Strategi- og utviklingsplan for. stiftelsen. for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi- og utviklingsplan for. stiftelsen. for perioden 2007-2011"

Transkript

1 - og utviklingsplan for stiftelsen for perioden vedtatt av Rådet 14. desember 2006 NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST - KREATIVITET

2 Innhold 1. Innledning Visjon og overordnede mål Vitensenteret og samfunnet grupper Bygg og infrastruktur Publikumsrettede aktiviteter ved Vitensenteret Energi og miljø i nord Fiske, fangst og oppdrett Himmelen over oss Klima og vær Matematikkverksted Naturfagrommet Teknologi Nettverksbygging Personalpolitikk og HMS Markedsføring og utviklingsplan for perioden Side 3

3 1. Innledning Nordnorsk vitensenter (heretter kalt Vitensenteret) ble stiftet 29. august Vitensenteret er i dag det regionale vitensenteret for Nord-Norge. I den kommende strategiperioden er det naturlig å fronte Vitensenteret som et regionalt vitensenter for nordområdene, et område som rommer store naturressurser, som vil ha global betydning i framtiden, og som er utpekt til Norges viktigste strategiske satsingsområde (jfr Soria Moria-erklæringen). I dette bildet vil Vitensenteret være en aktiv del av kompetanseoppbyggingen i nord. Vitensenterets andre strategi- og utviklingsplan gjelder for perioden dokumentet er resultat av en prosess som har involvert både Styret og Rådet ved Vitensenteret. Hensikten med strategidokumentet er å ha et rammeverk som skal vise retningen for Vitensenterets hovedmålsettinger og prioriteringer i perioden. en skal fungere som et verktøy for resultatorientert og handlingsorientert planlegging og budsjettering. 2. Visjon og overordnede mål Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over, og kunnskaper om, sammenhenger i naturens prosesser og over det enkle og komplekse i teknologien. Vitensenteret skal skape forståelse for at matematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnpilarer både i næringsutvikling og kulturliv. Nordnorsk vitensenter skal være et knutepunkt for vitensenteraktiviteten i Nord-Norge. Vitensenteret har som overordnet mål å: være et møtested der barn og voksne kan utforske matematikk, naturvitenskap og teknologi gjennom egenaktivitet og aktivitet i fellesskap med andre ha matematikk, naturvitenskap og teknologi med utgangspunkt i nordnorsk natur, næringsliv og forskning som hovedfokus tilby både undervisningsopplegg i skolen og aktiviteter etter skoletid for skoleelever, samt kurs for lærere og studenter være et tilbud til allmennheten med vekt på livslang læring gjennom interaktive aktiviteter samarbeide med høyere utdanningsinstitusjoner i landsdelen, både ved å være en praksisplass for studenter og et laboratorium for didaktisk forskning samarbeide med andre vitensentre og museer i landsdelen, samt delta i nasjonale og internasjonale nettverk gjennom felles prosjekter av ulik slag være et nasjonalt ressurssenter på felter hvor dette er naturlig ut fra næringsliv og natur i landsdelen, eller ut fra andre forhold tilby infrastruktur for andre realfaglige tiltak ha et variert internettilbud som både inneholder aktiviteter som gir relevant informasjon i forkant av et besøk ved Vitensenteret, som legger til rette for oppfølging etter besøk og som kan gjøres hjemme. 3. Vitensenteret og samfunnet Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for matematikk, naturvitenskap og teknologi, hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. Learning - og utviklingsplan for perioden Side 4

4 by doing stimulerer interesse og motivasjon hos folk i alle aldre. Sentralt i vitensenterets mål er også å stimulere til selvstendig tenkning og sikre naturvitenskapelig allmenndannelse. Naturvitenskap og teknologi er en del av vår felles kulturarv. Vitenskapelige teorier, som relativitetsteorien og utviklingslæren, har hatt dyptgripende innvirkning på vårt syn på verden og vår egen plass i den. Nyvinninger, som informasjons- og bioteknologien, har endret arbeidsmåter og levekår, som økte kunnskaper innen naturvitenskap og teknologi har påvirket våre levekår til alle tider. Et vitensenter skal være et sted hvor man tar opp aktuelle og kontroversielle temaer og problemstillinger til diskusjon. Slike aktuelle temaer kan være petroleumsvirksomheten og konsekvensen av denne for de store marine ressursene, hval- og selfangst, bio- og genteknologi med mer. Vitensenteret skal ikke gi de rette svarene, men gi de besøkende kunnskap slik at de får selvtillit til å ta sine egne standpunkt. 3.1 grupper Vitensenteret har i sin første strategiperiode i all hovedsak utviklet et tilbud rettet mot skolen. Tilbud i gjeldende strategiperiode vil imidlertid i større grad utvikles til også å omfatte foreldre/barn-grupper og lærerstudenter. I løpet av perioden skal også Vitensenteret ha opparbeidet et tilbud for hele befolkningen og turister. Vitensenteret vil ha i perioden ha et spesielt fokus på kjønnsperspektivet og arbeide spesielt for å få flere jenter til å velge naturvitenskap og teknologi. 1. Gi et tilbud til barn og unge, både gjennom skolen og på fritida 2. Gi tilbud til studenter, spesielt lærerstudenter, på høgskole og universitet 3. Gi tilbud til lærere 4. Gi et tilbud til voksne og turister Utvikle nye aktiviteter for barn og unge, med et spesielt fokus på jenter Være praksis- og prosjektarena for lærerstudenter Delta i forbindelse med gjennomføringen av didaktiske mastergradsoppgaver Arrangere kurs for lærere og utarbeide opplegg lærere kan bruke i skolen Utarbeide et tilbud for turister spesielt knyttet til nordområdene 4. Bygg og infrastruktur Universitetet i Tromsø eier Planetariet. Det er inngått avtale mellom Universitetet og Vitensenteret som innebærer at Vitensenteret kan disponere lokalene kostnadsfritt. Planetariet består av et matematikk-/naturfagverksted, en foajé til interaktive utstillinger samt en planetariesal. I tillegg benyttes også området rundt Planetariet, som grenser til Arktisk-alpin Botanisk hage og Geologivandringa, til aktivitetene i Vitensenteret. Planetariet dekker ikke de veiledende målene for utstillingsareal (1500m 2 ) slik det er beskrevet i strategien for utvikling av regionale vitensenter. Det foreligger imidlertid planer for utvidelse av Planetariet. Heller ikke når det gjelder personal og driftsbudsjett er Vitensenteret i mål i forhold til strategien for regionale vitensentre. en antyder - og utviklingsplan for perioden Side 5

5 anslagsvis 10 årsverk og et driftsbudsjett på 10 mill. kroner, der midler til utvikling og etablering av nye utstillinger kommer i tillegg. 1. Utnytte mulighetene i Planetariet slik det framstår i dag 2. Gjennomføre utvidelse av Planetariet til et fullverdig vitensenterbygg 3. Øke personalet til 10 årsverk 4. Få etablert et driftsbudsjett som sikrer stabil drift og muliggjør innkjøp av installasjoner. Utarbeide en romplan for nybygget, med et fleksibelt volum, som kan innredes for avdelinger med forskjellig krav til takhøyder og dagslysinnfall Utarbeide en ny plan for finansiering av nybygget med tilhørende installasjoner, samt et driftsbudsjett for hele virksomheten når nybygget er på plass 5. Publikumsrettede aktiviteter ved Vitensenteret Aktiviteten ved Vitensenteret skal i hovedsak bygges opp med tanke på bruk i skolen og må derfor følge de til en hver tid gjeldende læreplanmål. Tilbudet skal øke elevenes og lærernes interesse for matematikk, naturvitenskap og teknologi, og øke skolens kompetanse innen disse fagene. Siden Vitensenteret skal dekke hele landsdelen med sitt tilbud vil internett ha en sentral plass i utviklingen av tilbudet ved Vitensenteret. 5.1 Energi og miljø i nord Nordområdene er blitt et viktig område for energiutvinning. Leting, utvinning, produksjon og transport av olje og gass krever spesielle hensyn i nord, også til miljøovervåking. Det er også viktig å ha en forståelse av hvordan andre energikilder kan utnyttes, ved bruk av bl a vindmøller, vannturbiner, undersjøiske vannmøller og atomkraftverk, samt de miljømessige konsekvenser av disse. 1. Vise hvordan man kan produsere energi på ulike måter 2. Vise de miljømessige konsekvenser av dagens og framtidens energiproduksjon Lage aktiviteter som både viser ulike måter å produsere energi, og som også gir grunnlag for miljørelaterte diskusjoner rundt energiproduksjon i nord Lage aktiviteter som demonstrerer hvordan olje, gass og kull blir til og akkumuleres Bygge opp aktiviteter som viser hvordan olje, gass og kull anvendes i vår hverdag Utvikle aktiviteter som viser nordområdenes sårbarhet overfor miljøgifter og demonstrere hvordan miljøet kan overvåkes ved fjernmåling 5.2 Fiske, fangst og oppdrett Noen av de store utfordringene i nordområdene er knyttet til forvaltning av miljøet og til en best mulig utnyttelse av de store marine biologiske ressursene. Viktige satsingsområder er knyttet til fiskeressurser og fiskeriforvaltning, fiskeri- og havbruksteknologi samt sjømat. - og utviklingsplan for perioden Side 6

6 1. Vise hva som påvirker en fiskebestand i naturen og i oppdrett 2. Vise problemene rundt bestandskontroll og introduksjon av /nyefremmede arter 3. Vise produksjonslinjer knyttet til fiskerinæringen og hvordan ulike redskaper virker Utvikle utstillinger hvor barn og unge kan plassere ut objekter på rett plass, med bl a temaene hvem spiser hvem, hvor bor fisken og hva bruker vi til å fange hvilken fisk Bygge vanntank for demonstrasjon av modeller av ulikt fiskeutstyr Utarbeide et dramaspill for unge knyttet til fiskeriforvaltning Utvikle opplegg knyttet til ulike fiskearters vandringsmønster 5.3 Himmelen over oss Ved å spre kunnskap om stjernehimmelen og fenomener på denne, vil man både inspirere til en større nysgjerrighet om naturen, og gjennom ulike kulturers myter om stjernene, kunne lære om disse kulturene Stjernehimmelen Med sitt tilholdssted i Planetariet ser Nordnorsk vitensenter det som en av sine oppgaver å være et nasjonalt ressurssenter i bruk av planetarium. 1. Være et nasjonalt ressurssenter for planetarieaktivitet i vitensentersammenheng 2. Inspirere barn, unge og voksne til større nysgjerrighet om stjernehimmelen Utarbeide stadig nye undervisningsopplegg knyttet til stjernehimmelen Organisere nasjonale samlinger for vitensentre og museer med planetarium Søke finansiering av nytt AV-utstyr i Planetariesalen Nordlyset Nordlys som fenomen er spesielt relevant for Vitensenteret på grunn av vår beliggenheten i forhold til nordlysovalen og pga forskningsaktiviteten som pågår i byen knyttet til nordlys. 1. Øke interessen for og forståelsen av nordlys som natur- og kulturfenomen 2. Bli blant de ledende i verden på å formidle fenomenet nordlys på Internett Motivere barn, unge og voksne til å observere og fotografere nordlyset Vise fysikken bak elementer av nordlyset gjennom interaktive aktiviteter Utarbeide et fellesprosjekt om interaktivt nordlys med museer og turistnæringa Utarbeide god informasjon om og aktiviteter tilknyttet nordlyset på internett 5.4 Klima og vær Rapporter fra FNs Klimapanel gir betydelig dokumentasjon på klimaendringer på jorden. Utviklingen i blant annet temperatur, havnivå, istykkelse og nedbør vil ha store innvirkninger - og utviklingsplan for perioden Side 7

7 på et sårbart og unikt miljø i nord. I tillegg er utviklingen i nord spesielt viktig siden polområdene er så sentrale i det globale klimasystemet. 1. Gi innsikt i hvordan klimaet har endret seg gjennom historien 2. Vise mulige konsekvenser av klimaendringene for nordområdene Utvikle aktiviteter som illustrerer tidligere klimaendringer Utvikle aktiviteter som demonstrerer havsirkulasjonens betydning for klimaet Utvikle aktiviteter som demonstrerer klimaets innvirkning på nordområdene 5.5. Matematikkverksted Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Faget grip inn i mange vitale samfunnsområder, og solid kompetanse i matematikk er dermed en forutsetning for utviklingen av samfunnet. 1. Øke forståelsen og interessen for matematikk i hele samfunnet 2. Gi barn, unge og voksne en positiv holdning til matematikk Invitere skoleklasser og andre til spennende aktiviteter i matematikkverkstedet Vise hvordan matematikk inngår i dagliglivet Låne ut Den matematiske koffert til skoler i landsdelen og tilby kurs i bruken av disse Vise koblingen mellom matematikk og kunst 5.6 Naturfagrommet Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer, og vår plass i naturen og i universet. Naturvitenskapen er i utvikling, og ny kunnskap innen naturvitenskap og teknologi har stor betydning for samfunnsutvikling og livsmiljø. 1. Øke interessen for naturfagene i hele befolkningen 2. Bidra til å spre kunnskaper om samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn i nordområdene Invitere skoleklasser og andre til spennende aktiviteter i naturfagrommet Gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon i utviklingen av naturfagtilbudet 5.7 Teknologi Teknologi har en sentral plass i samfunns- og hverdagsliv, og er en drivkraft i verdiskapning og samfunnsutvikling. På Vitensenteret skal de besøkende, gjennom tverrfaglig arbeid, kunne designe og lage ulike teknologiske løsninger. - og utviklingsplan for perioden Side 8

8 1. Øke interessen for teknologi gjennom robotteknologi og programmering 2. Øke interessen for teknologi blant jenter 3. Øke forståelsen for teknologiske grunnprinsipper Videreføre aktiviteter spesielt rettet mot jenter, som FIRST Lego League Utarbeide undervisningsopplegg knyttet til Teknologi og design i skolen 6. Nettverksbygging Som regionalt vitensenter for Nord-Norge skal Vitensenteret dekke en lang og spredt befolket landsdel. For å klare dette vil det være nødvendig med samarbeid, både med høgskolene og museer i landsdelen. Næringslivet i landsdelen skal også være en sentral samarbeidspartner. Nasjonalt og internasjonalt skal vi delta i de organisasjoner som vi finner formålstjenlig. 1. Samarbeide med ulike utdannings- og formidlingsinstitusjoner i landsdelen 2. Samarbeide med næringslivet i landsdelen 3. Delta i nettverksarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå Videreutvikle samarbeidet med universitetet, høgskolene og opplevelsessenter i landsdelen Etablere kontakt med relevant næringsliv i landsdelen Være medlem av NAV, NSCF og ECSITE og delta aktivt på deres konferanser 7. Personalpolitikk og HMS Samfunnsutviklingen krever en organisasjon med personale som har vilje og evne til omstilling, og som viser nysgjerrighet og kreativitet i forhold til nye funksjoner og muligheter. Vitensenteret skal oppleves som et sted der det er godt å arbeide. Dette innebærer verdivalg som bidrar til å fremme den enkeltes opplevelse av frihet i arbeidssituasjonen, rettferdighet, forutsigbarhet og likebehandling, fellesskapsfølelse, mulighet for innflytelse samt utviklingsmuligheter i jobben. 1. Personalet skal opplever sin plass i organisasjonen som riktig og tilfredsstillende 2. Arbeidet som utføres skal til enhver tid holder høy standard 3. En jevn kjønnsfordeling i personalgruppa 4. HMS skal være en integrert del av alle aktiviteter Sørge for at personale får opplæring i nye undervisningsmetoder, og tar i bruk ny og relevant teknologi Gjennomføre regelmessige medarbeidersamtaler Arbeide for en rettferdig og konkurransedyktig lønnspolitikk Sørge for en bevissthet rundt HMS-arbeidet - og utviklingsplan for perioden Side 9

9 8. Markedsføring Vitensenterkonseptet er fremdeles nytt for mange. Det er derfor fortsatt nødvendig med en rimelig utstrakt markedsføring, både ovenfor allmennheten, skoler og styrende organ. Vi må i enda større grad henvende oss til media om utviklingen av Nordnorsk vitensenter. Relasjonen til media vil vi fortsatt dyrke, og utvide. 1. Bli synlig som regionalt vitensenter for hele landsdelen Fortsette arbeidet med å utvikle gode nettsider Opprette nyhetsbrev Informere media i hele landsdelen om utviklingen og nye begivenheter på Vitensenteret - og utviklingsplan for perioden Side 10

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING Kunnskapsministerens mål er: Mer motivasjon og positive holdninger Høyere ambisjoner for elevene Bedre kunnskaper og ferdigheter HVORFOR

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT. Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen

EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT. Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen Persson, P. E. Ødegaard, M. Nielsen, S. S. 2009 1 EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT 01.10.2009 Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen 2 Rapport Evaluering

Detaljer

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 2015-2016 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg, og skolens ressurser 2 Utdanningsprogram for

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

De besøkende i 2004 fordeler seg slik på de ulike aktivitetene:

De besøkende i 2004 fordeler seg slik på de ulike aktivitetene: Årsberetning for stiftelsen 2004 Årsberetning 2004 Nordnorsk vitensenter VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Perspektiv på naturvitenskapelig talent og praktisk-musiske fag Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO

STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO Innledning Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er landets største naturhistoriske museum med ansvar for 65 % av landets naturhistoriske samlinger.

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer