Saksprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 0036/04. Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtedato: 25.03.2004 Sak: 0036/04. Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND."

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 0036/04 Resultat: Behandlet Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND Behandling: Brynjulf Moe (V) foreslo pva KrF og V: Innstillingen pkt 1: Pkt 1-2 i vedtektene - Formål - annet avsnitt første setning skal lyde: Avkastning av Kulturfondet kan benyttes til dekning av utgifter til ulike typer arrangement og utviklingsprosjekter innenfor kulturområdet. Innstillingen pkt 3: Rådmannen legger frem forslag til disponering av avkastningen til formannskapet. Formannskapet sender saken videre til Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen som avgir innstilling til Bystyret. Bystyret kan evt. delegere til formannskapet å gi støtte til enkelttiltak. Torleif Hugdahl (SV) fremmet følgende merknad: Bystyret ber om at en ved tildeling av midler prioriterer tiltak rettet mot barn/unge, funksjonshemmede og kulturtiltak som ellers vil ha vansker med finansiering. Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Moes forslag, ble Moes forslag vedtatt mot 15 (1H, 9Frp, 3Sp, 2RV) stemmer avgitt for innstillingen. Innstillingen pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 3 og Moes forslag, ble innstillingen vedtatt mot 18 stemmer (10 Frp, 3KrF, 2V, 2RV) avgitt for Moes forslag. Innstillingen pkt 4 ble enstemmig vedtatt. VEDTAK 1. Trondheim bystyre vedtar det framlagte forslaget til Vedtekter for Kulturfondet med følgende endring: Pkt 1-2 i vedtektene - Formål - annet avsnitt første setning skal lyde: Avkastning av Kulturfondet kan benyttes til dekning av utgifter til ulike typer arrangement og utviklingsprosjekter innenfor kulturområdet. 2. Trondheim bystyre vedtar at avkastningen av Kulturfondet i 2004 budsjetteres til kr

2 3. Rådmannen legger fram forslag til disponering av avkastningen til formannskapet. Formannskapet sender saken videre til Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen som innstiller til formannskapet som fatter vedtak. 4. Foreløpig evaluering av kulturfondet gjøres før budsjettbehandlingen for Rita Ottervik Ordfører Kari Aarnes

3 ETABLERING AV KULTURFOND Arkivsaksnr.: 04/01686 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Trondheim bystyre vedtar det framlagte forslaget til Vedtekter for Kulturfondet 2. Trondheim bystyre vedtar at avkastningen av Kulturfondet i 2004 budsjetteres til kr ::: Sett inn innstillingen over denne linja

4 ... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: 1. Bakgrunn Den vedtok bystyret å selge alle kommunens aksjer i Trondheim Energiverk (TEV) til Statskraft (bystyresak 195/01). Iht. avtalen med Statkraft, skal Statkraft overføre kr. 50 mill. til et kommunalt utviklingsfond innen kultur og næringsområdet. Beløpet på kr. 50 mill. ble utbetalt av Statkraft i Kr. 25 mill. er blitt overført til kommunens eksisterende næringsfond. De resterende 25 mill skal benyttes til å etablere et kulturfond. Som et ledd i salderingen av 2003 budsjettet, ble realavkastningen av de 50 mill. brukt som en generell inntektspost. Avkastningen i 2003 ble derfor ikke benyttet til særskilte næringeller kulturformål. For at vi skal kunne disponere avkastningen av de 25 mill. til kultur, legger jeg fram denne saken med forslag til vedtekter for Kulturfondet. 2. Forslag til vedtekter for Kulturfondet 2.1 Forhold til Kraftfondet Forslag til vedtekter følger som vedlegg. Vedtektene bygger på vedtektene for Kraftfondet og de fleste punktene i mitt forslag er derfor identiske med vedtektene for Kraftfondet. Som følge av dette, kan Kulturfondet forvaltes sammen med Kraftfondet. Rapportering vil skje sammen med rapportering av Kraftfondet. Følgende vedtekter for Kulturfondet er ikke identisk med Kraftfondets vedtekter: pkt. 1-1 (navn), 1-2 (formål), 6-1 (uttak av midler), 6-2 (overskuddsanvendelse) og 6-3 (underskudd). Nedenfor følger en gjennomgang av de punktene i vedtektene som ikke er identiske med vedtektene til Kraftfondet. 2.2 Formål vedtektene 1-2. Jeg forestår at avkastningen av fondet benyttes til: Avkastning av Kulturfondet kan benyttes til dekning av utgifter til større arrangement og utviklingsprosjekter innen områdene kunst kultur idrett friluftsliv. Avkastningen kan benyttes til dekning av utgifter/tilskudd knyttet til arrangementer og utviklingsprosjekter i privat/offentlig regi. Det kan gies tilskudd til prosjekter som strekker seg over flere år. Avkastningen av fondet skal ikke benyttes til dekning av driftsutgifter i forbindelse med etablerte tiltak (forslag til vedtekter pkt. 1-2). Avkastningen av fondet foreslås benyttet til: 1. Tilrettelegging og gjennomføring av større arrangement som er åpne for publikum. Arrangementene skal bidra til å profilere/markedsføre Trondheim og skape opplevelser. Eksempler på dette kan være nasjonale/internasjonale idretts arrangement, hundreårsmarkeringen for oppløsningen av unionen mellom Sverige og Norge i 2005, festuker og nasjonale/internasjonale festivaler. I hovedsak vil dette være arrangement i Trondheim, men vedtektene åpner også opp for at Trondheim kommune kan yte tilskudd til større åpne arrangement utenfor byens grenser. Dette vil være i tråd med Kommuneplanens strategi om at Trondheim skal være en motor i regionen.

5 2. Startkapital /utviklingsmidler og til nyskapende større samarbeidsproduksjoner. Dette vil være prosjekter og produksjoner som skal bidra i en langsiktig utvikingsstrategi av Trondheim som kulturby. Ved disponering av avkastningen vil jeg legge vekt på at midlene brukes til å realisere intensjonene og strategiene i Kommuneplanen, kommunens øvrige plandokumenter og at det sees i sammenheng med de ordinære bevilgningene i årsbudsjettene. Iht. forslag til vedtekter skal avkastningen ikke benyttes til dekning av ordinære driftsutgifter, mindre festivaler/arrangement og større faste / årlige arrangement. Tilskuddene skal i hovedsak være engangstilskudd, og skal sees på som frie midler fra år til år. 2.3 Uttak av midler vedtektene 6-1 Forslag til vedtekter knyttet til uttak av midler, avviker noe i forhold til vedtektene for Kraftfondet. I vedtektene til Kraftfondet er det satt en øvre grense for uttak av midler til driftsformål på 4%. Realavkastning av Kraftfondet ut over dette kan brukes til investeringer. Jeg har i forslag til vedtekter for Kulturfondet, ikke satt noen øvre grense for uttak av midler. 2.4 Disponering av midler fra fondet vedtektene 6-2 Jeg foreslår i vedtektene at rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om disponering av avkastningen. Imidlertid skal rådmannen i budsjettene orientere om prioriterte satsningsområder og den planlagte disponeringen av avkastningen. Som det fremgår av vedtektene pkt. 1-2, vil avkastningen gå til å dekke større arrangement/utviklingsprosjekter. Aktivitetene vil være planlagt i god tid før de skal realiseres. På bakgrunn av dette, vil det meste av den årlige disponeringen av fondsmidlene være avklart i forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjettet. Iht. til vedtektene skal også disponering av avkastningen sees i sammenheng med kommunens disposisjoner i det årlige budsjettforslaget. 2.5 Underskudd vedtektene 6-3 Jeg har ikke foreslått at det etableres et Bufferfond, slik det er for Kraftfondet. Viser derfor regnskapet fra årets drift underskudd, foreslår jeg at underskuddet belastes grunnkapitalen. 3. Avkastning i 2004 Avkastningen skal først benyttes til å opprettholde realverdien av fondet, slik at kapitalen øker tilsvarende økningen i konsumprisindeksen til Statistisk Sentralbyrå. Dernest skal kostnader vedrørende Kulturfondets drift dekkes (vedtektene pkt. 6-2). I tillegg til å dekke disse utgiftene, vil jeg anbefale at kommunen i 2004 budsjetterer med en avkastning på 4 % (kr. 1 mill) fra Kulturfondet (samme prosentvise avkastningen som for Kraftfondet). I 2004 vil jeg disponere det meste av avkastningen til: Hundreårsmarkeringen for oppløsningen av unionen mellom Sverige og Norge i World Cup langrenn sprint, Trondheim

6 Utviklingsmidler til Trikkestallprosjektet Ett eneste rom. 4. Økning av fondet i 2005 I forbindelse med behandlingen av budsjett 2004, vedtok bystyret at rådmannen, i sitt forslag til budsjett for 2005, skal innarbeide en økning i Kulturfondets grunnkapital fra kr. 25 mill. til kr. 100 mill.... Sett inn saksutredningen over denne linja Rådmannen i Trondheim, Gerhard Dalen kommunaldirektør Espen A. Johansen rådgiver (tittel) Vedlegg 1

7 Vedlegg 1: Rådmannens forslag til vedtekter for Kulturfondet KAPITTEL 1 - FORMÅL OG RETTSSTILLING 1-1 Navn og opprettelse Trondheim kommunes Kulturfond er opprettet etter vedtak i Trondheim bystyre [dato og saksnr.] 1-2 Formål Kulturfondet forvalter de midler som ble utbetalt til kulturformål av Statkraft i forbindelse med salg av kommunens aksjer i Trondheim Energiverk AS. Ved opprettelsen av fondet utgjorde dette et beløp på 25 mill kroner, heretter kalt grunnkapitalen. Avkastning av Kulturfondet kan benyttes til dekning av utgifter til større arrangement og utviklingsprosjekter innen områdene kunst kultur idrett friluftsliv. Avkastningen kan benyttes til dekning av utgifter/tilskudd knyttet til arrangementer og utviklingsprosjekter i privat/offentlig regi. Det kan gies tilskudd til prosjekter som strekker seg over flere år. Avkastningen av fondet skal ikke benyttes til dekning av driftsutgifter i forbindelse med etablerte tiltak. Kulturfondet forvaltes og samordnes med Kraftfondet. Målet med forvaltningen er høyest mulig avkastning på lang sikt kombinert med lavest mulig risiko og kostnader. Den langsiktige målsetningen er at realverdien av grunnkapitalen i fondet opprettholdes og at kommunen sikres jevnt uttak av midler. 1-3 Juridisk status Kulturfondet er et kommunalt fond med egen regnskapsføring og revisor. Fondets midler holdes atskilt fra kommunens øvrige midler. Fondet er underlagt bystyret. KAPITTEL 2 - GODKJENNING OG ENDRING AV VEDTEKTENE

8 2-1 Vedtektsendringer Disse vedtektene trer i kraft når de er vedtatt av bystyret. Alle endringer av vedtektene må vedtas av bystyret. Rådmannen kan foreslå endringer i vedtektene. Vedtektsendringer trer i kraft tidligst 2 måneder etter at de er vedtatt. 2-2 Lovregulering I tillegg til disse vedtektene gjelder regler og lover for kommunal forvaltning.

9 KAPITTEL 3 - ORGANISERING 3-1 Ledelse Kulturfondet ledes av rådmannen. 3-2 Ekspertpanel Rådmannen skal knytte til seg et ekspertpanel bestående av inntil tre uavhengige eksperter til gi råd i forvaltningen av midlene. Ekspertpanelet skal konsulteres minst en gang pr. kvartal. 3-3 Rådmannens ansvar Rådmannen har ansvar for plassering av midlene i samsvar med bystyrets bestemmelser og gjeldende regler for kommunal forvaltning. Rådmannen har et selvstendig ansvar for å styre Kulturfondets virksomhet og skal påse at kommunens interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Rådmannen sørger videre for fondets daglige drift, bokføring og rapportering, og at dette er i samsvar med lov og forskrifter. 3-4 Ekstern forvaltning Forvaltningen av fondet kan foretas av en eller flere forvaltere på bakgrunn av forvaltningsinstruks (mandat) utarbeidet av rådmannen. Avtale om forvaltning av Kulturfondets midler kan inngås med et forvaltningsforetak som har tillatelse til å drive forvaltningsservice, jf. lov om verdipapirhandel, eventuelt med utenlandsk forvaltningsforetak med tilsvarende autorisasjon innen OECD-området. Rådmannens ansvar innskrenkes ikke ved at det er inngått forvaltningsavtale. Rådmannen må i en forvaltningsavtale med forvaltningsforetaket fastsette retningslinjer for hvorledes midlene skal plasseres. 3-5 Rapportering Rådmannen skal rapportere til formannskapet hver måned og til bystyret hvert kvartal. Rapporteringen skjer sammen med Kraftfondet, og skal som et minimum inneholde Σ oversikt over porteføljens totalverdi Σ fordeling mellom investeringstyper Σ ståsted i forhold til eventuell vedtatt plan for gradvis iverksetting av den langsiktige fordelingen av midlene Σ avkastning og risiko siste periode og hittil i år Σ forventet risiko og avkastning ut året Σ driftskostnader tilknyttet forvaltningen av fondet Månedsrapport til formannskapet skal som et minimum inneholde de 4 første strekpunktene. På forespørsel skal rådmannen utarbeide ekstraordinære rapporter til formannskap og bystyret. Rådmannen skal sørge for at det ved utgangen av hvert kalenderår blir utarbeidet en årsberetning og for at det blir satt opp regnskap og balanse i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

10 Årsberetning med revisjonsberetning sendes til kommunestyret og behandles av kommunestyret sammen med behandlingen av årsregnskapet for kommunen. 3-6 Dekking av driftskostnader Kulturfondets administrasjonsutgifter bæres av fondet. Med administrasjonsutgifter menes alle utgifter som naturlig kan henføres til fondets virksomhet. KAPITTEL 4 - FORVALTNINGSSTRATEGI 4-1 Aktivafordeling Porteføljen skal plasseres i de investeringsalternativer og innenfor de grenser som bystyret til enhver tid har vedtatt. 4-2 Referanseportefølje Rådmannen fastsetter en referanseportefølje som skal gjelde for den enkelte forvalter. KAPITTEL 5 - REVISOR 5-1 Oppnevnelse Drift av Kulturfondet skal være underlagt kommunerevisjon. 5-2 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen behandler årsregnskapet for Kulturfondet KAPITTEL 6 - UTTAK AV MIDLER 6-1 Uttak av midler Rådmannen fremmer hvert år forslag om størrelsen på det uttak som maksimalt kan danne grunnlag for kommende års budsjett. 6-2 Overskuddsanvendelse Avkastningen skal først benyttes til å opprettholde realverdien av fondet, slik at kapitalen øker tilsvarende økningen i konsumprisindeksen til Statistisk Sentralbyrå. Dernest skal kostnader vedrørende Kulturfondets drift dekkes. Den overskytende delen av avkastningen skal brukes til å gi innbyggerne i Trondheim kommune et bedre tilbud i samsvar med fondets formål (jfr.pkt. 1-2). Denne delen av overskuddet holdes utenfor kommunens ordinære budsjettramme. Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om disponering av avkastningen. Disponering av avkastningen skal sees i sammenheng med kommunens årlige budsjettforslag. Rådmannen orienterer i budsjettet om prioriterte satsningsområder og planlagt disponering av avkastningen.

11 6-3 Underskudd Viser regnskapet fra årets drift underskudd (jf. 6-2) belastes underskuddet grunnkapitalen. KAPITTEL 7 - REDUKSJON AV REALVERDIEN I GRUNNKAPITALEN OG AVVIKLING AV KULTURFONDET 7-1 Reduksjon av realverdien i grunnkapitalen Det er et bærende prinsipp i forvaltningen av Kulturfondet at fondet skal opprettholde sin realverdi, jf. punkt 1-2 i disse vedtekter. Dersom det likevel fremmes forslag i bystyret om å tære på kapitalen må dette vedtas med to tredelers flertall. 7-2 Avvikling av Kulturfondet Bystyret kan med to tredelers flertall vedta å oppløse fondet.