Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen"

Transkript

1 Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen Rolf Barlindhaug og Siri Nørve, Norges byggforskningsinstitutt Paper til forskersamling i Trondheim juni NFRs byutviklingsprogram. Foreløpig utkast. Må ikke siteres eller spres uten forfatternes samtykke. Problemstillinger og metode I følge opprinnelig søknad vil vi i prosjektet ta sikte på å forklare dynamikken i utviklingen av det totale boligtilbudet i Osloregionen over tid. 1. Vi vil fokusere på nyproduksjon som fortetting, nybygging i større skala og transformasjon av næringsbygg til boliger. 2. Vi vil vise hva som har skjedd mht byutvikling og stedsdannelser det siste tiåret, forklare hvordan investeringsbeslutningene har framkommet, samt studere dynamikken mellom grunneiere/bygningseiere, investorer, eiendomsutviklere og offentlige myndigheter. 3. På grunnlag av den økte forståelsen av disse prosessene vil vi diskutere det offentliges muligheter for å påvirke boligbyggings omfang, karakter og romlig fordeling og hvordan slike drivkrefter kan utnyttes i praktisk boligplanlegging. Vi tar utgangspunkt i teorier og kunnskap om hvordan boligmarkedet fungerer i områder med arealknapphet og om prosessene knyttet til transformasjon av næringsbygg til boliger. Sentralt her er teorier for prisdannelse i pressområder, hedoniske prianalyser og sosial konstruksjon av steder. Dette settes i sammenheng med studier knyttet til forklaringer av hvorfor boligbyggingen i Osloregionen har vært relativt lav på 1990-tallet og hva som ligger bak enkeltaktørers investeringsbeslutninger. Vi spør om forholdet mellom boligtilbudet i Oslo og i omegnskommunene er blitt endret i tiårsperioden og om hvordan boligproduksjonen har utviklet seg i relasjon til foreliggende offentlige planer. Prosjektet tar utgangspunkt i at Oslo som andre storbyer omstruktureres. Næringslivet er i omdanning og en rekke teoriretninger ser på lokaliseringsbeslutninger (Bowitz m.fl, 2002). Omstruktureringen av næringslivet har økt boligetterspørselen i Oslo og omengskommunene. Likevel bygges det lite i Oslo sammenlignet med flere av Akershuskommunene slik offentlig statistikk framstiller det. Til forskjell fra tidligere utbyggingsperioder er kommunene mer passive i utbyggingspolitikken og de urbane transformasjonsprosessene er i mindre grad offentlig styrt. Markedsforhold og private initiativ er i økende grad blitt styrende for hva slags boliger som tilbys og hvor. Det offentlige kan legge overordnede planer, men disse må fylles av private 1

2 aktører. Det er de private aktørenes strategier som legger føringer for hva som bygges og hvor. I dette prosjektet velger vi å se utviklingen som et resultat av ulike nettverk- og partnerskapssamarbeid mellom ulike private og offentlige aktører i et governanceperspektiv. Vi skal studere samspillet mellom private aktørers strategier og offentlig policy og planlegging. Status i prosjektet Så langt i prosjektet har vi startet analysen av data over boligbyggingen i Oslo fra Noen smakebiter fra denne analysen vil bli presentert senere i notatet. Data over nybygde boliger inneholder ikke nye boliger som er framkommet gjennom for eksempel bruksendringer av bygg fra næring til bolig eller nye boliger innredet på loft i eksisterende bygårder. Gjennom et samarbeid med Plan og bygningsetaten i Oslo forsøker vi å finne hensiktsmessige metoder for å produsere denne typen statistikk for perioden , slik at denne kan sammenholdes med offisiell byggearealstatistikk. Samlet vil dette gi et riktigere bilde av nybyggingen i Oslo og vi stiller så langt i prosjektet et stort spørsmålstegn ved antakelsen om at boligbyggingen i Oslo har vært spesiell lav sammenlignet med de andre storbyene i Norge og landet forøvrig. Vi vil i denne sammenhengen se på veksten i boligmassen mellom Folke- og boligtellingene i 1990 og 2001 og sammenligne denne med den registrerte nybyggingen i perioden. For Oslo som helhet har det vært en negativ avgang av boliger på omkring 8000 i perioden. Dette betyr at vi i tillegg til den registrerte nybyggingen av boliger har fått en tilvekst i boligmassen på 8000 fra den eksisterende boligmassen. Noe av dette kan være transformasjonsprosjekter og innredninger av loftsleiligheter. Case-studiene vil bli satt i gang høsten 2003, så her har vi lite nytt å bidra med. Vi har arbeidet en del med grunnlaget for valg av case og med begrepsavklaringer. Begreper som sted og node vil drøftes og gis konkrete innhold. Skal casene ta utgangspunkt i et avgrenset geografisk område, et område med en overbyggende reguleringsplan (hele Nydalen), i en bestemt utbyggers prosjekt (for eks. Badebakken i Nydalen/Bjølsen) eller i et avgrenset transformasjonsområde der flere utbyggere kan være innblandet, men der de geografiske grensene bestemmes av grensene for tidligere næringsaktivitet (eks Pilestredet Park fra helse til bolig). Hvis vi velger et fortettingsområde i en ytre bydel der småhusplanen gjelder hvor stort geografisk område skal vi studere? Det er jo effekten av mange slike fortettingsprosjekter som gir bydelen eller området en endret profil og et nytt innhold. Sentrale trekk ved boligmarkedet i Oslo-regionen Monosentrisk teori for forklaring av prisdannelsen Den monosentriske teorien for hvordan byer vokser har stått sentralt i mange år (Alonso (1964), Mills (1967), Muth (1969). Innbyggerene reiser til et sentrum (Central Buisiness 2

3 District CBD) hvor de har arbeide og bor i ulike avstander fra dette senteret. Jo lenger fra senteret de bor, jo høyere blir reisekostnadene. Forenklet kan en si at inntekten minus reisekostnader kan brukes til boligtjenester og andre goder. For å kompensere for reisekostnader synker tomteprisene og dermed også boligprisene eller leien, som et uttrykk for prisen på boligtjenestene, med avstanden til sentrum. Den monosentriske teorien tilsier at avstanden til byens ytterkant øker når befolkningen øker, når inntekten øker, når enhetsprisen for reiser avtar og når landavkastningen til alternative formål, oftest avkastning til jorbruksareal i ytterkanten, går ned (Wheaton, 1974). Inntektsvekst fører til økt boligetterspørsel og dermed press på arealer i ytterkanten. Forbedret reiseteknologi gjør det rimeligere å bo i ytterkanten og byen vokser, mens en reduksjon i avkastningen i jordbruket lettere frigjør slike eiendommer til boligformål, gjennom lavere tomtepriser for disse. Dagens boligtilbud kan forenklet beskrives som ringer rundt et senter. I randsonen vil prisene være lik hva det koster å bygge nytt, forutsatt et fungerende tomtemarked der tomteprisen bestemmes av tomtens alternative anvendelse for eksempel til jordbruk. Innerst vil prisen reflektere sparte reisekostnader fra randsonen til det innerste området. - Jo lenger utover disse ringene går før en kommer til et balansert marked, der pris bestemmes av produksjonskostnader, jo dyrere vil det være sentralt - Jo høyere inntekter i den eksisterende befolkningen, jo høyere blir reisekostnadene og jo høyere blir de sentrale prisene. Prisene ytterst blir upåvirket av dette. - Inntektsvekst fører til økt bygging. Dersom ringen er full, må en legge på en ring, noe som igjen øker reisekostnader og prisene sentralt. - Økt befolkningsvekst i regionen vil føre til mer bygging i randsonen og dermed økte priser sentralt, jmf. at storbyer i Europa har langt høyere priser enn Oslo. Dette resonnementet gjelder når all boligbygging skjer perifert, fordi det er fullt lenger inn. Fortetting, transformasjon m.m. gjør at det likevel bygges mye nytt, også sentralt. På den måten kan en stoppe eller utsette prosessen med å legge til nye ringer ytterst. Flyttingen til hovedstadsområdet er så stor at det bygges både sentralt og perifert. Prisene stiger, men mindre enn om det bare hadde blitt bygget perifert. I perioder med høye boligpriser, kan derfor en sentral tomt som kan utvikles eller transformeres til boliger gi høy avkastning. Det samme gjelder tomter med reguleringsrisiko i attraktive fortettingsområder. Hedoniske prisanalyser Den monosentriske teorien gir bare en del av forklaringen på prisdannelsen i et byområde. Med utgangspunkt i et geografisk mønster over variasjoner i prisnivå, kan hedoniske prisanalyser som verdsetter egenskaper ved boligen og omgivelsene blant annet bidra til å forklare prisvariasjoner innen et bestemt geografisk område. Når mange egenskaper som har positiv effekt på en boligs pris hoper seg innenfor et avgrenset område, vil området kunne framstå som en øy med et relativt høyt gjennomgående prisnivå. Et bilfritt område med 3

4 trygge lekeområder for barn, park i nærheten, omfattende kultur- og restauranttilbud, flere offentlige kontorer og privat service vil kunne trekke opp prisen. I tillegg til å forklare prisvariasjoner med reisekostnader og variasjoner i fysiske strukturer, vil befolkningenes sammensetning i området kunne ha betydning. For det første ser det ut til å være et klart øst-vest skille i Oslo og det nære omlandet. Områder i med lik fysisk struktur og like reisekostnader inn til sentrum synes å ha svært ulike priser men samtidig forskjeller i befolkningssammensetning, spesielt etter inntekt. Vi vil forsøke å gå nærmere inn i denne diskusjonen og knytte an til begreper som stedsidentitet og sosiale nettverk. Bowitz m.fl (2002) gjennomgår sentrale lokaliseringsteorier fra feltet næringsutvikling og økonomi. Teoriene handler derfor hovedsakelig om hvor ulike deler av næringslivet velger å etablere seg geografisk i byen. Noen av teoribidragene ser på fordelene av samlokalisering, for eksempel å etablere et optimalt forhold mellom bedrift, kunde og leverandører. Innenfor denne tradisjonen forklarer noen av tilnærmingene samlokalisering ut fra fordeler av sosiale nettverk mellom bedriftene. Slik samlokalisering kan like gjerne skje som knoppskytinger innenfor bygrensen, ofte gjennom transformasjon, som gjennom jevn spredning rundt et bysenter. Årsaken til mer spredt etablering kan være at kø- og arealkostnadene ved å etablere seg i sentrum er blitt for store. Etterspørrere etter bolig vil kunne tenke motsatt. Å flytte inn til sentrum innebærer sparte reisekostnader, der køkostnader er en del av disse. Skal fordelene ved samlokalisering utnyttes på et nytt sted vil hver enkelt aktør være avhengig at andre etablerer seg der. Dette gir opphav til ulike vurderinger omkring det å være den første som tar sjansen på å etablere seg. I transformasjon av større områder til bolig, der utbyggingen er for stor for enkeltutbyggere, vil det oppstå lignende vurderinger. Samtidig må vi drøfte i hvilken grad framveksten av nye næringsområder i neste omgang gjør tilliggende utbyggingsmuligheter for boliger mer attraktive, jmf. drøftingen over der det rundt en næringsutvikling også kommer etableringer som bidrar positivt i prisdannelsen på boliger. De første utbyggerne som etablerer seg i et slikt område vil antakelig stå overfor lavere tomtekostnader enn de som kjøper seg byggegrunn etter at den første utbyggeren har startet. Slike spillsituasjoner kan være forklaringen på at noen områder ikke har blitt utbygd. Vi vil vurdere om et av casene skal omhandle vellykkede løsninger på slike problemstillinger. Denne begrepsdrøftingen håper vi vil være til nytte når vi skal vurdere utbyggere og investorers investeringsbeslutninger i boligbygging eventuelt kombinert med annen utbygging. Våre foreløpige hypoteser går i følgende retning: Sosial konstruksjon et supplement til lokaliserings og prisdanningsanalyser. Ved fortetting i eksisterende småhusområder tilpasser utbyggeren seg eksisterende strukturer og reklamerer med det som er. Det som er, er ikke bare en fysisk utbygging og en romlig struktur, men også områder som det i manges oppfatning, er knyttet en mening eller oppfatning til. Det kan være områder som er homogene, i den forstand at det eksiterer en 4

5 relativ ensartet oppfating om stedet. Og det kan være steder der oppfatningen er mer variert, vi kan si at det eksiterer ulike versjoner av stedet (Røe, Eidheim og Smidt 2002). Ser vi på områder der det foreligger en relativ ensartet oppfating om, vil salgsprisen på de ferdige boligene være gitt på forhånd og fortjenesten ligger i smarte tomtekjøp der en har sett et utviklingspotensiale som få andre har vært klar over. Resultatet kan enten bli mer av det samme, utbyggeren legger seg på det eksisterende preget som har en sikker etterspørsel. Men avhenging av rammevilkår, som regulering, kan også området innby til en annen type utbygging (som er uønsket i området ) som bidrar til å transformere området og på sikt endre stedets (fysiske struktur) omdømme. For den enkelte utbygger spiller ikke dette noen rolle. Men dette kan påsikt ha betydning for stedet og den sosiale konstruksjonen av stedet. I større feltutbygginger i byens randsone eller i Akershuskommunene vil tankegangen også kunne være mer av det samme. En kopierer tildels lignende feltutbygginger og tilbyr boliger til en forventet befolkningsvekst. I Oslos vestlige bydeler har en sett at Småhusplanen har åpnet opp for nye utbyggingsformer som påsikt ville transformerer det fysiske utrykket. Men om denne utbyggingsformen vil endre den sosiale konstruksjonen, meninger knyttet tilstedene, er ikke like sikkert. Det kan være at den sosiale konstruksjonen ombygges, men at deler av det sosiale innholdet knyttet til stedene består ( her tenker vi evt. å trekke på Bourdiues feltteori) I områder i indre by, gjerne såkalte transformasjonsområder, vil det kunne herske en annen type logikk. Her eksisterer det knapt noen identitet (jmf studien av Sandvika, Røe, Eidheim og Smidt 2002) og denne må skapes underveis. En må bygge opp en ny image som selger ( øke stedets institusjonelle kapasitet ). Et samarbeid med offentlige myndigheter og annen privat kapital kan gjennom utviklingen tilføre steder slike verdier. Dette skjer ikke bare gjennom å skape et fysisk uttrykk, men gjennom de diskurser som finner sted i plan- og utviklingsprosessen (Healey 1997). Det skapes nye steder som rammer for de ulike prosjekter. Utbyggerne etterstreber f.eks å fylle området med egenskaper som øker salgsprisen, for å tiltrekker seg mennesker i høyinntektsgrupper. Dette ville i seg selv kunne innebære høye salgspriser. I våre casestudier vil vi søke å avdekke ulike utbyggerstrategier, i hvilke grad de selger etablerte verdier og hvordan de går framfor å tilføre sine prosjekter nye verdier. Utbyggere møter offentlige planer Utbyggerinteressene møter i sine konkrete prosesser et offentlig planleggingssystem som har lagt føringer for hvordan en ønsker at byen skal utvikle seg. Røsnes (200?) skiller mellom planlegging i tre hovedtyper av geografisk-administrative kontekster. For det første planlegging rettet mot arealbruk i ubebygde områder, for det andre tradisjonell regional planlegging rettet mot funksjonsdeling, avgrensning mellom bebygde områder på overordnet nivå og til sist byplanlegging. Byplanlegging er rettet mot styring av arealbruksendringer, lokalisering av (by)funksjoner, infrastrukturutvikling og arkitektonisk formgivning innenfor 5

6 bebygde områder. I prosjektet vil vi gjennomgå kommunale planer på 1990-tallet og andre føringer som har lagt til grunn for boligbyggingen, for eks. småhusplanen i ytre by. Boligpriser, nybygging og vekst i boligmassen Figur 1. Boligprisnivå i Akershuskommuner i prosent av Oslo (100%). Boligpriser

7 Figur 2. Boligprisnivå i prosent av nivået i bydel Bygdøy-Frogner. Priser i perioden Utbyggere og investorer kan dels ta denne prisstrukturen som gitt, men utbyggingsinteressene kan også aktivt bidra til å endre et mindre områdes attraktivitet. For en utbygger som skal selge boliger i dette området, vil fortjenesten på områdeutviklingen kunne være svært stor. På bydelsnivå vil ikke endringer i slike områders attraktivitet nødvendigvis slå merkbart ut i boligprisene. Dette nødvendiggjør analyser på et mer detaljert plan enn bydel. Nedenfor vises to figurer der vi har satt registrert boligbygging i perioden i forhold til gjennomsnittlig boligmasse i områdene basert på Folke- og boligtellingene i 1990 og

8 Figur 3. Boligbygging pr. år i perioden i promille av gjennomsnittlig boligmasse i kommunen 1990 og Oslo og Akershuskommuner 1. 1 Kartet kan lages slik at vi plukker ut nye kommuner i Drammenskoridoren og i Mossekorridoren i tillegg. 8

9 Figur 4. Boligbygging pr. år i perioden i promille av gjennomsnittlig boligmasse i bydelen 1990 og Bydeler i Oslo. Før vi kommenterer byggetallene nærmere vil vi gjennom en nærmere analyse av folketellingsdata sette spørsmålstegn ved om boligbyggingen i Oslo har vært så lav som antatt. 9

10 3,0 2,5 2,0 1,5 Oslo Bergen Trondheim Stavanger 1,0 0,5 0, Figur 5. Forholdet mellom befolkningstilvekst i aldersgruppen 20+ og nybygging av boliger Oslo kommer dårlig ut på 1990-tallet ved at befolkningsveksten har vært stor i forhold til nybyggingen. Som vist i figur 3 var den også lav i Oslo sammenlignet med omlandskommunene når boligbyggingen ble sett i forhold til eksisterende boligmasse FOB Netto tilvekst Nybygging Avgang Oslo Akershus Figur 6. Forholdet mellom nybygging, tilvekst i boligmassen og avgang i Oslo og i Akershus. Mens boligmassen i Oslo vokste med over boliger, ble det bygget bare boliger i perioden i følge SSBs byggearealstatistikk. Som nevnt har det vært en negativ avgang, dvs. en tilvekst fra den eksisterende boligmassen på nær boliger. I mindre omfang finner vi det samme mønsteret i Akershuskommunene. 10

11 ,5 Fob90-01 Netto tilvekst ,2 Befolkningsvekst år 1,1 1,7 0 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Figur 7. Forholdet mellom befolkningstilvekst i aldersgruppen 20+ og tilvekst i boligmassen Når vi bruker tilvekst i boligmassen i stedet for nybygging kommer nå Oslo bedre ut enn Stavanger, mens Bergen og Trondheim forsatt ligger best an i å bygge for en voksende befolkning. Selv om veksten i boligmassen har vært stor både gjennom tilvekst fra den eksisterende boligmassen og nybyggingen, har likevel boligprisene i Oslo steget mer enn i alle andre områder av landet. Lønnsomheten i boligbyggingen har derfor ikke blitt påvirket av den sterke tilveksten fra den eksisterende boligmassen. En vanlig antakelse er at dersom tilbudet av nye boliger er lavt vil dette i seg selv gi en kraftig økning i boligprisene. Ho og Ganesan (1998) finner imidlertid i en studie av Hong Kong at det er de fundamentale demografiske og økonomiske faktorene som befolkningsendringer og permanent inntekt som hovedsakelig bestemmer utviklingen i boligprisene og at tilbud av areal for boligbygging hadde en signifikant, men ubetydelig virkning. For Oslo betyr dette at den kraftige boligprisutviklingen de siste årene er forenlig både med høy og lav boligbygging. Etterspørselspresset gjennom arbeidsplassetableringer, økt antall studenter og et generelt flyttepress mot Oslo i de yngste aldersgruppene, har ikke blitt dempet gjennom boligtilveksten. Så hvorfor har ikke boligbyggingen vært enda større? Eller er det riktigere å si at når byen vokser raskere enn andre tettsteder, må gjennomsnittsprisene stige mer enn i andre områder. Gir dette seg utslag i høyere tomtepriser som tilkommer grunneiere og presser lønnsomheten i byggenæringen? Barlindhaug (2001) angir følgende årsaker til at boligbyggingen ser ut til å ha vært og er lav i noen av Oslo-Akershus regionens delområder: 11

12 1. Markedsprisene er eller har ikke vært høye nok for at nybygging lønner seg 2. Kapasiteten i byggenæringen er sprengt og byggekostnadene blir for høye for byggherrer 3. Arealsituasjonen, spesielt i byområdene, er kompleks, noe som fører til tidkrevende planlegging og offentlig saksbehandling 4. Kommunene har en oppfatning om at boligbygging belaster kommunale budsjetter og er derfor tilbakeholdne med aktiv tilrettelegging 5. Organiseringen av boligproduksjonen har endret seg siden slutten av 1980-tallet Alle faktorene synes å ha betydning, men med ulik vekt i ulike områder av Oslo-regionen. Vi gjennomførte en intervjuundersøkelse av et utvalg utbyggere i Oslo-regionen i 2002 (Barlindhaug, 2002). Utbyggerne mente prisnivået var for lavt i de østlige og sydlige delene av Oslo. Flere holdt seg derfor unna disse områdene. I områder eller kommuner uten knapphet på areal vil en etterspørselsøkning føre til boligbygging og ikke nødvendigvis gi utslag i prisene. Dette kan observeres i Gardemoenområdet, der flyplassetableringen har ført til økt etterspørsel etter boliger i nærheten og økt bygging. Dette har kommunene vært forberedt på og lagt til rette for. Utbyggerne rapporterte om høy aktivitet rundt Gardermoen, men at det er vanskelige områder. En tåler ikke utbyggingsavtaler i særlig omfang, noen nye felter hadde salgsproblemer, og enkelte utbyggere meldte at de hadde tapt småhusmarkedet til lokale byggmestere. I andre Akershuskommuner der det ikke er sammenheng mellom boligtilveksten og prisnivået kan forklaringene være at en ikke ønsker en så stor vekst som etterspørselen legger opp til. Dels kan det være uttrykk for at kommunen er utbygd, dels kan det skyldes belastning på kommuneøkonomien og en uønsket alderssammensetning, der mottrekket har vært bruken av utbyggingsavtaler eller utbyggingsavgifter. Utbyggerne hadde tro på at kravene i utbyggingsavtaler mer å mer kom til å påvirke tomteprisen, men de fleste erfaringene de satt med gikk på tilfeller der kommunene hadde kommet med krav etter at tomta var kjøpt slik at lønnsomheten i prosjektene ble truet. Prisen på den ferdige boligen var jo allerede satt i markedet, slik at en ytterligere overveltning på kjøper ikke var mulig. Utbyggerne ønsket større forutsigbarhet. Reguleringsprosessen var tidkrevende, men utbyggerne har nå store tomtebanker med tomter i ulike faser av prosessen. Byggesaksbehandlingen tar kortere tid og er ikke lenger noen flaskehals. Noen områder der myndighetene ønsker boligbygging er ikke så attraktive, men de som sitter med ferdig regulerte tomter bygger dem ut. De siste årene har byggekostnadene økt svært kraftig, mest fordi kapasitetsgrensen er nådd. En må betale mer for den arbeidskraften en har, samtidig som ny arbeidskraft er langt mindre produktiv. Sammen med usikkerheten omkring prisutviklingen på boligmarkedet framover er dette noe som vil true lønnsomheten i nye prosjekter og som kan føre til mindre aktivitet enn det kommuneplanene legger opp til. Innen Oslo varierer prisene svært mye. På Søndre Nordstrand ligger prisene noe over halvparten av nivået på Bygdøy-Frogner som de siste årene har fått et ekstra oppsving etter at flystøyen fra Fornebu forsvant. Er det opplagt at utbyggerinteressene vil søke å bygge der 12

13 prisnivået er høyest? Eller vil det være prisstrukturen i tomtemarkedet og reguleringsbestemmelsene som legger føringer for hvor lønnsomheten er størst. Er det slik at tomteprisene på Søndre Nordstrand har vært lave, og at tomtekostnadene pluss normale byggekostnader, til tross for lave salgspriser, likevel har gitt utbyggerne fortjeneste? Er det høye prisnivået et uttrykk for at området er fullt og at en eventuell fortetting eller transformasjon i slike områder under alle omstendigheter vil utgjøre et lite volum og kreve en lang planprosess? Bygging i randsonen eller transformasjon? I et fysisk byutviklingsperspektiv har Oslo, som andre europeiske storbyer, opplevd en kraftig omstrukturering av næringslivet. Industriarbeidsplasser er flyttet ut av byen eller lagt ned, mens servicesektoren ekspanderer kraftig. Nye produksjonsbedrifter legges like gjerne i Oslos ytterområder eller i nabokommunene. Byer som ligger innenfor regionens bolig- og arbeidsmarked ser seg selv i større grad som en del av et større bolig- og arbeidsmarked, og utviklingen i flere av disse byene skjer i relasjon til utviklingen i hovedstaden. I stedet for en kvantitativ byutvikling basert på stadig ekspansjon og et voksende arealbehov, skjer utviklingen nå også gjennom kvalitativ forandring av den eksisterende by, framfor alt i city og citynære områder (Statens Byggeforskningsinstitut, 2001). Transformasjon av sentralt beliggende områder er en konsekvens av at samfunnsutviklingen gjør gamle industrieiendommer lite brukelige til industriformål og at eiendomsmasse og grunn blir frigitt til nye formål. Nedlagte industriområder sentralt i byen gir store muligheter for utviklingen av bysamfunnet, både når det gjelder boligbygging og for forretningsmessig virksomhet knyttet til disse transformasjonene. Hva er det som påvirker lønnsomheten i transformasjonsprosjekter? - Når nabokommunene av ulike grunner bremser boligbyggingen, vil prisnivået i Oslo stige og øke lønnsomheten ved transformasjon sammenlignet med alternativ bruk av areal og bygningsmasse. - Dårlig veikapasitet og dårlig kollektivutbygging i regionen vil øke reisekostnadene og forsterke prisforskjeller mellom sentrum og randsone, som igjen vil bedre lønnsomheten i transformasjonsprosjekter. - Opprettholdelse av markagrensen vil virke begrensende på annet boligtilbud og øke lønnsomheten i transformasjonsprosjekter. - Opprettelsen av nye arbeidsplasser i regionen øker etterspørselen etter boliger bygges det i randsonen så øker reisekostnadene og prisene sentralt og dermed transformasjonslønnsomheten. - Dersom preferansene endres i retning av å bo sentralt (urban trend) vil flere etterspørre en sentralt beliggende bolig og prisene ville øke relativt til randsonen. For de som kun vurderer reisekostnader og boligpriser, vil dette trekke i retning av å kjøpe bolig perifert i stedet for sentralt. Med et gitt antall hushold i en gitt boligmasse vil en vridning av preferansene mot urbane verdier antakelig ha liten priseffekt men føre 13

14 til en sterkere konsentrasjon av folk med urbane preferanser sentralt, mens de som ikke verdsetter dette i samme grad trekker ut av byens sentrum. Effekten på lønnsomheten ved transformasjonsprosjekter vil være avhengig av sammenhengen mellom urbane preferanser og betalingsvilje for bolig. Betalingsviljen er igjen en funksjon av inntekt og preferansen mellom bolig og andre goder. På den annen side er det flere faktorer som trekker ned lønnsomheten: - Det er mer kostbart å bygge nye høyhus i sentrumsområder enn mindre boliger i periferien - Det er kostbart å bygge om eksisterende bygg, samtidig som de ofte blir uhensiktsmessige; parkering i annet bygg og ofte uten balkong Begge disse forholdene presser ned tomteprisen på transformasjonsområder og gjør alternativ bruk av bygninger og området mer lønnsom. I den videre analysen av transformasjonsprosjekter må vi skille mellom transformasjon av områder og transformasjon av bygg. Mange av de nye boligene i transformasjonsområder kan bestå av helt nye bygg (som telles med i SSBs byggearealstatistikk). Er det mulig å inndele byggingen i felt, fortetting og transformasjon? I prosjektet ønsker vi å inndele boligbyggingen i feltutbygging, fortetting og transformasjon. Dette synes vanskeligere enn vi hadde tenkt. For det første er begrepsbruken uklar. Med transformasjon til bolig eller byomforming forsto vi i utgangspunktet boligbygging på arealer som tidligere var regulert til andre formål enn boliger. Straks kommer vi imidlertid inn på grensetilfeller. Et område kan ha vært regulert til boliger, næring og evt. andre formål. Når noen av næringsbyggene bygges om til boliger, vil ikke dette nødvendigvis være gjenstand for omregulering, men framkomme som byggesak. Dermed vil et slikt tiltak i vår enkle kategorisering havne i kategorien fortetting. Når jordbruksområder omreguleres til boliger, vil også dette være en transformasjon fra næring til bolig, men dette vil vi gjerne kalle feltutbygging eller bygging i jomfruelig mark. Rent praktisk kan vi heller ikke fra GAB skaffe oversikt over om en byggesak har vært gjenstand for omregulering eller ikke. Da må en inn på de enkelte sakene, noe som vil være svært tidkrevende. En omregulering trenger heller ikke bety at arealet er omregulert fra annen bruk til bolig, men at det i eksisterende reguleringsbestemmelser ligger inne krav til hustyper, bebyggelse og leilighetssammensetning som eier av tomta ønsker å endre på. Det vil også være et problem å gjøre en avgrensning mellom feltutbygging og fortetting. Hvor stort skal et prosjekt være før en kan kalle det feltutbygging og ikke fortetting eller ifyll? Stavanger kommune har foretatt en inndeling av boligbyggingen i tre kategorier; ifylling, prosjekt og feltutbygging. Felt er definert manuelt og etter skjønn ved å vurdere arealet som er brukt til boligbyggingen. Ofte er det tidligere jordbruksområder og friluftsområder som er tatt 14

15 bruk til boligformål. Tidspunktet for når arealet ble regulert til boligformål spiller ikke inn. Helst skal det være utbygging av 10 boliger eller mer, men i en påfølgende 10-årsperiode tas også prosjekt/boliger på mindre enn 10 boliger med som feltutbygging. Prosjekter og ifylling er den andre typen utbygging, der skillet går mellom prosjekt over og under 10 boliger i slengen. Stavanger har laget et uttaksprogram fra KOMGAB der alle typer nybygging av boliger blir tatt med, også bruksendringsprosjekter. Disse prosjektene tar ikke SSB med i sin byggearealstatistikk for kommunene. Derfor er Stavanger kommunes oppgitte byggetall større enn det som SSBs byggearealstatistikk viser. Vi har vist at det både definisjonsmessig og rent praktisk er problematisk å fordele boligbyggingen på kategoriene transformasjon, fortetting og felt. En alternativ måte å nærme seg dette på, og som unngår de problemene vi har med den første avgrensningen, vil være å inndele boligbyggingen etter størrelsen på prosjektene. Rent praktisk vil også dette by på problemer. Det er nemlig slik at en bolig som kan rives uten at det berører andre boliger får et eget bygningsnummer. Antall boliger i KOMGAB er antall boliger i bygg med samme bygningsnummer. En blokk får et eget nummer og antall boliger i blokken tilordnes variabelen antall boliger i GAB. I vårt bestilte datamateriale ligger det inne 1 linje pr. bolig i denne blokken, dvs vi har like mange linjer med samme bygningsnummer som vi har boliger i bygningen. For hver bolig ligger det inne en verdi på variabelen antall boliger som tilsvarer antall linjer. Består et prosjekt av to blokker, må en legge sammen antall boliger fra begge blokkene. I rekkehus, vertikaldelte tomannsboliger og eneboliger får hver boligenhet et eget bygningsnummer 2. For å vite hvor mange slike boliger som skal høre til samme prosjekt må en legge sammen boliger i samme område fra samme tidspunkt. I praksis kan to utbyggere bygge hvert sitt prosjekt i samme gate på samme tidspunkt. Det vil derfor være feil å slå sammen disse to prosjektene til ett prosjekt. Siden byggherrens navn også er knyttet til våre bestilte data, kan vi sjekke for dette. For å finne ut hvor stort manuelt arbeide dette vil innebære, vil vi prøve ut en praktisk metode på to bydeler, en bydel i indre by Gamle Oslo og en bydel i ytre by med hovedsakelig småhusbebyggelse; Vinderen. Aktuelle problemstillinger i analyse av boligbyggetall Hva slags boliger bygges hvor (hustype på bydel) Er det blitt et større innslag av blokkboliger i de ytre bydelene? Kan det sies noe om forholdet mellom ifyll av enkeltboliger og større utbygginger, for eksempel 10 (5) småhus eller mer i samme prosjekt? 2 Antall boliger er en tvilsom variabel fordi kan en bolig rives uten at det får betydning for andre gis den eget bygningsnummer og da får den 1 på antall boliger 15

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen 9 Byggforsk skriftserie 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon

Detaljer

Boligbygging i Oslo-regionen

Boligbygging i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse av utbyggere og boligbyggelag 329 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 329 Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse

Detaljer

Forord. Oslo, april 2002. Arvid Strand Forskningssjef. NIBR-rapport 2002:4

Forord. Oslo, april 2002. Arvid Strand Forskningssjef. NIBR-rapport 2002:4 1 Forord Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet Boligbygging i Nydalen. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Bakgrunnen for oppdraget var at Plan-

Detaljer

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene 278 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold,

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug Arne Holm Fredrik Holth Berit Nordahl Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken NOTAT 2012:114 Tittel: Forfatter: Boligbygging med

Detaljer

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Torunn Kvinge Bjørg Langset Siri Nørve Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? NOTAT 2012:112 Tittel: Forfatter: Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Torunn Kvinge,

Detaljer

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Prosjektnummer: 7252295 Prosjektets tittel: Scenarier 2029 Oppdragsgiver:

Detaljer

Viggo Nordvik, Ingar Brattbakk og Xiaoming Chen. Husbankens byfornyelsestilskudd En evaluering

Viggo Nordvik, Ingar Brattbakk og Xiaoming Chen. Husbankens byfornyelsestilskudd En evaluering Viggo Nordvik, Ingar Brattbakk og Xiaoming Chen Husbankens byfornyelsestilskudd En evaluering 305 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Viggo Nordvik, Ingar Brattbakk og Xiaoming

Detaljer

Vesktsmerter og boligmarked

Vesktsmerter og boligmarked NIBR-rapport 2008:34 Per Medby og Rolf Barlindhaug Vesktsmerter og boligmarked Sentralisering og regional boligprisutvikling Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:7 NIBR-rapport 2007:22 Samarbeidsrapport

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Unges boligpreferanser

Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud Unges boligpreferanser NOTAT 2009:106 Tittel: Forfatter: Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-781-1 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og unges

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig?

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 2 3 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 7 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 9 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 11 3. Transport og privatbilisme 18 4. Energibruk, hverdagsliv og livsstil

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc.

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. HUS TIL FOLK Forord Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. FORORD Rapporten er resultat av forprosjektet til Hus til Folk. Prosjektet er igangsatt av Hedmark Fylkeskommune

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Boligbygging og flytting. Et problemnotat om sammenhengen mellom boligbygging og flytting i Oslo-området

Boligbygging og flytting. Et problemnotat om sammenhengen mellom boligbygging og flytting i Oslo-området Notat Til: Fra: Espen Paus, KRD Kaare Granheim, Agenda Dato: 07.09.2001 Emne: Boligbygging og flytting. Et problemnotat om sammenhengen mellom boligbygging og flytting i Oslo-området Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen En bolig ekstra Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital 312 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

Eldres boligpreferanser

Eldres boligpreferanser Rolf Barlindhaug Eldres boligpreferanser NOTAT 2009:107 Tittel: Forfatter: Eldres boligpreferanser Rolf Barlindhaug ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-787-3 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Forord. BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Bergen, januar 2007. Lisbeth Iversen Byråd for byutvikling

Forord. BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Bergen, januar 2007. Lisbeth Iversen Byråd for byutvikling Forord Boligmeldingen for Bergen 2005 (med handlingsprogram), ble vedtatt av bystyret 23.10.06, sak 254-06. Bystyrets vedtak samt byrådets innstilling og saksutredning til bystyret (sak 129-06) finnes

Detaljer

Boforholdsundersøkelsen 1995 2 Dagfinn Ås. Boligstandard og boutgifter 1973-1995: 3 Vinnere og tapere i boligmarkedet Dagfinn As

Boforholdsundersøkelsen 1995 2 Dagfinn Ås. Boligstandard og boutgifter 1973-1995: 3 Vinnere og tapere i boligmarkedet Dagfinn As Samfunnsspeilet4/96 Innh Boforholdsundersøkelsen 1995 2 Dagfinn Ås Boligstandard og boutgifter 1973-1995: 3 Vinnere og tapere i boligmarkedet Dagfinn As Boliger belånes til pipa 9 Rolf Barlindhaug Mot

Detaljer