SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 15/742

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 15/742"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 15/742 EVALUERING - KJØKKENPROSJEKT Rådmannens innstilling: Ny organisering av kjøkkendrift iverksettes som utprøvd i kjøkkenprosjektet. Oppstart fra og med Saksopplysninger: Kjøkkendrift hadde gjennom noe tid vært i fokus. Kommunestyret vedtok i møte sak 9/11: Innsparing er nødvendig i helse og sosial budsjett Kommunestyret foreslår at det i 2011 spares ytterligere en mill., totalt kr 1,350 mill. på kjøkkendrift på Modumheimen, og at disse midlene overføres direkte til pleie og omsorg. Det må på sikt være et mål at kjøkkenet på Modumheimen skal drives like effektivt som kjøkkenet på Vikersund bo- og dagsenter. Før kommunestyrets vedtak har det vært gjennomført innsparinger knyttet til drift av kjøkken på Modumheimen. Fra kommunestyrets vedtak og fra til sommerferien 2011 ble det gjort et forberedende arbeid i helse- og sosialetaten for å kartlegge mulighetene for innsparinger. Høsten 2011 nedsatte rådmannen en prosjektgrupp med følgende mandat: Kjøkkendrift i helse- og sosialetaten skal organiseres slik at: Bedre ressursutnyttelse, innsparing i forhold til dagens budsjett Gir en fleksibel organisering, mindre sårbar Utvikle fagmiljø og kompetanse Økt kvalitet, fokus på ernæring og trivsel Utviklingspotensialet i kommunen generelt og eksternt i kommunen Det ble gjort en kartlegging av alle enheter som hadde mat/matservering som en del av sin virksomhet. Arbeidsgruppen har besøkt alle steder som er kartlagt og skaffet oversikt over behov/ønsker knyttet opp mot dagens organisering og kartlagt ønsker/behov for framtiden. Konklusjonen etter forprosjektet ble at kjøkkendriften i Modum bør omorganiseres til en modell som har en overordnet leder for kjøkkendrift. Modumheimen og Vikersund bo- og

2 dagsenter må ha en avdelingsleder som er ansvarlig for daglig drift av kjøkkenet med underliggende enheter som skal betjenes. Bemanningen på mottakskjøkkene på Frydenberg og Geithus- bo og dagsenter bemannes likt. Det utarbeides lik turnus for mottakskjøkkene og hvert av produksjonskjøkkenene får ansvar for et mottakskjøkken hver. Innsparingen vil være ca 1 årsverk. Dette årsverket frigjøres for å ansette ansvarlig leder for kjøkkendrift Modum. Gro Jensvoll ble leder for kjøkkenprosjektet fra og med 1/3-13 i tråd med arbeidsgruppas (nedsatt høsten 2011) anbefaling om en felles leder. Kjøkkenprosjektet Målet med omorganiseringen Hovedmål 1. Tydeliggjøre ansvaret for de ulike arbeidsoppgavene bedre enn tidligere. 2. Sikre kompetanse og opplæring på IK-mat. 3. Sikre kompetanse og opplæring på kost/ernæring. 4. Tydeliggjøre budsjettansvar. 5. Tydeliggjøre personalansvaret sikre enhetlig ledelse. Hensikten med kjøkkenprosjektet er å få et godt faglig miljø hvor man er stolte av jobben man gjør og arbeidsplassen! Kjøkkenprosjektet skal se helheten og sørge for riktig ressursfordeling i de ulike avdelingene. Samtidig sikre ernæringsmessig riktig kost for brukere/beboere og tilstrebe like forhold/tilbud til alle som besøker/bor/arbeider i Helse og Sosialetatens ulike virksomheter.

3 Viktigheten av samarbeid mellom alle i kjøkkenprosjektet og ikke minst det tverrfaglige samarbeidet med virksomhetene som den totale kjøkkendriften er en del av er og blir vesentlig! Det ble avholdt informasjonsmøte før oppstart våren 2013 for kjøkkenpersonalet på Modumheimen, VBD, GBD, Frydenberg. Det var 23 deltakere på dette møtet inkludert Helse og sosialsjef og tillitsvalgte hvor organiseringen av Kjøkkenprosjektet ble presentert. Det ble dannet en arbeidsgruppe bestående av: Virksomhetsledere på de stedene som er berørt av omorganiseringen, kjøkkenfaglig ansvarlige på produksjonskjøkkenene, tillitsvalgte i organisasjonene og prosjektleder. Arbeidsgruppa for kjøkkenprosjektet består av: Kari Mette Larsen (Virksomhetsleder Frydenberg), Gerd Hovland (Virksomhetsleder Tun Geithus), Anne Warhuus (Fagforbundet), Jorunn Tandberg (Delta), Anne Grete Bjertnes (Kjøkkenfaglig ansvarlig Modumheimen), May Anita Bergan/Marianne Korsbøen(kjøkkenfaglig ansvarlig VBD), Gro Jensvoll (kjøkkenprosjektleder). Det ble avholdt en «kick off» dag for personalgruppen i juni 2013 hvor det var fokus på å bli kjent på tvers av avdelingene og finne måter å samarbeide på i tillegg til sosialt samvær. Personalet ble delt inn i grupper hvor de skulle fokusere på de områdene som kunne bli en utfordring og hva som ble viktig ved omorganiseringen. Utfordringen til kjøkkenprosjektet er at personalet arbeider på fire forskjellige steder og får derfor ikke den normale kommunikasjon i det daglige arbeidet! Det er avholdt flere felles personalmøter hvor disse temaene/verdiene ble tatt opp og har også startet et «Vi»- prosjekt med tilskudd og veiledning fra NAV Arbeidslivssenter med samme agenda. Ny turnus på alle stedene fra fikk dette resultatet: Kjøkkenet Modumheimen: Frigjorde 31,69 % (14, ,61) som ble flyttet til Frydenberg Kjøkkenet GBD: Frigjorde 1 årsverk (100%) (14,08 %+ 19,70 %+14,08 % + 52,14%) Kjøkkenet VBD: Hadde 26,06% vakant. person i 19,70% GBD flyttet til VBD og brukt i tilrettelagt turnus. Kjøkkenet Frydenberg: Hadde ikke eget kjøkkenpersonell. Det ble brukt 60 % hjelpepleierstilling 5 dager pr uke + at personal fra kjøkkenet på VBD transporterte, serverte og vasket opp etter middag alle dager.

4 60 % stilling som helsefagarbeider fra Frydenberg ble omdisponert inn i kjøkkenprosjektet. Arbeidsgruppa som hadde sett på kjøkkendriften i Helse og Sosial konkluderte med at det var store forskjeller i bemanning og arbeidsoppgaver på de fire kjøkkenene dette prosjektet i første omgang skulle omhandle. Kjøkkenprosjektet er i gang med jobbrotasjon slik at alt personell kan brukes på alle stedene. Det er satt opp plan for gjennomføringen av jobbrotasjon med skjema for avkrysning for alle kjøkkenene. Det å få de fleste igjennom denne jobbrotasjonen har tatt lengre tid enn først planlagt da dette må foregå i tillegg til de daglige arbeidsoppgavene og vi må til enhver tid ha riktig kompetanse på riktig sted. Det å få gjennomført dette vil være med på å kvalitetssikre tjenesten slik at det blir riktig ressursfordeling på alle stedene. Det er nå resultatene av jobbrotasjon og opplæring av personal på tvers av avdelingen begynner å vise seg. Personalet ser nytten av å kunne «ta» med seg erfaringer og måter å jobbe på tvers av avdelingene. Personalet er blitt fleksible og tar utfordringene med å kunne jobbe på et annet kjøkken enn den opprinnelige turnusen tilsier på kort varsel ved sykdom/ferie etc. Det er også opprettet en vikarbank som skal styres av prosjektleder. Det er egen prosedyre på dette. Kjøkkenprosjektet har brukt tid på «å finne sin plass» i systemet der hvert av kjøkkenene tidligere var en del av fire forskjellige Virksomheter (Modumheimen, GBD, VBD, Frydenberg). Det er mange drøftingstemaer som fremstår underveis for å nå målet om mest mulig like tilbud for beboere, besøkende, ansatte i alle avdelingene. Det har tidligere vært lite samarbeid og erfaringsutveksling mellom virksomhetene. Det verserer mange typer praksis i forhold til: tilbud, priser, hva som blir fakturert fra kjøkkenet, personaltiltak, etc og Kjøkkenprosjektet er i gang med å se på disse ulikhetene i samarbeid med de involverte virksomhetene og har hatt et samarbeidsmøte med saksliste som omhandlet disse «praksisene». Kjøkkenprosjektleder vil innkalle til slike møter jevnlig i tråd med et av Kjøkkenprosjektets mål om likt tilbud. Kjøkkendriften skal fortsatt være en del av «sine» virksomheter selv om organiseringen nå har samlet kjøkkendriften med eget ansvarsnummer og tjenesteområde. Kjøkkenprosjektleder ønsker at kjøkkenpersonalet er med og fremstår med positiv holdning i den øvrige virksomhetens arrangementer. Kjøkkenprosjektet og virksomhetene skal samarbeide om beste mulig løsninger for praksis i forhold til endringer og omgjøringer. Kjøkkenpersonalet er fleksible og tar utfordringer og det er 2 kjøkkenassistenter og en vikar som i Kjøkkenprosjektperioden startet med utdanning til fagbrev som institusjonskokk. Alle disse har nok praksis og håper å kunne gå opp til fagprøve i Det startet også en ung gutt i ordinær lærlingeordning som byttet fra et lærlingeløp i hotellbransjen til institusjonskokkfaget. Alle disse tiltakene ser vi på som en flott mulighet for hele kjøkkenprosjektet og et ønske om en virksomhet som er en arena for læring og utvikling! Den første praktiske omgjøringen kjøkkenprosjektet gjorde ved oppstart var å omdisponere varebilen som var leaset på Vikersund bo og dagsenter med formål om

5 frakting av mat fra VBD til Frydenberg mottakskjøkken over til kjøkkenprosjektet. Bilen er nå stasjonert ved hoved-kjøkkenet på Modumheimen og blir brukt av kjøkkenpersonalet til utkjøring av i hovedsak varmmat til mottakskjøkkenene på GBD og Frydenberg. Tørrmat, meierivarer og grønnsaker kommer direkte til mottakskjøkkene med bestillingsrutiner via produksjonskjøkkenene. Disse vareleveransene direkte til mottakskjøkkenene er en stor besparelse i forhold til tunge løft og ompakkinger på produksjonskjøkkenene. Kjøkkenprosjektet samlet all produksjon til mottakskjøkkenene fra kjøkkenet på Modumheimen slik at transport og logistikk ble mer rasjonelt og besparelse i bruk av bil og personell. Kjøkkenprosjektet samarbeider med ulike aktører i systemet og ser på dette tverrfaglige samarbeidet som helt nødvendig for å få til gode løsninger! Det nyeste samarbeidet er «Hverdags rehabiliteringsprosjektet» på Geithus bo og dagsenter hvor representant fra kjøkkenet er med i arbeidsgruppa. Det er viktig at kjøkkentjenesten er med i planer og fremtidig prosjekter som har med kjøkkendrift å gjøre. Vurdering: Den måten kjøkkentjenesten har vært organisert på i prosjektperioden har gjort sitt til at kvaliteten på tjenesten hele tiden blir evaluert ved at personalet roterer mellom avdelingene og møtes til felles personalmøter. Det blir utvekslet læring og erfaringer på tvers av avdelingene og man ser hele tiden nye spennende temaer å dele når man etter hvert blir tryggere og bedre kjent. Denne erfaringsutvekslingen har også trigget ønsket om å lære mer for enkelte av personalet slik at de nå har gjort alvor av å starte på «drømmen» om fagbrev, som også styrker målet om å sikre beboere/brukere ernæringsmessig riktig kost. Temaene dietter og ernæring skal være fokusområdene i internopplæring for personalet. Personalet ser helheten tenke utover sin «lille» avdeling slik at målet om riktig ressursfordeling blir lettere å nå. Dette er også noe personalet trekker frem ved evaluering av prosjektet. Kjøkkenprosjektet ser også at det er god økonomi i at personalet er fleksible og at ressurser kan omdisponeres på kort varsel ved sykdom og andre utfordringer. Mottakskjøkkenene har bare en person på jobb hver dag og er sårbare ved sykdom eller andre hendelser. Vikarene som jobber innen kjøkkendrift kan jobbe i alle avdelingene og det gjør at de har flere muligheter og at flinke vikarer beholdes. Det jobbes tverrfaglig slik at brukerne skal oppleve likt tilbud i de ulike virksomhetene. Kjøkkenprosjektet jobber godt med måloppnåelsen og ser for seg at denne organiseringen bør bli en varig endring. Ved varig endring i organiseringen etter denne modellen vil det innebære permanente omgjøringer i stillinger og eventuelle utlysninger.

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Opprettelse av servicetorg

Opprettelse av servicetorg Fosen Kommunerevisjon Roan kommune Forvaltningsrevisjon 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING/BAKGRUNN... 2 2 PROBLEMSTILLING... 2 3 VURDERINGSKRITERIER... 2 3.1 BAKGRUNN FOR VALG AV VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø MODELLKOMMUNEFORSØK HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø Av Linda Pedersen 1 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 EN FØR-BESKRIVELSE... 4 Slik var det - en oppsummering av forutsetningene...

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 1 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. SAMMENDRAG... 3 3. KJERNEOPPGAVER... 4 4. ORGANISERING... 4 5. INFORMASJON OG BRUKERMEDVIRKNING... 6 6. STYRINGSSIGNALER/RAMMEBETINGELSER... 7 7.

Detaljer

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2 SØNDRE LAND KOMMUNE Tjenesteområde helse og omsorg Prosjektrapport Klart vi kan Delrapport 2 UTREDNING HANDLINGSPROGRAM 2008: BEHOLDE OG REKRUTTERE PERSONELL UTREDE ØKT GRUNNBEMANNING Rapport fra arbeidsgruppa

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO Sluttrapport Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO 1 Innhold 1. Innledning 2. Bakgrunn for prosjektet 3. Oppdragsgiver og organisering 3.1 Mandat for arbeidsgruppen

Detaljer

Rapport Nærværsprosjektet

Rapport Nærværsprosjektet 2010 Rapport Nærværsprosjektet Foto: O.G.Skjemstad Oppsummering og evaluering av prosjektperioden 14.06 31.12.2010 Eva Heggstad Aas Prosjektleder 1 15. Desember 2010 1 Innhold 2 SAMMENDRAG... 3 3 GJENNOMFØRING

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer