Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene"

Transkript

1 Saksnr.: 2009/4341 Løpenr /2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Vedlegg 1. Brev fra Samarbeidsalliansen Osloregionen vedr høring om nye strategier, Høringsutkast: Fornyelse av Osloregionens strategier, Saksfremlegg i perioden , mai Utrykket vedlegg. 4. Oversikt over norske, nordiske og internasjonale medlemsorganisasjoner. Utrykket vedlegg. Bakgrunn for saken Styret i samarbeidsalliansen Osloregionen har i sitt møte den 4. oktober 2011 besluttet å sende dokumentet Fornyelse av Osloregionens strategier på høring til medlemmene. Fylkeskommunen har frist til utgangen av januar 2012 med å oversende eventuelle innspill. Formålet med saken er å sjekke ut om Østfold fylkeskommune skal oversende en høringsuttalelse til Osloregionens styre og hva denne uttalelsen eventuelt skal inneholde av innspill. Vedlegg 1. og 2. danner bakgrunnen for saken. Det vises også til samarbeidsalliansens hjemmesider:

2 2 Innledning Samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert i begynnelsen av 2005 med målsettingen Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Styret i Osloregionen drøftet en fornyelse av strategiene på et møte i mars 2010 med fokus på viktige oppgaver og utfordringer for samarbeidsalliansen og man samlet seg om følgende: Samarbeidsalliansens tematiske innsatsområder bør i hovedsak videreføres. Arbeidet innen innsatsområdene bør spisses. I forhold til å styrke Osloregionens konkurransekraft ble viktigheten av å arbeide med areal og transport, næringsutvikling/verdiskapning og profilering understreket. Vekstutfordringene Osloregionen står overfor bør være et sentralt utgangspunkt for spissingen. Samarbeidsalliansens politiske initiativ og påvirkning overfor staten bør trappes opp. Samarbeidsalliansen bør fungere som en tydelig og synlig regional kraft, og må bli flinkere til å utnytte sin tyngde overfor staten når medlemmene er enige om strategiske retningsvalg. I Osloregionens Handlingsprogram for 2011 er det lagt opp til en prosess for rullering av de strategiske føringene for perioden Styret ønsker at strategiene skal være robuste og legge til grunn et perspektiv ut over perioden Osloregionens målsetting skal ligge fast også i den kommende perioden. Det legges opp til en høring innenfor fire temaer; Osloregionens roller, samspill og relasjoner, innsatsområder og strategier og samarbeid med nordiske storbyområder. Temaer i høringen Osloregionens roller og oppgaver 1. Osloregionens roller Osloregionen er en felles samarbeidsarena for både kommuner og fylkeskommuner og med dette utgangspunktet bør Osloregionen være aktiv først og fremst i forhold til følgende roller: Møteplass og nettverk Utvikling av felles strategier og felles holdninger i forhold til Osloregionens overordnede mål om å være konkurransedyktig og bærekraftig Talerør for nettverket av kommuner, delregioner og fylkeskommuner overfor nasjonale myndigheter (Regjering og Storting) Dette er roller som samarbeidsalliansen har tatt siden oppstarten i Under møteplasser og nettverk kan man nevne styremøtene og det årlige rådsmøtet. Videre har Osloregionen vært medarrangør av KunnskapOgMøteplass (KOM) konferansen. Siden 2005 er det blitt utviklet et felles strategi for Areal- og Transport i regionen og det er en Felles strategi for gods og logistikk for Osloregionen ute på høring. Osloregionen har avgitt høringsuttalelser i ulike sammenhenger, blant annet i forhold til Forvaltningsreformen og de årlige NTP er. Høringsspørsmålet i forhold til temaet om roller er: Er dette de riktige rollene for samarbeidsalliansen? 2. Samspill og relasjoner Samarbeidet i Osloregionen har karakter av å være en strategisk allianse og oppgaven for Osloregionen vil ligge i å være en nettverksorganisasjon der deltagerne utformer felles overordnede

3 3 og gjerne langsiktige strategier mens ansvaret for gjennomføring og iverksetting ligger primært hos fylkeskommuner og kommuner. Det er på denne måten Osloregionen har fungert siden oppstarten. Det er to ansatte som jobber i samarbeidsalliansen i tillegg har medlemmer i koordineringsgruppen (administrative representanter fra medlemme) deltatt i ulike prosesser, og man har leid inn konsulenter til å gjennomføre utredninger og strategiarbeid. Man har også hatt samarbeidsavtaler med Oslo Teknopol om klyngesatsingen i regionen (Hovedstadsprosjektet) og om felles profilering. Er dette en måte å organisere arbeidet på som man også ser som fordelaktig fremover? 3. Innsatsområder og strategier Det foreslås fire innsatsområder hvorav ett er helt nytt og ett foreslås fjernet (Sosial infrastruktur): Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport Styrke kompetanse og verdiskapning (FoU/næringsutvikling) Styrke felles profilering nasjonalt og internasjonalt Klimapolitikk (nytt) Innenfor det første innsatsområdet er det som tidligere nevnt utviklet en Areal- og Transport strategi for Osloregionen. Føringene i denne strategien ble også tatt inn i utarbeidelsen av fylkesplanen. Det er også utformet en Gods- og logistikk strategi som er på høring høsten Innenfor innsatsområdet Kompetanse og verdiskapning er det utført et utredningsarbeid av NIBR vedr Osloregionens styrker og svakheter, muligheter og trusler. I et styremøte våren 2011 ble det vedtatt at det skal fremmes en sak om utforming av en innovasjonsstrategi for Osloregionen. Innenfor innsatsområdet Felles profilering ble det samme styremøte også bestemt å sende et forprosjekt om omdømmebygging for Osloregionen på høring til medlemmene. Fylkesutvalget behandlet denne høringen i møtet den 9. juni gjennom å støtte anbefalingene i forprosjektrapporten, men man kom samtidig med et innspill om å vurdere på nytt ambisjonsnivået i forhold til størrelsen på budsjettet. Styret i Osloregionen har høsten 2011 fattet nye vedtak vedr det videre arbeidet med profilering og omdømmebygging av Osloregionen. Det foreslås også i fornyelsen av strategiene et nytt innsatsområde for samarbeidsalliansen og det er Klimapolitikk. Innenfor innsatsområdet Sosial Infrastruktur er det gjennomført piloter om sømløse barnehagetjenester på tvers av kommunegrenser i regionen. Dette innsatsområdet foreslås fjernet da det har en karakter av interkommunalt samarbeidstiltak og ikke vurderes å passe godt nok inn i de øvrige temaene i samarbeidsalliansen. Er dette de riktige innsatsområdene for felles strategiutvikling i Osloregionen fremover? 4. Samarbeid med nordiske storbyområder Det legges opp til at Osloregionen fortsatt skal jobbe for å utvikle partnerskap og samarbeid mellom storbyområdene i Norden, med spesielt fokus på Stockholmsregionen. En arbeidsgruppe bestående av sekretariatet i Osloregionen og representanter fra noen av medlemmene har sammen med sekretariatet i Mälardalsrådet jobbet med å legge til rette for et samarbeid mellom de to samarbeidsorganisasjonene. Våren 2011 ble det arrangert et felles styremøte i Oslo og høsten 2011 arbeides det videre med mulig innhold i samarbeidet. Slike prosesser tar tid i og med at det må forankres godt hos både byråkrater og politikere fra begge organisasjoner og land. Det er avdekket en stor grad av samhandling mellom ulike aktører i Osloregionen og Mälardalsregionen og vi har også en felles transportkorridor mellom de to hovedstadsregionene. Samarbeidsalliansen har ikke hatt noen formell kontakt med Gøteborg Oslo-samarbeidet.

4 4 Er dette noe Osloregionen fortsatt bør ha fokus på? 5. Andre temaer for videreutvikling av regionen Er det andre temaer eller innspill fra Østfold fylkeskommune knyttet til fornyelsen av strategiene eller knyttet til helt andre innspill? Andre relevante saksopplysninger Ekstern evaluering Samarbeidsalliansen har foreløpig ikke vært gjenstand for intern eller ekstern evaluering. Spørsmålet om evaluering har vært vurdert flere ganger, også i oppstarten av arbeidet med nye strategiske føringer. I handlingsplanen for 2011 står det knyttet til tiltaket at det vil være aktuelt å få gjennomført en evaluering av arbeidet i samarbeidsalliansen til nå. Arbeidet med nye strategiske føringer ble drøftet i koordineringsgruppen i begynnelsen av 2011, og i referatet fra møtet står det at evalueringselementet bør primært ivaretas gjennom at det legges til rette for at styret selv gjennomfører en drøfting om hvordan samarbeidsalliansen fungerer. Det ble lagt opp til en slik drøfting gjennom en sak til styremøtet 7. juni 2011, men styret besluttet å utsette drøftingen (pga lav møtedeltagelse). Styret har dermed ikke ennå gjennomført en grundig evaluering av samarbeidsalliansen så langt. Økning i antall medlemmer Da samarbeidsalliansen ble opprettet i 2005 var det 3 fylkeskommuner (inkl. Oslo) og 57 kommuner (fra 5 fylker) som var medlem av alliansen. Ved utgangen av 2011 vil det være 4 fylkeskommuner (inkl. Oslo) og 66 kommuner (fra 6 fylker) som er medlemmer. Antall medlemmer har økt med 9 kommuner og 1 fylkeskommune. Dette er en økning på 17%. Mälardalsrådet En medlemsorganisasjon som det kan være naturlig å sammenligne seg med er Mälardalsrådet som er samarbeidsalliansen i Stockholmsregionen. Mälardalsrådet er en ideell og politisk styrt organisasjon. Rådets rolle er å være en storregional møteplass. En møteplass for medlemmene, kommuner og landsting i Stockholm-Mälarregionen, men også i stor grad for samhandling mellom politikk, næringsliv og akademia. Man jobber også aktivt med benchmarking i forhold til andre tilsvarende konkurrerende regioner i Europa og verden. I Mälardalsregionen har man initiert og driver flere prosesser hvor man jobber med infrastrukturspørsmål og regionen som kunnskapsregion. Informasjonsbrosjyre om Mälardalsrådets virksomhet: Mälardalsrådet jobber innenfor tre satsingsområder; infrastruktur, utvikling og synliggjøring av regionen som en kunnskapsregion og benchmarking med andre tilsvarende regioner for å lære og utvikle egen region. I henhold til Mälardalsrådets hjemmeside er det 6 ansatte i adminstrasjonen/sekretariatet. Andre norske medlemsorganisasjoner Det finnes to andre norske medlemsorganisasjoner som opererer omtrent i den samme geografien og med noen til dels overlappende innsatsområder som samarbeidsalliansen og disse er: Osloregionens Europakontor Østlandssamarbeidet

5 5 Videre så finnes det to internasjonale medlemsorganisasjoner/nettverk som også jobber dels i den samme geografien i Norge og til dels med tilsvarende innsatsområder og det er: Gøteborg - Oslo-samarbeidet Den Skandinaviske Arena Osloregionens Europakontor er en medlemsforening og har medlemmer fra fylkene, kommunene og akademia. Rent geografisk er det ikke helt samsvar med samarbeidsalliansen Osloregionen, og Europakontorets ansvars- og fokusområder overlapper ikke med Samarbeidsalliansen Osloregionen. Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de 8 fylkene på Østlandet. Man har ikke en helt overlappende geografi med samarbeidsalliansen Osloregionen, men Østlandssamarbeidets ansvars- og fokusområder overlapper når det gjelder arbeid med infrastruktur. Gøteborg Oslo-samarbeidet er en norsk-svensk samarbeidsarena for de to kommunene Oslo og Gøteborg og for de tre fylkene/regionene Akershus, Østfold og Västra Götaland. Man har ikke en overlappende geografi med samarbeidsalliansen på norsk side men man har to til dels overlappende fokusområder; infrastruktur og næringsutvikling. Den Skandinaviske Arena er en politisk nettverksarena for Gøteborg Oslo-regionen og Øresundsregionen. På norsk side er det ikke helt overlapp med geografien i samarbeidsalliansen men det er et overlappende tema og det er infrastruktur. Oslo, Akershus og Østfold er medlemmer av alle disse organisasjonene. Infrastruktur er et innsatsområde på alle arenaene unntatt hos Europakontoret. Næringsutvikling er tema hos samarbeidsalliansen og i Gøteborg - Oslo-samarbeidet. Østfolds viktigste samarbeidspartnere når det gjelder næringsutvikling er Buskerud, Vestfold og Telemark. Buskerud er nytt medlem av samarbeidsalliansen fra Ingen av disse fylkene er medlem av Gøteborg - Oslo-samarbeidet eller Den Skandinaviske Arena. Mer informasjon om de ulike samarbeidsarenaene finnes i sakens vedlegg 4. Fylkesrådmannens vurdering I og med at det ikke er gjennomført en evaluering av Samarbeidsalliansen Osloregionen så langt verken internt eller eksternt baserer dette saksfremlegget seg på vurderinger basert på fylkeskommunens administrative deltagelse i de ulike koordinerings- og arbeidsgrupper, de resultater som er oppnådd så langt i samarbeidsalliansens levetid og en sammenligning med tilsvarende medlemsorganisasjon i Sverige. Dokumentet Fornyelse av Osloregionens strategier er utarbeidet av en ekstern konsulent (og tidligere medlem av koordineringsgruppen), og dokumentet har vært gjennom flere behandlinger i samarbeidsalliansens koordineringsgruppe det siste året. Østfold fylkeskommune har således kunnet bidra med innspill til dokumentet under utarbeidelsen. Fylkesrådmannen er positiv til at dokumentet nå er gjenstand for høring hos alle medlemmene. Dette gir muligheter for å gå grundig inn i dokumentets innhold og reflektere i ulike fagmiljøer vedrørende de fremtidige strategiene. En høringsrunde gir også en god mulighet for forankring av dokumentet hos medlemmene. Det er mange fellestrekk mellom Osloregionen og Mälardalsrådet, men det er også noen forskjeller. Mälardalsrådet har flere ansatte og færre innsatsområder enn Osloregionen. De har valgt å ta én rolle mens Osloregionen har valgt tre ulike roller. Hvis man sammenligner seg med Mälardalsrådet så har

6 6 muligens Osloregionen et for høyt ambisjonsnivå i forhold til tillgjengelige ressurser. Kanskje burde man redusert på antall roller og/eller innsatsområder. Det kan ofte være en fordel å spisse innsatsen for derigjennom å lettere oppnå resultater. Samarbeidsalliansen er som vist tidligere i saken en av flere samarbeidsarenaer fylkeskommunen deltar på politisk og administrativt. Alle disse arenaene overlapper hverandre delvis geografisk men det er ulik medlemsmasse på de like arenaene. Dette innebærer at man gjennom å delta på disse arenaene får en bred kontaktflate med kommuner, fylker og akademia. Man har også litt ulike innfallsvinkler på de ulike samarbeidsarenaene bla som følge av ulik medlemsmasse. Når det gjelder temaer så er det infrastruktur og næringsutvikling som går igjen på flere av arenaene. Men hovedfokuset på de ulike arenaene er noe forskjellig. På de svensk-norske samarbeidsarenaene er fokuset når det gjelder infrastruktur på transportkorridorene over landegrensene. I Østlandssamarbeidet er fokuset på transportsystemene i og rundt Oslo, mens i Osloregionen har man et bredere fokus og har også tatt inn utbyggingsmønster og arealbruk i tillegg til infrastruktur. Når det gjelder næringsutvikling i både samarbeidsalliansen og Gøteborg - Oslo-samarbeidet er fokuset blant annet på klyngeutvikling. Dette er klynger innenfor viktige satsingsområder, men alle er ikke helt relevante for næringsprofilen i Østfold. Østfold fylkeskommune har de senere årene utviklet et tett næringssamarbeid med Buskerud, Vestfold og Telemark fylker som har en næringsstruktur som er mer lik vår enn Oslo/Akershus området har. Osloregionen er det viktigste kraftsenteret i Norge og det er viktig å ha etablert et samarbeid mellom Oslo og de omkringliggende kommunene og fylkeskommunene. Det viktigste resultatet av arbeidet i Samarbeidsalliansen Osloregionen til nå er felles Areal- og Transport strategi. Denne strategiens føringer ligger blant annet til grunn for arealstrategien i fylkesplanen til Østfold. Mange av medlemmene bruker strategien som grunnlag for sitt planarbeid, men statlige myndigheter er ikke opptatt av denne strategien de har egne føringer. Dette gir oss noen ganger noen utfordringer i planarbeidet. Samarbeidsalliansen er en viktig arena, og ser man på økningen i antall medlemmer fra 2005 til 2011 har det vært jevnlige søknader fra regioner og en økning i medlemsmassen på 17 %. Høsten 2011 har det kommet nye søknader som ikke er behandlet ennå. Østfold fylkeskommune bruker en del ressurser på å delta I de ulike administrative arbeids- og koordineringsgruppene I Osloregionen. Videre så deltar vi politisk i styremøter og rådsmøter. Høsten 2011 er det 5 ansatte i administrasjonen som deltar jevnlig på møter i Osloregionen. Videre arrangeres det 3-4 styremøter i halvåret samt ett rådsmøte pr år. Administrasjonen deltar også i tillegg til de ordinære møtene på møter i ad hoc arbeidsgrupper om spesifikke temaer som KOM-konferansen, nordisk samarbeid, gods- og logistikk strategi, omdømmearbeid og så videre. Østfold fylkeskommune prioriterer denne samarbeidsarenaen høyt når det gjelder innsatsen gjennom året. Fylkeskommunen betaler også kr 1,50 pr innbygger i medlemskontingent. Videre bruker fylkeskommunen mye ressurser på å delta på de andre samarbeidsarenaene også. Og selv om ikke de fire samarbeidsarenaene som er nevnt i denne saken har helt overlappende geografi eller innsatsområder blir det allikevel samarbeidet for eksempel om infrastruktur på flere av arenaene. Når det gjelder de to nordiske samarbeidsarenaene har Fylkesutvalget foretatt en spissing av innsatsen på disse arenaene. Det bør vurderes om man skal foreta en lignende spissing når det gjelder arbeidet på de norske samarbeidsarenaene. Svar på de fem høringsspørsmålene 1. Osloregionens roller

7 7 Ideelt sett burde samarbeidsalliansen ha valgt ut én rolle og satset på den. Men alle de tre rollene vurderes som viktige, og det har også styret uttalt på et seminar i mars Fylkesrådmannen anbefaler at samarbeidsalliansen fortsetter å ha fokus på disse tre rollene. 2. Samspill og relasjoner Samarbeidsalliansen Osloregionen har karakter av å være et koordinerende organ som bidrar til å styrke kommunene og fylkeskommunene som gjennomførere. Samarbeidsalliansen har fungert som et verktøy og har ikke hatt rollen som et gjennomføringsorgan eller forvaltningsorgan. Fylkesrådmannen anbefaler å beholde den arbeidsformen som man har hatt til nå. 3. Innsatsområder og strategier Alle de fire innsatsområdene er veldig aktuelle og viktige, men det første innsatsområdet Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport vurderes som er det aller viktigste. Innenfor dette innsatsområdet jobber man med temaer som danner grunnlag for planleggingen knyttet til de vekstutfordringene man har i Osloregionen. Når det gjelder innsatsområdet Kompetanse og verdiskapning så har Østfold i forhold til næringsstruktur mer til felles med og et allerede godt utviklet samarbeid med Telemark, Vestfold og Buskerud. Hvis man skal redusere på antall innsatsområder foreslår fylkesrådmannen at det er dette innsatsområdet som tas bort. Når det gjelder innsatsområdet Felles profilering er dette også et område som er viktig, både i forhold til målsettingen og også i forhold til styrets uttalelser i 2010, men dette er et området som er meget kostnadskrevende hvis man skal få synlige resultater. Osloregionens styre ba i styremøte høsten 2011 om at det arbeides videre for å etablere en felles plattform for en omdømmesatsing i Osloregionen. Hensikten skal være å avklare og forankre hovedinnretning, finansiering og organisering av omdømmesatsingen. Østfold fylkeskommune støttet anbefalingene i forprosjektet om omdømmesatsingen, og fylkesrådmannen er av den oppfatning at man bør avvente den igangsatte prosessen vedr felles plattform for profilering før man vurderer noen endringer av dette innsatsområdet. Når det gjelder det siste innsatsområdet Klima så foreslås det at dette innsatsområdet legges inn i innsatsområde nr 1 da arbeidet her nettopp har et viktig klimafokus. Fylkesrådmannen anbefaler at man flytter innsatsområdet Klima inn i innsatsområdet vedr Utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport og at man vurderer på nytt innsatsområdet Kompetanse og verdiskapning på grunn av stor ulikhet i næringsstrukturen i Osloregionen. 4. Samarbeid med nordiske storbyområder Samarbeidsalliansen Osloregionen og Mälardalsrådet har fått et mandat av Oslo kommune og Stockhholm stad å se på mulighetene for et samarbeid mellom disse to aktørene. Når dette oppdraget er avsluttet foreslås det at et eventuelt videre samarbeid mellom disse aktørene legges til kommunen, staden og fylkene/regionene i mellom. Fylkesrådmannen ser det som meget positivt at Samarbeidsalliansen samarbeider med andre nordiske storbyområder når det gjelder for eksempel benchmarking og erfaringsutveksling. Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Østfold fylkeskommune støtter at dokumentet Fornyelse av Osloregionens strategier legges til grunn for det fremtidige arbeidet i Samarbeidsalliansen Osloregionen.

8 8 2. Østfold fylkeskommune foreslår at det gjennomføres en ekstern evaluering av arbeidet i Samarbeidsalliansen Osloregionen etter Østfold fylkeskommune foretar en spissing av innsatsen på de norske samarbeidsarenaene i forhold hva man ønsker å bruke arenaene til. 4. Østfold fylkeskommune har følgende innspill til de fire høringsspørsmålene: - Samarbeidsalliansen Osloregionen bør videreføre de tre rollene som er nevnt i strategidokumentet - Samarbeidsalliansen Osloregionen bør videreføre samspill og relasjoner på samme måte som tidligere - Antall innsatsområder foreslås redusert til to; 1. Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport inklusiv Klima og 2. Felles profilering - Samarbeidsalliansen bør fortsatt ha fokus på samarbeid med nordiske storbyområder når det gjelder benchmarking og erfaringsutveksling. Drift av samarbeidsavtaler og deltagelse i prosjekter bør først og fremst legges til medlemmene. Sarpsborg, 29. november 2011 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

Handlingsprogram 2010

Handlingsprogram 2010 Handlingsprogram 2010 Forslag 30.11.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.09 består alliansen av 57 kommuner og to fylkeskommuner

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Osloregionen, 1.09.2009 Øyvind Såtvedt Analyse & Strategi AS 1 Bakgrunnen for oppdraget Osloregionen må forholde seg til tøffere internasjonal

Detaljer

STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE

STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE STYRKING AV OSLOREGIONEN/ØSTLANDSREGIONEN INNSPILL TIL POLITISK STYRINGSGRUPPE Arbeidsgruppen møttes 12.8. Videre har det vært vurderinger i e-post. Det er enighet i administrativ arbeidsgruppe om å legge

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Tilbudskonferanse 17. mars 2014 Øyvind Såtvedt Osloregionens sekretariat 1 Samarbeidsalliansen Osloregionen - en frivillig sammenslutning

Detaljer

Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april

Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april Organisering og strategiske føringer Styremøte 12. april 2016 Hva skal være ambisjonsnivået? Foreløpig vurdering: Ikke foreta store endringer i ressurser og organisering nå. Større effektivitet og kraft

Detaljer

Profileringsstrategi for Osloregionen

Profileringsstrategi for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 16.06.15 Sak nr. 24/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Profileringsstrategi for Osloregionen Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Handlingsprogram 2012

Handlingsprogram 2012 Handlingsprogram 2012 Forslag til styrebehandling 6. desember 2011 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Buskerud fylkeskommune går 1.1.2012

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Handlingsprogram 2013 Styrebehandlet 27.11.2012 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Kongsberg, Notodden, Hjartdal, Rollag og Stokke kommuner

Detaljer

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06

Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06. Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 16.05.06 Sak nr. 25/06 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 30.05.06 Sak nr. 05/06 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

Handlingsprogram 2008

Handlingsprogram 2008 Handlingsprogram 2008 Godkjent i styremøte 18.01.08 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05. Pr. 01.01.08 består alliansen av 57 kommuner og to

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2018

HANDLINGSPROGRAM 2018 HANDLINGSPROGRAM 2018 UTKAST pr 16.11 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Pr 01.01.18 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner i

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Høring - Osloregionens Europakontor (ORE) - forslag til vedtektsendringer og endringer i beslutningsstruktur

Høring - Osloregionens Europakontor (ORE) - forslag til vedtektsendringer og endringer i beslutningsstruktur Saknr. 13/10402-2 Saksbehandler: Ole Jørn Alfstad Høring - Osloregionens Europakontor (ORE) - forslag til vedtektsendringer og endringer i beslutningsstruktur Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Handlingsprogram 2009

Handlingsprogram 2009 Styret i Osloregionen 24.03.09 Sak nr. /09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Handlingsprogram 2009 Forslag 10.03.09 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Tidspunkt: Fylkeshuset, Sarpsborg, 02.12.2010 - Tidspunkt: Etter fylkestingets slutt Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69117402

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier

Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Samarbeidsalliansen Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Høringsutkast, 4. oktober 2011 1 FORORD Forut for etableringen av Osloregionen 1.1.2005 hadde stiftelsesmøtet 17.12.2004 sluttet

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Årsrapport 2012 Forslag til tekst uten forord/regnskap/revisorbekr.

Årsrapport 2012 Forslag til tekst uten forord/regnskap/revisorbekr. Årsrapport 2012 Forslag til tekst uten forord/regnskap/revisorbekr. INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2012 4 Profilering Kompetanse og verdiskaping Areal og transportutvikling Andre tiltak

Detaljer

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08 SAKSFREMSTILLING Styremøte 21.10.08 Sak nr 50/08 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Oppfølging av langsiktige strategier 2009-2011 Forslag til vedtak - Styret tar gjennomgangen

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Utkast pr

Handlingsprogram 2017 Utkast pr Handlingsprogram 2017 Utkast pr. 23.10.16 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.17 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland Saksnr.: 2013/8240 Løpenr.: 59497/2014 Klassering: N15 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 15.10.2014 Fylkesutvalget

Detaljer

STYRKING AV DET REGIONALE SAMARBEIDET. INNSPILL FRA ARBEIDSGRUPPEN TIL STYRINGSGRUPPENS MØTE 1. DESEMBER 2014

STYRKING AV DET REGIONALE SAMARBEIDET. INNSPILL FRA ARBEIDSGRUPPEN TIL STYRINGSGRUPPENS MØTE 1. DESEMBER 2014 Dato: 25. november 2014 STYRKING AV DET REGIONALE SAMARBEIDET. INNSPILL FRA ARBEIDSGRUPPEN TIL STYRINGSGRUPPENS MØTE 1. DESEMBER 2014 ORE = OR = ØS = Osloregionens Europakontor Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte

Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte Handlingsprogram 2017 Godkjent i styremøte 6.12.16 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.17 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10 Utviklingsprosjekt Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF Nasjonalt topplederprogram kull 10 Ketil Gaupset Klinikksjef Klinikk for medisinske servicefunksjoner Helse Nordmøre og Romsdal HF Bakgrunn

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Norges Bondelag på hugget. Rapport fra Fornyingsutvalget

Norges Bondelag på hugget. Rapport fra Fornyingsutvalget Norges Bondelag på hugget Rapport fra Fornyingsutvalget Mandat Komme fram til gode arbeidsmåter og strategier som gir økt politisk gjennomslag og bidrar til å sikre landbruket gode rammebetingelser framover.

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE.

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Mange av oss har nettopp møttes på nok et vellykka

Detaljer

Regionreform og naboprat. Orientering til regionrådene mars 2016

Regionreform og naboprat. Orientering til regionrådene mars 2016 Regionreform og naboprat Orientering til regionrådene mars 2016 Tilbakeblikk hva har skjedd? Fylkeskommunene var tidlig ute startet utredninger i KS-regi allerede høsten 2013 Fylkesordfører-/rådslederkollegiet

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11 Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang

Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang Styremøtet 12. april 2016 Bakgrunnsnotat, organisasjonsgjennomgang 1. Innledning I forbindelse med behandling av Osloregionens handlingsprogram for 2015, sluttet styret i Osloregionen den 25.11 2014 seg

Detaljer

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13)

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13) Saknr. 10/2821-4 Ark.nr. 026 Saksbehandler: Janne Vikerødegården Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 50959/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.08.2014 Eldrerådet 29.08.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015 Saksnr.: 2015/1108 Løpenr.: 35618/2015 Klassering: Q30 Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015 Ny organisering

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre 08.12.15 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.16 omfatter alliansen

Detaljer

7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Oslo Brand Alliance 7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en del av Osloregionen.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier

Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Osloregionen: Fornyelse av Osloregionens strategier Utkast, mai 2011 1 FORORD Dette utkastet til Fornyelse av Osloregionens strategier er basert på bl.a. Styrets strategiseminar 11. mars 2010 der notatet

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging.

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging. N O T A T 29.08.2017, ENK Til: Fra: Koordineringsgruppen s sekretariat Om: Status Handlingsprogram 2017 og videre oppfølging høsten 2017 Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06

Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06 Handlingsprogram 2006 Godkjent i Osloregionens styre 14.02.06 1 INNHOLD: 1. OSLOREGIONENS MÅLSETTING 3 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 4 3. STRATEGIER OG TILTAK 2006 5 3.0 Handlingsprogrammets profil og

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5790-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Strategi for Osloregionens europakontor - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Sør - Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 201515340-1 3580/2016 // 8SBA 02.02.2016 Åfjord kommune - Høringssvar til Trøndelagsutredningen

Detaljer

Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08

Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 26.02.08 Sak nr. 14/08 Saksansvarlig: Kari Garmann, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: BUDSJETT 2008 INNLEDNING Osloregionens fire satsningsområder

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes Osloregionens Europakontor Europapolitisk forum Oslo, 17.11.2009 Direktør Vera Selnes Foreningen Osloregionens Europakontor Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen, Skedsmo,

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Nettverkets formål Formålet med Sunne kommuner er: Å styrke lokalt helsefremmende arbeid gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid Dette skal gjøres gjennom gjensidig

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Vedtekter for Svinesundskomitéen

Vedtekter for Svinesundskomitéen 1 2013-09-09 Vedtekter for Svinesundskomitéen 1 FORMÅL Svinesundskomitéen er et forum som skal fremme nordisk samarbeid, med et spesielt fokus på Sverige og Norge. Foreningen er et forum for jevnlig kontakt

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne ROMSDAL REGIONRÅD Strategi 2017-2020 Ville våge - vinne Innhold Innledning... 2 Mål og arbeidsmetode for Romsdal Regionråd... 3 Overordnet mål... 3 Delmål... 3 Arbeidsmetode for ROR som tverrpolitisk samarbeidsorgan...

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG

Osloregionen SAKSFREMLEGG Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen 24.03.09 Sak nr 14/09 Saksansvarlig: Kari Garmann MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2010 Innledning Osloregionens visjon om å styrke regionens posisjon i Europa er

Detaljer

Hva en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma vil måtte inneholde. Prosesser og aktiviteter fram til en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma

Hva en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma vil måtte inneholde. Prosesser og aktiviteter fram til en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma Hva en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma vil måtte inneholde Prosesser og aktiviteter fram til en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma «Kick-off» for det videre arbeidet med Bypakke Nedre Glomma 7. mai 2012

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Statusrapportering Osloregionens handlingsprogram 2009

Statusrapportering Osloregionens handlingsprogram 2009 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 01.09.09 Sak nr. 35/09 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen Statusrapportering Osloregionens handlingsprogram 2009 Forslag

Detaljer

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Arkivsaksnr.: 06/667-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Saknr. 17/321-2 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til deltakelse i Oslo Brand Partners

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus, Formannskapssalen Tid: Onsdag 30. mai kl. 09.00 13.30 Møtedeltagere Til stede Vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer