P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: Fra kl Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 1/08 Til saknr.: 12/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27 av 27. Følgende medlemmer møtte på møtet: LIV SOLVEIG ALFSTAD, SVEIN RØNNINGSVEEN, MARIT M. RØNNINGEN, OLE KLOKKERSVEEN, ROY-HENNINH RUDBERG, ANNE MARIE Ø. JØRANDLI, THOR LIUM, TORE MIKKELSTUEN, INGER LOVISE ENGER, MARIE BERGET STORSVEEN, MONICA ANDERSSON, ROY ERIK ROSENBERG, BJØRN SAUR, MIEKE PUNIE, GEIR SANDBERG, ARNFINN ENG, REINERT EGE, MARIANNE E. BJERKE, NINA MERETE WALDAL SVEEN, BERNT ØISTAD, ARVID RAAHOLDT, OVE RØBERGSHAGEN, JAN HÅVARD BRATLIEN Følgende varamedlemmer møtte: NILS INGAR BAKKEN, TORE GRIMSTAD KINN, OLE TØNDRUM, BENT HAUGERUD NORDRE LAND KOMMUNE, Kommunestyret, den 13. februar Liv Solveig Alfstad ordfører

2

3 Påskjønnelse til Martina Dahl Aspevik og Kabala for NM-tittel i junior handling. ********************* SAK NR.: 1/08 MUNTLIG SPØRRETIME - KOMMUNESTYRET Monica Andersson (AP) stilte spørsmål til rådmannen vedr. radonkartlegging og målinger, bl.a. knyttet til nye boligfelt. Rådmannen besvarte spørsmålene. Kart finnes over indikasjoner på radonstråling. Orienterte også om tiltak som kan vurderes fra kommunen i denne sammenheng. Arnfinn Eng (BL) stilte spørsmål vedr. status på landbruksvikarordningen. Rådmannen besvarte spørsmålet. Dialog med Avløserlaget. Nye møter nær forestående. Statlig reform. Prosessen er i gang. Ole Tøndrum (BL) stilte spørsmål vedr. brev fra FAU fra oktober vedr. skoleutbygging. Rådmannen besvarte spørsmålet og viste til møter som var avholdt i bakkant der FAU også var representert. Viser til etterfølgende redegjørelse om saken. Rådmannen besvarte spørsmål fra Arnfinn Eng (BL) i forrige møte vedr. svar som innbygger hadde blitt til del ved henvendelse vedr. vegproblemer i Torpa samt status på selve vegsaken. SAK NR.: 2/08 REFERATER I KOMMUNESTYRET Dokka barneskole, prosjektplan. Ass.rådmann Sandlie redegjorde for status for de foreliggende utbyggingsplanene ved skolen. 2. Mariringen, prosjektplan. Enhetsleder Strømsjordet orienterte om planene for tilbygg. Orienteringene tatt til etterretning. SAK NR.: 3/08 VALG AV SKJØNNSMENN Som skjønnsmenn for perioden til foreslås: 1. Nils R. Rønningen 2. Gunnar Elton 3. Hallgeir Thorsen 4. Werner Sveum

4 5. Nils Bjørn Kleven 6. Nils Ingar Bakken 7. Nina Merete Waldal Sveen 8. Per Ole Lunde. SAK NR.: 4/08 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN TIL Behandling: Marianne E. Bjerke (SP) fremmet følgende forslag: Per Kristian Ruud velges som meddommer i stedet for Svein Ladehaug. Avstemning: I Utvalg av kvinner enstemmig valgt. II 14 først opplistede menn enstemmig valgt. III Bjerkes forslag enstemmig vedtatt. Som meddommere til tingretten foreslås: A. Utvalg av kvinner: 1. Bente Stadsvoll 2. Kari Dahlborg 3. Trine Ulimoen Pettersen 4. Vigdis Hagenborg 5. Anne Lise Kasenborg 6. Mette Lillejordet 7. Gunn Marit Øistad 8. Linda Mæhlum 9. Anne Ingeborg Terningen 10. Ingrid Brattlien 11. Wenche Eimann 12. Svanhild Hjelpestein Lunde 13. Elin Rosenberg 14. Astrid Skartlien Tomter 15. Astrid Kringli Hagen B. Utvalg av menn: 1. Bjørn Erland Myhre 2. Bjørn Erik Ekrem 3. Harry Jensvold 4. Geir Sandberg 5. Nils R. Rønningen 6. Kjartan Thøring Stensvold 7. Gunnar Elton 8. Kjell R. Rønningen 9. Audun Berget 10. Gunnar Berg

5 11. Arne Edgar Rosenberg 12. Einar Vangsjordet 13. John Løvmoen 14. Tor Erik Haldsrud 15. Per Kristian Ruud. SAK NR.: 5/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE VED LAGMANNSRETTEN Som lagrettemedlemmer/meddommere ved lagmannsretten innstilles: A. Utvalg av kvinner: 1. Inger Berit Heimdahl 2. Grethe Gulbrandsen Jevnesveen 3. Wenche Eimann 4. Anne Marit Tangen Eng 5. Kirsten Sætheren Lande 6. Lillian Rønningen 7. Inger Elisabeth Dalen B. Utvalg av menn: 1. Bernt Øistad 2. Arnfinn Eng 3. Svein Rønningsveen 4. Aage Olav Sandlie 5. Johannes Solberg 6. Hans Chr. Endrerud jr. 7. Sverre Lindahl. SAK NR.: 6/08 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I NORDRE LAND KOMMUNE Behandling: Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag: Formuleringen Landsbyliv i visjonen endres til Landsbygdliv. Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk i Nordre Land kommune sendes tilbake til prosjektgruppa for en ny gjennomgang som hensyntar innspillene fra kommunestyret. Avstemning: Alfstads forslag enstemmig vedtatt. Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk i Nordre Land kommune sendes tilbake til prosjektgruppa for en ny gjennomgang som hensyntar innspillene fra kommunestyret.

6 SAK NR.: 7/08 ØKONOMIREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE REVIDERING AV REGLEMENT 1. Kommunestyret vedtar at kommunens økonomireglement pkt endres til: Driftsregnskapet Strykninger ved regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet er også regulert i regnskapsforskriften 9. Et regnskapsmessig underskudd skal reduseres gjennom følgende strykninger: 1) Stryke overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap i henhold til vedtak i kommunestyret. 2) Stryke avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter. 3) Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter. Punkt en og to står uprioritert. Punkt tre skal iht forskriften vernes lengst. Ved evt. strykninger gis rådmannen fullmakt til å prioritere hvilke avsetninger i driftsregnskapet som helt eller delvis skal strykes og hvilke utgifter i investeringsregnskapet som skal prioriteres finansiert ved overføringer fra drift. 2. Endringen i økonomireglementet gjøres gjeldende fra regnskapsåret SAK NR.: 8/08 SØKNAD OM LÅN I HUSBANKEN TIL VIDEREUTLÅN 1. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i Husbanken i 2008 med kr ,-. 2. Lånet tas opp som serielån med nedbetalingstid på 15 år med kvartalsvise terminer. 3. Rentebetingelser godkjennes av rådmann i h.h.t. delegasjonsreglementet. SAK NR.: 9/08 REVIDERING AV REGULERINGSPLAN FOR TONLIA - 5.GANGS BEHANDLING. Behandling: Bjørn Saur (SV) fremmet følgende forslag: Nytt pkt. 2: Kommunestyret ønsker utredet muligheten for ny fotgjengerovergang over Moskauglinna, både til Furuvegen og Barsokvegen. Samt videreføring av gang- og sykkelveg fra Tonlia og opp til Barsokvegen (krysset). Avstemning: I Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt. II Saurs forslag til nytt pkt. 2 enstemmig vedtatt.

7 1. Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens 27 2 reguleringsplan for Tonlia slik den er vist på plankart og tilhørende bestemmelser datert Kommunestyret ønsker utredet muligheten for ny fotgjengerovergang over Moskauglinna, både til Furuvegen og Barsokvegen. Samt videreføring av gang- og sykkelveg fra Tonlia og opp til Barsokvegen (krysset). SAK NR.: 10/08 KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGE Kommunestyret vedtar å endre Kommunedelplan for barnehage slik: Planens omtale av friluftsavdeling Klinkenberghaugen byttes ut med friluftsavdeling Dokkaområdet/Østsinniområdet. SAK NR.: 11/08 SØKNAD OMKOMPENSASJON FOR ARBEIDET MED DOKKADELTAPROSJEKTET I Kommunestyret vedtar å bevilge inntil kr ,- som utgiftsdekning til Randsfjordmuseene AS for utført arbeide med Dokkadeltaprosjektet i Beløpet dekkes av næringsfond. 2. Kommunestyret forutsetter at Søndre Land kommune deltar med samme beløp. 3. Kommunestyret ber om at omtalt prosjektregnskap for resterende prosjektmidler i Dokkadeltaprosjektet, samt enighet om eierskapet til utførte arbeider og resultater foreligger før penger utbetales. 4. Randsfjordmuseene legger fram full dokumentasjon på sitt krav om kr ,- i kompensasjon. SAK NR.: 12/08 SØKNAD OM FORTETNING AV REGULERINGSPLANEN FJELLOLIA SØR Behandling: Tore Grimstad Kinn fratrådte som inhabil. Bernt Øistad fratrådte som inhabil. Anne Marie Ø. Jørandli fratrådte som inhabil. Reinert Ege fratrådte som inhabil. Vedtatt mot 1 stemme. Nina Merete Waldal Sveen fratrådte som inhabil.

8 Marianne E. Bjerke (SP) fremmet følgende forslag: I henhold til 17 om forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt, ber senterpartiet om at saken utsettes i påvente av uttalelse fra Vismundlia Grunneierlag. Avstemning: Bjerkes forslag vedtatt med 17 mot 5 stemmer. I henhold til 17 om forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt, utsettes saken i påvente av uttalelse fra Vismundlia Grunneierlag.

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 19.06.2012 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 38/12 Til saknr.: 57/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 05.09.2007 Fra kl. 16.00 Møtested: Mediateket, Dokka Ungdomsskole Fra saknr.: 41/07 Til saknr.: 53/07 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 18.02.2014 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 01/14 Til saknr.: 10/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 56/14 Til saknr.: 97/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 23.04.2013 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 14/13 Til saknr.: 22/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

POSTEN INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE

POSTEN INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE KOM NR 4 - ÅR 2007 POSTEN INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE Foto: Ragnhild Gravem Ordfører Liv Solveig Alfstad foretok den offisielle åpningen av nye biblioteklokaler lørdag 17. november. Foto: Ragnhild

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 02.05.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.06.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 58/11 Til saknr.: 65/11 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.06.2012 Møtetid: Kl. 18:00 22.50 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 036/12-056/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.05.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 09.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 87/13 Til saknr.: 98/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2205 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer