Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget"

Transkript

1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: / /2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Fylkesutvalget bes arbeide videre med sikte på en sammenslutning av Aust-Agder og Vest- Agder og avklare forutsetningene for dette. Fylkesutvalget bes sammen med Vest-Agder fylkeskommune organisere det videre arbeidet sammen med berørte parter. 2. Fylkestinget tar endelig stilling til spørsmålet om sammenslutning senest i juni 2010.

2 2. SAMMENDRAG Fylkesrådmannen foreslår i denne saken å arbeide videre med sikte på en fylkessammenslutning i Agder. Fylkesrådmannens tilrådning er videre at fylkesutvalget får ansvar for å avklare forutsetningene for en fylkessammenslutning med Vest-Agder fylkeskommune og øvrige parter, med sikte på endelig beslutning senest i juni BAKGRUNN FOR SAKEN Diskusjonen om en eventuell sammenslutning av de to Agderfylkene har en lang historie. Allerede i 1965 foreslo Gabrielsen-komitéen en slik sammenslutning, og seinere statlige utredninger om kommune- og fylkesstrukturen og om oppgavefordeling drøftet også fylkesstrukturen på Agder ((Christiansen-utvalget (NOU 1992: 15) og Oppgaveutvalget (NOU 2000: 22)). I 2001 gjennomførte Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark fylkeskommuner en felles utredning av spørsmålet om et nærmere samarbeid eller sammenslutning av de tre fylkene. Parallelt ble spørsmålet om samarbeid mellom/sammenslutning av Agderfylkene utredet. Telemark deltok samtidig i en tilsvarende utredning sammen med Vestfold og Buskerud fylkeskommuner. I 2001 fikk Telemark også en ekstern vurdering av en eventuell storregion bestående av alle de fem fylkene. I desember 2001 behandlet alle de fem fylkestingene i regionen spørsmålet om strategien videre. Telemark, Vestfold og Buskerud valgte å gå videre med å utvikle samarbeidet mellom de tre fylkene. Fylkestinget i Vest-Agder gikk inn for en sammenslutning av de to Agderfylkene. Fylkestinget i Aust-Agder gikk primært inn for en storregion bestående av de fem fylkene, men vedtok også at man i løpet av 2002 ville ha undersøkt grunnlaget for en eventuell sammenslutning av de to Agderfylkene. En styringsgruppe bestående av fylkespolitikere, KS-lederne og fylkesmennene fra de to fylkene, samt ordførerne i Arendal og Kristiansand fremla våren 2003 rapporten Aust-Agder og Vest-Agder: Samarbeid eller sammenslutning et forprosjekt. På bakgrunn av denne rapporten vedtok de to fylkestingene å gå videre med et hovedprosjekt i tråd med forprosjektets anbefalinger. Styringsgruppen for hovedprosjektet fikk tilsvarende sammensetning som ovenfor og følgende mandat: 1. Styringsgruppen skal beskrive og drøfte viktige kjennetegn ved og utviklingstrekk på Agder. Viktige faktorer er status og mulig utvikling når det gjelder bosetting og bosettingsmønster, demografi, sysselsetting og infrastruktur. Videre skal hovedprosjektet gjøre rede for situasjonen og mulige utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt som kan ha betydning for rammebetingelsene for og utviklingen av Agder. 2. Styringsgruppen skal drøfte dagens fylkesinndeling og samarbeidsformer opp mot to hovedveivalg: Enten en videre utvikling av samarbeidet eller en sammenslutning av fylkene. Styringsgruppen må konkretisere og drøfte nærmere hva mer samarbeid skal innebære både når det gjelder hvilke aktører det skal involvere, aktuelle oppgaver og organisasjonsformer. En sammenslutning innebærer at fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder oppheves og at det blir ett Agder-fylke. En sammenslutning vil innebære at det blir én fylkeskommune og ett fylkesmannsembete for Agder, samt at valgkretsene til Stortinget vil følge den eventuelle nye fylkesinndelingen. Styringsgruppen må vurdere hvilke øvrige offentlige institusjoner som vil kunne berøres direkte av en eventuell sammenslutning.

3 3. En balansert utvikling for Agder er et mål. Styringsgruppen må drøfte nærmere og konkretisere hva som skal legges i begrepet balansert utvikling og vurdere behovet for en balansert utvikling for Agder. 4. Styringsgruppen skal gi en drøfting og en tilråding om lokalisering av arbeidsplasser og administrasjonssteder for de virksomheter som kan bli berørt av en sammenslutning. 5. Styringsgruppen må ta utgangspunkt i og drøfte hva mer samarbeid eller en sammenslutning kan innebære for innbyggerne, næringslivet, kommunene, fylkeskommunene, samt lokal og regional statsforvaltning på Agder. 6. Styringsgruppen bør ta utgangspunkt i følgende kriterier for å drøfte og vurdere mer samarbeid og sammenslutning: Funksjonalitet for oppgaveløsningen, herunder tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og forvaltningsoppgaver Kontakt og samordning i forvaltningen Lokaldemokratiet Effektivitet Kompetanse og kapasitet. 7. Styringsgruppen skal drøfte og vurdere i hvilken grad og hvordan økt samarbeid og sammenslutning kan bedre rammebetingelser for kommunene, fylkeskommunene og statens ulike roller og oppgaver. Personalmessige, økonomiske og administrative konsekvenser av alternativene må beskrives. 8. Styringsgruppen skal gi en tilråding om hvilket av alternativene mer samarbeid eller sammenslutning som best kan ivareta hensynet til innbyggerne og næringslivet på Agder. 9. Dersom styringsgruppen tilrår sammenslutning, bør det legges opp til at denne iverksettes fra 1. januar Tilrås en sammenslutning, må en detaljert tiltaks- og tidsplan fram til eventuell søknad om sammenslutning beskrives. Planen må beskrive hvordan innbyggerne, ansatte, næringsliv, organisasjoner, kommuner, lokal og regional stat og sentrale myndigheter skal involveres. Dersom hovedprosjektet tilrår mer samarbeid, må det utarbeides en konkret fremdriftsplan for styrkingen av samarbeidet. 10. Styringsgruppen skal avgi sin utredning innen 1. september Styringsgruppen ble etablert i desember Ordførerne i Aust-Agder og Vest-Agder utgjorde en referansegruppe for arbeidet, og det ble avholdt to åpne informasjonsmøter med ordførerne med orientering om prosessen og problemstillingene i utredningsarbeidet og med påfølgende meningsutveksling. Styringsgruppens sekretariat var fylkesrådmannen i Aust-Agder, Arild Eielsen og konstituert fylkesrådmann i Vest-Agder, Torgeir Grosaas. Jørund K. Nilsen fra ECON Analyse var engasjert som faglig sekretær for arbeidet. Styringsgruppen la høsten 2004 fram en omfattende rapport om utredningen av alle momentene fra mandatet ovenfor. Utredningens drøftinger, vurderinger og konklusjoner Styringsgruppens visjon for Agder ble formulert slik:

4 Vårt felles Agder skal være en grensesprengende region for fremtiden. Vårt felles Agder skal være førstevalg for våre innbyggere og bedrifter. Vår region skal være demokratisk styrt av egne innbyggere innenfor rammene til enhetsstaten. Vår region skal være et åpent og inkluderende samfunn som videreutvikler samtlige deler av vår landsdel, våre tradisjoner og vårt kulturelle mangfold. Vår region skal være trygg, kreativ og begivenhetsrik. Vårt felles Agder skal ta plass som en utadvendt region i Norge og i Europa. Styringsgruppen la til grunn følgende overordnede mål for å vurdere fylkesinndelingen: Fylkesinndelingen skal legge til rette for en helhetlig og demokratisk styrt regional samfunnsutvikling for hele Agder, kvalitet og effektivitet i oppgaveløsningen og en brukerorientert regional forvaltning som tilrettelegger for verdiskaping. I rapporten gjengis resultatet av en analyse av regional identitet i Agderfylkene, gjennomført av Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap. Analysen oppsummerer med at regional identitet og forankring er generelt sterk i Norge. Etter Nord-Norge er det folk på Sørlandet som uttrykker sterkest landsdelstilhørighet, og i begge fylkene er tilknytningen til fylket svakere enn tilknytningen til landsdelen. I rapportens kapittel 5 og 6 drøfter styringsgruppen fylkesinndelingen i lys av den regionale oppgaveløsningen til både fylkeskommune og fylkesmannsembete, og i lys av institusjonenes kapasitet og kompetanse. Drøftingene viser at viktige oppgaver som samferdsel, næringsutvikling, kultur, videregående opplæring og regional planlegging har fylkesoverskridende utfordringer som ville kunne løses bedre i organisasjoner som bedre samsvarer med de geografiske utfordringene. Styringsgruppen mener at fylkene hver for seg generelt sett er store nok til å ivareta hensynet til brede og sterke fagmiljøer og god rekruttering, men at mye taler for at større enheter har et bedre potensial enn mindre for å ivareta hensynet til regionalpolitisk samordning, spesialkompetanse, utviklings- og påvirkningskraft. Man uttrykker videre at dagens fylkesinndeling, med det antall kommuner som finnes i fylkene, er ganske hensiktsmessig for de oppgaver som skal ivaretas av fylkesmannsembetene. Styringsgruppen drøfter også fylkesinndelingen i lys av demokrati og uttrykker at dagens fylker kan ha gode forutsetninger for å fremme oversikt og ivareta kontakten mellom fylkeskommunen, kommunene, næringsliv og innbyggerne. På den annen side kan større og mer slagkraftige fylker øke interessen for regionalpolitikken og bedre grunnlaget for regionens politiske innflytelse og styringsevne. En samlet styringsgruppe slår fast at det er behov for endringer som legger til rette for en helhetlig og demokratisk styrt regional samfunnsutvikling for hele Agder, endringer som legger til rette for kvalitet og effektivitet i oppgaveløsningen og en brukerorientert regional forvaltning. Et flertall i styringsgruppen tilrår fylkessammenslutning som svar på dette behovet, mens ett mindretall (fylkesmann Sunde i Aust-Agder) tilrår regionkommune (sammenslutning av fylkeskommuner uten at statlige funksjoner berøres) og et annet mindretall (fylkespolitiker Gjerde fra Aust-Agder) tilrår videreutvikling av samarbeidet mellom de to fylkene. Flertallet forutsetter samtidig en delt løsning for lokalisering av fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser og funksjoner ved at fylkeskommunen legges til Arendal sammen med Aetat og trygdeetat (nåværende NAV), mens fylkesmannsembetet legges til Kristiansand sammen med skattefogd og fylkesskattekontor. De to fylkestingene behandlet rapporten i desember 2004 etter en bred høring og fattet identiske vedtak. Begge fylkesting ga sin foreløpige tilslutning til tilrådningen fra styringsgruppens flertall, men vedtok samtidig at det skulle avholdes rådgivende folkeavstemning om saken før man tok endelig stilling. Folkeavstemningen skulle avholdes

5 samtidig med stortingsvalget i desember 2005 og fylkestinget skulle få saken til ny behandling i etterkant av denne. Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i juni 2005 å ikke avholde den planlagte folkeavstemningen og å stille saken om fylkessammenslutning i bero. Bakgrunnen for vedtaket var at regjeringen varslet en stortingsmelding i 2007 om kommunenes og fylkeskommunenes rolle i det nasjonale styringssystemet, og at de partiprogrammer som ble lagt fram foran stortingsvalget i 2005 tilsa at det ville bli en nasjonal prosess med sikte på større regioner med flere oppgaver. (Fylkestinget i Vest-Agder hadde fattet tilsvarende vedtak i april samme år.) St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid ble lagt fram i desember Her varsler regjeringen en forvaltningsreform med Et forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom desentralisering av makt og myndighet og klar ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene. De nye regionene skal overta fylkeskommunenes oppgaver og i tillegg styrkes gjennom overføring av oppgaver fra staten. Meldingen beskriver tre ulike modeller for det regionale folkevalgte nivået: en forsterket fylkesmodell med et antall regioner om lag tilsvarende dagens fylkeskommuner, en mellommodell og en regionmodell med et lite antall regioner. Kommunal- og regionaldepartementet sendte i februar 2008 ut et høringsnotat om nye oppgaver til det folkevalgte, regionale nivået, med høringsfrist 30. april. Samme frist ble satt for endelige innspill om regional inndeling fra fylkesting og kommunestyrer. Ot. prp. nr. 10 ( ) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) ble lagt fram i oktober Her slår regjeringen fast at innspillene fra fylkeskommunen etter høringsrunden ikke gir grunnlag for å endre fylkesinndelingen: En forsterket fylkesmodell ligger dermed til grunn for forvaltningsreformen. Det blir ingen sammenslåing av fylker fra Dette innebærer imidlertid ingen endring i regjeringens politikk knyttet til eventuelle initiativ fra fylker som selv ønsker å slutte seg sammen. 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Fylkestinget behandlet i juni 2007 forslag til høringsuttalelse til St.meld. nr. 12 i sak 13/07 og vedtok bl.a. følgende: 2.) Fylkestinget går inn for regionmodellen med færre, større og sterkere regioner... 6.) I den større regionen er det viktig at Agderfylkene tilhører samme region. Fylkestinget mener en region bestående av Agderfylkene og Telemark eller Agderfylkene, Telemark og Vestfold er de mest aktuelle og beste inndeling i denne sammenheng. 7.) Fylkestinget vil ikke anbefale en forsterket fylkesmodell, da dette ikke blir noen regionreform. Det nye fylkestinget behandlet i april 2008 høringsuttalelse til samme stortingsmelding i sak 07/08, men da med bakgrunn i et nytt høringsnotat med presisering av de oppgaver regjeringen tenkte seg overført til de nye regionene. Fylkestinget vedtok da bl. a. følgende: 2.) Når det gjelder fylkestingets prinsipale holdning til inndelingsspørsmålet og nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivå, vises til fylkestingets vedtak i sak 13/ ) Fylkestinget reagerer på at kommunal- og regionalministeren avviser muligheten for større regioner før oppgavene er avklart, og før høringsfristen går ut.

6 12.) Fylkestinget mener regjeringen og Stortinget bør åpne for forsøk med ytterligere oppgaveoverføringer til fylkeskommuner. 13.) Fylkestinget ønsker å utvikle samarbeidet på Agder blant annet gjennom arbeidet med Regionplan Agder Problemstillinger Det finnes i dag en rekke eksempler på mer eller mindre formalisert samarbeid i både offentlig og privat regi på tvers av fylkesgrensene. I offentlig sammenheng kan en nevne Agderrådet, Felles Regionplan 2010 og Knutepunkt Sørlandet. Agder har felles institusjoner som Universitetet i Agder, Sørlandet Sykehus og Agderforskning i tillegg til en rekke virksomheter innen kunst og kultur (Sørlandet Kunstmuseum, Agder Kunstnersenter, Agder Teater, Agder folkemusikkarkiv). Innen kommunikasjon og samferdsel har de to fylkeskommunene sammen gått inn i en rekke større prosjekter som Det Digitale Agder, Jernbaneforum Sør, Bedre stamveg på Sørlandet og felles areal- og transportutvalg for kommunene i Knutepunkt Sør, der også de to fylkeskommunene og Statens vegvesen er partnere. Eksempler på fylkesoverskridende organisasjoner og nettverk innen det regionale partnerskapet for næringsutvikling er mange. Næringsklyngene NODE (leverandørindustri innen olje og gass) og Eyde (prosessindustri) er eksempler på organiserte nettverk av bedrifter. Innovasjon Norge og NHO har felles kontor for agderfylkene. Sørlandets teknologiforum, Maritimt forum, Sørlandsreiser og Sydspissen opererer også med hele Agder som utgangspunkt. En rekke frivillige organisasjoner, for eksempel innen kunst, kultur, idrett og voksenopplæring, er også organisert i kontor som dekker begge agderfylkene. Fra 2010 får fylkeskommunene nye oppgaver og ansvarsområder innen folkehelse, samferdsel, utdanning og forskning, kultur, miljøvern, regionale innovasjonsselskap og landbruks- og matområdet. Tilførsel av disse oppgavene reduserer ikke behovet for å vurdere organiseringen av Agder-fylkenes samlede ressurser for å videreutvikle og styrke landsdelen. Omfanget tilsier imidlertid heller ikke at det vil være nødvendig med en fylkessammenslutning for å håndtere de nye oppgavene. I mai og juni 2008 fattet Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes kommuner vedtak med ønske om en prosess for fylkessammenslutning. De tre førstnevnte ga uttrykk for ønske om overflytting til Vest-Agder dersom det ikke ble slik sammenslutning. Inndelingsspørsmålet ble også tatt opp av flere ordførere på et møte i KS-regi i juni Det var enighet på møtet om å oppfordre fylkeskommunene til å ta prosessen videre. Mandatet for styringsgruppen som fikk gjennomført utredningen i 2004 er gjengitt ovenfor og viser hvilke problemstillinger som ble drøftet i rapporten til fylkestingene. Det er i stor grad de samme problemstillingene som er aktuelle nå. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner sendte i desember i fjor ut til fylkespartiene i Agderfylkene et diskusjonsnotat om inndelingsspørsmålet. Notatet beskriver kort kjennetegn og utviklingstrekk i landsdelen. Deretter drøftes argumenter for og mot sammenslutning. Det legges opp til at begge fylkestingene blir forelagt sak i april Diskusjonsnotatet følger vedlagt denne saken. Representanter for de to fylkeskommunene var i møte med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) 2. mars I forkant av møtet hadde departementet fått et brev med de

7 spørsmål man ønsket å få svar på, eller å diskutere med statsråden. Fornyings- og administrasjonen (FAD) deltok også på møtet. Spørsmålene som ble drøftet er besvart av departementet i brev av De to brevene følger vedlagt saken. KRD uttrykker klart at staten avventer et evt. positivt vedtak om fylkessammenslutning i Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting før man går inn i saken, men at man med slike vedtak vil støtte prosessen med faglig hjelp i forbindelse med samordningen. KRD vil videre ivareta kontakt og samordning med andre departementer, spesielt FAD, når det gjelder konsekvenser for statlige etater på fylkesnivå. Staten er innforstått med at ett fylke innebærer sammenslutning også av statlige etater på fylkesnivå. Siktemålet vil evt. være at fylkesmannsembetene sluttes sammen med virkning fra samme tidspunkt som sammenslutningen. Når det gjelder tidspunkt for en eventuell sammenslutning, vil staten la den lokale prosessen styre dette, men gir uttrykk for at en naturlig tidsramme vil være 1 ½ - 2 år fra endelig vedtak til gjennomføring. Spørsmål om hvorvidt Agder kan forvente å beholde effektiviseringsgevinsten på statlig side, blir besvart med at en eventuell framtidig effektiviseringsgevinst ikke kan omdisponeres som tilskudd til den sammensluttede fylkeskommunen. Bevilgninger over statsbudsjettet vil være knyttet direkte opp mot fylkesmannens faglige oppgaver på linje med embetene i resten av landet. Når det gjelder spørsmålet om effektiviseringsgevinst ved sammenslåing av fylkeskommunene, blir det i brevet besvart slik: Ved en eventuell sammenslåing av fylkeskommunene, vil det bli beregnet et nytt utgiftsbehov for den nye fylkeskommunen. Det vil tilsvare summen av utgiftsbehovet for de to fylkeskommunene i dag. Den nye fylkeskommunen vil få tildelt midler gjennom kostnadsnøklene i inntektssystemet i forhold til dette. De to fylkeskommunene vil bli behandlet som én fylkeskommune ved fordeling av eventuelle andre tilskudd innenfor inntektssystemet. Utjevning av skatteinntektene vil trolig bli påvirket av en sammenslutning. Eventuelle effektiviseringsgevinster innenfor de rammene som den nye fylkeskommunen får tildelt, vil gå til fylkeskommunen. Fylkesrådmannen antar at en evt. endring av fylkeskommunens inntekter som følge av ny skatteutjevning vil bli marginal. Fylkesordførerne ønsket også svar på om staten ville medvirke til at en sammenslutning ikke vil føre til at et samlet Agder mister en representant på Stortinget. Her viser departementet til valgloven 11-3 og til Grunnloven 57 og påpeker at det hvert åttende år gjøres en ny beregning av hvor mange stortingsmandater det enkelte valgdistrikt (fylke) skal ha. Av brevet framgår det at det ved en fylkessammenslutning vil være aktuelt å utrede fordelingen mellom antall distriktsrepresentanter og antall utjevningsrepresentanter nærmere. Det siste spørsmålet som ble drøftet, gjaldt statens holdning til eventuelle søknader fra kommuner i Aust-Agder om overføring til Vest-Agder. KRD slår fast at man avventer fylkestingenes vedtak i sammenslutningsspørsmålet, og at et negativt vedtak innebærer at søknader om overføring vil bli behandlet på vanlig måte i henhold til inndelingsloven. I henhold til inndelingsloven er det Stortinget som avgjør søknader om utredning av fylkessammenslutning. Søknad kan bare fremmes av fylkestingene i de fylkene søknaden omfatter. Når det evt. er fattet vedtak om slik sammenslutning, kaller departementet sammen fylkestingene til et felles møte der man blant annet skal drøfte forslag til navn på det nye fylket, tallet på medlemmer i det nye fylkestinget og sammensetning av ei fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsene av sammenslutningen. Fylkeskommunene kan også opprette et felles partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye enheten som arbeidsgiver og de tilsatte. Denne nemnda skal settes sammen slik at den avspeiler innbyggertallet i det enkelte fylket og velges av og blant medlemmene i fylkestinget.

8 Fellesnemnda skal ta hånd om det forberedende arbeid med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslutning er iverksatt. Andre arbeidsoppgaver og fullmakter for nemnda blir fastsatt av fylkestingene. Hvis høstens stortingsvalg fører til endret sammensetning av Stortinget og til regjeringsskifte, kan selvsagt holdningen til den regionale forvaltning bli en annen. Ulike partier gir uttrykk for at man ønsker færre forvaltningsnivå (nedleggelse av fylkeskommunen), evt. færre og større regioner, ny kommunestruktur med færre og større kommuner og en ny vurdering av ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene. Folkeavstemning I rapporten fra 2004 Aust-Agder og Vest-Agder samarbeid eller sammenslutning? foreslo flertallet i styringsgruppen å gjennomføre en opinionsundersøkelse i forkant av et endelig vedtak om eventuell sammenslutning, mens et mindretall tilrådde folkeavstemning. Flertallet la vekt på at en opinionsundersøkelse er en anerkjent metode innen samfunnsforskningen som gir et pålitelig og representativt resultat. I en opinionsundersøkelse måles holdninger både blant de spesielt interesserte og de lite interesserte, og frafallet kan forventes å være mindre enn i en folkeavstemning. Opinionsundersøkelsen ble gjennomført i perioden oktober Den omfattet 1000 spurte over 18 år i hvert fylke. Hovedtallene for Aust-Agder var 52 % mot, 25 % for og 23 % uten oppfatning. Blant dem som hadde en oppfatning var 68 % mot og 32 % for en sammenslutning. Da fylkestinget i Aust-Agder behandlet rapporten i sak 64/04, vedtok man likevel å avholde en rådgivende folkeavstemning samtidig med stortingsvalget i Som beskrevet i innledningen vedtok fylkestinget i sak 25/05 å ikke avholde den planlagte folkeavstemningen i påvente av den mulige regionreformen. En folkeavstemning krever omfattende planlegging og informasjonsvirksomhet. Dersom fylkestinget skulle ønske en folkeavstemning om saken, er en avstemning samtidig med fylkestingsvalget i 2011 første anledning for dette. Da blir det mest realistiske sammenslutningstidspunktet, dersom fylkestingene går inn for dette, etter et ekstraordinært fylkestingsvalg samtidig med stortingsvalget i ALTERNATIVE LØSNINGER MED KONSEKVENSER Som vist foran, har spørsmålet om fylkessammenslutning vært gjenstand for vurdering både i nasjonale og lokale utredninger gjennom en årrekke. Lokalt var særlig utredningen i 2004 omfattende. Tidligere i saken er mandat og viktige konklusjoner fra dette arbeidet referert. Etter fylkesrådmannens oppfatning er det ikke utredninger som mangler, men beslutninger. Etter fylkesrådmannens vurdering er de problemstillinger som vil ligge til grunn for at fylkestinget skal kunne ta stilling til en fylkessammenslutning, politiske vurderinger hvor utredninger bare gir begrenset hjelp. Hovedmålene med en eventuell fylkessammenslutning må være at dette vil styrke landsdelen i en nasjonal sammenheng, og medføre en mer effektiv offentlig forvaltning. Det er en politisk vurdering om man for eksempel vil mene at det er nødvendig med en sammenslutning for å oppnå en styrket landsdel, eller om en videreutvikling av samarbeidet vil kunne gi samme resultat. Hvordan man tror det nåværende Aust-Agders interesser vil bli ivaretatt i et sammenslått Agder, er også en politisk vurdering. Det er viktig at det er en tydelig politisk vilje dersom man ønsker å gå videre med en fylkessammenslutning. Så langt har ikke fylkesrådmannen registrert den store entusiasmen for prosjektet i Aust-Agder, ettersom det er divergerende oppfatninger i partier og mellom regioner i

9 fylket. Et vedtak om en eventuell fylkessammenslutning bør fattes med et bredt flertall i fylkestinget for å ha den nødvendige legitimitet. Å gå videre med en prosess mot fylkessammenslutning vil uansett kreve betydelige politiske og administrative ressurser. Det vil medføre at ressurser som kunne vært brukt til å utvikle fylket og samarbeidet i landsdelen, brukes til å forberede en sammenslutning. Fokus både politisk og administrativt vil bli annerledes. Etter fylkesrådmannens vurdering bør fylkestinget ta hensyn til dette når man skal velge den videre veien i denne saken. Verstefallsbetraktningen er etter fylkesrådmannens syn at det benyttes store ressurser på å utrede og forberede en sammenslutning, og så at fylkestinget etterpå sier nei til sammenslutning. I tillegg til at det vil være bruk av ressurser til ingen nytte, vil det også være negativt for fylkeskommunens omdømme. Hensynet til de ansatte tilsier også tydelige valg. I sentraladministrasjonen i fylkeskommunen, og også i statlige funksjoner, har man levd med usikkerhet rundt disse spørsmålene i en årrekke. Det er et politisk ansvar å sikre forutsigbarhet for arbeidstakerne. Fylkesrådmannen vil på denne bakgrunn skissere to alternative løsninger i denne saken: A) Avvisning av fylkessammenslutning og satsing på å videreutvikle samarbeidet gjennom blant annet felles regionplan Dette alternativet vil avklare inndelingsspørsmålet på kort sikt, og fokus vil være på å finne samarbeidsløsninger på de områder hvor man fortløpende finner det hensiktsmessig. Samarbeidet mellom fylkeskommunene er allerede i dag svært omfattende. For 2009 ble det for tredje år utarbeidet et felles handlingsprogram for de to fylkeskommunene, og dette inngår som en vesentlig del av fylkesplanens handlingsprogram. Også innenfor øvrig regional utvikling og ordinær tjenesteproduksjon foregår det et løpende samarbeid som stadig videreutvikles. Sannsynligheten er stor for at de to fylkene i landsdelen vokser seg naturlig sammen i kraft av dette samarbeidet. Et vedtak i tråd med alternativ A) vil ikke hindre at saken kan tas opp igjen hvis den oppfattes som moden. Mulig tidspunkt for sammenslutning vil da være tidligst i Ulempen ved å velge alternativ A) vil i første omgang være forholdet til de kommunene som varsler mulig overgang til Vest-Agder. Ingen av kommunene har sendt ny søknad om overflytting, og det er uklart hvordan staten eventuelt vil forhold seg til slike søknader, med mindre en høring hos berørte parter viser lokal enighet. Ingen av kommunene har imidlertid påvist ulemper ved å tilhøre Aust-Agder. Det er lite sannsynlig at staten vil kunne godkjenne en overføring av 3-4 kommuner i vestregionen til Vest-Agder uten samtidig å ta stilling til om Aust- Agder kan fortsette som eget fylke. B) En videre prosess mot fylkessammenslutning. I dette alternativet bør fylkesutvalget få ansvaret for å avklare forutsetningene for en fylkessammenslutning med Vest-Agder fylkeskommune og øvrige parter. Øvrige parter som må involveres vil i første rekke være staten og kommunene. I utredningen i 2004 ble det lagt opp til en fordeling av administrative arbeidsplasser i stat og fylkeskommunen mellom Kristiansand og Arendal. Staten har bekreftet at man er innforstått med at en fylkessammenslutning medfører at også fylkesmannsembetene og NAV slås sammen i Agder. Man må anta at staten likevel vil ha meninger om lokaliseringen. Fordelingen av arbeidsplasser vil være viktig å få avklart i forkant av en endelig beslutning om sammenslutning.

10 Det kan også være aktuelt å avklare mer presist enkelte av de spørsmål som er stilt i fylkeskommunenes brev til Kommunal- og regionaldepartementet i brev av , og som er besvart i brevet av Dersom fylkestinget også ønsker andre forhold avklart, vil det være viktig at det bringes inn i arbeidet på et tidligst mulig tidspunkt. Dersom man skal ta sikte på en sammenslutning fra fylkestingsvalget i 2011, bør vedtak om sammenslutning senest fattes av fylkestingene i juni Da vil man ha 1 ½ år til å forberede nytt fylke. Antakelig vil det være formålstjenlig at vedtaket, om mulig, fattes tidligere. Som tidligere nevnt vil et vedtak om folkeavstemning medføre at denne bør gjennomføres i 2011, og at en eventuell sammenslutning da iverksettes fra Fylkestinget bør holdes orientert om arbeidet gjennom meldinger og/eller saker. 5. KONKLUSJON Fylkesrådmannen har vært i tvil om hvordan innstillingen i denne saken bør være. Etter at den nasjonale regionaliseringsprosessen i praksis brøt sammen, vedtok fylkestinget i april 2008 å basere seg på en strategi som innebar en videreutvikling av samarbeidet på Agder, bl. a. gjennom regionplanarbeidet. Etter fylkesrådmannens syn vokser landsdelen sammen, og regionplanarbeidet er bare et nytt uttrykk for dette. Å la en slik prosess utvikles naturlig mot en sammenslutning for eksempel i 2015 vil være bedre enn om man nå går inn i en prosess som mislykkes. Ut fra at fylkesrådmannen mener at et sammenslått Agder på sikt vil være den naturlige løsningen, er innstillingen likevel basert på alternativ B) over. Vedlegg: Diskusjonsnotatet Ett eller to Agderfylker Brev til Kommunal- og regionaldepartementet av Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av

11 Innstilling avgitt til fylkestingets plenumsbehandling den : Komiteens medlemmer bestående av: Tarjei Ravn, AP, Kjell Leon Andersen, AP, Jon-Olav Strand, KRF, Åsa-Helene Horverak, KRF, Audun Tømmerås, PP, foreslår følgende forslag til vedtak: 1. Fylkesutvalget bes arbeide videre med sikte på en eventuell sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder og avklare forutsetningene for dette. Fylkesutvalget bes sammen med Vest-Agder fylkeskommune organisere det videre arbeidet sammen med berørte parter. 2. Spørsmålet sendes på høringsrunde til blant andre kommunene når forhandlingsresultatet foreligger. 3. Etter høringsrunden tar fylkestinget stilling til om det skal gjennomføres folkeavstemning om spørsmålet. 4. Fylkestinget tar endelig stilling til spørsmålet om sammenslutning senest i juni Komiteens medlemmer bestående av: Svein Harberg, H, Torunn Ostad, H, foreslår følgende forslag til vedtak: Som fylkesrådmannens tilrådning i saken. Komiteens medlemmer bestående av: Nina Skiftenes, FRP, Ole Martin Retterholt, FRP, foreslår følgende forslag til vedtak: Arbeidet med sammenslåing av Aust-Agder fylke og Vest-Agder fylke innstilles. Subsidiært: Før det kan fattes vedtak om sammenslåing av de to Agderfylkene må der avholdes folkeavstemning. Flertall for sammenslåing i begge fylkene er en betingelse for at saken kan gjennomføres. Behandling i fylkestinget : Prøvevotering: Komiteens mindretallsinnstilling 1. avsnitt, fremmet av Nina Skiftenes og Ole Martin Retterholt, fikk 9 stemmer. Komiteens flertallsinnstilling til pkt. 1 fikk 15 stemmer. Komiteens mindretallsinnstilling, fremmet av Svein Harberg og Torunn Ostad, fikk 10 stemmer. Endelig votering: Ved alternativ votering mellom flertallsinnstillingen og mindretallsinnstillingen fra Harberg og Ostad til pkt. 1 ble flertallsinnstillingen vedtatt med 24 mot 10 stemmer. Flertallsinnstillingen pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Flertallsinnstillingen pkt. 3 fikk 24 stemmer og ble vedtatt.

12 Mindretallsinnstillingens subsidiære forslag fra Skiftenes og Retterholt fikk 9 stemmer og falt. Flertallsinnstillingen / tilsvarende mindretallsinnstillingen fra Harberg og Ostad pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Fylkesutvalget bes arbeide videre med sikte på en eventuell sammenslutning av Aust- Agder og Vest-Agder og avklare forutsetningene for dette. Fylkesutvalget bes sammen med Vest-Agder fylkeskommune organisere det videre arbeidet sammen med berørte parter. 2. Spørsmålet sendes på høringsrunde til blant andre kommunene når forhandlingsresultatet foreligger. 3. Etter høringsrunden tar fylkestinget stilling til om det skal gjennomføres folkeavstemning om spørsmålet. 4. Fylkestinget tar endelig stilling til spørsmålet om sammenslutning senest i juni 2010.

13

14

15

16

17 Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Kommunal- og regionaldepartementet Att. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa Postboks 8112 Dep Oslo Saksbehandler: Arild Eielsen Deres ref:. Vår dato: Direkte tlf.: Vår ref.: 2004/ /2009 Arkivnr: 026 MØTE OM SPØRSMÅLSSTILLINGER I FORBINDELSE MED EN EVENTUELL SAMMENSLUTNING AV AUST-AGDER OG VEST- AGDER FYLKER Vi ber med dette om et møte med statsråden for å drøfte spørsmål som må avklares i forbindelse en eventuell fylkessammenslutning i Agder. Fylkeskommunene har utarbeidet diskusjonsnotat som er sendt de politiske partiene på fylkesplan. Notatet, som følger vedlagt, er tenkt brukt som et grunnlag for at partiene skal kunne gi sine fylkestingsrepresentanter råd om hvordan disse bør stille seg til spørsmålet om en bør gå videre med en utredning om fylkessammenslutning. Det er planlagt at de to fylkestingene skal forelegges sak om dette i april. I forbindelse med dette arbeidet er det viktig for oss å få avklart hvordan staten stiller seg til en slik prosess. Vi har bl.a. følgende spørsmålsstillinger vi ønsker å drøfte: Vil staten gå aktivt inn i en prosess sammen med fylkeskommunene for å få til en fylkessammenslutning dersom fylkestingene velger dette i april? Ettersom en fylkessammenslutning må inkludere de fylkesdekkende statlige funksjoner er vi avhengig av et godt samarbeid med staten. Fra hvilket tidspunkt er det realistisk at staten kan være med på en evt. sammenslutning? Kan Agder forvente å beholde effektiviseringsgevinsten på statlig side som en sammenslutning vil medføre? Hvordan vil staten medvirke til at en sammenslutning ikke medfører at Agder mister en representant på Stortinget? Problemstillingen er omtalt i avsnitt 3.9 i diskusjonsnotatet. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: e-postmottak: Serviceboks 606 Ragnvald Blakstadsvei 1 Telefax: Organisasjonsnr.: Arendal Bank: Hjemmeside:

18 Side 2 av 2 Dersom det ikke blir sammenslutning nå, hvordan vil statens stille seg til eventuelle søknader fra kommuner i Aust-Agder om overføring til Vest-Agder? Tre kommuner i Aust-Agder har i kommunestyrevedtak indikert at man ønsker å søke overføring dersom det ikke blir en prosess mot sammenslutning. Vi ber statsråden vurdere om det er naturlig at også Fornyings- og administrasjonsdepartementet deltar i et slikt møte, og ber om tilbakemelding om når møtet kan avholdes. For vår del er det ønskelig at dette skjer snarest mulig av hensyn til vår videre prosess. Med hilsen Thore Westermoen fylkesordfører i Vest-Agder Laila Øygarden fylkesordfører i Aust-Agder

Konsekvenser av en mulig sammenslåing av Agder-fylkene.

Konsekvenser av en mulig sammenslåing av Agder-fylkene. Statsråden Aust-Agder fylkeskommune Serviceboks 606 Ragnvald Blakstads v. 1 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 09/309-14 SOP 19.02.2010 Konsekvenser av en mulig sammenslåing av Agder-fylkene. Jeg viser

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /12 Kommunestyret /12

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /12 Kommunestyret /12 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 07.06.2012 40/12 Kommunestyret 18.06.2012 74/12 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Kommunestyret Saksbeh.:

Detaljer

EVENTUELL SAMMENSLUTNING AV AUST- OG VEST-AGDER

EVENTUELL SAMMENSLUTNING AV AUST- OG VEST-AGDER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2010 2009/7217-10060/2010 / 026 Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato 10/22 Fylkestinget 15.06.2010 EVENTUELL SAMMENSLUTNING AV AUST- OG

Detaljer

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunene Deres ref Vår ref Dato 06/2918-3 SOP 11.01.2006 St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Se vedlagte liste over adressater Saksbehandler: Arild Eielsen Telefon (direkte): 37017319 Deres ref.: Vår ref.: 2009/7528-52 Vår dato: 28.01.2010 Løpenr.:

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten Gjerstad kommune Administrasjonsenheten AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 25.11.2016 2016/1457-4 /002 Saksbeh: Direkte tlf.nr: Kai Høgbråt

Detaljer

Høringsuttalelse - Forvaltningsreformen - Forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivå

Høringsuttalelse - Forvaltningsreformen - Forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivå Cs I M VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 av 2 Vår dato Vår referanse FYLKESRÅDMANNENS STAB 05.05.2008 200402439-47/E: 002 &13/SOMJ Saksbehandler: Solfrid G. Mjåland Deres dato Deres referanse 15.11.2007 Kommunal-

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Stjørdal formannskap har i møte , sak 80/08, vedtatt følgende uttalelse :

Stjørdal formannskap har i møte , sak 80/08, vedtatt følgende uttalelse : Fra: Einar Østereng Sendt: 21.04.2008 Til: Postmottak KRD Kopi: Emne: Forvaltningsreformen - Deres brev av 26.02.2008 "Forvaltningsreformen - høringsnotat om forslag til nye oppgaver til det regionale

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Aust-Agder Fylkeskommune«MOTTAKERNAVN» Pb. 788 Stoa Melding om vedtak Nr.: 4809 ARENDAL DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 12915/2016-2016/1068 Karina

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

1. Aust Agder Fylkesting beklager at regionsreformen ikke har resultert i større regioner og vedtar å ikke gå videre med kun ett Agder.

1. Aust Agder Fylkesting beklager at regionsreformen ikke har resultert i større regioner og vedtar å ikke gå videre med kun ett Agder. Saksprotokoll En ny region Agder Arkivsak-dok. 16/6704 Saksbehandler Dag Ole Teigen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedsamarbeidsutvalget 28.11.2016 16/16 2 Administrasjonsutvalget 29.11.2016 16/14 3 Fylkesutvalget

Detaljer

[Tittel] [Tittel] [Tittel]

[Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] Prosess Fylkestingene gav i april mandat til forhandlinger om å etablere en ny region Agder Forhandlingsutvalg 11 møter Samtaler med ansatterepresentantene Rundebordskonferanse

Detaljer

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Saknr. 17/6276-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innstilling til vedtak: Det opprettes et forhandlingsutvalg med

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune Regionsammenslåing "Stortinget har vedtatt at det skal være større og færre regioner.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK HØRINGSUTTALELSE- UTREDNINGEN "EN NY REGION AGDER"

MELDING OM VEDTAK HØRINGSUTTALELSE- UTREDNINGEN EN NY REGION AGDER Vegårshei kommune Myra 4985 Vegårshei Telefon: 37 17 02 00 Telefax: 37 17 02 01 E-post: post@vegarshei.kommune.no Hjemmeside: www.vegarshei.kommune.no Bankkontonr.: 2938.05.01706 Organisasjonsnr.: 964

Detaljer

Prop. 63 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 63 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 63 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke Tilråding

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

INNSPILL - UTVALG SOM SKAL UTREDE NY ORGANISERING AV EIERSKAPET TIL SPESIALISTHELSETJENESTEN

INNSPILL - UTVALG SOM SKAL UTREDE NY ORGANISERING AV EIERSKAPET TIL SPESIALISTHELSETJENESTEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 19.01.2016 2015/4473-1503/2016 / 033 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/3 Fylkestingets kultur-, nærings- 09.02.2016 og helsekomité 16/10 Fylkestinget

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584-6 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 09.09.2014 Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN

HØRING - ENDRINGER I VALGLOVEN OG KOMMUNELOVEN FYLKESRÅDMANNEN Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Saksbehandler: Anne Hauge Fagernes Deres ref.: Vår dato: 09.10.2008 Direkte tlf.: 37017331 Vår ref.: 2008/1599- Arkivnr.:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vår ref: Deres ref: Arkiv: 000 Dato: 2013/1062 /OYBJ Løpenr.: 18425/2016 15.11.2016 Uttalelse - Regionreformen

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/1177-2 Dato: HØRING AV FRAMTIDIG REGIONAL INNDELING Innstilling til formannskapet / bystyret: Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse

Detaljer

Melding om vedtak. Formannskapet i Evje og Hornnes har i møte fattet følgende

Melding om vedtak. Formannskapet i Evje og Hornnes har i møte fattet følgende Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 2016/703-3 Lillian Bjorå Andersen lillian.b.andersen@e-h.kommune.no Melding om vedtak 10.11.2016 Høringsuttalelse - En ny region Agder Formannskapet

Detaljer

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/6704-29 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids-

Detaljer

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten Fra: Melhus kommune Sendt: 2. februar 2016 15:28 Til: Postmottak STFK Emne: Melding om politisk vedtak - Høring - Trøndelagsutredningen Vedlegg: 160000005035.PDF; 160000005029.PDF;

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584-6 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 09.09.2014 147/14 Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.01.2014 2013/5150-1736/2014 / M74 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 11.02.2014 HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT

Detaljer

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING Aust-Agder fylkeskommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2009 2007/3113-1437/2009 / 242/&33 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORV ALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET

HØRINGSNOTAT - FORV ALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET Asker kommune Kommunal-og Regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: PMORK 080 &13 05.05.2008 S0811090 L12719108 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S08/1090.

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

HØRINGSSUTTALELSE - LOVFORSLAG OM FYLKESKOMMUNENS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET

HØRINGSSUTTALELSE - LOVFORSLAG OM FYLKESKOMMUNENS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 19.01.2009 2008/2952-951/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Andre Gundersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget HØRINGSSUTTALELSE - LOVFORSLAG OM FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.03.2009 2007/3113-4928/2009 / 242/&33 Melding Saksbehandler: Torleiv Momrak Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkestinget REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Innspill til Statens vegvesens rapport "Ett Agder"

Innspill til Statens vegvesens rapport Ett Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-25 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Fellesnemnda 10.10.2017 Innspill til Statens vegvesens rapport "Ett Agder" 1. FORSLAG TIL VEDTAK Prosjektleder fremmer

Detaljer

Kommunereform, Regionreform, Fylkesmannsreform

Kommunereform, Regionreform, Fylkesmannsreform Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform, Regionreform, Fylkesmannsreform Jørund K Nilsen Kommunereformen Kapasitet og kompetanse Funksjonalitet Kommunestyrevedtak, per 14. september 2016

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen.

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 30.09.2010 L.nr. 27215/2010 Arkiv: 2010/3501-026/&13

Detaljer

Kommune- og regionreform? hva betyr det for idretten? Lise Christoffersen, Nestleder BIK

Kommune- og regionreform? hva betyr det for idretten? Lise Christoffersen, Nestleder BIK Kommune- og regionreform? hva betyr det for idretten? Lise Christoffersen, Nestleder BIK 12.11. 2016 Kommunereform tidsplan 1. juli 2016 - frist for kommunale vedtak Høsten 2016: Fylkesmennenes anbefaling

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Søt-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/9880-4 Rønnaug Aaring 91384546 01.02.2016

Detaljer

midl. prosjektleder Arild Eielsen

midl. prosjektleder Arild Eielsen Sammenslåingsarbeidet på Agder midl. prosjektleder Arild Eielsen 20.11.2017 Bakgrunn Kommunikasjonene i Agder bedres, pendlingen over fylkesgrensen øker, og antallet institusjoner som dekker hele regionen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Nye folkevalgte regioner vs regional stat roller og oppgaver? Hvor lander ekspertutvalget? Jon P Knudsen Lyngdal

Nye folkevalgte regioner vs regional stat roller og oppgaver? Hvor lander ekspertutvalget? Jon P Knudsen Lyngdal Nye folkevalgte regioner vs regional stat roller og oppgaver? Hvor lander ekspertutvalget? Jon P Knudsen Lyngdal 1.11.2017 Bakgrunn Regionreformen Kommunereformen Det opprinnelig ønsket om en tonivåforvaltning

Detaljer

Bakgrunn. Felles vedtak i fylkestingene i NT og ST. I forkant av en antatt nasjonal regionreform

Bakgrunn. Felles vedtak i fylkestingene i NT og ST. I forkant av en antatt nasjonal regionreform Bakgrunn Felles vedtak i fylkestingene i NT og ST Utrede sammenslåing til et fylke Mandat om utredningen I forkant av en antatt nasjonal regionreform Mandatet Mål for prosessen: En region med livskraft,

Detaljer

Arendal bystyre vil anbefale etablert en Sørlandsregion bestående av Agderfylkene samt Telemark og eventuelt Vestfold.

Arendal bystyre vil anbefale etablert en Sørlandsregion bestående av Agderfylkene samt Telemark og eventuelt Vestfold. ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Harald Danielsen, tlf 37013129 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 136/16 Formannskapet 20.10.2016 160/16 Bystyret 27.10.2016 Referanse: 2016/7367

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: Vedlagt følgjer utskrift av sak 96/16 av i kommunestyret.

DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: Vedlagt følgjer utskrift av sak 96/16 av i kommunestyret. Hægebostad kommune Hægebostad kommune Melding om vedtak Aust-Agder Fylkeskommune DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2016/570-6 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 020/&35 28.10.2016

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Framtidig regional inndeling - høring

Framtidig regional inndeling - høring SAK 17/07, vedlegg 1 Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sigurd Fjøse, tlf 32808761 Saksframlegg Referanse 03/02662-47 00. Saksgang: Beh.nr. S.type Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 1 Å PS Fylkesutvalget

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Med Regionplan Agder 2020 har Agder fått et svært godt grunnlagsdokument for å få til samhandling omkring fem felles prioriterte områder: Klima: Høye mål lave utslipp

Detaljer

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/661-4 Aase Hynne

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/661-4 Aase Hynne Namdalseid kommune Sentraladministrasjonen Namdalseid Sør-Trøndelag fylkeskommune v/odd Ingen Mjøen Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/661-4

Detaljer

Høringsuttalelse Regionreform Agder - Lyngdal kommunestyre

Høringsuttalelse Regionreform Agder - Lyngdal kommunestyre Fellestjenesten Aust-Agder Fylkeskommune postmottak@austagderfk.no MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1832-0 Berit K. Bogaard 15.11.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Høringsuttalelse - Oppheving av kommuneloven kapittel 5 B samkommune

Høringsuttalelse - Oppheving av kommuneloven kapittel 5 B samkommune Fylkesrådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: ANLIN Telefon (direkte): 37017331 Deres ref.: Vår ref.: 2010/1646-9 Vår dato: 13.03.2015 Løpenr.: 9314/2015

Detaljer

Regionreformen anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Vestfold fylkeskommune

Regionreformen anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Vestfold fylkeskommune Arkivsak-dok. 201604523-18 Arkivkode 026/---/&23 Saksbehandler Øystein Imset Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 2015-2019 08.12.2016 121/16 Fylkestinget 2015-2019 15.12.2016 101/16 Regionreformen

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV RISSA KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG FYLKE OG LEKSVIK KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV RISSA KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG FYLKE OG LEKSVIK KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016002150 Dato: 17.06.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV RISSA KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG FYLKE OG

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - LOVFORSLAG OM FYLKESKOMMUNENS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET

HØRINGSUTTALELSE - LOVFORSLAG OM FYLKESKOMMUNENS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN Saksbehandler. Inger Margrethe Braathu Deres ref.-. Vår dato: 26.02.2009 Direkte tlf.: Vår ref.:2008/2952-

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

Regionreformen. Solveig Ege Tengesdal Fylkesordfører

Regionreformen. Solveig Ege Tengesdal Fylkesordfører Regionreformen Solveig Ege Tengesdal Fylkesordfører Bakgrunn Regjeringen Solbergs kommunereform ble vedtatt i Stortinget juni 2014. Reformen omfatter også det regionale nivået Regjeringen la fram St.melding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse 15.01.16 - Kristiansand Ved prosessveileder Dag Petter Sødal og Jarle Bjørn Hanken, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 1 Hva handler reformen om?

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Ett eller to Agderfylker?

Ett eller to Agderfylker? Ett eller to Agderfylker? Folkeavstemning om eventuell fylkessammenslutning mellom Aust-Agder og Vest-Agder Hvem Hva Hvor Hvordan Folkeavstemning i Aust-Agder 12. september. Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010

ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010 ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2010 Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. Ingrid Bergman Foto: Jan Aabøe MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Roan kommune v/ordfører Eian Deres ref. Vår ref. Dato 34421/2016/026/8SBA 27.09.2016 Intensjonsavtale vedrørende mulig sammenslåing av Bjugn, Åfjord og Roan kommuner Saksprotokoll

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 201413286 Saksbehandler Knut Aspås Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 2011-2015 17.10.2014 293/14 2 Fylkestinget

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 5.12.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 05.12.2016 Tid 14:00 1

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000686 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

Regionale fortrinn regional framtid. Statssekretær Inge Bartnes Innlegg 14. februar 2007

Regionale fortrinn regional framtid. Statssekretær Inge Bartnes Innlegg 14. februar 2007 Regionale fortrinn regional framtid Statssekretær Inge Bartnes Innlegg 14. februar 2007 1 Sterke kommuner Finmasket kommunestruktur Nærhet og demokrati De viktigste tjenestene innbyggerne har behov for

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2015005420 Dato: 05.02.2016 VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 15/3823 Vår ref.: 2014/4851 310 CHJ Vår dato: 04.01.2017 Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Fylkesmannen

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000481 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Kommune- og regionreform, - hva nå?

Kommune- og regionreform, - hva nå? Kommune- og regionreform, - hva nå? Vedtaket likt Innst. 333 S (2014-2015) fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen Dette sa vedtaket: Flertallstilslutning til: at Norge fortsatt skal ha

Detaljer