Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for finans- og gjeldsforvaltning"

Transkript

1 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Stordal kommune Utarbeidd etter «Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning» Vedteke i kommunestyret KS-056/17

2 INNHALD 1. Virkeområde 1.1 Føremål med reglementet 1.2 Kven gjeld reglementet for 2. Heimel og rettskraft 2.1 Heimel 2.2 Rettskraft 3. Forvalting og forvaltingstyper 4. Føremål med Stordal kommune si finans- og gjeldsforvalting 5. Generelle rammer og avgrensingar 6. Rapportering 7. Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar tenkt nytta til driftsformål 7.1 Innskot i bank 7.2 Plasseringsavgrensingar 8. Forvalting av gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtalar 8.1 Vedtak om opptak av lån 8.2 Val av låneinstrument 8.3 Tidspunkt for låneopptak 8.4 Konkurrerande tilbod 8.5 Val av rentebindingsperiode, bruk av sikringsinstrument 8.6 Storleik på einskildlån, spreiing av låneopptak 9. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon 9.2 Føremål 9.3 Forvalting 9.4 Overordna investeringsrammer 9.5 Produktspekter 9.6 Risikorammer Likviditetsrisiko Kredittrisiko Risikoklasser Aktivafordeling Plasseringsavgrensingar, risikoklasse Plasseringsavgrensingar, debitorar 9.7 Valutasikring 9.8 Avkastingsrisiko og benchmarks 9.9 Etiske retningsliner 10. Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 10.1 Konstatering av avvik 10.2 Kvalitetssikring

3 1. Virkeområde 1.1 Føremål med reglementet Reglementet gir rammer og retningsliner for kommunen si finans- og gjeldsforvalting. Reglementet er ei samla oversikt over dei rammer og avgrensingar som gjeld, og underliggande fullmakter/instruksar skal heimlast i reglementet. Reglementet definerer dei avkastings- og risikonivå som er akseptabel for plassering og forvaltning av likvide midlar og midlar berekna til drift, opptak av lån/gjeldsforvalting og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva (kraftfondet). 1.2 Kven gjeld reglementet for Reglementet gjelder for Stordal kommune, samt eventuelle verksemder i kommunale foretak etter Kommunelova kapittel 11, og interkommunalt samarbeid etter Kommunelova 27. I den grad disse foretaka har eiga finans- og gjeldsforvalting, skal denne utøvast i samsvar med dette reglementet. I tilfelle interkommunalt samarbeid, skal finansforvaltninga utøvast etter eit finansreglement det er semje om og som er godkjent av kommunestyret. 2. Heimel og rettskraft 2.1 Heimel Dette reglementet er utarbeidd med bakgrunn i Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 52 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fastsatt av KMD 9. juni Rettskraft Reglementet trer i kraft frå og med vedtak i kommunestyret. Finansreglementet skal vedtakast ein gong i kvar kommunestyreperiode. Dette reglementet erstattar alle tidlegare reglar og instruksar som kommunestyret eller anna politisk organ har vedteke for Stordal kommune si finans- og gjeldsforvaltning. 3. Forvalting og forvaltingstyper I samsvar med reglane i «Forskrift om kommune og fylkeskommune si finans- og gjeldsforvalting», skal reglementet omfatte forvalting av alle finansielle aktiva i kommunen (plasseringar) og passiva (renteberande gjeld). Gjennom dette finans- og gjeldsreglementet er det vedteke mål, strategiar og rammer for: Forvalting av ledig likviditet og andre midlar rekna til driftsmessige føremål. Forvalting av kommunen si gjeldsportefølje og andre aktuelle finansieringsavtalar Plassering og forvalting av kommunen sine langsiktige finansielle aktiva (kraftfondet). 4. Føremålet med Stordal kommune si finans- og gjeldsforvaltning Finans- og gjeldsforvaltinga har som overordna mål å sikre ei rimeleg avkastning samt stabile og låge netto finansieringskostnadar for kommunen sine aktivitetar innanfor definerte risikorammer.

4 Dette prøver ein å oppnå gjennom følgjande delmål: Kommunen skal til ein kvar tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke fortløpande plikter. Plassert overskotslikviditet skal over tid gje ei god og konkurransedyktig avkasting innanfor definerte krav til likviditet og risiko, med omsyn til tidsperspektiv på plasseringane. Lånte midlar skal over tid gje lågast mogeleg totalkostnad innanfor definerte krav til risiko ved refinansieringsrisiko og renterisiko, når ein også tek omsyn til behovet for å føresjå lånekostnadane. Langsiktige finansielle aktiva skal forvaltast slik at dei gir ein god langsiktig avkastning til akseptabel risiko, og som over tid skal bidra til å gje kommunen sine innbyggjarar eit best mogeleg tenestetilbod. 5. Generelle rammer og avgrensingar I samband med handsaminga av finansreglementet i kommunestyret, skal kommunestyret også ta stilling til kva som er tilfredsstillande avkasting og vesentleg finansiell risiko, jmf. Kommunelova 52. Reglementet skal baserast på kommunen sin eigen kunnskap om finansielle marknader og instrumenter. Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finans- og gjeldsforvaltinga, også kva som skal reknast som langsiktige finansielle aktiva. Rådmannen har plikt til å utgreie og legge fram saker for kommunestyret (sjå punkt 6 «Rapportering») når det gjeld spørsmål som rådmannen ikkje har fullmakt til å avgjere og blir sett på som prinsipielle. Rådmannen skal til kvar tid vurdere reglementet sine forskjellige rammer og avgrensingar, og om disse på ein klar og tydeleg måte sikrar at kapitalforvaltninga vert utøvd på ein forsvarleg måte i forhold til den risiko kommunen er eksponert for. Rådmannen skal til ein kvar tid sørge for at kommunen ikkje tek vesentleg finansiell risiko, og pliktar å avgrense kommunen sin refinansieringsrisiko ved opptak av lån til eit minimum. Det ligg til rådmannen å inngå avtaler i tråd med dette reglementet. Rådmannen skal med heimel i dette finansreglement utarbeide nødvendige fullmakter/instrukser for dei einskilde forvaltningsformer som er i tråd med kommunen sine overordna økonomiske instruksar. Finansielle instrumenter og/eller produkt som ikkje er eksplisitt tillate brukt gjennom dette reglementet, kan ikkje brukast i kommunen sin finansforvalting. Kommunen kan i si finans- og gjeldsforvalting nytte andre finansielle instrument, såkalla avleiande instrument/derivat. Slike instrument skal vere konkret angjeve under dei einskilde forvaltningsformer og må nyttast innanfor risikorammene for underliggjande aktiva eller gjeld og skal inngå ved berekning av finansiell risiko. Plassering av Stordal kommune sine midlar i verdipapir, skal skje i samsvar med etiske retningsliner. Disse retningslinene er omtalt under plassering av langsiktige finansielle aktiva, punkt 9.9. Så langt det er praktisk mogleg skal disse retningslinene også gjelde for plassering i verdipapirfond. Konkrete rammer for forvaltninga av kommunen sine midlar til driftsføremål (inkludert ledig likviditet), gjeldsportefølje og langsiktige finansielle aktiva vert omtala seinare i reglementet.

5 6. Rapportering Rådmannen skal i samband med tertialrapportering og i årsrapport orientere kommunestyret om status for finans- og gjeldsforvaltinga. Det skal rapporterast på status av forvalting på ledig likviditet og midlar tenkt til driftsføremål, gjeldsforvalting og forvalting av langsiktig finansielle aktiva. Rapporten skal det mellom anna gjevast opplysningar om størrelse på plassert kapital, kva bankar den er plassert i og renteføresetnadar. Rapporten skal innehalde ei vurdering av kommunen sin finansielle risiko. Rapporten skal beskrive korleis aktiva og passiva er samansett. Rapporten skal syne marknadsverdi for aktiva, både samla og for kvar gruppe av aktiva. Rapportene skal syne verdi for passiva, både samla og for kvar gruppe passiva. I tillegg skal rapporten opplyse om løpetid for passiva, og om verdien av lån som forfell og som må refinansierast innan 12 månader. Rapporten skal innehalde ei vurdering av vesentlege marknadsendringar og endringar i kommunen sin finansielle risiko, og det skal gjevast ei vurdering av dette. I tillegg skal rapporten også innehalde ei vurdering av aktuelle marknadsrenter og kommunens eigne rentevilkår. Dersom det oppstår avvik mellom krava i finans- og gjeldsreglementet og den faktiske forvaltningen, skal dette omtalast i rapporten. 7. Forvalting av ledig likviditet og andre midlar tenkt nytta til driftsføremål Kommunen skal ha rammeavtale for å ivareta det fortløpande behov for banktenester. Ved val av hovudbank, skal det stillast krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller tilsvarande kredittvurdering. Det kan gjerast avtale om trekkrettar. Kommunen sin driftslikviditet skal vere i kommunen sin hovudbank, eventuelt supplert med innskot til/frå andre større spare-/forretningsbanker. Ledig likviditet og andre midlar tenkt til driftsføremål, utover det som trengs til dei forløpande plikter dei neste 3 månader, kan plasserast etter følgjande retningsliner. 7.1 Innskot i bank For bankinnskot gjeld føljande avgrensingar: Tidsbinding kan ikkje avtalast for ein periode på meir enn 6 månadar Eitt einskild innskot med tidsbinding kan ikkje utgjere meir enn Nok 10,0 mill. 7.2 Plasseringsavgrensingar Kommunen sine samla innskot i bank/kredittinstitusjon (inkl. direkte eige av verdipapir utstedt eller garantert av institusjonen) skal ikkje overstige 2% av institusjonens forvaltingskapital

6 8. Forvalting av gjeldsportefølje og øvrige finansieringavtalar 8.1 Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fattar vedtak om opptak av nye lån når investeringsbudsjett for neste budsjettår vert godkjent. Slik vedtak skal som minimum innehalde: Lånebeløp Nedbetalingstid Med utgangspunkt i kommunestyret sitt vedtak skal rådmannen gjennomføre låneopptak, inkludert godkjenning av lånevilkår, og elles forvalting av kommunen sine innlån etter dei retningsliner som går fram av dette reglementet, og i tråd med kommuneloven 50 om låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å ta opp lån til refinansiering av eksisterande gjeld. 8.2 Val av låneinstrument Det kan berre takast opp lån norske kroner. Lån kan takast opp som direkte lån i offentlege og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Lån kan også takast opp som åpne seriar (rammelån) og utan avdrag (bulletlån). Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing. Finansiell leasing er ein leigeavtale som overfører til leigetakar det vesentlege av økonomisk risiko og kontroll knytt til objektet. 8.3 Tidspunkt for låneopptak Låneopptak skal vurderast opp mot likviditetsbehov, vedteke investeringsbudsjett, prognosar om framtidig renteutvikling og generelle marknadsforhold. 8.4 Konkurrerande tilbod Ved låneopptak til refinansiering av eksisterande gjeld skal ein alltid prøve å gjere dette til marknaden sine mest gunstige vilkår. Det skal normalt hentast inn tilbod frå minimum to långjevarar. Ved bruk av tilretteleggjar for sertifikat- og obligasjonslån, skal det normalt hentast inn konkurrerande tilbod. Opptak av lån i Husbanken til etableringslån (startlån) er unnateke prinsippet om konkurrerande tilbod. 8.5 Val av rentebindingsperiode, bruk av sikringsinstrument Styring av låneporteføljen skal skje innanfor eit akseptabelt risikonivå med tanke på ynskje om sikre og stabile lånekostnader. Følgjande retningsliner skal ligge til grunn for forvaltinga: Refinansieringsrisiko skal reduserast ved å spreie tidspunkt for renteregulering/forfall Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytande rente (rentebindig kortare enn eitt år), minimum 1/3 skal ha fast rente, medan 1/3 skal vurderast ut i fra marknadssituasjonen. Andel av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordelast i 1 til 5 års segmentet på ein slik måte at kommunen får lavast mogeleg refinansieringsrisiko.

7 I ein normalsituasjon og som ein benchmark (samanlikning) skal den samla gjeldsporteføljen si vekta renteløpetid vere tre år. 8.6 Storleik på einskildlån, spreiing av låneopptak Forvaltinga skal leggjast opp i samsvar med føljande; Låneporteføljen skal bestå av færrast mogeleg lån, likevel slik at refinansieringsrisiko ved ordinære låneforfall vert avgrensa. Eitt einskild lån kan ikkje utgjere meir enn 25 % av kommunen sin samla gjeldsportefølje Under elles like forhold vil det være formålstenleg at kommunen fordeler låneopptak på fleire lånegjevarar. 9. Forvalting av langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktig finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til driftsføremål. Det er midlar som ut frå Stordal kommune sin økonomiske situasjon kan reknast som forsvarleg å forvalte med ein lang tidshorisont og med noko mindre fokus på kortsiktige svingingar. Langsiktige plasseringar skal ikkje ha innverknad på kommunen sin betalingsemne på kort sikt. Det er salsgevinsten frå sal av Tafjord kraft aksjane, heretter kalla TK-fondet, som vert definert som Stordal kommune sine langsiktige finansielle aktiva. Kapital pr var omlag 32 mill. kroner. Etter vedtak i kommunestyret, kan storleiken på fondet endrast. Dersom ein seinare får ytterlegare midlar som kan definerast som langsiktige finansielle aktiva skal desse også forvaltast i tråd med finansreglementet. 9.2 Føremål Forvaltning av kommunen sine langsiktige finansielle aktive har som mål å sikre ei langsiktig avkasting som kan bidra til å gje innbyggarane i Stordal kommune et godt tenestetilbod. Samtidig er målet også å få ei rimeleg årleg bokført avkasting. 9.3 Forvalting Stordal kommune sine langsiktige finansielle aktiva skal forvaltast av 1 3 eksterne forvaltarar. Forvaltarane har fullmakt innanfor dei rammene og avgrensingane som er sett i dette finansreglementet, til å forvalte tildelt portefølje. Forvaltarane kan få ansvar for ulike aktivagrupper, til dømes nokre forvaltarar skal forvalte aksjar medan andre skal ha ansvar innanfor risikoklasser. 9.4 Overordna investeringsrammer For å kunne oppfylle målet for forvaltingen av TK-fondet skal midlane forvaltast etter følgjande kriterium Sikkerheit Risikospreiing Likviditet Avkasting

8 Investeringane skal skje i børsnoterte verdipapir med rimeleg god omsetning og andre papir/plasseringar med tilsvarande god likviditet. Årleg avkastning skal leggjast til dei finansielle aktiva med mindre kommunestyret vedtek bruk av fondet 9.5 Produktspekter Midlane kan plasserast i følgjande instrumenter: Bankinnskot Sertifikat Pengemarknadsfond Ordinære obligasjonar Obligasjonsfond Næringseigedom Ansvarleg tidsavgrensa lån Fondsobligasjonar, evigvarande ansvarlege lån og anna hybridkapital Kombinasjonsfond Aksjefond Sektorfond Aksjar og eigenkapitalbevis Valutasikring * * Valutasikring skal kun nyttast som sikringstiltak i tilknyting til kjøp av utanlandske papir og fond i anna valuta enn NOK. 9.6 Risikorammer Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen vert mellom anna styrt gjennom størrelsen på andelar statspapir i porteføljen. Statssertifikat og statsobligasjonar er dei verdipapira som er mest likvide i den norske marknaden og der det til ei kvar tid kvoterast kursar i marknaden med lågast differanse mellom kjøps- og salskurs Kredittrisiko Kredittrisikoen vert styrt gjennom å klassifisere kredittrisiko i klassar og ved å etablere plasseringsavgrensingar for risikoklasse og debitor med utgangspunkt i dei krav som er satt til kredittrisiko. Pengemarknads- og obligasjonsfond vert normalt klassifisert i risikoklasse 2 med unntak av fond som inneheld industrilån/ansvarlege lån. Sistnemnde klassifiserast under risikoklasse Risikoklassar Kredittrisikoen skal klassifiserast i følgjande risikoklassar: Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Obligasjonar/sertifikat utstedt av stat eller foretak med statsgaranti innanfor OECD, samt statsobligasjonsfond. Lånetakarar må vere klassifisert av eit internasjonalt eller norsk ratingselskap/finanshus, med BBB rating eller betre. Obligasjonar med fortrinnsrett, obligasjonar/sertifikat utstedt av statsforetak, fylkeskommunar og kommunar, kraftverk med garanti frå kommune/fylkeskommune, bankar, forsikringsselskap og kredittforetak, innskot i bankar. Obligasjonar/sertifikat utstedt av industriforetak eller fond med tilsvarande risiko. Obligasjonar, sertifikat og innskot som inngår i risikoklasse 2 og 3 (anten einskildvis eller gjennom verdipapirfond) skal minimum vere klassifisert av eit internasjonalt eller norsk ratingselskap/finanshus, med BBB rating eller betre (eller banken skal ha tilsvarande rating).

9 Risikoklasse 4 Eigedom, konvertible obligasjonar, ansvarlege lån, fondsobligasjonar og anna hybridkapital, kombinasjonsfond. Strukturerte produkt (kapitalsikra obligasjonar) skal normalt klassifiserast i denne risikoklassen, grunna normalt lågare likviditet enn i ordinære obligasjonar. Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 Aksjefond og sektorfond Einskildaksjar, eigenkapitalbevis og private equity Aktivafordeling Stordal kommune skal ha ei fordeling av langsiktige finansielle aktiva (kraftfondet) basert på ei nøytral plassering og med minimums- og maksimumsrammer for taktisk aktiva allokering: Minimum Nøytral Maksimum A Innskot i bank 0 5 % 30 % B Plassering obligasjonar, sertifikat rentefond (risikoklasse 1,2,3) 70 % 75 % 90 % Sum risikoklasse 1,2 og 3 70 % 80 % 90 % C Plassering i risikoklasse % 10 % D Aksjefond (risikoklasse 5) 10 % 15 % 30 % Sum risikoklasse 4 og 5 10 % 20 % 30 % Normalporteføljen skal være 20 % i aksjar og andre produkt i risikoklasse 4 og 5, og 80 % i renter/obligasjonar (risikogruppe 1,2 og 3) Grensene betyr at alltid minimum skal vere plassert; 70% i renter/obligasjonar (risikogruppe 1,2 og 3) og 10 % i aksjar og liknande (risikoklasse 4 og 5). Det vert ikkje skilt mellom norske og utenlandske aksjer. Kommunestyret skal kvart år ved handsaming av neste års driftsbudsjett, vurdere eventuell endring av fordeling i aktivaklasser Plasseringsavgrensingar, risikoklasse For å styre kredittrisiko, skal følgjande avgrensingar gjelde for plassering: Kredittrisiko Total portefølgje Risikoklasse 1 Minimum 10 % Risikoklasse 2 Maksimalt 45 % av total forvaltingskapital Risikoklasse 3 Maksimalt 45 % av total forvaltingskapital Risikoklasse 4 og 5 Maksimalt 30 % av total forvaltingskapital Risikoklasse 6 Pt. Ikkje rammer I risikoklasse 6 skal alle eventuelle plasseringar godkjennast av kommunestyret. I den grad ein høgare risikoklasse ikkje er heilt utnytta, kan tilsvarande ledig andel nyttast til å auke rammene for klassar med lågare risiko. Eksempel, dersom plassering i risikoklasse 4 og 5 er 20 % av forvaltningskapitalen, kan plassering i risikoklasse aukast til 55 %.

10 9.6.6 Plasseringsavgrensingar, debitorar Stordal kommune set følgjande rammer for maksimal plassering pr. debitor rekna av samla forvalta kapital. Kredittrisiko Risikoklasse 1 Maksimal plassering pr. debitor i % av samla forvalta kapital Ubegrensa Risikoklasse 2 Statsforetak/obligasjonar med fortrinnsrett 10 % Fylkeskommune/kommune og kraftselskap m/garanti 10 % Bank/finans 10,0 % Rentefond 20,0 % Risikoklasse 3 Generelt 2,5 % Rentefond 10,0 % Risikoklasse 4 Generelt 2,5 % Verdipapirfond 10,0 % Spesialfond (eigedom ol) 2,5 % Risikoklasse 5 Det skal veljast aksjefond som omfattar eit større antal selskap og bransjar som følgjer etablerte marknadsindeksar Reine bransjefond er ikkje tillate utan godkjenning frå formannskapet. Det skal ikkje plasserast meir enn 15% av portefølja sin samla forvaltningskapital, i eit einskild aksjefond. Kommunen kan ikkje eige meir enn 5% av fondsandelane i eit enkelt verdipapirfond. Kommunen si eksponering (innskot og direkte eigde obligasjonar/sertifikat) i ein einskild bank skal ikkje utgjere meir enn 2% av banken sin forvaltingskapital. 9.7 Valutasikring Utanlandske rentepapir/rentefond skal valutasikrast. For utanlandske aksjefond skal minimum 50% av valutaeksponeringen valutasikrast ved bruk av valutaterminar med maksimalt 12 månader løpetid. Reglar for valutakurssikring gjeld også for fond (renter og aksjar) der avkastingen vert oppgitt i NOK, men underliggande papir heilt eller delvis er notert i utanlandsk valuta, og denne valutarisikoen ikkje er sikra i fondet. 9.8 Avkastingsrisiko og benchmarks Avkastningsrisiko er definert som risiko for verdiendring på eigedelar som følgje av endringar i marknadsforhold, herunder endringar i aksjekursar, rentenivå og andre endringer i disse marknadane. Benchmarks kan definerast som samanlikning av produkter, arbeidsmåtar eller liknande ut frå gitte kriterier eller standardverdier, i dette tilfellet referanseindekser. I tillegg til den absolutte risiko (risikoen for ikkje å nå oppsatt avkastingsmål) har kommunen også ein relativ risiko for ikkje å oppnå avkastingen til ein samanlikningsportefølje (benchmarkportefølje). Benchmark (referanseindeks) for langsiktige finansielle aktiva: Bank/likviditet Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 år (ST1X) Rentberande portefølje Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) Aksjefond 25 % Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) og 75 % Morgan Stanley World Index (MSCI) Norske aksjefond Oslo Børs Fondindeks (OSEFX)

11 Ved benchmark samanlikningar skal avkastningen av kommunen si portefølje samanliknast mot normalportefølja og avkasting på denne. Renteportefølja skal ha ei løpetid (durasjon) på mellom 0,5 og 5 år avhengig av renteprognoser. Avkastingsrisiko for aksjar vert styrt gjennom storleiken som vert sett for maksimal ramme for denne risikoklassen. Det er samtidig gitt visse avgrensingar ved val av aksjefond, sjå punkt Etiske retningsliner Dei etiske retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande for Statens pensjonsfond utland, skal vere retningsgjevande for Stordal kommune si etiske handtering av kapitalforvaltingen. Disse retningslinene inneber blant anna at selskap som produserer særleg inhumane våpen skal vere utelukka frå porteføljen. Vidare skal selskap utelukkast dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen sine investeringar medverkar til: Grove eller systematiske krenkelsar av menneskerettar, som til dømes drap, tortur, tap av fridom, tvangsarbeid og utnytting av born Alvorleg krenking av individ sine rettar i krig eller konfliktsituasjonar, alvorleg miljøskade, grov korrupsjon og andre særlege grove brot på grunnleggjande etiske normer Stordal kommune vil sjå til at samarbeidande forvaltarar er informert om både forvaltningsrammer og etiske retningsliner i kommunen sitt Reglement for finansforvalting. Det er Stordal kommune sitt mål at kapital ikkje vert plassert i selskap med ein uakseptabel etisk profil, og at det difor skal veljast forvaltarar som tek omsyn til dei etiske sider ved val av sine investeringar. Dersom kommunen blir gjort merksam på at det hjå ein forvaltar er plasseringer i selskap med ein uakseptabel etisk profil, skal dette takast opp til diskusjon med forvalteren med sikte på at nemde plasseringer gjort av forvaltaren, opphøyrer, eller at kommunen trekkjer seg ut av det aktuelle produkt hjå forvaltaren. 10 Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 10.1 Konstatering av avvik Ved konstatering av avvik mellom finans- og gjeldsreglementet og faktisk forvalting, skal rådmannen snarast råd forsøke å rette opp og lukke avviket. Avviket skal også rapporterast snarast råd til kommunestyret, jmf. punkt 6 «Rapportering» Kvalitetssikring Finansforskrifta pålegg kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet legg rammer for ei finansforvaltning som er i tråd med kommuneloven sine reglar og reglane i finansforskrifta. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinane for vurdering og handtering av finansiell risiko, og rutinar for å avdekke avvik frå finansreglementet. Rådmannen er pålagt ansvar for at slike eksterne vurderingar ver innhenta. Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne stad ved kvar endring av reglementet, og før kommunestyret vedtek nytt, endra finansreglement. I denne samanheng skal det også rapporterast på utført kvalitetssikring av rutinane

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010)

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) Første gang vedteke i kommunestyre 01.11.2010, PS80/10 Revidert versjon vedteke i kommunestyre 24.09.2012 Innhald:

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning 1 Framlegg til nytt finansreglement Reglement for finansforvaltning Vestnes kommune Vedtatt av kommunestyret 17. juni 2010 2 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 4 1.1 Kven

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Flora kommune

Reglement for finansforvaltning Flora kommune Reglement for finansforvaltning Flora kommune Vedteke av Flora bystyre den 15.6.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementet sitt virkeområde... 3 1.1 Føremål med reglementet... 3 1.2 Kven

Detaljer

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 Finansreglement for Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 INNHALD: 1 Finansreglementet sitt virkeområde...3 1.1 Føremålet med reglementet...3 1.2 Kven reglementet gjeld for...3 2 Heimel

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning MELAND KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedteke i kommunestyret 06.05.2015, sak 38/2015 Innhold 1 Finansreglementet sitt virkeområde og formål... 2 2 Heimel og tidsrom... 2 2.1 Heimel... 2 2.2 Tidsrom...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06. REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.10 1. Formålet med forvaltninga Møre og Romsdal fylkeskommune skal

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune

Reglement for finansforvaltning. Ørland kommune Reglement for finansforvaltning Ørland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.06 2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement. for Klepp kommune. Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13. Datert 20.10.

Finansreglement. for Klepp kommune. Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13. Datert 20.10. KLEPP KOMMUNE Finansreglement for Klepp kommune, datert 20.10.2013 Finansreglement for Klepp kommune Datert 20.10.2013 Vedtatt av Klepp kommunestyre i møte av 11.11.2013 - sak 55/13 Vedlegg til finansreglementet:

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Januar 2010 Reglement for finansforvaltning Østre Toten kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2010 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING VOLDA KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Denne versjonen er i samsvar med vedtak i sak PS 152/14, Delegering til rådmannen, handsama i formannskapet den 19.08.14. Vedteke i Volda kommunestyre i sak

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Kvam herad

Reglement for finansforvaltning Kvam herad Reglement for finansforvaltning Kvam herad Vedteke av heradsstyret den 09.11.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikta med reglementet... 3 1.2 Kven reglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ÅFJORD KOMMUNE Reglement for finansforvaltning i Åfjord kommune Gyldig fra 01.07.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte 16. Juni 2016 som sak KST-./2016. Åfjord kommune Reglement for finansforvaltning side

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING 1 Oversikt 1. FORMÅL MED KOMMUNEN SITT FINANSREGLEMENT... 3 2. HEIMEL... 3 3. GYLDIGHEIT... 3 4. AVGRENSINGAR... 3 5. OVERORDNA FINANSIELL STRATEGI/

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

Reglement for finansforvaltning a

Reglement for finansforvaltning a Reglement for finansforvaltning a Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteke av fylkestinget 11. desember 2012 1 REGLEMENT FOR FIN ANSFORVALTNINGA 1. Finansreglementet sitt virkeområde...... 1.1 Føremålet

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning - perla ved Sognefjorden - Reglement for finansforvaltning Balestrand kommune Utkast av 12.08.2011 Balestrand kommunestyre xx.xx.xx REGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Sakspapir

FEDJE KOMMUNE Sakspapir FEDJE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskap 07.02.2011 014/11 BRVI Kommunestyret 17.02.2011 005/11 BRVI Avgjerd av: Saksansv.: Vidar Bråthen Arkiv:

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Norddal kommune

Reglement for finansforvaltning. Norddal kommune Reglement for finansforvaltning Norddal kommune Vedteke av kommunestyret - KS-sak 020/15, 26.03.2015 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Innhold 1. Finansreglementet sitt virkeområde... 3 1.1 Mål med reglementet...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 Finansreglement Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 INNHOLD 1 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGAR FOR FINANSFORVALTNINGA... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Målsettingar... 3 1.3 Rammer for reglementet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning - perla ved Sognefjorden - Reglement for finansforvaltning Balestrand kommune Utkast av 24.05.2011 Balestrand kommunestyre xx.xx.xx REGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Bærum kommune

Reglement for finansforvaltning Bærum kommune Reglement for finansforvaltning Bærum kommune Vedtatt av kommunestyret. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN 1. Finansreglementets virkeområde, hjemmel og gyldighet... 4 1.1 Hensikten

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement Vedlegg 14 Forslag til revidert finansreglement 1 Innledning/bakgrunn for saken I økonomiplanen for 2015 til 2018 ble det gjort vedtak om at det skal foretas en vurdering av kommunens lånesikringsstrategi.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.11.2013 Tid: 09:00 Møtet startar med budsjettorientering for formannskap, livsløpsutval og driftsutval;

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Vanylven kommune

Reglement for finansforvaltning Vanylven kommune Reglement for finansforvaltning Vanylven kommune (Vedtatt i k-sak 71/2013 den19.11.2013) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikta med reglementet... 3 1.2 Kven

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 118/2015, Ikrafttreden: 16.12.2015 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN... 3 1.1 FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT... 3 1.2 RAPPORTERING... 3 1.2.1 Tidspunkt for rapportering...

Detaljer

Finansreglement Førde kommune

Finansreglement Førde kommune Kvalitetssikringsdato: 31.07.2015 Ferdigstillingsdato: 10.09.2015 Godkjent dato: Godkjent av: Bystyret Finansreglement Førde kommune Innhald 1. Virkeområde for finansreglementet... 3 1.1 Føremål med reglementet...

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 13/371-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 13/371-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 13/371-1 Rapport om finansforvaltning 2012 TILRÅDING: Rapporten vert teken til vitande. DOKUMENT: Rapport pr.31.12.2012 frå Pareto

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

Fylkestinget tek årsrapporteringane for 2014 på konsesjonskraft- og finansporteføljen til orientering.

Fylkestinget tek årsrapporteringane for 2014 på konsesjonskraft- og finansporteføljen til orientering. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 15/2355-1 Årsrapport 2014 - konsesjonskraft og finansportefølje Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer