P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM."

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: Fra kl Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 10 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Medlem Monica Andersson Medlem Bjørn Saur Medlem Bernt Øistad Medlem Tove Haug Medlem Arnfinn Eng Medlem Anne Mette Roen Medlem Eivind Skeie FO Varamedlem Marie Berget Storsveen Svein Rønningsveen Varamedlem Arne Edgar Rosenberg Anne Lise Olsen NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet-adm., den 01. september Liv Solveig Alfstad ordfører

2 SAK NR.: 9/11 OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA Vedtak: Hjemmetjenesten på Dokka tilføres ressurser tilsvarende 0,2 årsverk. Kostnaden tas over rammen til Enhet for omsorg og rehabilitering for inneværende år, og konsekvensjusteres inn fra SAK NR.: 10/11 BEMANNING BOFELLESSKAP Behandling: Rådmannen fremmet følgende endringsforslag i innstillingens pkt. 1: Avstemning: Innstillingen med rådmannens endringsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. På bakgrunn av politisk vedtak om å etablere bofelleskap for enslige mindreårige så vedtas en bemanningsplan på inntil 10 årsverk, for å ivareta de forpliktelsene som kommunen har tatt på seg, bemanning vurderes fortløpende i tråd med behov. 2. Stillingene finansieres med refusjoner fra staten i henhold til forskrift.

3 Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29 Saksbehandler: KJH Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA Sammendrag: Det har over en periode vært mye å gjøre i hjemmetjenesten på Dokka. Det er et økende behov for hjelp. Dette har ført til at man har måttet bruke en person mer på dagtid på helg for å ta av for behovet. Samtidig starter samhandlingsreformen fra , denne vil sannsynligvis gi økte utfordringer i hjemmetjenesten. Da er det viktig å ha en dimensjon på bemanning som er tilpasset dette. Det er gjort turnustekniske forandringer som har frigitt ressurser til styrking, men det mangler ca 20 % for å få til full styrking. Rådmann foreslår at Formannskapet adm. fatter følgende vedtak: Hjemmetjenesten på Dokka tilføres ressurser tilsvarende 0,2 årsverk. Kostnaden tas over rammen til Enhet for omsorg og rehabilitering for inneværende år, og konsekvensjusteres inn fra Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det har det siste året vært økt press på tjenester fra hjemmetjenesten på Dokka. Spesielt har det vært utfordringer på helg. Dette har gjort at det er brukt ekstra bemanning på dagtid på helg. Ressursene til dette er omdisponert fra hjemmehjelpsstillinger som er vakante. Det er utarbeidet ny turnus for hjemmetjenesten høsten Denne turnusen ønsker å ta høyde for et behov nå og på sikt. Det er derfor laget en turnus som gir økt bemanning i hjemmesykepleien på dagtid i uka og på helg. Dette er i tråd med at samhandlingsreformen vil gi økte utfordringer for hjemmetjenesten. For å få til denne endringer har vi omfordelt ressurser internt i hjemmetjenesten tilsvarende ca 1 årsverk. Det trengs imidlertid ressurser tilsvarende 0,2 årsverk ekstra for å få til endringen. Da er det lagt inn to nye helgestillinger som legges til allerede eksisterende hjemler som gjør at vi reduserer deltid for to ansatte. Forutsetningen for å starte opp turnusen i høst er at det blir økt med 0,2 årsverk.

4 Vurdering: For å sikre en god hjemmetjeneste nå og i fremtiden er det viktig å ha riktig pesonell på riktig plass. Dette har gjort at det er omgjort noen stillinger i turnus fra Assistent til sykepleier og faglærte. Ved å tilføre 0, 2 årsverk ekstra til hjemmetjenesten vil dette gi en robust hjemmetjeneste som kan gå samhandlingsreformen i møte. I tillegg vil vi kunne redusere deltid på flere ansatte. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet-adm. til å fatte slikt vedtak: Hjemmetjenesten på Dokka tilføres ressurser tilsvarende 0,2 årsverk. Kostnaden tas over rammen til Enhet for omsorg og rehabilitering for inneværende år, og konsekvensjusteres inn fra NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. august Jarle Snekkestad Rådmann Kjetil Holmen

5 Behandling i Formannskapet adm.: Innstilling/Vedtak: Hjemmetjenesten på Dokka tilføres ressurser tilsvarende 0,2 årsverk. Kostnaden tas over rammen til Enhet for omsorg og rehabilitering for inneværende år, og konsekvensjusteres inn fra 2012.

6 Lnr.: 10535/11 Arkivsaksnr.: 11/2195 Arkivnøkkel.: 403 &24 Saksbehandler: LAI Utskrift til: BEMANNING BOFELLESSKAP Sammendrag: Det ble den 25. oktober 2010 vedtatt å etablere bofelleskap for enslige mindreårige, og dette ble iverksatt fra 13. desember Bofelleskapet ble midlertidig oppbemannet med 10 årsverk. Bemanningen vil bli vurdert i forbindelse med etablering av permanent bolig på Fagertun. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Bofellesskapet ble etablert med oppstart 13. desember Lokalene det drives i midlertidig er de samme som Hero drev asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere i til 13. desember Bofellesskapet ivaretar beboernes daglige omsorgsbehov og bidrar med veiledning og forebygging. Mål og verdier: Arbeidet med enslige mindreårige: Nordre Land kommunes visjon er at alle enslige, mindreårige flyktninger som er bosatt i Nordre Land skal fullføre grunnskole, videregående skole eller annen yrkeskvalifiserende opplæring. Delmål: Via egeninnsats og riktig opplæring tilegne seg faglig og sosial kompetanse som bidrar til at de blir en del av lokal samfunnet. Det langsiktige målet er at alle skal bli selvhjulpne individer, dvs sikre at de blir integrert, dette gjøres via utdanning og ved at de får evnen til å bli selforsørget Bofellesskapet overtok lokalene til Nordre Land mottakssenter (Hero Norge) i Storgata 32 ved oppstart 13. desember i påvente av nye leiligheter. Deler av inventaret, som tilhører Hero Norge, leies foreløpig ut september måned. Det ble investert i lite nytt utstyr i

7 forbindelse med oppstarten. Bofellesskapet har pr i dag sju beboere som alle bodde ved Nordre Land mottakssenter. Beboerne kommer fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Syria. Teamleder ble tilsatt fra 1. desember og fagleder fra 13. desember begge i fast stilling. Umiddelbart etter vedtak om etablering av bofellesskapet, ble stillingene utlyst. For at bofellesskapet skulle få en rask og god oppstart, ble fem-seks av mottakets tidligere medarbeidere leid inn på kontrakt som en midlertidig løsning. Resten av bemanningen bestod av tilkallingsvikarer som tidligere hadde jobbet ved mottaket. Mange av medarbeiderne som gikk på kontrakt, fikk senere tilbud om fast stilling gjennom de ordinære ansettelsesprosedyrene. Bofellesskapet har en ramme på ti årsverk. Pr i dag er det ansatt ca sju årsverk. Det er et bevisst valg å ikke fylle alle årsverkene før det flyttes inn i nye leiligheter. Dette fordi boligen da må gjøre nye vurderinger vedrørende om det er behov for å endre arbeidsmetodene i tilknytning til at hver enkelt beboer skal inn i sin egen leilighet Barnevernet har økt med et halvt årsverk for å kunne administrere vedtak og oppfølging av bofelleskapet og gutter som velger å flytte for seg selv. Bofellesskapet har utarbeidet egne rutiner for beboere og personale. Vurdering: Personalgruppen er sammensatt på en god og spennende måte. Teamet er flerkulturelt, noe som gir en unik kompetanse i bofellesskapet. Bofellesskapet har medarbeidere som kommer fra Norge, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Tsjetsjenia og Kongo. Teamet har en blanding av faglært og ufaglært arbeidskraft. Det er en god sammensetning av ulik kompetanse, kjønn, alder og etnisitet. Personalet har siden oppstarten gått i ordinær seks-ukers turnus. Personlige ønsker, er så langt det har vært mulig, blitt ivaretatt. Det jobbes hver tredje helg. Leder og fagleder jobber dagtid. Fagleder skal på sikt inn i turnus. Bofellesskapet har våken nattevakt. Bemanningen er noenlunde identisk alle ukedager. Dagvakt starter kl 07.45, aftenvakt kl og nattevakten kl Boligen har hatt, og har, jevnlig og tett samarbeid med Barnevernet, Voksenopplæringen, Flyktningtjenesten og hjelpevergene. I tillegg har bofellesskapet god dialog med Parken. Beboerne har sitt skoletilbud gjennom Voksenopplæringen. Beboerne har i skoleferiene gjennomført arbeidspraksis i regi av Flyktningtjenesten. Bofellesskapet har tilbudt organisert leksehjelp to ganger pr uke mandag og onsdag fra kl Beboerne har også hatt tilgang til leksehjelp øvrige ukedager, etter behov. Personalet driver forebyggende arbeid rettet mot beboerne på flere områder. Det er blant annet 0-toleranse for rusmidler både i og utenfor boligen. Rus har ikke vært noe problem i boligen, verken når det gjelder alkohol eller andre rusmidler. Det er 0-toleranse for rusmidler.

8 Bofellesskapet får jevnlige henvendelser fra Flyktningtjenesten og ulike institusjoner om folk som har behov for arbeidstrening og som i den forbindelse ønsker å jobbe i bofellesskapet. Bofellesskapet har valgt å være rause med å slippe til disse menneskene. Det har vært et tett og godt samarbeid mellom bofellesskapet og Flyktningtjenesten for å få dette til og erfaringene er gode. Bofellesskapet opplever at de som har vært på arbeidstrening har gjort en god jobb, noe som har ført til at de senere har fått tilbud om å jobbe som tilkallingsvikarer. Dagens utgifter til bemanning ved bofelleskapet blir refundert i sin helhet, med unntak av den kommunale egenandelen. Denne egenandelen dekkes av integreringstilskuddet som mottas fra flykktningetjenesten. I forbindelse med at bofellesskapet skal etableres i permanente boliger på Fagertun, vil rådmannen gå gjennom bemanningsplanen på nytt. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet-adm. til å fatte slikt vedtak: 1. På bakgrunn av politisk vedtak om å etablere bofelleskap for enslige mindreårige så vedtas en bemanningsplan på 10 årsverk, for å ivareta de forpliktelsene som kommunen har tatt på seg, bemanning vurderes fortløpende i tråd med behov. 2. Stillingene finansieres med refusjoner fra staten i henhold til forskrift. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. august Jarle Snekkestad Rådmann Laila Nereng

9 Behandling i Formannskapet adm.: Rådmannen fremmet følgende endringsforslag i innstillingens pkt. 1: Avstemning: Innstillingen med rådmannens endringsforslag enstemmig vedtatt. Innstilling/Vedtak: 1. På bakgrunn av politisk vedtak om å etablere bofelleskap for enslige mindreårige så vedtas en bemanningsplan på inntil 10 årsverk, for å ivareta de forpliktelsene som kommunen har tatt på seg, bemanning vurderes fortløpende i tråd med behov. 2. Stillingene finansieres med refusjoner fra staten i henhold til forskrift.

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong 15.03.2012 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer