Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Kompakthåndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Kompakthåndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/ / NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generelle merknader Omfanget av denne dokumentasjonen Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Sikkerhetsmerknader Generelt Målgruppe Korrekt bruk Transport, lagring Oppstilling Elektrisk tilkobling Sikker adskillelse Drift Typebetegnelser Typebetegnelse INTERBUS-grensesnitt Typebetegnelse INTERBUS-feltfordelere Mekanisk installasjon Installasjonsforskrifter Feltbussgrensesnitt MF.. / MQ Feltfordeler Elektrisk installasjon Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Tilkobling av INTERBUS med kobberledning Tilkobling av INTERBUS med fiberoptisk kabel Tilkobling av inn-/utgangene (I/O) til feltbussgrensesnittene MF../MQ Tilkobling av hybridkabel Tilkobling av PC Viktige merknader ved idriftsettelse Oppstart med INTERBUS-grensesnitt MFI (kobberledning) Oppstartprosedyre Stille inn MFI-DIP Beskrivelse av LED-displayet Oppstart med INTERBUS-grensesnitt MFI (optiske fibre) Oppstartprosedyre Stille inn DIP Beskrivelse av LED-displayet... 9 Oppstart med INTERBUS-grensesnitt MQI (kobberledning) Oppstartprosedyre Stille inn MQI-DIP Beskrivelse av LED-displayet Samsvarserklæring Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 3

4 1 Generelle merknader Omfanget av denne dokumentasjonen 1 Generelle merknader 1.1 Omfanget av denne dokumentasjonen Denne dokumentasjonen inneholder de generelle sikkerhetsinstruksene samt utvalgt informasjon om INTERBUS-grensesnitt og -feltfordelere. Disse dokumentene erstatter ikke den utførlige håndboken og driftsveiledningen. Les først den utførlige håndboken og driftsveiledningen for du arbeider med INTERBUS-grensesnittene og -feltfordelerne. Les og følg informasjonen, instruksene og merknadene i den utførlige håndboken og driftsveiledningen. Dette er en forutsetning for feilfri drift av INTERBUS-grensesnittene og -feltfordelerne og for at eventuelle garantikrav skal kunne gjøres gjeldende. Den utførlige håndboken og driftsveiledningen samt ytterligere dokumenter til INTERBUS-grensesnittene og -feltfordelerne finner du i PDF-format på vedlagte CD eller DVD. Du kan laste ned hele den tekniske dokumentasjonen til SEW-EURODRIVE i PDFformat på Internettsidene til SEW-EURODRIVE: Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Sikkerhetsmerknadene i denne driftsveiledningen er bygget opp på følgende måte: Symbol SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Symbol Signalord Forklaring Følger ved neglisjering Eksempel: FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader Generell risiko ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader Spesiell risiko, f.eks. elektrisk støt STOPP! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser MERK Nyttig merknad eller tips. Letter håndteringen av drivsystemet. 4 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

5 Sikkerhetsmerknader Generelt 2 2 Sikkerhetsmerknader Følgende, grunnleggende sikkerhetsmerknader har til mål å forhindre person- og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges og overholdes. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider på enheten på eget ansvar, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE dersom det finnes uklarheter eller du ønsker mer informasjon. 2.1 Generelt Produkter som er skadet må aldri installeres eller settes i drift. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Under drift kan MOVIMOT -enheter avhengig av kapsling ha spenningsførende, blanke, eventuelt også bevegelige eller roterende deler, samt varme overflater. Ulovlig fjerning av nødvendige deksler, usakkyndig drift, feilaktig installasjon eller betjening kan innebære alvorlige person- og materialskader. Mer informasjon finner du i dokumentasjonen. 2.2 Målgruppe Alt arbeid med installasjon, igangsetting, utbedring av feil og vedlikehold skal utføres av en autorisert elektriker (overhold IEC hhv. CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110 og nasjonale ulykkesforebyggende forskrifter). Med autorisert elektriker menes i denne sammenheng personer som er godt kjent med elektrisk installasjon, montasje, oppstart og drift av produktet. Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må utføres av personer som har mottatt nødvendig opplæring. 2.3 Korrekt bruk Feltfordelerne og feltbussgrensesnittene er konstruert for anlegg for næringsøyemed. De oppfyller gjeldende normer og forskrifter og tilfredsstiller kravene i lavspenningsdirektivet 2006/9/EU. Tekniske data samt informasjon om tilkoblingsbetingelser finner du på merkeskiltet og i dokumentasjonen. Disse opplysningene skal alltid følges. Driften skal ikke startes opp (godkjenning av forskriftsmessig drift) før det er fastslått at maskinene oppfyller EMC-direktiv 2004/108/EF og at sluttproduktet er i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF (ta også hensyn til EN 60204). MOVIMOT -omformere oppfyller kravene i lavspenningsdirektiv 2006/9/EF. De standardene som er angitt i samsvarserklæringen, anvendes for MOVIMOT -omformeren. Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

6 2 Sikkerhetsmerknader Transport, lagring Sikkerhetsfunksjoner Feltfordelerne, feltbussgrensesnittene og MOVIMOT -omformere må ikke utøve sikkerhetsfunksjoner, med mindre disse er beskrevet og uttrykkelig tillatt. Ved bruk av MOVIMOT -omformere i sikkerhetsapplikasjoner må det supplerende dokumentet "MOVIMOT.. Funksjonell sikkerhet" tas hensyn til. Det er bare tillatt å bruke komponenter i sikkerhetsapplikasjoner når disse uttrykkelig er levert av SEW- EURODRIVE i denne utførelsen! Applikasjon med løfteanordning Hvis MOVIMOT -omformere skal brukes i applikasjoner med løfteanordning kreves det spesielle konfigurasjoner og innstillinger, se driftsveiledningen til MOVIMOT. MOVIMOT -omformere må ikke brukes som sikkerhetsutstyr for løfteanordninger. 2.4 Transport, lagring Følg instrukser vedrørende transport, lagring og korrekt håndtering. Klimatiske betingelser skal overholdes i samsvar med kapitlet Tekniske data i driftsveiledningen. De innskrudde transportkrokene skal trekkes fast til. De er dimensjonert for vekten av MOVIMOT -drivenheten. Det er ikke tillatt å montere tilleggslast. Ved behov skal det brukes egnede, tilstrekkelig dimensjonerte transportmidler (f.eks. wireføringer). 2. Oppstilling Oppstilling og kjøling av enhetene må utføres i samsvar med bestemmelsen i den tilhørende dokumentasjonen. MOVIMOT -omformerne skal beskyttes mot belastning/bruk som ikke er tillatt. Dersom ikke annet er uttrykkelig angitt, er følgende brukstilfeller forbudt: Bruk i potensielt eksplosive områder. Bruk i omgivelser med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv. Bruk i ikke-stasjonære applikasjoner hvor det oppstår sterke mekaniske vibrasjonsog støtbelastninger, se dokumentasjonen til MOVIFIT. 2.6 Elektrisk tilkobling Ved arbeid på spenningsførende MOVIMOT -omformere må gjeldende nasjonale ulykkesforebyggende forskrifter overholdes (for eksempel BGV A3). Den elektriske installasjonen skal utføres etter gjeldende bestemmelser (for eksempel kabeltverrsnitt, sikringer, jordlederforbindelse). Ytterligere merknader står i dokumentasjonen. Merknader om installasjon i samsvar med forskriftene for elektromagnetisk kompatibilitet, f.eks. avskjerming, jording, plassering av filtre og legging av ledningene, befinner seg i dokumentasjonen. Overholdelse av grenseverdier som kreves i henhold til EMC-lovgivningen, underligger anleggs- eller maskinprodusentens ansvar. Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr må tilsvare de gyldige forskriftene (for eksempel EN eller EN ). For å sikre isolasjonen skal det foretas spenningskontroller på MOVIMOT -omformerne før idriftsetting i henhold til EN :2007, se kapitlet Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

7 Sikkerhetsmerknader Sikker adskillelse Sikker adskillelse MOVIMOT -omformere oppfyller alle krav om sikker adskillelse av effekt- og elektronikkoblinger iht. EN For at en slik sikker adskillelse skal være gitt, må alle tilkoblede strømkretser også oppfylle kravene om sikker adskillelse. 2.8 Drift Anlegg der MOVIMOT -omformere er montert, må eventuelt ha ytterligere overvåkingsog beskyttelsesinnretninger i samsvar med de til enhver tid gyldige sikkerhetsbestemmelsene, for eksempel lov om tekniske arbeidsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. I applikasjoner med økt risikopotensial kan det i tillegg kreves andre sikkerhetstiltak. Man må ikke komme i berøring med spenningsførende enhetskomponenter og effekttilkoblinger umiddelbart etter at MOVIMOT -omformere eller eventuelle feltfordelere eller bussmoduler er skilt fra forsyningsspenningen - kondensatorene kan være oppladet. Vent i minst 1 minutt etter at forsyningsspenningen er slått av. Straks forsyningsspenning foreligger på MOVIMOT -omformeren, må koblingsboksen være tilkoblet, dvs. MOVIMOT -omformeren må være skrudd på feltfordelerens tilkoblingsdeksel og bussmodulen, hvis tilgjengelige, må være skrudd på. hybridkabelens plugg, hvis tilgjengelig, må være plugget og skrudd på Viktig: Feltfordelerens vedlikeholdsbryter, hvis tilgjengelig, skiller kun den tilkoblede MOVIMOT -drivenheten eller motoren fra nettet. Klemmene på feltfordeleren er fortsatt koblet til nettspenningen etter at servicebryteren er betjent. Det at en drifts-led og andre indikatorelementer slukner, er ikke ensbetydende med at enheten er koblet fra nettet og fri for spenning. Mekanisk blokkering eller interne sikkerhetsfunksjoner i enheten kan føre til at motoren stanser. Drivenheten kan starte automatisk igjen når årsaken til forstyrrelsen fjernes, eller med en reset. Dersom dette av hensyn til sikkerheten ikke er tillatt for den drevne maskinen, må du koble enheten fra nettet før du begynner å utbedre feilen. OBS fare for forbrenning: Overflatene på MOVIMOT -drivenheten og de eksterne opsjonene, f.eks. bremsemotstandens kjøleenheter, kan komme opp i temperaturer over 60 C under drift! Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 7

8 3 Typebetegnelser Typebetegnelse INTERBUS-grensesnitt 3 Typebetegnelser 3.1 Typebetegnelse INTERBUS-grensesnitt MFI 21 A / Z11 A Variant Tilkoblingsmodul: Z11 = for INTERBUS Z21 = for PROFIBUS Z31 = for DeviceNet og CANopen Z61 = for AS-Interface Variant 21 = 4 x I / 2 x O 22 = 4 x I / 2 x O 32 = 6 x I 23 = 4 x I / 2 x O 33 = 6 x I (tilkobling via klemmer) (tilkobling via hurtigkontakter + klemmer) (tilkobling via hurtigkontakter + klemmer) (FO rugged line, kun for INTERBUS) (FO rugged line, kun for INTERBUS) MFI.. MQI.. MFP.. MQP.. MFD.. MQD.. MFO.. MFK.. = INTERBUS = INTERBUS med integrert mikrostyring = PROFIBUS = PROFIBUS med integrert mikrostyring = DeviceNet = DeviceNet med integrert mikrostyring = CANopen = AS-Interface 3.2 Typebetegnelse INTERBUS-feltfordelere Eksempel MF../Z.3., MQ../Z.3. MFI21A/Z13A Tilkoblingsmodul Z13 = for INTERBUS Z23 = for PROFIBUS Z33 = for DeviceNet og CANopen Z63 = for AS-Interface Feltbussgrensesnitt (se Typebetegnelse INTERBUS-grensesnitt Eksempel MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. MFI22A/MM1C-03-00/Z17F 0 Tilkoblingstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilkoblingsmodul Z17 = for INTERBUS Z27 = for PROFIBUS Z37 = for DeviceNet og CANopen Z67 = for AS-Interface MOVIMOT -omformer Feltbussgrensesnitt (se Typebetegnelse INTERBUS-grensesnitt 8 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

9 Typebetegnelser Typebetegnelse INTERBUS-feltfordelere Eksempel MF../Z.6., MQ../Z.6. MFI21A/Z16F/AF0 Koblingsteknikk AF0 = AF1 = AF2 = AF3 = AF6 = kabelinnføring, metrisk med mikro style-konnektor / M12-plugg for DeviceNet og CANopen M12-hurtigkontakt for PROFIBUS M12-hurtigkontakt for PROFIBUS + M12-hurtigkontakt for 24 V DC-forsyning M12-hurtigkontakt for AS-interface-tilkobling Tilkoblingsmodul Z16 = for INTERBUS Z26 = for PROFIBUS Z36 = for DeviceNet og CANopen Z66 = for AS-Interface Feltbussgrensesnitt (se Typebetegnelse INTERBUS-grensesnitt Eksempel MF../MM..Z.8., MQ../MM../Z.8. MFI22A/MM22C-03-00/Z18F 0/AF0 Koblingsteknikk AF0 = AF1 = AF2 = AF3 = AF6 = kabelinnføring, metrisk med mikro style-konnektor / M12-plugg for DeviceNet og CANopen M12-hurtigkontakt for PROFIBUS M12-hurtigkontakt for PROFIBUS + M12-hurtigkontakt for 24 V DC-forsyning M12-hurtigkontakt for AS-interface-tilkobling Tilkoblingstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilkoblingsmodul Z18 = for INTERBUS Z28 = for PROFIBUS Z38 = for DeviceNet og CANopen Z68 = for AS-Interface MOVIMOT -omformer Feltbussgrensesnitt (se Typebetegnelse INTERBUS-grensesnitt Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 9

10 4 Mekanisk installasjon Installasjonsforskrifter 4 Mekanisk installasjon 4.1 Installasjonsforskrifter MERK Ved levering av feltfordelere er motorutgangens hurtigkontakt (hybridkabel) utstyrt med transportvern. Den gir kun beskyttelsesgrad IP40. For å oppnå spesifisert kapsling må transportvernet fjernes, og den passende motpluggen må stikkes i og skrus fast Montasje Feltbussfordelere skal bare monteres på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Bruk M skruer med tilhørende underlagsskiver for å montere feltfordeler MFZ.3. Stram skruene med momentnøkkel (tillatt tiltrekkingsmoment 2,8-3,1 Nm (2-27 lb.in)). Bruk M6 skruer med tilhørende underlagsskiver for å montere feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 eller MFZ.8. Stram skruene med momentnøkkel (tillatt tiltrekkingsmoment 3,1 3, Nm (27 31 lb.in)) Oppstilling i våtrom eller utendørs Bruk nipler som passer for kablene (bruk om nødvendig reduksjonsstykker). Kabelinnføringer og M12-tilkoblingsbøssinger som ikke er i bruk, må tettes med låseplugger. Ved kabelinnføring på siden, må kabelen legges med en dryppsløyfe. Før feltbussgrensesnittet/koblingsboksdekselet monteres igjen, må tetningsflatene kontrolleres og rengjøres ved behov. 10 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

11 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt MF.. / MQ Feltbussgrensesnitt MF.. / MQ.. Feltbussgrensesnitt MF.. / MQ.. kan monteres på følgende måte: Montasje på MOVIMOT -koblingsboks Montasje i felten Montasje på MOVIMOT -koblingsboks 1. Brekk ut knock-outs i MFZ-underdelen som vist på figuren nedenfor: MFZ.. [1] MERK Bruddkantene som oppstår etter utbrekkingen [1], må avgrades hvis nødvendig! Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 11

12 4 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt MF.. / MQ.. 2. Monter feltbussgrensesnittet på MOVIMOT -tilkoblingsboksen i samsvar med figuren nedenfor: MF../MQ Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

13 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt MF.. / MQ Montasje i felten Bildet nedenfor viser motornær montasje av et MF.. / MQ.. feltbussgrensesnitt: 102 mm 1 mm 82, mm M4 MFZ... M4 [1] MF../MQ.. MF../MQ.. [1] Skruenes lengde min. 40 mm Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 13

14 4 Mekanisk installasjon Feltfordeler 4.3 Feltfordeler Montasje av feltfordeler MF../Z.3., MQ../Z.3. Bildet nedenfor viser montasjemålene for feltfordeler..z.3.: M 17 mm 0 mm 100 mm M Montasje feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z.6. Bildet nedenfor viser montasjemålene for feltfordeler..z.6.: 36 mm M6 180 mm M Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

15 Mekanisk installasjon Feltfordeler Montasje av feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. Bildet nedenfor viser montasjemålene for feltfordeler..z.7.: 23.7 mm M6 9. mm M Montasje av feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. (byggstørrelse 1) Bildet nedenfor viser montasjemålene for feltfordeler..z.8. (byggstørrelse 1): 200 mm M6 290 mm 270 mm M Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 1

16 30mm 4 Mekanisk installasjon Feltfordeler 4.3. Montasje av feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. (byggstørrelse 2) Bildet nedenfor viser montasjemålene for feltfordeler..z.8. (byggstørrelse 2): 20 mm M6 290 mm M Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

17 Elektrisk installasjon Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet Elektrisk installasjon.1 Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet.1.1 Merknader til tilordning og plassering av installasjonskomponenter Korrekt valg av ledninger, korrekt jording og fungerende ekvipotensialkobling er av avgjørende betydning for en vellykket installasjon av desentrale drivenheter. Gjeldende standarder skal prinsipielt anvendes. I tillegg må det spesielt tas hensyn til følgende punkter: Potensialutjevning Uavhengig av funksjonsjord (jordledertilkobling) må det sørges for HF-egnet potensialutjevning med lav motstand (se også VDE 0113 eller VDE 0100 del 40), f.eks. ved flatt kontaktområde for anleggsdeler i metall bruk av jordbånd (HF-snor) Ledningsskjermen må ikke brukes til potensialutjevning. Datakabler og 24 V forsyning De skal legges adskilt fra kabler med interferens (f.eks. styrekabler for magnetventiler, motorkabler) Feltfordeler For å opprette forbindelse mellom feltfordeler og motor anbefaler SEW- EURODRIVE å bruke de prefabrikkerte SEW-hybridkablene som er konstruert spesielt for dette formålet Kabelnipler Det må brukes en nippel med skjermkontakt på stor flate (følg merknadene om valg og forskriftsmessig montasje av kabelnipler). Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 17

18 Elektrisk installasjon Planlegging av installasjonen mht. elektromagnetisk kompatibilitet Ledningsskjerm Ledningsskjermen må ha tilfredsstillende EMC-egenskaper (høy skjermdemping). Den må kunne brukes som mekanisk beskyttelse av kabelen og som avskjerming. Ledningsendene må kobles til en stor flate på enhetens metallhus (via EMCmetallkabelnipler følg merknadene om valg og forskriftsmessig montasje av kabelnipler i dette kapitlet). Du finner nærmere informasjon i SEW-dokumentet "Praktisk drivutrustningsteknikk EMC i drivutrustningsteknikk"..1.2 Eksempel på forbindelse mellom feltbussgrensesnitt MF.. / MQ.. og MOVIMOT Hvis feltbussgrensesnitt MF.. / MQ.. og MOVIMOT skal monteres separat, må RS 48- forbindelsen etableres på følgende måte: Hvis forbindelsen også leder 24 V DC-forsyningen Bruk skjermede ledninger. Legg skjermen på begge enheter via EMC-metallkabelnipler på huset (følg også nærmere informasjon i dette kapitlet om forskriftsmessig montasje av EMCmetallkabelnipler) Tvinn lederne parvis (se bildet nedenfor) RS+ RS- 24V RS+ 24V RS Hvis forbindelsen ikke leder 24 V DC-forsyningen: Hvis MOVIMOT forsynes med 24 V DC via en adskilt tilførsel, må RS-48-forbindelsen opprettes på følgende måte: Bruk skjermede ledninger. Legg skjermen på begge enheter via EMC-metallkabelnipler på huset (følg også nærmere informasjon i dette kapitlet om valg av og forskriftsmessig montasje av kabelnipler) Referansepotensial skal prinsipielt føres med de andre ledningene ved RS-48-grensesnitt Tvinn lederne (se figuren nedenfor) RS+ RS Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

19 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler.2 Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler.2.1 Tilkobling av nettledningene Merkespenningen og -frekvensen til MOVIMOT -omformere må stemme overens med verdiene for forsyningsnettet. Velg kabeltverrsnitt i henhold til inngangsstrøm I nett ved merkeeffekt (se Tekniske data i driftsveiledningen). Installer ledningssikring på begynnelsen av nettledningen bak samleskinneavgreningen. Bruk sikringer av typen D, D0, NH eller servicebrytere. Dimensjoneringen av sikringen svarer til kabeltverrsnittet. Det er ikke tillatt å bruke en konvensjonell jordfeilbryter som sikkerhetsinnretning. Det er tillatt å bruke universal strømsensitive jordfeilbrytere ( Type B ) som sikkerhetsinnretning. Under normal drift av MOVIMOT -drivenheter kan det oppstå krypestrøm > 3, ma. I henhold til EN 0178 kreves det en ekstra PE-forbindelse (min. med samme tverrsnitt som nettledningen) parallelt med jordledningen via isolerte koblingspunkter. Til koblingen av MOVIMOT -driftene må det brukes kontaktor-omkoblerkontakter i brukskategori AC-3 etter IEC 18. SEW-EURODRIVE anbefaler å bruke isolasjonsmonitorer med pulskodemåling i forsyningsnett uten jordet stjernepunkt (IT-nett). Dermed unngår man feilutløsninger på isolasjonsmonitoren pga. omformerens kapasitans mot jord..2.2 Informasjon om jordtilkobling og/eller potensialutligning FARE! Feil på jordtilkobling. Livsfare, alvorlige personskader eller materielle skader pga. elektrisk støt. Tillatt tiltrekkingsmoment for skruforbindelsen er 2,0-2,4 Nm. Følg henvisningene nedenfor ved jordtilkoblingen: Ikke tillatt montasje Anbefaling: Montasje med gaffelformet kabelsko, tillatt for alle tverrsnitt M Montasje med massiv tilkoblingstråd, tillatt for tverrsnitt opptil maks. 2, mm 2 M 2. mm² [1] Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 19

20 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler.2.3 Tillatt tilkoblingstverrsnitt og klemmenes lasteevne Effektklemmer X1, X21 (skruklemmer) Tillatt tiltrekkingsmoment på effektklemmene er 0.6 Nm ( Ib.in). Styreklemmer X20 (fjærklemmer) Tilkoblingstverrsnitt (mm 2 ) 0.2 mm 2 4 mm mm 2 2. mm 2 Tilkoblingstverrsnitt (AWG) AWG 24 AWG 10 AWG 28 AWG 12 Strømkapasitet 32 A maks. varig strøm 12 A maks. varig strøm.2.4 Viderekobling av 24 V DC-forsyningsspenning for modulbærer MFZ.1 I 24 V DC-forsyningens tilkoblingsområde befinner det seg 2 stagbolter M4 x 12. Boltene kan benyttes til viderekobling av 24 V DC-forsyningsspenningen Tilkoblingsboltenes strømkapasitet er 16 A. Tillatt tiltrekkingsmoment for tilkoblingsboltenes sekskantmutre er 1,2 Nm (11 Ib.in) ± 20 %..2. Ekstra tilkoblingsmuligheter ved feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I 24 V DC-forsyningens tilkoblingsområde befinner det seg en klemmeblokk X29 med 2 stagbolter M4 x 12 og en pluggbar klemme X Klemmeblokk X29 kan brukes som alternativ til klemme X20 (se kapitlet "Enhetsoppbygging" i driftsveiledningen) for viderekobling av 24 V DC-forsyningsspenningen. De to stagboltene er forbundet internt med 24 V-tilkobling på klemme X20. Klemmetilordning Nr. Navn Funksjon X V 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og sensorer (stagbolter, forbundet med klemme X20/11) 2 0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer (stagbolter, forbundet med klemme X20/13) Den pluggbare klemmen X40 ("Safety Power") er beregnet for ekstern 24 V DC-forsyning til MOVIMOT -omformeren via kontaktor/solid state relé. 20 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

21 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler Dermed kan en MOVIMOT -drivenhet brukes i sikkerhetsapplikasjoner. Du finner informasjon i håndboken "MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet". Klemmetilordning Nr. Navn Funksjon X V 24 V-spenningsforsyning for MOVIMOT for utkobling med kontaktor/solid state relé 2 0V24-referansepotensial for MOVIMOT for utkobling med kontaktor/solid state relé Ved levering er X29/1 forbundet med X40/1 og X29/2 forbundet med X40/2, slik at MOVIMOT -omformeren forsynes med samme 24 V DC-spenning som feltbussgrensesnittet. Referanseverdier for begge stagbolter: Strømkapasitet: 16 A Tillatt tiltrekkingsmoment for sekskantmutrene: 1,2 Nm (11 Ib.in) ± 20 %. Referanseverdier for skruklemme X40: Strømkapasitet: 10 A Tilkoblingstverrsnitt: 0,2 mm 2 2, mm 2 (AWG24 AWG12) Tillatt tiltrekkingsmoment: 0,6 Nm ( Ib.in).2.6 Tilkoblingskontroll Før spenningen kobles til første gang, må kablingen kontrolleres for å forhindre personskader og skader på anlegg som følge av oppkoblingsfeil. Trekk av alle feltbussgrensesnitt fra tilkoblingsmodulen. Koble alle MOVIMOT -omformere fra tilkoblingsmodulen (kun ved MFZ.7, MFZ.8). Koble alle hurtigkontakter på motorutgangene (hybridkabler) fra feltfordeleren. Utfør en kontroll av kablingens isolasjon i samsvar med gjeldende nasjonale standarder. Kontroller jordingen. Kontroller isolasjonen mellom nettledningen og DC 24 V-ledningen. Kontroller isolasjonen mellom nettledningen og kommunikasjonsledningen. Kontroller polariteten på DC 24 V-ledningen. Kontroller polariteten på kommunikasjonsledningen. Kontroll av nettfaserekkefølgen. Sørg for potensialutligning mellom feltbussgrensesnittene. Etter kontrollen av kablingen Stikk på alle motorutganger (hybridkabler) og skru dem fast. Sett på alle feltbussgrensesnitt og skru fast. Sett på alle MOVIMOT -omformere og skru dem fast (kun ved MFZ.7, MFZ.8). Monter alle koblingsboksdeksler. Tett til pluggforbindelser som ikke er i bruk. Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 21

22 Elektrisk installasjon Installasjonsinstrukser feltbussgrensesnitt, feltfordeler.2.7 EMC-metallkabelnipler EMC-metallkabelniplene som leveres av SEW, må monteres på følgende måte: [1] Viktig: Skjær av isolasjonen [1] og ikke brett den tilbake Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

23 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning.3 Tilkobling av INTERBUS med kobberledning.3.1 Varianter av INTERBUS-forbindelse Feltbussgrensesnitt MFI.. / MQI.. kan brukes både på fjernbuss og på installasjonsfjernbuss. Strukturen på busskabelen utgjør den største forskjellen ved disse variantene. De vanlige fjernbusskablene består av treparede, drillede totrådsledninger for overføring av dataene. I installasjonsfjernbussen kan, ved siden av trådene for dataoverføringen, også forsyningen av MFI.. / MQI.. og de aktive sensorene viderefø Fjernbusstilkobling En typisk fjernbusstilkobling for IP20-apparater foretas med en 9-polet Sub-D-kontakt. Oppkoblingseksemplene nedenfor viser hvordan MFI.. / MQI.. kobles til forutgående eller etterfølgende enheter med 9-polet Sub-D-kontakt. INTERBUS Master [1] MFI/MQI UL RC MFI INTERBUS BA TR RD [2] SYS-F [1] MFI/MQI [3] UL RC MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F [3] MFI/MQI UL RC MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F [3] [1] [2] [3] maks. 400 m (maks. 1,200 ft.) maks. 12,8 km (maks. 8 miles) Drivenhet Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 23

24 UL RC BA TR RD SYS-F UL RC BA TR RD SYS-F UL RC BA TR RD SYS-F Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning Ledningstype D9-MFI (9-polet Sub-D på MFI) Inngående fjernbuss tas fra forutgående INTERBUS-modul med en 9-polet Sub-Dkontakt. Ledningstype MFI- D9 (MFI på 9-polet Sub-D) INTERBUS-modulen kobles til med en 9-polet Sub-D-bøssing. MFZ11 (InterBus) X [4] GN YE 3 PK GY BN GN YE PK GY BN V DC [] DO /DO DI /DI COM [1] [2] [2] [7] [3] 1 DO 6 /DO 2 DI 7 /DI 3 COM [7] [6] 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå [1] [2] [3] [4] [] [6] [7] Inngående fjernbusskabel Legg skjermen til inngående/videreførende fjernbusskabel på MFZ..-huset med en EMCmetall-kabelnippel Videreførende fjernbusskabel Tilkobling av klemmene 19-36, se Kapittel Tilkobling av inn-/utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ.. ( side 41) 9-polet Sub-D-plugg 9-polet sub-d-bøssing Strekkavlastning Installasjonsfjernbusstilkobling Til installasjonsfjernbussen brukes en ledning med åtte tråder. Ved siden av trådene for dataoverføring videreføres også 24 V DC-forsyningsspenningen for MFI..- / MQI..-busselektronikken og de aktive sensorene. [1] [] IBS IP CBK MFI/MQI MFI/MQI MFI/MQI [4] MFI INTERBUS MFIINTERBUS MFI INTERBUS [2] [3] [1] [2] [3] [4] [] [6] [6] Inngående fjernbusskabel Videreførende fjernbuss 24 V forsyningsspenning Installasjonsfjernbussklemme Installasjonsfjernbuss maks. 0 m Drev [6] [6] Maksimalt antall moduler som kan kobles til en installasjonsfjernbussklemme, er avhengig av strømopptaket til de enkelte modulene. 24 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

25 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning Ledningstype CCO-I MFI (IP-6 rund kontakt MFI klemmer) For å åpne et installasjonsfjernbussegment kreves en spesiell INTERBUS-installasjonsfjernbussklemme. På denne bussklemmen (for eksempel type IBS IP CBK 1/24F) kan installasjonsfjernbussen kobles til via en IP-6 rund hurtigkontakt (type CCO-I). MFZ11 (InterBus) [4] X GN YE PK GY BN [1] [2] [3] DO 1 /DO 2 DI 3 /DI 4 COM RBST 9 PE V 7 0V 8 YE/GN RD BU 0 = potensialnivå 0 1 = potensialnivå [1] [2] [3] [4] IP-6 rund kontakt Inngående installasjonsfjernbusskabel Legg skjermen til installasjonsfjernbusskabelen på MFZ..-huset med en EMC-metallkabelnippel. Tilkobling av klemmene 19-36, se kapittel Tilkobling av inn-/utganger (I/O) for feltbussgrensesnitt MF../MQ.. ( side 41) Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 2

26 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning.3.2 Tilkobling av tilkoblingsmodul MFZ11 med INTERBUS-grensesnitt MFI.. / MQI.. på MOVIMOT MFZ11 (INTERBUS) X20 [3] MOVIMOT MFZ V 24 V 24 V RS+ RS V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ [2] MFI.. MQI.. [4] [4] [1] [1] V DC /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 [1] Ved adskilt montasje MFZ11 / MOVIMOT : Legg RS-48-kabelens skjerm på MFZ og MOVIMOT -huset ved hjelp av EMC-metallkabelnipler. [2] Sikre ekvipotensialkobling mellom alle bussdeltakerne. [3] Tilordning av klemmene 19 36, se kapitlet Tilkobling av inn-/utganger (I/O) på feltbussgrensesnitt ( side 41) [4] EMC-metallkabelnippel Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 /DO Inngang Inngående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Inngående fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Inngående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Inngående fjernbuss, data mottaksretning (grå) COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgående fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og sensorer V Utgang 24 V spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13-0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 14-0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 1 24 V Utgang 24 V spenningsforsyning til MOVIMOT (forbundet med klemme X20/11) 16 RS+ Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS+ 17 RS- Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS- 18-0V24 referansepotensial til MOVIMOT (lasket med klemme X20/13) 26 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

27 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning.3.3 Tilkobling av feltfordeler MFZ13 med grensesnitt MFI.. / MQI.. (Tilkobling av installasjonsfjernbuss) Ledningstype CCO-I MFI IP-6 rund kontakt MFI..- / MQI..-klemmer For å åpne et installasjonsfjernbussegment kreves en spesiell INTERBUS-installasjonsfjernbussklemme. På denne bussklemmen (for eksempel type IBS IP CBK 1/24F) kan installasjonsfjernbussen kobles til via en IP-6 rund hurtigkontakt (type CCO-I). Tilkoblingsmodul MFZ13 med INTERBUS-grensesnitt MFI21 / MQI21, MFI22 / MQI22 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ V2 2 MFI22 MQI22 MFI21 MQI21 YE/GN X mm (AWG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE 2. mm 2 (AWG12) 2 4 mm (AWG10) X20 X /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM 24 V 24 V V2I24 V2I V2 2 GN YE PK GY BN RD BU [1] [1] [2] DO /DO DI /DI COM RBST 9 PE 6 +24V 7 0V 8 BU RD YE GN GY PK BN YE/GN [3] Kl.3/X21 Kl.1/X21 Kl.2/X20 Kl.1/X20 Kl.4/X20 Kl.3/X20 Kl./X20 PE [4] = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 [1] [2] [3] [4] EMC-metallkabelnippel Inngående installasjonsfjernbusskabel Videreførende installasjonsfjernbusskabel IP6 rund kontakt Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 27

28 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 /DO Inngang Inngående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Inngående fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Inngående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Inngående fjernbuss, data mottaksretning (grå) COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgående fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) X V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X21/1) 3-0V24-referansepotensial for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 4-0V24-referansepotensial for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT V2I24 Inngang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 6 V2I24 Utgang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer lasket med klemme X21/ 7 2-0V24V referansepotensial for aktuatorer 8 2-0V24V referansepotensial for aktuatorer 28 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

29 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning Tilkoblingsmodul MFZ13 med INTERBUS-grensesnitt MFI32 / MQI32 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE 2 4 mm (AWG10) MFZ13 + MFI32 MQI32 2. mm 2 (AWG12) 4 mm 2 (AWG10) X20 X GN YE PK GY BN RD BU /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI YE/GN DI COM 24 V 24 V [1] [1] [2] DO /DO DI /DI COM RBST 9 PE 6 +24V 7 0V 8 BU RD YE GN GY PK BN YE/GN [3] Kl.3/X21 Kl.1/X21 Kl.2/X20 Kl.1/X20 Kl.4/X20 Kl.3/X20 Kl./X20 PE [4] = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 [1] [2] [3] [4] EMC-metallkabelnippel Inngående installasjonsfjernbusskabel Videreførende installasjonsfjernbusskabel IP6 rund kontakt Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 29

30 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 /DO Inngang Inngående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Inngående fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Inngående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Inngående fjernbuss, data mottaksretning (grå) COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgående fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) X V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbundet med klemme X21/1) 3-0V24-referansepotensial for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT 4-0V24-referansepotensial for modulelektronikk, sensorer og MOVIMOT - - reservert reservert reservert reservert 30 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

31 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning.3.4 Tilkobling av feltfordeler MFZ16, MFZ17, MFZ18 med INTERBUS-grensesnitt MFI.. / MQI.. (installasjonsfjernbusstilkobling) Ledningstype CCO-I MFI IP-6 rund kontakt MFI..- / MQI..-klemmer For å åpne et installasjonsfjernbussegment kreves en spesiell INTERBUS-installasjonsfjernbussklemme. På denne bussklemmen (for eksempel type IBS IP CBK 1/24F) kan installasjonsfjernbussen kobles til via en IP-6 rund hurtigkontakt (type CCO-I). Tilkoblingsmodul MFZ16, MFZ17, MFZ18 med INTERBUS-grensesnitt MFI21 / MQI21, MFI22 / MQI22 MFZ16 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2(AWG10) MFZ17 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE [] MFZ18 + MFI21 MFI22 MQI21 MFI22 24V2 2 YE/GN mm 2(AWG12) /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM 24 V 24 V V2I24 V2I GN YE PK GY BN RD BU X20 24V2 2 [1] [1] [2] DO 1 /DO 2 DI 3 /DI 4 COM RBST 9 PE 6 +24V 7 0V 8 BU RD YE GN GY PK BN YE/GN [3] Kl.13 Kl.11 Kl.2 Kl.1 Kl.4 Kl.3 Kl. PE [4] = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 [1] [2] [3] [4] [] EMC-metallkabelnippel Inngående installasjonsfjernbusskabel Videreførende installasjonsfjernbusskabel IP6 rund kontakt Tilordning av klemmene 19 36, se kapitlet Tilkobling av inn-/utganger (I/O) på feltbussgrensesnitt ( side 41) Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 31

32 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 /DO Inngang Inngående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Inngående fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Inngående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Inngående fjernbuss, data mottaksretning (grå) COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgående fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og sensorer V Utgang 24 V spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13-0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 14-0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 1 V2I24 Inngang 24 V spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) 16 V2I24 Utgang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer (digitale utganger) forbundet med klemme X20/ V24V referansepotensial for aktuatorer V24V referansepotensial for aktuatorer 32 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

33 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning Tilkoblingsmodul MFZ16, MFZ17, MFZ18 med INTERBUS-grensesnitt MFI32 / MQI32 MFZ16 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) MFZ17 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE [] MFZ18 + MFI32 MQI32 YE/GN mm (AWG12) /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM 24 V 24 V X20 GN YE PK GY BN RD BU [1] [1] [2] DO /DO DI /DI 4 COM RBST 9 PE 6 +24V 7 0V 8 BU RD YE GN GY PK BN YE/GN [3] Kl.13 Kl.11 Kl.2 Kl.1 Kl.4 Kl.3 Kl. PE [4] = potensialnivå 0 1 = potensialnivå [1] [2] [3] [4] [] EMC-metallkabelnippel Inngående installasjonsfjernbusskabel Videreførende installasjonsfjernbusskabel IP6 rund kontakt Tilordning av klemmene 19 36, se kapitlet Tilkobling av inn-/utganger (I/O) på feltbussgrensesnitt ( side 41) Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 33

34 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med kobberledning Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X20 1 /DO Inngang Inngående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Inngående fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Inngående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Inngående fjernbuss, data mottaksretning (grå) COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgående fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgående fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgående fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgående fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og sensorer V Utgang 24 V spenningsforsyning (forbundet med klemme X20/11) 13-0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer 14-0V24-referansepotensial for modulelektronikk og sensorer reservert reservert reservert reservert 34 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

35 TR TR Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med fiberoptisk kabel.4 Tilkobling av INTERBUS med fiberoptisk kabel.4.1 Tilkobling av kommunikasjon og 24 V DC-forsyning INTERBUS og 24 V DC-forsyningen installeres med rugged line-hurtigkontakter. [1] [2] [1] [2] FO (INTERBUS-fjernbuss) US1 / US2 spenningsforsyning MERKNADER Tilkoblingspluggene inngår ikke i SEW-leveransen. Produsenten heter Phoenix Contact. Følg under alle omstendigheter prosjekterings- og installasjonsretningslinjene for rugged line-tilkoblingsteknikken til firmaet Phoenix Contact..4.2 Montere busstilkoblingskontakt Tilkoblingskontaktene kan kobles til bussmodulen på fire forskjellige måter, avhengig av behov (se bildet under). IB DIAG DIAG RC US1 MFI INTERBUS INTERBUS RL RL US1 DI0 TR US2 RD US FO1 FO2 DI0 DI2 DI2 DI4 DI4 DI1 DI3 DI3 DI DI DI1 IB DIAG DIAG RC US1 MFI INTERBUS INTERBUS RL RL US1 DI0 US2 TR US2 RD FO1 FO2 SYS-F DI0 DI2 DI2 DI4 DI4 DI1 DI1 DI3 DI3 DI DI Remote OUT (X12) SYS-F Remote OUT (X12) IB DIAG DIAG RC US1 MFI INTERBUS INTERBUS RL RL US1 DI0 US2 TR TR US2 RD FO1 FO2 SYS-F DI0 DI2 DI2 DI4 DI4 DI1 DI3 DI3 DI DI DI1 Remote IN (X11) Remote IN (X11) MFI INTERBUS INTERBUS RL RL IB DIAG DIAG US1 DI0 US2 RCUS2 RD FO1 FO2 DI0 DI2 DI2 DI4 DI4 DI1 DI1 DI3 DI3 DI DI Remote OUT (X12) SYS-F Remote IN (X11) Remote OUT (X12) Remote IN (X11) Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 3

36 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med fiberoptisk kabel ADVARSEL! Montasje av tilkoblingsplugger under spenning. Skader som følge av overspenning eller kortslutning. Tilkoblingskontaktene skal bare kobles til uten spenning. Koble fra forsyningsspenningen før tilkoblingspluggene monte ADVARSEL! Ukyndig bruk av tilkoblingspluggenes bøyle. Skader på bøylen. Monter aldri tilkoblingspluggene på bussmodulen ved hjelp av pluggenes bøyle. Hold tilkoblingspluggene i huset for å stikke dem inn. Ubenyttede tilkoblingskontakter må utstyres med en blindplugg for at kapslingen skal være gitt! Montasje Slå av spenningen. Åpne bøylen (1.) og skyv pluggen til stopp inn i opptaket på bussmodulen (2.) Lukk bøylen (3.) IB DIAG DIAG RC RC US1 MFI INTERBUS INTERBUS RL RL TR US2 RD US1 DI0 DI2 DI4 FO1 SYS-F FO2 DI1 DI3 DI IB DIAG DIAG RC US1 MFI INTERBUS INTERBUS RL RL TR US2 RD US1 DI0 DI2 DI4 FO1 FO2 DI1 DI3 DI SYS-F Demontering Slå av spenningen. Åpne bøylen og trekk kontakten av modulen..4.3 Forsyningsspenning De to forsyningsspenningene som er tilgjengelige, brukes på følgende måte: US1: 24 V DC-forsyning til busslogikk, sensorer og MOVIMOT US2: Forsyning av aktuatorer (strømopptak, se Tekniske data i driftsveiledningen) 36 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

37 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med fiberoptisk kabel Kontakttilordning IB DIAG RC US1 MFI INTERBUS INTERBUS RL RL US1 DI0 DI2 TR US2 RD FO1 FO2 DI1 DI3 SYS-F +US1 US1 +US2 US2 +US1 +US2 US1 US2 +US1 US1 +US2 US2 +US1 +US2 US1 US Kabellegging I forbindelse med kabelleggingen må det i området ved hurtigkontaktene overholdes en avstand som er avhengig av bøyeradiusen til kabeltypen som brukes (følg prosjekterings- og installasjonsretningslinjene for rugged line-tilkoblingsteknikken til firmaet Phoenix Contact). R min R min Ledningslengder < 1 m Ledningslengder < 1 m er kun tillatt med kabelbroen IBS RL CONNECTION-LK som er spesielt prefabrikkert av Phoenix Contact. Følg prosjekterings- og installasjonsretningslinjene for rugged line-tilkoblingsteknikken til firmaet Phoenix Contact. Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 37

38 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med fiberoptisk kabel.4. Eksempeltopologi for oppbygging av INTERBUS med rugged line INTERBUSmodul MFI. 3 MFI. 3 Rugged line-bussklemme Fjernbuss Blindplugg Fjernbussforbindelse MFI. 3 Fjernbuss (maks. 12,8 km i kobber og polymerfiber) Bussegment (maks. 400 m i kobber, maks. 3 m / 0 m i polymerfiber) Fjernbuss Fjernbuss MFI. 3 MFI. 3 Fjernbuss Blindplugg MERK Ved bruk av fiberoptiske kabler med fast installerte polymerfibre er en avstand på maksimalt 0 m mulig mellom to fjernbussdeltakere. Ved bruk av fleksible polymerfibre er 3 m mulig. 38 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

39 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med fiberoptisk kabel.4.6 Tilkobling av tilkoblingsmodul MFZ11 med INTERBUS-grensesnitt MFI23 / MFI33 på MOVIMOT MFZ11 (INTERB US) X20 [3] MOVIMOT MFZ V RS+ RS V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ [2] MFI23 MFI33 [1] [1] = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 [1] [2] [3] Ved adskilt montasje MFZ11 / MOVIMOT : Legg RS-48-kabelens skjerm på MFZ og MOVIMOT -huset ved hjelp av EMC-metallkabelnipler. Sikre ekvipotensialkobling mellom alle bussdeltakerne. Tilordning av klemmene 19 36, se kapitlet Tilkobling av inn-/utganger (I/O) på feltbussgrensesnitt ( side 41) Klemmetilordning Nr. Navn Retning Funksjon X reservert 1 24 V Utgang 24 V spenningsforsyning til MOVIMOT (forbundet med klemme X20/11) 16 RS+ Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS+ 17 RS- Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS- 18 0V24 referansepotensial til MOVIMOT (lasket med klemme X20/13) Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 39

40 Elektrisk installasjon Tilkobling av INTERBUS med fiberoptisk kabel.4.7 Tilkobling av feltfordeler MFZ13 til MFI23../MFI33.. L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ13 + MFI23 MFI33 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE 2 2. mm (AWG12) 2 4 mm (AWG10) X20 X = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå Tilkobling av feltfordelere MFZ16, MFZ17, MFZ18 til MFI23../MFI33.. MFZ16 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ17 [1] X PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE 2 4 mm (AWG10) X MFZ mm (AWG12) MFI23 MFI = potensialnivå 0 1 = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 [1] Tilordning av klemmene 19 36, se kapitlet Tilkobling av inn-/utganger (I/O) på feltbussgrensesnitt ( side 41) 40 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

41 Elektrisk installasjon Tilkobling av inn-/utgangene (I/O) til feltbussgrensesnittene MF../MQ... Tilkobling av inn-/utgangene (I/O) til feltbussgrensesnittene MF../MQ.. Feltbussgrensesnittene kobles til via klemmer eller via M12-hurtigkontakter...1 Tilkobling av feltbussgrensesnitt via klemmer Feltbussgrensesnitt med fire digitale innganger og to digitale utganger: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 i kombinasjon med MF.21 MF.22 MF.23 MQ.21 MQ.22 X20 DI 0 VO24 DI 1 VO24 DI 2 VO24 DI 3 VO24 DO 0 2 DO1 2 V2I24 [1] [1] kun MFI23: reservert, alle andre MF.. moduler: V2I = potensialnivå 1 2 = potensialnivå 2 Nr. Navn Retning Funksjon X20 19 DI0 Inngang Koblingssignal fra sensor 1 1) 20-0V24-referansepotensial til sensor 1 21 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning til sensor 1 1) 22 DI1 Inngang Koblingssignal fra sensor V24-referansepotensial til sensor 2 24 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning til sensor 2 2 DI2 Inngang Koblingssignal fra sensor V24-referansepotensial til sensor 3 27 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning til sensor 3 28 DI3 Inngang Koblingssignal fra sensor V24-referansepotensial til sensor 4 30 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning til sensor 4 31 DO0 Utgang Koblingssignal fra aktuator V24-referansepotensial for aktuator 1 33 DO1 Utgang Koblingssignal fra aktuator V24-referansepotensial for aktuator 2 3 V2I24 Inngang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer kun ved MFI23: reservert kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: lasket med klemme 1 eller V24 referansepotensial for aktuatorer kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: lasket med klemme 17 eller 18 1) brukes i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J for servicebryterens tilbakemeldingssignal (N/O). Evaluering via styringen mulig. Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere 41

42 Elektrisk installasjon Tilkobling av inn-/utgangene (I/O) til feltbussgrensesnittene MF../MQ.. Ved feltbussgrensesnitt med seks digitale innganger: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 i kombinasjon med MF.32 MF.33 MQ.32 X20 DI 0 VO24 DI 1 VO24 DI 2 VO24 DI 3 VO24 DI 4 DI = potensialnivå Nr. Navn Retning Funksjon X20 19 DI0 Inngang Koblingssignal fra sensor 1 1) 20-0V24-referansepotensial til sensor 1 21 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning til sensor 1 1) 22 DI1 Inngang Koblingssignal fra sensor V24-referansepotensial til sensor 2 24 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning til sensor 2 2 DI2 Inngang Koblingssignal fra sensor V24-referansepotensial til sensor 3 27 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning til sensor 3 28 DI3 Inngang Koblingssignal fra sensor V24-referansepotensial til sensor 4 30 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning til sensor 4 31 DI4 Inngang Koblingssignal fra sensor 32-0V24-referansepotensial til sensor 33 DI Inngang Koblingssignal fra sensor V24-referansepotensial til sensor reservert 36-0V24 referansepotensial for sensorer 1) brukes i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J for servicebryterens tilbakemeldingssignal (normalt åpen-kontakt). Evaluering via styringen mulig. 42 Kompakthåndbok InterBUS-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 16767322 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16727320 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 11/2008 16668936 / NO Håndbok

Detaljer

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ utomatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIUS-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 1676729 /

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH Utgave 1/006 1154314 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Gyldige

Detaljer

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400722 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok 10564829/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig informasjon!... 6 3 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH C5.D0 Utgave 05/004 86636 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16738527 / NO Manual SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11401125 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Drivsystem for desentral installasjon InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11401125 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO

Manual. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 P R O F I B U S / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11401524 / NO Manual

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Håndbok 10564624/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon AS-Interface-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400323 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23558970_0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/2017 23558970/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 Håndbok 10565027/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig informasjon!... 6 3

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler Utgave 05/2007 11381523 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Gyldige komponenter...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC Utgave 10/2008 11662727 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D GC320000 Utgave 09/2005 11212527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler)

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *22515178_0516* Håndbok MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Utgave 05/2016 22515178/NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -MC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -MC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -MC Utgave 10/2008 11662336 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsvernet MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Utgave 12/2005 GC / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsvernet MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Utgave 12/2005 GC / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Eksplosjonsvernet MOVIMOT - motorer i kategori 3D GC310000 Utgave 12/2005 11407123 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Utgave 12/21 17122 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME. Art.-nr. 232 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Utgave 04/2011 17074525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21326703_1014* Kompakt-driftsveiledning Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 10/2014 21326703/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C. Driftsveiledning. Utgave 11/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C. Driftsveiledning. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C Utgave 11/26 11441534 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 6 1.1 Oppbygningen av

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -FC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -FC. Driftsveiledning. Utgave 10/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -FC Utgave 10/2008 11663138 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B Utgave 03/2008 11696729 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, standard AC 230 V ~ Art.-nr. 230 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, standard AC 230 V ~ Art.-nr. 230 ME. Art.-nr. 230 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning Koplingsaktuator enkel Art.-nr. 2131.16 UP Koplingsaktuator dobbel Art.-nr. 2132.6 UP Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP. Utgave 12/ / NO

Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP. Utgave 12/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Utgave 12/27 11675136 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVIMOT MM..D med trefasevekselstrømsmotor DT/DV Utgave 11/2009 16885325 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Utgave 8/29 16817338 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S

Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S Utgave 03/2010 16722523 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23582553_0817* Korrektur MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Utgave 08/2017 23582553/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

* _0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Desentral drivstyring MOVIFIT -MC

* _0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Desentral drivstyring MOVIFIT -MC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *19484925_0115* Driftsveiledning Desentral drivstyring MOVIFIT -MC Utgave 01/2015 19484925/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_150251.docx @ 205612 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8315

Detaljer

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr.

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. Best.nr. : 0388 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 61 Blandermodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Utgave 09/2005 11358327 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S. Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S. Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVI-SWITCH -1E/-2S Utgave 05/2008 16650123 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene...

Detaljer

KNX/EIB Koplingsaktuatorer enkel 16A / dobbel 6A. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Koplingsaktuatorer enkel 16A / dobbel 6A. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Koplingsaktuator enkel, 16A UP Best.nr. : 1059 00 Koplingsaktuator dobbel, 6A Best.nr. : 1057 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO 1. Generelt Pluggbar kabling er godkjent og beskrevet i IEC 61635 Bruk av Winsta Pluggbart kablingssystem sørger for fleksibel elektrisk installasjon.

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato 24.08.16 Erstatter : 206 Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser Utgave 06/2007 11469129 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon... 4 1.1

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

IFC 300 Hurtigstart. Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere. Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x)

IFC 300 Hurtigstart. Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere. Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x) IFC 300 Hurtigstart Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x) Dokumentasjonen er kun fullstendig når den brukes sammen med den relevante dokumentasjonen

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning Best.-nr. : 2114 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen

Instrukser Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Thomas Øyvang/ Eivind Fjelddalen 19.09.14 1 1 7 Instruks for bygging av nye provisoriske forsøksinstallasjoner og endring av eksisterende provisoriske installasjoner. 1. Instruksens formål. Instruksen gir praktiske retningslinjer for

Detaljer