P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: Fra kl Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Varaordfører Svein Rønningsveen Medlem Anne-Marte Kolbjørnshus Medlem Tore Stensrud Medlem Bernt Øistad Medlem Tove Haug Medlem Arnfinn Eng NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 19. november Liv Solveig Alfstad ordfører

2 SAK NR.: 157/12 ORIENTERINGER - Landsbyen Næringshage v/daglig leder Per A. Rognerud - Kommunepsykologens arbeidsområder v/kommunepsykolog Marianne Guldbrandsen. - Notat om Gründerpris etter initiativ fra Terra Eiendom v/næringsrådgiver Stine Røen. Orienteringene tatt til etterretning. SAK NR.: 158/12 REFERATER 1. Vedrørende framtidig organisering av 110-sentralene i Gudbrandsdal, Vestoppland og Hedmark politidistrikt brev dat fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Referatet tatt til etterretning. SAK NR.: 159/12 DELEGERTE SAKER 12/ DS 22/12 SIF//MSH U63 &18 Skiaker Krets MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED BESTEMT ANLEDNING VILTAFTEN Delegerte saker tatt til etterretning.

3 SAK NR.: 160/12 PROSJEKTPLAN - REVIDERING AV STRATEGISK NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLAN Ordføreren foreslo følgende endringer; - Endringer i hovedaktivitet 8 (endring under hensikt : Prioritere tiltakene) og 9 (endres til Behandling i formannskapet og prioritere tiltakslista). Forslag fra Svein Rønningsveen: - Ordfører Liv S Alfstad foreslått som medlem i styringsgruppa Forslag fra Bernt Øistad: - Arnfinn Eng (Bl) foreslått som medlem i styringsgruppa Avstemming: I Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. II Forslag fra Svein Rønningsveen enstemmig vedtatt. III Forslag fra Bernt Øistad enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet godkjenner forslag til prosjektplan med endringer i hovedaktivitet 8: endring under «hensikt»: Prioritere tiltakene og 9: endres til Behandling i formannskapet og prioritere tiltakslista. 2. Formannskapet utpeker følgende representanter til styringsgruppa: Ordfører Liv Solveig Alfstad Arnfinn Eng SAK NR.: 161/12 SØKNAD OM STØTTE TIL SKIFORBUNDS PROSJEKT "SKI POOL" - SPÅTIND HELSE OG HØYFJELLSHOTELL 1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger inntil kr ,- til Spåtind Helse og Høyfjellshotell til deltakelse i prosjektet ski pool hos Norges Skiforbund. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. 3. Støtten utbetales etterskuddsvis når rådmannen har mottatt revidert sluttrapport som viser antall døgn som er benyttet. Søtten utgjør maksimalt halvparten av antall benyttede døgn for sesongen 2012/2013.

4 SAK NR.: 162/12 SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING OG UTGIVELSE AV "LANDKVISS" 1. Formannskapet, som fondsstyret, vedtar å innvilge kr ,- til utgivelsen av Landskviss. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. 3. Tilskuddet gis under forutsetning om at Søndre Land kommune også innvilger søknaden med tilsvarende beløp. SAK NR.: 163/12 SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING AV STADIONANLEGG OG INNKJØP/OPPSTART SNØPRODUKSJON 1. Formannskapet, som fondsstyret, vedtar å innvilge kr ,- til Synnfjell Arrangement SA. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. 3. Bevilget stønad utbetales med inntil 75 % av stønadsbeløpet. Resterende beløp utbetales når rådmannen har mottatt revidert sluttrapport/regnskap for gjennomføringen av tiltaket. Revidert sluttrapport/regnskap må settes opp slik at det kan sammenholdes med oppstillingen i budsjettet. SAK NR.: 164/12 SØKNAD OM MIDLER TIL FINANSIERING AV LANDSBYKONFERANSEN Varaordfører Svein Rønningsveen overtok møteledelsen. Habilitet vurdert for ordfører Liv S Alfstad og Tove Haug som medlemmer av prosjektgruppa for Landsbykonferansen. Begge funnet habile. 1. Formannskapet, som fondsstyret, vedtar å innvilge søknaden fra Landsbyen Næringshage til gjennomføring av Landsbykonferansen 2013 med kr ,- i henhold til rådmannens godkjent kapitalbehov. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. 3. Tilskuddet utbetales i to rater, hvorav 75 % av tilskuddet kan utbetales før gjennomføringen av konferansen. De siste 25 % av tilskuddet utbetales når rådmannen har mottatt sluttrapport med regnskap for konferansen. 4. Tilskuddet skal ikke bidra til å gi konferansen et overskudd, og tilskuddet skal avregnes mot regnskapet som arbeides for konferansen

5 SAK NR.: 165/12 LEGEVAKT NORDRE LAND KOMMUNE FOR 2013 Saken utgår. SAK NR.: 166/12 SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLINGER Forslag fra ordfører Liv S Alfstad om endring i innstillingen: - Pkt. 1: Formannskapet beholder ansvaret for behandling av saker etter alkohol- og serveringsloven, herunder skjenke- og serveringsbevillinger. - Pkt. 2: som legges fram for formannskapet. Avstemming: I Ordførerens endringsforslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 1. Formannskapet beholder ansvaret for behandling av saker etter alkohol- og serveringsloven, herunder skjenke- og serveringsbevillinger. 2. Rådmannen bes utarbeide et forslag til retningslinjer ift. håndtering av brudd på nevnte lover som legges fram for Formannskapet. SAK NR.: 167/12 TORPA VANNVERK - TILLEGGSBEVILGNING NYTT VANNVERK 1. Det bevilges kr ,- som tilleggsbevilgning for å bygge nytt vannverk ved Torpa vannverk. 2. Bevilgningen er en del av investeringsbudsjettet SAK NR.: 168/12 MØTEPLAN 1. H.Å Formannskapet skyves fra 10. til 17. april 2013.

6 Møteplan 1. h.å. 2013: KOMMUNESTYRET: Tirsdag 12. februar Tirsdag 19. mars Tirsdag 23. april Tirsdag 21. mai Tirsdag 25. juni UNGDOMSRÅDET: Torsdag 14. februar Torsdag 04. april Torsdag 23. mai FORMANNSKAPET: Onsdag 16. januar Onsdag 06. februar Onsdag 27. februar Onsdag 20. mars Onsdag 17. april Onsdag 08. mai Onsdag 29. mai Onsdag 19. juni FORMANNSKAPET-ADM.: Onsdag 06. februar Onsdag 20. mars Onsdag 08. mai Onsdag 19. juni HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK: Onsdag 30. januar Onsdag 06. mars Onsdag 17. april Onsdag 22. mai Onsdag 26. juni HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR: Tirsdag 29. januar Tirsdag 12. mars Tirsdag 09. april Tirsdag 07. mai Tirsdag 11. juni

7 KIRKELIG FELLESRÅD: Torsdag 24. januar Torsdag 14. mars Torsdag 02. mai Torsdag 13. juni HUSBANKGRUPPA: Torsdag 14. februar Torsdag 20. mars Torsdag 25. april Torsdag 30. mai Torsdag 27. juni ELDRERÅDET: Torsdag 14. februar Torsdag 04. april Torsdag 16. mai Torsdag 13. juni RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE: Torsdag 14. februar Torsdag 04. april Torsdag 16. mai Torsdag 13. juni UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING: Tirsdag 12. mars Tirsdag 30. april Tirsdag 11. juni ARBEIDSMILJØUTVALGET: Mandag 11. februar Mandag 22. april SAK NR.: 169/12 BUDSJETT Rådmannen informerte om nye opplysninger/anbefalninger: - Rådmannen henviste til anbefaling i saksfremstillingen om å konsekvensjustere inn kr ,- i kommunal egenandel miljøanlegg Torpa barne- og ungdomsskole. - Regional innkjøpsenhet, økning i medfinansiering på kr ,- som konsekvensjustering. - Redusert økning husleie kommunale leieboliger, pga lav indeksregulering, kr ,-. - Regionalt krisesenter og ønsket økning i budsjett for 2013 kommentert, da økningen foreløpig er uavklart. - Protokoll fra formannskapets budsjettseminar gjennomgått og besvart.

8 Formannskapets forslag/behandling: - Kr ,- i kommunal egenandel miljøanlegg Torpa barne- og ungdomsskole konsekvensjustert inn. - Regional innkjøpsenhet, økning i medfinansiering på kr ,- som konsekvensjustering. - Redusert økning husleie kommunale leieboliger, pga lav indeksregulering, kr ,-. - Kommunedelplan Synnfjell Øst, samlert kr ,- i 2013 og Finansiering av kr ,- i 2013 løses med kr ,- fra Næringsfond og kr ,- fra generelt disposisjonsfond. Samme nøkkel legges til grunn for Det innføres ikke en moderasjonsordning i Kulturskolen. - Nytt alternativ 4 for SFO-betalingssatser og plass-størrelse ble formidlet, og ble godkjent. Betalingssatsene gjøres gjeldende fra , mens nytt system for plassstørrelse gjøres gjeldende fra høsten Det utredes alternative lokaler for etablering av dagtilbud til demente, og dette legges fram for formannskapet innen 15. januar Vurdere rekruttering av kompetanse innenfor demens for å etablere/utvikle tilbudet, og finansiering av drift av dagtilbud (oppstartsår) belastes fond til videreutvikling av eldreomsorgen, kr ,-, i tillegg til statlige tilskudd (disponibelt fond eldreomsorg pt er kr ,-) (sjekkes med John) - Avsetning til Sentral lønnspott reduseres med kr ,-. - Redusert økning i kommunens egenandel Hov Nordre, kr ,-. - Dokka RA/Enøk. Investering kr ,-, i stedet for 1,8 mill. - ROS/aggregater avklares til den 28. november. - Gjennomgang av alle disposisjonsfond. Oversikt legges fram den 12. desember. Med tanke på hva som skal inn på generelt disposisjonsfond. - Restutfordring på kr ,-, salderes ved at kr ,- prosentvis kutt på alle enheter og kr ,- ved bruk av disposisjonsfond. Handlingsplan Handlingsplan inkl økonomiplanen legges fram for ny behandling den 28. november. Avstemning. I Samtlige fellesforslag enstemmig vedtatt. Kr ,- i kommunal egenandel miljøanlegg Torpa barne- og ungdomsskole konsekvensjustert inn. - Regional innkjøpsenhet, økning i medfinansiering på kr ,- som konsekvensjustering. - Redusert økning husleie kommunale leieboliger, pga lav indeksregulering, kr ,-. - Kommunedelplan Synnfjell Øst, samlert kr ,- i 2013 og Finansiering av kr ,- i 2013 løses med kr ,- fra Næringsfond og kr ,- fra generelt disposisjonsfond. Samme nøkkel legges til grunn for Det innføres ikke en moderasjonsordning i Kulturskolen.

9 - Nytt alternativ 4 for SFO-betalingssatser og plass-størrelse ble formidlet, og ble godkjent. Betalingssatsene gjøres gjeldende fra , mens nytt system for plassstørrelse gjøres gjeldende fra høsten Det utredes alternative lokaler for etablering av dagtilbud til demente, og dette legges fram for formannskapet innen 15. januar Vurdere rekruttering av kompetanse innenfor demens for å etablere/utvikle tilbudet, og finansiering av drift av dagtilbud (oppstartsår) belastes fond til videreutvikling av eldreomsorgen, kr ,-, i tillegg til statlige tilskudd (disponibelt fond eldreomsorg pt er kr ,-) (sjekkes med John) - Avsetning til Sentral lønnspott reduseres med kr ,-. - Redusert økning i kommunens egenandel Hov Nordre, kr ,-. - Dokka RA/Enøk. Investering kr ,-, i stedet for 1,8 mill. - ROS/aggregater avklares til den 28. november. - Gjennomgang av alle disposisjonsfond. Oversikt legges fram den 12. desember. Med tanke på hva som skal inn på generelt disposisjonsfond. - Restutfordring på kr ,-, salderes ved at kr ,- prosentvis kutt på alle enheter og kr ,- ved bruk av disposisjonsfond. Handlingsplan Handlingsplan inkl økonomiplanen legges fram for ny behandling den 28. november.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 09.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 87/13 Til saknr.: 98/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 56/14 Til saknr.: 97/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Torpa barne- og ungdomsskole Fra saknr.: 109/09 Til saknr.: 123/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 05.09.2007 Fra kl. 16.00 Møtested: Mediateket, Dokka Ungdomsskole Fra saknr.: 41/07 Til saknr.: 53/07 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 18.02.2014 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 01/14 Til saknr.: 10/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 23.04.2013 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 14/13 Til saknr.: 22/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.04.2015 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 15/15 Til saknr.: 21/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 FRA SAKSNR: 71/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 82/09 TIL KL: 20.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Gro-Anita Steingrimsen og Rune Selj.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Gro-Anita Steingrimsen og Rune Selj. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 21.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Møtedato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30

Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Møtedato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30 STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 154/14 Til sak: PS 156/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 31.08.2011 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Kl. 08.00-09.00 Befaring barnehage Øygardsjordet og Grandgard (frammøte Rådhuset) Eventuelle

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 14.04.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 14.04.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 14.04.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 19.06.2012 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 38/12 Til saknr.: 57/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 18.01.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer