P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: Fra kl Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 78/12 Til saknr.: 87/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27 av 27 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Varaordfører Svein Rønningsveen Medlem Kjell Rønningen Medlem Marit M. Rønningen Medlem Stine Øiom Medlem Tore Stensrud Medlem Anne-Marte Kolbjørnshus Medlem Bente Bjørnerud Medlem Monica Andersson Medlem Eva Slåttsveen Hovde Medlem Ole Klokkersveen Medlem Tony Nusrat Tøftum Medlem Sigbjørn Nydahl Medlem Gry Kristin Slethei Medlem Tove Haug Medlem Birgit Felde Sevaldrud Medlem Arnfinn Eng Medlem Bernt Øistad Medlem Per Ole Lunde Medlem Anita Lund Medlem Ola Tore Dokken Medlem Jan Håvard Bratlien Varamedlem Unni Nysveen Saima Malik Varamedlem Thomas Wærner Tore Grimstad Kinn Varamedlem Nina Lille-Homb Målfrid Anita Rønningen Varamedlem Helga Engen Arvid Raaholdt Varamedlem Ørjan Fredrik Juliussen Helene Sørbu NORDRE LAND KOMMUNE, Kommunestyret, den 25. oktober Liv Solveig Alfstad ordfører

2 SAK NR.: 78/12 ORIENTERINGER 1. Gjøvikregionen helse- og miljøtilsynet. 2. Rus- og kriminalpolitisk handlingsplan. 3. Innbyggerundersøkelsen. Orienteringene tatt til etterretning. SAK NR.: 79/12 REFERATER 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17. september d.å. Referatet tatt til orientering. SAK NR.: 80/12 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Svein Rønningsveen (AP) fremmet følgende forslag til innstillingens pkt. 3: Som ny vararepresentant i hovedutvalg for LMT velges: 3. Trygve Nybakke, 6. Ole Klokkersveen og 7. Anne Lise Kasenborg. Som ny vararepresentant i hovedutvalg for levekår velges: 2. Merete Glorvigen, 3. Osman Musaogullari og 4. Ole Klokkersveen. Rønningsveens forslag enstemmig vedtatt. 1. Martin Kolstad Stensli innvilges fritak fra alle politiske verv. 2. Unni Nysveen rykker opp som 1. vararepresentant til kommunestyret. 3. Som ny vararepresentant i hovedutvalg for LMT velges: 3. Trygve Nybakke 6. Ole Klokkersveen 7. Anne Lise Kasenborg. Som ny vararepresentant i hovedutvalg for levekår velges: 2. Merete Glorvigen 3. Osman Musaogullari 4. Ole Klokkersveen.

3 SAK NR.: 81/12 LEDNINGSNETT REHABILITERING TILLEGGSBEVILGNING 1. Det bevilges kr eks. mva til å gjennomføre boring av ny vannledning under Dokka elv og utbedre vannlekkasje i Dokken industriområde i Bevilgning tilføres prosjekt Renovering ledningsnett. 2. Bevilgning på kr finansieres med låneopptak. 3. Gjenstående beløp fra investeringsprosjekt Tilknytning randsoner overføres til investeringsprosjekt Renovering ledningsnett. SAK NR.: 82/12 EIERSKAPSMELDINGEN 2011 FOR NORDRE LAND KOMMUNE 1. Kommunestyret tar Eierskapsmeldingen 2011 til orientering. 2. Kommunestyret slutter seg til de endringer i eierskapspolitikk som framgår av meldingen side Rådmannen forsetter å følge opp : Dokka Nasjonale Våtmarkssenter AS, Synnfjell Øst AS og I/S Vinjarmoen. 4. Utviklingen i viktige interkommunale selskaper som GLT Avfall IKS og Topro AS følges aktivt opp sammen med øvrige eiere. SAK NR.: 83/12 REGIONALT SAMARBEID OM UTVIKLING AV KOMMUNALE TJENESTER - VALG AV SAMARBEIDSOMRÅDER Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag: Nordre Land kommune begrenser sin deltakelse i forstudiene til temaene driftsstyring eiendom, driftsstyring vann og avløp, IKT og skjermet enhet for demente. I Innstillingens pkt. 1 vedtatt med 25 mot 2 stemmer avgitt for Engs forslag. II Innstillingens pkt. 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar til orientering at Nordre Land kommune deltar i arbeidet med forstudier for mulig regionalt samarbeid innen de samarbeidsområder som foreslås i rådmannens saksutredning. Dette gjelder følgende områder: Alle kommuner; Skatt / innfordring. Er utredet og fremmes som egen sak i løpet av 2012 Sentralbord Lønn Regnskap Driftsstyring eiendom

4 Driftsstyring vann og avløp Landbrukskontor Dessuten arbeides det parallelt videre med ikt i henhold til allerede vedtatt strategi, mulig etablering av forsterket skjermet enhet for demente i samsvar med vedtatt oppfølging av samhandlingsreformen og tilsynskontor for byggesaker To eller flere kommuner: Brannvern og beredskap Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten Barnevern Nordre Land og Søndre Land 2. Prinsippene og kriteriene som ble vedtatt i kommunestyrene vinteren 2012, legges til grunn i det videre arbeidet, herunder en balansert fordeling av arbeidsplasser mellom kommunene 3. Når forstudiene foreligger, tar kommunestyret stilling til om kommunen skal være med på ytterligere utredningsarbeid med sikte på etablering av felles samarbeidstiltak. 4. Rådmennene gis i oppdrag å utrede modell(er) for kostnadsfordeling til investering og drift ved regionale samarbeidstiltak med sikte på en omforent løsning senest innen behandling av forstudiene i de respektive kommunestyrer. SAK NR.: 84/12 SØKNAD OM TILSKUDD - FORSIKRING AV BYGG Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag: Nordre Land kommune dekker Fellesrådets egenandel gjennom en tilleggsbevilgning på kr ,- som dekkes av disposisjonsfondet. Alfstads forslag enstemmig vedtatt. Nordre Land kommune dekker Fellesrådets egenandel gjennom en tilleggsbevilgning på kr ,- som dekkes av disposisjonsfondet. SAK NR.: 85/12 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden godkjennes. 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, og å igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll på andre områder enn det som fremgår i planen.

5 SAK NR.: 86/12 KLP - EGENKAPITALINNSKUDD 2012 Kommunestyret vedtar at egenkapitalinnskudd KLP for 2012, kr ,- finansieres ved bruk at disposisjonsfond avsatt til pensjon. SAK NR.: 87/12 OMSORGSBOLIGER FOR DEMENTE Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag: Endring i pkt. 1 i innstillingen: endres fra Øygardsjordet på Dokka til Elveromsfeltet i Torpa. Monica Andersson (AP) fremmet følgende forslag: Pkt. 4. Nordre Land demensforening representeres inn i prosjektarbeidet. I Innstillingens pkt. 1 vedtatt med 14 mot 13 stemmer avgitt for Engs forslag. II Innstillingens pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt. III Anderssons forslag enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar at 16 omsorgsboliger for demente lokaliseres Øygardsjordet på Dokka. 2. Kommunestyret vedtar at arealet omreguleres slik at det kan benyttes til omsorgsbolig for demente. 3. Det igangsettes et forprosjekt i forhold til byggingen av omsorgsboligene. Forprosjektet finansieres innenfor en ramme på kr ,- bevilget i K-.sak 32/ Nordre Land demensforening representeres inn i prosjektarbeidet.