MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 103/14 104/14 105/14 106/14 107/14 ORIENTERINGER DELEGERTE SAKER SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL - KVERNBAKKEN SØKNAD OM TILSKUDD TIL APP DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSENTER SØKNAD OM DA-MIDLER TIL MUSH SYNNFJELL /14 Unntatt offentlig Ofl 13 SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLING AV APP NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. september Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 16570/14 Arkivsaksnr.: 14/3082 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERINGER 1. Grunneierlag Synnfjellet synspunkter på kommunedelplanene og fellestiltak. 2. Ombygging LOS NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. september Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

3 Lnr.: 17099/14 Arkivsaksnr.: 14/3214 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: DELEGERTE SAKER 14/ DS 3/14 SIF//JON U63 &18 Marie Myrvang Søknad innvilget SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 14/ DS 4/14 TDEI//AKH 611 L83 &55 Emily T. og Geir Arve Husevåg TOMTEKJØP TONLIA - TOMT 124/306 NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. september 2014 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

4 Lnr.: 13225/14 Arkivsaksnr.: 14/1960 Arkivnøkkel.: 611 &50 Saksbehandler: AKH Utskrift til: ( Oscar Nyhus, Kvernbakken 5, 2870 Dokka) SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL - KVERNBAKKEN Sammendrag: Tone og Oscar Nyhus er eiere av Kvernbakken 5. De ønsker å få bygd seg en garasje og søkte derfor om å få erverve ca 700 kvm av kommunens grunn 122/1. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges og at parsellen selges for kr. 30,- pr kvm pluss omkostninger. Vedlegg: Kart. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad datert Saksopplysninger: Tone og Oscar Nyhus er eiere av Kvernbakken 5. Eiendommen ligger i et bratt område, men boligtomta ligger på et lite platå. Tomta er på 849 kvm. De søker om å få erverve inntil 700 kvm av kommunal grunn til bl.a. oppføring av garasje. Parsellen ligger langsmed Kvernbakken og nord/øst for eksisterende eiendom. Det er Grandgards eiendom som ligger inntil Nyhus sin boligtomt. Det er skoggrunn som det her er snakk om å erverve. Området er ikke regulert, så det må påregnes en dispensasjonssøknad i forhold til LNF området. Vurdering: Det er ikke alle tomtene i Kvernbakken som er lette å bebygge med både bolig og garasje da det fort er store høgdeforskjeller. Dog er tomta til Nyhus av de bedre, men skulle de ha garasje på egen grunn så måtte det bli vegg i vegg med bolighuset eller i hageområdet. Dette vil i så fall stenge for utsikt og solforholdene og ansees ikke som en god løsning. Det presiseres at dette er vurderingen som er tatt ut fra kartet da det ikke har vært befaring i området. Rådmannen anbefaler et salg av inntil 700 kvm av kommunens eiendom gnr. 122, bnr. 1 til fordel for gnr. 122, bnr. 46. Kvadratmeterprisen settes til kr. 30,- og kjøper må i tillegg bære alle omkostninger i forbindelse med salget.

5 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Tone og Oscar Nyhus får erverve inntil 700 kvm av kommunal grunn gnr. 122, bnr Kvadratmeterprisen settes til kr. 30,-. 3. Omkostninger i forbindelse med fradeling, oppmåling og overskjøting kommer i tillegg og dekkes i sin helhet av kjøper. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Astrid Kringli Hagen

6

7 Lnr.: 17094/14 Arkivsaksnr.: 14/2581 Arkivnøkkel.: 223 U Saksbehandler: JLM Utskrift til: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, Postboks 135, 2882 Dokka Økonomiavdelingen SØKNAD OM TILSKUDD TIL APP DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSENTER Sammendrag: TurApp Land ble lansert ettersommeren/høsten 2013, og er tilgjengelig for bruk på smarttelefoner og er også tilgjengelig på søkers hjemmeside. Målgruppene for applikasjonen er både lokalbefolkning, hytteeiere og turister. I applikasjonen finnes det informasjon om turmål og natur- og kulturattraksjoner i Land. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) søker om kr ,- fra hver av Nordre og Søndre Land kommuner for å videreutvikle innholdet og samarbeidet om produktet i Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 6000,-. Vedlegg: Søknad om tilskudd til videreutvikling av TURAPP Land, mottatt 11. august Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Formannskapssak 16/13 (19. juni 2013) Søknad om DA-midler fullføring og lansering av applikasjon Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter. Saksopplysninger: TurApp Land ble lansert ettersommeren/høsten 2013, og er tilgjengelig for bruk på smarttelefoner og er også tilgjengelig på søkers hjemmeside. Målgruppene for applikasjonen er både lokalbefolkning, hytteeiere og turister. I applikasjonen finnes det informasjon om turmål og natur- og kulturattraksjoner i Land. Søker opplyser at med god tilgjengelighet skal bidra til å øke interessen for Land som tur- og reisemål og få alle målgrupper til å bruke naturen i området. Søker skriver at TurApp Land er et dynamisk produkt og det er brukt mye ressurser på utvikling. For å videreutvikle produktet og sikre tilstrekkelig fornyelse ønsker søker å gjennomføre følgende aktiviteter i 2014:

8 Videreutvikle kontakten med kommunene omkring appen med sikte på økt bruk og samarbeid Videreutvikle kontakten med lag og foreninger for letter tilgang til nye turer og attraksjoner Legg inn minst 10 nye turer eller turmål for 2014 Fremdriftsplanen for disse aktivitetene er satt til perioden august til desember Videre opplyser søker at de mener det er et urealisert potensial i å bedre samarbeide med kommunene, lag og foreninger, med tanke på å få inn informasjon om turer som allerede er digitalisert og effektiviserer arbeidet med å få til mer effektiv innsamling og innlegging av nye turer, aktiviteter og arrangementer. For å realisere dette er søker avhengig av å bruke tid på oppsøkende virksomhet og uformelle møter med relevante personer i kommunene, lag og foreninger. Søker opplyser at de ikke har ledige ressurser eller andre inntekter på applikasjonen pr nå og at derfor trenger midler til å dekke arbeidstid til dette. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) søker om kr ,- fra hver av Nordre og Søndre Land kommuner for å videreutvikle innholdet og samarbeidet om produktet i Det er satt opp følgende budsjett: Kostnader Sum Styrke samarbeid med kommunene timer ansatte DNV AS 25 timer á kr ,- 770,- Styrke samarbeid med lag og foreninger rimer ansatte DNV AS 45 timer á kr ,- 550,- Nye turer og utmål 2014 innleggingskostnader ,- Totalt ,- Det er satt opp følgende finansieringsplan: Finansieringskilde Sum Nordre og Søndre Land kommuner ,- Egne midler 6.000,- Totalt ,- Vurdering: Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener søknaden faller inn under tiltak «Produktutvikling innen reiselivet», hvor det i beskrivelsen av tiltataket står: «Videreutvikle Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter». Rådmannen synes det er positivt at DNV ønsker å videreutvikle TurApp Land, og mener en slik applikasjon kan være et nyttig verktøy for å nå ut til et større marked. Samtidig er det mange applikasjoner fra andre aktører innen reiseliv og økotursime, så det ligger en usikkerhet knyttet til om en vil nå ut til et større marked eller ikke.

9 En viktig forutsetning for at en applikasjon skal bli populær er at innholdet er godt og omfatter det brukerne ønsker av informasjon. Foreløpig inneholder applikasjonen mange turmuligheter og aktiviteter for årstidene vår, sommer og høst, mens det er behov for å legge ut flere vinteraktiviteter. Rådmannen håper dette vil bli ivaretatt i arbeidet som skal gjennomføres denne høsten. Videre har rådmannen gjort en gjennomgang av budsjettet, og synes det er beregnet en noe høy timepris til gjennomføring av møteaktivitetene med kommunene, lag og foreninger. Rådmannen mener at det ved beslutning om å utarbeide en applikasjon også burde vært satt av ressurser til videreutvikling i virksomhetsplaner/budsjetter. Rådmannen påpekte dette i formannskapssak 46/13 hvor det i rådmannens vurdering står: «I søknaden er det ikke angitt hva driftskostnadene knyttet til applikasjon vil utgjøre. Rådmannen legger derfor til grunn at slike kostnader vil bli dekket av DNV». Rådmannen er av den oppfatning at lønnskostnader ikke kan anses som utviklingskostnader, og legger frem følgende forslag til godkjent kapitalbehov: Kostnader Sum Nye turer og utmål 2014 innleggingskostnader ,- Totalt ,- Rådmannen mener søknaden faller inn under kulepunkt 4 for bruk av de generelle DAmidlene, hvor det står at det kan innvilges støtte til; Arrangementer og aktiviteter som profilerer kommunen og markedsfører kommunens næringsliv. Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 6000,-. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet, som fondsstyre, til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å innvilge kr ,- til Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. Tilskuddet gis under forutsetning av at søknaden innvilges hos Søndre Land kommune, og utbetales når det er mottatt bekreftelse på innvilget tilskudd NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. september 2014 Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen

10 Til: Nordre Land kommun Søndre Land kommun e Att: Stine Røen Att: Anette Sand 2),:_:41i':..'. LAND KUMivit inf.e.9,!..nr-a9/6z / 14geksbeh. Arki.,Yi kode Ark[vkodeS is,r/saksr[r./".// 25W1 Dok.nr.2_. [ DOKKADELTA Dokka, 15, juni 2014 Søknad om tilskudd til videreutvikling av TURAPP LAND Som kjent har Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS fått utviklet TURAPP LAND med bistand fra selskapet TURAPP i Valdres. Det er brukt betydelig midler fra prosjektet Økosystem Dokkadelta, og det er også mottatt støtte fra Søndre og Nordre Land kommuner spesifikt til produktet. Utviklingsarbeidet har foregått i 2012 og 2013, mens produktet ble lansert og tatt i bruk ettersommer/høst TURAPP LAND er tilgjengelig for bruk på smarttelefoner (gratis for lphone via Appstore og android via Google play), og ligger i tillegg ute på vår nettside Den retter seg både mot lokalbefolkning, hytteeiere og turister, og opplyser om turmål og natur- og kulturattraksjoner i Land. Med god tilgjengelighet er målet at den skal bidra til å øke interessen for Land som tur- og reisemål og få alle målgrupper til å bruke naturen i området med rikere opplevelser og bedre helse som resultat. TURAPP LAND er et dynamisk produkt og det er brukt mye ressurser på utvikling. For å videreutvikle produktet og sikre tilstrekkelig fornyelse ønsker vi å gjennomføre følgende aktiviteter i 2014: Videreutvikle kontakten med kommunene omkring Appen med sikte på økt bruk og samarbeid Videreutvikle kontakten med lag og foreninger for lettere tilgang til nye turer og attraksjoner Legge inn minst 10 nye turer eller turmål for 2014 Erfaringene fra arbeidet i fjor, er at vi fortsatt har et urealisert potensial i å bedre samarbeidet med kommunene, samt lag og foreninger lokalt. Dette i første rekke gjennom å få inn informasjon om turer som allerede er digitalisert (eller nesten...), og gjennom å bedre og effektivisere arbeidet med å få til mer effektiv innsamling av og innlegging av nye turer, aktiviteter og arrangementer i Turapp Land (digitalisering av ruter og turmål, relevante bilder og tekst). Skal vi få realisert dette, er vi avhengig av å bruke tid på det gjennom oppsøkende virksomhet og uformelle møter med relevante personer i kommunene, og i lag og foreninger. De aktuelle budsjettpunktene er derfor til å dekke tidsbruk til dette i DNV AS. Vi har ingen ledige ressurser eller andre inntekter på App'en per nå og det er derfor vi trenger midler til å dekke arbeidstid til dette. DNV AS vil dekke de ordinære driftsutgiftene for TURAPP LAND i 2014, og vi søker herved om kr ,- fra Nordre Land kommune og Søndre Land kommune for å videreutvikle innhold og samarbeid omkring produktet i Vi står gjerne til rådighet med nærmere avklaring eller opplysninger.

11 Med vennlig hilsen Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Øystein Aas Tonje Berland Vedlegg (s. 2): Budsjett og framdriftsplan Spesifisert budsjett: Kostnader Spesifisering Sum Sum kostnad Styrke samarbeid med Timer ansatte DNV AS 25 timer ,- kommunene Styrke samarbeid lag Timer ansatte DNV AS, 45 timer ,- foreninger tilrettelegging av data Nye turer og turmål Innleggingskostnader , Sum utgifter ,- Finansiering Omsøkt kommunene ,- Egne bidrag DNV AS 6.000,- Sum finansiering ,- Framclriftsplan: Oppstart Medio august 2014 Møte med relevante personer og prosjekter i September 2014 kommunene Møter/samtaler med lag og foreninger, del 1 September 2014 Lansering av første nye turer Til høstferien 2014 Videre arbeid med kommunene og lag og foreninger Oktober 2014 Lage dokument/samarbeidsopplegg for 2015 Desember 2014 Siste knippe nye turer 2014 legges inn på App Til vintersesongen/juleferie 2014

12 Lnr.: 16293/14 Arkivsaksnr.: 14/3011 Arkivnøkkel.: 223 L05 Saksbehandler: STR Utskrift til: - Torpa IL/MUSH Synnfjell, v/ Eli Vogt Godager, Nord-Torpvegen 1564, 2880 Nord- Torpa - Økonomiavdelingen, her SØKNAD OM DA-MIDLER TIL MUSH SYNNFJELL 2015 Sammendrag: Torp IL søker om kr ,- fra DA-midlene til planlegging, forarbeid og gjennomføring av hundeløpet MUSH Synnfjell 2015 og en juniorsamling for langdistanse hundekjøring i desember Årets løp gjennomføres 2. til 4. januar. Løpet er terminfestet i Norges hundekjørerforbund. Reiselivsnæringen er viktig for kommune, og rådmannen mener et arrangement som MUSH Synnfjell vil føre til at det kommer mange tilreisende, både som deltakere og tilskuere. Videre mener rådmannen arrangementet er viktig i forhold til lokalbefolkning og hytteeiere, da arrangementet er annerledes enn andre arrangementer i kommunen. Samtidig viser søknaden at arrangementet budsjetterer med et overskudd tilsvarende kr ,-. Rådmannen mener det ikke vil være riktig å innvilge støtte til arrangementer/aktiviteter som budsjetterer med overskudd, anbefaler at søknaden avslås. Vedlegg: Søknad om DA-midler til MUSH Synnfjell Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Formannskapssak 66/13 Hundeløpet MUSH Synnfjell Saksopplysninger: Torp IL søker om kr ,- fra DA-midlene til planlegging, forarbeid og gjennomføring av hundeløpet MUSH Synnfjell 2015 og en juniorsamling for langdistanse hundekjøring i desember Årets løp gjennomføres 2. til 4. januar. Løpet er terminfestet i Norges hundekjørerforbund. Søker opplyser at de legger vekt på at arrangementet skal være en del av deres frivillige virksomhet, som samler bygdefolket om felles arbeid, opplevelse og glede for å skape bygdeutvikling. I den grad MUSH Synnfjell går med overskudd, skal midler føres tilbake til hundekjøringsvirksomheten og den generelle breddeaktiviteten i Torpa IL.

13 For årets løp åpnes det for 70 deltakende hundespann. Det vil være en åpen klasse og en egen juniorklasse som vil kjøre en noe kortere distanse. Opplegget for 2015 blir lik som de to foregående løpene. Starten går ved Spåtind Sport Hotell, med to sjekkpunkter, ett ved Halden og ett ved Fløyterdammen. Ved sjekkpunkt Halden blir det lagt til rette for publikum med parkering og servering. Nytt for løpet i 2015 er at det arbeides med å få på plass en større markedsføringsavis i forkant av løpet. Den skal distribueres bredt i Nordre Land og kommunene rundt, samt gjennom hytteforeninger og andre kanaler. Avisa vil inneholde artikler om hundekjøring, lokale hundekjørere og praktisk informasjon for alle som ønsker å delta som tilskuere ved løpet. Søker mener en slik avis gir gode muligheter for omtale av Nordre Land kommune, Torpa, Synnfjellet og prosjekter som «Liv i alle husa». En annen nyhet for løpet i 2015 er at det er inngått en sponsoravtale med Fjellreven. Samarbeidet med Spåtind Sport Hotell videreføres, og gir hotellet muligheter for markedsføring og utvikling av nye produkter. Videre mener søker at løpet gir store muligheter for å gi lokalbefolkningen og hyttefolk nye og spennende opplevelse ri nærmiljøet. Det er satt opp følgende budsjett for juniorsamlingen i desember: Utgiftsposter Sum Leie av Dal grendehus Nord Torpa inkl. vask 4.000,- Transport/tilrettelegging Tronhus 1.500,- Bespisning av 30 personer middager (kr. 75,- x 3 x 30) 6.750,- Bespisning av 30 personer frokoster (kr. 50,- x 3 x 30) 4.500,- Halm til bruk Tronhus 500,- Kjøring og merking av løyper (drivstoff og stikker) 4.000,- Honorar foredragsholder (inkl. dekning av utgifter) 3.500,- Totalt ,- Det er satt opp følgende budsjett for MUSH Synnfjell: Utgiftsposter Sum Premiepenger 1., 2. og 3. plass ,- Premiepenger juniorklassen 5.000,- Middag for kjørere (70 x kr. 300,-) ,- Hotellrom arrangører/gjester ,- Snøscooter(e) service/vedlikehold ,- Snøscooter leie av ekstra scooter 5.000,- Drivstoff løypekjøring ,- Tråkkemaskin (leie) 5.000,- Markedsføring/informasjonsarbeid ,- Sanitetsvakt Røde Kors 1.000,- Innkjøp kiosk ,- Honorar (f.eks. fotograf) ,- Startnummer (10 nye) 3.000,- Barneskirenn (medaljer) 2.000,- Diverse (godteposer kjørere, blomster o.l.) 3.000,-

14 Leie av parkeringsplass Spåtind (Solheim) 1.500,- Avgift vei/parkering Halden 4.000,- Halm og ved til sjekkpunktene Halden og Fløyterdammen 4.000,- Speakeranlegg (Spåtind og Halden ) leie ,- Juniorsamling ,- Totalt ,- Søker opplyser at det anslagsvis blir lagt ned opp mot 1000 timer til forarbeid og gjennomføring av løpet. Med en timepris på kr. 200,-, utgjør dette kr ,-. Det vil også bli lagt ned ytterligere timer i forbindelse med juniorsamlingen. Hvis arbeidet ikke hadde vært gjort gjennom dugnadsinnsats ville midler vært brukt på kjøp av tjenestene som blir utført. Det er satt opp følgende finansieringsplan: Finansieringskilder Sum Kapital overført fra MUSH ,- Sponsormidler Fjellreven ,- Egenandel juniorsamling (20 x kr. 500,-) ,- Startkontingent (70 x kr. 800,-) ,- Kiosksalg ,- Barneskirenn (startkontingenter) 2.000,- Parkeringsinntekter Spåtind 2.000,- Parkeringsinntekter Halden 2.000,- Nordre Land kommune ,- Annonsesalg MUSH 2015 (30 annonsører x kr ,-) ,- Totalt ,- Søker opplyser at posten annonsesalg er høyst usikker. Hvis det blir overskudd av årets arrangement ønsker søker å benytte det til innkjøp av snøscooter til bruk for kjøring av løyper. I tillegg er det viktig for søker å ha en økonomisk buffer i tilfelle værforholdene krever innleie av personalressurser for å holde løypene åpne. MUSH Synnfjell mottok kr ,- i støtte fra grendeutviklingsmidlene i 2012 til premiering, løypekjøring og sjekkpunktene til løpet i Til løpet i 2014 ble det innvilget kr ,- fra de generelle DA-midlene til løypearbeid og arrangementsutvikling som skilting/merking, markedsføring, programvare m.m. Vurdering: Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. I planen er reiseliv pekt ut som et satsingsområde. Rådmannen mener søknaden faller inn under tiltak «Produktutvikling innen reiselivet», hvor det legges vekt på å støtte opp om nettverk som utvikler Nordre Land som reiselivsdestinasjon og besøksmål. Reiselivsnæringen er viktig for kommune, og rådmannen mener et arrangement som MUSH Synnfjell vil føre til at det kommer mange tilreisende, både som deltakere og tilskuere. Disse

15 vil kanskje også vil komme tilbake ved en annen anledning og benytte tilbudet hos reiselivsbedriftene i kommunen. Videre mener rådmannen arrangementet er viktig i forhold til lokalbefolkning og hytteeiere, da arrangementet er annerledes enn andre arrangementer i kommunen. Rådmannen synes derfor det er positivt at Torpa IL ønsker å videreføre MUSH Synnfjell i samarbeid med Synnfjell Sport hotell. Samtidig viser søknaden at arrangementet budsjetterer med et overskudd tilsvarende kr ,-. Selv om søker opplyser at det posten for annonsesalg er høyst usikker vil arrangementet uten annonsesalget gi et overskudd på kr ,-. Rådmannen mener det ikke vil være riktig å innvilge støtte til arrangementer/aktiviteter som budsjetterer med overskudd, og det har også vært presedens i behandlingen av andre søknader. DA-midlene er ikke ment til å kunne bidra til overskudd, men siker at tiltak som ønskes gjennomført ikke går med underskudd. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden avslås. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, avslår søknaden fra Torpa IL. NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. september Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver

16

17

18

19

20

21

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.10.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 16.10.2014 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 4. ETG. RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer