TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune TID: kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til eventuelt tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Gruppemøtene starter kl. 08:15 SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 55/15 AVG.NR HØLAND PRESTEGARD 32/1/19 - INNLØSNING AV FREMFESTETOMT 28 56/15 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER FRA 2014 Bjørkelangen, Jan A. Mærli ordfører

2 SAK NR.: 55/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 2084/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 12/693 Saksbeh.: Ole Andresen Arkivnøkkel.: GA 32/1/19 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 Kommunestyret / AVG. NR HØLAND PRESTEGARD 32/1/19 - INNLØSNING AV FREMFESTETOMT Vedlegg: 1. Brev fra Advokatfirma Harris, regulering av festeavgift, datert Brev fra Advokatfirma Harris, innløsingsforslag, datert Kjøpekontrakt fra Advokatfirma Harris, mottatt i brev datert Kart til kjøpekontrakt fra Advokatfirma Harris med angitte skravur. 5. Erklæring om vegrett i kjøpekontrakten fra Advokatfirma Harris 6. Svarbrev til Advokatfirma Harris, datert Svarbrev til Advokatfirma Harris, datert Svarbrev til Advokatfirma Harris, datert Likelydende brev til festerne i Prestegårdshagen, datert Oversiktskart med kommunedelplandetaljer Løken Saksopplysninger: Forhandlingsutvalget har hatt møte med Opplysningsvesenets fond og deres eiendomsforvalter, Advokatfirma Harris DA. Møte ble avholdt 8. januar i år. Forhandlingene gjaldt fastsettelse av festeavgifter og innløsning av festegrunn på Prestegårdshagen og Ulvehaugen område på Løken. Festerett nr. 19, Prestegårdshagen ble opprettet 1963, justert 1965 med tilleggsareal til samlet areal på 76 da. Område er regulert til næring og boligformål. Boligbyggingen på Prestegårdshagen ble gjennomført på slutten av 60 tallet. Næringsutbyggingen skjedde over noe lengere tid og ble avsluttet rundt Område ved Ulvehaugen ble utbygd rundt år 2000 i regi av OVF med privat utbygger, Løken Eiendom og Bygg. Eiendomsforholdet til omsorgsboligene på Ulvehaugen og Bueskyttergangen er på kommunale selveiertomter. Forhandlingene om innløsing i dette område gjelder kun fellesarealer og veigrunn. Grunnlaget for forhandlingsmøte bygger på partenes felles gjennomgang av alle kommunale festeforhold til Høland Prestegård. Restarealene til næring og boligformål av

3 Prestegårdshagen er 31 da. Arealet benyttes til bolig og næringsformål. Av dette er fire festeforhold til næringseiendom og åtte til boligformål. Den direkte årsaken til at kommunen vurderer innløsning av de aktuelle festeforholdene er den kraftige øking i avgiftsgrunnlaget. Som eksempel betalte kommunen en årlig festeavgift på kr frem til mars 2013, for Prestegårdshagen. Ved de nye avgiftene ble det nye avgiftsgrunnlaget, for samme areal, satt til kr per mars At OVF har rett, i forhold til kontraktens betingelser og «Lov om tomtefeste», til å justere avgiftene er uomtvistet. Det som må forhandles om og som virker urimelig en den svært kraftige økningen. Dette har foranlediget kommunen har bedt om en helhetlig gjennomgang av alle festeforholdene til Høland Prestegård. Resultatene av denne gjennomgang er grunnlaget for de gjennomførte forhandlingene mellom partene. Relevante bestemmelser: Opplysningsvesenets fond, som hjemmelshaver av Høland Prestegård, har rett til å justere avgiftsgrunnlaget i forhold til kontraktenes betingelser og lovens bestemmelser. Loven i dette tilfelle er «Lov om tomtefeste». Denne loven har, for de aktuelle kontraktene, viktige endringer av 1975 og Kommunens rettigheter og forpliktelser, som fester, må tolkes opp mot de ulike fremfesterenes kontrakter og betingelser. Innløsing av kommunens festeforhold med OVF medfører at de respektive fremfesterne må forholde seg til kommunen som hjemmelshaver. Vurderinger: Konsekvensene i forhold til en eventuell innløsing avhenger av kommunens fremtidige intensjoner. Det regnes som sannsynlig at de fleste av dagens fremfester er interessert i å innløse festekontrakter. Dersom dagens fremfestere ikke ønsker å innløse må gjeldene kontraktenes betingelser gjennomgås. Kommunen vil få rett til justering av festegrunnlaget, men kun i forhold til de respektive kontraktenes tinglyste bestemmelser. Økonomiske vurderinger: I henhold til avtalen med OVF blir kommunenes festeavgift regulert etter prisstigning hvert 25. år. Siste prisjustering ble foretatt i Før prisjusteringen var festeavgiften på det aktuelle området på om lag kr pr år. Festeavgift etter prisjustering ble satt til kr pr år, forhandlet ned til kr pr år. Det ble høsten 2014 sendt ut brev til festerne med varsel om regulering av festeavgiften. Det er beregnet at årlige festeinntekter vil ligge på i underkant av kr etter regulering. 3

4 I henhold til kjøpekontrakten er det tatt utgangspunkt i at området er på ca 31 da. Basert på en sum på kr 350 pr m2 gir dette en kjøpesum på ca 11 mill kr. I tillegg kommer offentlige avgifter på ca 0,5 mill kr. Det skal i forbindelse med kjøpet foretas ny oppmåling av området, og de nevnte beløp kan dermed avvike fra den endelige kjøpesummen. Fast eiendom har over tid erfaringsmessig hatt en god verdiutvikling. Å eie området vil også gi kommunen en annen handlefrihet, eksempelvis ved utbedring av vann og avløp. Etter en helhetsvurdering anbefales det at kjøpet av området finansieres via bruk av sentralt driftsfond. Forutsatt en kjøpesum på 11,5 mill kr vil disponibelt på fondet etter dette være 19,3 mill kr. Bruk av fondet vil innebære årlige reduserte renteinntekter på rundt 0,3 mill kr. Dette kan sees opp mot alternativ kostnaden, nemlig ny årlig festeavgift fra OVF på 0,4 mill kr. Det forutsettes for øvrig at midler fra eventuelle innløste fremfeste forhold tilbakeføres sentralt driftsfond. Konklusjon: Rådmannen anbefaler formannskapet å innløse festeavtalen på Prestegårdshagen, gnr.32 bnr.1 f.nr. 19, i henhold til fremforhandlede kjøpekontrakt. Dette innbefatter også kontraktens betingelser for beskrevne arealer på Prestemosen, veigrunn og fellesareal på Ulvehaugen, med angitte opsjoner. Rådmannens innstilling:. Anslått kjøpesum inkl. omkostninger inntil 11,5 mill kr finansieres ved bruk av sentralt driftsfond. Midler fra eventuelle innløste fremfeste forhold tilbakeføres sentralt driftsfond. Aurskog-Høland kommune innløser festeavtalen på Prestegårdshagen, gnr.32 bnr.1 f.nr.19, i henhold til fremforhandlede kjøpekontrakt. Dette innbefatter også kontraktens betingelser for beskrevne arealer på Prestemosen, veigrunn og fellesareal på Ulvehaugen, med angitte opsjoner 4

5 SAK NR.: 56/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 3212/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/782 Saksbeh.: Eva Marie Gran Arkivnøkkel.: 150 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 Kommunestyret / REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER FRA 2014 Vedlegg: 1. Oversikt over investeringsprosjekt som ble rebudsjettert november 2014 Saksopplysninger: Kommuneloven, forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner og veileder legger føringer for kommunene behandler sine investeringsregnskap. Bl.a er følgende rammer lagt for budsjett- og regnskapsprossene: Investeringsbudsjettet er ettårig Investeringsbudsejtett skal reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. Alle midler er frie og anses som felles finansiering med unntak av øremerket tilskudd fra andre. Med denne bakgrunn ble investeringsbudsjettet i november 2014 budsjettregulert for å tilfredsstille disse kravene. Sektorer og staber ble derfor anmodet om å gi en prognose i november 2014 for å anslå hvor mye hvert prosjekt ville bruke ut året Denne prognosen ble sett i sammenheng med opprinnelig budsjett og investeringsbudsjettet ble redusert med det beløp som gjensto utover anslått prognose. Forutsetningen er at disse beløpene skal tilbakeføres til investeringsbudsjettet i 2015, men dette har veileder i utgangspunktet krevd eget vedtak på inneværende år. Økonomiske vurderinger: Alle investeringsprosjekter er gjennomgått i forbindelse med årsavslutningen. Det viser seg at noen av de prosjektene som er rebudsjettert har et merforrbruk utover den prognosen som ble gitt i I disse tilfellene har vi valgt å avregne merforbruket mot rebudsjettert beløp, detaljer framgår av vedlegg. Følgende oversikt viser tall pr sektor/stab:

6 REBUDSJETTERING 2015 Rebudsjett Rebudsjett Differanse Merforbruk avregnet bud/prog R inkl mva ift rebud inkl mva Oppvekst og utdanning Helse og rehabilitering Tekniske tjenester og kultur Samfunn og utvikling Stab HR og adm SUM Det understrekes at alle tall er i kr og inklusiv mva. Videre er alle investeringsprosjekter vurdert ved årsregnskap I denne forbindelse vil prosjektene avregnes etter mer-/mindreforbruk i forhold til rebudsjettert investeringsbudsjett Resultatet av dette fremmes i egen sak om disponering av regnskapsmessig overskudd. Konklusjon: Investeringsregnskapet2015 budsjettreguleres i samsvar med de beløp som framkommer av sak og vedlegg. Rådmannens innstilling:. Forslag til rebudsjettering av investeringsbudsjettet 2015 godkjennes med de beløp som kommer fra

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 04.05.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2013 Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 20.04.2015 kl. 18:00 For de av komiteens medlemmer som ønsker, er det omvisning i Festningsåsen barnehage kl 17:15. oppmøte

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 05.05.2015 Referanse: 10650/2015 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2014 Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 Økonom Aurskog-Høland kommune ØKONOMIPLAN Aurskog-Høland Kommune Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 2014-2017 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2014-2017... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 69/14 14/2225 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.11.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 69/14 14/2225 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.11.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 10.12.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/14 14/2225 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.11.2011 Sak 72/11 Sak 73/11

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16.

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16. MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 155/12 12/620 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer