MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 165/08 KOMMUNEDELPLAN GRUNNSKOLE - 2.GANGS BEHANDLING NORDRE LAND KOMMUNE, den 4. desember 2008 Liv Solveig Alfstad ordfører

2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 165/08 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 10653/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 07/2552 Saksbeh.: Trond Jensen Arkivnøkkel.: 122 A2 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for levekår /07 Kommunestyret /07 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Rådet for funksjonshemmede /08 Hovedutvalg for levekår /08 Formannskapet /08 Saksbehandler: TRJ Utskrift til: KOMMUNEDELPLAN GRUNNSKOLE - 2.GANGS BEHANDLING Sammendrag: Kommunedelplan for grunnskolen har ligget ute til høring. Innspillene som har kommet er kommentert i saken. Et innspill om å ansette en logoped foreslås innarbeidet i planen. I planen er det dessuten innarbeidet en statusdel gjennom en statistikkdel med kommentarer. Parallelt med arbeidet med kommunedelplanen, som gir mål og rammer, er det utviklet et system for å kunne vurdere grad av måloppnåelse samt rapportere til skoleeier på status og utvikling i skolen. Rådmannen foreslår at kommunedelplanen med endring som nevnt over vedtas. Vedlegg: Kommunedelplan for grunnskolen Høringsuttalelser fra: 1. Råd for funksjonshemmede 2. Ungdomsrådet i Nordre Land 3. FAU Dokka barneskole 4. Lærerne ved Dokka barneskole 5. Familie og Helse 6. Utdanningsforbundet klubb ved Torpa barne- og ungdomsskole. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen.

3 Saksopplysninger: Prosessen med å utarbeide en kommunedelplan for grunnskolen startet med vedtaket i kommunestyret i sak 34/06. Planarbeidet ble organisert etter en tilpasset PLP-metode, og alt arbeidet med planen ble offentliggjort fortløpende gjennom en blogg. Bloggadressen ble distribuert på kommunens hjemmesider og i skolenes læringsplattform Fronter. Alle interesserte hadde gjennom dette mulighet for innspill og kommentarer under hele planprosessen. Det kom inn et ti-talls kommentarer og spørsmål. Utkast til plan har flere ganger vært drøftet underveis i kommunestyret med gruppearbeid og plenumsbehandling, i formannskapet og hovedutvalg for levekår. Styringsgruppa for prosjektet har hatt planen til forløpende drøfting under hele prosessen. Formannskapet vedtok i sin siste behandling å legge planen ut til offentlig høring. Dette ble annonsert og planutkastet ble gjort tilgjengelig både på bibliotekene og på kommunens hjemmesider. Det har kommet inn 6 innspill til planen i høringsperioden. Parallelt med planarbeidet har det foregått et administrativt arbeid i regi av skoleansvarlig og skolekoordinator med videreutvikling av kommunens skolevurderingsplan. Dette har resultert i et systematisk oppbygget system med rapporteringsrutiner til skoleeier. Skolevurderingsplanen er nå digitalisert og ligger tilgjengelig for skolene på kommunens læringsplattform Fronter. Fronter kan også brukes for å samle inn og bearbeide data ved undersøkelser. Vurdering: Planprosessen har dratt noe ut i tid, og det kunne sannsynligvis vært organisert en bedre prosess med større grad av medvirkning fra aktuelle interessegrupper. Det bør likevel også sies at når omfattende planarbeid igangsettes, så må det sikres tilstrekkelig personalressurser til gjennomføringen. Mål og tiltak er godt gjennomarbeidet, og det er disse som blir viktige når rammer skal gis og planen settes ut i livet. Slikt sett vurderes planen som et tjenelig instrument i forhold til skolenes drift og utvikling og selvfølgelig som det aller viktigste; å gi våre elever et optimalt skoletilbud. Planutkastet kan betraktes som skoleeiers overordnede mål og føringer. Nasjonalt ligger det føringer i Opplæringsloven med forskrifter, herunder læreplanen samt andre nasjonale føringer for skolens utvikling bl.a. Kunnskapsdepartementets St. melding nr 31 ( ) Kvalitet i skolen. (vedtatt i statsråd ). Dette blir et svært viktig dokument i det videre kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. I denne stortingsmeldingen presiseres det at regjeringen vil endre i Opplæringsloven slik at skoleeier hvert år skal utarbeide en rapport som dokumenterer tilstanden i skolen. Like viktig som å ha lokale og nasjonale føringer på skolens drift og innhold er det å ha et system for å følge opp og rapportere på dette. Kommunedelplanen gir de lokale føringer fra skoleeiers side. Planen og systemet for skolevurdering og rapportering gir Side 3

4 oppfølgingsmulighetene. Disse må derfor sees i sammenheng. Kommunedelplanen og skolevurderingsplanen gir sammen grunnlaget for skolens utviklingsarbeid og rapportering til skoleeier både på lokale mål og tiltak og på nasjonale mål og tiltak. Dessuten grunnlaget for rapportering til statlig nivå (Fylkesmannen). Se for øvrig planens pkt. 1.2: Planens mål og pkt : Skolevurdering. Neste trinn i arbeidet vil være skolens virksomhetsplaner som bygger på disse føringene, og som i sin tur danner grunnlaget for skolens budsjettarbeid. De vedlagte høringsuttalelsene er i stor grad sammenfallende med planutkastet. I noen grad er det ulike vurderinger av nåsituasjonen, ønsker om at planen skal behandle fysiske forhold og strukturer knyttet til skoleanleggene (felles administrasjon Dokka barneskole/dokka ungdomsskole). Flere av høringsuttalelsene tar opp forhold som vil bli behandlet på hver enkelt skole i forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplan. 1. Rådet for funksjonshemmede tar planen til etterretning 2. Ungdomsrådets vedtak er dekket av planen, grunnskolens IKT-plan og grunnskolens kompetanseplan 3. FAU Dokka barneskole Vedtaket om inneklima og areal er ikke tatt inn Ønsket om skolekoordinator er dekket av planen 4. Lærerne Dokka barneskole Endringer i organisering og styringsstruktur er ikke tatt inn i planen. 5. Familie og helse Uttalelsens innhold er dekket av planen. Det forutsettes at samarbeidsrutinene mellom skole og PPT videreføres og utvikles. Forholdet mellom inkludering og Skole utenfor skolen forutsetter sakkyndig vurdering og IOP 6. Utdanningsforbundets klubb ved Torpa barne- og ungdomsskole Logopedstilling foreslås tatt inn i planen. De øvrige punktene fra klubben er dekket gjennom planen Side 4

5 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Den framlagte Kommunedelplanen for grunnskolen vedtas med følgende endringene: i a)planperioden endres til b)under planens punkt Rekruttere og beholde ansatte /kompetanseoppbygging, tas inn et nytt punkt: Det opprettes en logopedstilling innenfor Familie og Helse Kostnad Innarbeides i handlingsplan/økonomiplan fra Planen følges opp gjennom den enkelte skoles virksomhetsplan og evalueres gjennom den kommunale skolevurderingsplanen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 4.desember 2008 Jarle Snekkestad rådmann Trond Jensen Side 5

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 17.06.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 17.06. kl. 15.30 SV: tirsdag 17.06. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2013 73669/2013 2013/7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår 28.11.2013 13/178 Bystyret 12.12.2013 System for kvalitetsvurdering

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 04.02.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&&

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&& Saksframlegg Arkivsak: 04/02068 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN K-kode: A20 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Driftstyret ved

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 16.10.2014 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 4. ETG. RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00 Sak 1/09 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 05.03.2014 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP/SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer