Får vi det helsepersonellet vi trenger for morgendagens samfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Får vi det helsepersonellet vi trenger for morgendagens samfunn"

Transkript

1 Får vi det helsepersonellet vi trenger for morgendagens samfunn Helse Nord, Strategisk kompetanseplanlegging 7. sept 2009 Seniorrådgiver Hans Petter Hansvik, Helsedirektoratet, avd. for personell og utdanning

2 Personell er den viktigste innsatsfaktoren i norsk helse- og omsorgstjeneste Status Hver 5. sysselsatt i Norge arbeider i helse- og sosialtjenestene 84 % er kvinner, bare blant leger og tannleger er menn i flertall. 70 % av legespesialistene er menn 3,6 % har utenlandsk statsborgerskap, høyest andel blant leger med 15%, 7 % av sykepleierne. Fra 2007 til 2008 økte antall sysselsatte med utenlandsk statsborgerskap med 7,3 %, økningen var særlig stor for sykepleierne Gjennomsnittlig stillingsandel for sykepleierne er 84 %, for hjelpepleierne 76 % Personell med helse og sosialfaglig utdanning går i liten grad til andre næringer (ut over undervisning / forskning og off. adm) Pr. i dag et arbeidsmarked i rimelig balanse, men med betydelige lokale variasjoner. Forholdsvis sterkt politisk fokus på personellutfordringene, særlig i forhold til omsorgstjenestene Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

3 Leger, utvikling i primærhelse og i sp. helse Legeårsverk Kommunene, avtale Kommunene, fastlønn Turnuskandidater Uten avtale Samlet kommunene Årlig vekst 0,0 % -0,1 % 1,6 % 3,9 % 0,3 % 3,1 % Spesialisthelsetjenesten Årlig vekst 4,2 % 5,1 % 3,2 % 3,2 % 2,7 % 1,9 % Totalt Årlig vekst 2,9 % 3,6 % 2,7 % 3,4 % 2,0 % 2,2 % De fleste legene har gått til sp.helsetjenesten Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

4 Ubesatte legestillinger i spesialisthelsetjenesten Ubesatte legeårsverk etter stillingstype Overlege LiS Kilde: NR-databasen: Definisjon av ubesatt: En godkjent tildelt stilling eller spesialistavtale som har vært ledig i mer enn 6 mnd. etter utlysning Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

5 Ubesatte legestillinger i spesialisthelsetjenesten Ubesatte legeårsverk etter helseregion Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

6 Ubesatte legestillinger i Helse-Nord pr , etter spesialitet Nord Barne- og ungdomspsykiatri Barnesykdommer 1 1 Fysikalsk medisin og rehabilitering 1 1 Fødselshjelp og kvinnesykdommer 1 1 Generell kirurgi 1 1 Indremedisin: infeksjonssykdommer 1 1 Nevrologi 1 1 Nukleærmedisin 1 1 Psykiatri Radiologi 1 1 Øre-nese-halssykdommer 1 1 A - uspesifisert 0,3 0,3 Totalt Nord 17 15,3 32,3 LIS OVERLEGE Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

7 Sysselsatte sykepleiere i primærhelse og sp.helse Sysselsatte sykepleiere i primær helse- og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten Primærhelse og omsorg Spesialisthelse Primærhelse og omsorg Spesialisthelse Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

8 Årsverk for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i primærhelse og i sp. helse Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenesten Årsverk for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Primærhelsetjeneste Årlig vekst 1,4 % 1,9 % 2,0 % 6,5 % 3,6 % 2,4 % Spesialisthelsetjenesten Årlig vekst -0,5 % -0,6 % -2,9 % -3,6 % -5,0 % -5,3 % Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

9 Personellutfordringene er todelt 1. Vi må skaffe nok hender Utnytte bedre Beholde flere Øke konkurransekraften på utdannings- og arbeidsmarkedet 2. Personellet må ha rett kompetanse Bedre kartlegging av kompetansebehov Styrke internopplæringen Tettere kontakt med utdanningsmyndigheter og utdanningsinstitusjoner Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

10 Vekst i arbeidsstyrken, men fall i yrkesdeltaking Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

11 Færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

12 HELSEMOD, et regneverktøy for å fremskrive arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell (SSB) Versjoner fra 2002 og 2005, ny oppdatert versjon 2008 / 2009 etter bestilling fra Helsedirektoratet. Omfatter: 19 enkeltutdanninger 3 med utdanning fra videregående opplæring 12 med utdanning fra høyskole 4 med universitetsutdanning 12 aktivitetsområder i helse- og sosialtjenesten med 33 ulike næringskoder: Somatiske institusjoner Psykisk helsevern for barn og unge Psykisk helsevern for voksne Pleie- og omsorgstjeneste Almennlegetjeneste Fysioterapitjeneste Tannhelsetjeneste Forebyggende helsearbeid Barnevern Sosialtjeneste Tilbud til rusmisbrukere Helsetjenester ellers Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

13 4 framskrivingsbaner for etterspørsel Referansebanen, vekst i etterspørsel tilsv. vekst i BNP Lav vekst, 0,5% årlig under referansebanen Høy vekst, 0,5% årlig over referansebanen. Demografialternativet, uforandrede alders- og kjønnsrelaterte forbruksrater i aktivitetsområdene ( samme dekningsgrader og standard). Det er i modellen ikke tatt hensyn til særlige satsinger, reformer eller handlingsplaner ut over det som kan fanges opp innenfor alternativet med høg etterspørsel. Det er likevel Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

14 Etterspørsel, alternative framskrivingsbaner. Hovedalternativet: BNP alternativet, referansebanen BNP alternativet, helse- og sosialtjenestens bruttoproduktet sin andel av BNP er som i 2007 og veksten i etterspørsel følger i hovedtrekk Prosent økningen i BNP 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Veksten i BNP går ned fra om lag 3,5 årlig i 2008 til ned mot 1 % årlig fra 2025 De siste prognosene fra SSB viser at BNP vil falle til under 1 % allerede i 2009, med en svakere utvikling på 1 2 % økning og Anslagene for vekst i off konsum er imidlertid ikke redusert fra tidl. anslag, - snarere økt. 4,0 3, År Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

15 Resultater Nok helsepersonell på kort sikt, men feil fordeling? Personell med helse- og sosialfaglig utdanning samlet, balanse (forholdet mellom beregnet tilbud og beregnet etterspørsel) i arbeidsmarkedet fram mot 2030 målt i årsverk Forutsetningene på tilbudssiden er samme yrkesdeltaking og arbeidstid som i dag og samme studiekapasitet og gjennomføringsgrad som nå Etterspørsel er fremskrevet etter to ulke alternative baner: - Vekst i etterspørsel i samsvar med økn. I BNP (BNP altarnativet) - Vekst i etterspørsel beregnet ut fra alders og kjønnsrelaterte forbruksrater innenfor tjenesteområdene som i 2007, - ingen standardøkning (demografialternativet) Helse- og sosialpersonell samlet Balanse BNP Helse- og sosialpersonell samlet Balanse demografi Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

16 Resultater fra ulike HELSEMOD-alternativer 2008 Balanse mellom tilbud og etterspørsel i 2030 Variasjon etterspørsel Varaisjon tilbud Referansebanen (BNP) Demografi Høy Høyt Aktivitører Helsefagarbeidere Helse- og tannlegesekretærer Annen helse- og sosialutdanning, videregående opplæring Barnevernspedagog Bioingeniør Ergoterapi Fysioterapeut Helsesøster Jordmor Radiograf Sosionom Sykepleier Tannpleier Vernepleier Annen høyere helse- og sosialfaglig utdanning Farmasi Leger Psykologer Tannleger Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

17 Resultater, størst underdekning for helsefagarbeidere og sykepleiere Balanse i arbeidsmarkedet målt i årsverk (forholdet mellom beregnet tilbud og beregnet etterspørsel) for de største utdanningsgruppene i pleie- og omsorgstjenesten, helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere fram mot Forutsetningene på tilbudssiden er samme yrkesdeltaking og arbeidstid som i dag og samme studiekapasitet og gjennomføringsgrad som nå Etterspørsel er fremskrevet etter to ulke alternative baner som er illustrert her: - Vekst i etterspørsel i samsvar med økn. I BNP (hel linje) - Vekst i etterspørsel beregnet ut fra alders og kjønnsrelaterte forbruksrater innenfor tjenesteområdene som i 2007, - ingen standardøkning (stiplet linje) Helsefagarbeidere BNP Helsefagarbeidere demografi Sykepleiere BNP Sykepleiere demografi Vernepleiere BNP Vernepleiere demografi Samlet helsefagarb., sykepl. og vernepl.bnp Samlet helsefagarb., sykepl. og vernepl. demografi Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

18 Behov for leger Balanse i arbeidsmarkedet ( forholdet mellom beregnet tilgang og beregnet etterspøsel) for leger fram til Tar ikke hensyn til: -Kortere arb.tid for legene -Økt satsing innenfor primærhelsetjeneste -Styrking av kommunelegefunksjon, tilsyn i sykeheimer o.a. -Større grad av å være selvforsynt -Særlige satsinger dekkes innenfor vekstalternativet Balanse Demografi Balanse BNP Balanse Vekst Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

19 Disponering av legekapasitet på kort sikt, Tilbud og etterspørsel for leger i årsverk, i flg. HELSEMOD, ulike framskrivingsalternativ. Tilbud Demografi BNP Vekst År Årlig vekst Etterspørsel Årlig økn. ettersp. Etterspørsel Årlig økn. ettersp. Etterspørsel Årlig økn. ettersp I flg. HELSEMOD s framskriving av tilbudssiden i legemarkedet vil dette i perioden styrkes med 2040 årsverk. Dersom en legger til grunn at legedekningen skal være uendret i forhold til endringer i befolkningens størrelse og sammensetning (demografialternativet for etterspørsel) vil etterspørselen i samme periode øke med 1040 årsverk. Differansen på 1000 årsverk i 2013 vil da være den kapasitet som vil være tilstede for styrking av hele helsetjenesten ut over det som følger av endringer i befolkningen. I de fleste sammenhenger har Helsedirektoratet nyttet BNP alternativet som utgangspunkt for vurderinger av framtidige behov. Etter dette alternativet øker etterspørselen med 1552 årsverk i perioden Differansen på 488 årsverk i forhold til veksten på tilbudssiden vil være den kapasitet som er tilstede for styrking, ut over det som følger av antatt økonomisk utvikling. Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

20 HELSEMOD er et regneverktøy for framskrivinger Hva modellen ikke eller i mindre grad er følsom for: På tilbudssida: Det tar lang tid før modellen fanger opp lavere søkning / redusert studietilbud (ser bare på ferdige kandidater) Rekruttering fra utlandet / arbeidsinnvandring Utviklingstrekk for tilgang fra og avgang til andre næringer På etterspørselssida: Særlige satsinger, helsepolitiske reformer Økte behandlingsbehov som følge av medisinsk og teknologisk utvikling Endringer i privatomsorgen Private (kommersielle) helse- og omsorgstilbud Endringer i oppgaveutførelsen mellom profesjoner Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

21 Får vi det helsepersonellet vi trenger for morgendagens samfunn?? Det er ikke realistisk at hver arbeidstaker som kommer inn i arbeidsmarkedet skal være helse- / omsorgsutdannet. Norge har også internasjonale forpliktelser i forhold til etisk forvarlig rekruttering fra utlandet Derfor må vi ha alternative strategier Redusere behovet for personellvekst gjennom sterkere satsing på forebygging, aktivisering, rehabilitering, innovasjon og ny teknologi. Utnytte personellet bedre gjennom samhandling mellom helsetjenestenivå og styrking av støttefunksjoner slik at helsepersonell får arbeide med det de er utdannet for. Styrke rekrutteringsarbeidet og øke studiekapasiteten vesentlig der det er søkergrunnlag for det. Helse Nord, strategisk kompetanseplanlegging

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Rapporter 2009/9 Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN. VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030

HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN. VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030 HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Det nasjonale bildet... 3 Helse Bergen

Detaljer

Behovet for spesialisert kompetanse i. helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030

Behovet for spesialisert kompetanse i. helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Rapport IS-1966 Behovet for spesialisert kompetanse i Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten helsetjenesten En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 En status-, trend- og behovsanalyse

Detaljer

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035 Rapporter Reports 14/212 Kristian Roksvaag og Inger Texmon Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 235 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 212 Rapporter 14/212 Kristian Roksvaag

Detaljer

1.Innledning og sammendrag

1.Innledning og sammendrag 1.Innledning og sammendrag 1.1 Formål med rapporten Denne rapporten ser på utviklingen i utdanningskapasitet samt rekruttering av personell til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid i kommunene gjennom

Detaljer

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 SINTEF A851 RAPPORT Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 Nås Opptrappingsplanens mål innen 2008? Marian Ådnanes og Marit Sitter SINTEF Helse Januar 2007 SINTEF

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene?

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? NOTAT 2015:102 Tittel: Forfatter: Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge NIBR-notat: 2015:102 ISSN: 0801-1702 ISBN:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord I prosjektet Scenarier 2029 retter vi oppmerksomheten mot den fremtidige

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 RAPPORT 12/2009 Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisrapport 1: Mars 2009 Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss og Per Olaf Aamodt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8 2008/8 Notater Tonje M. Köber Notater Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St.

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Olavs Hospital Oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 Fremtidig sammensetting

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Økt levealder. - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster.

Økt levealder. - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster. Økt levealder - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster Caroline Moe Masteroppgave i samfunnsøkonomi Økonomisk institutt Universitetet

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015

Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2013-2015 Forord Dette dokumentet er en revidering av kompetanseplanen for helse- og omsorgstjenesten. Sist politisk behandlet i 2011. Hensikten med planen

Detaljer

Samhandlingsstatistikk 2011-12

Samhandlingsstatistikk 2011-12 12345678+910111213141=51617%=18192021221234067891011+121314151617%1819202122232*425*26=272829%303+132333435363738-39232*425*262708 39204567891011+1213141=51617%18192021221234567891011+1213141=51617%1819202122-232*425*262

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett pasient på rett sted til rett tid" Versjon av 25.9.2014 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Handlingsplanprosessen 2015-2018...4 2.

Detaljer

Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter

Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter Økonomiske analyser 5/2004 Befolkningsutvikling, arbeid og pensjonsutgifter Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen

Detaljer