FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE FORMÅL OG RAMMEBETINGELSER. Finansreglement. Trondheim kommune FINANSREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE FORMÅL OG RAMMEBETINGELSER. Finansreglement. Trondheim kommune 10.12.2015 FINANSREGLEMENT"

Transkript

1 FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE FORMÅL OG RAMMEBETINGELSER 1 Finansreglement Trondheim kommune FINANSREGLEMENT

2 2 FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE FORMÅL OG RAMMEBETINGELSER INNHOLD 1 Finansreglementets virkeområde Formål og rammebetingelser Finansforvaltning i Trondheim kommune Likviditet Langsiktige finansielle aktiva Gjeld Ansvarsforhold Bystyret Rådmannen Særskilte bestemmelser Godkjente motparter Oppbevaring av finansielle instrumenter Ansattes restriksjoner Konkurranseutsetting Rammer for finansforvaltningen Likviditet Bankinnskudd Sertifikater Plasseringer i pengemarkedsfond Trondheim kommunes kraftfond - TKK Forvaltningskapital Aktivaklasser Anleggs- og omløpsmidler Rentebærende investeringer Rentefond Aksjer Investeringer i eiendom Ekstern forvaltning Valuta Finansielle derivater Måling av relativ avkastning Gjeld Finansieringskilder Låneopptak Rentebinding Finansielle derivater Lån til videre utlån Utlån Sammenfatning rammer for gjeld Rapportering og overvåking av finansiell risiko Formål Rapportering Intern kontroll og risikostyring Rådmannens rapportering til bystyret Konstatering av avvik Vedlegg 1: Vedtekter for Trondheim kommunes kraftfond (TKK)... 19

3 3 FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE FORMÅL OG RAMMEBETINGELSER Vedlegg 2: Vedtekter for Trondheim kommunes kollektivfond Vedlegg 3: Vedtekter for Trondheim kommunes kulturfond Vedlegg 4: Vedtekter for Trondheim kommunes næringsfond Vedlegg 5: Vedtekter for Trondheim kommunes tiltaksfond Vedlegg 6: Etiske retningslinjer for TKK Vedlegg 7: Delegering til kommunaldirektør for finans... 31

4 4 FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE FORMÅL OG RAMMEBETINGELSER 1 Finansreglementets virkeområde 1.1 Formål og rammebetingelser Finansreglementet gir en samlet oversikt over fullmakter og retningslinjer for finansforvaltningen i Trondheim kommune. Reglementet fastsetter rammene for en forsvarlig og hensiktsmessig finansiell risikoprofil, vurdert ut fra kommunens risikobærende evne. Finansreglementet er utarbeidet med utgangspunkt i følgende rammebetingelser: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 (kommuneloven), 50 og 52 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 9. juni Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver bystyreperiode 1. Rådmannen vil vurdere om reglementet skal vurderes hyppigere. Finansreglementet trer i kraft fra den dato bystyret vedtar reglementet. Rådmannen skal påse at en uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning i tråd med kommunelovens regler og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Finansforvaltning i Trondheim kommune Finansforvaltningen i Trondheim kommune omfatter forvaltning av bykassens likviditet, langsiktige finansielle aktiva og gjeld Likviditet Likviditeten skal til en hver tid være tilstrekkelig til å dekke løpende betalingsforpliktelser, og rådmannen angir årlig måltall knyttet til løpende driftslikviditet. Kommunen skal søke å oppnå høyest mulig avkastning på likviditeten innenfor gjeldende risikorammer Langsiktige finansielle aktiva Langsiktige finansielle aktiva er ensbetydende med aktiva i Trondheim kommunes kraftfond (TKK). Kapitalen i TKK består av grunnkapital og bufferkapital. Dette er nærmere beskrevet i vedtektene til TKK, se vedlegg 1. I tillegg forvaltes kulturfondet, kollektivfondet og næringsfondet som en del av TKKs aktiva, se vedlegg 2 til 4 for vedtekter for fondene. TKK inngår som en del av kommunens virksomhet, men forvaltes adskilt fra kommunens øvrige midler. Forvaltningen av midlene skal skje på en forsvarlig måte innenfor de rammer som er fastsatt i dette reglementet og i TKKs vedtekter og etiske retningslinjer, se vedlegg 6. TKKs formål er å sikre en langsiktig avkastning som skal bidra til å gi kommunens innbyggere et godt tjenestetilbud. Det er en langsiktig målsetting at realverdien av grunnkapitalen og bufferkapitalen skal opprettholdes, og at kommunen skal sikres et jevnt uttak av midler. Uttak 1 Jfr. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, 2. Reglement for finansforvaltningen. 2 Jfr. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, 5. Kvalitetssikring av reglementet.

5 5 FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE FINANSFORVALTNING I av midler til drifts- og/eller investeringsformål skal foretas etter at grunnkapitalen og bufferkapitalens realverdi er opprettholdt, jf. vedtektene. Budsjettert nominell avkastning og realavkastning fastsettes ved bystyrets årlige budsjettvedtak Gjeld Gjeldsforvaltningen skal ivareta kommunens behov for finansiering av vedtatte investeringer, håndtering av videre utlån og vedlikehold av låneporteføljen. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig kostnad innenfor finansreglementets rammer. Det er et mål å ha en god spredning av renteforfall og låneforfall for å redusere effektene av endringer i rentenivå og lånevilkår for kommunens driftsbudsjett.

6 6 ANSVARSFORHOLD BYSTYRET 2 Ansvarsforhold 2.1 Bystyret Bystyret har ansvaret for å: a. Vedta retningslinjer og rammer for en forsvarlig forvaltning av likviditet, TKK og gjeld i kommunen. Bystyret skal fastsette rammer og begrensninger for forvaltningen av likviditet, langsiktige finansielle aktiva og gjeld, herunder tillatt risikonivå, krav til risikospredning og tillatte finansielle instrumenter. Retningslinjer, rammer, prinsipper og avkastningsmål skal utformes slik at kommunen ikke tar vesentlig finansiell risiko b. Vedta rammer for rapportering som sikrer løpende oppfølging av resultatet fra finansforvaltningen, samt å påse at reglene for forvaltningen ivaretas c. Gi etiske retningslinjer for kommunens investeringsvirksomhet d. Påse at en uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltningen vurderer om finansreglementet er i tråd med kommuneloven og forskrift for kommuners finansforvaltning 2.2 Rådmannen Rådmannen har ansvaret for å: a. Forestå forvaltningen av kommunens gjeld og finansielle eiendeler i henhold til lover og forskrifter, dette reglementet, TKKs vedtekter, etiske retningslinjer og tildelte fullmakter fra bystyret b. Sørge for at forvaltningen av finansielle eiendeler og gjeld er forsvarlig organisert c. Delegere fullmakter i organisasjonen d. Sørge for et klart skille mellom utøvende og kontrollerende virksomheter i finansforvaltningen for å ivareta en betryggende intern kontroll e. Gi bystyret periodiske rapporter på status i finansforvaltningen f. Rapportere brudd på fullmakter og rammer uten unødig opphold til formannskapet g. Fastsette kredittrammer per motpart i en debitorliste h. Inngå og avvikle avtaler tilknyttet finansforvaltningen i. Vedlikeholde kommunens finansreglement, TKKs vedtekter, etiske retningslinjer for TKK og delegering av fullmakter

7 7 SÆRSKILTE BESTEMMELSER GODKJENTE MOTPARTER 3 Særskilte bestemmelser 3.1 Godkjente motparter Godkjente motparter i handel med kommunens aktiva og passiva er: Banker som driver sin virksomhet i henhold til sparebankloven og forretningsbankloven Verdipapirforetak som har Finanstilsynets tillatelse til handel med finansielle instrumenter for kunders regning, i henhold til verdipapirhandelloven Utenlandske institusjoner som har tillatelse lignende det som er angitt over og som står under tilsyn av myndighet eller annet tilsvarende organ 3.2 Oppbevaring av finansielle instrumenter Finansielle instrumenter skal oppbevares: På verdipapirkonto i Verdipapirsentralen (VPS). En avtale om oppbevaring av finansielle instrumenter med kontofører skal inngås I verdipapirforetak som har Finanstilsynets tillatelse til å ta imot verdipapirer for oppbevaring i henhold til Lov om verdipapirhandel I utenlandske oppgjørssentraler som har tillatelse til oppbevaring av finansielle instrumenter og som står under tilsyn av myndighet eller annet tilsvarende organ. En særskilt avtale om oppbevaring av finansielle instrumenter for kundens regning skal inngås mellom kontohaver og Trondheim kommune 3.3 Ansattes restriksjoner Ansatte i finansforvaltningen er underlagt følgende restriksjoner: Det skal ikke bedrives egenhandel til/fra Trondheim kommunes aktiva og passiva Det skal ikke oppstå situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser 3.4 Konkurranseutsetting Handel med finansielle instrumenter skal konkurranseutsettes og ved innhenting av pristilbud skal det som hovedregel benyttes minst to konkurrerende tilbydere. Tilbyderne skal være godkjente motparter i kommunens finansforvaltning. Valg av tilbyder skal dokumenteres. Én motpart kan likevel benyttes dersom forretningen har basis i denne motpartens tilbud om kjøp eller salg av konkrete verdipapirer der det kan antas at ingen andre motparter på kort varsel kan stille en forpliktende pris. Ved bruk av en motpart skal det foreligge en vurdering av hvorvidt tilbudt pris er i tråd med markedspris. Prinsippet om konkurranseutsetting kan også fravikes ved låneopptak i statsbank, som startlån i Husbanken.

8 8 RAMMER FOR FINANSFORVALTNINGEN LIKVIDITET 4 Rammer for finansforvaltningen Kommunens finansielle risiko er knyttet til forvaltningen av kortsiktige og langsiktige finansielle midler og forvaltning av gjeld. Rammene for hvilken risiko som kan tas, omtales i dette kapitlet. 4.1 Likviditet Likviditet til driftsformål skal normalt plasseres i hovedbankforbindelse 3 så lenge banken anses som konkurransedyktig. Likviditeten til driftsformål skal være tilgjengelig med maksimalt én dags oppgjørsfrist. Annen ledig likviditet utover driftslikviditeten kan plasseres i bankinnskudd med binding inntil 12 måneder, sertifikater og pengemarkedsfond. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). Kommunen skal inngå rammeavtale for å ivareta behovet for banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum offisiell kredittrating på A- eller annen tilsvarende kredittvurdering. Blir hovedbankforbindelsen nedgradert til under A- etter avtaleinngåelse, skal eventuelle tiltak vurderes. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. Andre motparter som det foretas likviditetsplasseringer i skal ha en rating på minimum investment grade 4. Ved nedgradering av en motpart til under investment grade skal tiltak vurderes fortløpende Bankinnskudd Bykassens likvide midler kan i sin helhet plasseres i bankinnskudd. Ledig likviditet kan plasseres utenfor hovedbankforbindelse, men kun i norske finansinstitusjoner eller utenlandske finansinstitusjoners filial i Norge. Finansinstitusjoner skal ha en forvaltningskapital på minimum 5 milliarder kroner. Plasseringene må hensynta fastsatte debitorrammer nedenfor. Tabell 4.1 Kredittrammer fordelt på sektor og motpart Motpart Hovedbankforbindelse Banker: Forvaltningskapital > 80 mrd kr Banker: Forvaltningskapital > 5 mrd kr < 80 mrd kr Maksimum ramme per motpart 2 mrd kr 1 mrd kr 1 % av motpartens forvaltningskapital 3 Innenfor fastsatte debitorrammer under avsnitt Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller sentrale markedsaktører. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av kommuner og fylkeskommuner.

9 9 RAMMER FOR FINANSFORVALTNINGEN LIKVIDITET Sertifikater Det skal kun plasseres i sertifikater i følgende kredittkategorier: Stat Kommune og fylkeskommune Bank/finans Kraft Tabell 4.2 Kredittrammer fordelt på sektor og motpart. Tall i prosent av gjennomsnittlig likviditet de siste 12 måneder. Motpart Den norske stat eller verdipapir garantert av den norske stat Skandinaviske kommuner og fylkeskommuner Banker og kredittforetak med forvaltningskapital over 5 mrd kr Rating: A- eller bedre Maks. per sektor Maks. per utsteder (prosent) (millioner kroner) 100 Ubegrenset BBB- eller bedre 100 Kraftselskaper Rådmannen fastsetter kredittrammer i en egen debitorliste for hver enkelt utsteder innenfor rammene vist ovenfor Plasseringer i pengemarkedsfond Plasseringene kan kun gjøres i pengemarkedsfond med lav risiko 5. For plassering i pengemarkedsfond gjelder da følgende: a. Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning og som er omfattet av Lov om verdipapirfond. b. Fondets rentefølsomhet skal være mindre enn 0,5. c. Det skal kun plasseres i fond med gjennomsnittlig løpetid kortere enn 12 måneder. d. Fondet kan kun investere i norske rentepapirer, dvs. papirer denominert i norske kroner e. Ingen av fondets enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- ( investment grade ). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller to sentrale markedsaktører. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. f. Porteføljen i aktuelle pengemarkedsfond kan bestå av papirer med inntil 20 prosent BISvekt 6. 5 Se klassifisering av rentefond, gitt av verdipapirfondenes forening: 6 Mål på investeringens risiko (krav til egenkapital knyttet til investeringen)

10 10 RAMMER FOR FINANSFORVALTNINGEN S KRAFTFOND - TKK 4.2 Trondheim kommunes kraftfond - TKK Forvaltningen skal bygge på rammene i finansreglementet, og inneholde en vurdering av markedsrisiko, utstederrisiko, diversifisering, forfallsstruktur og likviditet, opp i mot avkastningen på investeringene. TKK skal ikke investere i strukturerte produkter, private venturefond eller hedgefond ut over eksisterende investeringer. Andeler i ett enkelt verdipapir kan ikke utgjøre mer enn 10 prosent av TKKs forvaltningskapital Forvaltningskapital TKKs forvaltningskapital er TKKs samlede kapital fratrukket aksjene i TrønderEnergi AS, fondsobligasjon tegnet av kommunen i forbindelse med nedskrivning av egenkapitalen i TrønderEnergi AS og kapitalinnskuddet i Trondheim kommunale pensjonskasse Aktivaklasser Investeringene skal fordeles på hovedgrupper av finansielle eiendeler ( aktivaklasser ). TKK kan investere i følgende aktivaklasser: a. Norske og utenlandske aksjer b. Norske og utenlandske rentebærende verdipapirer c. Eiendom TKKs finansielle eiendeler skal fordeles innenfor de rammene som følger av tabell 4.3 under. Tabell 4.3 Allokering av forvaltningskapitalen. Tall i prosent av forvaltningskapitalen på rapporteringstidspunktet Allokering Aktivaklasse Minimum Maksimum Nøytral Aksjer Rentebærende investeringer Eiendom ) Alternative investeringer rapporteres under aktivaklassen aksjer De nøytrale vektene er fastsatt med tanke på å oppnå en god avkastning over tid. Dette beregnet av forvaltningskapitalen som den er definert i kapittel For å oppnå en avkastning ut over risikofri rente må det tas en viss risiko i TKKs investeringsportefølje. De nøytrale vektene fungerer som referansepunkt, og en løpende rebalansering mot nøytral vekt skal normalt gjennomføres. Rådmannen kan avvike fra den nøytrale vektingen, men da innenfor de definerte maksimumsog minimumsrammene. Avvik kan oppstå som følge av: Verdiendringer i porteføljens aktiva (drifting) Aktive beslutninger på bakgrunn av risikovurderinger eller oppfatninger om markedsutvikling

11 11 RAMMER FOR FINANSFORVALTNINGEN S KRAFTFOND - TKK Anleggs- og omløpsmidler Kjøp av aksjer, andeler og obligasjoner på bakgrunn av politiske vedtak og som ikke utelukkende er finansielt motivert kan klassifiseres som anleggsmidler. Omløpsobligasjoner med kontantstrømsikring, som definert i kommunal regnskapsstandard (KRS 1, og KRS 11), skal utgjøre minst 30 prosent av forvaltningskapitalen Rentebærende investeringer TKK kan plassere i bankinnskudd og rentebærende verdipapirer innenfor de rammene som fremgår av tabell 4.4. Rammene gjelder ikke investeringer i rentefond som angitt i punkt Tabell 4.4 Kredittrammer fordelt på sektor og motpart. Tall i prosent av forvaltningskapital på rapporteringstidspunktet Sektor Maksimum per sektor Maksimum per motpart < 1 år Maksimum per motpart > 1 år Maksimum per motpart totalt Den norske stat eller verdipapir garantert av den norske stat Norske kommuner og fylkeskommuner Verdipapirer garantert av stat med AAA-rating Skandinaviske kommuner og fylkeskommuner Banker og kredittforetak 70 - Forvaltningskapital > 80 mrd kr - Forvaltningskapital > 5 mrd kr < mrd kr Kraft Andre utstedere Rådmannen fastsetter kredittrammer for hver enkelt motpart i form av en debitorliste. Debitorlisten skal minimum vurderes halvårlig, og rating skal hensyntas ved fastsettelse av den enkelte motparts ramme. På investeringstidspunktet må investeringen minimum ha en rating tilsvarende investment grade. 7 Blir investeringen i ettertid ratet til under dette nivået skal eventuelle tiltak vurderes fortløpende. Andel ansvarlige lån og fondsobligasjoner skal ikke utgjøre mer enn 12 prosent av forvaltningskapitalen. Det skal tilstrebes en jevn forfallsstruktur i porteføljen. 7 Offisiell kredittkvalitet på BBB- (Standard & Poors benevning) eller bedre, eventuell tilsvarende uoffisiell rating fra sentrale markedsaktører (banker og meglerforetak). Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av kommuner og fylkeskommuner.

12 12 RAMMER FOR FINANSFORVALTNINGEN S KRAFTFOND - TKK Rentefond Verdipapirfond som representerer aktivaklassen renter kan benyttes i forvaltningen. Rentefond som benyttes kan investere i det norske og utenlandske rentemarkedet (sikret i norske kroner), og skal ha en tilfredsstillende diversifisering med hensyn på sektor og utsteder. Rentefond skal ikke ha høyere kredittrisiko enn TKKs rentebærende investeringer for øvrig. Rentefond omfattes ikke av kredittrammene angitt i punkt Rentefondene skal være omfattet av Lov om verdipapirfond. Rentefond kan maksimalt utgjøre 25 prosent av forvaltningskapitalen i TKK Aksjer Alle aksjeinvesteringer i forvaltningskapitalen skal være i form av verdipapirfond som er omfattet av Lov om verdipapirfond. Fondene kan forvaltes indeksnært eller aktivt. Eksisterende beholdning av enkeltaksjer i Viking Venture II AS og de aksjene som følger av ny selskapsstruktur i Aberdeen Eiendomsfond Norge I er unntatt fra denne bestemmelsen. Det samme gjelder for eksisterende beholdning av IS-andeler i Viking Venture III IS. Investeringer i aksjer forvaltes innenfor rammene i tabell Investeringer i eiendom Investeringer i eiendom skal kun gjøres i fond med god diversifisering med hensyn på geografi og eiendomsobjekt. Eiendomsfond skal ikke være belånt Ekstern forvaltning Ved valg av forvaltere skal en samlet vurdering av følgende kriterier ligge til grunn for beslutningen: 1. Historisk avkastning relativt til andre fond med tilsvarende investeringsmandat og/ eller relevant referanseindeks 2. Kostnad 3. Organisasjon: eierforhold og finansiell styrke 4. Ansvarlige forvalteres kompetanse og erfaring 5. Administrasjon og rapportering Forvalteren skal påta seg å følge de bestemmelser og retningslinjer som fremgår av dette finansreglementet. TKKs kapital skal ikke utgjøre mer enn 10 prosent av forvalterens totale forvaltede kapital. Ved ekstern forvaltning i verdipapirfond, skal TKKs kapital ikke utgjøre mer enn 10 prosent av verdipapirfondet. Rådmannen skal årlig vurdere avkastningen i TKKs aksje og rentefond. Ved et betydelig negativt avvik i forhold til relevant referanseindeks, skal et bytte vurderes.

13 13 RAMMER FOR FINANSFORVALTNINGEN S KRAFTFOND - TKK Valuta Investeringer i aktivaklassene renter og eiendom skal være i norske kroner, eventuelt være sikret i norske kroner. Investeringer i utenlandske aksjer kan være usikret. Investeringer med valutarisiko skal ikke overstige fem prosent av forvaltningskapitalen Finansielle derivater Følgende derivater kan benyttes i forvaltningen av TKKs midler: Valutaterminer Valutabytteavtaler Rente- og valutabytteavtaler Rentebytteavtaler Fremtidige renteavtaler (FRA-kontrakter) Handelen med finansielle derivater skal knyttes til eiendeler. Anvendelsen av derivater skal dokumenteres og begrunnes særskilt, der det redegjøres for formål, kontantstrømmer av investering og struktur i finansielt derivat. Derivater skal kun benyttes i sikringsøyemed. Det åpnes ikke for å benytte derivater til å påta seg kredittrisiko, aksjerisiko eller annen risiko. Kommunen skal ha tilfredsstillende kompetanse om de derivater som benyttes. Det tillates at det benyttes finansielle derivater i verdipapirfond TKK har investert i Måling av relativ avkastning Relativ avkastning måles ved at avkastningen på den delen av TKKs portefølje som verdivurderes til markedskurser (markedsbaserte finansielle omløpsmidler) ses i forhold til relevante referanseindekser. Hvilke investeringer i TKK som skal måles mot hvilken referanseindeks fremgår av tabell 4.5. Tabell 4.5 Referanseindekser Aktivaklasse Norske aksjer Globale aksjer Korte renter Lange renter Referanseindeks OSEBX MSCI World Index ST1X ST4X

14 14 RAMMER FOR FINANSFORVALTNINGEN GJELD 4.3 Gjeld Bystyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret gjennom budsjettvedtak. Med utgangspunkt i bystyrets vedtak skal rådmannen gjennomføre låneopptak og forestå forvaltning av kommunenes innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Kommunens innlån finansierer investeringer og videre utlån Finansieringskilder Lån kan tas opp i kapitalmarkedet ved sertifikat- og obligasjonslån og som ordinære innlån fra bank. Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing Låneopptak Låneopptak gjennomføres i tråd med budsjettvedtak, behov for likviditet, fremdrift på investeringsprosjekter og gjeldende markedsforhold. Det kan kun tas opp lån i norske kroner, med fast eller variabel rente. Lån kan tas opp som annuitetslån, serielån og lån uten avdrag. Et enkelt innlån kan ikke utgjøre mer enn 1 milliard kroner. Det skal være en jevn forfallsstruktur, og lån med hovedstolsforfall innen ett enkelt kalenderår skal maksimalt utgjøre 30 prosent av investeringslånene Rentebinding Andelen rentebinding i låneporteføljen skal gjennomføres slik at kommunen totalt sett har en akseptabel renterisiko. Det innebærer at kommunens renteinntekter og rentekostnader må sees i sammenheng. Minimum ⅓ av netto rentebærende gjeld skal ha fast rente 8. Forfall på fastrenteavtaler skal fordeles slik at kommunen får lavest mulig renterisiko. Netto rentebærende gjeld defineres som gjeld til investeringsformål fratrukket eksternfinansierte lån der rente er basert på en flytende markedsrente (VARFS-lån 9 og lån med rentekompensasjon fra staten). 8 Lån med rentebinding lengre enn ett år defineres som lån med fast rente. 9 Lån knyttet til vann, avløp, renovasjon, feiing og slam. Finansieringskostnaden beregnes ut fra rullerende 3-års statsrente pluss 1 prosentpoeng.

15 15 RAMMER FOR FINANSFORVALTNINGEN GJELD Finansielle derivater Følgende derivater kan benyttes i gjeldsforvaltningen: a. Framtidige renteavtaler (FRA) b. Rentebytteavtaler c. Kjøp av renteopsjoner Følgende krav gjelder for bruk av finansielle derivater: Derivater kan bare anvendes på underliggende gjeld på balansen Det skal etableres et særskilt register med oversikt over alle finansielle derivater der vilkår, løpetid og motparter for det enkelte instrument fremgår Kommunen skal ha tilfredsstillende kompetanse på de derivater som benyttes Hensikten bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres og kontrakten skal knyttes til underliggende lån eller låneportefølje Lån til videre utlån Innlån til startlån tas opp i Husbanken i henhold til bystyrets budsjettvedtak. Lånets løpetid, rentebinding og andre vilkår knyttet til låneopptaket besluttes av rådmannen. Innlån til andre videre utlån gjennomføres i tråd med vedtak i bystyret. Lånets løpetid, rentebinding og andre vilkår knyttet til låneopptaket besluttes av rådmannen Utlån Bystyret fatter vedtak om nye videre utlån. Videre utlån fra kommunen må skje i tråd med bestemmelsene i kommunelovens 50. Lånets løpetid, rentebinding og andre vilkår knyttet til låneopptaket besluttes av rådmannen. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og inngå nødvendige avtaler med låntaker. Dette gjelder nye utlån og vedlikehold av eksisterende avtaler Sammenfatning rammer for gjeld Tabell 4.6 Rammer for gjeld Finansreglementets bestemmelser Rentebindingsandel Refinansieringsandel innen ett kalenderår Størrelse på største innlån Bruk av derivater Låneforfall Lån Krav Minimum ⅓ av netto rentebærende gjeld Maksimum 30 prosent av låneporteføljen Maksimum 1 milliard kroner Kun anvendes på underliggende gjeld Jevn forfallsstruktur Kan kun ta opp lån i norske kroner

16 16 RAPPORTERING OG OVERVÅKING AV FINANSIELL RISIKO FORMÅL 5 Rapportering og overvåking av finansiell risiko 5.1 Formål Formålet med den løpende rapporteringen er å holde bystyret informert om status på finansforvaltningen. Rådmannen skal etter hver periode legge fram en rapport til bystyret som viser status for finansforvaltningen, foreløpig resultat, prognose og finansiell risiko. I tillegg skal det legges fram en rapport etter årets utgang som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Dersom det skjer endringer i markedsutviklingen som gir vesentlige avvik i avkastning eller risiko i finansforvaltningen skal det uten ugrunnet opphold rapporteres til formannskapet og/eller bystyret. 5.2 Rapportering Intern kontroll og risikostyring Rådmannen er ansvarlig for å etablere forsvarlig intern kontroll og risikostyring av finansforvaltningen. Det skal etableres interne kontrollrutiner for finansforvaltningen. Rådmannen skal én gang i året legge frem for bystyret en vurdering av intern kontroll og risikostyring av kommunens finansforvaltning, i tråd med Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 8. Dette gjøres ved fremleggelse av årsoppgjørssaken Rådmannens rapportering til bystyret Rapporteringen til bystyret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at bystyret kan følge opp sitt ansvar for forvaltningen av kommunens midler. Rapporten skal inneholde følgende punkter: Likviditet: Sammensetning av aktiva Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva Avkastning, samlet og fordelt på ulike typer aktiva Vesentlige markedsendringer Endringer i risikoeksponering Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Markedsrenter og egne rentebetingelser Prognose på avkastning v/ perioderapportering Likviditetsprognose TKK: Sammensetning av aktiva Markedsverdi, samlet og fordelt på ulike typer aktiva

17 17 RAPPORTERING OG OVERVÅKING AV FINANSIELL RISIKO KONSTATERING AV AVVIK Avkastning, samlet og fordelt på ulike typer aktiva Vesentlige markedsendringer Endringer i risikoeksponering Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Måling av relativ avkastning Markedsrenter og egne rentebetingelser Prognose på avkastning Stresstest (ved årsrapportering) Oversikt som viser fordeling av forretninger på aktuelle motparter (ved årsrapportering) Etterlevelse av TKKs etiske retningslinjer (ved årsrapportering) Gjeld: Sammensetning av passiva Løpetid for passiva Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer lån Vesentlige markedsendringer Endringer i risikoeksponering Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Markedsrenter og egne rentebetingelser Prognose på rente- og avdragskostnader i forhold til budsjett v/ rapportering 5.3 Konstatering av avvik Ved konstatering av avvik fra finansreglementets rammer, kommunens lovverk og TKKs vedtekter, skal et slikt avvik vurderes umiddelbart. Samtidig skal rådmannen uten unødig opphold rapportere om avviket til formannskapet.

18 18 RAPPORTERING OG OVERVÅKING AV FINANSIELL RISIKO KONSTATERING AV AVVIK V e d l e g g Følgende vedlegg utgjør en del av den samlede forvaltningsinstruks for kommunen:

19 VEDLEGG 1: VEDTEKTER FOR S KRAFTFOND (TKK) 19 Vedlegg 1: Vedtekter for Trondheim kommunes kraftfond (TKK) Formål og rettsstilling Navn og oppretting Trondheim kommunes kraftfond (TKK) er opprettet etter vedtak i Trondheim bystyre , sak 195/ Formål TKK forvalter kapitalen etter salget av Trondheim kommunes aksjer i Trondheim Energiverk AS. Fondet ble opprettet med en samlet kapital på millioner kroner fordelt på millioner kroner i grunnkapital og 300 millioner kroner i bufferkapital. Realverdien av grunnkapitalen skal alltid være inntakt. Realverdi defineres som opprinnelig verdi tillagt den generelle prisstigningen. Bufferkapitalen skal fungere som støtpute i år der TKKs avkastning ikke er tilstrekkelig til å opprettholde grunnkapitalens realverdi. I tillegg kan bufferkapitalen benyttes ved behov for å nedskrive verdipapirer i anleggsporteføljen. Forvaltningen av TKK skal ha som formål å sikre en langsiktig avkastning, som kan bidra til å gi innbyggerne i Trondheim kommune et godt tjenestetilbud. Som en langsiktig målsetting skal realverdien av grunnkapitalen i TKK opprettholdes Forvaltning av andre fond Bystyret kan beslutte at TKK også forvalter annen kapital. I tråd med dette vedtok bystyret i sak 36/04, 58/04 og 150/13 at kollektivfondet, kulturfondet og næringsfondet skal forvaltes i henhold til TKKs vedtekter fra Disse tre fondene samt TKKs opprinnelige grunnkapital (jfr ) betegnes samlet som grunnkapital. Det legges til grunn at grunnkapitalen (kraftfondet, kollektivfondet, kulturfondet, næringsfondet) og bufferkapitalen forvaltes og rapporteres som én portefølje under felles betegnelse TKK. I årsoppgjøret gjøres det en oppstilling av de ulike fondenes balanseverdi samt andel av årsresultatet. Alle endringer som vedtas vedrørende TKKs kapitalforvaltning gjøres umiddelbart gjeldende for annen kapital forvaltet i henhold til TKKs vedtekter Juridisk status TKK er en del av Trondheim kommunes virksomhet. TKK er et kommunalt investeringsfond med egen regnskapsføring. Fondets midler holdes atskilt fra kommunens øvrige midler, men organiseres innenfor bykassens virksomhet hensyntatt Trondheim kommunes finansreglement, TKKs vedtekter, kommunelovens bestemmelser og relevante forskrifter gitt i medhold av denne og andre lover. TKK er underlagt bystyret. 1.2 Godkjenning og endring av vedtektene Alle endringer av vedtektene må vedtas av bystyret. Rådmannen kan foreslå endringer i vedtektene. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt. 1.3 Organisering Ledelse TKK ledes av rådmannen. 10 Disse vedtektene erstatter vedtekter vedtatt av Trondheim bystyre i møte , sak B.nr.105/2006, med tilhørende endringer vedtatt av Trondheim bystyre i sakene 196/2008, 77/2009 og 99/2010. FINANSREGLEMENT

20 20 VEDLEGG 1: VEDTEKTER FOR S KRAFTFOND (TKK) Ekspertpanel Rådmannen skal knytte til seg et ekspertpanel bestående av inntil tre uavhengige medlemmer til å gi råd i forvaltningen av midlene. Ekspertpanelet skal konsulteres minst tre ganger i året Rådmannens ansvar Rådmannen har ansvar for plassering av midlene i samsvar med bystyrets bestemmelser og gjeldende regler for kommunal forvaltning. Rådmannen har et selvstendig ansvar for å styre TKKs virksomhet og skal påse at kommunens interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Rådmannen sørger for TKKs daglige drift, organisering, bokføring og rapportering Ekstern forvaltning Forvaltningen av TKK kan foretas av en eller flere forvaltere på bakgrunn av forvaltningsinstruks (mandat) utarbeidet av rådmannen. Avtale om forvaltning av TKKs midler skal være i overensstemmelse med de bestemmelser som fremgår av finansreglementet for Trondheim kommune Rapportering Bestemmelser om TKKs rapportering fremgår av finansreglementet for Trondheim kommune. Rådmannen skal sørge for at det ved utgangen av hvert kalenderår blir utarbeidet årsberetning og årsregnskap for TKK. Årsregnskap og årsberetning for TKK inngår som en del av årsoppgjøret for Trondheim kommune. Årsoppgjørsdokumentene behandles av bystyret sammen med behandlingen av årsregnskapet og revisjonsberetningen for kommunen Dekning av driftskostnader TKKs administrasjonsutgifter bæres av TKK. Med administrasjonsutgifter menes alle utgifter som naturlig kan henføres til TKKs virksomhet. 1.4 Forvaltning TKK forvaltes som en samlet portefølje. Porteføljen plasseres i henhold til de rammer som bystyret til enhver tid har vedtatt, jf. finansreglementet for Trondheim kommune. Fordelingen av porteføljen på aktivaklasser med tilhørende minimums- og maksimumsgrenser, samt tillatte investeringer innenfor hovedgruppene, framgår av finansreglementet. 1.5 Revisor Trondheim kommunerevisjon er kommunens valgte revisor, og revisjon av TKK inngår i revisjonsoppdraget. 1.6 Budsjett og disponering av nominell avkastning Budsjettering av TKKs nominelle avkastning I sitt årlige budsjettforslag fremmer rådmannen forslag til størrelse på den nominelle avkastningen i TKK. Dette er basert på en helhetsvurdering, herunder råd fra ekspertpanelet. Bystyret fatter endelig vedtak om dette gjennom sitt samlede budsjettvedtak Disponering av TKKs nominelle avkastning Årets nominelle avkastning skal disponeres i denne rekkefølgen: 1. Dekning av TKKs driftskostnader.

21 VEDLEGG 1: VEDTEKTER FOR S KRAFTFOND (TKK) TKKs grunnkapital og bufferkapital tilføres et beløp som er konsistent med den gjennomsnittlige endringen i den offisielle konsumprisindeksen (KPI) 11 de siste fem år. Dette gjøres for å opprettholde realverdien av TKK. Følgende formel benyttes ved beregning av den gjennomsnittlige endringen i KPI: Dersom avkastningen i TKK ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre KPI-avsetningen, skal TKKs bufferkapital så langt som mulig benyttes til å opprettholde realverdien av TKKs grunnkapital. 3. I driftsregnskapet til Trondheim kommune avsettes et beløp til disposisjonsfond som tilsvarer budsjettert realavkastning. 4. Eventuell økt realavkastning som følge av lavere KPI-avsetning enn budsjettert, inngår som et overskuddselement i bykassen. Beløpet utgjør budsjettert nominell avkastning fratrukket TKKs driftskostnader (jf punkt 1), KPI-avsetning (jf punkt 2) og budsjettert realavkastning (jf punkt 3). 5a) Bufferkapitalens målsatte nivå er 300 millioner kroner tillagt KPI-avsetning 12 fra og med år Dersom bufferkapitalen ikke har nådd sitt målsatte nivå, skal faktisk avkastning i TKK ut over budsjettert nominell avkastning, avsettes til bufferkapital inntil målsatt nivå er nådd. 5b) Dersom bufferkapitalen har nådd sitt målsatte nivå, skal faktisk avkastning i TKK ut over budsjettert nominell avkastning, primært tilføres grunnkapitalen, eventuelt avsettes til investeringsfond (delvis finansiering av bykassens investeringer) og/eller tilføres et disposisjonsfond. Rådmannen legger frem forslag til disponering i forbindelse med årsoppgjøret. TKKs grunnkapital og bufferkapital er i henhold til de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene definert og bokført som ubundne investeringsfond. Investeringsfond kan ikke benyttes til driftsformål. Av dette følger at TKKs bufferkapital ikke kan benyttes til å dekke eventuelle underskudd i bykassens regnskaper. 1.7 Reduksjon av realverdien i grunnkapitalen og avvikling av TKK Reduksjon av realverdien i grunnkapitalen Det er et bærende prinsipp i forvaltningen at grunnkapitalen i TKK skal opprettholde sin realverdi, jf. punkt 1.2 i disse vedtekter. Dersom det likevel fremmes forslag i bystyret om å tære på kapitalen, må dette vedtas med ⅔ flertall Avvikling av TKK Bystyret kan med ⅔ flertall vedta å oppløse TKK. 11 Statistisk sentralbyrås offisielle konsumprisindeks 12 Jf. punkt FINANSREGLEMENT

22 22 VEDLEGG 2: VEDTEKTER FOR S KOLLEKTIVFOND Vedlegg 2: Vedtekter for Trondheim kommunes kollektivfond Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1.1 Navn og oppretting Trondheim kommunes kollektivfond og vedtekter er opprettet etter vedtak i Trondheim bystyre sak 204/2002, 58/2004 og 150/2013. Kollektivfondet er opprettet med midler utbetalt ved salget av Trondheim kommunes aksjer i Team Trafikk AS. 1.2 Formål Kollektivfondet skal bidra til at innbyggerne i Trondheim kommune får et bedre kollektivtilbud ved målrettet bruk av kollektivfondets årlige utbytte. Årlig utbytte skal benyttes til: Tiltak knyttet til kommunens finansiering av Miljøpakken. Dette gjelder så lenge samarbeidsprosjektet mellom staten, fylkeskommunen og kommunen varer. Tiltak vedrørende infrastruktur, materiell, drift og vedlikehold av kollektivtransporten. 1.3 Kollektivfondets grunnkapital Grunnkapitalen var ved opprettelsen av kollektivfondet 100 millioner kroner. Grunnkapitalen tillegges årlig et beløp tilsvarende den gjennomsnittlige endring i konsumprisindeksen (KPI) de siste 5 år for å opprettholde kollektivfondets realverdi. Se punkt i Vedtekter for Trondheim kommunes kraftfond for nærmere beskrivelse. 1.4 Juridisk status Kollektivfondet er underlagt bystyret. I tillegg til vedtektene for kollektivfondet gjelder kommunelovens bestemmelser og relevante forskrifter gitt i medhold av denne og andre lover. Kapittel 2 Godkjenning og endring av vedtektene Vedtektene for kollektivfondet vedtas av bystyret. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt. Rådmannen kan foreslå endringer i kollektivfondets vedtekter. Kapittel 3 Organisering og forvaltning Kollektivfondet forvaltes som en del av Trondheim kommunes kraftfonds (TKKs) portefølje. Kollektivfondets midler er en del av bykassens virksomhet, men forvaltes atskilt fra kommunens øvrige midler med hjemmel i TKKs vedtekter. Alle endringer som vedtas vedrørende TKKs kapitalforvaltning gjøres umiddelbart gjeldende for annen kapital forvaltet i henhold til TKKs vedtekter, herunder kollektivfondet. Rådmannen har ansvaret for at vedtektene følges og at årlig utbytte brukes i samsvar med bestemmelsene i vedtektene.

23 VEDLEGG 2: VEDTEKTER FOR S KOLLEKTIVFOND Kapittel 4 Rapportering Ved årsoppgjøret for TKK rapporteres status for kollektivfondets balanseverdi, samt andel av årets avkastning. 23 Rapportering vedrørende anvendelse av årlig utbytte fra kollektivfondet gjøres ved årsrapporteringen. Kapittel 5 Revisor Trondheim kommunerevisjon er revisor for kollektivfondet. Kapittel 6 Uttak av midler fra kollektivfondet 6.1 Anvendelse av årlig utbytte Kollektivfondets årlige utbytte skal anvendes i samsvar med fondets formål, jf. pkt Vedtak om årlig anvendelse av kollektivfondets utbytte I forbindelse med rådmannens budsjettforslag fremmer rådmannen forslag om størrelsen på det årlige utbyttet fra kollektivfondet. Dersom det årlige utbyttet foreslås disponert i forbindelse med budsjettet fatter bystyret vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen om hvilke tiltak som skal finansieres. Dersom årlig utbytte helt eller delvis ikke foreslås disponert ved budsjettbehandlingen, men disponeres i løpet av budsjett- og regnskapsåret, legger rådmannen fram forslag til disponering for formannskapet. Formannskapet sender saken videre til fagkomiteen som gir sin uttalelse til formannskapet. Formannskapet fatter endelig vedtak. Kapittel 7 Reduksjon av realverdi og/eller avvikling av kollektivfondet 7.1 Reduksjon av kollektivfondets grunnkapital Det er et bærende prinsipp at realverdien av kollektivfondets grunnkapital skal opprettholdes. Dersom det allikevel fremmes forslag i bystyret om å redusere grunnkapitalen, må det vedtas av bystyret med ⅔ flertall. 7.2 Avvikling av kollektivfondet Bystyret kan med ⅔ flertall vedta å oppløse kollektivfondet. FINANSREGLEMENT

24 24 VEDLEGG 2: VEDTEKTER FOR S KOLLEKTIVFOND Vedlegg 3: Vedtekter for Trondheim kommunes kulturfond Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1.1 Navn og oppretting Trondheim kommunes kulturfond og vedtekter er opprettet etter vedtak i Trondheim bystyre, sak 195/2001, sak 88/2002, sak 36/2004 og 150/2013. Kulturfondet er opprettet med midler utbetalt av Statkraft i forbindelse med salget av kommunens aksjer i Trondheim Energiverk AS. 1.2 Formål Formålet med kulturfondet er å bidra til utvikling og nyskapning innen kulturområdet i Trondheim. Årlig utbytte skal benyttes til: Dekning av utgifter til ulike typer arrangement og utviklingsprosjekter innen kulturområdet Dekning av utgifter og/eller tilskudd knyttet til arrangementer og utviklingsprosjekter i privat og/eller offentlig regi Det kan ytes tilskudd til kulturprosjekter som strekker seg over flere år. Årlig utbytte kan ikke benyttes til dekning av utgifter til etablerte kulturtilbud. 1.3 Kulturfondets grunnkapital Grunnkapitalen var ved opprettelsen av kulturfondet 25 millioner kroner. I tråd med bystyrets intensjon og vedtak arkivsak 99/ er kulturfondet tilført ytterligere 75 millioner kroner ved avsetninger av andel årlig realavkastning fra TKK tidligere regnskapsår. Grunnkapitalen tillegges årlig et beløp tilsvarende den gjennomsnittlige endring i konsumprisindeksen (KPI) de siste 5 år for å opprettholde kulturfondets realverdi. Se punkt i Vedtekter for Trondheim kommunes kraftfond for nærmere beskrivelse. 1.4 Juridisk status Kulturfondet er underlagt bystyret. I tillegg til vedtektene for kulturfondet gjelder kommunelovens bestemmelser og relevante forskrifter gitt i medhold av denne og andre lover. Kapittel 2 Godkjenning og endring av vedtektene Vedtektene for kulturfondet vedtas av bystyret. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt. Rådmannen kan foreslå endringer i kulturfondets vedtekter. Kapittel 3 Organisering og forvaltning Kulturfondet forvaltes som en del av Trondheim kommunes kraftfonds (TKKs) portefølje. Kulturfondets midler er en del av bykassens virksomhet, men forvaltes atskilt fra kommunens øvrige midler med hjemmel i TKKs vedtekter. Alle endringer som vedtas vedrørende TKKs kapitalforvaltning gjøres umiddelbart gjeldende for annen kapital forvaltet i henhold til TKKs vedtekter, herunder kulturfondet.

25 VEDLEGG 2: VEDTEKTER FOR S KOLLEKTIVFOND 25 Rådmannen har ansvaret for at vedtektene følges og at årlig utbytte brukes i samsvar med bestemmelsene i vedtektene. Kapittel 4 Rapportering Ved årsoppgjøret for TKK rapporteres status for kulturfondets balanseverdi, samt andel av årets avkastning. Rapportering vedrørende anvendelse av årlig utbytte fra kulturfondet gjøres ved årsrapporteringen. Kapittel 5 Revisor Trondheim kommunerevisjon er revisor for kulturfondet. Kapittel 6 Uttak av midler fra kulturfondet 6.1 Anvendelse av årlig utbytte Kulturfondets årlige utbytte skal anvendes i samsvar med fondets formål, jfr. pkt Vedtak vedrørende årlig anvendelse av kulturfondets utbytte I forbindelse med rådmannens budsjettforslag fremmer rådmannen forslag om størrelsen på det årlige utbytte fra kulturfondet. Dersom årlig utbytte disponeres i forbindelse med budsjettet fatter bystyret vedtak om hvilke tiltak som skal motta støtte. Dersom årlig utbytte helt eller delvis ikke foreslås disponert ved budsjettbehandlingen, men disponeres i løpet av budsjett- og regnskapsåret legger rådmannen fram forslag til disponering for formannskapet. Formannskapet sender saken videre til fagkomiteen som gir sin uttalelse til formannskapet. Formannskapet fatter endelig vedtak. Kapittel 7 Reduksjon av realverdi og/eller avvikling av kulturfondet 7.1 Reduksjon av kulturfondets grunnkapital Det er et bærende prinsipp at realverdien av kulturfondets grunnkapital skal opprettholdes. Dersom det allikevel fremmes forslag i bystyret om å redusere grunnkapitalen, må det vedtas av bystyret med ⅔ flertall. 7.2 Avvikling av kulturfondet Bystyret kan med ⅔ flertall vedta å oppløse kulturfondet. FINANSREGLEMENT

26 26 VEDLEGG 2: VEDTEKTER FOR S KOLLEKTIVFOND Vedlegg 4: Vedtekter for Trondheim kommunes næringsfond Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1.1 Navn og oppretting Trondheim kommunes næringsfond ble opprettet etter vedtak i Trondheim bystyre sak 195/2001, sak 88/2002 og 150/2013. Næringsfondet er opprettet med midler utbetalt av Statkraft i forbindelse med salget av kommunens aksjer i Trondheim Energiverk AS. 1.2 Formål Næringsfondet skal bidra til økt framtidig verdiskaping i Trondheim kommune i tråd med kommunens næringsplan. Fondet skal ha en miljømessig bærekraftig profil. Årlig utbytte skal benyttes til å stimulere etablering og utvikling av næringsvirksomhet i Trondheim kommune. Næringsfondet skal bidra til økt framtidig verdiskapning i Trondheim kommune. Årlig utbytte skal benyttes til å stimulere til etablering og utvikling av næringsvirksomhet i Trondheim kommune. Midler fra fondet kan ikke kombineres med tilskudd fra andre av Trondheim kommunes fond, eller der kommunale driftsmidler inngår som en vesentlig andel. Midler fra fondet kan heller ikke benyttes til dekning av kommunens løpende driftsutgifter, kommunale investeringer eller til dekning av driftsutgifter i tiltak som mottar støtte. 1.3 Næringsfondets grunnkapital Grunnkapitalen var ved opprettelsen av næringsfondet 25 millioner kroner. Grunnkapitalen tillegges årlig et beløp tilsvarende den gjennomsnittlige endring i konsumprisindeksen (KPI) de siste 5 år for å opprettholde næringsfondets realverdi. Se punkt i Vedtekter for Trondheim kommunes kraftfond for nærmere beskrivelse. 1.4 Juridisk status Næringsfondet er underlagt bystyret. I tillegg til vedtektene for næringsfondet gjelder kommunelovens bestemmelser og relevante forskrifter gitt i medhold av denne og andre lover. Kapittel 2 Godkjenning og endring av vedtektene Vedtektene for næringsfondet vedtas av bystyret. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt. Rådmannen kan foreslå endringer i næringsfondets vedtekter. Kapittel 3 Organisering og forvaltning Næringsfondet forvaltes som en del av Trondheim kommunes kraftfonds (TKKs) portefølje. Næringsfondets midler er en del av bykassens virksomhet, men forvaltes atskilt fra kommunens øvrige midler med hjemmel i TKKs vedtekter.

27 VEDLEGG 2: VEDTEKTER FOR S KOLLEKTIVFOND 27 Alle endringer som vedtas vedrørende TKKs kapitalforvaltning gjøres umiddelbart gjeldende for annen kapital forvaltet i henhold til TKKs vedtekter, herunder næringsfondet. Rådmannen har ansvaret for at vedtektene følges og at årlig utbytte brukes i samsvar med bestemmelsene i vedtektene. Kapittel 4 Rapportering Ved årsoppgjøret for TKK rapporteres status for næringsfondets balanseverdi, samt andel av årets avkastning. Rapportering vedrørende anvendelse av årlig utbytte fra næringsfondet gjøres ved årsrapporteringen. Kapittel 5 Revisor Trondheim kommunerevisjon er revisor for næringsfondet. Kapittel 6 Uttak av midler fra næringsfondet 1.1 Anvendelse av avkastningen Næringsfondets årlige utbytte skal anvendes i samsvar med fondets formål, jfr. pkt Vedtak vedrørende årlig anvendelse av næringsfondets utbytte. I forbindelse med rådmannens budsjettforslag fremmer rådmannen forslag om størrelsen på det årlige utbytte fra næringsfondet. Dersom årlig utbytte foreslås disponert i forbindelse med budsjettet fatter bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtak om hvilke tiltak som skal motta støtte. Dersom årlig utbytte helt eller delvis ikke foreslås disponert ved den årlige budsjettbehandlingen, men disponeres i løpet av budsjett- og regnskapsåret, legger rådmannen fram forslag til disponering for formannskapet. Formannskapet sender saken videre til fagkomiteen som gir sin uttalelse til formannskapet. Formannskapet fatter endelig vedtak. Kapittel 7 Reduksjon av realverdi og/eller avvikling av næringsfondet 1.1 Reduksjon av næringsfondets grunnkapital Det er et bærende prinsipp at realverdien av næringsfondets grunnkapital skal opprettholdes ved årlige KPI avsetninger. Dersom det allikevel fremmes forslag i bystyret om å redusere grunnkapitalen, må det vedtas av bystyret med ⅔ flertall. 1.2 Avvikling av næringsfondet Bystyret kan med ⅔ flertall vedta å oppløse næringsfondet. FINANSREGLEMENT

28 28 VEDLEGG 2: VEDTEKTER FOR S KOLLEKTIVFOND Vedlegg 5: Vedtekter for Trondheim kommunes tiltaksfond Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1.1 Navn og oppretting Trondheim kommunes tiltaksfond og vedtekter er opprettet etter vedtak i Trondheim bystyre sak 83/1986, sak 159/1986 og 150/ Formål Tiltaksfondet er opprettet for å stimulere næringsvirksomhet og næringsmessige utviklingsoppgaver i kommunen. Tiltaksfondet kan brukes til: Finansiering av næringsmessig infrastruktur som kommer bedrifter og næringsdrivende til gode. Finansielle plasseringer i fond som gjør egenkapitalinvesteringer i nye bedrifter i en tidlig fase av bedriftsutviklingen. Årlig avkastning og grunnkapital skal ikke benyttes til dekning av driftsutgifter til etablerte tiltak. Tiltaksfondet skal ikke benyttes til å gi lån eller garantier for kapitalutvidelser og/eller anskaffelser i enkeltstående og/eller flere eksisterende bedrifter. 1.3 Tiltaksfondets grunnkapital Tiltaksfondets grunnkapital forvaltes sammen med kommunens øvrige likviditet. Grunnkapitalen per var på 4,8 millioner kroner. 1.4 Juridisk status Tiltaksfondet er underlagt bystyret. Kapittel 2 Godkjenning og endring av vedtektene Vedtektene for tiltaksfondet vedtas av bystyret. Rådmannen kan foreslå endringer i vedtektene. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt. Kapittel 3 Organisering av tiltaksfondet Rådmannen har ansvaret for at vedtektene følges og at årlig avkastning, samt disponering av andeler av fondets grunnkapital gjennomføres i samsvar med politiske vedtak. Kapittel 4 Anvendelse av tiltaksfondets grunnkapital Tiltaksfondets grunnkapital disponeres i henhold til pkt. 1.2 Formål. Tiltaksfondets årlige avkastning tilføres fondets grunnkapital. Andeler av tiltaksfondets grunnkapital skal bare benyttes til investeringer hvor det er liten risiko for tap. Dette innebærer kjøp av aksjer og/eller utlån hvor det kan forventes tilbakebetaling av investeringen med eller uten avkastning etter en på forhånd avtalt plan. Kapittel 5 Myndighet til å anvende tiltaksfondets midler

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ).

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Reviderte vedtekter godkjent av Trondheim bystyre i møte 28.06.2006. Vedtektene erstatter gjeldende vedtekter ajourført i henhold til bystyrets behandling

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - REVIDERTE VEDTEKTER.

KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - REVIDERTE VEDTEKTER. Saksframlegg KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - REVIDERTE VEDTEKTER. Arkivsaksnr.: 06/16366 Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner i henhold til saksframstillingen med vedlegg, forslag til reviderte

Detaljer

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen Hva gjør revisor på finansområdet? Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon 2 Finansforvaltningen omfatter A. Ledig driftslikviditet

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 118/2015, Ikrafttreden: 16.12.2015 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN... 3 1.1 FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT... 3 1.2 RAPPORTERING... 3 1.2.1 Tidspunkt for rapportering...

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 Finansreglement for Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 INNHALD: 1 Finansreglementet sitt virkeområde...3 1.1 Føremålet med reglementet...3 1.2 Kven reglementet gjeld for...3 2 Heimel

Detaljer

Innhold. Forord 5 Hovedtrekk 2015 5 Innledning 5. Likviditet 8 Innledning 8 Bankinnskudd 8 Avkastning 9 Likviditetsprognose 9

Innhold. Forord 5 Hovedtrekk 2015 5 Innledning 5. Likviditet 8 Innledning 8 Bankinnskudd 8 Avkastning 9 Likviditetsprognose 9 Finansrapport 2015 2 Innhold Forord 5 Hovedtrekk 2015 5 Innledning 5 Likviditet 8 Innledning 8 Bankinnskudd 8 Avkastning 9 Likviditetsprognose 9 Trondheim kommunes kraftfond (TKK) 12 Avkastning og disponering

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

Eigersund kommune Reglement for finansforvaltning

Eigersund kommune Reglement for finansforvaltning Eigersund kommune Reglement for finansforvaltning 1. Generelle rammer og begrensninger for Finansforvaltningen 1.1 Hjemmel Reglementet er fastsatt med hjemmel i Kommunelovens 52 om finansforvaltning, og

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning (del 11 i kommunens økonomireglement) Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Revisjon av finansområdet i Trondheim kommune

Revisjon av finansområdet i Trondheim kommune Revisjon av finansområdet i Trondheim kommune Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen Arendal 16. juni 2009 Finansforvaltning i Trondheim kommune Kommuneloven med Forskrift om kommuners finansforvaltning (jf

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/3687

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 1. INNLEDNING... 3 2. FORVALTNING OG PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtedato: 25.03.2004 Sak: 0036/04. Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND.

Saksprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtedato: 25.03.2004 Sak: 0036/04. Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 25.03.2004 Sak: 0036/04 Resultat: Behandlet Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND Behandling: Brynjulf Moe (V) foreslo pva KrF og V: Innstillingen

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ÅFJORD KOMMUNE Reglement for finansforvaltning i Åfjord kommune Gyldig fra 01.07.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte 16. Juni 2016 som sak KST-./2016. Åfjord kommune Reglement for finansforvaltning side

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement Vedlegg 14 Forslag til revidert finansreglement 1 Innledning/bakgrunn for saken I økonomiplanen for 2015 til 2018 ble det gjort vedtak om at det skal foretas en vurdering av kommunens lånesikringsstrategi.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning 1 av 12 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR MIDTRE GAULDAL KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL OG MÅLSETNING MED KOMMUNENS

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning 1 Framlegg til nytt finansreglement Reglement for finansforvaltning Vestnes kommune Vedtatt av kommunestyret 17. juni 2010 2 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 4 1.1 Kven

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR 2006. Arkivsaksnr.: 07/8157. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR 2006. Arkivsaksnr.: 07/8157. Forslag til innstilling: KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR 2006. Arkivsaksnr.: 07/8157 Saksframlegg Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar Kraftfondet Trondheim kommune årsregnskap / årsberetning

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Flora kommune

Reglement for finansforvaltning Flora kommune Reglement for finansforvaltning Flora kommune Vedteke av Flora bystyre den 15.6.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementet sitt virkeområde... 3 1.1 Føremål med reglementet... 3 1.2 Kven

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Vedatt av Smøla kommunestyre Sak 58/16 29.09.2016 Innhold REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Januar 2010 Reglement for finansforvaltning Østre Toten kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2010 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010)

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) Første gang vedteke i kommunestyre 01.11.2010, PS80/10 Revidert versjon vedteke i kommunestyre 24.09.2012 Innhald:

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Finans- og gjeldsreglement

Finans- og gjeldsreglement Finans- og gjeldsreglement 1.1.2017 Foto: Elin Gunnerud Forslag til nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement for Sigdal kommune: 1 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 1.1 Finans- og gjeldsforvaltningsreglementets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune Reglement for finansforvaltning Ørland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.06 2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer