Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring"

Transkript

1 Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen

2 Hva gjør revisor på finansområdet? Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon 2

3 Finansforvaltningen omfatter A. Ledig driftslikviditet B. Gjeld C. Langsiktig finansielle aktiva 3

4 Bestilling fra kontrollkomiteen Delprosjekt 1 Forvaltningsrevisjon av Kraftfondet Delprosjekt 2 Forvaltningsrevisjon av låneporteføljen 4

5 Bakgrunn Salget av Trondheim energiverk 2002 Etableringen av Kraftfondet 26. juni 2002 med 5,2 mrd kroner Terra-saken/ny finansforskrift 5

6 Formålet med Kraftfondet Realverdien av grunnkapitalen skal opprettholdes (generasjonsprinsippet) Oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko samtidig som etiske krav til plasseringer skal ivaretas fokus på å unngå vesentlig risiko for tap Minst 4 % realavkastning (3% fom 2009) 6

7 Vedtekter for Kraftfondet Formål Organisering Forvalterstrategi Uttak av midler Generasjonsprinsipp opprettholde realverdiene Krav om 4% realavkastning (endret til 3% i 2009) Etiske retningslinjer (eget bystyrevedtak) 7

8 Kraftfondet per Grunnkapital Bufferkapital Kollektivfond Kulturfond Næringsfond SUM egenkapital mill kr 76 mill kr 112 mill kr 110 mill kr 28 mill kr mill kr 8

9 Organisering Bystyret Formannskap -Vedtekter - Investeringsmandat Ekspertpanel Internmøte Aktiv forvaltning Meglerselskap Kraftfondet Ekstern rådgiver Forvalter utland 9

10 Organisering av Kraftfondet Ekspertpanel 2 innleide eksperter Internmøte tar beslutning på bakgrunn av råd fra ekspertpanelet Ekstern rådgiver Eksterne forvaltere Administrasjon (3-4 ansatte, herunder Intern risikokontrollør) 10

11 Investeringsmandat, sist endret 30. mars 2006 Aktivaklasse Minimumsrammramme Maksimums- Tillatte investeringer Aksjer totalt 0 % 30 % Aksjer Norge 0 % 30 % Indeksfond diskresjonær forv. Diskresjonær aksjeforvaltning Aksjer global 0 % 30 % Indeksfond diskresjonær forv. Diskresjonær aksjeforvaltning Grunnfondsbevis 0 % 5 % Diskresjonær forvaltning Eiendom 0 % 10 % Finansiell invester Renter totalt 50 % 100 % Obligasjoner anlegg 40 % 100 % Debitorliste minimum BBB Obligasjoner omløp 0 % 40 % Debitorliste minimum BBB Bank/pengemarked 0 % 30 % Debitorliste minimum BBB Rentefond min. BBB 0 % 10 % Ekstern diskresjonær forvaltning Alternativ investering 0 % 20 % Hedgefond 0 % 15 % Fond, partnerskap eller avkastningslink Private equity 0 % 10 % Åpne-/lukkede fond og partnerskap Strukturerte kreditter 0 % 10 % Ekstern diskresjonær forvaltning High-yield BB-B 0 % 5 % Ekstern diskresjonær forvaltning Konvertibel obligasjon 0 % 5 % Ekstern diskresjonær forvaltning 11

12 Plasseringer per Bankinnskudd Obligasjoner omløp Obligasjoner anlegg Aksjer og grunnfondsbevis Eiendom Alternative investeringer Aksjer TrønderEnergi AS Trondheim kommunale pensjonskasse SUM 934 mill kr 399 mill kr 2716 mill kr 538 mill kr 115 mill kr 211 mill kr 522 mill kr 400 mill kr 5835 mill kr 12

13 Kraftfondets avkastning År Total avkastning i % , , , , , , , ,5 13

14 Midler tilført kommunen fra kraftfondet ,0 mill ,7 mill ,6 mill ,2 mill ,9 mill ,1 mill mill ,0 mill Sum 2 227,5 mill Underskudd 85,2 mill 14

15 Problemstillinger for delprosjekt 1 Interne retningslinjer i samsvar med lovverket Lov om offentlige anskaffelser fulgt Tilfredsstillende rutiner for styring, oppfølging og intern kontroll Økonomiske føringer innfridd Tatt vesentlig finansiell risiko Regnskapsmessig klassifisering og rapportering 15

16 1. Er interne retningslinjer i samsvar med lovverket? Kommunelovens 52 Forskrift for kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (2001) 16

17 Kommunelovens Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning. 2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som innebærer finansiell risiko. 3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. 17

18 Forskriften til loven Kommunens finansreglement skal som minimum ta stilling til: - Formålet med forvaltningen - Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen - Finansiell risiko - Risikospredning - Rutiner for rapportering Finansreglement skal omfatte ledige likvide midler, gjeld og langsiktige finansielle aktiva 18

19 Vurderinger Lovens minimumskrav er tilfredsstilt med 2 sett reglementer Delingen tilfredsstiller ikke kravet om ett reglement for alle tre finansområdene. Dermed mangler man vurderinger av sammenhengen mellom finansområdene. Vidt og åpent reglement, åpner for ulike risikoprofiler Mangler en nærmere beskrivelse av ønsket risikoprofil Forholdet mellom risiko og ønsket avkastning ikke avveid og konkretisert Få krav til risikospredning Ikke krav til hvordan finansiell risiko skal vurderes og håndteres 19

20 2. Er lov om offentlige anskaffelser fulgt? Spørsmålet tatt opp tidligere med administrasjonen Unntaksbestemmelser ift finansielle tjenester Løpende avtale med Griff kapital AS siden 2002 Loven om offentlige anskaffelser er ikke fulgt. Krav om at tjenestekjøp skal vært gjenstand for konkurranse, likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet 20

21 3. Rutiner for styring, oppfølging og intern kontroll av Kraftfondet Har etablert et system for styring og oppfølging i tråd med bystyrets føringer Har etablert en intern kontroll som har fungert tilfredsstillende de to siste årene Etiske retningslinjer er ivaretatt Saksbehandlingsprosedyrer kan bedres, spesielt mht dokumentasjon rundt beslutningene 21

22 4. Er de økonomiske føringene for Kraftfondet innfridd? Midlene i fondet er fordelt på ulike aktivaklasser Forvaltningen i tråd med vedtatt investeringsmandat, men utenfor i 2004 og 2005 ved vurdering av reelle risikoforhold Realverdien av grunnkapitalen er intakt Bufferkapitalen er brukt etter intensjonene Nedskrivninger i obligasjonsforetakene blir ført mot balanseposter - ikke driftsregnskap Relativt god avkastning til og med

23 5. Er det tatt vesentlig finansiell risiko? Kommunelovens føringer 52 Eiendom og strukturerte finansielle produkter (CDO) Eiendomsmarkedet ikke gitt ønsket effekt Eksempel: Northern Logistic Property ASA - nyetablert selskap med negativ utvikling 23

24 First Securities rolle introduserer Obligasjonsforetak III i høsten : investerer 200 mill kr i Obligasjonsforetak III 2006: investerer 200 mill kr i Obligasjonsforetak V Administrasjonens kunnskap om produktene Investeringene gjennomført uten formelt prospekt Obligasjonsforetak V har i etterkant fått utarbeidet et prospekt datert 20.desember

25 Kraftfondets allokeringsmøte i 2005 besluttet å investere 5% eller inntil 275 mill kr i strukturerte produkter Investeringene i OF V går ut over 5% grensen, finner ingen dokumentasjon for denne beslutningen OF II kjøpt i 2004 solgt i

26 Obligasjonsforetak III AS Tilretteleggere: First Securities ASA/ Swedbank Markets Totale investeringer fra investorene utgjør 685 mill kr Kraftfondet: 200 mill kroner løpetid 10 år; kupongrente: 6,1% rating 2005: A+ /Fitch rating 2009: CC /Fitch opprinnelig størrelse EK-buffer: 7,25% dagens størrelse EK-buffer: 2,75 % tykkelse på transje: 2 % 108 underliggende kredittderivater (CDS) forvaltet av CDC Ixis 26

27 Vurderinger Kommunalbanken mener at Kraftfondets investeringer i disse obligasjonsforetakene utgjør en vesentlig finansiell risiko og at dette dermed er i strid med kommunelovens 52. Revisjonen støtter konklusjonen om at produktenes karakter i seg selv utgjør en vesentlig finansiell risiko og vi mener dermed at disse er lite egnet som investeringsobjekt for Kraftfondet. Revisjonen har ikke bedt Kommunalbanken å vurdere helheten i kommunens finansforvaltning og vår vurdering går derfor ikke på helheten, men på produkt. 27

28 6. Regnskapsmessig klassifisering og finansiell rapportering Obligasjonsforetakene er riktig regnskapsmessig behandlet som finansielt anleggsmiddel Obligasjonsforetakene er ikke rapportert som strukturerte kreditter jf investeringsmandatet bystyret dermed ikke informert om investeringene Regnskapsmessig rapportering kontra finansiell rapportering Bør rapportere i forhold til investeringsmandat og risiko 28

29 Åpenhet Refleksjoner Kunnskap kompetanse Offentlig forvaltning møter finansnæringen Nærhet Forvaltning av offentlige midler Budsjettert avkastning 29

30 Ny forskrift om finansforvaltning 3, tredje ledd Rammer for reglementet Det skal i kommunen eller fylkeskommunen være kunnskap om finansforvaltning som til enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen eller fylkeskommunen kan utøve sin finansforvaltning i tråd med sitt finansreglement Formålet er å tydeliggjøre kommunens eget ansvar 30

31 Ny forskrift om finansforvaltning 5 Kvalitetssikring av reglementet Kommunestyret eller fylkestinget skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i denne forskrift. Vurderingen skal skje før reglementet vedtas i kommunestyret og fylkestinget Må stå fritt fra administrasjon og porteføljeforvaltere Tilleggskrav ut over 23,2 om særskilt kvalitetssikring av finansreglementet 31

32 Ny forskrift om finansforvaltning 8, andre ledd Rutiner for finansforvaltninga Kommunestyret og fylkestinget skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer rutinene Det vises til merknadene til 5 32

33 Takk for oppmerksomheten! 33

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT 25 november 2010 FORORD Som følge av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal Tjøme kommune fremlegge et forslag til

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson Finansrapport 2013 Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson FINANSPPORT 2013 Innhold Forord 5 Likviditet 7 Trondheim kommunes kraftfond (TKK) 11 Gjeld 25 Vedlegg

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Spørreundersøkelser om kommunenes og fylkes- Kommunenes finansforvaltning

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar.

Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar. Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 30.11.07 Terra-saken Etter KS oppfatning er dagens regelverk i forhold til låneopptak og finansforvaltning godt nok. En eventuell

Detaljer