P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: Fra kl Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Følgende medlemmer møtte på møtet: LIV SOLVEIG ALFSTAD, SVEIN RØNNINGSVEEN, MONICA ANDERSSON, BJØRN SAUR, REINERT EGE, TOVE HAUG, ARNFINN ENG Følgende varamedlemmer møtte: NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 09. oktober Liv Solveig Alfstad ordfører

2

3 SAK NR.: 125/08 ORIENTERINGER 1. Næringshagen, status (utsatt). 2. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg, orientering om behov i Orienteringen tatt til etterretning. SAK NR.: 126/08 DRIFTSBYGG NORDSINNI KIRKE Fellesforslag: Nordre Land Kirkelige Fellesråd orienteres, og gis mulighet til å fremme innspill for kommunestyret. Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1 og 2 i innstillingen: 1. Kommunestyret bevilger kr ,- til driftsbygg Nordsinni kirke, total bevilgning vil da være kr ,-. 2. Dette finansieres ved bruk av investeringsfond. Avstemning: Begge forslagene enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret bevilger kr ,- til driftsbygg Nordsinni kirke, total bevilgning vil da være ,- 2. Dette finansieres ved bruk av investeringsfond. 3. Nordre Land Kirkelige Fellesråd orienteres, og gis mulighet til å fremme innspill for kommunestyret. SAK NR.: 127/08 JERNBANEFORUM GJØVIKBANEN 1. Kommunestyret innstiller ordfører og vareordfører som medlem og varamedlem til Jernbaneforum Gjøvikbanen. 2. Kommunestyret bevilger kr fra disposisjonsfondet til kontingent for medlemskap 2008, videre finansiering av medlemskap innarbeides i løpende budsjett fra 2009.

4 SAK NR.: 128/08 UADRESSERT REKLAME - JA TAKK? Ordføreren fremmet følgende forslag: 1. Nordre Land kommune vil anmode partiene på Stortinget om at de i forbindelse med høstens behandling av regjeringens forslag til ny markedsføringsoiv, foreslår en lovendring som medfører en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame. Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag: 1. Nordre Land kommune finner etter en helhetlig vurdering ikke å kunne gå inn for at markedsføringsloven endres i retning av en speilvending av prinsippet om uadressert reklame. Avstemning: Engs forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt for ordførerens forslag. 1. Nordre Land kommune finner etter en helhetlig vurdering ikke å kunne gå inn for at markedsføringsloven endres i retning av en speilvending av prinsippet om uadressert reklame. SAK NR.: 129/08 STRATEGISK PLAN FOR GJØVIKREGIONEN SYNSPUNKTER FRA NORDRE LAND KOMMUNE Notat fra rådmannen gjennomgått. Forslag til satsingsområde Utvikling av kommunale tjenester referert. Svein Rønningsveen (AP): fremmet følgende forslag: 1.Støtter innspillene i notat fra rådmannen, her punktvis gjengitt; o Målsettinger og strategier: Det må jobbes videre med formuleringene av målsettingen i dokumentet, da flere av dem slik de er utformet i dag ikke er målsettinger for hva regionen ønsker å oppnå, men er utformet som en beskrivelse av hva regionen skal gjøre. Som eksempel kan nevnes målsetting 3.2; Næringsrådet er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå målsettingen i forhold til nye etablerer og videreutvikling av det eksisterende næringsliv. o Satsingsområder: Profilering bør ikke være et eget satsingsområde, fordi profilering i seg selv er et virkemiddel. Profileringsarbeidet bør derfor innarbeides som en egen målsetting under satsingsområdet Næringsutvikling og arbeidskraft. o Næringsutvikling og arbeidskraft: Reiselivsnæringen bør synliggjøres som en viktig næring for regionen i beskrivelsen som gis under overskriften Utfordringer, muligheter. Satsingen som Landsbyen Næringshage gjør i forhold til satsingsområdet tre, i samarbeidet med både Oppland og Hedemark fylke med tilhørende fagmiljøer, bør omtales i en egen strategi i planen, for eksempel under mål 3.1.

5 Videre bør Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS nevnes som et av fyrtårnene det skal støttes opp om, på lik linje som NCE Raufoss, Gjøvik kunnskapspark osv., da senteret skal inneholde et faginstitutt med fokus på forskning, miljøundervisning, skjøtsel, restaurering og forvaltning av våtmarksområdet. o Utdanning og kompetanse: Arbeidet med opprettelse av karrieresenter i samarbeid med OPUS, videregående skole og Oppland fylkeskommune bør legges inn som en strategi under mål Visjon: Gjøvik, Land og Toten - Godt å leve, mye å oppleve. Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag: 1. Mål 3.1. Ny strategi: Satse på videreutvikling av trenæringene i regionen. 2. Endret strategi 2 under mål 3.2. Kommunene, næringsrådet og næringshagene er viktige aktører, og skal følges opp med økonomiske rammer. 3. Vedr kommunikasjon; Det bør bekreftes at rv 34 står likt med rv 4 i prioriteringen. Tove Haug (H) fremmet følgende forslag: 1. Gjøvik, Land Toten bør fremheves som navn på regionen i markedsføringen. 2. Visjon: Gjøvik, Land, Toten bæst i væla! Bjørn Saur (SV) fremmet følgende forslag: - Gjøvik, Land Toten bruker go foten! Fellesforslag: - Ønsker en kortfattet og slående visjon med henvisning til eksemplene i forslagene over. Ingen merknader fremkom til forslag om satsingsområde Utviklings av kommunale tjenester, men tilslutning til rådmannens tillegg i mål 5.1. om kvalitet. Avstemning: Alle forslag enstemmig vedtatt. Nordre Land formannskap gir følgende innspill til Strategisk Plan for Gjøvikregionen; 1. Innspill til Visjonen: Nordre Land formannskap ønsker en kortfattet og slående visjon, med bruk av dialekt, og henviser til eksemplene under: o Gjøvik, Land og Toten - Godt å leve, mye å oppleve. o Visjon: Gjøvik, Land, Toten bæst i væla! o Gjøvik, Land Toten bruker go foten! 2. Regionens markedsføringsnavn: Gjøvik, Land Toten bør fremheves som navn på regionen i markedsføringen.

6 3. Innspill til mål og strategier; o Målsettinger og strategier: Det må jobbes videre med formuleringene av målsettingen i dokumentet, da flere av dem slik de er utformet i dag ikke er målsettinger for hva regionen ønsker å oppnå, men er utformet som en beskrivelse av hva regionen skal gjøre. Som eksempel kan nevnes målsetting 3.2; Næringsrådet er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå målsettingen i forhold til nye etablerer og videreutvikling av det eksisterende næringsliv. o Satsingsområder: Profilering bør ikke være et eget satsingsområde, fordi profilering i seg selv er et virkemiddel. Profileringsarbeidet bør derfor innarbeides som en egen målsetting under satsingsområdet Næringsutvikling og arbeidskraft. o Næringsutvikling og arbeidskraft: Reiselivsnæringen bør synliggjøres som en viktig næring for regionen i beskrivelsen som gis under overskriften Utfordringer, muligheter. Satsingen som Landsbyen Næringshage gjør i forhold til satsingsområdet tre, i samarbeidet med både Oppland og Hedemark fylke med tilhørende fagmiljøer, bør omtales i en egen strategi i planen, for eksempel under mål 3.1. Videre bør Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS nevnes som et av fyrtårnene det skal støttes opp om, på lik linje som NCE Raufoss, Gjøvik kunnskapspark osv., da senteret skal inneholde et faginstitutt med fokus på forskning, miljøundervisning, skjøtsel, restaurering og forvaltning av våtmarksområdet. o Utdanning og kompetanse: Arbeidet med opprettelse av karrieresenter i samarbeid med OPUS, videregående skole og Oppland fylkeskommune bør legges inn som en strategi under mål 2.2. o Mål 3.1. Ny strategi: Satse på videreutvikling av trenæringene i regionen. o Endret strategi 2 under mål 3.2.; Kommunene, næringsrådet og næringshagene er viktige aktører, og skal følges opp med økonomiske rammer. o Vedr kommunikasjon; Det bør bekreftes at rv 34 står likt med rv 4 i prioriteringen. 4. Ingen merknader fremkom til rådmennenes forslag om satsingsområde Utvikling av kommunale tjenester, men tilslutning til rådmannens tillegg i mål 5.1. om å ta inn begrepet kvalitet. SAK NR.: 130/08 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Innstillingens pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. Pkt. 3 i rådmannens innstilling falt enstemmig. 1. Kommunestyret tar 3. kvartalsrapport til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar å forlenge midlertidig prosjekt med økt grunnbemanning på Landmo 2. etg ut 2008.

7 SAK NR.: 131/08 BUDSJETT DRØFTING NR. 2 Statsbudsjettet og konsekvenser for Nordre Land ble drøftet. Budsjettforslag innenfor foreløpige rammer, herunder konsekvenser for tjenestene, legges fram for drøfting 21. oktober d.å. SAK NR.: 132/08 KOMMUNALT SAMARBEID OM LOKAL FORVALTNING AV DET FRAMTIDIGE VERNEOMR SOM BERØRES AV VERNEPLANEN ORMTJERNKAMPEN - SKAGET 1. Nordre Land kommunestyre tilrår at det arbeides videre med å fremme lokal forvaltning av et mulig framtidig verneområde som berøres av verneplanen Ormtjerkampen Skaget. Arbeidet bør ha følgende målsetting: o Ivareta verneverdier innenfor det endelig vedtatte verneområdet o Sikre reell innflytelse på beslutninger fra brukerinteresser i området o Bidra til at næringsutvikling, skjøtselstiltak, oppsynsvirksomhet, informasjonsoppgaver i størst mulig grad kommer lokalsamfunnet til gode o Samordne høringsprosessen slik at verneforskrifter og forvaltningsplaner får en utforming som sikrer at lokal forvaltning har reell innflytelse på forvaltningen av framtidig vernområde o Utforme en lokal forvaltningsmodell som gir statlige myndigheter tillit til lokal forvaltning og som sikrer en helhetlig forvaltning av verneområdet Kommunestyret setter som vilkår for lokal forvaltning at: o Vernebestemmelsene gir reell lokal handlefrihet og nødvendig økonomisk kompensasjon for eventuelle tap vernebestemmelsene vil gi. o Kostnader med forvaltning fullt ut blir dekket av staten. 2. Det settes ned en styringsgruppe, bestående av politisk valgte representanter fra hver kommune som får ansvaret for å videreføre arbeidet og ha forslag til forvaltningsmodell på plass i god tid før endelig vernevedtak foreligger. Styringsgruppa får ansvar for å nedsette en arbeidsgruppe. Øystre Slidre og Gausdal kommuner er ansvarlige for at arbeidet gjennomføres. 3. Som medlemmer av styringsgruppa velges fra Nordre Land; Ordfører Liv Solveig Alfstad, som medlem, med Varaordfører Svein Rønningsveen, som vara

8

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 56/14 Til saknr.: 97/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 23.04.2013 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 14/13 Til saknr.: 22/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar: Felles saksutredning for valdreskommunene Saksopplysingar: I Sundvollen-erklæringa (Politisk plattform) slo regjeringa Solberg fast at dei vil gjennomføre ei kommunereform i løpet av stortingsperioden,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2015 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:00 Fra saknr.: 15/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer