Finansreglement. for Klepp kommune. Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av sak 55/13. Datert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansreglement. for Klepp kommune. Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13. Datert 20.10."

Transkript

1 KLEPP KOMMUNE Finansreglement for Klepp kommune, datert Finansreglement for Klepp kommune Datert Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av sak 55/13 Vedlegg til finansreglementet: 1a: Finansielle ord og uttrykk 1b: Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - med kommentarar 1

2 Innhald 1. Formål med finansreglementet side 3 2. Heimel og gyldighet side 3 3. Forvaltning og forvaltningstyper side 3 4. Formålet med kommunen sin finansforvaltning side 3 5. Generelle rammer og avgrensingar side 4 6. Etiske retningslinjer side 4 7. Særskilde område side 4 8. Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål side 5 9. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva side Forvaltning av kommunen sin gjeldsportefølje side Fullmakter Side Rapporteringsrutiner Side Konstatering av avvik og kvalitetssikring av finansiell risiko side 11 Vedlegg til reglementet: 1 a) Finansielle ord og uttrykk 1 b) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 2

3 1. Formålet med finansreglementet Reglementet gir rammer og retningslinjer for kommunen sin finansforvaltning. Reglementet utgjer ein samla oversikt over dei rammer og avgrensningar som gjeld, og underliggande fullmakter/instruksar/rutinar skal heimlast i reglementet. Reglementet definerer dei avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midlar og midlar beregnet for driftsformål, plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva og opptak av lån/gjeldsforvaltning. 2. Heimel og gyldighet 2.1 Heimel Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 52 Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 (FOR nr 635). 2.2 Gyldighet Reglementet trer i kraft frå og med 12.november Finansreglementet skal vedtas minst éin gong i kvar kommunestyreperiode. Dette reglementet erstatter alle tidligere reglement som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for Klepp kommune sin finansforvaltning. 3. Forvaltning og forvaltningstyper I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og ev. finansieringsavtaler 4. Formålet med kommunen sin finansforvaltning Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og låge netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 3

4 4.1. Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpande forpliktelser Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene Forvaltninga av langsiktige finansielle aktiva skal gi god langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbod 4.4. Lånte midlar skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnadar. 5. Generelle rammer og avgrensningar 5.1. Kommunestyret skal sjølv gjennom fastsetting av dette finansreglement, ta stilling til kva som er tilfredsstillande avkastning og vesentleg finansiell risiko, jfr. Kommunelovens I valet mellom auka avkasting og redusert risiko skal redusert risiko føretrekkjast 5.3. Reglementet skal baserast på kommunen sin eige kunnskap om finansielle marknader og instrument Kommunestyret skal ta stilling til prinsippielle spørsmål om finansforvaltninga, herunder kva som regnast som langsiktige finansielle aktiva. Rådmannen pliktar å utrede og leggja fram saker for kommunestyret som vert sett på som prinsippielle Rådmannen skal fortløpande vurdere kor egna reglementet er, herunder dei forskjellige rammer og avgrensningar, og om disse på en enkel og klar måte sikrar at kapitalforvaltninga vert utøvd forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for Rådmannen har ansvar for å inngå avtaler og forholde seg til fullmakter i overensstemmelse med dette reglementet sjå kap. 11 om fullmakter Finansielle instrument og/eller produkt som ikkje er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, kan ikkje nyttast i kommunen sin finansforvaltning. 6. Etiske retningslinjer Plassering av Klepp kommune sine midlar i verdipapir skal skje i h.t. etiske kriterier. Plasseringsstraetegien skal ivareta kravet til menneskerettigheter, arbeidstakarrettigheter og miljø i samsvar med Global Compact FN s PRI (Prinsciples for responsible investments). Dette tilsvarer dei etiske investeringsreglar som vert nytta av KLP. 7. Særskilde område 7.1. Lyse Energi og Klepp Energi: Kommunestyret forvaltar sjølv eigarskapet i dei to selskapa i h.t fastsatt eigarstrategi Pensjonsmidlar: Forvaltning av pensjonsmidler er ikkje underlagt forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Kommunestyret vedtar sjølv strategi for plasseringa av pensjonsmidlar. 4

5 8. Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål Kommunen sine likvide midler består av de til ei kvar tid inneståande midlar på kommunen sine bankkonti og plasseringar i h.t. dette reglementet Plasseringer ut over innstående på ordinær driftskonti kan gjerast dersom likviditetsprognosen tillater det og tilfredsstillande avkasting kan oppnås Ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål skal forvaltast med låg finansiell risiko og høg likviditet Kommunen skal inngå rammeavtale (bankavtale) for å ivareta det løpande behov for banktenester. Det kan inngåast avtale om trekkrettighet Driftslikviditet Kommunen skal til ei kvar tid ha tilgjengeleg driftslikviditet (inkl. eventuell trekkrettighet) som dekkjer forventa likviditetsbehovet dei næraste 5-6 vekene. Normalt vil dette liggja rundt 10 % av årlig omsetnad (pr ca. 110 mill.). Driftslikviditeten skal plasserast i kommunen sin hovudbankforbindelse. Kommunen sin driftslikviditet skal vera tilgjengeleg med maksimum 3 dagars varsel. Avkastingsmål for driftslikviditeten: Rentevilkår i h.t. bankavtale 8.2. Overskotslikviditet Overskotslikviditet som ikkje inngår i likviditetsbehovet nemnd i pkt kan maksimalt plasserast med inntil 18 månaders renterisiko. Overskotslikviditet kan plasserast i: o Innskot i norske finansinstitusjonar og utanlandske finansinstitusjonar etablert i Noreg, og som inngår i bankenes sikringsfond. Finansinstitusjonen skal ha ein forvaltningskapital på minimum NOK 4 mrd. Klepp kommune sin samla eksponering (eige av einskildpapir eller innskot) mot finansinstitusjonen skal ikkje overstige 2 % av institusjonen sin forvaltningskapital Avkastingsmål for overskotslikviditeten: 1,0 %-poeng over 3 mndr. NIBORrente. 9. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva Dette omfatter aktiva der berre avkastinga skal disponerast i budsjettperioden. Det skal styrast etter ein rullerande investeringshorisont på 4-5 år. Dvs. at desse midlane ikkje skal nyttast til drift, investeringar eller nedbetaling av gjeld dei næraste 48 månader. Ved plassering skal omsynet til god avkasting vegast opp mot omsynet til risiko. Rådmannen kan bruke profesjonelle rådgjevarar. Rådgjevar si godtgjering skal gå klart fram av avtalen, og skal ikkje vera avhengig av kva slags investeringsprodukt som vert valt. 5

6 9.1. Maksimal ramme for investering av langsiktige finansielle aktiva vert sett til 50 mill For investering av langsiktige finansiell aktiva er det tilgjengeleg følgjande aktivaklasser: Risikoklasse 1: Obligasjonar med fortrinnsrett, obligasjonar/sertifikat utstedt av stat eller foretak med statsgaranti innanfor OECD, samt statsobligasjonsfond. Risikoklasse 2: Innskot i norske bankar, obligasjonar/sertifikat utstedt av statsforetak, fylkeskommunar og kommunar, kraftverk med garanti frå kommune/fylkeskommune, bankar, forskringsselskap og kredittforetak Pengemarknadsfond med låg risiko, samt obligasjonsfond som ikkje inneheld industri og ansvarlege lån. Jf. Verdipapirfondenes bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond. Risikoklasse 3: Obligasjonar/sertifikat utstedt av industriforetak eller fond med tilsvarande risiko. Obligasjonar, sertifikat og innskot som inngår i risikoklasse 2 og 3 (enten enkeltvis eller gjennom verdipapirfond) skal minimum vera ratet investmentgrade, dvs. BBB- eller betre, av anerkjent internasjonalt eller norsk ratinghus/finanshus. Risikoklasse 4: Eigedom 1, konvertible obligasjonar 1, ansvarlege lån, fondsobligasjonar, kombinasjonsfond, fond som kan investere i ansvarlege lån, hegdefond 1 og high yield fond 1 (fond som inneheld industripapir med dårlegare rating enn BBB-) Risikoklasse 5: Aksjefond og allokeringsfond 1 Risikoklasse 6: Egenkapitalbevis (grunnfond), einskildaksjer 1 og private equity 1 Definisjon av verdipapir under dei einskilde risikoklasser framgår i vedlegg 1a. 1 Verdipapir merka med 1 skal ikkje nyttast som plasseringsalternativ i Klepp kommune sin finansportefølgje Følgjande rammer gjeld for forvaltinga av kommunen sine langsiktige fiansielle aktiva. Minimum, normal og maksimum i % av langsiktige finansielle aktiva: Risikoklasser Minimum Normal Maksimum 1 Benchmark Risikoklasse 1 10 % 10 % 100 % Risikoklasse 2 25 % 60 % 80 % 35 % ST1X 2 Risikoklasse % 20 % 55 % ST4X 2 Risikoklasse % 20 % Risikoklasse 5 5 % 10 % 20 % 5 % OSEBX 2 Risikoklasse % 5 % 5 % MSCI 2 6

7 1 Om ein høgare risikoklasse ikkje er nytta fullt ut, skal den uutnytta andelen kunne auke maksimums- ramma for klasser med lågare risiko. Dette gjeld ikkje motsatt veg. Dette inneber at ubenytta maksimumsramme i risikoklasse 1 ikkje kan nyttast til å auke maksimumsramme 2. 2 Viser til pkt. 9.5 og vedlegg 1.a. Finansielle ord og uttrykk Følgjande debitoravgrensing gjeld for forvaltinga av kommunen sine langsiktige finansielle aktiva: Kredittrisiko A. Avgrensing plassering pr. debitor i % av porteføljens 3 totale forvaltningkapital Risikoklasse 1 Stat 100 % Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Statsforetak/obligasjonar med fortrinnsrett Obligasjoner fylkeskommune/kommune og kraftselskap m/garanti Obligasjoner bank/finans Pengemarknads-/rentefond Generelt Pengemarknads-/rentefond Fondsobligasjonar og ansvarlege lån Kombinasjonsfond Det skal velgast aksjefond som omfatter eit større antal selskap og bransjar, og som følgjer etablerte marknadsindekser 10 % 5 % 5 % 20 % 2,5 % 10 % 2,5 % 5 % Risikoklasse 6 Eigenkapitalbevis(grunnfond) 1 % 3 Obligasjon, fond, sertifikat Finansielle instrument som framtidige renteavtaler og rentebytteavtaler kan nyttast for å sikre kommunen sine langsiktige finansielle aktiva mot uønska rentesvingingar. For porteføljen av renteberande instrument som inngår i langsiktige finansielle aktiva (enten dei rekneskapsmessig er klassifisert som anleggsmidler eller som omløpsmidlar) skal den samla vekta renteløpetida liggja mellom 1 og 3 år. Eit einskild finansinstrument kan ha ei vekta renteløpetid på maksimalt 5 år. Rentepapir/rentefond i utanlandsk valuta skal valutasikres til norske kroner Aksjeinvesteringar skal gjerast i fond som følgjer breie, anerkjente indekser. Det skal etablerast ein referanseindeks (benchmark) som nemnd punkt 9.5., og slik det er vist i tabellen under pkt. 9.3., som forvaltninga av langsiktige finansielle aktiva skal målast mot Benchmark /referanseindeks Ved benchmark-samanlikningar skal den faktiske porteføljen og avkastinga av den målast mot normalportefølja og dennes avkasting i den aktuelle periode. 7

8 Bank/likviditet 35 % Oslo Børs Statobligasjonsindeks 0,25 år ST1X Renteberande portefølje 55 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år ST4X Aksjefond 5 % Oslo Børs Benchmark Index 5 % Morgan Stanley World Index OSEBX MSCI 10. Forvaltning av kommunen sin gjeldsportefølgje Med utangspunkt i kommunestyret sitt vedtak skal det gjennomførast låneopptak, herunder skal lånevilkår godkjennast. Forøvrig skal kommunen sine innlån forvaltast etter dei retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også takast opp lån til refinansiering av eksisterande gjeld Generelle retningslinjer Gjeldsportefølgja skal bestå av få lån. Eit einskildlån bør likevel ikkje utgjere meir enn 25 % av kommunen sin samla gjeldsportefølgje Lån kan berre takast opp i norske kr (NOK). Lån kan takast opp som direkte lån i offentlege og private finansinstitusjonar, samt i livselskap. Det er også adgang til å leggja ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarknaden Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing. Renterisikoen blir vurdert fortløpande på netto renteberande gjeld Renteutviklinga skal følgjast nøye for å vurdere bindingstid på lån. Minimum 40 % av låneportefølgjen skal ha flytande rente (rentebinding kortare enn 12 mndr.), og minimum 20 % skal ha fast rente. Inntil 50 % av låneportefølgjen kan ha fast rente. Mål for tilfredsstillande samansatt rentebetingelser: - Den totale låneportefølgjen sin vekta rentløpetid skal vera max. 3 år. For lån med fastrente kan rentebinding vera inntil 5 år Ved rentebinding på fleire lån bør rentebindingsperiodane ha ulikt utløp Renteswapper (bytte mellom fast- og flytande rente for eit gitt beløp i eit gitt tidsrom) kan nyttast for å oppnå ønska rentebinding på gjelda Mål for rentekostnad: Årsgjennomsnittleg 3-mndr. nominell NIBOR-rente + 0,5 %-poeng Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal som minimum angi Lånebeløp Nedbetalingstid Tidspunkt og rutiner for låneopptak Låneopptak skal vurderast opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, antatt framtidig renteutvikling og generelle marknadstilhøve. Låneopptaket skal gjennomførast med sikte på oppnå dei mest gunstige betingelsane i marknaden. 8

9 Det skal innhentast minst tre konkurrerande tilbod. Prinsippet kan fråvikast ved låneopptak i statsbank t.d. START-lån i Husbanken. Det skal bes om tilbod med alternative betingelser: Flytande rente (p.t. rente og NIBOR +/- margin) og fast rente 11. Fullmakter Innanfor dei retningslinjene som følgjer av dette reglementet vert rådmannen gitt følgjande fullmakter: Låneopptak Gjennomføre opptak av lån etter lovleg fatta vedtak i kommunestyret Gjennomføre refinansiering av eksisterande lån Godkjenne låneinstitusjon og rentebetingelsar og underskrive lånepapir på nye og forfalte lån I rådmannen sitt fråver skriv fungerande rådmann under på lånedokumenta Plassering av ledig likviditet. Innanfor ramma i kap. 8 vert rådmannen gitt følgjande fullmakt: Velje finansinstitusjon Forhandle og velje plasseringsvilkår Velje samansetning av plasseringa Plassering av langsiktig finansiell aktiva. Innanfor ramma i kap. 9 vert rådmannen gitt følgjande fullmakt: Velje rådgjevar/forvalter Velje investeringsobjekt Forhandle og velje plasseringsvilkår Velje samansetninga av plasseringa Utlån av Husbankmidler Låne ut husbankmidler i h.t. vedtatt låneramme i handlingsplan/budsjett ev. revidert budsjett. Dette inneber m.a.: Foreta kredittvurdering av lånesøkjarar Behandling av lånesøknad foretas av saksbehandlar i samråd med rådmannen, eller den person rådmannen utpeike. Representant frå sosialkontor /gjeldsrådgjevar vert trukke inn ved behov. Handle i tråd med retningslinjer gitt i Husbanken og av Klepp kommunestyre Pantsetting av kommunal eigedom Ved pantsetting av kommunal eiegdom ved låneopptak skriv ordførar under på dokumenta (før eventuell tinglysing). 9

10 12. Rapporteringsrutiner Rådmannen skal i samband med tertialrapportering pr. 30.april og pr. 31.august leggje fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål forvaltninga av langsiktige finansielle aktiva gjeldsforvaltinga. I tillegg skal rådmannen i samband med årsrapporten leggja fram rapport som viser utviklinga gjennom året og status ved utgangen av året. Rapporteringa skal i grove trekk inneholde følgjande: Forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål Fordeling av dei ulike plasseringsalternativ/typer aktiva i kroner (marknadsverdi), og i prosent av dei samla midler til driftsformål Avkasting hittil målt i høve til 3-mdr.NIBOR Kommentarar til samansetting, rentbetingelser/avkasting, vesentlege endringar i marknaden Analyse og vurdering av ev. avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet Vurdering av renterisiko ved å sjå plassering av ledig likviditet og andre midlar for driftsformål i samanheng med gjeldsporteføljen: - Foreta ein netto gjeldsbetraktning (stresstest) som viser kommunen sin renterisiko angitt i NOK ved 1 % andel generell endring i rentekurven Forvalting av langsiktige finansielle aktiva Fordeling på dei ulike aktivaklasser i kroner (marknadsverdi), og i prosent av dei samla langsiktige finansielle aktiva Avkasting hittil målt i høve til benchmark jf.pkt.9.5 Kommentarar til faktisk aktivafordeling og vesentlege endringar i marknaden Analyse og vurdering av ev. avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet Gjeldsforvalting Opptak av nye lån så langt i året Refinansiering av eldre lån så langt i året Samansetting av låneportefølgjen fordelt på dei ulike typer passiva Løpetid for passiva og rentebinding Eigne rentebetingelser samanlikna med 3-mndr.NIBOR Kommentarar til ev. endringar i risikoeksponering, gjenståande rentebinding, rentebetingelser sett i høve til kommunen sin økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarknaden, og foreståande fiansieringsbehov/låneopptak Analyse og vurdering av ev. avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet 10

11 13. Konstatering av avvik og kvalitetssikring av finansiell risiko Konstatering av avvik Når det vert konstatert avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementet sine rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkjast. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk konsekvens av avviket, skal rapporterast til kommunestyret ved neste ordinære finansrapportering, saman med forslag til rutineendringer som vil redusere sjansane for slikt avvik i framtida Kvalitetssikring Finansforskrifta pålegg kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet legg rammer for ei finansforvaltning som er i tråd med kommuneloven sine regler og reglane i finansforskrifta. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinane for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutinar for å avdekkje avvik frå finansreglementet. Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderingar vert innhenta. Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. Klepp kommune, 20.oktober

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010)

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) Første gang vedteke i kommunestyre 01.11.2010, PS80/10 Revidert versjon vedteke i kommunestyre 24.09.2012 Innhald:

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Finansreglement for Fyresdal kommune

Finansreglement for Fyresdal kommune Finansreglement for Fyresdal kommune 2015-2019 - del av det politiske delegeringsreglementet Vedteke i kommunestyret 26.11.15 1. Finansreglementet sitt virkeområde Reglementet skal gje rammer og retningsliner

Detaljer

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 Finansreglement for Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 INNHALD: 1 Finansreglementet sitt virkeområde...3 1.1 Føremålet med reglementet...3 1.2 Kven reglementet gjeld for...3 2 Heimel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 Finansreglement Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 INNHOLD 1 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGAR FOR FINANSFORVALTNINGA... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Målsettingar... 3 1.3 Rammer for reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Flora kommune

Reglement for finansforvaltning Flora kommune Reglement for finansforvaltning Flora kommune Vedteke av Flora bystyre den 15.6.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementet sitt virkeområde... 3 1.1 Føremål med reglementet... 3 1.2 Kven

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

Finansreglement Høyanger Kommune. Vedteke av kommunestyret Sak 9/2017

Finansreglement Høyanger Kommune. Vedteke av kommunestyret Sak 9/2017 Høyanger Kommune Vedteke av kommunestyret 14.02.2017 Sak 9/2017 Finansreglement Innhald 1.1 Virkeområde 1 1.2 Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar for driftsformål 3 1.3 Forvaltning av kommunen

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning 1 Framlegg til nytt finansreglement Reglement for finansforvaltning Vestnes kommune Vedtatt av kommunestyret 17. juni 2010 2 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 4 1.1 Kven

Detaljer

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet...

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet... Reglement finansforvalting i Hå kommune Side 1 desember 2016 INNEHALD 1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Fullmakter... 3 1.3 Rammer for reglementet... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06. REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.10 1. Formålet med forvaltninga Møre og Romsdal fylkeskommune skal

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning MELAND KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedteke i kommunestyret 06.05.2015, sak 38/2015 Innhold 1 Finansreglementet sitt virkeområde og formål... 2 2 Heimel og tidsrom... 2 2.1 Heimel... 2 2.2 Tidsrom...

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning (del 11 i kommunens økonomireglement) Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Reglement for gjelds- og finansforvaltning 10.01.2017 Rådmannen Vedteke i kommunestyret 13.02.2017 PS 12/17 Innhaldsliste: 1. Reglementet sitt verkeområde... 3 Meininga med reglementet... 3 Kven reglemente

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ÅFJORD KOMMUNE Reglement for finansforvaltning i Åfjord kommune Gyldig fra 01.07.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte 16. Juni 2016 som sak KST-./2016. Åfjord kommune Reglement for finansforvaltning side

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING 1 Oversikt 1. FORMÅL MED KOMMUNEN SITT FINANSREGLEMENT... 3 2. HEIMEL... 3 3. GYLDIGHEIT... 3 4. AVGRENSINGAR... 3 5. OVERORDNA FINANSIELL STRATEGI/

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune Reglement for finansforvaltning Ørland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.06 2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING VOLDA KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Denne versjonen er i samsvar med vedtak i sak PS 152/14, Delegering til rådmannen, handsama i formannskapet den 19.08.14. Vedteke i Volda kommunestyre i sak

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning - perla ved Sognefjorden - Reglement for finansforvaltning Balestrand kommune Utkast av 12.08.2011 Balestrand kommunestyre xx.xx.xx REGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Januar 2010 Reglement for finansforvaltning Østre Toten kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2010 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Smøla kommune Vedatt av Smøla kommunestyre Sak 58/16 29.09.2016 Innhold REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Reglement for finansforvalting Samnanger kommune

Reglement for finansforvalting Samnanger kommune Reglement for finansforvalting Samnanger kommune Finansreglement i Samnanger kommune vedtatt 4.11.2010 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTING 1. Finansreglementet sitt verkeområde... 3 1.1 Målet med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Finans- og gjeldsreglement

Finans- og gjeldsreglement Finans- og gjeldsreglement 1.1.2017 Foto: Elin Gunnerud Forslag til nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement for Sigdal kommune: 1 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 1.1 Finans- og gjeldsforvaltningsreglementets

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune

Reglement for finansforvaltning. Bjugn kommune Reglement for finansforvaltning Bjugn kommune Vedtatt av kommunestyret 24/9-2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet...3 1.2 Hvem

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Reglement for finansforvaltning LEKA KOMMUNE K.sak 31/2013 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET 30. juni 2016 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune Vedteke av kommunestyret 30.06.2016

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

Finansreglement

Finansreglement Finansreglement Sjekkliste Sjekkliste finansreglement: NN kommune Kontrollområde Kontrollpunkt Forskrift OK Kommentar Virkeområdet for finansregelementet Viser reglementet om det også gjeld t.d. kommunale

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Gildeskål kommune. Reglement for finansforvaltning

Gildeskål kommune. Reglement for finansforvaltning Gildeskål kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret den 19.juni 2013 som sak 16/13 Justert/ oppdatert Formannskapet den 11. februar 2014 Forslag til kommunestyret 19.juni 2014, som

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

FI N AN S R E G L E M E N T 16/1751

FI N AN S R E G L E M E N T 16/1751 FI N AN S R E G L E M E N T 1/11 Vedtatt av kommunestyret Innhold KAPITTEL 1 FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE......... 1.1 Hensikten med reglementet......... 1.2 Hvem reglementet gjelder for... KAPITTEL

Detaljer

Reglement for finansforvaltning a

Reglement for finansforvaltning a Reglement for finansforvaltning a Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteke av fylkestinget 11. desember 2012 1 REGLEMENT FOR FIN ANSFORVALTNINGA 1. Finansreglementet sitt virkeområde...... 1.1 Føremålet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Før vedtak har finansreglementet vært hos Ytre Helgeland kommunerevisjon som har avgitt Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for Dønna kommunes finansforvaltning

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 130/11 (arkivsak 10/863) den 13. desember 2011, og justert i sak 70/16 (arkivsak 16/544) Før vedtak har finansreglementet vært

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Kvam herad

Reglement for finansforvaltning Kvam herad Reglement for finansforvaltning Kvam herad Vedteke av heradsstyret den 09.11.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikta med reglementet... 3 1.2 Kven reglementet

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

FINANSRAPPORT PR

FINANSRAPPORT PR FINANSRAPPORT PR.30.04.2012. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer