De besøkende i 2004 fordeler seg slik på de ulike aktivitetene:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De besøkende i 2004 fordeler seg slik på de ulike aktivitetene:"

Transkript

1 Årsberetning for stiftelsen 2004 Årsberetning 2004 Nordnorsk vitensenter

2 VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over det enkle og komplekse i teknologien. Vitensenteret skal skape forståelse for at matematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnpilarer både i næringsutvikling og kulturliv. Nordnorsk vitensenter skal være et knutepunkt for vitensenteraktiviteten i Nord- Norge. ÅRETS VIRKSOMHET Nordnorsk vitensenter gjennomført en rekke publikumsrettede aktiviteter i Disse spenner fra kurs for lærere og studenter, til eksperimentklubb, stjernehimmel (både i Nordlysplanetariet og i oppblåsbart planetarium), Forskningsdagene (Forskningstorget, Forskningsdagene Nord-Troms og Midt-Troms), energilego (under Forskningsdagene og i etterkant av disse) samt matematisk juleverksted. Nordnorsk vitensenter deltok også på Astronomidagen 5. desember, arrangert i samarbeid med Tromsø museum Universitetsmuseet og Tromsø astronomiforening. Aktivitetene knyttet til stjernehimmel kan deles i to kategorier: Stjernehimmel som er gjennomgang av utvalgte stjernebilder, og Himmelen over oss som er en introduksjon knyttet til et tema som mørketid, planetene og liknende, med en påfølgende gjennomgang på stjernehimmelen. Totalt antall besøkende i 2004 var Dette tallet inkluderer ikke de som var innom vitensenterets stand på Forskningstorget under Forskningsdagene Dette en økning i antall besøkende på cirka 1800 personer eller 185% fra 2003 til De besøkende i 2004 fordeler seg slik på de ulike aktivitetene: Aktivitet Antall besøkende Eksperimentklubb (3 uker) 355 Kurs 66 Praksis 46 Matematikkverksted 394 Energilego 173 Stjernehimmel 1079 Himmelen over oss 715 Totalt antall besøkende 2828 Årsberetning 2004 Nordnorsk vitensenter Side 2

3 13 % 25 % 2 % 2 % Eksperimentklubb Kurs 14 % Praksis Matematikkverksted Energilego 6 % Stjernehimmel Himmelen over oss 38 % Figuren over viser forhodet mellom antall besøkende på de ulike aktivitetene Antall besøkende barnehage småskole mellomtrinn ungdomstrinn videregående lærere studenter barn voksne familie Besøkskategori Figuren over viser hvordan de besøkende fordeler seg på ulike publikumskategorier. Kategoriene barnehage-videregående omfatter aktiviteter organisert gjennom barnehage og skole. Lærerkategorien er deltakere på kurs og informasjonsmøter med ulik aktivitet. Kategorien studenter er studenter fra både høgskole og universitet. Kategorien barn er i all hovedsak deltakelse på eksperimentklubb, mens besøk under åpen dag og Astronomidagen er i kategorien familie. Kategorien voksne er deltakere på kurs for andre vitensentra/museer og aktiviteter rettet mot voksne. Årsberetning 2004 Nordnorsk vitensenter Side 3

4 Antall besøkende Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figuren over viser hvordan antall besøkende fordeler seg på året. Det var ikke besøk i mai på grunn av liten etterspørsel, ferie og planlegging av aktivitet i juni. Det var ikke besøk i juli da Vitensenteret har sommerstengt i denne måneden. Deltakelse på konferanser og møter Representanter fra Nordnorsk vitensenter har i 2004 deltatt på samtlige møter i regi av Nettverket av norske vitensenter (NAV). Nordnorsk vitensenter var ikke representert på den nordiske vitensenterkonferansen NSCF 2004 da denne falt sammen med Forskningsdagene. Vitensenteret valgte å ikke delta på ECSITE konferansen i Representanter fra Vitensenteret deltok på Realfagskonferansen Profilering Nordnorsk vitensenteret engasjerte reklamebyrået RødTråd til å utarbeide logo for Vitensenteret. Resultatet ses på første side. I tillegg ble det laget to ansikter som skal brukes i ulike sammenhenger. Under åpen dag i november ble det avholdt en navnekonkurranse. På bakgrunn av innkomne forslag ble navnene bestemt på styremøtet i desember. Ansikter og navn sees under. Line Lur Viktor Vet Publikasjoner Foruten produksjon av materiell til bruk i Vitensenteret og på Vitensenterets internettsider, har ansatte ved Vitensenteret hatt publikasjoner i ulike tidsskrift (se vedlegg). Årsberetning 2004 Nordnorsk vitensenter Side 4

5 PERSONELL OG ORGANISASJON Styrets medlemmer har i 2004 vært: Tore O. Vorren (styreleder) fra Universitetet i Tromsø Elisabeth H. Bakkelund fra stifterne (første halvdel) Andy Sortland fra Høgskolen i Tromsø Truls Mølmann fra NHO (nestleder) Ivar Odd Størkersen fra Troms fylkeskommune Kjell Lutnes fra samarbeidspartnerne Elisabeth H. Bakkelund gikk ut av styret etter jobbytte. Hennes vara, Eivind Steinholt fungerte som representant ut året. Styret hadde 4 styremøter i 2004, Styret har behandlet saker knyttet til økonomi og infrastruktur (regnskap, budsjett, bygg) og aktivitet (strategiplan og aktiviteter). Rådet består av representanter fra stifterne og hadde ett møte i Følgende stiftere var representert på møtet : Barlindhaug AS Høgskolen i Tromsø NHO Troms NITO Troms avd. Norges Råfisklag NorInnova AS NTL Forening 93 Polarmiljøsenteret AS Tekna avdeling Tromsø (tidligere NIF) Troms Kraft AS Universitetet i Tromsø Arne Eidsmo, NHO, var rådsleder i 2004 og fortsetter i Det var ingen fast ansatte i Nordnorsk vitensenter i Vitensenteret har frikjøpt Anne Bruvold i 100 % stilling fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og hun har i hele 2004 jobbet som faglig leder av Vitensenteret. I tillegg har Tove Marienborg fungert som daglig leder på deltid (20 %), finansiert av samme fakultet. Fra og ut 2004 ble Cathrine Andersen engasjert i full stilling som prosjektmedarbeider. I tillegg var tre lærere engasjert i en prosjektgruppe for å utvikle aktiviteter knyttet til matematikkverkstedet. Til slutt har to guider vært engasjert på timebasis. Årsberetning 2004 Nordnorsk vitensenter Side 5

6 ØKONOMI Aktiviteten ved Nordnorsk vitensenter ble i 2004 i all hovedsak finansiert av midler fra Vitensenterutvalget, Den kulturelle skolesekken og Universitetet i Tromsø. Som i 2003 fikk Nordnorsk vitensenter i 2004 en bevilgning på kr fra Vitensenterutvalget. I bevilgningsbrevet ble det spesielt lagt vekt på de store utfordringene Vitensenteret har når det gjelder videre utvikling. Planene om utvidelse av dagens bygg og framtidig samlokalisering med Tromsø Museum ble påpekt som spesielt viktige strategiske valg. En vesentlig regional finansiering både fra offentlig og privat side ble framhevet, og Vitensenterutvalget ville med sin støtte til en prosjektlederstilling oppfordre til aktivt arbeid med en positiv avklaring av byggeplaner og total økonomi. Vitensenteret valgte i møte å opprette en byggekomité bestående av Tore O. Vorren, Truls Mølmann og Eivind Steinholt (leder), med Tove Marienborg som sekretær for komiteen. Komiteen har hatt flere møter med representanter fra Troms Fylkeskommune og NHO, og vil i begynnelsen av 2005 sende en søknad om midler til nybygg for Nordnorsk vitensenter. Universitetet i Tromsø har deltatt aktivt i prosessen og har bl a dekket utgiftene til utforming av skisser for et nybygg i tilknytning til dagens lokaler. For skoleåret 2003/2004 fikk Vitensenteret to bevilgninger; kr til prosjektet Utvikling av matematikkverkstedet ved Nordnorsk vitensenter og kr til prosjektet Stjernehimmel i planetarium fra Den kulturelle skolesekken. Bevilgningsbrevet kom ikke før i februar 2004 og samtlige midler ble derfor brukt i For midlene til utviklingen av matematikkverkstedet ble det opprettet ei prosjektgruppe bestående av tre lærere ansatt i 20 % stilling, samt vitensenteret faglige leder. Prosjektgruppa utviklet spill og spillrelaterte aktiviteter samt en del undervisningsopplegg som vil bli gjort tilgjengelig over internett (http://nordnorsk.vitensenter.no). I tillegg ble midlene brukt til innkjøp av bøker og matematiske spill, samt til deltakelse for samtlige i prosjektgruppa på sommerkurset til LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen) i august Nordnorsk vitensenter har som målsetning å være ledende i Norge når det gjelder Planetariumsaktiviteter. I juni 2004 gjennomførte derfor faglig leder ved Vitensenteret, som også har vært dette prosjektet leder, et 2,5 dagers kurs for guider på andre vitensentre som en del av nettverkssamarbeidet. Deler av bevilgningen til stjernehimmel i planetarium gikk til å dekke reise- og oppholdsutgiftene for deltakerne. Midlene ble i tillegg brukt til å dekke lønn til prosjektleder samt til oppgradering av Stjernehula og til service på stjerneprojektoren i Planetariet For skoleåret 2004/2005 fikk Vitensenteret en bevilgning på kr fra Den kulturelle skolesekken. Deler av midlene ble brukt til å ansette Cathrine Andersen som prosjektmedarbeider fra og med oktober I tillegg ble det kjøpt inn en modell fra Teknikens hus i Luleå, Reasons for seasons. Modellen, som forklarer midnattssol og mørketid, vil i 2005 være en del av utstillingen Polarnorge 2005 på Tromsø Museum, Universitetsmuseet. Resten av midlene vil bli brukt i løpet av vårsemesteret Universitetet i Tromsø har kjøpt Nordlysplanetariet som ligger på campus i Breivika. Det ble i 2004 inngått en avtale mellom Universitetet i Tromsø og Nordnorsk vitensenter som innebærer at Vitensenteret kan disponere lokalene kostnadsfritt. Denne støtten fra Årsberetning 2004 Nordnorsk vitensenter Side 6

7 Universitetet i Tromsø utgjør årlig kr I 2004 ble det i tillegg inngått avtale med Universitetet i Tromsø om tjenesteyting som utgjør kr per årsverk ved Vitensenteret. Dette dekkes dels av universitetet sentralt og dels av Det matematisknaturvitenskapelige fakultetet. Fakultetet dekker også lønna til daglig leder ved Vitensenteret, som utgjør kr Med støtte fra Troms Kraft AS gikk Nordnorsk vitensenter i 2004 til anskaffelse av et klassesett energilego (elab), som skal utgjøre starten på et samlet energi-kraft tilbud ved Nordnorsk vitensenter. FORTSATT DRIFT OG FREMTIDSUTSIKTER Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatet for år 2004 og Nordnorsk vitensenters langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Stiftelsen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling sett i forhold til den begrensede driften. Nordnorsk vitensenter er under etablering og har så vidt startet med å utvikle virksomheten både faglig og markedsmessig. Det vil være viktig for selskapet framover å satse på egenutviklede prosjekter samtidig som det etableres samarbeid med tilsvarende institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Interessen for et vitensenter i landsdelen er stor. PERSONALFORVALTNING OG MILJØ Nordnorsk vitensenter har en liten stab med godt arbeidsmiljø. Vitensenteret har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Alle i Vitensenterets faste stab, daglig leder, faglig leder og prosjektmedarbeider, er kvinner. Av de fem engasjert på deltid eller timebasis, er to menn. Vitensenterets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Tromsø, 1. mars 2005 i styret for Nordnorsk vitensenter Eivind Steinholt Tore Vorren styreleder Ann-Kristin Edvardsen Kjell M Lutnes Ivar Odd Størkersen Årsberetning 2004 Nordnorsk vitensenter Side 7

8 Vedlegg, Publikasjonsliste Anne Bruvold, Matematikk på soldagen og andre dager, LAMIS rapport Sommerkurs 2004 Anne Bruvold, Lag et solur som virker, Tangenten 4/2004 og Nämnaren 4/2004 Anne Bruvold, Solur skygger som viser tida, Ottar 1/2004 Årsberetning 2004 Nordnorsk vitensenter Side 8

S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER

S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER ÅRSBERETNING FOR 2008 VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over det enkle og komplekse

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret i Trondheim Vitensenteret i Trondheim I 2006 satte Vitensenteret nok en gang publikumrekord med 62.080 besøkende! Dette er 1497 flere enn i -05, som også var et rekordår. Av disse deltok omkring til sammen rundt 5000

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014. Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret

Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014. Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014 Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Innledning I statsbudsjettet for 2015 (St.prop. nr. 1 2014 2015) er

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning Utarbeidet av: Rikke Andersen, National President Silje Willumsen, National Secretary Utarbeidet i henhold til: regnskapslovens 3-3 2014 Virksomhetens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Prosjektet går nå inn i sin avsluttende fase og styringsgruppa er invitert til møte 04.04.2011.

Prosjektet går nå inn i sin avsluttende fase og styringsgruppa er invitert til møte 04.04.2011. Nord-Norsk Hestesenter AS Olsborg 9321 MOEN Prosjektleder Birgit D. Nielsen tlf 918 91578 e-post birgitdn@online.no Rapport april 2011 Utviklingsprosjekt: Initiering og koordinering av bevaring, utvikling,

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/5311 033 28218/09 18.05.2009. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/5311 033 28218/09 18.05.2009. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Bibliotek og kulturhus Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks:

Detaljer

Prosjektperioden er forlenga med 5 måneder i forståelse med bidragsyterne, uten økte tilskudd, slik at prosjektet avsluttes ved utgangen av 2011.

Prosjektperioden er forlenga med 5 måneder i forståelse med bidragsyterne, uten økte tilskudd, slik at prosjektet avsluttes ved utgangen av 2011. Nord-Norsk Hestesenter AS Olsborg 9321 MOEN Prosjektleder Birgit D. Nielsen tlf 918 91578 e-post birgitdn@online.no Sluttrapport desember 2011 Utviklingsprosjekt: Initiering og koordinering av bevaring,

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT. Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen

EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT. Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen Persson, P. E. Ødegaard, M. Nielsen, S. S. 2009 1 EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT 01.10.2009 Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen 2 Rapport Evaluering

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer