MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 110/07 102/07 111/07 SØKNAD OM KJØP AV TRE TOMTER GNR. 95 BNR ELVEROMSFELTET STØTTE TIL LAG OG FORENINGER BUDSJETT 2008 (Saken ettersendes) 112/07 Unntatt offentlighet Ofl 6 SØKNAD OM STØNAD TIL INVESTERING OG UTVIKLING (Saken ettersendes/legges fram i møtet) NORDRE LAND KOMMUNE, den 21. november Liv Solveig Alfstad ordfører

2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 110/07 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 8778/07 Møtedato: Arkivsaksnr.: 07/2356 Saksbeh.: Astrid Kringli Hagen Arkivnøkkel.: EIEN 95/59 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /07 Saksbehandler: AKH Utskrift til: SØKNAD OM KJØP AV TRE TOMTER GNR. 95 BNR ELVEROMSFELTET Sammendrag: Bolig-Bygg AS får erverve tomtene B på Elveromsfeltet. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om erverv samt foreløpig skisse for plassering av boligene. Saksopplysninger: Sommeren 2007 ble kommunen kontaktet av en privatperson vedrørende kjøp av tre tomter som var lagt inn i den nye planen for Elveromsfeltet vedtatt i kommunestyret den Området ligger nord for p-plassen ved skolen og er merket B 18 B 20 og har et samlet areal på litt i underkant av 3 da. Som en følge av at prisfastsettelse ikke hadde funnet sted, heller ikke noe opparbeidelse av veg etc., ble saken utsatt til høsten. Kommunen har nå tatt kontakt med vedkommende med opplysninger om at det er flere inntresenter og at det nå er ønskelig med en avklaring. Kommunen har i den senere tid fått en skriftlig søknad på erverv av nevnte areal. Byggefirmaet har allerede kjøpere på leiligheter og ønsker en snarlig avgjørelse. Deres plan for området er oppføring av 2 stk. 2-mannsboliger. Med denne løsningen vil store deler av tomt 3 bare bli et grøntområde hvis ikke en mer nøyaktig skisse vil vise at det blir plass til en mindre bolig også på denne tomta. Firmaet er villig til å opparbeide veg inn fra eksisterende veg i boligfeltet og fram til tomtegrense. Veglengde er anslått til 95 m og kostnadskalkyle utarbeidet i mars 2007 viser en total kostnad på kr ,-.

3 I reguleringsbestemmelsene for tomtene B18 B20 står det at tomtene skal bygges ut med livsløpsstandard. Det står videre at det åpnes for sammenslåing av disse tre tomtene for bygging av boliger i kjede, rekke eller tomannsbolig. Området har videre en god plassering i forholdt til forskjellige kommunale tjenester og med krav om livsløpsstandard skal boligene være tilrettelagt både for ung og gammel. Grunnet manglende opparbeidelse av veg og stikking av tomter har ikke tomtene blitt annonsert og det er heller ikke fattet vedtak om tomtepris. Kommunen har ingen praksis for å tjene på tomtesalg da disse har blitt solgt for en kvadratmeterpris pluss faktiske opparbeidelseskostnader. I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling, oppmåling, tinglysing m.m. Tilleggsareal i Elverum har den senere tid blitt solgt for kr. 25,- pr. kvm. Kjøp av nytt boligområde på Elverom forventes å komme noe høyere. Vurdering: Etter ny kontakt med den første interessenten syntes han at denne tomtesaken hadde tatt så vidt lang tid at det kanskje ikke ble aktuelt for han å komme men en skriftlig henvendelse. Den andre henvendelsen er høyaktuell og av stor interesse for kjøper å få en snarlig avklaring på. Spørsmålet er da om kommunen bør bruke tid på å annonsere tomtesalget sånn at alle som kan ha interesse får samme informasjon og mulighet til kjøp. Prinsipielt bør kommunen gjøre det, og formannskapet har tidligere drøftet dette med annonsering av tomtesalg. I denne konkrete saken er tekstdelen til planen klar på at dette området kan sees under ett og hvis så, vil nødvendigvis et byggefirma være en sannsynlig kjøper. Skal den aktuelle tomtekjøper her få en avklaring uten utlysing, mener rådmann at dette kan begrunnes med at de firmaene som kan ha interesse av å erverve tomteareal for utbygging med stor sannsynlighet følger med da planer blir lagt ut og hvilke betingelser det ligger i disse planene. Hvis utlysing, må det i så fall tas stilling til om et salg skal skje etter høyeste bud da type bolig vanskelig kan avgjøre hvem som får bygge ut så lenge det allerede er krav om livsløpsstandard, mulighet for rekke, kjede eller tomannsbolig. En annen mulighet er at kommunen opparbeider veg etc. og selger tomtene enkeltvis til private kjøpere. Utnyttelsesgrade vil da bli med 3 boenheter mot 4 i denne aktuelle søknaden. Med et salg nå vil boliger bli klare for innflytting i løpet av vinteren, mens ved salg enkeltvis vil det tidligst være mulig å klargjøre tomtene for salg vår/sommer Prisfastsettelse vil også være avhengig om kommunen selv bekoster opparbeidelse av veg. Vann og kloakk ligger inntil tomtegrensen på tomt B-19. Ved salg av hele området under ett vil dette i sin helhet tilfalle kjøper å bringe i orden. Selges tomtene enkeltvis er det grunn til å tro at ledningsnettet må føres opp til tomtegrensen også på de to andre tomtene. Rådmann anbefaler derfor at omsøkt areal selges til en kvadratmeterpris på kr. 25,- og til det byggefirmaet som har den skriftlige søknaden inne. Hva som blir prisen på det nye boligfeltet bør ikke ha noen betydning for prisfastsettelsen på B feltet. I tillegg til grunnervervsprisen kommer alle omkostninger i forbindelse med salget. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Tomtene B 18 B 20 på Elverom selges samlet til Bolig-Bygg AS v/øversveen. Side 3

4 2. Kvm. prisen settes til kr. 25,-. I tillegg kommer alle omkostninger i forbindelse med oppmåling, overskjøting m.m. Tilknytningsavgift kommer i tillegg til de øvrige omkostningene. 3. Bolig-Bygg AS opparbeider selv vegen inn til tomteområdet og da etter en standard som kommunen setter på denne type veggrunn. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å utferdige nødvendige kontrakter i forbindelse med salget, men også vedrørende vegstandard og ferdigstillelse av denne. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Astrid Kringli Hagen Side 4

5 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 102/07 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 7862/07 Møtedato: Arkivsaksnr.: 07/1599 Saksbeh.: Roar Kværnsveen Arkivnøkkel.: 223 C85 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /07 Saksbehandler: ROK Utskrift til: STØTTE TIL LAG OG FORENINGER Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknadene Saksopplysninger: Det er innkommet følgende søknader: Kirkens SOS, Land Kunstforening, JURK ( Juridisk rådgivning for kvinner ), Redd Barna og Amathea ( Veiledningstjeneste for gravide ). Kirkens SOS søker om støtte til drift og prosjekter ved krisetelefonen. kr 5.000, ,- Land Kunstforening søker om støtte til å produsere en DVD som skal presentere Landbygdenes mangfold til alle årstider. Ferdigstilt til Beløp kr ,- JURK søker om driftsstøtte til juridisk rådgivning for kvinner for kr 5.000,- Redd Barna søker om julegave til Redd Barnas arbeid. Penger til skolegang. Uspesifisert beløp. Amathea søker om tilskudd for 2008 med kr ,- til drift av Amatheas lokalkontor i Hedmark og Oppland. Vurdering: Søknadene fra Kirkens SOS, JURK, Redd Barna og Amathea foreslås avslått ut fra kommunens økonomi og manglende lokal tilhørighet. Ang. søknaden fra Land Kunstforening foreslås at dette arbeidet overføres til et samarbeidsprosjekt/samarbeideoppgave mellom prosjektet Landevegen(samarbeidsprosjekt

6 mellom Land-kommunene og bedrifter) og Kunstforeningen.Landevegen er allerede i gang med forberedelsene til slik arbeid samtidig med at noe arbeid allerede er utført. Søknaden forelås derfor avslått. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Alle søknaden avslås. NORDRE LAND KOMMUNE, den 8. november Jarle Snekkestad rådmann Roar Kværnsveen Side 6

7 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 111/07 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 8803/07 Møtedato: Arkivsaksnr.: 07/2066 Saksbeh.: Jarle Snekkestad Arkivnøkkel.: 151 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /07 Formannskapet /07 Formannskapet /07 Formannskapet /07 Formannskapet /07 Saksbehandler: JSN Utskrift til: BUDSJETT 2008 Behandling i Formannskapet: Notert fra debatten: - Kommunale veger/fast dekke, liste over hvilke behov som er udekket til neste år, kan vurderes. Liste over hva som står igjen. - Ikke ambisjon om høyere netto driftsresultat enn tradisjonelt. Vedr. handlingsplanen: - Generell bemanningsøkning, ikke styrkes i den grad vi kunne ha lnsket oss. - Barnehagebemanning: Hva kan vi få ut av dette uten for mye nye friske midler, hva med skjønnsmidlene? - Bemanning i grunnskolen, sammenhengen med sosialfaglige stillinger, lavere økning. - Omsorg og rehabilitering, hva kan man løse innenfor rammer, bemanning, omsorgsboliger bidrag. - Næringsfond, nei, ikke styrke fondskapitalen. - Strømkostnader må være lavere. - Sentraladministrasjonen, rom for stillingsreduksjoner? Budsjettmidler styrket inn i rammen vedr. næringsrådgiver som nå dekkes av næringsfond, andre stillinger. - Resultatenhetslederne bør få utfordring vedr. kutt. - Investeringer som bør prioriteres: barnehage, tomtefelt Tonlia, miljøgata. - Vedr. drift, er det noe enhetene kan slutte med? Behandling i Formannskapet: Vedtak:

8 Behandling i Formannskapet: Vedtak: I forprosjekt vedr. Landmo mellombygg, bør også ledige lokaler i Sentrumsbygg tas med i vurderingen som mulig alternativ for alle/en del av tjenestene. Formannskapsmedlemmene sender kommentarer til budsjettkommentarene til ordfører og rådmann inne 21. november d.å. Innspill fra formannskapet til det videre arbeidet: Driftsbudsjettet: - Utfordringen knyttet til økning av lønnspotten i 2008 er mindre enn tidligere beregnet, trolig en utfordring på ca. 0,5 millioner i stedte for 2,8 millioner. Rådmannen kvalitetssikrer dette før budsjettkonferansen. - Avsetning disposisjonsfond kr 0,7 millioner gjøres ikke i Rådmannen beregner statlig kompensasjon for redusert innbyggertall, rentekompensasjon skolebygg, skjønnstilskudd og statstilskudd barnehage, samt drøfter nivå på lånerente på ansvarlig lån gitt VOKKS. - Veksten i det kommunale tjenestetilbudet som er planlagt i Handlingsplanen (vedtatt i juni) må bremses. Reduserte muligheter til å øke bemanning og innføre andre nye driftstiltak. - Redusere eksisterende drift der det er et potensiale. Investeringer: Dokka barneskole: - Ønsker utredet alternativene med flytting av 7-trinn til ungdomsskolen, bruk av samlet bygningsmasse, rehabilitering av mellombygget ev. med ny etasje. - Formannskapet tar en befaring på DBS (hele bygningsmassen), DUS, Landmo (tak), arbeidsplasser for psykisk helse, den fra kl Befaring av brannstasjon, TBUS (lærerarbeidsplasser) og vedlikehold, barnehager (ventilasjon med mer) og Helsehuset foretas senere. - Se ENØK-potten i sammenheng med vedlikeholdsplanen, gjennomføre det som lønner seg mest mulig. - Dialog med Torpa Biovarme vedr utsettelse. - Vurdere behovet for fast dekke veger i 2008 Drøftingene tas til etterretning. Innspill fra formannskapet vedr. drift og investeringer tatt til etterretning. Side 8

9 Side 9

10

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer