Referat fra møte i styret for Osloregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i styret for Osloregionen 20.03.07"

Transkript

1 Referat fra møte i styret for Osloregionen Dato: Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Grethe Salvesvold Arkivkode: tlf e-post: Tid: tirsdag 20. mars 2007, kl Sted: Formannskapssalen, Oslo rådhus Til stede: Byrådsleder Erling Lae, Oslo kommune, leder Ordfører Ole Haabeth, Nedre Glomma regionråd Fylkesordfører Hildur Horn Øyen, Akershus fylkeskommune Fylkesvaraordfører Svein Christoffersen, Østfold fylkeskommune (vara for Arne Øren) Ordfører Thore Vestby, Follorådet Ordfører Ellen Løchen Børresen, Regionrådet for Indre Østfold Ordfører Svein Kogstad, Øvre Romerike Utvikling Ordfører Odd Reinsfelt, Vestregionen Ordfører Paul-Erik Krogsvold, Regionrådet for Mosseregionen Ordfører Harald Nessjøen, Rådet for Hadelandsregionen Ordfører Kolbjørn Kværum, Ringeriksregionen Dessuten møtte: Sekretariatet: Kari Garmann, Grethe Salvesvold Oslo kommune: byrådssekretær Øyvind Såtvedt Akershus fylkeskommune: fylkesrådmann Harald Horne Koordineringsgruppen: Dankert Freilem, Kjersti Garberg, Hans Hagene, Hallvard Lunde Prosjekt Felles areal og transportstrategi for Osloregionen : prosjektleder Johan Borchgrevink Prosjekt Fritt kommunalt tjenestevalg : prosjektleder Tage Gam Oslo Teknopol IKS: Knut Halvorsen og Malin Gjellestad Forfall: Fylkesordfører Arne Øren, Østfold fylkeskommune Ordfører Roger Ryberg, Rådet for Drammensregionen Ordfører Tom Christophersen, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Ordfører Per Kristian Dahl, Haldensregionen

2 Sak 14/07: Godkjenning av innkalling til møtet Innkalling til møtet godkjennes. Sak 15/07: Godkjenning av referat fra møte Utkast til referat ble sendt ut , og fulgte også vedlagt saklisten. Utkast til referat fra møte godkjennes. Sak 16/07: Orientering om aktuelle saker i fylkeskommuner og delregioner a) Presentasjon av høringsutkast til Oslo kommuneplan 2008 Oslo mot 2025 v/finansbyråd André Støylen. Plan og plangrunnlag ble delt ut i møtet. Dokumentene er også lagt ut på b) Runde rundt bordet. Oslo: Glede over konklusjonen over at Statoil-Hydros internasjonale kontor legges til Osloregionen. OL-søknad sendt. Nedre Glomma: Fredrikstadpakken fremmes til politisk behandling før sommeren, kostnadsramme 2 mrd. kr. Innebærer bompengefinansiering. Sentrale elementer i pakken er bedre forbindelse gjennom Fredrikstad by, og forbindelsen mellom Fredrikstad og E6. Akershus: Sentrale saker: Kolsåsbanen, Fornebubanen, Oslopakke 3. Samarbeidet med Oslo står sentralt i disse sakene. Presentasjon av konkret plansak i Akershus som illustrasjon på det viktige og krevende samspillet mellom planer på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Ang. NAV-reformen: Akershus får tre kontorer, ett mer enn forventet. Alle ordførerne i Akershus er invitert til orienteringsmøte Reaksjoner i deler av fylket på at mammografikontoret i Akershus flyttes fra Galleriet, Oslo til Lillestrøm (interpellasjon behandles uke 14). Østfold: Utbyggingen av stamvegene gjennom fylket går sin gang. Oppstart ny strekning Askim Knapstad på E18. SIVA-satsing i Rakkestad: Navet næringshage. Arbeidet med ny fylkesplan for Østfold har startet opp. Regional utviklingsplan under utarbeiding, dette blir den siste i forhold til gjeldende fylkesplan (jfr. punktet over).

3 Moss: Spørsmålet om tunnel Horten-Moss er igjen satt på den politiske dagsorden. Indre Østfold: E18: god fremdrift i utbyggingen gjennom Østfold. Regjeringen forventer en sammenhengende utbygging videre. Bekymring mht. Akershus-parsellen: manglende bevilgninger og uavklart trasevalg. Dette får negative virkninger for Østfold. Indre Østfold vil fokusere på dette i sitt innspill til ATP-strategien. Merkevarebygging/profilering Indre Østfold: satsingen er en del av regional utviklingsplan for Indre Østfold. Visjon: Indre Østfold en annen vei. Utviklingen langs E18 har fokus i utviklingsarbeidet. Follo: Strategisk næringsplan (SNP) for Follo planlegges ferdigstilt før ferien. Flytting av veterinærhøgskolen til Ås og utarbeiding av fylkesdelplan for arealbruk i Follo er sentrale strategier i SNP-arbeidet. Trasevalg E18: Uenighet mellom Ås og Ski om valg av trase. Øvre Romerike: Tredje rullebane Gardermoen: alle kommunene ønsker en avklaring, selv om de har ulikt primærstandpunkt. Det tilstrebes tettere samarbeid med SNR. Tilvextkorridoren (Interreg. 4) aktuelt perspektiv for næringsarbeidet i ØRU framover. Innebærer bl.a. tettere samarbeid med Karlstad. Vegbygging: RV 2 er under utbygging, lokal uenighet om utbyggingen skal forserer gjennom økte bompengeinnkreving. Jernbane og E6 nordover: dialog med regional stat om trasevalg/ tunelløsninger. Vestregionen: Politisk ledelse i de 13 kommunene i Vestregionen er opptatt av forvaltningsreformen, jfr. utfordringene knyttet til fylkesgrensene i Vestregionen. Ringerike: Høy byggevirksomhet i Hønefoss, varmesentral med leveranse av vannbåren varme til Hønefoss er etablert. RV 7 (Hallingdal) er under utbedring, ferdigstilles Spennende kultursatsing for barn og unge. Hadeland: Energigården på Brandbu har fått status som Senter for bioenergi. Regionen har fått lønn for strev etter flere års satsing innen dette feltet. Markering 27/2 med kommunal- og regionalminister, olje- og energiminister og landbruks- og matminister til stede. De tre Hadelandskommunene er blitt fyrtårnkommuner for energi og klima jfr. Osloregionens fokus på alternative energiformer. Det er også søkt om midler til et ARENA-prosjekt, ønske om å gjøre Energigården til et nasjonalt nav for bioenergi.

4 Sak 17/07: Osloregionens regnskap 2006 Saksfremlegg m/vedlegg var sendt ut til møtet. Regnskapet er nå til revisjon hos Oslo kommunerevisjon. 1. Styret godkjenner Osloregionens regnskap for Mindreforbruket på i alt kr overføres til disposisjon for samarbeidsalliansen Osloregionen i 2007, herav kr øremerket prosjektet Felles overordnet areal og transportstrategi for Osloregionen, og kr øremerket prosjektet Fritt kommunalt tjenestevalg innen Osloregionen. Sak 18/07: Osloregionens årsrapport 2006 Utkast til årsrapport var sendt ut sammen med sakskartet. Styret godkjenner årsrapport 2006 for Osloregionen. Sak 19/07: Regional strategi for internasjonal profilering Utkast til markedsplan 2007 fra Oslo Teknopol: En kunnskapsprofil for Osloregionen var sendt ut til møtet. Styret anbefaler at forslag til profileringsstrategi for Osloregionen sendes medlemmene til uttalelse. Frist for uttalelse: 1. juni Sak 20/07: Areal- og transportstrategi for Osloregionen revidert prosjektbeskrivelse Forslag til revidert prosjektbeskrivelse var sendt ut sammen med saklisten. Forslag til revidert prosjektbeskrivelse for Areal- og transportstrategi for Osloregionen godkjennes. Sak 21/07: Fritt kommunalt tjenestevalg revidert prosjektbeskrivelse Forslag til revidert prosjektbeskrivelse var sendt ut sammen med saklisten. Prosjektleder Tage Gam, Bærum kommune, presenterte forslaget. Forslag til revidert prosjektbeskrivelse for Fritt kommunalt tjenestevalg godkjennes. Sak 22/07: Dialog og samspill med eksterne aktører tiltaksplan 2007 I møte nedsatte styret politisk arbeidsgruppe som fikk i mandat å vurdere Osloregionens rolle og engasjement i forbindelse med høring av forvaltningsmeldingen. Et drøftingsgrunnlag fra gruppen ble presentert og drøftet.

5 Konklusjon: 1. Det berammes et ekstraordinært styremøte onsdag 11.april kl for behandling av en uttalelse fra styret i Osloregionen ang. forvaltningsreformen. 2. Styrets signaler legges til grunn for videre oppfølging innenfor de øvrige prioriterte områdene for dialog og samhandling med regjering og statlige myndigheter, jfr. saksfremlegg. Sak 23/07: Tall Ships Races 2011 søknadskollisjon for byene Oslo og Drammen Brev av til samarbeidsalliansen Osloregionen fra Rådet for Drammensregionen var vedlagt saklisten. 1. I løpet av 1. halvår 2007 fremmes en sak for styret med forslag til generelle prinsipper for håndtering av saker der Osloregionen kan dra profileringsfordeler av økt samordning. Ansvar for oppfølging: Faggruppe for profilering. 2. Styret anmoder Oslo og Drammen om å undersøke mulighetene for felles løsninger knyttet til Tall Ships Races Sak 24/07: Utvidelse av samarbeidsalliansen Osloregionen Saken ble utsatt. Sak 25/07: Orienterings- og drøftingssaker a. Norges forskningsråds program Virkemidler for regional innovasjon (VRI), organisering av arbeidet i Osloregionen. Notat fra Akershus fylkeskommune var vedlagt saklisten. b. Saker til rådsmøte Kort orientering fra sekretariatet. Sak 26/07: Eventuelt Ingen saker. Husk ekstraordinært styremøte 11. april 2007, kl , ang. høringsuttalelse til forvaltningsreformen.

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12.

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12. Osloregionen Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 20/07 Osloregionens handlingsprogram 2007, tiltak 3.1.1 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15

REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15 REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15 Organ: Region Vestviken Møtested: Gamle herredshuset i Lier Møtedato: 29.04.2015 Tid: 12:00 (lunsj kl. 11:30) Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel SAKSLISTE PS 6/15

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 14.45 Sted: Forfall: Lunner rådhus Anders Larmerud, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Frank Morten Nerby,

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen

Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen Oslo, 24.mars 2015 Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Arkivkode: 014 2015-391 tlf. 92 66 29 86 e-post:oyvind.satvedt@osloregionen.no

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sluttversjon 17.01.2008 Innhold 1 HOVEDBUDSKAP 4 2 BAKGRUNN OG ORGANISERING 6 3 PLANER OG FØRINGER 7 3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 7 3.2 HOVEDFLYPLASSEN 8 4

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Tid: Tirsdag 12.06.2012, kl. 16.00 20.30 Sted: Langhuset, Veien kulturminnepark. Møtedeltakere: Offisielle medlemmer av Ringerikstinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer