P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: Fra kl Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 14/13 Til saknr.: 22/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25 av 27 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Varaordfører Svein Rønningsveen Medlem Kjell Rønningen Medlem Marit M. Rønningen Medlem Stine Øiom Medlem Tore Stensrud Medlem Anne-Marte Kolbjørnshus Medlem Bente Bjørnerud Medlem Eva Slåttsveen Hovde Medlem Ole Klokkersveen Medlem Gry Kristin Slethei Medlem Tore Grimstad Kinn Medlem Tove Haug FO Medlem Birgit Felde Sevaldrud Medlem Arnfinn Eng Medlem Målfrid Anita Rønningen Medlem Bernt Øistad Medlem Per Ole Lunde Medlem Anita Lund Medlem Ola Tore Dokken Medlem Arvid Raaholdt Medlem Jan Håvard Bratlien Medlem Helene Sørbu FO Varamedlem Unni Nysveen Monica Andersson Varamedlem Trygve Nybakke Tony Nusrat Tøftum Varamedlem Odd Inge Sanden Sigbjørn Nydahl Varamedlem Gro Sundby Saima Malik NORDRE LAND KOMMUNE, Kommunestyret, den 24. april Liv Solveig Alfstad, ordfører

2 Sak 21/13 ble behandles foran sak 14/13. SAK NR.: 14/13 SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE VERV Behandling: Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag: Permisjon innvilges og varamedlemslistene gjøres gjeldende. Avstemning: Alfstads forslag enstemmig vedtatt. 1. Helene Sørbu innvilges permisjon fra sine politiske verv ut Varamedlemslistene gjøres gjeldende. SAK NR.: 15/13 BEHOV FOR ØKT BEMANNING I OMSORG OG REHABILITERING 1. Bemanningsplan for Rehabiliteringsavdelingen økes med 2,96 årsverk. 2. Bemanningsplan for hjemmetjenesten Dokka økes med 1,9 årsverk i hjemmesykepleien. 3. Bemanningsplan for hjemmetjenesten Dokka økes med 0,2 årsverk for hjemmehjelp. 4. Bemanningsplan for Tildelingskontoret økes med 0,3 årsverk 5. Bemanningsøkningen for 2013 med kr. 2,612 mill finansieres med økte inntekter fra eiendomsskatt på kr. 1,0 mill., kr. 1,0 mill fra generelt disposisjonsfond og kr 0,612 mill. innenfor enhetens ramme. 6. Bemanningsøkningen på samlet kr 3,0 mill kr i 2014 innarbeides i handlingsplanen for og budsjett 2014, og enhetens ramme økes med kr. 1,4 mill. netto, forutsatt tilskudd på ca 1,6 mill kr ved etablering av KAD-plasser. SAK NR.: 16/13 TILBUD OM LEIE ELLER KJØP AV DELER AV STORGATA 36 TIDLIGERE LABBEN LOKALET Behandling: Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende vedtak: Avstemning: Alfstads forslag enstemmig vedtatt.

3 SAK NR.: 17/13 GNR. 107 BNR. 16 I NORDRE LAND. ØNSKER KJØP AV TOMT FOR VIDERE UTVIKLING 1. Thomas Wærner v/torpa Invest erverver parsell på ca. 4 da av kommunal grunn gnr. 107, bnr. 16 i h.h.t kart datert Kvadratmeterprisen settes til kr. 30,-. 3. I tillegg til kvadratmeterprisen må kjøper dekke alle kostnader i forbindelse med fradeling, oppmåling og overskjøting samt kostnader i forbindelse med planendring. 4. En godkjent plan settes som forutsetning for tomteervervet. 5. Utbygger skal besørge, og dekke alle kostnader vedrørende flytting av løypetrase. 6. Det framlegges kontrakt med skilaget hvor endringen godkjennes og i hvilke tidsrom flytting av skiløypen skal skje. SAK NR.: 18/13 IKA OPPLANDENE - ENDRING AV VEDTEKTER Kommunen gir sin tilslutning til nødvendige endring av 7 i vedtektene for IKA Opplandene. Ordlyden i 7: Betaling medlemskommuner «Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av samarbeidet i samsvar med vedtatt budsjett. Grunnlaget er for beregning av driftstilskuddet skal baseres på fastsatt fordelingsnøkkel. Oversikt over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal baseres på en fordelingsnøkkel fastsatt ut fra medlemskommunenes befolkningstall pr. 1. juli året før budsjettåret.» Ny prismodell iverksettes fra SAK NR.: 19/13 OMSORGSBOLIGER FOR DEMENTE - ENDELIG VEDTAK AV PLANPROGRAM Nordre Land kommune tar innspillene fra offentliggjøringen av planprogrammet til etterretning i det videre planarbeidet. Kommunestyret vedtar endelig planprogram for demensboliger på Øygardsjordet på Dokka.

4 SAK NR.: 20/13 RUS- OG KRIMINALPOLITISK HANDLINGSPLAN Behandling: Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag: Avstemning: SAK NR.: 21/13 UTVIKLINGSRAPPORT FOR NORDRE LAND-SKOLEN Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2012 tas til etterretning og anbefales brukt som styringsverktøy for skoleeier sammen med kommunedelplanen for grunnskolen og styringskort for skolene SAK NR.: 22/13 HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING Behandling: Marit Midthaugen Rønningen (AP) fremmet følgende forslag: Tillegg pkt. 3: Reinvesteringer FV 162 i 2015 og FV 193 inn i handlingsprogrammet for Nytt under konkrete tiltak : FV 34 framskyndes slik som lagt opp til i uttalelse fra regionrådet og forutsettes lagt inn i handlingsprogrammet for perioden Fram til sak vedr. klassifisering av Fylkesveger og eventuell endring av disse framlegges, bes administrasjonen gjøre en vurdering av vedlikeholdskostnader på kommunal veg Spåtind Oppsjøkrysset. Pkt. 7.4 Gang- og sykkelveger: fjerne avstand på 2 km til sørover fra Elverom. Avstemning: I Midthaugen Rønningens tillegg pkt. 3 enstemmig vedtatt. II Midthaugen Rønningens endring vedr. FV 34 enstemmig vedtatt. III Midthaugen Rønningens tillegg vedr. vedlikeholdskostnader vegen Spåtind Oppsjøkrysset enstemmig vedtatt. IV Midthaugen Rønningens forslag enstemmig vedtatt. V Innstillingen for øvrig enstemmig vedtatt.

5 1. Nordre Land kommune har etter politisk behandling i Hovedutvalg Landbruk, Miljø og Teknisk, Formannskap og Kommunestyret vedtatt følgende høringsuttalelse til Handlingsprogram for fylkesveger : Overordnede føringer Nordre Land kommunes viktigste fylkesveger er Fv-250, Fv-33 og Fv-34 da alle har regionale funksjoner. 2.2 Omtale av vegnettet Riksvegnettet i Oppland er i hovedsak nord/sør orientert. Det er derfor viktig å ha prioriterte fylkesveger øst/vest som knytter riksvegene sammen og har regionale funksjoner. Fv-250 anbefales derfor foreslått inn i Handlingsprogrammet under pkt 2.2, som en veg med betydelig regionale funksjoner og en øst/vest forbindelse mellom Valdres og Lillehammer/Gudbrandsdalen. Fv-250 er den fylkesvegen i Nordre Land, som har høyest ÅDT (over 7000). Fv-250 er den viktigste vegen med direkte tilknytting til landsbyen Dokka og bør derfor inn på listen over: Flere fylkesveger har viktige funksjoner i byer og tettsteder. Fylkesvegene er et viktig element i flere stedsutviklingsprosjekter, der det samarbeides med kommunene, Statens vegvesen, og næringslivet, både når det gjelder planlegging og finansiering. 2.3 Vegstandard Under avsnittet Vedlikeholdsmessig etterslep er det beskrevet fire veger med store kostnader forbundet med fundament og fast dekke. Det er positivt at Handlingsprogrammet har fått med seg at to av vegene i Nordre Land kommune har denne utfordringen og det anbefales at Fv-245 og Fv-162 prioriteres for å redusere forfallet og bevare vegkapitalen. FV-193 Dokka-Harstadkrysset har også samme problematikk, i tillegg er den så smal at to busser ikke kan møtes på en kortere vegstrekning. Det anbefales derfor at Fv-193 Dokka-Harstadkrysset blir veg nummer fem som nevnes under overskriften Vedlikeholdsmessig etterslep. 2.4 Ulykkessituasjonen Nordre Land kommune er dessverre nummer to på ulykkesstatistikken over drepte og hardt skadde i trafikken i perioden I Nordre Land kommune er det ingen veger med veldig høy ÅDT. Det betyr at det er andre faktorer som medfører at Nordre Land har ulykkesutsatte fylkesveger. Det anbefales derfor et økt fokus på fylkesvegene i Nordre Land kommune for å bedre standarden på vegene og følge opp med et bedre vedlikehold. 7.2 Strekningsvise/større tiltak Det er positivt at foreslåtte tiltak på Fv-33 Høljarast-Bergli og Skardtjernet-Tonsvatnet er prioritert i handlingsprogrammet

6 Det er positivt at Fv-34 er prioritert inn i Aktuelle tiltak FV-34 er en fylkesveg med 3 ganger høyere ulykkesrisiko enn andre fylkesveger i Oppland og må på det grunnlag absolutt prioriteres. Det er positivt at Fv-33 Stangstua-Odnes er prioritert inn i Aktuelle tiltak da det kun er den strekningen som ligger igjen med lavere standard, i form av smalere veg og utfordrende kurvatur, på FV-33 mellom regionsenteret Gjøvik og Dokka. Handlingsprogram fylkesveger Fv-250 X Fv-193 ved Landmo, kryssutbedring er ikke videreført inn i nytt handlingsprogram. Dette er i samsvar med Nordre Land kommune sine vurderinger etter at kommunen har utvidet kommunalt kryss FV-250/Landmovegen. Konkrete tiltak Nordre Land kommune anbefaler følgende tiltak i prioritert rekkefølge på fylkesveger i Nordre Land kommune: 1. Kryss Fv-33/245/250, ny rundkjøring og breddeutvidelse av Fv-250 fra krysset til ny Fv-250 gjennomføres Utbedringer av Fv-250 Svingstad S-Svingstad N, flyttes opp til Øvrige nye tiltak. 3. Reinvesteringer Fv-162 gjennomføres 2015 og FV 193 inn i handlingsprogrammet for Breddeutvidelse Fv-250 Finni-Elverom og Elverom-Valhovd anbefales lagt inn igjen under Strekningsvise/større tiltak da den tidligere var omtalt i Handlingsprogram Gang- og sykkelveg to km sørover langs FV-250 fra Elverom anbefales som tiltak under Aktuelle tiltak Fortau langs Fv-162 anbefales videreført fra Handlingsprogram slik at det blir et av tiltakene under Aktuelle tiltak FV 34 framskyndes slik som lagt opp til i uttalelse fra regionrådet og forutsettes lagt inn i handlingsprogrammet for perioden Trafikksikkerhetstiltak Under øvrige nye tiltak ligger kryss Fv-33/Fv-250/Fv-245. Meget bra at det ligger inne tiltak om kryssutforming i dette ulykkesutsatte krysset. Det oppfordres sterkt til gjennomføring i Når det gjelder kryssutforming, så er rundkjøring det beste alternativet. Det løser utfordringene på stedet, både når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Ifølge tall fra Transportøkonomisk institutt synker antall trafikkdrepte fra % ved anleggelse av rundkjøring. Fra krysset og nordover Fv-250 mot jernbaneovergangen, en strekning på snaut 400 meter, er det vegbredde ned i 5,5 meter. Det anbefales at vegen utvides til samme bredde som ny FV-250 nord for jernbanelinja. Her må busser og lastebiler kjøre i grøfta, eller opp på fortauet når de møter andre store kjøretøy. Gjeldende reguleringsplan for området har en regulert bredde inntil 7 meter veg. Denne strekningen bør utbedres i sammenheng med anleggelse av en rundkjøring i kryss Fv-33/Fv-250/Fv Mindre utbedringer Fv-250 Svingstad S Svingstad N lå inne under Øvrige prosjekter i Handlingsprogrammet for fylkeveger i Dette er et område bestående av et

7 kryss Fv-250/Fv-249 og utfordrende kurvatur sørover på Fv-250. Dette området på ca 800 meter er en ulykkesutsatt strekning. Det er positivt at FV-162, Dokka-Snertingdal er prioritert under Reinvesteringer i Dette er en veg med veldig dårlige grunnforhold og det anbefales at Fv-162 følges opp med nye bevilgninger også i fremtidige handlingsprogram. 7.2 Strekningsvise/større tiltak Breddeutvidelse Fv-250 Finni-Elverom og Elverom-Valhovd anbefales lagt inn igjen under Strekningsvise/større tiltak da den tidligere var omtalt i Handlingsprogram Store deler av FV-250 sør og nord har en tilfredsstillende vegbredde, men det gjenstår et område i Aust-Torpa på begge sider av Nordre Land kommunes andre kommunesenter Elverom. Vegen har flere områder med utfordrende kurvatur i tillegg til at den er smal. Det anbefales derfor at enkelte kurver også burde rettes ut. Dette prosjektet kan samordnes i et felles prosjekt med gang- og sykkelveg på to kilometer av strekningen sør for Elverom. 7.4 Gang og sykkelveger. Nordre Land kommune har to kommunesentre hvor Elverom er det minste av disse. Det er avskåret av Fv-250 og Fv-186 slik at det ikke lar seg gjøre å ferdes trygt til Elverom for myke trafikanter (alle har skoleskyss). Torpa barne- og ungdomsskole er en del av dette tettstedet og ved å etablere gang- og sykkelveg sørover fra Elverom kan dette utløse at store deler av Fv-200 (Øvergjøvik) kan unngå skoleskyss. Dette kan løses ved å ruste opp to eksisterende traktorveger/stier mellom Fv-250 og Fv-200 til enkle gang- og sykkelveger. En av disse traktorvegen ender opp der Pusrudelva krysser FV-250. For å etablere en rimelig planfri kryssing for myke trafikanter anbefales det derfor å etablere en gangbru under en større betongkulvert som fører Pusrudelva under FV-250. Dette prosjektet kan vurderes som et samarbeidsprosjekt mellom Oppland fylke og Nordre Land kommune for å se på gode løsninger for å bedre tilgjengeligheten og de trafikale forholdene rundt tettstedet Elverom. Fv-162 Østsinni anbefales videreført fra Handlingsprogram slik at det blir et av tiltakene under Aktuelle tiltak Dette vil dermed bli en sikker skoleveg slik at Oppland fylkeskommune kan redusere sine skoleskysskostnader. Det er pr. i dag en uegnet skoleveg med varierende vegbredde, utfordrende kurvatur og høydeforskjell. Her kan det være aktuelt at det anlegges fortau i stedet for gang- og sykkelveg for å redusere kostnadene i et prosjekt. Nordre Land kommune vil også bidra slik at tilfredsstillende skoleveg opparbeides langs kommunal veg for å få en sammenhengende og sikker skoleveg. 2. Fram til sak vedr. klassifisering av Fylkesveger og eventuell endring av disse framlegges, bes administrasjonen gjøre en vurdering av vedlikeholdskostnader på kommunal veg Spåtind Oppsjøkrysset.

8

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 07.12.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 113/11 Til saknr.: 122/11 Av utvalgets

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer