MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 73/09 PLANER FOR ETABLERING AV MOTTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE - FORELØPIG UTTALELSE NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. juni Liv Solveig Alfstad ordfører

2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 73/09 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 3988/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/1164 Saksbeh.: Grethe Skogstad Arkivnøkkel.: F30 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Saksbehandler: SKO Utskrift til: PLANER FOR ETABLERING AV MOTTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE - FORELØPIG UTTALELSE Sammendrag: Utlendingsdirektoratet har informert alle landets ordførere om at det fortsatt er behov for nye mottaksplasser for asylsøkere. Hero Norge as, som driver ca 40 mottak over hele landet, Gjensidigebygget som egnet for et enslig mindreårig mottak på plasser. Det vises til vurdering og innstilling. Vedlegg: 1. UDI Brev til alle landets ordførere Hero Norge as Brev vedr etablering av enslige mindreårige avdeling UDIs brosjyre Vertskommune for statlige mottak 4. Erfaringer fra etablerte mottak Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Utdanningsdirektoratet: Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring av barn og unge asylsøkere med reviderte retningslinjer for tilskuddsordninger gjeldende fra 1. januar BLD: Om statsrefusjon for kommunale barnevernutgifter for enslige og mindreårige asylsøkere og flyktninger Saksopplysninger: UDI sendte brev til alle landets ordførere med informasjon om situasjonen vedr økte asylankomster og et stort behov for nye mottaksplasser. Hero Norge as har henvendt seg til Nordre Land kommune om muligheten for å etablere et mottak for enslige mindreårige asylsøkere (EM, år). Disse kan bli boende i mottaket i alt fra noen måneder, opp til et par år på det lengste. Hero drifter ca 40 andre

3 mottak rundt i landet. Prosessene foregår på den måten at direktoratet lyser ut et anbud, og Hero er blant de som legger inn et tilbud. Hvis Hero får anbudet på disse mottakene, er de opptatt av å etablere mottaket høsten De enslige mindreårige kommer til Norge uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar. Hero har sett på lokaler i Gjensidigegården (19 hotellrom/hybler med felleslokaler i etasjen under). Hero mener at dette er egnede lokaler, også mht beliggenhet. Hero har også vært i kontakt med Etnedal kommune vedr asylmottak for EM (Os, Steinsetbygda) og ser for seg et mulig samarbeid mellom mottakene på enkelte områder. Hero står for drift av mottaket og anslår at bemanningen vil dreie seg om ca 16 årsverk. Mottaket vil ha døgndrift med to våkne nattevakter. Gjensidigebygget, Storgt. 32, er opprinnelig regulert til forretning/kontor. Det er gitt 2 bruksendringer: 1. Bruksendring fra forretning til kontor i deler av 1. etg. Tillatelse gitt i den Bruksendring til leiligheter gitt den etter søknad fra Kistefos Laft AS. Denne begrenser seg til 1. et. mot bakgård med 3 leiligheter og deler av 2. et. med 3 leiligheter. I hovedsak bør 1. et. mot gateplan forbli kontor eller forretning, da dette arealet er lite egnet til leilighetsbruk pga. trafikken på utsiden. I 2.etg er hele arealet tenkt bolig med avslutning mot det som i dag er lensmannskontor. Brannvesenet vil i tilfelle det etableres mottak, definere Gjensidigebygget som særskilt brannobjekt. Dette setter krav til både installasjoner, rømningsveier og rutiner. Det er eiers ansvar at bygg og installasjoner er i tråd med forskriftene. Brannvesenet vil kontrollere at regelverket er fulgt. Vertskommunens oppgaver: Asylsøkere har samme rettigheter i forhold til det kommunale tjenesteapparatet som befolkningen ellers. Vertskommunen får tilskudd for å kompensere for de merutgiftene et mottak gir. Grunnsatsen er på kr , og i tillegg ytes et plasstilskudd for EM på kr eller forsterkede plasser for personer med særlige oppfølgingsbehov på kr Tilskuddsatsene ble doblet i 2008 og er nylig indeksregulert. Tilskuddene skal dekke gjennomsnittsutgifter til helse- og barneverntjenester, samt nødvendig tolkebruk og administrasjon. I tillegg finnes det særlige tilskuddsordninger. Vertskommunen må skaffe verger til de mindreårige. Overformynderiet stiller seg positiv til arbeidet med å skaffe hjelpeverger, men har pr i dag ikke nok navn på lista over personer som er villige til å påta seg en slik oppgave. Overformynderiet har erfart at kommunens innbyggere stiller opp og påtar seg oppgaven mht å stille som verge for slektninger eller andre bekjente. Utfordringen i denne sammenhengen er at det dreier seg om en ny gruppe, og at det er et stort antall med stadige utskiftinger. Gjennom fylkesmannen mottar kommunen kr pr person pr år til grunnskoleopplæring. Rett og plikt til grunnskoleopplæring starter når det er forventet at de blir i landet mer enn tre måneder. Statens utdanningskontor står for utbetalingen som også skal dekke tilrettelagt undervisning i norsk og morsmål. Det er uklart hvilke tilskuddsordninger som gjelder i forhold til skolegang når opphold er innvilget. Opplæringstilbudet vil variere i omfang alt etter antallet asylsøkere som til enhver tid oppholder seg i mottaket. Tilskudd til opplæring gis pr elev pr mnd og avhenger av antall elever til enhver tid. Det økonomiske grunnlaget for opplæringstilbudet er derfor lite forutsigbart. Side 3

4 Samarbeidet mellom mottak og kommune handler ikke bare om kommunens tjenestetilbud, men om å skape gode relasjoner til det nærmiljøet mottaket blir en del av. Erfaringer fra andre kommuner er oppsummert i eget vedlegg. Heimly mottak i Finnsnes kommune har positive erfaringer med Hero som driver av mottaket. De kommunale utgiftene dekkes i hovedsak av tilskuddene. Ringebu statlige mottak for EM uttrykker omtrent det samme. Usikkerheten er at man på forhånd ikke vet noe om hvilke behov den enkelte asylsøker har. Så fremt de bygningsmessige forhold er tilfredsstillende, kan Hero etablere et mottak uten kommunens godkjenning, men Hero ønsker et best mulig samarbeid med kommunen. Vurdering: Norge er forpliktet til å ta imot flyktninger som trenger beskyttelse, jfr. Flyktningkonvensjonen av Asylsøkere skal få tilbud om innkvartering mens saken er til behandling. Et mottak etableres for to år med mulig forlenging for ett år om gangen. Systemet rundt drift av mottak er basert på prinsippet om effektiv ressursbruk, noe som innebærer at tallet på plasser skal følge tallet på asylsøkere. Mottak kan etableres uten kommunal godkjenning, men det vil uansett være en viktig oppgave for kommunen å informere befolkningen for å skape en positiv holdning til mottaket før det etableres. Gjensidigebygget er opprinnelig regulert til forretning/kontor, men deler av bygget er endret til leiligheter. Etableres det mottaksdrift, vil bygget bli definert som særskilt brannobjekt med de krav det stiller til installasjon og rutiner. Det er eiers ansvar at bygg og installasjoner er i tråd med forskriftene. Brannvesenet vil kontrollere at regelverket blir fulgt. Overformynderiet stiller seg positive til arbeidet med å skaffe hjelpeverger, men har en utfordring mht at det nå dreier seg en ny, stor gruppe med stadige utskiftinger. Parken ungdomsklubb, som nærmeste nabo, og lokale lag og foreninger blir viktige aktører i inkluderingsarbeidet. Erfaringer vedr økonomi i andre kommuner tilsier at tilskuddet dekker de nødvendige tjenester (helsetjenester, barnevern, tolketjenester). Usikkerheten er knyttet til hvilke behov den enkelte asylsøker har. Kommunen må opprette et opplæringstilbud som omfatter grunnskole-, norsk- og morsmålsopplæring. Tilgang på morsmålslærer og tospråklige assistenter kan bli en utfordring. Det må tas stilling til om opplæringstilbudet skal legges til ungdomsskolen eller voksenopplæringen. Det er krevende å legge til rette for en opplæring tilpasset de ulike nivåene elevene befinner seg på, når både antall og tilskudd varierer i løpet av skoleåret. Det økonomiske grunnlaget for opplæringstilbudet er lite forutsigbart. Side 4

5 Dette er en foreløpig vurdering, avgitt fra rådmannen under sterkt tidspress. Første møte med Heros representant ble avviklet den 25. mai, og Heros formelle henvendelse kom den 26. mai. Det har på grunn av andre presserende oppgaver ikke vært administrativ kapasitet til å bruke lang tid på saksutredningen og vurderingene. Dersom Hero Norge as får oppdraget, forutsetter rådmannen at det blir holdt informasjonsmøte for innbyggerne slik Hero tidligere har uttalt. Formålet må være å presentere planen. Det forutsettes at UDI deltar på dette informasjonsmøtet. Rådmannens utgangspunkt, gitt at kommunens merutgifter dekkes gjennom tilskuddene, er at dette er et positivt tiltak. Enslige mindreårige asylsøkere er en utsatt og sårbar gruppe, som har behov for gode midlertidige mottak, i påvente av at asylsøknaden behandles, og før de da eventuelt blir bosatt. Etableringen er positiv i den forstand at det også skapes omkring 16 nye arbeidsplasser for hhv. miljøarbeidere, samt en leder og en administrativ ansatt. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Nordre Land formannskap stiller seg positivt til etableringen av et mottak for enslige mindreårige asylsøkere i kommunen, og vil, dersom dette blir aktuelt, som vertskommune legge til rette for en god ivaretakelse av asylsøkere. NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. juni Jarle Snekkestad Rådmann Grethe Skogstad Side 5

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer