staten og kommunene. I utredningen i 2004 ble det lagt opp til en fordeling av administrative arbeidsplasser i stat og fylkeskommunen mellom Kristiansand og Arendal. Staten har bekreftet at man er innforstått med at en fylkessammenslutning medfører at også fylkesmannsembetene og NAV slås sammen i Agder. Man må anta at staten likevel vil ha meninger om lokaliseringen. Fordelingen av arbeidsplasser vil være viktig å få avklart i forkant av en endelig beslutning om sammenslutning.

10 Det kan også være aktuelt å avklare mer presist enkelte av de spørsmål som er stilt i fylkeskommunenes brev til Kommunal- og regionaldepartementet i brev av , og som er besvart i brevet av Dersom fylkestinget også ønsker andre forhold avklart, vil det være viktig at det bringes inn i arbeidet på et tidligst mulig tidspunkt. Dersom man skal ta sikte på en sammenslutning fra fylkestingsvalget i 2011, bør vedtak om sammenslutning senest fattes av fylkestingene i juni Da vil man ha 1 ½ år til å forberede nytt fylke. Antakelig vil det være formålstjenlig at vedtaket, om mulig, fattes tidligere. Som tidligere nevnt vil et vedtak om folkeavstemning medføre at denne bør gjennomføres i 2011, og at en eventuell sammenslutning da iverksettes fra Fylkestinget bør holdes orientert om arbeidet gjennom meldinger og/eller saker. 5. KONKLUSJON Fylkesrådmannen har vært i tvil om hvordan innstillingen i denne saken bør være. Etter at den nasjonale regionaliseringsprosessen i praksis brøt sammen, vedtok fylkestinget i april 2008 å basere seg på en strategi som innebar en videreutvikling av samarbeidet på Agder, bl. a. gjennom regionplanarbeidet. Etter fylkesrådmannens syn vokser landsdelen sammen, og regionplanarbeidet er bare et nytt uttrykk for dette. Å la en slik prosess utvikles naturlig mot en sammenslutning for eksempel i 2015 vil være bedre enn om man nå går inn i en prosess som mislykkes. Ut fra at fylkesrådmannen mener at et sammenslått Agder på sikt vil være den naturlige løsningen, er innstillingen likevel basert på alternativ B) over. Vedlegg: Diskusjonsnotatet Ett eller to Agderfylker Brev til Kommunal- og regionaldepartementet av Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av

11 Innstilling avgitt til fylkestingets plenumsbehandling den : Komiteens medlemmer bestående av: Tarjei Ravn, AP, Kjell Leon Andersen, AP, Jon-Olav Strand, KRF, Åsa-Helene Horverak, KRF, Audun Tømmerås, PP, foreslår følgende forslag til vedtak: 1. Fylkesutvalget bes arbeide videre med sikte på en eventuell sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder og avklare forutsetningene for dette. Fylkesutvalget bes sammen med Vest-Agder fylkeskommune organisere det videre arbeidet sammen med berørte parter. 2. Spørsmålet sendes på høringsrunde til blant andre kommunene når forhandlingsresultatet foreligger. 3. Etter høringsrunden tar fylkestinget stilling til om det skal gjennomføres folkeavstemning om spørsmålet. 4. Fylkestinget tar endelig stilling til spørsmålet om sammenslutning senest i juni Komiteens medlemmer bestående av: Svein Harberg, H, Torunn Ostad, H, foreslår følgende forslag til vedtak: Som fylkesrådmannens tilrådning i saken. Komiteens medlemmer bestående av: Nina Skiftenes, FRP, Ole Martin Retterholt, FRP, foreslår følgende forslag til vedtak: Arbeidet med sammenslåing av Aust-Agder fylke og Vest-Agder fylke innstilles. Subsidiært: Før det kan fattes vedtak om sammenslåing av de to Agderfylkene må der avholdes folkeavstemning. Flertall for sammenslåing i begge fylkene er en betingelse for at saken kan gjennomføres. Behandling i fylkestinget : Prøvevotering: Komiteens mindretallsinnstilling 1. avsnitt, fremmet av Nina Skiftenes og Ole Martin Retterholt, fikk 9 stemmer. Komiteens flertallsinnstilling til pkt. 1 fikk 15 stemmer. Komiteens mindretallsinnstilling, fremmet av Svein Harberg og Torunn Ostad, fikk 10 stemmer. Endelig votering: Ved alternativ votering mellom flertallsinnstillingen og mindretallsinnstillingen fra Harberg og Ostad til pkt. 1 ble flertallsinnstillingen vedtatt med 24 mot 10 stemmer. Flertallsinnstillingen pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Flertallsinnstillingen pkt. 3 fikk 24 stemmer og ble vedtatt.

12 Mindretallsinnstillingens subsidiære forslag fra Skiftenes og Retterholt fikk 9 stemmer og falt. Flertallsinnstillingen / tilsvarende mindretallsinnstillingen fra Harberg og Ostad pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Fylkesutvalget bes arbeide videre med sikte på en eventuell sammenslutning av Aust- Agder og Vest-Agder og avklare forutsetningene for dette. Fylkesutvalget bes sammen med Vest-Agder fylkeskommune organisere det videre arbeidet sammen med berørte parter. 2. Spørsmålet sendes på høringsrunde til blant andre kommunene når forhandlingsresultatet foreligger. 3. Etter høringsrunden tar fylkestinget stilling til om det skal gjennomføres folkeavstemning om spørsmålet. 4. Fylkestinget tar endelig stilling til spørsmålet om sammenslutning senest i juni 2010.

13

14

15

16

17 Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Kommunal- og regionaldepartementet Att. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa Postboks 8112 Dep Oslo Saksbehandler: Arild Eielsen Deres ref:. Vår dato: Direkte tlf.: Vår ref.: 2004/ /2009 Arkivnr: 026 MØTE OM SPØRSMÅLSSTILLINGER I FORBINDELSE MED EN EVENTUELL SAMMENSLUTNING AV AUST-AGDER OG VEST- AGDER FYLKER Vi ber med dette om et møte med statsråden for å drøfte spørsmål som må avklares i forbindelse en eventuell fylkessammenslutning i Agder. Fylkeskommunene har utarbeidet diskusjonsnotat som er sendt de politiske partiene på fylkesplan. Notatet, som følger vedlagt, er tenkt brukt som et grunnlag for at partiene skal kunne gi sine fylkestingsrepresentanter råd om hvordan disse bør stille seg til spørsmålet om en bør gå videre med en utredning om fylkessammenslutning. Det er planlagt at de to fylkestingene skal forelegges sak om dette i april. I forbindelse med dette arbeidet er det viktig for oss å få avklart hvordan staten stiller seg til en slik prosess. Vi har bl.a. følgende spørsmålsstillinger vi ønsker å drøfte: Vil staten gå aktivt inn i en prosess sammen med fylkeskommunene for å få til en fylkessammenslutning dersom fylkestingene velger dette i april? Ettersom en fylkessammenslutning må inkludere de fylkesdekkende statlige funksjoner er vi avhengig av et godt samarbeid med staten. Fra hvilket tidspunkt er det realistisk at staten kan være med på en evt. sammenslutning? Kan Agder forvente å beholde effektiviseringsgevinsten på statlig side som en sammenslutning vil medføre? Hvordan vil staten medvirke til at en sammenslutning ikke medfører at Agder mister en representant på Stortinget? Problemstillingen er omtalt i avsnitt 3.9 i diskusjonsnotatet. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: e-postmottak: Serviceboks 606 Ragnvald Blakstadsvei 1 Telefax: Organisasjonsnr.: Arendal Bank: Hjemmeside:

18 Side 2 av 2 Dersom det ikke blir sammenslutning nå, hvordan vil statens stille seg til eventuelle søknader fra kommuner i Aust-Agder om overføring til Vest-Agder? Tre kommuner i Aust-Agder har i kommunestyrevedtak indikert at man ønsker å søke overføring dersom det ikke blir en prosess mot sammenslutning. Vi ber statsråden vurdere om det er naturlig at også Fornyings- og administrasjonsdepartementet deltar i et slikt møte, og ber om tilbakemelding om når møtet kan avholdes. For vår del er det ønskelig at dette skjer snarest mulig av hensyn til vår videre prosess. Med hilsen Thore Westermoen fylkesordfører i Vest-Agder Laila Øygarden fylkesordfører i Aust-Agder

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Se vedlagte liste over adressater Saksbehandler: Arild Eielsen Telefon (direkte): 37017319 Deres ref.: Vår ref.: 2009/7528-52 Vår dato: 28.01.2010 Løpenr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584-6 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 09.09.2014 147/14 Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Detaljer

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING Aust-Agder fylkeskommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2009 2007/3113-1437/2009 / 242/&33 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Framtidig regional inndeling - høring

Framtidig regional inndeling - høring SAK 17/07, vedlegg 1 Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sigurd Fjøse, tlf 32808761 Saksframlegg Referanse 03/02662-47 00. Saksgang: Beh.nr. S.type Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 1 Å PS Fylkesutvalget

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Med Regionplan Agder 2020 har Agder fått et svært godt grunnlagsdokument for å få til samhandling omkring fem felles prioriterte områder: Klima: Høye mål lave utslipp

Detaljer

ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010

ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010 ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010 Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. Ingrid Bergman Foto: Jan Aabøe MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000481 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 20.12.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Kåre Gunnar Fløystad Medlem SP Maiken

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 034// Arkivsaksnr.: 14/1871-5 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -41/14 27.10.2014 Kommunestyret K

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Arkivnr: K1-026 Saksbehandler: Britt Ragnhild Berg Dok.dato: 19.08.2015 Arkivsaksnr.: 13/3645-35 Tittel: juridisk rådgiver Fremtidig

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/2029-7730/2009 / A41 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØRLANDETS FAGSKOLE -

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG UTKAST Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Ordførers forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Innkalling til 3. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune»

Innkalling til 3. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune» Fylkesmann Erling Lae Ordfører Liv Grinde Varaordfører Knut Olav Omholt Kommunestyrerepresentant Wenche N. Hannevold Ordfører Rune Høiseth Varaordfører Hallstein Bast Kommunestyrerepresentant Per Manvik

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 14/4313 Saksbehandler: Lars Joakim Tveit Søknad om kommunesammenslåing - Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Kommunal- og regionaldepartementet Statsråd: Sylvia Brustad KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/521 Dato: 28.4.2000 U. off. 5, 1. ledd. GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN AV RAMNES KOMMUNE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

Ett eller to Agder-fylker?

Ett eller to Agder-fylker? Ett eller to Agder-fylker? - Kjennetegn ved Agder-fylkene - Argumenter for og mot sammenslutning Diskusjonsnotat Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Innhold: FORORD...1 1 TO ALTERNATIVER:

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

REGIONORGANISERING - GEOGRAFI OG OPPGAVEFORDELING STERKERE REGIONER OG DISTRIKTSKOMMISJONENS INNSTILLING

REGIONORGANISERING - GEOGRAFI OG OPPGAVEFORDELING STERKERE REGIONER OG DISTRIKTSKOMMISJONENS INNSTILLING GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.01.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Wenche Strand (AP) Leif Braaum (FRP) Tor Kittelsrud (A) Marianne Fuglesang (H) Varamedlemmer: Anne Lene Johansen

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae KOMMUNEREFORMEN i Vestfold Fylkesmann Erling Lae Vestfold i dag Dagens kommuner i Vestfold Lardal Hof Larvik Andebu Svelvik Sande Holmestrand Re Stokke Sandefjord Horten Tønsberg Nøtterøy Tjøme Ca. 85

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/1093-7765/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ÅRSSTUDIUM IDRETT PÅ HOVDEN OG I SIRDAL

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/16 Formannskap 18.02.2016 015/16 Bystyret 03.03.2016. Innbyggerinvolvering i forbindelse med kommunereformen.

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/16 Formannskap 18.02.2016 015/16 Bystyret 03.03.2016. Innbyggerinvolvering i forbindelse med kommunereformen. NARVIK KOMMUNE Rådmannens kontor LED Saksframlegg Arkivsak: 14/2616 Dokumentnr: 23 Arkivkode: K1-020, K3 - &23 Saksbeh: Monsen, Gro Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/16 Formannskap 18.02.2016 015/16

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder Felles formannskapsmøte i K5, 12. november 2015 KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder ass. fylkesmann Tom Egerhei Fylkesmannen i Vest-Agder Disposisjon 1. Selve reformen roller og rammer

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN

NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN Intensjonsavtale utkast 3 / 11.06.15 Kommunereformen Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015 Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015 Vedtak om grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner Jeg viser til brev fra

Detaljer

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo 88-89 Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Fredag 17. september 2010 Tid: Kl. 10.00 15.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Tromsø, 26.6.09 Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting 1 Bakgrunn for søknaden I kommuneproposisjonen

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER Rådmannens innstilling til bystyret 5.februar 2015 SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid:

Detaljer

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Prosjektleder Torleif Gjellebæk, mobil; 48219996, epost; fmostog@fylkesmannen.no AGENDA: 1. Kort om det som skjer fra statens side 2. Viktigste kjennetegn

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/410246_fix.html Side 1 av 1 25.03.2014 Fra: Kjell A. Kristiansen[Kjell.Kristiansen@knutepunktsorlandet.no] Dato: 25.03.2014 08:04:20 Til: 'postmottak@vennesla.kommune.no';

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

Kommunereform - Status

Kommunereform - Status Fellessamling alle folkevalgte 22. oktober 2015 Kommunereform - Status Økonomidirektør Kristine C. Hernes Regjeringens mål med reformen 4 mål for reformen Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Jørgen Kristiansen,

Detaljer

Kommunereformen sett fra KS. Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014

Kommunereformen sett fra KS. Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014 Kommunereformen sett fra KS Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014 Forventninger til medlemmene fra KS landsting februar 2012 «Landstinget forventer at kommunene vurderer om gjeldende

Detaljer

Intensjonsavtale Sist revidert

Intensjonsavtale Sist revidert Kommunereformprosjektet «Lyngdal 3» Intensjonsavtale Sist revidert 7.9-15 Kommunesammenslåing av Audnedal, Lyngdal og Hægebostad kommune Innledning Lyngdal kommune er en sammenslåing av de tre kommunene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SME-14/7155-2 42749/14 22.05.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416200 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Sør - Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 201515340-1 3580/2016 // 8SBA 02.02.2016 Åfjord kommune - Høringssvar til Trøndelagsutredningen

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling.

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksutskrift Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/03057-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunestyre 130/15 15.06.2015

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Videre arbeid med kommunereformen Ørland og Bjugn kommuner felles kommunestyresamling 2 og 3. mars 1. Bakgrunn Bjugn og Ørland kommuner har deltatt i kommunereformen

Detaljer

Hvordan kan nye regioner bli gode samfunnsutviklere? Oppsummering av Østlandssamarbeidets arbeid innen samferdselsområdet

Hvordan kan nye regioner bli gode samfunnsutviklere? Oppsummering av Østlandssamarbeidets arbeid innen samferdselsområdet Hvordan kan nye regioner bli gode samfunnsutviklere? Oppsummering av Østlandssamarbeidets arbeid innen samferdselsområdet Kollegiesamling 5. november 2015 Eirik Strand Leder for Opplandstrafikk Bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 12.05.2009 2009/649-9491/2009 / 243/C00 Saksframlegg Saksbehandler: Stina Maria Arstad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer