Behovet for spesialisert kompetanse i. helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behovet for spesialisert kompetanse i. helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030"

Transkript

1 Rapport IS-1966 Behovet for spesialisert kompetanse i Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten helsetjenesten En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030

2 Heftets tittel: Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Utgitt: 02/2012 Bestillingsnummer: IS-1966 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Avdeling sykehustjenester Postadresse: Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Helsedirektoratet v/trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer: IS-1966 Layout: Mr. Who Trykk: Andvord Grafisk 2

3 Forord På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal Helsedirektoratet bidra i en gjenno mgang av spesialistområdet. Oppdraget er gitt i tildelingsbrevene til Helsedirektoratet , samt i brev om presisering av oppdrag vedrørende spesialistområdet av I hovedsak handler gjennomgangen av spesialistområdet om at det skal etableres en helhetstenkning for spesialistutdanning for helsepersonell. Det skal oppnås bedre samsvar mellom myndighet og ansvar på spesialistområdet. Gjennomgangen er basert på politiske føringer og samhandlingsreformen, og tar opp i seg hovedretningen som ligger til grunn i ny helse- og omsorgsplan ( ), lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid som trådte i kraft For å kunne foreta en gjennomgang av spesialistområdet, trenger vi mer kunnskap om hvilken spesialisert kompetanse det er behov for framover. Derfor har Helsedirektoratet foretatt en status- trend- og behovsanalyse som redegjør for dagens situasjon, samt helsesektorens framtidige behov for spesialisert kompetanse i helsetjenesten. Den foreliggende status-, trend- og behovsanalysen utgjør denne leveransen. Analysen ser på faktorer som avgjort vil virke inn på kompetansebehovet, slik som demografiske endringer, sykdomsutvikling, organisatoriske endringer slik som samhandlingsreformen, utvikling innen medisinsk teknologi og utstyr, samt innføring av mer kommunikasjonsteknologi. Tidshorisonten på analysen er fram mot Med en såpass lang tidshorisont, sier det seg selv at konklusjonene må bli overskriftsmessige og beheftet med betydelig usikkerhet. Å spå om fremtiden er ingen enkel oppgave. Vi må derfor presisere at en god del av konklusjonene må tolkes varsomt og at det kan skje endringer i forutsetningene som gjør at alle våre kvalifiserte gjetninger blir slått grundig til jorden. Å ikke tørre å spå, er om mulig en enda større risiko: det bildet som avtegner seg med hensyn til framtidig kompetansebehov, krever både felles planlegging av tiltak, klokskap, kombinert med nytenkning og en viss dristighet. Februar 2012 Bjørn-Inge Larsen Helsedirektør 3

4 Innhold Sammendrag 6 1 Bakgrunn 8 2 Om utredningen Mandatet Definisjoner og avgrensninger Oppbygging av analysen Organiseringen av arbeidet 11 DEL 1 STATUSANALYSE 3 Statusanalyse Om datagrunnlaget Dagens personellsituasjon Enkelte helsepersonellgrupper med spesialutdanning/spesialisering Tilfang av nyutdannede Arbeidsinnvandring Oppsummering av personellstatus 37 DEL 2 TRENDANALYSE 4 Trendanalyse Hvilke faktorer avgjør behovet for helsepersonell 43 5 Demografisk utvikling Datagrunnlaget Befolkningsutvikling på nasjonalt nivå Endringer i forsørgerbyrde Oppsummering av demografisk utvikling 48 6 Sykdomsutvikling Datagrunnlaget Konsekvensene av en eldre befolkning Sykdomsutviklingen i befolkningen generelt Endringer i andel minoriteter Oppsummering og konsekvenser for kompetansebehov 63 4

5 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten // En status-, trend- og behovsanalyse fram mot Medisinsk og teknologisk utvikling Utvikling innen medisin Utviklingen innen legemidler Utviklingen innen medisinsk teknisk utstyr Medisinsk-teknologisk utvikling Telemedisin E-helse Oppsummering og konsekvenser for kompetansebehov 71 8 Samhandlingsreformen to lover og en plan Innholdet i samhandlingsreformen Virkemidler i reformen Samhandlingsreformen og konsekvenser for kompetansebehov 76 9 Andre faktorer som påvirker kompetansebehovet Helsepolitiske satsningsområder Forhold internt i helsetjenesten Forhold utenfor helsetjenesten 80 DEL 3 BEHOVSANALYSE 10 Analyse og konklusjoner for kompetansebehov Hvordan påvirkes kompetansebehovet i helsetjenesten? Nærmere om de medisinske kompetansebehovene framover Samhandlingsreformen og nye lover som premiss for kompetansebehov Kompetansebehov i primærhelsetjenesten Kompetansebehovet i spesialisthelsetjenesten Forholdet mellom spesialisert og generalisert kompetanse System- og ledelseskompetanse En god bruk av tilgjengelig kompetanse eksempler på jobbglidning 98 Vedlegg 101 5

6 Sammendrag Det er for tiden stor oppmerksomhet rundt den kommende mangel på arbeidskraft og kompetanse i helsetjenesten. Framtidens kompetansebehov skapes i et komplekst samspill mellom en rekke faktorer, flere av dem er vanskelig å forutsi og å kvantifisere. I denne utredningen har vi imidlertid sett på de viktigste faktorene som vi ut fra dagens kunnskap antar vil påvirke behovet for generell og spesialisert kompetanse. En av de mest omtalte utfordringene, som også er godt dokumentert, er den forestående endringen i aldersprofil. Fram mot 2030 vil andelen eldre øke sterkt, med tilsvarende reduksjon i andelen yngre: aldersgruppen over 67 år vil øke med 64 % og de over 80 år vil øke med 56 %. Med kunnskap om nåværende forbruk av helsetjenester, vet vi at eldre over 70 har fem ganger høyere forbruk av sykehustjenester enn yngre aldersgrupper. Endringer i sykdomsutvikling vil ikke utgjøre noen store utfordringer, men vil på sikt få konsekvenser for behovet for både generell og spesialisert kompetanse. Samhandlingsreformen representerer en desentralisering av oppgaver, og dermed av kompe tansebehov. Jo mer desentralisering til primærhelsetjenesten av de store gruppene, desto større behov for breddekompetanse. Siktemålet er at færre skal behandles i spesialisthelsetjenesten. Når primærhelsetjenesten i større grad skal diagnostisere, behandle og følge opp en stor gruppe eldre med aldersrelaterte sykdommer, vil det oppstå et økt behov for kompetanse innen oppfølging av sykdommer som hjerte-/karlidelser, kreft, lungesykdommer (KOLS, astma), nyresvikt, muskel- og skjelettlidelser, diabetes type 2, sansetap, inkontinens, samt alderpsykiatriske sykdommer som eksempelvis demens. Diagnostisering og behandling av sykdommer vil også kunne utføres av primærhelsetjenesten, avhengig av hvilken oppgavefordeling som velges. Diagnostisering og behandling av kreft og hjerte-/kar vil trolig hovedsakelig fortsatt være en oppgave for spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten vil videre få flere oppgaver knyttet til de store grupper pasienter med vanlige og kroniske sykdommer. Det forventes eksempelvis økning i både fedme, lungesykdommer (KOLS, astma), allergier, samt angst og depresjon. For noen grupper innvandrere med ikke-norsk/etnisk bakgrunn, er forekomsten av noen sykdommer høyere enn blant etnisk norske, noe som vil medføre endrede kompetansebehov. Dette tilsier at primærhelsetjenesten også bør ha såpass spesialisert kompetanse innen disse mest forekommende områdene at unødvendige innleggelser unngås. Dette aksentuerer også behovet for god sorteringskompetanse i førstelinjen, med lett tilgang til veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Med etablering av akuttfunksjoner lokalt, vil også primærhelsetjenesten måtte ha god kompetanse innen akuttmedisin. Økt vekt på folkehelse og forebyggende virksomhet betyr økt kompetansebehov i primærhelsetjenesten innen holdningsskapende arbeid, klinisk ernæring, fysisk aktivitet, samfunnsmedisin, samfunnsvitenskap og samfunnspsykologi. Spesialisthelsetjenesten vil i framtiden få mer spesialiserte funksjoner og oppgaver. Diagnosti sering og behandling av mange sykdommer (som hjerte-karsykdommer, kreft 6

7 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten // En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 og de fleste sykdommer som krever avansert diagnostisering eller kirurgiske inngrep) vil fortsatt foregå i spesialisthelsetjenesten. Moderne teknologi innen medisinsk diagnostisering og behandling antas imidlertid å være den aller viktigste driveren for kompetansebehovet framover. Med innføring av ny medisinsk teknologi vil behovet for kompetanse innen for eksempel molekylærbiologi, klinisk farmasi, immunologi, nukleærmedisin, genetikk og hematologi øke. Det vil bli mer behov for nyere fagområder i helsetjenesten som informatikk, nanoteknologi og medisinsk fysikk. I løpet av de neste 20 årene vil trolig kommunikasjonsteknologien føre til helt andre måter å kommunisere på, noe som vil få stor innvirkning på hvordan helsetjenesten drives. Det vil bli økt behov for både å drifte teknologi, til å utnytte teknologien effektivt blant helsepersonellet som benytter den, samt å utvikle organisasjonen i takt med innføring av ny teknologi. Gjennom samhandlingsreformen får spesialisthelsetjenesten også større veiledningsansvar overfor primærhelsetjenesten, noe som bør resultere i økt og utvidet veiledningskompetanse. Innføring av samhandlingsreformen betinger endelig en ny type kompetanse som kan lette samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette blir ofte kalt samhandlingskompetanse. Mer konkret omfatter det kompetanse i koordinering av tjenestetilbud, kommunikasjon og tilretteleggig for gode og effektive pasientforløp. Med dette framtidsbildet, blir det avgjørende at tilgangen på rett kompetanse blir tilstrekkelig. Personellsituasjonen og data om tilgang og aldersprofiler innen de ulike yrkesgruppene tegner at bilde som gir grunn til en viss uro. Det utdannes eksempelvis svært få spesialister innen geriatri, genetikk, nukleærmedisin, hematologi og immunologi per år. Aldersprofilen eksempelvis blant jordmødre, psykiatriske sykepleiere og helsesøstre er såpass skjev at det forventes en stor avgang de nærmeste årene. I utredningen er det også gitt en viss vurdering av hvilke type kompetanse det muligens vil bli mindre behov for. Selv om det knytter seg stor usikkerhet til framtidsbildet, er det mye som tyder på at med ytterligere redusert liggetid i speisialisthelsetjenesten vil det bli mindre behov for pleiepersonell. Med økt bruk av moderne kommunikasjonsteknologi vil muligens også de tradisjonelle helsesekretærene miste noe av sin funksjon. Førstelinjen, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, vil få en enda viktigere sorteringsfunksjon, noe som tilsier behovet for solid klinisk kompetanse og god systemforståelse for å utføre den ansvarsfulle oppgaven å lose pasienter til rett sted i behandlingssystemet. For å oppnå gode og effektive pasientforløp er det bli avgjørende at det satses på forbedringskunnskap. Forbedringskunnskap består både av fagkunnskap, men også av kunnskap om organisasjon, arbeids- og endringspsykologi og om statistikk. Sist, men ikke minst vil kravet til god ledelse i helsesektoren bli enda viktigere i årene som kommer. Å høyne kompetansen i ledelse og organisasjonsutvikling blir avgjørende for å få til både nødvendig omstilling og gode pasientforløp, samt hensiktsmessig utnyttelse av kompetanse og ressurser for øvrig. Dette vil kreve stor grad av helhetstenkning, samhandlingskompetanse og svært godt utviklet systemforståelse. 7

8 1 Bakgrunn Norge har i dag et av verdens beste helsevesen som innbyggerne kan benytte uten store kostnader for den enkelte. I 2000 lå Norge på 11. plass på verdensbasis på WHOs rankingliste over de beste helsetjenestene. Til tross for dette, står vi overfor store og komplekse utfordringer. Disse utfordringene er beskrevet i flere utredninger: En stadig større andel eldre befolkning, økning i visse behandlingsintensive sykdommer og store utfordringer knyttet til økonomisk balanse. Personellkostnader utgjør ca. 60 % av kostnadene i spesialisthelsetjenesten. Personellutviklingen blir dermed avgjørende for å få god kostnadskontroll i helsesektoren. I flere utredninger er det kommet analyser som viser at vi går mot et stort underskudd på helsepersonell framover. HELSEMOD (2007) har konkludert med at det særlig vil bli mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere, men også et visst underskudd på bioingeniører, fysioterapeuter og tannleger. I de regionale helseforetakene er det også gjort analyser som viser tilsvarende konklusjoner. En del andre helsepersonellgrupper er ikke eksplisitt nevnt i HELSEMOD. Felles for analysene er at de er basert på fremskrivninger av demografiske størrelser, utdanningsstatistikk og vurderinger av hvilke drivere som vil være med på å forme helsetjenestens kompetansebehov. Dette er gode analyser å legge til grunn for å kunne planlegge for rett kompetanse på rett nivå i helsetjenesten. Samtidig står vi overfor en stadig mer kostnadsdrivende helsetjeneste som krever aktive styringsgrep for å få kostnadene under kontroll. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet en analyse som ikke er knyttet opp mot de enkelte helsepersonellgrupper, men mot det kompetansebehovet vi kan se vil endre seg som følge av faktorer vi vet eller antar vil påvirke behovet. 8

9 2 Om utredningen 2.1 Mandatet Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å foreta en bred gjennomgang av spesialistområdet (oppdragsbrev av ). Ett av områdene som skal vurderes er om den nåværende spesialitetsstrukturen for leger er i tråd med kommende behov for kompetanse. Et annet område er å se om andre enn dagens yrkesgrupper (leger, tannleger og optikere) bør få offentlig spesialistgodkjenning. For å kunne gjøre disse vurderingene på et så godt grunnlag som mulig, har Helsedirektoratet i denne utredningen foretatt en analyse av det kommende behovet for spesialisert kompetanse. Når behovet for spesialisert kompetanse skal vurderes, kan det ikke gjøres uavhengig av behovet for generell kompetanse. I utredningen har vi derfor i mange sammenhenger omtalt mer generelle kompetansebehov. I vårt arbeid har dette vært nødvendig for å kunne sortere ut de områdene med behov for spesialisert kompetanse. Vi har også i det innledende kapittelet om personellstatus, inkludert personellsituasjonen i hele helse- og omsorgssektoren, nettopp fordi kompetansebehovet i én del av tjenesten er avhengig av de øvrige delene. 2.2 Definisjoner og avgrensninger Formålet med utredningen er å få et bilde av framtidens behov for spesialisert kompetanse i helsetjenesten. Med spesialisert kompetanse menes kompetanse som tilegnes både gjennom spesialutdanninger og offentlig godkjente spesialistutdanninger, samt gjennom lang praksis. Begrepet kompetanse stammer fra det latinske ordet competentia som betyr å være funksjonsdyktig eller å ha tilstrekkelig kunnskap, vurderingsevne, ferdigheter eller styrke til å utføre oppgaver og oppnå ønskede resultater. Det latinske begrepet competere kan best oversettes med å komme sammen, mestring. Vi vil i utredningen benytte en anerkjent definisjon av Linda Lai: Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Linda Lai 2004) 9

10 Det skilles ofte mellom formell, uformell og ikke-formell kompetanse. Formell kompetanse er dokumentert gjennom vitnemål eller andre offisielle papirer fra offentlige skoler eller utdanningsinstitusjoner. Uformell kompetanse derimot, er kunnskap og ferdigheter som er tilegnet gjennom opplæringssituasjon, der det ikke er utstedt offentlig dokumentasjon. Ikke-formell kompetanse er kunnskap og ferdigheter som er tilegnet utenfor organisert opplæring, som gjennom deltakelse i fritidsaktiviteter, frivillig arbeid og gjennom lønnet og ulønnet arbeid. Ikke-formell kompetanse er som hovedregel ikke dokumentert. Kompetanse er i vår utredning ikke knyttet til noen bestemt profesjon, men et område som alle profesjoner i prinsippet kan tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen. Spesialisert kompetanse vil måtte bygge på grunnutdanninger og er således mer profesjonsavhengig. Spesialutdanning er videreutdanninger som er studiepoenggivende utdanning og som tilbys av universiteter og høgskoler og er ofte praksisbaserte. Bransjevise spesialistutdanninger er videreutdanninger som ikke er forskriftsregulert, og som inkluderer en stor grad av veiledet praksis i tillegg til krav om gjennomgåtte kurs. Det er yrkesorganisasjonene selv som oppretter og nedlegger spesialitetene, og som godkjenner kandidatene. Et eksempel her er psykologspesialistene. Av kapasitetsgrunner har vi også avgrenset analysen til kun å omfatte helsepersonell. Med helsepersonell mener vi personell med autorisasjon (Lov om helsepersonell 48) eller lisens (Lov om helsepersonell 49) i helsetjenesten eller apotek som utfører helse hjelp, samt elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsehjelp. I denne utredningen skal helsepersonell forstås som personell med autorisa sjon som nevnt i helsepersonelloven 48. Med samhandlingsreform og nye lover som regulerer folkehelsearbeid og kommunale helse- og omsorgstjenester, anses det uhensiktsmessig å omhandle kompetansebehovet i primær- og spesialisthelsetjenesten separat. De forestående omleggingene vil medføre en endring i kompetansefordeling, og det er det totale behovet for spesialisert kompetanse som er interessant når fremtiden skal planlegges. For å danne seg et bilde av behovet for spesialisert kompetanse, må vi først se på beholdningen av kompetanse totalt. Derfor har vi innledningsvis i statusanalysen (kapittel 3) inkludert alt personell i helse- og omsorgstjenesten, også de som ikke er helsepersonell. Deretter omtales enkelte helsepersonellgrupper med spesialutdanning eller spesialisering. I analysen av fremtidig behov for spesialisert kompetanse (kapittel 11), vil vi derimot ikke ha fokus på de ulike yrkesgruppene, men på hvilke områder det er større eller mindre behov for spesialisert kompetanse. Et slikt område kan eksempelvis være spesialisert kompetanse på behandling og oppfølging av diabetes. 10

11 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten // En status-, trend- og behovsanalyse fram mot Oppbygging av analysen Analysen er bygget opp med en innledende statusanalyse (del I) som inneholder nøkkel tall tilknyttet de største og mest sentrale helsepersonellgruppene/profesjonene. Her fremkommer også antall og type spesialutdanning/spesialisering tilhørende den enkelte gruppe/profesjon, der dette finnes. Del II inneholder en trendanalyse som tar utgangspunkt i de viktigste faktorene som vi antar påvirker behovet for kompetanse: Demografisk utvikling Endring av sykdomsbildet Medisinsk og teknologisk utvikling Samhandlingsreformen Andre faktorer som sterkere pasientrettigheter, endringer i pasientrollen, forekomst av deltid m.v. Rapporten avslutter med en behovsanalyse (del III) som analyserer hvordan alle enkeltfaktorene virker sammen, og antyder hvilke konsekvenser dette vil ha for det framtidige behovet for mer spesialisert kompetanse. Det har vært en premiss at eksisterende analyser og utredninger skal benyttes der det er hensiktsmessig. 2.4 Organiseringen av arbeidet Utredningen er gjennomført av en bredt sammensatt prosjektgruppe i Helsedirektoratet bestående av: Anders Ledsak Nordlund, Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Bente Moe, Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Elin Johanne Sæther, Avdeling allmennhelsetjenester Elin Østli, Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Guro Berge Smedshaug, Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Helga Katharina Haug, Avdeling omsorgstjenester Jan Tvedt, Avdeling psykisk helse og rus Katrine Fjære Gram, Avdeling personell og utdanning Kirsti Strand, Avdeling statistikk Målfrid Monge, Avdeling ehelse Nasrin Jamedari, Avdeling ehelse Rut Prietz, Avdeling psykisk helsevern og rus 11

12 Prosjektet har vært forankret i Avdeling for sykehustjenester ledet av avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann med seniorrådgiver Irene Sørås som prosjektleder. I tillegg har flere andre bidratt vesentlig til innhold og analyse, blant annet seniorrådgiverne Ingunn Løvstad Sørensen og Jørgen Holmboe i Helsedirektoratet. Det ble også avholdt en workshop med over 90 deltakere fra helsetjenesten og yrkesorganisasjonene, samt Spekter. Resultatene fra denne workshopen er innlemmet i rapporten. Yrkesorganisasjonene og SBB har bidratt med statistikk underveis i arbeidet. 12

13 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten // En status-, trend- og behovsanalyse fram mot

14 14 DEL 1 Statusanalyse

15 15

16 DEL 1: Statusanalyse 16

17 3 Statusanalyse 3.1 Om datagrunnlaget I denne første delen av utredningen ser vi på nåværende status på personellområdet. Personellbeholdningen, samt tilvekst og avgang er faktorer som påvirker kompetansebehovet. Personellsituasjonen i helsesektoren kan imidlertid ikke ses på isolert: Behovet for personell i en sektor påvirkes av personelldekning i tilgrensende sektorer. Derfor tar statusanalysen innledningsvis med data for både helse- og omsorgs sektoren. Hoveddelen av framstillingen gjelder likevel helsesektoren, både kommune- og spesialist helsetjenesten. Videre tar kapittelet for seg helsepersonell med spesialutdanning eller spesialistkompetanse (se definisjon i avsnitt 2.2). Dette indikerer at kun de helsepersonell gruppene som har slik utdanning eller som vi har data for vil bli kommentert spesielt. De generelle oversiktene over personell er hentet fra SSB. Data om de ulike helsepersonell grupper med spesialutdanning eller spesialistkompetanse er hentet fra de ulike yrkesorganisasjonene. Gjennom brev etterspurte vi følgende data fra yrkesorganisasjonene: Nøkkeltall over antall ansatte og årsverk for yrkesgruppen, fordelt på geografi (fylkesvis) Antall ansatte (årsverk) med spesialisering, fordelt på type spesialisering Alders- og kjønnsfordeling for hele gruppen og innen de ulike spesialiseringene Antall norske vs. utenlandske utdannede, gjerne utviklingen de siste 10 år Fordeling på sektorer; primær-, spesialisthelsetjeneste og privat virksomhet Både på grunn av tidsfaktoren og manglende data, har ikke yrkesorganisasjonene hatt fra hver yrkesorganisasjon. Det må også tas et generelt forbehold om at medlemsregistrene ikke alltid stemmer overens med faktisk antall yrkesutøvere, da disse avhenger av at medlemmene rapporterer inn endringer om blant annet arbeidsforhold. Det har derfor ikke vært mulig i denne rapporten å gi et nøyaktig helhetsbilde av status vedrørende helsepersonell og status vedrørende spesialisert personell. I kapittelet gir vi et overordnet bilde av personellsituasjonen. Det er særlig tallmateriale som kan ha konsekvenser for kompetansebehovet som er særlig omtalt. For mer de taljert informasjon om hver yrkesgruppe vises det til tabelloversikter i vedlegg. 3.2 Dagens personellsituasjon Det finnes 29 grupper helsepersonell i Norge som jobber innenfor helse- og sosialsektoren. 1 Tabell 3.1 inkluderer alle personellgruppene og er oppdelt i 18 kategorier. 1 Helse- og sosialnæringen omfatter alle virksomheter innen helse- og sosialsektoren, med unntak av sosialtjenester uten botilbud som barnehager og skolefritidsordninger. I tallmaterialet fra SSB ligger også private virksomheter som utfører tjenester etter avtaler med kommuner og helseforetak. Her brukes tall for helse- og sosialsektoren, da vi ikke har fått tilsvarende detaljerte data når det gjelder helse- og omsorgssektoren sett under ett. 17

18 DEL 1: Statusanalyse Tabell 3.1 Antall sysselsatte og årsverk innenfor helse- og sosialnæringen etter utdanning, 2007, 2008 og Personell i helse- og sosialtnæringen, sysselsatte og årsverk etter utdanning 4 kv Kv Sysselsatte Avtalte årsverk Endring i årsverk Pers. uten helse og sos. faglig utd ,2 % Helsefagarbeidere Hjelpepleiere ,4 % Omsorgsarbeidere ,0 % Helsesekretærer ,9 % Øvrige med videregående opplæring ,2 % Sum pers. med viderg. opplæring ,9 % Sykepleiere ,8 % Sykepleiere med spesialutdanning ,0 % Helsesøstre ,6 % Jordmødre ,3 % Sum sykepleiere ,2 % Fysioterapeuter ,7 % Ergoterapeuter ,4 % Sum ergoterapeuter og fysioterapauter ,1 % Barnevernspedagoger ,9 % Sosionomer ,0 % Vernepleiere ,3 % Sum barnevernsped, sosion og vernepl ,7 % Annet høgskoleutdannet personell ,7 % Sum høgskoleutdannet personell ,6 % Leger og legespesialister ,7 % Psykologer ,9 % Øvrig universitetsutdannet personell ,0 % Sum universitetutdannet personell ,0 % Sum sysselsatte/ årsverk ,5 % Årlig vekst 1,9 % 1,1 % 1,0 % 2,0 % 2,4 % 1,2 % Andel med helse- og sosialfaglig utdanning 65 % 66 % 67 % 70 % 71 % 71 % Kilde: Statistisk sentralbyrå SSB, registerbasert personellstatistikk 18

19 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten // En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 De samlede årsverkene utgjør som tabellen viser, opp mot Tabellen viser at den aller største gruppen er personell med høgskoleutdanning (37 % av årsverkene i 2009). Av disse utgjør sykepleierne den største gruppen (inkl. jordmødre, helsesøstre og andre spesialsykepleiere), med omtrent sysselsatte og årsverk eller ca 22 % av årsverkene. Helsefagarbeidere (inkl. omsorgsarbeidere og hjelpepleiere) utgjør sysselsatte ( årsverk) i 2009, noe som tilsvarer nesten 19 % av års verkene. Det er verdt å merke seg at personell uten helse- og sosialfaglig utdanning utgjør nesten 29 % av årsverkene i Fra 2007 til 2009 økte både antall sysselsatte og antall årsverk med omtrent eller 3,3 %. De fleste personellkategoriene har en jevn økning i løpet av de tre årene. Det er en relativt stor vekst i gruppen universitetsutdannet personell med gjennomsnittlig 9 % økning i antall årsverk, hvorav psykologer har den største veksten med 12,9 %. For yrkesgrupper med høgskoleutdanning er gjennomsnittsveksten 5,6 %, mens gruppen sykepleiere med spesialutdanning har en vekst på hele 13 % Kommunehelsetjenesten Tall fra 2009 viser at omtrent personer utfører til sammen omlag årsverk innen det som betegnes som helse- og sosialtjenesten i kommunene. I perioden fra har veksten i sysselsatte årsverk vært på 5 %. Det viser seg at psykologene har den største veksten med hele 25 %, og sykepleiere med 16 % (jf tabell 1 i vedlegg). Når det gjelder legeårsverk, finner vi at størsteparten av legeårsverkene i kommunehelsetjenesten er næringsdrivende fastleger (73,3 %) og kun 3 % er næringsdrivende leger utenfor fastlegeordningen (jf tabell 2 i vedlegg). Legene i kommunehelsetjenesten i arbeider i hovedsak med diagnose, behandling og rehabilitering (82 %). Kun 8,5 % brukes innen institusjoner for eldre og funksjonshemmede. Tabell 3.2 Legeårsverk i kommunehelsetjenesten etter virkeområde, Legeårsverk i kommunehelsetjenesten Prosent (årsverk) Diagnose, behandling og rehabilitering 3 894,9 82 % Skole/helsestasjon 205,2 4,3 % Miljørettet helsevern 66,0 1,4 % Annet førebyggende arbeid 83,9 1.8 % Institusjoner for eldre og funksjonshemmede 404,0 8,5 % Administrasjon 88,1 1,9 % Leger i alt 4 742,0 100 % Kilde: SSB 19

20 DEL 1: Statusanalyse Spesialisthelsetjenesten Det har skjedd en sterk vekst i antall årsverk i spesialisthelsetjenesten i perioden med hele 52 %. Særlig har psykologene vokst som yrkesgruppe med en økning på hele 276 % i tidsperioden. Det er likevel verdt å merke seg at psykologene kun utgjør 3 % av de totale årsverkene i 2007, og fortsatt utgjør en liten yrkesgruppe i spesialisthelsetjenesten. Det er sykepleierne som utgjør den største gruppen, med vel 34 % av årsverkene, og for denne yrkesgruppen er veksten hele 70 %. Samtidig ser vi at hjelpepleierne har blitt kraftig redusert med hele 33 %. Tabell 3.3 Personellutviklingen i spesialisthelsetjenesten, 1990, 1995, 2000, 2005 og Endring Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Prosent Leger % Psykologer % Offentlig godkjente sykepleiere % Hjelpepleiere % Annet personell i pasientrettet arbeid % Ansatte innen administrasjon/kontor, service-, tekniske og/eller driftsfunksjoner ,7 % Sum % Kilde: SSB Årsverk som mål på arbeidskraft er imidlertid ingen éntydig størrelse. Blant annet vil lange fravær utgjøre en arbeidskraftsreduserende faktor. For å få et bilde av effektiv arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten, gis en oversikt som viser avtalte årsverk ved alle somatiske institusjoner fordelt på år og utdanning. 2 Årsverk er antall heltidsansatte og deltidsansatte (omregnet til heltidsansatte) pr. 31. desember i rapporteringsåret. Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert i statistikken fra og med Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjon er inkludert i statistikken for somatiske institusjoner. 20

Fremtidens legespesialister

Fremtidens legespesialister IS-2079-2 Fremtidens legespesialister En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold 1 Heftets tittel: Fremtidens legespesialister Utgitt: Juni/2014 Bestillingsnummer: IS-2079-2 ISBN-nr. 978-82-8081-291-9

Detaljer

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 SINTEF A851 RAPPORT Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 Nås Opptrappingsplanens mål innen 2008? Marian Ådnanes og Marit Sitter SINTEF Helse Januar 2007 SINTEF

Detaljer

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12 Delutredning 1 Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper Helsedirektoratet 01.02.12 2 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Oppdraget og tidligere utredninger... 5 2.1 Beskrivelse

Detaljer

HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN. VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030

HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN. VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030 HISTORISK UTVIKLING OG FREMTIDIG BEHOV FOR PERSONELL I HELSE BERGEN VEDLEGG til Kompetansestrategi for Helse Bergen 2015-2030 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Det nasjonale bildet... 3 Helse Bergen

Detaljer

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Rapporter 2009/9 Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi:

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord I prosjektet Scenarier 2029 retter vi oppmerksomheten mot den fremtidige

Detaljer

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør:

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035 Rapporter Reports 14/212 Kristian Roksvaag og Inger Texmon Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 235 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 212 Rapporter 14/212 Kristian Roksvaag

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 utredningsserie Statens helsetilsyn 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 Odontologiske spesialisttjenester Utdanning av spesialister og opprettelse

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8 2008/8 Notater Tonje M. Köber Notater Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer