MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl ØVRIGE: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 3/13 4/13 SØKNAD OM TILKSUDD TIL NÆRINGSFONDET - STUDIO 36 FJELDSETH OG ADVANTAGE REKLAME SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVESTERINGER VED OPPSTART AV NYTT FORETAK NORDRE LAND KOMMUNE, den 29. januar Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 9/13 Arkivsaksnr.: 12/3195 Arkivnøkkel.: 242 U Saksbehandler: STR Utskrift til: Søker og økonomiavdelingen. SØKNAD OM TILKSUDD TIL NÆRINGSFONDET - STUDIO 36 FJELDSETH OG ADVANTAGE REKLAME Sammendrag: Studio 36 og Advantage Reklame søker om kr ,- i støtte fra Nordre Land kommunes næringsfond til investering i to kameraer, utvalgte objektiver og en Mac PowerBook. Studio 36 drives av Trond Fjeldseth og Advantage Reklame drives at Nina Sæther, som flyttet til kommunen juni Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr ,-. Vedlegg: Søknad fra Studio 36 Fjeldseth og Advantage Reklame, mottatt 12. desember Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Nina Sæther og Trond Fjeldseth flyttet til Nordre Land kommune juni 2012, etter å ha arbeidet som selvstendig næringsdrivende i Oslo de siste 20 årene. De driver p.t. hver sitt enkeltpersonfirma, Nina Sæther: Advantage Reklame og Trond Fjeldseth: Studio 36 Fjeldeth. Arbeidet som byrå og fotograf har sitt utspring fra søkers bosted. Søker har intensjon om å øke omfanget av virksomheten ved å bygge et større fotostudio på egen eiendom. Forutsetningen for en slik satsing er at de får det til. Søker har bestemt seg for å se byggesaken an gjennom vinteren og eventuelt sende søknad og gjennomføre bygging våren/sommeren En slik etablering vil etter søkers mening være en markant styrking av reklame/fototjenestene i Nordre Land og distriktet rundt idet det er langt mellom slike store fotostudioer i Norge. Målet med en slik investering, er at det i tillegg til fotografering av en eller mange personer samtidig også kan brukes til profesjonell foto av biler, mindre maskiner etc. innendørs med studiolysoppsetting. Pr. i dag arbeider begge selskapene med tekst og bilder; produserer kataloger for private bedrifter og offentlig virksomheter, lager annonser, tilbudsbrev, visittkort, kalendere m.m. I tillegg tilbyr selskapene tjenester innen design både mot skjerm og/eller trykking og begge fotograferer. Nina Sæther produserer også webløsninger. Søker oppgir at Trond Fjeldseth har

3 lag erfaring som profesjonell fotograf med lang bakgrunn som bildeleverandør til ulike kunder. Videre opplyser søkerne at virksomheten som fotoleverandør har vært økende, både når det gjelder produktfotografering og generell reklamefotografering. Dette krever nå en oppgradering av fotoutrustningen for å kunne satse ytterligere som fotoleverandør. Søker har allerede oppdrag fra kunde på Dokka som nødvendiggjør innkjøpet det søkes om støtte til. Oppdraget starter i romjulene eller rett over nyttår, så investeringen er allerede gjennomført når søknaden behandles i formannskapet. Videre opplyser søker at de mener det er et behov for profesjonelt utstyr myntet mot personfotografering (barn, konfirmasjon, bryllup osv.). Investeringen det søkes om støtte til dekker innkjøp av to kameraer, utvalgte objektiver og en Mac PowerBook som fotostasjon til feltbruk. Utstyret konfigureres slik at fotograferingen foregår on site mot Mac, slik at kunden kan se bildene fortløpende på skjerm. Dette gir søker muligheter til endringer i oppsett osv. mens fotograferingen gjennomføres. En slik investering vil da redusere feil i bilder og kunden kan se og godkjenne bildene på stedet. Søker opplyser at det i dagens marked nærmest er blitt en selvfølge å ha slikt utstyr for profesjonell fotografering, og opplyser at de har fått oppdrag som krever en slik løsning. Det er satt opp følgende budsjett: Kostnad Sum To kameraer samt utvalgte objektiver og en Mac PowerBook (som fotostasjon ,- til feltbruk) Totalt ,- Det er satt opp følgende finansieringsplan: Finansieringskilde Sum Nordre Land kommunes næringsfond ,- Egne midler ,- Totalt ,- Søknadsbeløpet utgjør ca. 50 % av det totale kapitalbehovet. Vurdering: Søknader til kommunens næringsfond skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. I planen er ett av hovedsatsingsområdene nyetableringer, men søknaden faller ikke direkte inn under noen av tiltakene for dette området. Samtidig synes rådmannen det er positivt at to personer med egne firmaer har valgt å flytte til kommunen og forsette sin næringsvirksomhet her. Etableringen kan være positive i forhold til målsettingen om å få til etableringer innen bransjer som i liten grad er representert i næringslivet i kommunen fra før. Søknader til kommunens næringsfond skal behandles før investeringene gjennomføres. Søknaden ble mottatt , før utstyret var kjøpt, men er nå innkjøpt før søknaden er blitt behandlet. Søker opplyser at de trengte utstyret til et oppdrag som ble gjennomført/skal gjennomføres før første mulighet til å behandle søknaden. Rådmannen mener fortsatt det er viktig at prisnippet om at søknadene skal behandles før investeringen gjennomføres

4 opprettholdes, men ser samtidig at det i enkelte tilfeller vil sette søker i en situasjon som utelukker muligheten til å søke om eventuell støtte. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden behandles selv om investeringen er gjort. En eventuell støtte vil være delvis konkurransvridende, da det er registrert andre fotografer i Nordre Land. De fotografene som er registrert i kommunen driver ikke på fulltid, og er i stor grad rettet mot personmarkedet. Rådmannen vurderer derfor markedet til å være tilstrekkelig stort for en aktør til, da søker vil tilby tjenester rettet mot bedriftsmarkedet. Når det gjelder reklamebyrå, er det ikke registrert noen andre selskaper i Nordre Land pr. i dag. I henhold til vedtektenes 4 kan ikke den samlede finansieringen fra fondet til private næringstiltak overstige 50 % av det godkjente kapitalbehovet. Rådmannen har gjort en gjennomgang av budsjettet, og legger frem følgende forslag til godkjent kapitalbehov: Kostnad Sum To kameraer, utvalgte objektiver og en Mac PowerBook (som fotostasjon til ,- feltbruk) Totalt ,- Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr ,-. Tilskuddets størrelse er vurdert i forhold til tidligere tildelinger og at en støtte vil være delvis konkurransevridende. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger inntil kr ,- til Studio 36 og Advantage Reklame til innkjøp av to kameraer, utvalgte objekter og Mac PowerBook 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,- (foreløpige tall, da saldo pr ikke er klar ennå). NORDRE LAND KOMMUNE, den 7. januar Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver

5

6

7

8 Lnr.: 615/13 Arkivsaksnr.: 13/54 Arkivnøkkel.: 223 U Saksbehandler: STR Utskrift til: Økonomiavdelingen og søker. SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVESTERINGER VED OPPSTART AV NYTT FORETAK Sammendrag: Atle Sørbønsvenn søker om kr ,- i støtte til investeringer i sitt enkeltpersonforetak som tilbyr produktutviklingstjenester/konstruksjonstjenester. Etter en helhetsvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr ,-. Vedlegg: Søknad fra Atle Sørbønsveen, mottatt 20. januar 2013, med vedlegg. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Atle Sørbønsveen opplyser at han tidligere har arbeidet ved Topro AS i 13 år, bl.a. som produktutvikler i 6 år. Han arbeider nå hos Myhre Smie. Søker opplyser at han ønsker å bevare kompetansen han har opparbeidet seg innen produktutvikling, og har derfor opprettet et enkeltpersonforetak fra 1. november 2012, som han driver utenom arbeidstiden ved Myhre Smie. Han har ved hjelp av lånt utstyr gjennomført oppdrag. Søker opplyser at kan tilby tjenester til bedrifter, gründere og andre som ønsker konstruksjonsbistand, og tilbyr tjenester innen utvikling av ny produkter, videreutvikling av eksisterende produkter og andre typer konstruksjonsarbeid. Videre opplyser søker at han har en bred erfaring og et godt nettverk av kompetansebedrifter og leverandører som han kan samarbeide med for å levere konkurransedyktige produkter og tjenester. Selv om driften av eget selskap kommer i tillegg til lønnet arbeider, tror søker han vil ha en inntekt i selskapet på mellom kr ,- og ,- pr. år. Det er satt opp følgende budsjett: Kostnadsart Sum Pc og tilbehør 5.600,- Skriver og skanner 2.400,-

9 Officepakke, programvare 1.200,- Kontortilbehør 800,- Måleutstyr, skyvelær m.m. 800,- Kontormøbler 2.800,- Fakturaprogram, timeregistrering 1.800,- Lisens tegneprogram, Solid Works ,- Enkel hjemmeside 4.000,- Totalt ,- Det er satt opp følgende finansieringsplan: Finansieringskilde Sum Egne midler ,- Nordre Land kommune ,- Totalt ,- Søknadsbeløpet utgjør ca. 70 % av det totalt kapitalbehovet. Vurdering: Søknader til kommunens næringsfond skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. I planen er ett av hovedsatsingsområdene nyetableringer, men søknaden faller ikke direkte inn under noen av tiltakene for dette området. Samtidig synes rådmannen det er positivt at det startes nye virksomheter. En slik etablering kan være positiv i forhold til målsettingen om å få til etableringer innen bransjer som i liten fra er representer i næringslivet i kommunen fra før. Videre skal søknader til kommunens næringsfond vurderes i forhold til om en eventuell støtte vil være konkurransevridende. Slik rådmannen ser det vil det ikke være konkurransevridende å innvilge støtte til denne søknaden, da det ikke er registrert andre selskaper i kommunen med et slikt tjenestetilbud. Det eksisterer bedrifter som tilbyr nærliggende tjenester innen entreprenørbransjen, men ikke i forhold til produktutvikling. I henhold til vedtektenes 4 kan ikke den samlede finansieringen fra fondet til private næringstiltak overstige 50 % av det godkjente kapitalbehovet. Rådmannen har gjort en gjennomgang av budsjettet, og legger frem følgende forslag til godkjent kapitalbehov: Kostnadsart Sum Pc og tilbehør 5.600,- Skriver og skanner 2.400,- Fakturaprogram, timeregistrering 1.800,- Lisens tegneprogram, Solid Works ,- Enkel hjemmeside 4.000,- Totalt ,- Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr ,-.

10 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyret, bevilger kr ,- til Atle Sørbønsveen til innkjøp av utstyr i henhold til godkjent kapitalbehov. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,- (foreløpige tall, da saldo pr ikke er klar ennå). NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. januar 2013 Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver

11

12

13

14

15

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 12/13

Møteinnkalling styremøte nr 12/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner Tormod Steinbru styreleder nestleder ansattes representant ansattes vara. Innkalles til sak 44/13 da Renate Berner er inhabil

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.05.2009 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 995 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 2 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Fondsstyret 9..22 Møterom

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer