P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: Fra kl Møtested: Mediateket, Dokka Ungdomsskole Fra saknr.: 41/07 Til saknr.: 53/07 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27 av 27. Følgende medlemmer møtte på møtet: LIV SOLVEIG ALFSTAD, SVEIN RØNNINGSVEEN, WENCHE EIMANN, JOHN HELGE LANDE, HANS CHR. ENDRERUD JR., OLE KLOKKERSVEEN, ANNE LISE OLSEN, ASBJØRN STRØMSJORDET, OLE SØRBØNSVEEN, VIGDIS HAGENBORG, ARILD FLATEN, ROY ERIK ROSENBERG, EDIN ROSENBERG, BJØRN-ERIK EKREM, KIRSTEN SÆTHEREN LANDE, TANKJA OLAUSSEN, JAN-VIGGO EIDISSEN, GEIR SANDBERG, ARNFINN ENG, OLE STRAND, REINERT EGE, MARIANNE E. BJERKE, BERNT ØISTAD, KARSTEIN RYAN, TORGER RØNNINGEN, HARRY JENSVOLD Følgende varamedlemmer møtte: KNUT ARILD SCHJØRLIEN NORDRE LAND KOMMUNE, Kommunestyret, den 12. september Liv Solveig Alfstad ordfører

2

3 Saksliste godkjent med tillegg av ny sak: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS tegning av aksjer. Hilsen til kommunestyret fra Geir Steinar Loeng ble referert. Ordfører overrakte påskjønnelse til Alf Granvang for NM-gull i benkpress og Odd Kolsrud for gull i nordisk mesterskap i skyting. MUNTLIG SPØRRETIME Bernt Øistad stilte spørsmål om muligheten for å videreføre den kommunale landbruksvikarordningen, som etter statlige overføringer skal overføres til avløserlagene. Rådmannen svarte at dette er en statlig reform som KS betrakter som en virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at kommunalt ansatte landbruksvikarer vil bli tilbudt jobb i avløserlagene. Dersom de ikke ønsker denne overgangen, har de som kommunalt ansatte, fortrinnsrett til aktuelle jobber innen kommunen i ett år er et overgangsår der kommunen vil få det statlige tilskuddet. Ny ordning vil gjelde fra Det er forventet en forskrift om landbruksvikarordningen etter overtakelse av avløserlagene. Når denne er vedtatt vil rådmannen komme tilbake med utfyllende opplysninger. SAK NR.: 41/07 REFERATER KOMMUNESTYRET 5. SEPTEMBER Anne Marit Tronrud Bakka orienterte om tilsynsrapport støttekontakter 2. Ordfører orienterte om hovedpunktene i årsmelding Gjøvikregionens Helse- og miljøtilsyn 3. Ordfører orienterte om avviklingen av eierskap i HMDM AS 4. Referat fra Dokkadeltaet ble utsatt til tilleggssak 53/07 behandles 5. Ordfører orienterte om ny ordning for kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift og refererte fra møte med Oppland fylkeskommune 6. Ordfører orienterte om årsmelding SØAS 7. Ordfører orienterte om generalforsamling Synnfjell Øst. Referatene ble tatt til etterretning. SAK NR.: 42/07 VALG AV NYTT FORMANNSKAPSMEDLEM OG VARAORDFØRER Behandling: Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag på nytt medlem i formannskapet: Wenche Eimann og som ny varaordfører: Bjørn Erik Ekrem.

4 Avstemning: Alfstads forslag enstemmig vedtatt. 1. Som nytt medlem av formannskapet velges: Wenche Eimann. 2. Som ny varaordfører velges: Bjørn Erik Ekrem. Avtroppende varaordfører Tanja Olaussen benyttet anledningen til å takke politikere og administrasjonen for samarbeidet. Ordfører Liv Solveig Alfstad takket varaordfører for et godt samarbeid. Tanja Olaussen forlot møtet. Bjørn Erik Ekrem tiltrådte som varaordfører. SAK NR.: 43/07 NY ARBEIDSGIVERPOLITIKK I NORDRE LAND KOMMUNE - PROSESS I KOMMUNESTYRET Behandling: Rådmannen orienterte innledningsvis. Kommunestyret tar gruppediskusjonen/debatten til orientering. Harry Jensvold innvilget permisjon etter behandlingen av sak 43/07. SAK NR.: 44/07 KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE Behandling: Wenche Eimann (AP) fremmet følgende forslag: Tiltak 13 tas ut av tiltaksplanen. Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende endringsforslag til hovedutvalgets innstilling pkt. 3.2: Pkt. 1 foreslås å lyde: Ved oppstart av nytt barnehageår skal søkerne så vidt mulig få tilbud om plass i en av kommunens barnehager. Pkt. 2 foreslås å lyde: Søknad levert etter 1. mars: Som bruker får du tilbud om plass der det eventuelt er ledig kapasitet etter oppstart av nytt barnehageår 15. august samme år. Pkt. 3: Strykes. Avstemning: I Engs forslag pkt. 1 falt med 3 mot 23 stemmer II Engs forslag pkt. 2 falt med 3 mot 23 stemmer. III Engs forslag pkt. 3 falt med 3 mot 23 stemmer. IV Eimanns forslag vedtatt med 24 mot 2 stemmer.

5 1 På bakgrunn av statlige og lokale føringer og kommuneplanens satsing på barn og unge, vedtas Kommunedelplan barnehage for Nordre Land med strategi og tiltaksdel med følgende endringer: Pkt Kommunens garanti om barnehageplass. 1. Søknad levert innen fristen for hovedopptak 1. mars. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune er du garantert tilbud om plass med antall dager som ønskes til oppstart av barnehageåret dvs. 15. august samme år. 2. Søknad levert etter 1. mars og fram til barnehageoppstart 15. august. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune er du garantert tilbud om plass innen 3 måneder etter oppstart av nytt barnehageår dvs. innen 15. november samme år. 3. Søknad levert etter barnehagestart 15. august. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune er du garantert tilbud om plass innen 3 måneder. Pkt Tiltak og mål. Nr. 8. Økt samarbeid vedrørende overgang barnehage/skole. Tiltak: og mellom barnehagene og skolene vedrørende overgangsrutiner. Nr. 11. Iverksetting av garanti av barnehageplass. Nr. 12. Komme ned på en personaltetthet på 5,5. Nr. 13. Tas ut. 2 Administrasjonen vil som en del av gjennomføring av planen, foreta fortløpende vurdering av behov for utbygging av nye barnehageplasser i kommunen. SAK NR.: 45/07 NORDRE LAND ELDRERÅD - SAMMENSETNING Reglement for Nordre Land Eldreråd godkjennes med foreslåtte endringer. Pkt Eldrerådet skal ha til behandling: budsjett og økonomiplan Relevante utbyggings- og reguleringsplaner. 2. Eldrerådet reduseres fra 11 til 7 medlemmer. SAK NR.: 46/07 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "ETIKK I NORDRE LAND KOMMUNE" 1. Kommunestyret har behandlet revisjonsrapporten Etikk i Nordre Land kommune, og slutter seg til revisors vurderinger og anbefaler slik de framkommer i rapportens pkt. 7 og 8.

6 2. Kommunestyret ber rådmannen om å: Etablere løpende prosesser i organisasjonen slik at man forankrer og sikrer gode, etiske holdninger og handlinger. Foreta en gjennomgang og vurdering av kommunens rutiner for utlån av maskiner, biler og annet utstyr. Sikre at regelverket for offentlige anskaffelser er kjent og forstått av alle med innkjøpsfullmakt i kommunen. Etablere rutiner for dokumentasjon og tilbakemelding av forhold som omhandler etiske vurderinger og eventuelle brudd på etiske retningslinjer. SAK NR.: 47/07 SELSKAPSKONTROLL AV GLT-AVFALL IKS 1. Kommunestyret tar rapporten fra Innlandet Revisjon IKS om selskapskontroll med GLT-Avfall IKS til orientering. 2. Kommunestyret konstaterer at GLT-Avfall IKS ikke har utarbeidet noe fullstendig selvkostregnskap. For at kommunene skal kunne påse at selvkostprinsippet blir oppfylt ber kommestyret om at GLT-avfall IKS oversender dokumentasjon på dette som en del av selskapets årlige oversending av forslag til behandlingsavgifter. Det vises for øvrig til revisors anbefalinger på dette området, jf. rapportens pkt Kommunestyret tar til orientering at næringsavfallet utgjør en betydelig andel av selskapets inntekter, og at en eventuell svikt i disse inntektene utgjør en relativt stor risiko for økning av avfallsgebyrene i regionen. Kommunestyret ber rådmannen vurdere denne risikoen nærmere. 4. Med bakgrunn i rapportens omtale av kommunens eierstyring av GLT-Avfall IKS vil kommunestyret be rådmannen om å vurdere behovet for å: Utarbeide generelle prinsipper for eierstyring i kommunene. Etablere en felles/interkommunal eierstrategi overfor GLT-Avfall IKS. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentanter i GLT-Avfall IKS om å etterspørre en nærmere vurdering/evaluering av kostnadseffektiviteten i selskapet, herunder gjennomføring av relevante sammenligninger ( benchmarking ) av virksomheten med andre virksomheter i samme bransje. SAK NR.: 48/07 ØKONOMIREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Økonomireglement for Nordre Land kommune, merket revidert , med formannskapets endringer, vedtas.

7 SAK NR.: 49/07 FOLKEVALGTOPPLÆRING 2007 Kommunestyret vedtar at utgifter i forbindelse med gjennomføring av folkevalgt-opplæring for nytt kommunestyre , samt avslutning for avtroppende kommunestyre , finansieres med overføring fra generelt disposisjonsfond. SAK NR.: 50/07 FINANSIERING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP Kommunestyret vedtar at egenkapitalinnskuddet til KLP på kr ,- dekkes av kommunens disposisjonsfond. SAK NR.: 51/07 VALG AV REPRESENTANT - SMISO 3. Nordre Land kommune blir representert i representantskapet av leder i hovedutvalg for levekår. SAK NR.: 52/07 EIENDOMSSKATT Behandling: Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag: 3. Fjerne eiendomsskatt på alle boliger/fritidseiendommer i kommunen, og opprettholde eiendomsskatt kun på verker og bruk, gjeldende fra Ny takst foretas på alle verker og bruk. Karstein Ryan (KRF) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til behandling i nytt kommunestyre. Bjørn Erik Ekrem (SV) fremmet følgende forslag: 1. Innføre eiendomsskatt i hele Nordre Land kommune, samt foreta en nytaksering av alle eiendomsskatteobjekter. Avstemning: I Ryans forslag falt med 1 mot 24 stemmer. II Ekrems forslag falt med 2 mot 23 stemmer. III Alfstads forslag enstemmig vedtatt

8 1. Fjerne eiendomskatt på alle boliger/fritidseiendommer i kommunen, og opprettholde eiendomskatt kun på verker og bruk, gjeldende fra Ny takst foretas på alle verker og bruk. SAK 53/07 DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS TEGNING AV AKSJER 1. Nordre Land kommune tegner aksjer for kr ,- i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS med en aksjekapital på totalt kr ,-. 2. Formannskapet gis fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i vedtektene samt sluttføre finansieringen av etableringen av selskapet innenfor en antatt merkostnad på kr ,-, sammenlignet med budsjettrammen i kommunestyresak 34/07, (kr ,-).

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 19.06.2012 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 38/12 Til saknr.: 57/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 14.04.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 14.04.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 14.04.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 09.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 87/13 Til saknr.: 98/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 56/14 Til saknr.: 97/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 22. mai 2015. J.nr./referanse: 06-15/NL/ks KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind, nestleder Kjartan Th. Stensvold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 23.04.2013 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 14/13 Til saknr.: 22/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 29. april kl. 15.30 SV: tirsdag 29. april kl. 16.00 KRF og SP:

Detaljer