MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 103/14 104/14 105/14 106/14 107/14 ORIENTERINGER DELEGERTE SAKER SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL - KVERNBAKKEN SØKNAD OM TILSKUDD TIL APP DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSENTER SØKNAD OM DA-MIDLER TIL MUSH SYNNFJELL /14 Unntatt offentlig Ofl 13 SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLING AV APP NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. september Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 16570/14 Arkivsaksnr.: 14/3082 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERINGER 1. Grunneierlag Synnfjellet synspunkter på kommunedelplanene og fellestiltak. 2. Ombygging LOS NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. september Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

3 Lnr.: 17099/14 Arkivsaksnr.: 14/3214 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: DELEGERTE SAKER 14/ DS 3/14 SIF//JON U63 &18 Marie Myrvang Søknad innvilget SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 14/ DS 4/14 TDEI//AKH 611 L83 &55 Emily T. og Geir Arve Husevåg TOMTEKJØP TONLIA - TOMT 124/306 NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. september 2014 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

4 Lnr.: 13225/14 Arkivsaksnr.: 14/1960 Arkivnøkkel.: 611 &50 Saksbehandler: AKH Utskrift til: ( Oscar Nyhus, Kvernbakken 5, 2870 Dokka) SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL - KVERNBAKKEN Sammendrag: Tone og Oscar Nyhus er eiere av Kvernbakken 5. De ønsker å få bygd seg en garasje og søkte derfor om å få erverve ca 700 kvm av kommunens grunn 122/1. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges og at parsellen selges for kr. 30,- pr kvm pluss omkostninger. Vedlegg: Kart. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad datert Saksopplysninger: Tone og Oscar Nyhus er eiere av Kvernbakken 5. Eiendommen ligger i et bratt område, men boligtomta ligger på et lite platå. Tomta er på 849 kvm. De søker om å få erverve inntil 700 kvm av kommunal grunn til bl.a. oppføring av garasje. Parsellen ligger langsmed Kvernbakken og nord/øst for eksisterende eiendom. Det er Grandgards eiendom som ligger inntil Nyhus sin boligtomt. Det er skoggrunn som det her er snakk om å erverve. Området er ikke regulert, så det må påregnes en dispensasjonssøknad i forhold til LNF området. Vurdering: Det er ikke alle tomtene i Kvernbakken som er lette å bebygge med både bolig og garasje da det fort er store høgdeforskjeller. Dog er tomta til Nyhus av de bedre, men skulle de ha garasje på egen grunn så måtte det bli vegg i vegg med bolighuset eller i hageområdet. Dette vil i så fall stenge for utsikt og solforholdene og ansees ikke som en god løsning. Det presiseres at dette er vurderingen som er tatt ut fra kartet da det ikke har vært befaring i området. Rådmannen anbefaler et salg av inntil 700 kvm av kommunens eiendom gnr. 122, bnr. 1 til fordel for gnr. 122, bnr. 46. Kvadratmeterprisen settes til kr. 30,- og kjøper må i tillegg bære alle omkostninger i forbindelse med salget.

5 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Tone og Oscar Nyhus får erverve inntil 700 kvm av kommunal grunn gnr. 122, bnr Kvadratmeterprisen settes til kr. 30,-. 3. Omkostninger i forbindelse med fradeling, oppmåling og overskjøting kommer i tillegg og dekkes i sin helhet av kjøper. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Astrid Kringli Hagen

6

7 Lnr.: 17094/14 Arkivsaksnr.: 14/2581 Arkivnøkkel.: 223 U Saksbehandler: JLM Utskrift til: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, Postboks 135, 2882 Dokka Økonomiavdelingen SØKNAD OM TILSKUDD TIL APP DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSENTER Sammendrag: TurApp Land ble lansert ettersommeren/høsten 2013, og er tilgjengelig for bruk på smarttelefoner og er også tilgjengelig på søkers hjemmeside. Målgruppene for applikasjonen er både lokalbefolkning, hytteeiere og turister. I applikasjonen finnes det informasjon om turmål og natur- og kulturattraksjoner i Land. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) søker om kr ,- fra hver av Nordre og Søndre Land kommuner for å videreutvikle innholdet og samarbeidet om produktet i Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 6000,-. Vedlegg: Søknad om tilskudd til videreutvikling av TURAPP Land, mottatt 11. august Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Formannskapssak 16/13 (19. juni 2013) Søknad om DA-midler fullføring og lansering av applikasjon Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter. Saksopplysninger: TurApp Land ble lansert ettersommeren/høsten 2013, og er tilgjengelig for bruk på smarttelefoner og er også tilgjengelig på søkers hjemmeside. Målgruppene for applikasjonen er både lokalbefolkning, hytteeiere og turister. I applikasjonen finnes det informasjon om turmål og natur- og kulturattraksjoner i Land. Søker opplyser at med god tilgjengelighet skal bidra til å øke interessen for Land som tur- og reisemål og få alle målgrupper til å bruke naturen i området. Søker skriver at TurApp Land er et dynamisk produkt og det er brukt mye ressurser på utvikling. For å videreutvikle produktet og sikre tilstrekkelig fornyelse ønsker søker å gjennomføre følgende aktiviteter i 2014:

8 Videreutvikle kontakten med kommunene omkring appen med sikte på økt bruk og samarbeid Videreutvikle kontakten med lag og foreninger for letter tilgang til nye turer og attraksjoner Legg inn minst 10 nye turer eller turmål for 2014 Fremdriftsplanen for disse aktivitetene er satt til perioden august til desember Videre opplyser søker at de mener det er et urealisert potensial i å bedre samarbeide med kommunene, lag og foreninger, med tanke på å få inn informasjon om turer som allerede er digitalisert og effektiviserer arbeidet med å få til mer effektiv innsamling og innlegging av nye turer, aktiviteter og arrangementer. For å realisere dette er søker avhengig av å bruke tid på oppsøkende virksomhet og uformelle møter med relevante personer i kommunene, lag og foreninger. Søker opplyser at de ikke har ledige ressurser eller andre inntekter på applikasjonen pr nå og at derfor trenger midler til å dekke arbeidstid til dette. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) søker om kr ,- fra hver av Nordre og Søndre Land kommuner for å videreutvikle innholdet og samarbeidet om produktet i Det er satt opp følgende budsjett: Kostnader Sum Styrke samarbeid med kommunene timer ansatte DNV AS 25 timer á kr ,- 770,- Styrke samarbeid med lag og foreninger rimer ansatte DNV AS 45 timer á kr ,- 550,- Nye turer og utmål 2014 innleggingskostnader ,- Totalt ,- Det er satt opp følgende finansieringsplan: Finansieringskilde Sum Nordre og Søndre Land kommuner ,- Egne midler 6.000,- Totalt ,- Vurdering: Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener søknaden faller inn under tiltak «Produktutvikling innen reiselivet», hvor det i beskrivelsen av tiltataket står: «Videreutvikle Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter». Rådmannen synes det er positivt at DNV ønsker å videreutvikle TurApp Land, og mener en slik applikasjon kan være et nyttig verktøy for å nå ut til et større marked. Samtidig er det mange applikasjoner fra andre aktører innen reiseliv og økotursime, så det ligger en usikkerhet knyttet til om en vil nå ut til et større marked eller ikke.

9 En viktig forutsetning for at en applikasjon skal bli populær er at innholdet er godt og omfatter det brukerne ønsker av informasjon. Foreløpig inneholder applikasjonen mange turmuligheter og aktiviteter for årstidene vår, sommer og høst, mens det er behov for å legge ut flere vinteraktiviteter. Rådmannen håper dette vil bli ivaretatt i arbeidet som skal gjennomføres denne høsten. Videre har rådmannen gjort en gjennomgang av budsjettet, og synes det er beregnet en noe høy timepris til gjennomføring av møteaktivitetene med kommunene, lag og foreninger. Rådmannen mener at det ved beslutning om å utarbeide en applikasjon også burde vært satt av ressurser til videreutvikling i virksomhetsplaner/budsjetter. Rådmannen påpekte dette i formannskapssak 46/13 hvor det i rådmannens vurdering står: «I søknaden er det ikke angitt hva driftskostnadene knyttet til applikasjon vil utgjøre. Rådmannen legger derfor til grunn at slike kostnader vil bli dekket av DNV». Rådmannen er av den oppfatning at lønnskostnader ikke kan anses som utviklingskostnader, og legger frem følgende forslag til godkjent kapitalbehov: Kostnader Sum Nye turer og utmål 2014 innleggingskostnader ,- Totalt ,- Rådmannen mener søknaden faller inn under kulepunkt 4 for bruk av de generelle DAmidlene, hvor det står at det kan innvilges støtte til; Arrangementer og aktiviteter som profilerer kommunen og markedsfører kommunens næringsliv. Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 6000,-. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet, som fondsstyre, til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å innvilge kr ,- til Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. Tilskuddet gis under forutsetning av at søknaden innvilges hos Søndre Land kommune, og utbetales når det er mottatt bekreftelse på innvilget tilskudd NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. september 2014 Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen

10 Til: Nordre Land kommun Søndre Land kommun e Att: Stine Røen Att: Anette Sand 2),:_:41i':..'. LAND KUMivit inf.e.9,!..nr-a9/6z / 14geksbeh. Arki.,Yi kode Ark[vkodeS is,r/saksr[r./".// 25W1 Dok.nr.2_. [ DOKKADELTA Dokka, 15, juni 2014 Søknad om tilskudd til videreutvikling av TURAPP LAND Som kjent har Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS fått utviklet TURAPP LAND med bistand fra selskapet TURAPP i Valdres. Det er brukt betydelig midler fra prosjektet Økosystem Dokkadelta, og det er også mottatt støtte fra Søndre og Nordre Land kommuner spesifikt til produktet. Utviklingsarbeidet har foregått i 2012 og 2013, mens produktet ble lansert og tatt i bruk ettersommer/høst TURAPP LAND er tilgjengelig for bruk på smarttelefoner (gratis for lphone via Appstore og android via Google play), og ligger i tillegg ute på vår nettside Den retter seg både mot lokalbefolkning, hytteeiere og turister, og opplyser om turmål og natur- og kulturattraksjoner i Land. Med god tilgjengelighet er målet at den skal bidra til å øke interessen for Land som tur- og reisemål og få alle målgrupper til å bruke naturen i området med rikere opplevelser og bedre helse som resultat. TURAPP LAND er et dynamisk produkt og det er brukt mye ressurser på utvikling. For å videreutvikle produktet og sikre tilstrekkelig fornyelse ønsker vi å gjennomføre følgende aktiviteter i 2014: Videreutvikle kontakten med kommunene omkring Appen med sikte på økt bruk og samarbeid Videreutvikle kontakten med lag og foreninger for lettere tilgang til nye turer og attraksjoner Legge inn minst 10 nye turer eller turmål for 2014 Erfaringene fra arbeidet i fjor, er at vi fortsatt har et urealisert potensial i å bedre samarbeidet med kommunene, samt lag og foreninger lokalt. Dette i første rekke gjennom å få inn informasjon om turer som allerede er digitalisert (eller nesten...), og gjennom å bedre og effektivisere arbeidet med å få til mer effektiv innsamling av og innlegging av nye turer, aktiviteter og arrangementer i Turapp Land (digitalisering av ruter og turmål, relevante bilder og tekst). Skal vi få realisert dette, er vi avhengig av å bruke tid på det gjennom oppsøkende virksomhet og uformelle møter med relevante personer i kommunene, og i lag og foreninger. De aktuelle budsjettpunktene er derfor til å dekke tidsbruk til dette i DNV AS. Vi har ingen ledige ressurser eller andre inntekter på App'en per nå og det er derfor vi trenger midler til å dekke arbeidstid til dette. DNV AS vil dekke de ordinære driftsutgiftene for TURAPP LAND i 2014, og vi søker herved om kr ,- fra Nordre Land kommune og Søndre Land kommune for å videreutvikle innhold og samarbeid omkring produktet i Vi står gjerne til rådighet med nærmere avklaring eller opplysninger.

11 Med vennlig hilsen Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Øystein Aas Tonje Berland Vedlegg (s. 2): Budsjett og framdriftsplan Spesifisert budsjett: Kostnader Spesifisering Sum Sum kostnad Styrke samarbeid med Timer ansatte DNV AS 25 timer ,- kommunene Styrke samarbeid lag Timer ansatte DNV AS, 45 timer ,- foreninger tilrettelegging av data Nye turer og turmål Innleggingskostnader , Sum utgifter ,- Finansiering Omsøkt kommunene ,- Egne bidrag DNV AS 6.000,- Sum finansiering ,- Framclriftsplan: Oppstart Medio august 2014 Møte med relevante personer og prosjekter i September 2014 kommunene Møter/samtaler med lag og foreninger, del 1 September 2014 Lansering av første nye turer Til høstferien 2014 Videre arbeid med kommunene og lag og foreninger Oktober 2014 Lage dokument/samarbeidsopplegg for 2015 Desember 2014 Siste knippe nye turer 2014 legges inn på App Til vintersesongen/juleferie 2014

12 Lnr.: 16293/14 Arkivsaksnr.: 14/3011 Arkivnøkkel.: 223 L05 Saksbehandler: STR Utskrift til: - Torpa IL/MUSH Synnfjell, v/ Eli Vogt Godager, Nord-Torpvegen 1564, 2880 Nord- Torpa - Økonomiavdelingen, her SØKNAD OM DA-MIDLER TIL MUSH SYNNFJELL 2015 Sammendrag: Torp IL søker om kr ,- fra DA-midlene til planlegging, forarbeid og gjennomføring av hundeløpet MUSH Synnfjell 2015 og en juniorsamling for langdistanse hundekjøring i desember Årets løp gjennomføres 2. til 4. januar. Løpet er terminfestet i Norges hundekjørerforbund. Reiselivsnæringen er viktig for kommune, og rådmannen mener et arrangement som MUSH Synnfjell vil føre til at det kommer mange tilreisende, både som deltakere og tilskuere. Videre mener rådmannen arrangementet er viktig i forhold til lokalbefolkning og hytteeiere, da arrangementet er annerledes enn andre arrangementer i kommunen. Samtidig viser søknaden at arrangementet budsjetterer med et overskudd tilsvarende kr ,-. Rådmannen mener det ikke vil være riktig å innvilge støtte til arrangementer/aktiviteter som budsjetterer med overskudd, anbefaler at søknaden avslås. Vedlegg: Søknad om DA-midler til MUSH Synnfjell Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Formannskapssak 66/13 Hundeløpet MUSH Synnfjell Saksopplysninger: Torp IL søker om kr ,- fra DA-midlene til planlegging, forarbeid og gjennomføring av hundeløpet MUSH Synnfjell 2015 og en juniorsamling for langdistanse hundekjøring i desember Årets løp gjennomføres 2. til 4. januar. Løpet er terminfestet i Norges hundekjørerforbund. Søker opplyser at de legger vekt på at arrangementet skal være en del av deres frivillige virksomhet, som samler bygdefolket om felles arbeid, opplevelse og glede for å skape bygdeutvikling. I den grad MUSH Synnfjell går med overskudd, skal midler føres tilbake til hundekjøringsvirksomheten og den generelle breddeaktiviteten i Torpa IL.

13 For årets løp åpnes det for 70 deltakende hundespann. Det vil være en åpen klasse og en egen juniorklasse som vil kjøre en noe kortere distanse. Opplegget for 2015 blir lik som de to foregående løpene. Starten går ved Spåtind Sport Hotell, med to sjekkpunkter, ett ved Halden og ett ved Fløyterdammen. Ved sjekkpunkt Halden blir det lagt til rette for publikum med parkering og servering. Nytt for løpet i 2015 er at det arbeides med å få på plass en større markedsføringsavis i forkant av løpet. Den skal distribueres bredt i Nordre Land og kommunene rundt, samt gjennom hytteforeninger og andre kanaler. Avisa vil inneholde artikler om hundekjøring, lokale hundekjørere og praktisk informasjon for alle som ønsker å delta som tilskuere ved løpet. Søker mener en slik avis gir gode muligheter for omtale av Nordre Land kommune, Torpa, Synnfjellet og prosjekter som «Liv i alle husa». En annen nyhet for løpet i 2015 er at det er inngått en sponsoravtale med Fjellreven. Samarbeidet med Spåtind Sport Hotell videreføres, og gir hotellet muligheter for markedsføring og utvikling av nye produkter. Videre mener søker at løpet gir store muligheter for å gi lokalbefolkningen og hyttefolk nye og spennende opplevelse ri nærmiljøet. Det er satt opp følgende budsjett for juniorsamlingen i desember: Utgiftsposter Sum Leie av Dal grendehus Nord Torpa inkl. vask 4.000,- Transport/tilrettelegging Tronhus 1.500,- Bespisning av 30 personer middager (kr. 75,- x 3 x 30) 6.750,- Bespisning av 30 personer frokoster (kr. 50,- x 3 x 30) 4.500,- Halm til bruk Tronhus 500,- Kjøring og merking av løyper (drivstoff og stikker) 4.000,- Honorar foredragsholder (inkl. dekning av utgifter) 3.500,- Totalt ,- Det er satt opp følgende budsjett for MUSH Synnfjell: Utgiftsposter Sum Premiepenger 1., 2. og 3. plass ,- Premiepenger juniorklassen 5.000,- Middag for kjørere (70 x kr. 300,-) ,- Hotellrom arrangører/gjester ,- Snøscooter(e) service/vedlikehold ,- Snøscooter leie av ekstra scooter 5.000,- Drivstoff løypekjøring ,- Tråkkemaskin (leie) 5.000,- Markedsføring/informasjonsarbeid ,- Sanitetsvakt Røde Kors 1.000,- Innkjøp kiosk ,- Honorar (f.eks. fotograf) ,- Startnummer (10 nye) 3.000,- Barneskirenn (medaljer) 2.000,- Diverse (godteposer kjørere, blomster o.l.) 3.000,-

14 Leie av parkeringsplass Spåtind (Solheim) 1.500,- Avgift vei/parkering Halden 4.000,- Halm og ved til sjekkpunktene Halden og Fløyterdammen 4.000,- Speakeranlegg (Spåtind og Halden ) leie ,- Juniorsamling ,- Totalt ,- Søker opplyser at det anslagsvis blir lagt ned opp mot 1000 timer til forarbeid og gjennomføring av løpet. Med en timepris på kr. 200,-, utgjør dette kr ,-. Det vil også bli lagt ned ytterligere timer i forbindelse med juniorsamlingen. Hvis arbeidet ikke hadde vært gjort gjennom dugnadsinnsats ville midler vært brukt på kjøp av tjenestene som blir utført. Det er satt opp følgende finansieringsplan: Finansieringskilder Sum Kapital overført fra MUSH ,- Sponsormidler Fjellreven ,- Egenandel juniorsamling (20 x kr. 500,-) ,- Startkontingent (70 x kr. 800,-) ,- Kiosksalg ,- Barneskirenn (startkontingenter) 2.000,- Parkeringsinntekter Spåtind 2.000,- Parkeringsinntekter Halden 2.000,- Nordre Land kommune ,- Annonsesalg MUSH 2015 (30 annonsører x kr ,-) ,- Totalt ,- Søker opplyser at posten annonsesalg er høyst usikker. Hvis det blir overskudd av årets arrangement ønsker søker å benytte det til innkjøp av snøscooter til bruk for kjøring av løyper. I tillegg er det viktig for søker å ha en økonomisk buffer i tilfelle værforholdene krever innleie av personalressurser for å holde løypene åpne. MUSH Synnfjell mottok kr ,- i støtte fra grendeutviklingsmidlene i 2012 til premiering, løypekjøring og sjekkpunktene til løpet i Til løpet i 2014 ble det innvilget kr ,- fra de generelle DA-midlene til løypearbeid og arrangementsutvikling som skilting/merking, markedsføring, programvare m.m. Vurdering: Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. I planen er reiseliv pekt ut som et satsingsområde. Rådmannen mener søknaden faller inn under tiltak «Produktutvikling innen reiselivet», hvor det legges vekt på å støtte opp om nettverk som utvikler Nordre Land som reiselivsdestinasjon og besøksmål. Reiselivsnæringen er viktig for kommune, og rådmannen mener et arrangement som MUSH Synnfjell vil føre til at det kommer mange tilreisende, både som deltakere og tilskuere. Disse

15 vil kanskje også vil komme tilbake ved en annen anledning og benytte tilbudet hos reiselivsbedriftene i kommunen. Videre mener rådmannen arrangementet er viktig i forhold til lokalbefolkning og hytteeiere, da arrangementet er annerledes enn andre arrangementer i kommunen. Rådmannen synes derfor det er positivt at Torpa IL ønsker å videreføre MUSH Synnfjell i samarbeid med Synnfjell Sport hotell. Samtidig viser søknaden at arrangementet budsjetterer med et overskudd tilsvarende kr ,-. Selv om søker opplyser at det posten for annonsesalg er høyst usikker vil arrangementet uten annonsesalget gi et overskudd på kr ,-. Rådmannen mener det ikke vil være riktig å innvilge støtte til arrangementer/aktiviteter som budsjetterer med overskudd, og det har også vært presedens i behandlingen av andre søknader. DA-midlene er ikke ment til å kunne bidra til overskudd, men siker at tiltak som ønskes gjennomført ikke går med underskudd. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden avslås. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, avslår søknaden fra Torpa IL. NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. september Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver

16

17

18

19

20

21

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.06.2016 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.03.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: AP: kl. 08.00 H/BL/SP: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.09.2015 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 74/15 Til saknr.: 82/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 15.05.2013 kl. 09.00 STED: Rådhuset Søndre Land kommune Tidsramme: Kl 09.00 11.00 orientering og diskusjon Kl 11.00 12.00 felles lunsj Program

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.12.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 154/10 Til saknr.: 166/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 24.09.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.11.2015 kl. 08.45 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.09.2016 STED: Det er befaring i Synnfjellet fra kl. 10.00 12.00. Etter befaring er det lunsj og behandling av sakene på sakslista på Spåtind

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 09.03.2017 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 06.09.2016 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.12.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 11.09.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 60/13 Til saknr.: 78/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 24.06.2014 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.10.2015 kl. 09.00 STED: LANDMO Gruppemøte: kl. 08.00 MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 16.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: FREDAG 07.06.2013 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2008 kl. 09.45 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Formannskapet skal fra kl. 11.00 ca. 13.30 på befaring hos Rustfrie Bergh

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Torpa barne- og ungdomsskole Fra saknr.: 109/09 Til saknr.: 123/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 28.05.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 02.09.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 04.09.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 15.09.2011 kl. 13.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 111 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 24/13 Til saknr.: 31/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 19.06.2013 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 36/13 Til saknr.: 59/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.04.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtedato: 26.10.2011 Fra kl. 11.00 Møtested: Møterom lite, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/11 Til saknr.: 12/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 20.10.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 28.04.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 07.03.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 25/12 Til saknr.: 38/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.06.2012 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 12.06.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 14.10.2014 kl. etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 20.02.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/08 Til saknr.: 23/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 25.06.2013 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 03.06.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 61/09 Til saknr.: 74/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.06.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 08.12.2010 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 07.05.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 13.06.2013 kl. 10.00 STED: LANDMO MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 04.05.2011 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.09.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 83/15 Til saknr.: 92/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.09.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.11.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 03.02.2011 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 17.09.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.05.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 61/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.04.2009 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.04.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 (Lite møterom 2. etg.) Eventuelle forfall meldes

Detaljer