Reglement for finansforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for finansforvaltning"

Transkript

1 1 Framlegg til nytt finansreglement Reglement for finansforvaltning Vestnes kommune Vedtatt av kommunestyret 17. juni 2010

2 2 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde Kven skal reglementet gjelde for Hensikten med reglementetvem reglementet gjelder for Heimel og gyldighet Heimel Gyldighet Forvaltning og forvaltningstyper Formålet med kommunens finansforvaltning Generelle rammer og begrensningar Finansutval 6.1 Finansutval Formål Fullmakter 5 7. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Generelt Innskott i bank Plasseringsbegrensninger Rapportering Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Vedtak om opptak av lån Valg av låneinstrumenter Tidspunkt for låneopptak Konkurrerende tilbud Valg av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrumenter Størrelse på enkeltlån spredning av låneopptak Rapportering Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Definisjon Formål Forvaltning Overordnainvesteringsrammer Produkttyper Risikorammer Likviditetsrisiko Kredittrisiko Risikoklasser Aktivafordeling Plasseringsbegrensingar - risikoklasse Plasseringsbegrensingar - debitorar Valuttasikring Avkastningsrisiko og benchmarks Etiske retningslinjer Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko Konstatering av avvik Kvalitetssikring... 17

3 3

4 4 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 kven reglementet gjelder for Reglementet gjeld for Vestnes kommune. 1.2 Hensikten med reglementet Reglementet gir rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet er ein samlet oversikt over dei rammer og begrensningar som gjeld, og underliggende fullmakter/instruksar/rutiner skal hjemlast i reglementet. Reglementet definerer dei avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva (kraftfondet). 2. Heimel og gyldighet 2.1 Heimel Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 52 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 (FOR nr 635). 2.2 Gyldighet Reglementet trer i kraft fra og med Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. Dette reglementet erstatter alle tidligere reglar og instruksar som kommunestyret eller anna politisk organ har vedtatt for Vestnes kommunes finansforvaltning. 3. Forvaltning og forvaltningstyper I samsvar med bestemmelsane i forskrifta om kommune og fylkeskommune si finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltning av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringar) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettingar, strategiar og rammer for: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva (kraftfondet).

5 5 4. Formålet med kommunens finansforvaltning Finansforvaltninga har som overordna formål å sikre ei rimelig avkastning samt stabile og låge netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. Dette prøver ein å oppnå gjennom følgjande delmål: Kommunen skal til ein hver tid har likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelsar. Plassert overskuddslikviditet skal over tid gje ei god og konkurransedyktig avkastning innanfor definerte krav til likviditet og risiko, tatt omsyn til tidsperspektiv på plasseringane. Lånte midler skal over tid gje lågast mogeleg totalkostnad innanfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, når ein også tek omsyn til behov for stabile og forutsigbare lånekostnadar. Langsiktige finansielle aktiva skal forvaltast slik at dei gir ei god langsiktig avkastning til akseptabel risiko, og som over tid skal bidra til å gje kommunen sine innbyggjare eit best mogeleg tjenestetilbud 5. Generelle rammer og begrensningar Kommunestyret skal når dei vedtek dette finansreglement, ta stilling til kva som er tilfredsstillande avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens 52. Reglementet skal baserast på kommunens eigen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter. Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltninga, også kva som skal reknast som langsiktige finansielle aktiva. Administrasjonssjefen har plikt til å utgreie og legge fram saker for kommunestyret og finansutvalet, sjå pkt 6, når det gjeld spørsmål/forhold som administrasjonssjefen ikkje har fullmakt til å avgjere. Administrasjonssjefen skal til kvar tid vurdere reglementet sine forskjellige rammer og begrensningar, og om disse på ein klar og tydelig måte sikrar at kapitalforvaltninga vert utøvd på ein forsvarlig måte i forhold til dei risiko kommunen er eksponert for. Administrasjonssjefen skal inngå avtaler i tråd med dette reglementet. Administrasjonssjefen skal med hjemmel i dette finansreglement utarbeide nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for dei enkelte forvaltningsformer som er i tråd med med kommunens overordna økonomibestemmelse. Finansielle instrumenter og/eller produkt som ikkje er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, kan ikkje brukast i kommunen sin finansforvaltning. Kommunen kan i sin finansforvalting benytte seg av andre finansielle instrumenter, såkalte avledede instrumenter/derivater. Slike instrumenter skal være konkret angitt under de enkelte forvaltningsformer og må benyttes innenfor risikorammene for underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved beregning av finansiell risiko.

6 6 Plassering av Vestnes kommune sine midlar i verdipapirer, skal skje iht. etiske kriterier. Kriteriene er beskrevet under plassering av langsiktige finansielle aktiva, pkt Så langt det er praktisk mogeleg skal disse etiske kriterier også gjelde for plasseringer i verdipapirfond. Konkrete rammer for forvaltninga av kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva kjem ein tilbake til seinare i reglementet. 6. Finansutval 6.1 Finansutval Formannskapet er kommunens finansutval. 6.2 Formål Overordna formål med finansutvalet er: Drive oppfølgjing av vedtatt finansreglement, spesielt forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Være støtteorgan for administrasjonen Legge fram saker for kommunestyre der det er prinsippelle spørsmål/forhold som må avklarast. 6.3 Fullmakt Finansutvalet har fullmakt til å Vedta og godkjenne refinansiering av eksisterande lån Inngå FRA/SWAP avtalar Binde renta på 1/3 av gjeldsportefølgja på inntil 10 år. Fastsette kor mange forvaltarar ein skal ha Definere hovudkriteriane for valg av forvaltar Bestemme kor stor portefølgje og kva aktivaklasse kvar forvaltar skal ha Lyse ut og engasjere forvaltatar Bestemme når ein skal ha ny runde med val av forvaltarar Finansutvalet skal elles føre kontroll med at administrasjonen utøver finansforvaltninga i tråd med gjeldande finansreglement og innanfor dei fullmakter som er gitt.

7 7 7. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler tenkt nytta for driftsformål 7.1 Generelt Kommunen skal ha rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse skal det stillast krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. Vestnes kommune har lite ledig likviditet og vi ser ikkje at det vil endre seg vesentleg i kommande år. Kommunens driftslikviditet skal difor plasserast i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med innskudd i andre større spare- eller forretningsbanker. 7.2 Innskudd i bank For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger: Tidsbinding kan ikkje avtalast for ein periode på mer enn 6 måneder Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjere meir enn NOK 10,0 mill 7.3 Plasseringsbegrensninger Kommunens samla innskudd i bank/kredittinstitusjon (inkl. direkte eige av verdipapir utstedt eller garantert av institusjonen) skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital 7.4 Rapportering Administrasjonssjefen skal i forbindelse med kvartal-/tertialrapportering 2 ganger pr. år og i årsrapport orientere kommunestyret om status for forvaltningen av ledig likviditet, andre midler beregnet for driftsformål og evt. bruk av kassekredittlån (likviditetslån). I rapportene skal det m.a. gjevast opplysningar om størrelsen på plassert kapital, kva bankar den er plassert i og rentebetingelse.

8 8 8. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 8.1. Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån når investeringsbudsjett for neste budsjettåret vert godkjent. Slik vedtak skal som minimum angi: Lånebeløp Nedbetalingstid Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal administrasjonssjefen innhente lånetilbud. Elles i tråd med Kommunelovens 50 om låneopptak. Ordførar har fullmakt til å godkjenne lånevilkår. Finansutvalet har fullmakt til å ta opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld Valg av låneinstrumenter Det kan kun tas opp lån i norske kroner. Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Lån kan også tas opp som åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån) Tidspunkt for låneopptak Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold Konkurrerende tilbud Det skal innhentast minst 2 konkurrerande tilbud fra aktuelle långivare. Det kan gjerast unntak fra denne reglen dersom kommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat. Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks etableringslån i Husbanken).

9 Valg av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrumenter Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i tråd med den forventning ein har om framtidig renteutvikling og innanfor eit akseptabelt risikonivå med tanke på ynskje om sikre og stabile lånekostnader. Følgjande retningslinjer skal ligge til grunn for forvaltninga: Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til ei kvar tid være mellom 1 og 5 år. Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen. Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 5 års segmentet på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko. I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlete gjeldsporteføljens vektede renteløpetid være 3 år. Finansutvalet kan dersom det vert vurdert økonomisk fordelaktig binde renta på 1/3 av gjeldsportefølgja på inntil 10 år Finansutvalet har fullmakt til å inngå framtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP), dersom det vert vurdert økonomisk fornuftig. Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og beregninger under punkt b) skal inkludere FRA- og SWAP-kontrakter. Hensikten bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller låneportefølje. Det skal kun benyttes større banker med bred dokumentert erfaring innenfor dette området, som motpart ved slike kontrakter Størrelse på enkeltlån spredning av låneopptak Forvaltningen legges opp i henhold til følgende; Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, likevel slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses. Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 25 % av kommunens samlete gjeldsportefølje Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere lånegivere.

10 Rapportering Administrasjonssjefen skal i forbindelse med kvartal-/tertialrapportering 2 ganger pr. år og i årsrapport orientere kommunestyret om status for gjeldsforvaltningen. Rapportene skal gje informasjon om: Sum langsiktig gjeld (lån) på rapporteringstidspunkt - fordelt på p.t. rente, NIBOR bassert rente, fastrente, rentebytteavtalar Rentenivå og samla rentekostnad Antall lån, fordelt med antall og sum på bankar/finansinstitusjonar Største enkeltlån Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) og FRA er og SWAP kontrakter sidan siste rapportering Refinansiering av eldre lån i forrige tertial Administrasjonssjefen si vurdering av gjeldsforvaltninga

11 11 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til driftsformål. Det er midlar som ut frå Vestnes kommune sin økonomiske situasjon kan reknast som forsvarleg å forvalte med ein lang tidshorisont og med noko mindre fokus på kortsiktige svingningar. Langsiktige plasseringar skal ikkje ha innverknad på kommunens betalingsemne på kort sikt. Pr. i dag er det salsgevinsten frå sal av Tafjord kraft aksjane, heretter kalla kraftfondet, som vert definert som Vestnes kommune sine langsiktige finansielle aktiva. Kapital pr ca. 145,0 mill. kr. Dersom ein seinare får ytterlegare midlar som kan definerast som langsiktige finansielle aktiva skal desse også forvaltast i tråd med retningslinjene i kap Formål Forvaltning av kommunens kraftfond har som formål å sikre en langsiktig avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne i Vestnes kommune et godt tjenestetilbud. Samtidig er målet også å få ei rimelig årlig bokført avkastning. 9.3 Forvaltning Vestnes kommune sitt kraftfond skal forvaltast av 2 4 eksterne forvaltarar. Forvaltarane har fullmakt innanfor dei rammene og begrensingane som er sett i dette finansreglementet til å forvalte tildelt portefølgje. Forvaltarane kan få ansvar for ulike aktivagrupper, t.d. 2 forvaltarar skal forvalte aksjar medan 2 andre skal ha ansvar innanfor risikoklasse Overordna investeringsrammer For å kunne oppfylle formålet for forvaltningen av kraftfondet skal midlane forvaltast etter kriteria Sikkerheit Risikospredning Likviditet Avkastning Investeringane skal skje i børsnoterte verdipapirer med rimeleg god omsetning og andre papirer/plasseringar med tilsvarande god likviditet.

12 Produkttyper Midlane kan plasserast i følgjande instrumenter. Bankinnskudd Sertifikater Pengemarkedsfond Ordinære obligasjoner Obligasjonsfond Næringseigedom Ansvarleg tidsbegrensa lån Fondsobligasjoner, evigvarande ansvarlege lån og anna hybridkapital Kombinasjonsfond Aksjefond Sektorfond Aksjer og eigenkapitalbevis Valutasikring * * valutasikring skal kun brukast i som sikringstiltak i tilknytning til kjøp av utenlandske papirer og fond denominert i anna valuta enn NOK. 9.6 Risikorammer Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen vert m.a. styrt gjennom størrelsen i andel i statspapir i portefølgjen. Statssertifikat og statsobligasjonar er dei verdipapira som er mest likvide i det norske marked og der det til ei kvar tid kvoteres kurser i markedet med lågast differanse mellom kjøps- og salskurs Kredittrisiko Kredittrisikoen vert styrt gjennom å klassifisere kredittrisikoen i risikoklassar og ved å etablere plasseringsbegrensninger for risikoklasse og debitor med utgangspunkt i det krav som er satt til kredittrisiko.

13 Risikoklassar Kredittrisikoen skal klassifiserast i følgjande risikoklassar: Risikoklasse 1 investmentgrade. Risikoklasse 2 Obligasjonar/sertifikat utstedt av stat eller foretak med statsgaranti innanfor OECD, samt statsobligasjonsfond. Lånetakarane må være Obligasjonar med fortrinnsrett, obligasjonar/sertifikat utstedt av statsforetak, fylkeskommunar og kommunar, kraftverk med garanti frå kommune/fylkeskommune, bankar, forsikringsselskap og kredittforetak, innskudd i bankar. Pengemarkeds- og obligasjonsfond vert normalt klassifisert i denne risikoklassen med unnatak av fond som inneheld industrilån/ansvarlege lån. Sistnemnde klassifiseres under risikoklasse 3. Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Obligasjonar/sertifikat utstedt av industriforetak eller fond med tilsvarande risiko. Obligasjonar, sertifikat og innskudd som inngår i risikoklasse 2 og 3 (enten enkeltvis eller gjennom verdipapirfond) skal minimum være ratet investmentgrade (eller banken skal ha ein investmentgrade rating), dvs, BBB- eller bedre, av anerkjent internasjonalt eller norsk ratingselskap/finanshus. Eigedom, konvertible obligasjonar, ansvarlege lån, fondsobligasjonar og anna hybridkapital, kombinasjonsfond, hegde fond (fond i fond) og high yield fond (fond som inneheld industripapirer med dårlegare raiting enn BBB-). Strukturerte produkter (kapitalsikrede obligasjonar) klassifiseres normalt i denne risikoklassen grunna normalt lågare likviditet enn i ordinære obligasjonar. Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 Aksjefond og sektorfond Enkeltaksjar, eigenkapitalbevis og private equity

14 Aktivafordeling Vestnes kommune skal ha ein fordeling av langsiktige finansielle aktiva (kraftfondet) bassert på ein nøytral plassering og med minimums- og maksimumsrammer for taktisk aktivaallokering: Minimum Nøytral Maksimum A Innskudd i bank 0 5 % 10 % B Plassering obligasjonar, sertifikat rentefond (risikoklasse 1,2,3) 70 % 75 % 90 % Sum risikoklasse 1,2 og 3 70 % 80 % 90 % C Plassering i risikoklasse % 10 % D Aksjefond (risikoklasse 5) 10 % 15 % 30 % Sum risikoklasse 4 og 5 10 % 20 % 30 % Normalportefølgjen skal være 20 % i aksjer og andre produkter i risikoklasse 4 og 5, og 80 % i renter/obligasjoner (risikogruppe 1,2 og 3) Grensene betyr at det alltid minimum skal være plassert 70 % i renter/obligasjoner (risikogruppe 1,2 og 3) og 10 % i aksjer og lignende (risikoklasse 4 og 5). Det vert ikkje skilt mellom norske og utenlandske aksjer. Kommunestyre skal kvart år ved behandling av neste års driftsbudsjett vurdere eventuell endring i fordeling i aktivaklasser Plasseringsbegrensningar - risikoklasse For å styre kredittrisiko skal følgjande begrensingar gjelde for plassering: Kredittrisiko Total portefølgje Risikoklasse 1 Minimum 10 % Risikoklasse 2 Maksimalt 45 % av total forvaltningskapital Risikoklasse 3 Maksimalt 45 % av total forvaltningskapital Risikoklasse 4 og 5 Maksimalt 30 % av total forvaltningskapital Risikoklasse 6 Pt. Ikkje rammer M.h.t. risikoklasse 6 så skal alle eventuelle plasseringar godkjennast av kommunestyret. I den grad ein høgare risikoklasse ikkje er heiltt utnytta, kan tilsvarande ledig andel nyttast til å auke rammene for klassar med lågare risiko. Eksempel, dersom plassering i risikoklasse 4 og 5 er 20 % av forvaltningskapitalen, kan plassering i risikoklasse aukast til 55 %.

15 Plasseringsbegrensningar - debitorer Vestnes kommune set følgjande rammer for maksimal plassering pr. debitor rekna av samla forvalta kapital. Kredittrisiko Maksimal plassering pr. debitor i % av samla forvalta kapital Risikoklasse 1 Ubegrensa Risikoklasse 2 Statsforetak/obligasjoner med fortrinnsrett 10 % Fylkeskommune/kommune og kraftselskap m/garanti 10 % Bank/finans 10,0 % Rentefond 20,0 % Risikoklasse 3 Generelt 2,5 % Rentefond 10,0 % Risikoklasse 4 Generelt 2,5 % Verdipapirfond 10,0 % Spesialfond (eigedom og hedgefond) 2,5 % Risikoklasse 5 Det skal velgast aksjefond som omfattar eit større antall selskap og bransjar og som følgjer etablerte marknadsindeksar Reine bransjefond er ikkje tillate utan godkjenning frå formannskapet. Det skal ikkje plasserast meir enn 15 % av portefølgja sin samla forvaltningskapital i eit enkelt aksjefond. Kommunen kan ikkje eige meir enn 5 % av fondsandelane i eit enkelt verdipapirfond. Kommunens eksponering (innskudd og direkteeide obligasjonar/sertifikat) i ein enkelt bank skal ikkje utgjere meir enn 2 % av bankens forvaltningskapital. 9.7 Valutakurssikring Utenlandske rentepapirer/rentefond skal valutakurssikrast. For utenlandske aksjefond skal minimum 50 % av valutaeksponeringen valutakursikrast ved bruk av valuttaterminer med maksimalt 12 månaders løpetid. Bestemmelsen for valutakurssikring gjelder også for fond (renter og aksjar) der avkastningen vert oppgitt i NOK, men underliggande papir heilt eller delvis er notert i utenlandske valuta, og denne valutarisikoen ikkje er sikra i fondet.

16 Avkastningsrisiko og benchmarks Avkastningsrisiko er definert som risiko for verdiendring på eigedelar som følgje av endringar i markedsforhold herunder endringar i aksjekursar, rentenivå samt endring i volatiliteten i desse marknadane. I tillegg til den absolutte risiko (risikoen for å ikkje nå oppsatt avkastningsmål) har kommunen også ein relativ risiko for å ikkje oppnå avkastningen til ein samanlikningsportefølgje (benchmarkportefølgje). Benchmark (referanseindeks) for langsiktige frinansielle aktiva: Bank/likviditet Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 år (ST1X) Rentbærande portefølgje Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) Aksjefond 25 % oslo Børs Fondindeks (OSEBX) og 75 % Morgan Stanley World Index (MSCI) Ved benchmark samanlikningar skal avkastningen av kommunen si portefølgje samanliknast mot normalportefølgja og avkastning på den. Renteportefølgja skal ha ein varigheit (durasjon) på mellom 0,5 og 5,o år avhengig av renteforventning. Akvkastningsrisiko for aksjar vert styrt gjennøm storleiken som vert sett for maksimal ramme for denne risikoklassen. Det er samtidig gitt visse begrensingar ved valg av aksjefond, sjå punkt Etiske retningslinjer De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens pensjonsfond utland, skal være minimums retningsgivende for Vestnes kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til: Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer Vestnes kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for finansforvaltning. Det er Vestnes kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer. Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren.

17 Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 10.1 Konstatering av avvik Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal dette umiddelbart lukkes. Avviket, og eventuelt økonomisk konsekvens av avviket, skal uten ugrunnet opphold rapporteres til finansutvalet. Dei vurderer om også kommunestyret skal orienterast. Finansutvalet skal også komme med forslag til rutineendringer som vil redusere sjansen for slikt avvik i fremtida Kvalitetssikring Finansforskrifta pålegg kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes. Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene.

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 Finansreglement for Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 INNHALD: 1 Finansreglementet sitt virkeområde...3 1.1 Føremålet med reglementet...3 1.2 Kven reglementet gjeld for...3 2 Heimel

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Flora kommune

Reglement for finansforvaltning Flora kommune Reglement for finansforvaltning Flora kommune Vedteke av Flora bystyre den 15.6.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementet sitt virkeområde... 3 1.1 Føremål med reglementet... 3 1.2 Kven

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning (del 11 i kommunens økonomireglement) Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010)

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) Første gang vedteke i kommunestyre 01.11.2010, PS80/10 Revidert versjon vedteke i kommunestyre 24.09.2012 Innhald:

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Januar 2010 Reglement for finansforvaltning Østre Toten kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2010 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune Reglement for finansforvaltning Ørland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.06 2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for Fyresdal kommune

Finansreglement for Fyresdal kommune Finansreglement for Fyresdal kommune 2015-2019 - del av det politiske delegeringsreglementet Vedteke i kommunestyret 26.11.15 1. Finansreglementet sitt virkeområde Reglementet skal gje rammer og retningsliner

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Vedatt av Smøla kommunestyre Sak 58/16 29.09.2016 Innhold REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune Reglement for finansforvaltning Bjugn kommune Vedtatt av kommunestyret 24/9-2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet...3 1.2 Hvem

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE K.sak 31/2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ÅFJORD KOMMUNE Reglement for finansforvaltning i Åfjord kommune Gyldig fra 01.07.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte 16. Juni 2016 som sak KST-./2016. Åfjord kommune Reglement for finansforvaltning side

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Vedteke av kommunestyret i møte den , k.sak nr. 076/10

Vedteke av kommunestyret i møte den , k.sak nr. 076/10 NOTAT INTERNT ORIENTERANDE U/ OPPFYLGJING STORDAL KOMMUNE «SOA_NAVN» Vedteke Finansreglement REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING STORDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret i møte den 15.12.10, k.sak nr. 076/10

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Finans- og gjeldsreglement

Finans- og gjeldsreglement Finans- og gjeldsreglement 1.1.2017 Foto: Elin Gunnerud Forslag til nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement for Sigdal kommune: 1 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 1.1 Finans- og gjeldsforvaltningsreglementets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Tysvær kommune Vedtatt av kommunestyret 27.09.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...2 1.1 Hensikten med reglementet...2 1.2 Hvem reglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Randaberg kommune

Reglement for finansforvaltning Randaberg kommune Reglement for finansforvaltning Randaberg kommune Vedtatt av kommunestyret den 11.september 2014 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning MELAND KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedteke i kommunestyret 06.05.2015, sak 38/2015 Innhold 1 Finansreglementet sitt virkeområde og formål... 2 2 Heimel og tidsrom... 2 2.1 Heimel... 2 2.2 Tidsrom...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Rammer og retningslinjer for finans- og gjeldsforvaltningen FINANSFORVALTNINGEN. Randaberg kommune

Rammer og retningslinjer for finans- og gjeldsforvaltningen FINANSFORVALTNINGEN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 19. OKTOBER 2017 FINANSFORVALTNINGEN Rammer og retningslinjer for finans- og gjeldsforvaltningen Randaberg kommune

Detaljer

Finansreglement. for Klepp kommune. Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13. Datert 20.10.

Finansreglement. for Klepp kommune. Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13. Datert 20.10. KLEPP KOMMUNE Finansreglement for Klepp kommune, datert 20.10.2013 Finansreglement for Klepp kommune Datert 20.10.2013 Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13 Vedlegg til finansreglementet:

Detaljer

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06. REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.10 1. Formålet med forvaltninga Møre og Romsdal fylkeskommune skal

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Kongsberg kommune

Reglement for finansforvaltning Kongsberg kommune Reglement for finansforvaltning Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret den 13.04.2011 1 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet...3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...3

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Lillehammer kommune

Reglement for finansforvaltning Lillehammer kommune Reglement for finansforvaltning Lillehammer kommune Behandlet i Formannskapet 15.06.2010 Kommunestyret 17.06.2010 Ny behandling i Formannskapet 13.11.2012 Kommunestyret 22.11.2012 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Før vedtak har finansreglementet vært hos Ytre Helgeland kommunerevisjon som har avgitt Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for Dønna kommunes finansforvaltning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning a

Reglement for finansforvaltning a Reglement for finansforvaltning a Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteke av fylkestinget 11. desember 2012 1 REGLEMENT FOR FIN ANSFORVALTNINGA 1. Finansreglementet sitt virkeområde...... 1.1 Føremålet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 130/11 (arkivsak 10/863) den 13. desember 2011, og justert i sak 70/16 (arkivsak 16/544) Før vedtak har finansreglementet vært

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING 1 Oversikt 1. FORMÅL MED KOMMUNEN SITT FINANSREGLEMENT... 3 2. HEIMEL... 3 3. GYLDIGHEIT... 3 4. AVGRENSINGAR... 3 5. OVERORDNA FINANSIELL STRATEGI/

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Øyer kommune

Reglement for finansforvaltning Øyer kommune Reglement for finansforvaltning Øyer kommune Forslag til revidert reglement Utkast fra rådmannen per 12.08.14 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune Revidert 22.11 2016 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune Revidert 22.11 2016 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING VOLDA KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Denne versjonen er i samsvar med vedtak i sak PS 152/14, Delegering til rådmannen, handsama i formannskapet den 19.08.14. Vedteke i Volda kommunestyre i sak

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Lillehammer kommune

Reglement for finansforvaltning Lillehammer kommune Reglement for finansforvaltning Lillehammer kommune Vedtatt i Formannskapet 15.06.2010 Kommunestyret 17.06.2010 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hvilke type

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 118/2015, Ikrafttreden: 16.12.2015 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN... 3 1.1 FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT... 3 1.2 RAPPORTERING... 3 1.2.1 Tidspunkt for rapportering...

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

Gildeskål kommune. Reglement for finansforvaltning

Gildeskål kommune. Reglement for finansforvaltning Gildeskål kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret den 19.juni 2013 som sak 16/13 Justert/ oppdatert Formannskapet den 11. februar 2014 Forslag til kommunestyret 19.juni 2014, som

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 Sist revidert 02.05.2013 sak 32/13 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Stordal kommune Utarbeidd etter «Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning» Vedteke i kommunestyret 18.10.17 KS-056/17 INNHALD 1. Virkeområde

Detaljer

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN 1. Finansreglementets virkeområde, hjemmel og gyldighet... 4 1.1 Hensikten

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Birkenes kommune

Reglement for finansforvaltning Birkenes kommune Reglement for finansforvaltning Birkenes kommune Vedtatt av kommunestyret 22.06.10 sak 032/10 Revidert 11.09.12 sak 059/12 Revidert 07.05.13 sak 022/13 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

Finansreglement for. Snillfjord kommune. Vedtatt i Snillfjord kommunestyre , K-sak 10/17.

Finansreglement for. Snillfjord kommune. Vedtatt i Snillfjord kommunestyre , K-sak 10/17. Finansreglement for Snillfjord kommune Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 10/17. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer