MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Kl Befaring barnehage Øygardsjordet og Grandgard (frammøte Rådhuset) Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 76/11 77/11 78/11 79/11 80/11 81/11 82/11 83/11 84/11 ORIENTERING DELEGERTE SAKER UTVIDET FORSTUDIE/UTBYGGING AV DOKKA BARNEHAGE SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING AV HJEMMESIDER TORPA LANDBRUK SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT "KVINNOVASJON" 2011 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL GNR. 41 BNR. 150 I NORDRE LAND. SØKNAD OM BYGGING AV NY VEG OG EVT. KJØP AV KOMMUNAL GRUNN IKS - SELSKAPSAVTALE - GJØVIK KRISESENTER IKS FINANSREGLEMENT

2 85/11 86/11 87/11 88/11 SPÅTIND RA. - KLAGE FRA HANDELSBANKEN PÅ NORDRE LAND KOMMUNES KRAV OM LEGALPANT FOR KOSTNADER PÅLØPT I JANUAR OG FEBRUAR KLP - EGENKAPITALINNSKUDD KVARTALSRAPPORT 2011 BUDSJETT 2012 OG HANDLINGSPLAN FREMDRIFTSPLAN 89/11 Unntatt offentlig Ofl 13 KLAGE PÅ VEDTAK OM STARTLÅN NORDRE LAND KOMMUNE, den 25. august Liv Solveig Alfstad ordfører

3 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 76/11 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 10349/11 Møtedato: Arkivsaksnr.: 11/2163 Saksbeh.: Vigdis Hagenborg Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /11 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERING 1. Flytting av mottaket for NAV v/bjørn Kasper Sørum NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. august Jarle Snekkestad Rådmann Vigdis Hagenborg

4 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 77/11 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 10517/11 Møtedato: Arkivsaksnr.: 11/2188 Saksbeh.: Vigdis Hagenborg Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /11 Saksbehandler: VIH Utskrift til: DELEGERTE SAKER 11/ DS 5/11 SIF//JON U63 &18 Synnfjelløypene Søknad innvilget SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING BESTEMT ANLEDNING- SYNNFJELLAVOEN 11/ DS 6/11 TDEI//AKH EIEND 124/322 Oddgeir Låksrud og Hanne Bergum Søknad innvilget KJØP AV TOMT G22, GNR.124 BNR. 322 I TONLIA. 11/ DS 7/11 TDEI//AKH EIEND 124/313 Eirik Gjerdalen og Anne Ulvesveen Søknad innvilget KJØP AV TOMT GNR. 124 BNR. 313 I TONLIA 11/ DS 8/11 SIF//JON U63 &18 Valatun Krets Søknad innvilget SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING - VALATUN KRETS 11/ DS 9/11 SIF//JON U63 &18 Kari Myrvang Stubberud Søknad innvilget SØKNAD OM SKJENKEEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING - NASHAUGSÆTRA NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. august Jarle Snekkestad Rådmann Vigdis Hagenborg

5 Side 5

6 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 78/11 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 10520/11 Møtedato: Arkivsaksnr.: 11/1581 Saksbeh.: Inger Berit Heimdal Arkivnøkkel.: A10 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for levekår /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Formannskapet /11 Saksbehandler: IBH Utskrift til: UTVIDET FORSTUDIE/UTBYGGING AV DOKKA BARNEHAGE Sammendrag: I tråd med kommunestyrets vedtak i møte legges det fram en utvidet forstudie som har utredet nærmere lokaliseringsalternativene Grangard og Øygardsjordet når det gjelder modulbygg og tradisjonell byggemåte for fem avdelingers barnehage. Forstudiet viser en oppdatert behovsanalyse som konkluderer med et behov for fem nye avdelinger. Forstudiet beskriver kostnader ved ulike byggemetoder på begge steder og kostnader til veg, tomt, parkering og uteområde, samt vann og avløp. Forstudiet beskriver i tillegg nødvendige prosesser når det gjelder regulering av arealbruk på begge steder. Rådmannen anbefaler at det bygges fem nye permanente avdelinger på Øygardsjordet med bruk av eksisterende moduler. Vedlegg: Tillegg til fagrapport utvidet forstudie Utbygging av Dokka barnehage m/vedlegg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Fagrapport forstudie juni Utbygging av Dokka barnehage Kommunestyresak 36/11 Saksopplysninger: Jeg viser til kommunestyrets møte hvor sak 36/11 hvor Fagrapport forstudie Utbygging av Dokka barnehage, ble behandlet. Kommunestyret gjorde følgende vedtak i saken: 1. Det bygges to nye avdelinger på Furulund i tradisjonell byggestil. Det legges fram i neste kommunestyremøte en ny utvidet forstudie av fem avdelingers modulbygg og tradisjonelt bygg på Øygardsjordet og Grandgard.

7 2. Et godt friluftstilbud integreres i alle barnehager, med tilgang til grillhytte/lavvo i nærliggende område. 3. Behovet for permanente barnehageplasser kvalitetssikres i forbindelse med forprosjektet. 4. Utgifter til gjennomføring av utvidet forstudie Øygardsjordet/Grandgard, samt forprosjekt Furulund dekkes av tidligere gitt bevilgning til utbygging av Dokka barnehage. Kommunestyret ønsket en utvidet forstudie av utbygging ved Dokka barnehage for alternativene Grangard og Øygardsjordet når det gjelder følgende forhold: KOSTNADSOVERSLAG: Mer detaljert kostnadsoverslag og realisme i utbygging på Grangard og Øygardsjordet Både moduler og tradisjonell byggemetode utredes på begge steder. Merkostnad med vei, tomt, parkering, og uteområde. Merkostnader med vann og avløp, - og hvor dette skal belastes, jf. påkobling av privatboliger i området. Evt. merkostnader ved selve bygget ved bygging i skrått terreng på Grangard. Utrede evt. begrensninger og nødvendige prosesser for bruk av Grangard. o Mulighet for riving av eksisterende bygg o Behov for regulering og evt anslag på tidsplan o Evt omdisponering av innmark og betydningen av det for regulering. BEHOVSANALYSE: Kvalitetssikre behovet mht nye tall fra SSB, og lokal erfaring med utvikling av etterspørsel Prosjektgruppa har utarbeidet et tillegg til fagrapporten, med nye analyser og beregninger, som kvalitetssikrer og utreder nærmere det kommunestyret har ønsket. Vurdering: Rådmannen understreker at dette er en utvidet forstudie med svært kort tidsfrist på grunn av ferietid, hvor det ikke har vært tid til en omfattende utredning. Rådmannen mener imidlertid at den har svart på de spørsmålene/forholdene som kommunestyret ville ha utredet nærmere. Rådmannens vurderinger er gjort på grunnlag av sak 36/11 og fagrapporten fra juni 2011, i tillegg til utvidet forstudie, og mener dette er et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag og understreker også at det er viktig at det tas en beslutning på dette tidspunktet på grunn av framdriften. Rådmannen slutter seg til de vurderingene som er gjort i prosjektet. Behovsanalysen er basert på nye tall fra SSB, og understøtter behovet for fem nye avdelinger, forutsatt at nye avdelinger på Furulund dimensjoneres inntil 2 ½ avdeling. Fortsatt legger rådmannen til grunn innholdet i kvalitetsmeldingen og forskningsrapporten framlagt i Fagrapporten, som viktige føringer for utbygging av ny barnehage. Side 7

8 Lokaliseringsalternativene Grangard og Øygardsjordet er godt utredet, når en ser ny utredning i Utvidet forstudie sammen med Fagrapporten. Dette utgjør samlet et godt grunnlag for valg. Rådmannen støtter prosjektgruppas oppsummeringer i Utvidet forstudie, hvor de står igjen med to aktuelle alternativer, Grangard med tradisjonell byggemetode og Øygardsjordet med modulbygg. Investeringskostnader ved Grangard er beregnet til kr med offentlig vann og avløp og kr med egen vann og avløp. Investeringskostnader ved Øygardsjordet utgjør kr I tillegg til investeringskostnadene er det også andre momenter som underbygger at Øygardsjordet med modulbygg bør foretrekkes. Det gjelder tidligere arealvalg i kommuneplansammenheng, tilgjengelighet, transportbehov og klimagassutslipp, og konsekvenser for barnehagedriften ved en lengre planprosess på Grangard. I tillegg til investeringskostnader for fem nye avdelinger, kommer investeringskostnadene ved nye avdelinger i Furulund. På denne bakgrunn foreslår rådmannen utbygging av fem nye avdelinger på Øygardsjordet med moduler som byggemetode. Det ligger inne budsjetterte midler til utbyggigen fra tidligere års budsjetter. Ytterligere finansieringsbehov vil bli lagt fram som egen sak i kommunestyret etter at forprosjektet har lagt fram sin rapport. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Det utbygges nye permanente barnehageplasser med fem avdelinger på Øygardsjordet, med utkjøp av midlertidige moduler som byggemetode. 2. Det iverksettes et forprosjekt i tråd med bestemmelsene i økonomireglementets pkt. 9, med endelig finansieringsvedtak i kommunestyret før hovedprosjektet igangsettes. 3. Utgifter til gjennomføring av forprosjektet dekkes av tidligere gitt bevilgning til utbygging av Dokka barnehage. NORDRE LAND KOMMUNE, den 25. august 2011 Jarle Snekkestad Rådmann Inger Berit Heimdal kommunalsjef Side 8

9 Side 9

10 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 79/11 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 5675/11 Møtedato: Arkivsaksnr.: 11/1287 Saksbeh.: Stine Røen Arkivnøkkel.: 223 V1 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /11 Formannskapet /11 Saksbehandler: STR Utskrift til: Økonomiansvarlig og søker. SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING AV HJEMMESIDER TORPA LANDBRUK Sammendrag: Odd Harald Bergli, Hjalmar Nereng og Werner Sveum samarbeider om en felles hjemmeside for å markedsføre sine enkeltpersonforetak som tilbydere av grave-, transport-, landbruks- og konsulenttjenester og Torpa som bygd, De søker om kr ,- i støtte fra kommunens næringsfond til å oppgradere hjemmesiden, utvikle ny logo og profileringsmateriell. Etter å ha gjort en helhetsvurdering innstiller rådmannen på et tilskudd på kr ,-, som finansieres med overføring fra kommunens næringsfond. Vedlegg: Søknad fra Torpa Landbruk, mottatt 12. mai Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Odd Harald Bergli, Hjalmar Nereng og Werner Sveum samarbeider om en felles hjemmeside for å markedsføre sine enkeltpersonforetak som tilbydere av grave-, transport-, landbruks- og konsulenttjenester og Torpa som bygd. De har fått opprettet en hjemmeside, med bistand fra Torpa PC Tjenester. Tanken bak sidene er i tillegg til å markedsføre sine tjenester og kompetanse, også å bevare identiteten til Torpa som bydelag og hytteeierne i fjellet et tilbud og kunnskap om bygda. Hjemmesiden har siden starten ikke blitt utviklet, men skal nå oppdateres. Søkerne mener hjemmesiden har interesse for Nordre Land generelt og Torpa spesielt, og søker om

11 økonomisk tilskudd fra kommunens næringsfond for å ferdigstille hjemmesider og utvikle markedsføringsmateriell. Hjemmesiden har så lagt blitt brukt av flere og flere også utenfor distriktet. Søkerne har bidratt med leiekjøringspriser til året undersøkelser i de to største fagtidsskriftene i Norge, Bedre Gardsdrift og Norsk Landbruk, og har også fått omtale i Norsk Landbruk om direktesåing i gammel eng, Det opplyses om at dette har vakt interesse i forsøkssammenhent, og søker har hatt samtaler med Norsk Landbruksrådgivning Hedmark om en å gjennomføre en demonstrasjonsdag på dette. I månedsskifte mai/juni får de besøk av en journalist fra Norsk Landbruk som skal lage en reportasje om søkerne. Det er satt opp følgende budsjett: Kostnader ved utvikling av hjemmesidene Sum Utvikling og opplæring fra leverandør 6.120,- Reisekostnader 700,- Eget arbeid med fotografering, forslag til tekst, bilder m.m. 50 timer á kr. 200, ,- Telefonutgifter 500,- Profileringsmateriell 3.000,- Utvikling av logo 3.000,- Driftskostnader hjemmesider første året 720,- Totalt ,- Prisene i budsjettet er oppgitt uten moms, og de reelle timene for eget arbeid oppgis til å bli større en de oppsatte 50 timene. Det søkes om 50 % økonomisk støtte, kr ,-, fra kommunens næringsfond til oppgradering av hjemmesiden, utarbeidelse og profileringsmateriell. Vurdering: Landsbruket er et av hovedområdene i kommunes strategiske nærings- og utviklingsplan, og rådmannen synes det er positivt at tre selvstendige næringsdrivende jord- og skogbrukere går sammen om å markedsfører sine tjenester og sin kompetanse. Ved tildeling fra næringsfondet mener rådmannen det er viktig å vurder om en eventuell støtt kan virke konkurransevridende. I landbruksnæringen er det mange som har inngått samarbeid, men det er i stor grad knyttet til melkeproduksjon. Videre er det flere som går sammen om innkjøp av driftsutstyr, og som samarbeider om levering av forskjellige typer tjenester knyttet til landbruket. En støtte fra næringsfondet kan være konkurransevridende for noen av tjenestene som tilbys, men søkerne tilbyr også spesialkompetanse, ref. direktesåing i gammel eng og markedsfører også Torpa som bygd på sin hjemmeside. En eventuell støtte til denne søknaden må finansieres via kommunens næringsfond, hvor det i 3 andre avsnitt første setning står at det fra avkastning fra fondet kan gis tilskudd. Videre må søknaden vurderes mot vedtektenes 4 hvor det heter: Samlet finansiering av fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det godkjente kapitalbehovet for prosjektet. Rådmannen har gjort en gjennomgang av budsjettet og legger frem følgende forslag til godkjent kapitalbehov: Side 11

12 Kostnader ved utvikling av hjemmesidene Sum Utvikling og opplæring fra leverandør 6.120,- Profileringsmateriell 3.000,- Utvikling av logo 3.000,- Totalt ,- Etter vedtektene kan en eventuell støtte maksimalt beløpe se til kr ,-. Da tiltaket til en viss grad er konkurransvridende anbefaler rådmannen at det kan innvilges en støtte på ca. 25 %, tilsvarende kr ,-. Tilskuddets størrelse i prosent vil være tilsvarende støtte gitt tidligere hvor tiltaket til en viss grad er konkurransevridende. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å innvilge søknaden fra Odd Harald Bergli, Hjalmar Nereng og Werner Sveum med kr ,- til utvikling av hjemmeside, ny logo og profileringsmateriell. 2. Tilsuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. NORDRE LAND KOMMUNE, den 6. juni Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver Tilleggsopplysninger: Formannskapet utsatte behandling av denne saken i møte den 15. juni, fordi de ønsket at administrasjonen skulle kontakte søkerne for å avklare om de kunne åpne for at andre næringsdrivende i Torpa kunne få anledning til å markedsføre seg via søkernes internettsider. Administrasjonen har fått svar fra søkerne om at de positive til dette, se vedlagt e-post. Kommunestyret vedtok i sak 35/11, Næringsfondsvedtektene delegering av fullmakt, at rådmannen skulle gjennomgå vedtektene for næringsfondet og legge det frem til behandling for kommunestyret. Denne saken er ikke lagt frem til behandling ennå, men rådmannen anbefaler at formannskapet behandler denne søknaden etter de gjeldende vedtektene, da søker allerede har ventet siden juni på å få behandlet saken. Videre gjør rådmannen oppmerksom på at behandlingen av denne søknaden ikke vil skape noen presedens i forhold til hvordan senere søknader skal behandles. Side 12

13 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å innvilge søknaden fra Odd Harald Bergli, Hjalmar Nereng og Werner Sveum med kr ,- til utvikling av hjemmeside, ny logo og profileringsmateriell. 2. Tilsuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. august Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver Side 13

14 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 80/11 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 10215/11 Møtedato: Arkivsaksnr.: 11/1498 Saksbeh.: Stine Røen Arkivnøkkel.: 223 U00 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /11 Saksbehandler: STR Utskrift til: SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT "KVINNOVASJON" 2011 Sammendrag: Landsbyen Næringshage vil i samarbeid med andre utviklingsaktører i Oppland videreføre Kvinnovasjonsprosjektet i 2011, og søker om kr ,- til dette. Målet med prosjektet er å få flere kvinner til å satse på å etablere egen virksomhet, hvor aktiv mobilisering, nettverksarbeid, rådgivning, samarbeid og kompetanseheving er viktig strategier i arbeidet. Resultatene for prosjektet så langt er positive. Rådmannen anbefaler formannskapet å innvilge søknaden fra Landsbyen Næringshage med kr ,-. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene. Vedlegg: - Søknad om tilskudd fra Landsbyen Næringshage til prosjektet kvinnovasjon/kvinnelige gründere med vedlegg, mottatt 7. juni Resultatrapport kvinnovasjon i Oppland for Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): - Formannskapssak 78/09 Kvinnovasjon/kvinnelige gründere i Landsbyen Næringshage søknad om tilskudd - Formannskapssak 48/10 DA-søknad kvinnovasjon Saksopplysninger: Landsbyen Næringshage (LNH) og Kapp Næringshage (KNH) har samarbeidet om prosjektet kvinnovasjon i fire år, og er nå inne i det femte året. Det er fra statens side ønskelig at flere innovasjonsmiljøer samarbeider, således ble det for Opplands del i 2010 etablert et samarbeid for kvinnovasjon i Oppland, drevet av LNH, KNH, Valdres Næringshage, Gjøvik og Lillehammer Kunnskapsparker. Målet er å få flere kvinner til å satse på å etablerer

15 virksomhet. Aktiv mobilisering, nettverksarbeid, rådgivning, samarbeid og kompetansebygging er viktige strategier i dette arbeidet. Søker opplyser at det i det felles prosjektet er det oppnådd positive resultater både sett i regional så vel som i nasjonal sammenheng. De mål som ble satt i 2006 og som var grunnlaget for at søker ble godkjent som ett av 11 prosjekter på landsbasis, er oppnådd med god margin innen utgangen av prosjektperioden. Kommunal- og regionaldepartementet har evaluert prosjektet og besluttet at det skal videreføres. I rapporten som viser resultatene for kvinnovasjonsprosjektet i 2010 kan prosjektet bl.a. vise til: - Totalt 12 bedrifter/prosjekter har deltatt i Kvinnovasjonsprosjektet i LNH, hvorav 9 er bedrifter/gründere er fra Nordre Land - 4 bedrifter/prosjekter har mottatt generell etablererveiledning - 3 bedrifter/prosjekter har deltatt i mentorordning - 6 bedrifter/prosjekter har deltatt på systematisert kompetanseheving - 10 bedrifter/prosjekter har deltatt på nettverkssamlinger - 6 bedrifter/prosjekter er profilert i media - I 4 bedrifter/prosjekter har Kvinnovasjon bidratt til etablering av bedrift Hovedaktiviteter i 2011 blir: - Kvinnenettverk for bygningsvernere, gjennomfører kompetansehevingstiltak og fagturer - Redaksjonsmøter med hovedprosjektet om Kjærringsråd for og av kvinnelige bygningsvernere - Prosjektledelse for Landsbykonferansen - Gründerkonferansen Våg og vinn gjennomføres 5. mai på Lillehammer - Videreføre 4 kvinnovasjonslunsjer, samlinger med faglige smakebiter - Deltakelse på Mulighetsmessa på Gjøvik 24. mars - Informasjonsmøte 17. mars i LNH med kvinnenettverket tilknyttet NCE Raufoss - Forsette samarbeidet om tilbud om kurs/workshop med aktuelle temaer for gründere - Nytt i 2011 er Mentordeltakelse i NHOs Global Futureprogram - Etableringsopplæring og bistand I tillegg til ovennevnte hovedaktiviteter vil det viktigste være kontaktskapende arbeid mot mulige nyetablerere og møter med disse, samt mentoring og oppfølging av hver enkelt i oppstartsfasen. Det legges en plan med etablereren med avsjekk av framdrift og med mulighet for lakmus/syretekster etter modell fra inkubatorprosjekter. De innledende samtalene hvor det blir gjort inngående vurderinger av forretningsideen, markedspotensial og realisme for gjennomføring er meget viktige, og i disse aktivitetene er næringshageleder for det meste aktivt deltakende. Side 15

16 Budsjett for 2011: Kostnader Sum Informasjonsmøter/mobilisering ,- Kompetanseheving, kurs, kvinnovasjonslunsj ,- Veiledningsgrupper/oppfølging nettverk/global Future ,- Ungt entreprenørskap ,- Våg og vinn konferanse LNH s andel ,- Annonsering/markedsføring ,- Rådgivning/kjøp spesialkompetanse ,- Prosjektleder ,- Mentor, NH-leder ,- Administrasjonskostnader/kontorleie telefonkostnader ,- Reisegodtgjørelse ,- Subsidiering av husleie gründere ,- Totalt ,- Prosjektet ble fra høsten 2006 finansiert med like store andeler fra SIVA og fra regionale DAmidler, som da ble administrert av Næringsrådet i Gjøvik-regionen. I 2009 ble det en løsning der fylkeskommunen støttet prosjektet med kr ,- fordelt på LNH og KNH. KNH fikk kommunal støtte i tillegg, mens LNH ble bevilget et tilskudd fra de lokale DA-midlene. Innovasjon Norge vil kun støtte konkrete prosjekter som faller innenfor deres virkemiddelordninger, i 2011 gis det støtte til en felles gründerkonferanse der Kvinnovasjon er medarrangør. SIVA har allerede vedtatt å bevilge kr ,- til LNH for Søker opplyser at det nå er viktig å sørge for at de får på plass den lokale havpart av budsjettet. Konsekvensene er i verste fall at de kan miste deler av/hele tilskuddet fra SIVA, med den konsekvens at de ikke lenger kan gjennomføre de oppgavene som er planlagt, herunder engasjement av prosjektkoordinator i deltidsstilling. Finansieringsplan for 2011: Finansieringskilde Sum SIVA ,- DA-midler ,- LNH (gjelder postene: Mentor, NH-leder og subsidiering kontor) ,- Sum ,- LNH søker om kr ,- fra DA-midlene til å dekke opp resterende del av den lokale andelen i budsjettet. Vurdering: I Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune (SNU), er etablerere/gründere, og spesielt kvinnelige etablerere/gründere, definert som en av hovedmålgruppe for planen. Rådmannen mener derfor det er positivt at LNH ønsker å fortsette sitt fokus på kvinnelige etablerere, og at de i samarbeid med flere utviklingsaktører i Oppland fylke ønsker å videreføre prosjektet kvinnovasjon. Side 16

17 Rådmannen tror at videreføringen av prosjektet kan etablere gode nettverk for kvinner som ønsker å starte egen virksomhet, samt gi deltakerne den kompetanse de trenger for å starte og drive egen bedrift, samt at prosjektet kan inspirere flere kvinner til å starte egen virksomhet. Prosjektet vil også være viktig i forhold til den nasjonale målsettingen om at minst 40 % av nyetableringer i 2014 skal være med kvinnelige gründere. Videre mener rådmannen at søknaden fra LNH faller inn under tiltak Landsbyen Næringshage i SNU, hvor det i formålet for tiltaket står at det er viktig å ha et miljø hvor etablerer kan skape nye arbeidsplasser, og det er ofte i slike miljøer nyskaping skjer. For Nordre Land kommune er det viktig å ha en næringshage som sammen med kommunens førstelinjetjeneste kan tilby etablerere et godt tilbud og ivareta hver enkelts behov. Rådmannen mener derfor det er viktig å støtte opp under initiativ som kvinnovasjonsprosjektet, for på sikt å sikre at vi har en levedyktig næringshage. Når det gjelder posten ungt entreprenørskap, forutsetter rådmannen at dette arbeidet samordnes med kommunens satsing på tiltaket, ref. prosjektplan for Ekte Landsbyliv. Rådmannen mener søknaden fra LNH faller innenfor retningslinjene for de generelle DAmidlene: - Kulepunkt 1; Arbeid med generelle næringsutviklingsprosjekter - Kulepunkt 2; Nettverk, for eksempel bedriftsnettverk eller nettverk mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, innvilger søknaden fra Landsbyen Næringshage til Kvinnovasjonsprosjektet med kr ,- 2. Tilskuddet finansieres med overføringer fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,- 3. Tilskuddet gis under forutsetning av at det rapporteres til rådmannen ved utgangen av 2011 over hvilke resultater som er oppnådd i prosjektet. NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. august Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver Side 17

18 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 81/11 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 10143/11 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/1829 Saksbeh.: Astrid Kringli Hagen Arkivnøkkel.: GNR. 41/150 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /11 Saksbehandler: AKH Utskrift til: Helga Marie og Arne Rydland, Granervegen 14, 2870 DOKKA SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL GNR. 41 BNR. 150 I NORDRE LAND. Sammendrag: Rydland har søkt om å få erverve en parsell av kommunal grunn gnr. 41, bnr. 91. Området grenser inntil Rydland sin eiendom i Granervegen. Parsellen er anslått å komme på ca. 600 m2. Noe av parsellen er bratt skråning ned mot Granervegen, mens resten er et lite platå på samme nivå som eksisterende tomt. Eiendommens adkomstveg ligger i dag på kommunal grunn og vil bli innlemmet i den nye parsellen. Rådmann anbefaler en kvadratmeterpris på kr. 30,-. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om kjøp og vedtak om fradeling. Saksopplysninger: Helga Marie og Arne Rydland søkt for lang tid tilbake om å få justere sin eiendomsgrense sånn at de ble eiere av et lite område nord øst for egen eiendom da dette vil medføre en bedre utnyttelse av samlet tomteareal. Søknaden om fradelingen er godkjent og da gjenstår prisfastsettelsen. Kommunen har for kort tid tilbake solgt en parsell på Østsinni til kr. 30,- pr. kvm. Granervegen ligger mer sentrumsnært, men samtidig er dette en parsell med mye bratt skråning som ikke kan utnyttes. Adkomstvegen til bnr. 150 ligger på omsøkt parsell.

19 Vurdering: Fradelingen er som tidligere nemt godkjent og men kvadratmeterprisen gjenstår å få en avklaring på. Hva pris angår så mener rådmann at dette er et sentrumsnært område, men samtidig ingen parsell som kan utnyttes godt i annen sammenheng. Noe ligger naturlig til Rydland sin tomt med tanke på nivå på eksisterende tun. Videre har de sin adkomstvegen på det aktuelle arealet og det kan derfor ikke utnyttes på annen måte. Rådmann anbefaler derfor at prisen settes på samme nivå som i Østsinnisaken og dermed kr. 30,- pr. kvm. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Helga Marie og Arne Rydland får erverve en parsell på ca. 600 kvm av kommunens eiendom gnr. 41, bnr. 91 til en kvadratmeterpris på kr. 30,-. 2. Alle omkostninger i forbindelse med fradeling, oppmåling og overskjøting bæres i sin helhet av kjøper. 3. Overskjøting finner sted så snart matrikkelbrevet er utstedt.. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad Rådmann Astrid Kringli Hagen Side 19

20 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 82/11 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 10184/11 Møtedato: Arkivsaksnr.: 11/1721 Saksbeh.: Astrid Kringli Hagen Arkivnøkkel.: 611 &50 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /11 Saksbehandler: AKH Utskrift til: Mette og John Arne Lillejordet, Engerhaugvegen 3, 2870 DOKKA SØKNAD OM BYGGING AV NY VEG OG EVT. KJØP AV KOMMUNAL GRUNN Sammendrag: Lillejordet har søkt om å få opparbeide ny adkomstveg til sin eiendom i Engehaugvegen 3 over kommunal grunn. Kommunen utnytter ikke den aktuelle tomta pr i dag, men det er en boligtomt det her er snakk om. Lillejordet må på egen regning bygge ny veg mot at kommunen holder grunn og gis rett til bruk om behov for veg blir en realitet. Kommunen må også få tinglyst rett til bruk av veg beliggende på naboeiendom gnr. 124 bnr. 2. Vedlegg: Kartgrunnlag. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad datert Saksopplysninger: Mette og John Arne Lillejordet kjøpte for en tid tilbake eiendommen Engehaugvegen 3. Vegen opp til nevnte eiendom er bratt og i brev av ba de kommunen ta ansvar for bygging av ny veg for så å kunne stenge Engehaugvegen for biltrafikk. Vegen er fra tidligere stengt med bom øverst mot Villavegen. Gjennomkjøring er derfor ikke mulig, men vegen er mye brukt som gang-/sykkelveg i tillegg til adkomstveg til Lillejordet sin eiendom. Ingen andre eiendommer er tilknyttet denne vegen. Lillejordet har i brev fra Nordre Land kommune datert blitt gjort oppmerksom på at kommunen ikke bygger veg til private husstander. Heller ikke at det er planer for stenging av Engehaugvegen for biltrafikk, men at dette vil bli tatt med som et innspill til Trafikksikkerhetsutvalget. I brev av 28. juni 2011 har Lillejordet søkt om å få bygge veg over

21 kommunal eiendom gnr. 124, bnr Eiendommen har navnet Sommerro II. Nils Thomle har to eiendommer som vil bli berørt av en eventuell vegbygging. Den ene kun ved at den grenser inntil og den andre ved at det også her må bygges veg i noen meter som så kobles inn på eksisterende adkomstveg til Thomle sin eiendom med bnr. 22. Lillejordet har fra tidligere innhentet tillatelse til både bygging og sambruk av veg med grunneier Thomle. Kommunens tomt er på m2, men er avskåret grunnet Villavegen så et faktisk tomteareal er i dag på ca 1,8 da. Tomtens bredde er på 54 meter. Om vegens bredde inkludert grøfter settes til 6 meter vil opp mot 350 kvm av tomtens areal gå bort til dette formål. På grunn av at Villavegen ligger noen meter høyere vil dette resultere i at rest bebyggbar tomt vil ende på ca 800 kvm. Lillejordet har bedt kommunen vurdere pris og eventuelt salg av tomta til dem. Vurdering: Engehaugvegen er forholdsvis bratt på deler av vegen opp til svingen og innkjøringen til Lillejordet sin eiendom. Lillejordet har påpekt i sin søknad at det har vært flere neste-ulykker i denne bakken. Vinterhalvåret antas å være verst. Med bil i god fart for å komme opp og folk på spark, også med god fart for å nyte ferden ned bakken, møtes så medfører dette en spenning og utrygghet som Lillejordet gjerne vil være foruten. Rådmann ser at det kan være fornuftig å få endret kjøremønsteret i denne bakken, men dog er det grunn til å tro at det ikke er så ille at en ny vegtrasè skal ødelegge for en mulig bygging på den kommunale tomta. At tomta ikke har blitt benyttet tidligere skyldes nok i all hovedsak at kommunen ikke har hatt bygging av den type boliger på mange år. Altså en mindre bolig som ville passe inn på en tomt som dette. Med en total veg og grøftebredde på 6 meter og en sambruk av vegtrasè vil det være mulig å utnytte restareal til bygging. Med dette lagt til grunn mener rådmann at familien Lillejordet bør få en mulighet til å bygge veg. For at utbyggingsmuligheten på tomta ikke skal bli ødelagt må det derfor være en klar avgrensning som nevnt over og at kommunen får nødvendig bruksrett både på vegen som Lillejordet bygger, men også på Thomle sin veggrunn. Dette anser rådmann som helt avgjørende. Dog under forutsetning av at kommunen ikke selger tomta til Lillejordet. I så fall må det fradeles en parsell så området nedenfor Villavegen blir en ny selvstendig tomt. Villavegen og resten av eksisterende tomt mot nord blir liggende igjen på kommunal grunn. Den aktuelle parsellen for salg vil i så fall komme på ca 1,8 da. Hvilke kvadratmeterpris som bør settes på en sånn råtomt er noe usikkert, men at en pris på kr ,- bør være en minimumspris. Rådmann ønsker derimot ikke at tomta selges på nåværende tidspunkt. Skulle en videre planlegging med tanke på kommunale boliger vise at dette likevel ikke er en aktuell tomt bør saken vurderes på nytt. Rådmann ønsker derfor at Lillejordet på nåværende tidspunkt gis et tilbud om å bygge veg over den kommunale tomta. Vegen legges helt inntil nabogrenen og at det ikke brukes mer enn 6 meter til veg og grøft. Ved at de bygger vegen må det tinglyses en vegrett som gir deres eiendom gnr. 121, bnr. 383 en varig bruksrett til vegen men at kommunen ved eventuell framtidig bygging skal ha fri bruksrett. En bruksrett vil også måtte gjelde for kjøring på eiendommen gnr. 124, bnr.2. Avtalene må være på plass før vegbyggingen starter opp. Side 21

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 18.01.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 08.05.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP : kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.10.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.09.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 23.04.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer