Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Utgave 12/ / NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Merknader til opphavsrett Produktnavn og varemerke Sikkerhetsmerknader Merk! Generelt Målgruppe Korrekt bruk Tilleggsdokumentasjon Transport, lagring Oppstilling Elektrisk tilkobling Sikker adskillelse Drift Oppbygging av enheten MOVIMOT -drivenhet MOVIMOT -omformer Typebetegnelse MOVIMOT -drivenhet Typebetegnelse MOVIMOT -omformer Typebetegnelse utførelse Motornær montasje Mekanisk installasjon Montasje MOVIMOT -girmotor Montering av MOVIMOT -opsjoner Motornær montering av MOVIMOT -omformeren Tiltrekkingsmomenter Elektrisk installasjon Installasjonsforskrifter Tilkobling MOVIMOT -drivenhet MOVIMOT -hurtigkontakt Forbindelse mellom MOVIMOT og motor ved montasje i nærhet til motor Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner Tilkobling av RS-485-bussmaster Tilkobling av operatørpanel DBG Tilkobling av PC Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 3

4 Innhold 6 Idriftsettelse "Easy" Oversikt Viktige merknader ved idriftsettelse Forutsetninger Beskrivelse av kontrollelementene Beskrivelse av DIP S Beskrivelse av S Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D Idriftsetting med binærstyring Idriftsettelse med opsjon MBG11A eller MLG..A Idriftsetting med opsjon MWA21A Idriftsettelse med opsjon MWF11A Utfyllende merknader ved montasje i nærhet til motor (forskjøvet) Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Viktige merknader ved idriftsettelse Forutsetninger Oppstartprosedyre Koding av prosessdata Funksjon med RS-485-master Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Viktige merknader om igangsetting Forutsetninger MOVITOOLS MotionStudio Idriftsetting og funksjonsutvidelse med individuelle parametre Idriftsetting og parametrisering med sentral styring og MQP Idriftsetting ved overføring av parametersett Parameterfortegnelse Parameterbeskrivelse Drift Driftsvisning Drive-ID-modul Operatørpaneler MBG11A og MLG..A Skal-verdiomformer MWA21A Skalverdiomformer MWF11A MOVIMOT manuell drift med MOVITOOLS MotionStudio Operatørpanel DBG Service Status- og feilvisning Kontroll/vedlikehold Diagnose med opsjon MWF11A Utskiftning av enhet Dreie koblingsboksen SEW-service Sette ut av drift Lagring Langtidslagring Deponering Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

5 Innhold 11 Tekniske data Motor med driftspunkt 4 V / 5 Hz eller 4 V / 1 Hz Motor med driftspunkt 46 V / 6 Hz Motor med driftspunkt 23 V / 6 Hz Tekniske data opsjoner og tilbehør Bremsearbeid, driftsluftspalte, bremsemomenter brems Tilordning av bremsemoment Integrert RS-485-grensesnitt Diagnosegrensesnitt Tilordning av interne bremsemotstander Tilordning av eksterne bremsemotstander Bremsespolens motstand og tilordning Tilordning av drive-id-modul Samsvarserklæring Adresser... 2 Indeks Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 5

6 1 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen 1 Generell informasjon 1.1 Bruk av dokumentasjonen Denne dokumentasjonen er en del av produktet og inneholder viktig informasjon om drift og service. Dokumentasjonen skal benyttes av alle personer som utfører arbeid i forbindelse med montering, installering, oppstart og service på produktet. Dokumentasjonen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver tid. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele dokumentasjonen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. 1.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Beskrivelse av signalord Tabellen nedenfor viser inndelingen av signalordene for sikkerhetsinstrukser og hva de betyr, informasjon vedrørende materielle skader og annen type informasjon. Signalord Forklaring Følger ved neglisjering FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader VIKTIG! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser MERK Nyttig merknad eller tips: Letter håndteringen av drivsystemet Oppbygging av sikkerhetsmerknadene som gjelder de forskjellige kapitlene Sikkerhetsmerknadene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for en spesiell handling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Symbolene som brukes, viser til enten en generell eller en spesifikk fare. Her ser du den formelle oppbyggingen av en sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen Oppbygging av implementerte sikkerhetsmerknader De implementerte sikkerhetsmerknadene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket. Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert sikkerhetsmerknad: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. 6 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

7 Generell informasjon Garantikrav Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at dokumentasjonen følges. Les derfor dokumentasjonen før arbeidet med enheten startes opp! 1.4 Ansvarsfraskrivelse For at skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal nås, er det en grunnleggende forutsetning at dokumentasjonen følges nøye. SEW- EURODRIVE påtar seg intet ansvar for person- og materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. 1.5 Merknader til opphavsrett 21 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheter forbeholdt. Enhver form for kopiering, bearbeiding, publisering og/eller annen bruk er strengt forbudt. 1.6 Produktnavn og varemerke Merker og produktnavn som er angitt i denne dokumentasjonen er varemerker eller registrerte varemerker for respektive innehaver. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Merk! 2 Sikkerhetsmerknader Følgende, grunnleggende sikkerhetsmerknader har til mål å forhindre person- og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges og overholdes. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE dersom det finnes uklarheter eller du ønsker mer informasjon. 2.1 Merk! Følgende sikkerhetsmerknader gjelder først og fremst bruk av MOVIMOT -drivenheter. Ved bruk av andre SEW-komponenter må sikkerhetsinstruksene for respektive komponenter i tilhørende dokumentasjon følges. Overhold også sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne dokumentasjonen. 2.2 Generelt Produkter som er skadet må aldri installeres eller settes i drift. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Under drift kan MOVIMOT -enheter avhengig av kapsling ha spenningsførende, blanke, eventuelt også bevegelige eller roterende deler, samt varme overflater. Ulovlig fjerning av nødvendige deksler, usakkyndig drift, feilaktig installasjon eller betjening kan innebære alvorlige person- og materialskader. Mer informasjon finner du i dokumentasjonen. 2.3 Målgruppe Alt arbeid med installasjon, igangsetting, utbedring av feil og vedlikehold skal utføres av en autorisert elektriker (overhold IEC 6364 og/eller CENELEC HD 384 eller DIN VDE 1 og IEC 6664 eller DIN VDE 11 og nasjonale ulykkesforebyggende forskrifter). Med autorisert elektriker menes i denne sammenheng personer som er godt kjent med elektrisk installasjon, montasje, oppstart og drift av produktet. Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må utføres av personer som har mottatt nødvendig opplæring. 8 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

9 Sikkerhetsmerknader Korrekt bruk Korrekt bruk MOVIMOT -omformere er komponenter som er bestemt for montering i elektriske anlegg og maskiner. Ved montering i maskiner er en idriftsetting av MOVIMOT -omformerne (det vil si ved oppstart av korrekt drift) ikke tillatt før det er fastsatt at maskinen tilsvarer bestemmelsene i maskindirektiv 26/42/EF (maskindirektiv). Idriftsettingen (dvs. oppstart av tilsiktet drift) er kun tillatt hvis EMC-direktiv 24/18/EF følges. MOVIMOT -omformere oppfyller kravene i lavspenningsdirektiv 26/95/EF. De standardene som er angitt i samsvarserklæringen, anvendes for MOVIMOT -omformeren. Tekniske data samt informasjon om tilkoblingsbetingelser finner du på merkeskiltet og i dokumentasjonen. Disse opplysningene skal overholdes Sikkerhetsfunksjoner MOVIMOT -omformere må ikke utøve sikkerhetsfunksjoner, med mindre disse er beskrevet og uttrykkelig tillatt Bruk av løfteanordninger MOVIMOT -omformere er kun i begrenset grad egnet til bruk av løfteanordninger, se kapitlet Tilleggsfunksjon 9 ( side 78). MOVIMOT -omformere må ikke brukes som sikkerhetsutstyr for løfteanordninger. 2.5 Tilleggsdokumentasjon I tillegg skal følgende publikasjon følges: Katalog MOVIMOT -girmotorer Driftsveiledning Vekselstrømsmotorer DR , 315 Girets driftsveiledning (kun ved MOVIMOT -girmotorer) Denne dokumentasjonen kan lastes ned og bestilles på Internett ( rubrikken Dokumentasjon). Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 9

10 2 Sikkerhetsmerknader Transport, lagring 2.6 Transport, lagring Følg instrukser vedrørende transport, lagring og korrekt håndtering. Klimatiske betingelser skal overholdes i samsvar med kapitlet Tekniske data. Stram påskrudde transportkroker godt. De er kun beregnet for vekten av MOVIMOT -drivenheten. Det er ikke tillatt å montere tilleggslast. Ved behov skal det brukes egnede, tilstrekkelig dimensjonerte transportmidler (f.eks. wireføringer). 2.7 Oppstilling Oppstilling og kjøling av enhetene må utføres i samsvar med bestemmelsen i den tilhørende dokumentasjonen. MOVIMOT -omformerne skal beskyttes mot belastning/bruk som ikke er tillatt. Dersom ikke annet er uttrykkelig angitt, er følgende brukstilfeller forbudt: Bruk i potensielt eksplosive områder. Bruk i omgivelser med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv. Bruk i ikke-stasjonære applikasjoner hvor det oppstår sterke mekaniske vibrasjonsog støtbelastninger, se kapitlet Tekniske data. 2.8 Elektrisk tilkobling Ved arbeid på spenningsførende MOVIMOT -omformere må gjeldende nasjonale ulykkesforebyggende forskrifter overholdes (for eksempel BGV A3). Den elektriske installasjonen skal utføres etter gjeldende bestemmelser (for eksempel kabeltverrsnitt, sikringer, jordlederforbindelse). Ytterligere merknader står i dokumentasjonen. Merknader om installasjon i samsvar med forskriftene for elektromagnetisk kompatibilitet, f.eks. avskjerming, jording, plassering av filtre og legging av ledningene, se kapitlet Installasjonsforskrifter. Overholdelse av grenseverdier som kreves i henhold til EMClovgivningen, underligger anleggs- eller maskinprodusentens ansvar. Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr må tilsvare de gyldige forskriftene (for eksempel EN 624 eller EN ). For å sikre isolasjonen skal det foretas spenningskontroller på MOVIMOT -omformerne før idriftsetting i henhold til EN :27, se kapitlet Sikker adskillelse MOVIMOT -omformere oppfyller alle krav om sikker adskillelse av effekt- og elektronikkoblinger iht. EN For at en slik sikker adskillelse skal være gitt, må alle tilkoblede strømkretser også oppfylle kravene om sikker adskillelse. 1 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

11 Sikkerhetsmerknader Drift Drift Anlegg der MOVIMOT -omformere er montert, må eventuelt ha ytterligere overvåkingsog beskyttelsesinnretninger i samsvar med de til enhver tid gyldige sikkerhetsbestemmelsene, for eksempel lov om tekniske arbeidsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. I applikasjoner med økt risikopotensial kan det kreves andre sikkerhetstiltak i tillegg. Man må ikke komme i berøring med spenningsførende enhetskomponenter og effekttilkoblinger straks etter at MOVIMOT -omformerne er skilt fra forsyningsspenningen kondensatorene kan være oppladet. Vent i minst 1 minutt etter at forsyningsspenningen er slått av. Straks forsyningsspenningen er koblet til omformeren MOVIMOT, må koblingsboksen være lukket. Det vil si at omformeren MOVIMOT samt hybridkabelens plugg må være plugget inn og skrudd på. Det at en drifts-led og andre indikatorelementer slukner, er ikke ensbetydende med at enheten er koblet fra nettet og fri for spenning. Mekanisk blokkering eller interne sikkerhetsfunksjoner i enheten kan føre til at motoren stanser. Drivenheten kan starte automatisk igjen når årsaken til forstyrrelsen fjernes, eller med en reset. Dersom dette av hensyn til sikkerheten ikke er tillatt for den drevne maskinen, må du koble enheten fra nettet før du begynner å utbedre feilen. OBS - fare for forbrenning: Overflatetemperaturen på MOVIMOT -drivenheten og eksterne opsjoner, f.eks. bremsemotstandens kjøleenhet, kan komme opp i over 6 C under drift! Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 11

12 3 Oppbygging av enheten MOVIMOT -drivenhet 3 Oppbygging av enheten 3.1 MOVIMOT -drivenhet Bildet nedenfor viser som eksempel en MOVIMOT -drivenhet med tannhjulsgir. [1] [2] [3] [4] [1] MOVIMOT -omformer [2] Koblingsboks [3] Motor [4] Tannhjulsgir En MOVIMOT -drivenhet er en kombinasjon av følgende: MOVIMOT -omformer montert på motoren (se eksemplet ovenfor) eller motornær montasje Motor (se motorens driftsveiledning) Gir (ekstra, se girets driftsveiledning) 12 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

13 Oppbygging av enheten MOVIMOT -omformer MOVIMOT -omformer Bildet nedenfor viser koblingsboksen og MOVIMOT -omformeren: [4] [1] [2] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [1] [11] [7] [5] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [1] Koblingsboks [2] X1: Hurtigkontakt for opsjon BEM [3] Forbindelsesplugg til MOVIMOT -omformeren [4] MOVIMOT -omformer med kjøleenhet [5] Kabelnipler [6] Koblingsenhet med klemmer [7] Skrue for PE-tilkobling [8] X5, X6: Elektronikk-koblingslist [9] X1: Tilkobling for bremsespole (motorer med brems) eller bremsemotstand (motorer uten brems) [1] X1: Nettilkobling L1, L2, L3 [11] Betegnelse på tilkoblingstype [12] Drive-ID-modul [13] MOVIMOT -omformerens merkeskilt [14] Bryter for skalverdi f2 (grønn) [15] DIP S2/5 S2/8 [16] Bryter t1 for integratorrampe (hvit) [17] DIP S1/1 S1/8 [18] DIP S2/1 S2/4 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 13

14 3 Oppbygging av enheten MOVIMOT -omformer Bildet viser oversiden til MOVIMOT -omformeren: [1] [3] [2] [4] [1] X5: Diagnostikkgrensesnitt med låseplugg [2] Skalverdi-potensiometer f1 med låseplugg [3] Statusdiode (LED) [4] Enhetsidentifikasjon 14 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

15 Oppbygging av enheten Typebetegnelse MOVIMOT -drivenhet Typebetegnelse MOVIMOT -drivenhet Merkeskilt Bildet nedenfor viser som eksempel merkeskiltet til en MOVIMOT -drivenhet. Merkeskiltet er plassert på motoren Bruchsal/Germany 1 RF47DRE9L4BE2/MM15/MO C V 38-5 Hz 5-6 A 3.5 Iso.Kl. 155(F) kw 1.5 Hz 5 r/min 14/86 CT 1:5 TEFC I Nm 166 IP 54 M.L. 2 IM M1 kg 31 3~ V BR Nm 13 kw 1.5 Hz 5 eff % CLP CC VGB22.65I Made in Germany FS-logo 1 Merkeskiltet har en merking på øverste kant kun dersom motoren er designet tilsvarende og den inneholder minst en sikkerhetsteknisk komponent. FS-logoen på merkeskiltet refererer til respektiv kombinasjon monterte, sikkerhetsrettede komponenter Typebetegnelse Tabellen nedenfor viser typebetegnelsen til MOVIMOT -drivenheten: RF 47 DRE 9L4 BE / MM15 / MO 1) Merkeskiltet viser kun opsjoner som er installert fra fabrikken. Ekstra utførelse: omformer 1) MOVIMOT -omformer Ekstra utførelse: motor (brems) Størrelse, antall poler motor Motorserie DRS = DRS-motor DRE = DRE-motor DRP = DRP-motor Girstørrelse Girserie Hvilke utførelser som kan leveres, er angitt i katalogen MOVIMOT -girmotorer. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 15

16 3 Oppbygging av enheten Typebetegnelse MOVIMOT -omformer 3.4 Typebetegnelse MOVIMOT -omformer Merkeskilt Bildet nedenfor viser som eksempel merkeskiltet til en MOVIMOT -omformer: Status: A / Type : MM15D-53- P# : S# : Eingang / Input Ausgang / Output CH1 U = 3x V AC U= 3xV... Uin D Bruchsal I = 3.5A AC I == 4.A AC Made in Germany f = Hz f Hz N2936 MOVIMOT T = C Antriebsumrichter P-Motor 1.5kW / 2.HP Drive Inverter Use 6/75 C copper wire only. Tighten terminals to 13.3 in. ibs. (1.5 Nm). Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 2, rms symmetrical amperes, 5 volts maximum. Integral solid state short crcuit protection does not provide BCP. BCP must be provided in accordance with the NEC and any additional local codes Typebetegnelse Tabellen nedenfor viser typebetegnelsen til MOVIMOT -omformeren: MM 15 D 53 Utførelse = Standard Tilkoblingstype 3 = 3-faset Tilkoblingsspenning 5 = AC 38 5 V 23 = AC 2 24 V Versjon D Motoreffekt 15 = 1,5 kw Typeserie MM = MOVIMOT Hvilke utførelser som kan leveres, er angitt i katalogen MOVIMOT -girmotorer Enhetsidentifikasjon Enhetsidentifikasjonen [1] på oversiden av MOVIMOT -omformeren gir informasjon om omformertype [2], omformerens delenummer [3] og enhetsytelsen [4]. [2] [3] [4] [1] Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

17 Oppbygging av enheten Typebetegnelse utførelse Motornær montasje Typebetegnelse utførelse Motornær montasje Merkeskilt Figuren nedenfor viser som eksempel motornær montasje av MOVIMOT -omformeren med tilhørende merkeskilt: MM15D-53-//P21A/RO1A/APG Typebetegnelse Tabellen nedenfor viser typebetegnelsen til MOVIMOT -omformeren ved motornær montasje: MM15D-53- / / P21A / RO1A / APG4 Hurtigkontakt for forbindelse til motoren Utførelse koblingsboks Adapter for motornær montasje 21 = Byggstørrelse 1 22 = Byggstørrelse 2 Tilkoblingstype = Õ 1 = Ö MOVIMOT -omformer Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 17

18 4 Mekanisk installasjon Montasje MOVIMOT -girmotor 4 Mekanisk installasjon 4.1 Montasje MOVIMOT -girmotor Generell informasjon Følg alltid de generelle sikkerhetsmerknadene. Det er viktig å følge all informasjon i forbindelse med tekniske data og tillatte betingelser på bruksstedet. Ved montering av MOVIMOT -drivenheten skal kun festemulighetene for formålet benyttes. Bruk kun feste- og sikringselementer som passer inn i eksisterende hull, gjenge og fordypninger Forutsetninger for montering Kontroller at punktene nedenfor er oppfylt før montering: Opplysningene på drivenhetens merkeskilt stemmer overens med nettspenningen. Drivenheten er uten skader (ingen transport- eller lagringsskader). Omgivelsestemperaturen er i samsvar med informasjonen i kapitlet Tekniske data. Vær oppmerksom på at girets temperaturområde kan ha begrensninger, se driftsveiledningen som følger med giret. MOVIMOT -drivenheten skal ikke monteres ved følgende, skadelige omgivelsesforhold: potensielt eksplosiv atmosfære olje syre gass damp stråling osv. Ved abrasive omgivelsesforhold må akseltetningsringene på den utgående siden beskyttes mot slitasje. Toleranser ved monteringsarbeid Tabellen under viser tillatte toleranser for akseltappene og flensene til MOVIMOT -drivenheten. Akseltapp Diametertoleranse etter EN 5347 ISO j6 ved Ø 26 mm ISO k6 ved Ø 38 mm opptil 48 mm ISO m6 ved Ø > 55 mm Sentreringshull etter DIN 332, form DR.. Flenser Sentrertoleranse i henhold til EN 5347 ISO j6 ved Ø 25 mm ISO h6 ved Ø > 3 mm 18 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

19 Mekanisk installasjon Montasje MOVIMOT -girmotor Oppstilling av MOVIMOT VIKTIG! Tap av sikret beskyttelsesgrad som følge av at MOVIMOT -omformeren ikke er montert eller ikke er korrekt montert. Skader på MOVIMOT -omformeren. Når MOVIMOT -omformeren demonteres fra koblingsboksen, må den beskyttes mot støv og fuktighet. Vær oppmerksom på følgende når du monterer MOVIMOT -driven: MOVIMOT -drivenheten skal kun monteres på et jevnt og vridningsstivt underlag med minimale vibrasjonsbelastninger. Følg angivelsene på merkeskiltet med hensyn til monteringsposisjon. Rengjør akseltappene nøye for rustbeskyttelsesmiddel. Bruk et vanlig løsemiddel. Pass på at lager og tetningsringer ikke kommer i berøring med løsemiddelet det er fare for materialskader For at motorakslene ikke skal belastes for mye, må motoren posisjoneres nøyaktig. Overhold tillatte tverrgående og aksiale krefter, se katalogen MOVIMOT -girmotorer. Unngå støt og slag på akselenden. Beskytt vertikale konstruksjoner mot inntrenging av fremmedlegemer eller væske ved hjelp av deksler. Kontroller at kjølelufttilførselen ikke forhindres på noen måte. Varm, avledet luft fra andre aggregater må ikke suges inn igjen. Komponenter som monteres på akselen skal avbalanseres i etterkant med halv kile (utgående aksler er avbalansert med halv kile) Eksisterende kondensvannhull skal stenges med kunststoffplugger. De skal kun åpnes ved behov. Åpne kondensvannboringer er ikke tillatt. Ved åpne kondensvannboringer er høyere kapslinger ikke lenger gyldige Oppstilling i våtrom eller utendørs Vær oppmerksom på følgende når du monterer MOVIMOT -drivenheten i fuktige omgivelser eller utendørs: Bruk kabelnipler som passer til tilførselledningen Bruk reduksjonsstykker ved behov. Smør gjengene på kabelniplene og blindpluggene med tetningsmasse og stram godt til. Smør deretter kabelniplene på nytt. Tett kabelinnføringene godt. Rengjør tetningsflatene på MOVIMOT -omformeren grundig før ny montering. Hvis det har oppstått skader på rustbeskyttelsen, må sjiktet utbedres. Kontroller at kapslingen som er angitt på merkeskiltet stemmer overens med omgivelsesbetingelsene på stedet. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 19

20 4 Mekanisk installasjon Montering av MOVIMOT -opsjoner 4.2 Montering av MOVIMOT -opsjoner Opsjon MLU11A / MLU21A / MLG..A Leveringsomfang MLU11A / MLU21A / MLG..A overdel [2] To skruer [1] Gjennomgangsskrue [4] MLU11A / MLU21A / MLG..A underdel [5] Montering 1. Fjern en låseplugg på MOVIMOT -koblingsboksen. 2. Fest underdelen [5] på MOVIMOT -koblingsboksen og fest den med gjennomgangsskruen [4] (tiltrekkingsmoment 2,5 Nm / 22 lb.in). 3. Før tilkoblingskabelen [3] gjennom gjennomgangsskruen [4] og inn i det innvendige rommet i MOVIMOT -koblingsboksen. 4. Sett overdelen [2] på underdelen [5] og fest den med to skruer [1] (tiltrekkingsmoment,9 1,1 Nm / 8 1 lb.in). Monter opsjonen kun i følgende posisjon: [1] [1] [2] [3] [4] [5] Du finner informasjon om tilkobling av opsjon MLU11A / MLU21A i kapitlet "Tilkobling av opsjon MLU11A / MLU21A" ( side 42). Du finner informasjon om tilkobling av opsjon MLG..A i kapitlet "Tilkobling av opsjon MLG..A" ( side 43). 2 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

21 Mekanisk installasjon Montering av MOVIMOT -opsjoner Opsjon MLU13A Vanligvis er opsjonen MLU13A montert i den modulære koblingsboksen når den leveres. Henvend deg til service hos SEW-EURODRIVE hvis du har spørsmål om senere montering av opsjonen. MERK Den kan kun monteres sammen med den modulære tilkoblingsboksen fra MOVIMOT MM3D-53- MM4D-53-! Bildet nedenfor viser et eksempel på montering. Mmonteringen er avhengig av den koblingsboksen som brukes og eventuelt av andre monterte opsjoner Du finner informasjon om tilkobling av opsjon MLU13A i kapitlet "Tilkobling av opsjon MLU13A" ( side 42). Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 21

22 4 Mekanisk installasjon Montering av MOVIMOT -opsjoner Opsjon MNF21A Vanligvis er opsjonen MNF21A montert i den modulære koblingsboksen når den leveres. Henvend deg til service hos SEW-EURODRIVE hvis du har spørsmål om senere montering av opsjonen. MERK Den skal kun monteres sammen med den modulære tilkoblingsboksen fra MOVIMOT MM3D-53- MM15D-53-! Bildet nedenfor viser et eksempel på montering. Mmonteringen er avhengig av den koblingsboksen som brukes og eventuelt av andre monterte opsjoner Du finner informasjon om tilkobling av opsjon MNF21A i kapitlet "Tilkobling av opsjon MNF21A" ( side 44). 22 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

23 Mekanisk installasjon Montering av MOVIMOT -opsjoner Opsjon URM/BEM/BES Opsjonene URM, BEM og BES er montert i koblingsboksen når de leveres. Ta kontakt med service hos SEW-EURODRIVE hvis du har spørsmål om senere montering av opsjon URM, BEM eller BES. Bildet nedenfor viser et eksempel på montering. Mmonteringen er avhengig av den koblingsboksen som brukes og eventuelt av andre monterte opsjoner Du finner informasjon om tilkobling av opsjon URM i kapitlet "Tilkobling av opsjon URM" ( side 45). Du finner informasjon om tilkobling av opsjon BEM i kapitlet "Tilkobling av opsjon BEM" ( side 46). Du finner informasjon om tilkobling av opsjon BES i kapitlet "Tilkobling av opsjon BES" ( side 47). Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 23

24 4 Mekanisk installasjon Montering av MOVIMOT -opsjoner Opsjon MBG11A Monter opsjon MBG11A på en vegg med en av følgende to monteringsmuligheter: A: Montering fra baksiden via fire gjengehull (Tiltrekkingsmoment for monteringsskrue [1]: 1,6 2, Nm / lb.in) B: Montering fra forsiden via to festehull (Tiltrekkingsmoment for monteringsskrue [3]: 1,6 2, Nm / lb.in) [1] M4 x 5 + a A B M4 M4 x 25 [2] [3] [4] A A [5] Ø 4,3 mm B 8 mm B 6 mm 88 mm 2 A A M4 56 mm 68 mm a = veggtykkelse Monteringsskruene er ikke inkludert i leveransen! Sett overdelen [5] på underdelen [2] og fest den med to skruer [4] (tiltrekkingsmoment,3 Nm / 2,6 lb.in). Du finner informasjon om tilkobling av opsjon MBG11A i kapitlet "Tilkobling av opsjon MBG11A" ( side 48). 24 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

25 Mekanisk installasjon Montering av MOVIMOT -opsjoner Opsjon MWA21A Monter opsjon MWA21A i koblingsskapet på en monteringsskinne i henhold til EN 522: , Du finner informasjon om tilkobling av opsjon MWA21A i kapitlet "Tilkobling av opsjon MWA21A" ( side 49). Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 25

26 I 4 Mekanisk installasjon Montering av MOVIMOT -opsjoner Opsjon MWF11A Monter opsjon MWF11A i koblingsskapet på en monteringsskinne i henhold til EN 522: 1 X1 X2 X3 n11 n12 f c max n13 rpm% MWF11A f/a RS485 COM 75 X4 X5 I U Du finner informasjon om tilkobling av opsjon MWF11A i kapitlet "Tilkobling av opsjon MWF11A" ( side 5). 26 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

27 Mekanisk installasjon Motornær montering av MOVIMOT -omformeren Motornær montering av MOVIMOT -omformeren Figuren nedenfor viser monteringsmålene for motornær (forskjøvet) montering av MOVIMOT -omformeren: M6 A B M6 Byggstørrelse Type A B 1 2 / 2L MM3D53- MM15D-53- MM3D233- MM7D-233- MM22D53- MM4D-53- MM11D233- MM22D mm 65 mm 17 mm 65 mm Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 27

28 4 Mekanisk installasjon Tiltrekkingsmomenter 4.4 Tiltrekkingsmomenter MOVIMOT -omformer Trekk skruene til diagonalt med 3, Nm (27 lb.in) for å feste MOVIMOT -omformeren Låseplugger Trekk låsepluggene til potensiometer f1 og tilkobling X5 til med 2,5 Nm (22 lb.in) Kabelnipler Ta hensyn til produsentens angivelser for kabelnipler Blindplugg kabelinnføringer Trekk til blindpluggskruene med 2,5 Nm (22 lb.in) Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

29 Mekanisk installasjon Tiltrekkingsmomenter Modulær koblingsboks Trekk til skruene for montering av koblingsboksen på montasjeplaten med 3,3 Nm (29 lb.in) Tiltrekkingsmomenter for klemmer Overhold følgende tiltrekkingsmomenter for klemmer ved installasjonsarbeid: [3] [1] [2] [3] [1],8 1,5 Nm (7 13 lb.in) [2] 1,2 1,6 Nm (11 14 lb.in) [3] 2, 2,4 Nm (18 21 lb.in) Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 29

30 5 Elektrisk installasjon Installasjonsforskrifter 5 Elektrisk installasjon 5.1 Installasjonsforskrifter Tilkobling av nettledningene Merkespenningen og -frekvensen til MOVIMOT -omformere må stemme overens med verdiene for forsyningsnettet. Installer ledningssikring i begynnelsen av nettilførselledningen bak samleskinneforgreningen, se F11 / F12 / F13 i kapitlet Tilkobling av MOVIMOT -drivenhet. For F11 / F12 / F13 skal det kun installeres smeltesikringer med karakteristikker D, D, NH eller automatsikringer. Dimensjoneringen av sikringen svarer til kabeltverrsnittet. SEW-EURODRIVE anbefaler å bruke isolasjonsmonitorer med pulskodemåling i forsyningsnett uten jordet stjernepunkt (IT-nett). Dermed unngår man feilutløsninger på isolasjonsmonitoren pga. omformerens kapasitans mot jord. Kabeltverrsnitt: iht. inngangsstrøm I nett ved merkeeffekt (se kapitlet "Tekniske data") Tillatt kabeltverrsnitt på MOVIMOT -klemmene Effektklemmer Vær oppmerksom på tillatte kabeltverrsnitt i forbindelse med installasjonsarbeid: Effektklemmer Kabeltverrsnitt 1, mm 2 4, mm 2 (2 x 4, mm 2 ) AWG17 AWG12 (2 x AWG12) Endehylser Ved enkeltterminering: Koble kun til entrådede ledere eller flertrådede ledere med endehylse (DIN 46228, material E-CU) med eller uten isolasjonskrage Ved dobbeltterminering: Koble kun til flertrådede ledere med endehylse (DIN , material E-CU) uten isolasjonskrage Tillatt lengde på endehylse: Min. 8 mm Styreklemmer Vær oppmerksom på tillatte kabeltverrsnitt i forbindelse med installasjonsarbeid: Styreklemmer Kabeltverrsnitt Entrådet leder (blank tråd) Flertrådet leder (blank tråd) Leder med endehylse uten isolasjonsmaterialkrage Leder med endehylse med isolasjonsmaterialkrage,5 mm 2 1, mm 2 AWG2 AWG17,5 mm 2,75 mm 2 AWG2 AWG19 Endehylser Koble kun til entrådede ledere eller flertrådede ledere med eller uten endehylse (DIN 46228, material E-CU). Tillatt lengde på endehylse: Min. 8 mm 3 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

31 Elektrisk installasjon Installasjonsforskrifter Betjening av styreklemmer X5-X6 Vær oppmerksom på følgende informasjon vedrørende betjening av styreklemmene: Koble til lederen uten å trykke på betjeningsknappen Koble til lederen trykk først på betjeningsknappen Følgende ledere kan plugges direkte (uten verktøy) inntil minst to tverrsnittstrinn under nominelt tverrsnitt. Entrådede ledere Flertrådede ledere med endehylser Når følgende ledere skal kobles til, må betjeningsknappen trykkes inn oppe for å åpne klemfjæren: ubehandlede, flertrådede ledere Ledere med små tverrsnitt som ikke kan stikkes inn direkte Løsne lederen trykk først på betjeningsknappen Før lederen løsnes, må du trykke øverst på betjeningsknappen Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 31

32 5 Elektrisk installasjon Installasjonsforskrifter Jordfeilbryter Nettkontaktor ADVARSEL! Strømstøt fordi det er brukt jordfeilbryter av feil type. Livsfare eller alvorlige personskader. MOVIMOT kan forårsake likestrøm i vernelederen. Hvis det brukes jordfeilbryter (FI) som beskyttelse ved direkte eller indirekte berøring, er det kun tillatt å bruke jordfeilbryter (FI) av type B på strømforsyningssiden av MOVIMOT -omformeren. Det er ikke tillatt å bruke en konvensjonell jordfeilbryter som sikkerhetsinnretning. Det er tillatt å bruke universal strømsensitive jordfeilbrytere (3 ma utløserstrøm) som sikkerhetsinnretning. Under normal drift av MOVIMOT -omformeren kan det oppstå krypestrømmer > 3,5 ma. SEW-EURODRIVE anbefaler å ikke bruke jordfeilbrytere. Der det imidlertid er foreskrevet å bruke jordfeilbryter (FI) som direkte eller indirekte berøringsbeskyttelse, må ovennevnte informasjon iht. EN følges. VIKTIG! Skade på MOVIMOT -omformeren dersom nettkontaktor K11 brukes i steppmodus. Skader på MOVIMOT -omformeren. Bruk ikke nettkontaktor K11 (se koblingsskjema ( side 36)) til steppmodus, men kun for å slå omformeren av/på. Bruk kommandoene "medurs/stopp" eller "moturs/stopp" i steppmodus. Overhold en min. utkoblingstid på 2 s for nettvern K11. Bruk bare vern i gruppen AC-3 (EN ) som nettvern. 32 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

33 Elektrisk installasjon Installasjonsforskrifter Merknad til jordtilkobling ADVARSEL! Strømstøt dersom jordtilkoblingen ikke er korrekt tilkoblet. Livsfare eller alvorlige personskader. Tillatt tiltrekkingsmoment for skruen er 2,-2,4 Nm (18-21 lb.in). Følg henvisningene nedenfor ved jordtilkoblingen. Ikke tillatt montasje Anbefaling: Montasje med gaffelformet kabelsko Tillatt for alle tverrsnitt M5 Montering med massiv tilkoblingsledning Tillatt for tverrsnitt opptil maks. 2,5 mm 2 M5 2.5 mm² [1] [1] Gaffelformet kabelsko som passer til M5-PE-skruer Under normal drift kan det oppstå krypestrømmer 3,5 ma. For å oppfylle kravene i EN må følgende informasjon tas til følge: Beskyttelsesjord (PE) må installeres slik at alle krav for anlegg med høy avlederstrøm oppfylles. Vanligvis innebærer dette følgende: at det installeres en jordtilkoblingskabel med et tverrsnitt på minst 1 mm 2 eller at det installeres en ytterligere jordtilkoblingskabel parallelt med jordlederen. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 33

34 5 Elektrisk installasjon Installasjonsforskrifter EMC-godkjent installasjon MERK Dette drivsystemet er ikke beregnet på bruk i offentlige lavspenningsnett som forsyner boligområder. Dette er et produkt med begrenset tilgjengelighet iht. IEC Dette produktet kan forårsake EMC-forstyrrelser. I slike tilfeller må driftsansvarlige eventuelt iverksette egnede tiltak. Du finner nærmere informasjon om EMC-godkjent installasjon i publikasjonen "EMC i drivteknikk" fra SEW-EURODRIVE. Frekvensomformere kan ikke drives for seg selv i samsvar med gjeldende lov om elektromagnetisk kompatibilitet. Først når de er integrert i et drivsystem, kan de evalueres mht. EMC. Samsvar erklæres for et beskrevet, CE-typisk drivsystem. Du finner nærmere opplysninger i denne driftsveiledningen Oppstillingshøyder over 1 moh MOVIMOT -drivenheter med nettspenning på 2-24 V eller 38-5 V kan også brukes i høyder på 1-4 m over havet 1). Følgende rammebetingelser må oppfylles i den forbindelse: Den varige nominelle effekten reduseres grunnet forminsket kjøling over 1 m (se kapitlet "Tekniske data"). Luftgap og kryplengder er fra 2 m over NN kun tilfredsstillende for overspenningsklasse 2. Hvis installasjonen krever overspenningsklasse 3, må et ekstra eksternt overspenningsvern installeres for å sikre at overspenningstopper på 2,5 kv fase-fase og fase-jord begrenses. Dersom sikkert elektrisk skille kreves, må det i høyder fra 2 meter over NN implementeres utenfor enheten (sikkert elektrisk skille etter EN ) I oppstillingshøyder mellom 2 m og 4 m over NN reduseres tillatte, nominelle nettspenninger på følgende måte: med hhv. 6 V pr. 1 m ved MM..D-53- med hhv. 3 V pr. 1 m ved MM..D Tilkobling av 24 V-forsyning MOVIMOT -omformeren forsynes enten via en ekstern DC 24 V-spenning eller via opsjonene MLU..A eller MLG..A Binærstyring Koble til nødvendige styreledninger. Bruk parvis tvunnede og skjermede ledninger som styreledninger og legg dem adskilt fra nettkablene. 1) Den maksimale høyden er begrenset med krypelengder samt kapslede komponenter som for eksempel kondensatorer. 34 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

35 Elektrisk installasjon Installasjonsforskrifter Styring via RS-485-grensesnitt MOVIMOT -drivenheten styres via RS-485-grensesnittet med en av følgende styreenheter: MOVIFIT -MC Feltbussgrensesnitt MF.21/MQ.21 Bussmaster PLS Opsjon MLG..A Opsjon MBG11A Opsjon MWA21A Opsjon MWF11A MERK Koble kun en bussmaster til MOVIMOT -drivenheten. Bruk parvis tvunnede og skjermede ledninger som styreledninger. Legg styreledninger adskilt fra nettledninger Sikkerhetsutstyr MOVIMOT -drivenheter har integrert sikkerhetsutstyr mot overbelastning. Eksternt sikkerhetsutstyr mot overbelastning er ikke nødvendig UL-godkjent installasjon Effektklemmer Følg henvisningene under for UL-godkjent installasjon: Bruk bare kobberledninger med termiske merkeverdier på 6/75 C. Tillatt tiltrekkingsmoment på effektklemmene er 1,5 Nm (13 Ib.in). Sikkerhet mot kortslutningsstrøm Sikring av grenstrømkretser Overlastbeskyttelse for motoren Omgivelsestemperatur Egnet for bruk i strømkretser med maksimal kortslutningsvekselstrøm på 2 A eff Maksimal spenning er begrenset til 5 V. Det integrerte halvlederkortslutningsvernet er ikke et alternativ for sikring av grenstrømkretsen. Grenstrømkretser må sikres i samsvar med den US-amerikanske National Electrical Code og alle relevante lokale forskrifter. Maks. sikring er begrenset til 25 A / 6 V. MOVIMOT MM..D er utstyrt med en overlastbeskyttelse for motoren som utløser ved 14 % av motorens merkestrøm. MOVIMOT MM..D er egnet for bruk ved omgivelsestemperaturer på 4 C og maks. 6 C med redusert utgangsstrøm. For å fastsette nominell utgangsstrøm ved temperaturer over 4 C må utgangsstrømmen reduseres med 3 % pr. C mellom 4 C og 6 C. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 35

36 X1: 13 X1: 14 X1: 15 RS Elektrisk installasjon Tilkobling MOVIMOT -drivenhet 5.2 Tilkobling MOVIMOT -drivenhet L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 Funksjonene til klemmene medurs/stopp og moturs/stopp ved binær styring: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT Dreieretning medurs aktiv Dreieretning moturs aktiv Funksjonene til klemme f1/f2: M 3~ BE/BR 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 [1] [2] [3] [4] [5] [6] K1 Skalverdi f1 aktiv Skalverdi f2 aktiv RD WH [7] BU X1:1 X1:2 X1:3 [8] X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 + = - R X6: 11,12 L X6: 9,1 DC 24 V f1/f2 X6: 7,8 HT1 X5: 21,22 HT2 X5: 23,24 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,3 RS+ X5: 31, Funksjonene til klemmene medurs/stopp og moturs/ stopp ved styring via RS-485-grensesnitt/feltbuss: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 Begge dreieretninger er frigitt 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 Bare dreieretning med urviseren er frigitt Innstilling av skalverdi for dreieretning mot urviseren fører til at drivenheten stanser [1] 24 V DC-tilførsel (ekstern eller opsjon MLU..A / MLG..A) [2] Medurs / stopp [3] Moturs / stopp [4] Omkobling av nominell verdi f1/f2 [5] HT1 / HT2: Mellomklemmer for spesifikke koblingsskjemaer [6] Klarmelding (kontakt lukket = klar til drift) [7] Bremsemotstand BW.. (kun ved MOVIMOT -drivenhet uten mekanisk brems) [8] Hurtigkontakt for tilkobling av opsjoner BEM + BES 24V X6: 1,2,3 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 R X6: 11,12 L X6: 9,1 Bare dreieretning mot urviseren er frigitt Innstilling av nominell verdi for dreieretning med klokken fører til at driften kobles ut. Drivenheten er sperret eller stanses 36 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

37 Elektrisk installasjon MOVIMOT -hurtigkontakt MOVIMOT -hurtigkontakt Hurtigkontakt AVT1, ASA3 Figuren under viser tilkoblingen av de opsjonelle hurtigkontaktene AVT1 og ASA3: Mulige utførelser: MM../ASA3 MM../AVT1 MM../ASA3/AVT1 MOVIMOT 24V RS+ RS- L1 L2 L AVT1 ASA Hurtigkontakt AMA6 Figuren under viser tilkoblingen av den opsjonelle hurtigkontakten AMA6: Mulig utførelse: MM../AMA6 MOVIMOT RS- RS+ 24 V L3 L1 L2 C A AMA6 MERK På utførelser med hurtigkontakter er begge dreieretninger frigitt ved levering fra fabrikken. Dersom bare en dreieretning ønskes, se kapitlet Tilkobling av MOVIMOT - drivenhet, funksjoner til klemmene medurs/stopp, moturs/stopp ved styring via RS-485-grensesnitt. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 37

38 5 Elektrisk installasjon Forbindelse mellom MOVIMOT og motor ved montasje i nærhet til motor 5.4 Forbindelse mellom MOVIMOT og motor ved montasje i nærhet til motor Ved motornær montasje (forskjøvet) av MOVIMOT -omformeren tilkobles motoren med en prefabrikkert kabel (hybridkabel). Når MOVIMOT -omformeren skal kobles til motoren må det kun brukes hybridkabler fra SEW-EURODRIVE. Følgende utførelser er mulig på MOVIMOT -siden: A: MM../P2.A/RO.A/APG4 B: MM../P2.A/RE.A/ALA4 APG4-utførelsen gir følgende forbindelsesmuligheter til motoren, avhengig av hvilken hybridkabel som brukes. Utførelse A1 A2 A3 A4 MOVIMOT APG4 APG4 APG4 APG4 Motor Kabelnippel/ ASB4 APG4 ISU4 klemmer Hybridkabler Ö for DR X Ö for DR.71 DR Õ for DR Õ for DR.71 DR.132 A1 A2 APG4 APG4 [1] ASB4 A3 A4 APG4 APG4 APG4 ISU4 [1] Tilkobling via klemmer Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

39 Elektrisk installasjon Forbindelse mellom MOVIMOT og motor ved montasje i nærhet til motor 5 ALA4-utførelsen gir følgende forbindelsesmuligheter til motoren, avhengig av hvilken hybridkabel som brukes. Utførelse B1 B2 MOVIMOT ALA4 ALA4 Motor Kabelnippel/klemmer ASB4 Hybridkabel B1 ALA4 B2 ALA4 [1] ASB [1] Tilkobling via klemmer Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 39

40 5 Elektrisk installasjon Forbindelse mellom MOVIMOT og motor ved montasje i nærhet til motor Oversikt over forbindelse mellom MOVIMOT og motor ved montasje i nærhet til motor MOVIMOT -omformer Utførelse Hybridkabel MM../P2.A/RO.A/APG4 A1 Delenummer DR71 DR1: Delenummer DR112 DR132: Drive Vekselstrømsmotorer med kabelnippel APG4 A2 Delenummer: Vekselstrømsmotorer med hurtigkontakt ASB4 A3 Delenummer: Vekselstrømsmotorer med hurtigkontakt APG4 A4 Delenummer: (Õ) Delenummer: (Ö) Vekselstrømsmotorer med hurtigkontakt ISU4 Byggstørrelse DR.63 A4 Delenummer: (Õ) Delenummer: X (Ö) Vekselstrømsmotorer med hurtigkontakt ISU4 Byggstørrelse DR.71-DR.132 R 1/ Laenge (m): Auftragsnummer: R 1/ Laenge (m): Auftragsnummer: MM../P2.A/RE.A/ALA4 B1 Delenummer: Vekselstrømsmotorer med kabelnippel ALA4 B2 Delenummer: Vekselstrømsmotorer med hurtigkontakt ASB4 4 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

41 Elektrisk installasjon Forbindelse mellom MOVIMOT og motor ved montasje i nærhet til motor Tilkobling hybridkabel Tabellen nedenfor viser hybridkablenes ledertilordning med delenumrene og samt tilhørende motorklemmer for DR-motoren: Motorklemme DR-motor Lederfarge / betegnelse hybridkabel U1 svart / U1 V1 svart / V1 W1 svart / W1 4a rød / 13 3a hvit / 14 5a blå / 15 1b svart / 1 2b svart / 2 Jordtilkobling grønn/gul + skjermende (innvendig skjerm) Bildet under viser tilkobling av hybridkabelen til DR-motorens klemmeboks. PE U1 V1 W1 BK/W1 BK/V1 BK/U1 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 1b 2b BU RD WH BK/1 BK/2 W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 41

42 X1: 13 X1: 14 X1: 15 X1: 13 X1: 14 X1: 15 5 Elektrisk installasjon Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner 5.5 Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner Tilkobling av opsjon MLU11A / MLU21A Du finner informasjon om montering av opsjonene MLU11A og MLU21A i kapitlet "Opsjon MLU11A / MLU21A / MLG..A" ( side 2). Bildet under viser tilkoblingen av opsjonene MLU11A og MLU21A: YE (MLU11A), BN (MLU21A) YE (MLU11A), BN (MLU21A) X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT L1 L2 MLU..A X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,3 RS+ X5: 31,32 24V RD BU Tilkobling av opsjon MLU13A Du finner informasjon om montering av opsjon MLU13A i kapitlet "Opsjon MLU13A" ( side 2). Bildet under viser tilkoblingen av opsjon MLU13A: X1: L1 YE YE YE MOVIMOT L1 L2 L3 MLU13A BU RD 24V X1: L2 X1: L3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,3 RS+ X5: 31, Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

43 X1: 13 X1: 14 X1: 15 Elektrisk installasjon Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner Tilkobling av opsjon MLG..A Du finner informasjon om montering av opsjon MLG..A i kapitlet "Opsjon MLU11A / MLU21A / MLG..A" ( side 2). Bildet under viser tilkoblingen av opsjon MLG..A: YE (MLG11A), BN (MLG21A) YE (MLG11A), BN (MLG21A) X1: L1 MOVIMOT L1 L2 MLG..A X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 24V X1: L2 RS+ R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,3 RS+ X5: 31,32 RS- X1: L3 [1] RD BU OG GN [1] Vær oppmerksom på dreieretningsfrigivelsen. Se kapitlet Tilkobling av MOVIMOT -drivenhet ( side 36), Funksjonene til klemmene medurs/stopp, moturs/stopp ved styring via RS-485-grensesnitt Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 43

44 X1: 13 X1: 14 X1: 15 5 Elektrisk installasjon Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner Tilkobling opsjon MNF21A MERK Den skal kun installeres sammen med den modulære tilkoblingsboksen fra MOVIMOT MM3D-53- MM15D-53-! Du finner informasjon om montering av opsjon MNF2A i kapitlet "Opsjon MNF21A" ( side 22). Bildet under viser tilkoblingen av opsjon MNF21A: L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 [1] MNF21A L1 L1 X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT L2 L2 L3 L3 BE/BR RD WH BU BW [3] [2] [2] AS+ X6: 8 AS- X6: 7 X6: 6 X6: 5 X6: 3,4 X6: 1,2 DI2 DI3 V24 V 24V X5: 2a,2b X5: 1a,1b [1] Hold ledningslengden for nettforsyningen så kort som mulig! [2] Hold lengden på bremseledningene så kort som mulig! Ikke legg ledningene til bremsen parallelt, men så langt borte fra ledningene til nettforsyningen som mulig! [3] Bremsemotstand BW (kun ved MOVIMOT uten mekanisk brems) 44 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

45 X1: 13 X1: 14 X1: 15 Elektrisk installasjon Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner Tilkobling av opsjon URM Du finner informasjon om montering av opsjon URM i kapitlet Opsjon URM / BEM ( side 23). Bildet under viser tilkoblingen av opsjon URM: URM X1: L1 X1: L2 MOVIMOT M 3~ BE/BR RD WH X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,3 RS+ X5: 31,32 X1: L3 BU Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 45

46 X1: 13 X1: 14 X1: 15 RS Elektrisk installasjon Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner Tilkobling av opsjon BEM Du finner informasjon om montering av opsjon BEM i kapitlet Opsjon URM / BEM / BES ( side 23). Bildet under viser tilkoblingen av opsjon BEM: L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 BEM X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT U IN U E + _ ~ ~ RD BU BK BK M 3~ RD WH BU K1 BE/BR X1:1 X1:2 X1:3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 X6: 7,8 f1/f2 K1a K1b RS- RS+ X5: 25,26 X5: 27,28 X5: 29,3 X5: 31,32 BW.. + = Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

47 X1: 13 X1: 14 X1: 15 + RS-485 Elektrisk installasjon Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner Tilkobling av opsjon BES VIKTIG! Ved for høy tilkoblingsspenning blir opsjon BES eller tilkoblet bremselikeretter skadet. Skader på opsjon BES eller bremsespolen. Velg en brems med en 24 V DC bremsespole! Du finner informasjon om montering av opsjon BES i kapitlet Opsjon URM / BEM / BES ( side 23). Bildet under viser tilkoblingen av opsjon BES: L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 + X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT 24 V = - [3] BES [1] RD BU RD BK DR.. M 3~ BE RD WH BU X1:1 X1:2 X1:3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 X6: 7,8 f1/f2 K1a K1b RS- RS+ X5: 25,26 X5: 27,28 X5: 29,3 X5: 31,32 K1 U E U IN 24V - [2] [1] Bremsestyring BES montert i koblingsboksen [2] Ekstern bremsemotstand BW [3] Tilleggsklemmer for bremseforsyning DC 24 V Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 47

48 X1: 13 X1: 14 X1: 15 5 Elektrisk installasjon Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner Tilkobling av opsjon MBG11A Du finner informasjon om montering av opsjon MBG11A i kapitlet "Opsjon MBG11A" ( side 24). Bildet under viser tilkoblingen av opsjon MBG11A: X1: L1 MOVIMOT MBG11A X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 24V X1: L2 RS+ RS- R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,3 RS+ X5: 31,32 X1: L3 [1] 24 V DC [2] [1] Vær oppmerksom på dreieretningsfrigivelsen. Se kapitlet Tilkobling av MOVIMOT -drivenhet ( side 36), Funksjonene til klemmene medurs/stopp, moturs/stopp ved styring via RS-485-grensesnitt [2] EMC-metallkabelnippel 48 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

49 X1: 13 X1: 14 X1: 15 Elektrisk installasjon Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner Tilkobling av opsjon MWA21A Du finner informasjon om montering av opsjon MWA21A i kapitlet "Opsjon MWA21A" ( side 25). Bildet under viser tilkoblingen av opsjon MWA21A: X1: L1 X1: L2 X1: L3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 MOVIMOT R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,3 RS+ X5: 31,32 24V DC [3] 1 24V 2 24V 3 4 R 5 L 6 1V RS+ 12 RS- MWA21A [1] [2] [2] [1] Vær oppmerksom på dreieretningsfrigivelsen. Se kapitlet Tilkobling av MOVIMOT -drivenhet ( side 36), Funksjonene til klemmene medurs/stopp, moturs/stopp ved styring via RS-485-grensesnitt [2] EMC-metallkabelnippel [3] Potensiometer ved bruk av 1 V-referansespenning [A] eller potensialfritt analogsignal [B] [A] 6 1V MWA21A [B] 6 1V MWA21A Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 49

50 5 Elektrisk installasjon Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner Tilkobling opsjon MWF11A Du finner informasjon om montering av opsjon MWF11A i kapitlet "Opsjon MWF11A" ( side 26). Bildet under viser tilkoblingen av opsjon MWF11A: X1 X2 X3 MWF11A X4 X RS-485-grensesnitt X1 1 RS forbindelse til MOVIMOT 2 RS forbindelse til MOVIMOT 3 RS-485 GND-forbindelse til MOVIMOT 4 Skjerming Frekvensinngang X2 1 A 2 Ingen funksjon 3 GND Spenningsforsyning X V (IN) V (OUT) 3 GND Styreklemmer X4 1 Frigivelse medurs 2 Frigivelse moturs 3 Frigivelse/hurtigstopp 4 n11 5 n12 6 Feilreset 7 /Feil utgang 8 /Feil utgang (kortslutningssikker) 9 GND Analoginngang (differensiell) X5 1 1 V av (for 47 kω-potensiometer) 2 AI11 3 AI12 (referanse) 4 GND 5 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

51 Elektrisk installasjon Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner 5 Tilkobling av opsjon MWF11A i Broadcast-modus Bildet nedenfor viser et installasjonseksempel på opsjon MWF11A i Broadcast-modus: [1] [1] GND +U B 3 3 MOVIMOT MOVIMOT [2] [3] [5] [4] 3 3 M M +UB GND RS - RS + GND A X1 X2 X3 MWF11A X4 X [11] X V [13] [6] [7] N1 N2 47 kω +U B2 V [1] 1kΩ...2 ma [12] [8] [9] +U B2 V [1] Nett [2] MOVIMOT med adresse 1 [3] MOVIMOT med adresse 2 [4] Funksjonsgenerator [5] Ved påvirkninger fra omgivelsene med økt støynivå må RS-485-ledningsskjermen jordes på koblingsboksens monteringsplate [6] Frigivelse medurs/stopp [7] Frigivelse moturs/stopp [8] Frigivelse/hurtigstopp [9] Feilreset [1] /Feil [11] Alternativ skalverdiinnstilling [12] I-inngang [13] U-inngang Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 51

52 X1: 13 X1: 14 X1: 15 5 Elektrisk installasjon Tilkobling av MOVIMOT -opsjoner Tilkobling for ekstern vifte V Vekselstrømsmotorene i serien DR.. kan etter ønske leveres med ekstern vifte V. Ved bruk av ekstern vifte V utvides skalverditurtallets justeringsområde. Dermed får man kontinuerlig turtall fra 15 o/min (5 Hz). Figuren nedenfor viser føringen av kabelen til den eksterne viften: Bildet nedenfor viser som eksempel tilkobling av ekstern vifte V: X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,3 RS+ X5: 31,32 24 V RD BU DC 24 V Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

53 X1: 13 X1: 14 X1: 15 Elektrisk installasjon Tilkobling av RS-485-bussmaster Tilkobling av RS-485-bussmaster Bildet under viser tilkobling av en RS-485-bussmaster: X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT RS-485 Busmaster (SPS / PLC) X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,3 RS+ X5: 31,32 RS-485 [1] 24 V DC [3] [2] [2] [1] Vær oppmerksom på dreieretningsfrigivelsen. Se kapitlet Tilkobling av MOVIMOT -drivenhet ( side 36), Funksjonene til klemmene medurs/stopp, moturs/stopp ved styring via RS-485-grensesnitt [2] EMC-metallkabelnippel [3] Potensialutjevning MOVIMOT / RS-485-Master Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 53

54 5 Elektrisk installasjon Tilkobling av operatørpanel DBG 5.7 Tilkobling av operatørpanel DBG MOVIMOT -drives har et diagnostikkgrensesnitt X5 (RJ1-hurtigkontakt) for oppstart, parametrisering og service. Diagnosegrensesnittet X5 ligger under låsepluggen oppe på MOVIMOT -omformeren. DKG6B MOVIMOT DBG Som alternativ kan operatørpanelet DBG kobles til MOVIMOT -drivenheten med opsjon DKG6B (5 m forlengelseskabel). Skru ut låsepluggen før du stikker pluggen inn i diagnosegrensesnittet. FARE! Fare for forbrenning på grunn av varme overflater på MOVIMOT -drivenheten. Alvorlige personskader. MOVIMOT -drivenheten skal ikke berøres før den er tilstrekkelig avkjølt. Forlengelseskabel Beskrivelse (= leveringsomfang) DKG6B Lengde 5 m 4-trådet, skjermet kabel (AWG26) Delenummer Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

55 Elektrisk installasjon Tilkobling av PC Tilkobling av PC MOVIMOT -drives har et diagnostikkgrensesnitt X5 (RJ1-hurtigkontakt) for oppstart, parametrisering og service. Diagnosegrensesnittet [1] ligger under låsepluggen oppe på MOVIMOT -omformeren. Skru ut låsepluggen før du stikker pluggen inn i diagnosegrensesnittet. FARE! Fare for forbrenning på grunn av varme overflater på MOVIMOT -drivenheten (spesielt kjølelegemet). Alvorlige personskader. MOVIMOT -drivenheten skal ikke berøres før den er tilstrekkelig avkjølt. Diagnostikkgrensesnittet kan kobles til en vanlig PC med følgende alternativer: USB11A med USB-grensesnitt, delenummer UWS21B med seriegrensesnitt RS-232, delenummer Leveringsomfang: Grensesnittadapter Kabel med hurtigkontakt RJ1 Grensesnittkabel USB (USB11A) eller RS-232 (UWS21B) USB USB11A RJ1 [1] MOVIMOT PC + MOVITOOLS RS-232 UWS21B RJ Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 55

56 6 I Idriftsettelse "Easy" Oversikt 6 Idriftsettelse "Easy" 6.1 Oversikt Ved oppstart av MOVIMOT -drivenheter kan man vanligvis velge mellom følgende idriftsettingsmodi: Ved idriftsetting Easy setter du MOVIMOT -drivenheten i drift både raskt og enkelt ved hjelp av DIP-bryter S1, S2 og bryter f2, t1. Ved idriftsetting Expert kan man velge blant flere parametre. Ved hjelp av software MOVITOOLS MotionStudio eller det bærbare operatørpanelet DGB kan du tilpasse parametre etter applikasjonen. Du finner informasjon om idriftsetting Expert i kapitlet Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon ( side 116). 56 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

57 Idriftsettelse "Easy" Viktige merknader ved idriftsettelse I Viktige merknader ved idriftsettelse MERK Følg alltid den generelle sikkerhetsinformasjonen ved idriftsetting, se kapitlet Sikkerhetsmerknader. ADVARSEL! Fare for å bli fastklemt dersom sikkerhetsdekslene er skadet. Livsfare eller alvorlige personskader. Anleggets vernedeksler skal monteres i henhold til forskriftene, se også girets driftsveiledning. Sett aldri MOVIMOT -drivenheten i drift hvis vernedekslene ikke er montert. ADVARSEL! Strømstøt på grunn av farlig spenning i koblingsboksen. Det kan fortsatt finnes farlig spenning i inntil ett minutt etter at nettet er koblet fra. Livsfare eller alvorlige personskader. Koble MOVIMOT -drivenheten fri for spenning med en egnet dekoblingsanordning før du tar av MOVIMOT -omformeren. Sikre den slik at spenningsforsyningen ikke kan gjenopprettes utilsiktet. Vent deretter i minst ett minutt før du tar av MOVIMOT -omformeren. ADVARSEL! Fare for forbrenning på grunn av varme overflater på MOVIMOT -drivenheten (spesielt kjølelegemet) eller eksterne opsjoner. Alvorlige personskader. Vent med å berøre MOVIMOT -drivenheten og eksterne opsjoner til de er tilstrekkelig avkjølt. ADVARSEL! Feilfunksjoner på utstyret på grunn av feilinnstilling. Livsfare eller alvorlige personskader. Følg anvisningene for idriftsetting. Kun fagpersonell med tilsvarende opplæring skal utføre installasjonen. Bruk kun innstillinger som passer til funksjonen. MERK For å opprettholde feilfri drift må effekt- eller signalledninger aldri kobles til eller fra under drift. MERK Fjern lakkbeskyttelseshetten fra statusdioden før idriftsettelsen. Fjern lakkbeskyttelsesfoliene fra merkeskiltene før idriftsettelse. Overhold en minimum utkoblingstid på to sekunder for nettkontaktor K11. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 57

58 6 I Idriftsettelse "Easy" Forutsetninger 6.3 Forutsetninger Følgende forutsetninger gjelder for idriftsetting: MOVIMOT -drivenheten er mekanisk og elektrisk installert i henhold til forskriftene. Passende sikkerhetstiltak forhindrer at drivenhetene starter utilsiktet. Ekstra, passende sikkerhetsutstyr forhindrer risikoer for menneske og maskin. 6.4 Beskrivelse av kontrollelementene Skalverdipotensiometer f1 VIKTIG! Tap av tilordnet kapsling dersom låsepluggene ikke er montert eller er feil montert på skalverdipotensiometer f1 og på diagnosegrensesnitt X5. Skader på MOVIMOT -omformeren. Skru låsepluggen til skalverdipotensiometeret inn igjen med tetning etter at skalverdien er stilt inn. Potensiometer f1 har ulike funksjoner, avhengig av MOVIMOT -omformerens driftsmodus: Binærstyring: Innstilling skalverdi f1 (f1 velges via klemme f1/f2 X6:7,8 = ) Styring via RS-485: Innstilling maksimalfrekvens f max f[hz] 1 f [1] [1] Potensiometerstilling Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

59 8 8 Idriftsettelse "Easy" Beskrivelse av kontrollelementene I Bryter f2 Avhengig av MOVIMOT -omformerens driftmodus har bryteren f2 ulike funksjoner: Binærstyring: Innstilling skalverdi f2 (f2 velges via klemme f1/f2 X6:7,8 = 1) Styring via RS-485: Innstilling min. frekvens f min Bryter f2 Låsestilling Skalverdi f2 [Hz] Min. frekvens [Hz] Bryter t Med bryteren t1 stiller man inn akselerasjonen til MOVIMOT -drivenheten. Rampetidene er relatert til et sprang i skalverdi på 15 o/min (5 Hz). Bryter t1 Låsestilling Rampetid t1 [s],1,2,3,5, Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 59

60 6 I Idriftsettelse "Easy" Beskrivelse av kontrollelementene DIP S1 og S2 VIKTIG! Skader på DIP-bryterne på grunn av uegnet verktøy. Skader på DIP-bryterne. Koble om DIP-bryterne kun med egnet verktøy, for eksempel med flat skrutrekker med bladbredde 3 mm. Kraften for å betjene DIP-bryteren må ikke være mer enn maks. 5 N DIP S1: ON Av OFF På Motor ett trinn ned Motor tilpasset Variabel (16,8,4 khz) På 4 khz Av DIP S2: S Forklaring ON OFF Turtallsovervåkning Opsjonsbrems Standardbrems Lufting av bremser uten frigivelse S Forklaring Binærkoding RS-485-utstyrsadresse Motorvern Motorytelsestrinn PWMfrekvens Demping uten belastning Bremsetype Driftsmodus Binærkode tilleggsfunksjoner På U/f På Av VFC Av 6 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

61 Idriftsettelse "Easy" Beskrivelse av DIP S1 I Beskrivelse av DIP S DIP S1/1 S1/4 Valg av RS-485-adressen til MOVIMOT -drivenhet via binærkoding Desimaladresse S1/1 X X X X X X X X S1/2 X X X X X X X X S1/3 X X X X X X X X S1/4 X X X X X X X X X = ON = OFF Avhengig av styringen til MOVIMOT -omformeren stiller du inn følgende adresser: Styring RS-485 adresse Binærstyring Via operatørpanel (MLG..A, MBG..A) 1 Via feltbussgrensesnitt (MF..) 1 Via MOVIFIT -MC (MTM..) 1 Via feltbussgrensesnitt med integrert mikrostyring (MQ..) 1 15 Via RS-485-master 1 15 Via skalverdiomformer MWF11A DIP S1/ DIP S1/6 Motorvern innkoblet/utkoblet Hvis MOVIMOT -omformeren skal monteres i nærheten av motoren (forskjøvet), må motorvernet deaktiveres. For at motorvern likevel skal være gitt, må det brukes en TH (bimetalltemperaturmonitor). Når nominell reaksjonstemperatur er nådd, åpner TH sensorstrømkretsen (se manualen som følger med feltfordeleren). Motorytelsestrinn lavere Når DIP-bryter S1/6 aktiveres, kan MOVIMOT -omformeren tilordnes en motor med ett motorytelsestrinn lavere. Enhetens nominelle ytelse endres ikke av dette. Ved bruk av en motor med lavere ytelse er MOVIMOT -omformeren ett ytelsestrinn for stor i forhold til motoren. Derfor kan drivenhetens overlastkapasitet økes. Det kan kortvarig tilføres større strøm, som gir høyere dreiemomenter. Målet med bryter S1/6 er en kortvarig utnyttelse av motorens toppmoment. Strømgrensen for den enkelte enhet er alltid lik, uavhengig av bryterstilling. Motorvernfunksjonen tilpasses avhengig av bryterstillingen. I denne driftsmodusen er ingen veltebeskyttelse for motoren mulig ved S1/6 = "ON". Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 61

62 6 I Idriftsettelse "Easy" Beskrivelse av DIP S1 Ytelse Motortype MOVIMOT -type (omformer) 23 / 4 V Motor i Õ-kobling Motor i Ö-kobling [kw] 5 Hz 1) S1/6 = OFF S1/6 = ON S1/6 = OFF S1/6 = ON.25 DFR63L4/.. - MM3D MM3D MM5D DRS71S4/.. MM3D MM5D MM5D MM7D DRS71M4/.. MM5D MM7D MM7D MM11D DRS8S4/...75 DRE8M4/.. MM7D MM11D MM11D MM15D DRP9M4/.. DRS8M4/ DRE9M4/.. MM11D MM15D MM15D MM22D DRP9L4/.. DRS9M4/ DRE9L4/.. MM15D MM22D MM22D MM3D DRP1M4/.. DRS9L4/ DRE1M4/.. MM22D MM3D MM3D MM4D DRP1L4/.. DRS1M4/.. 3 DRE1LC4/.. MM3D MM4D MM4D DRP112M4/.. DRS1LC4/.. 4 DRE132S4/.. MM4D DRP132M4/.. 1) Tilordning av motorer med forsyning 23 / 4 V, 6 Hz eller 266 / 46 V, 6 Hz får du på forespørsel hos SEW-EURODRIVE DIP S1/ DIP S1/8 Innstilling av maks. PWM-frekvens Ved innstilling av DIP S1/7 = "OFF" fungerer MOVIMOT med PWM-frekvens 4 khz. Ved innstilling av DIP S1/7 = "ON" fungerer MOVIMOT med PWM-frekvens 16 khz (støysvak). Enheten kobler trinnvis til mindre taktfrekvenser, avhengig av temperaturen på kjøleribbene og belastningen på omformeren. Vibrasjonsdemping uten belastning Når DIP S1/8 = ON, reduserer denne funksjonen resonanssvingninger ved drift uten belastning. 62 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

63 Idriftsettelse "Easy" Beskrivelse av S2 I Beskrivelse av S DIP-bryter S2/1 Bremsetype Ved bruk av standardbrems må DIP-bryter S2/1 stå på "OFF". Ved bruk av opsjonsbrems må DIP-bryter S2/1 stå på "ON". Motor Standardbrems [type] Opsjonsbrems [type] S2/1 = "OFF" S2/1 = "ON" DR.63L4 BR3 DR.71S4 BE5 BE1 DR.71M4 BE1 BE5 DR.8S4 BE1 BE5 DRS8M4 BE2 BE1 DRE8M4 BE1 BE5 DRS9M4 BE2 BE1 DRE9M4 BE2 BE1 DRP9M4 BE1 BE2 DRS9L4 BE5 BE2 DRE9L4 BE2 BE1 DRP9L4 BE2 BE1 DRS1M4 BE5 BE2 DRE1M4 BE5 BE2 DRP1M4 BE2 BE5 DR.1L4 BE5 BE2 DR.1LC4 BE5 BE2 DRP112M4 BE5 BE11 DR.132S4 BE5 BE11 DRP132M4 BE5 BE11 Foretrukket bremsespenning MOVIMOT -type (omformer) Foretrukket bremsespenning MOVIMOT MM..D-53, byggstørrelse 1 (MM3.. MM15..) 23 V MOVIMOT MM..D-53, byggstørrelse 2 (MM22.. MM4..) MOVIMOT MM..D-233, byggstørrelse 1 og 2 (MM3.. MM4..) 12 V Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 63

64 6 I Idriftsettelse "Easy" Beskrivelse av S DIP S2/2 Funksjoner ved binærstyring Lufting av brems uten frigivelse Når bryteren S2/2 = "ON", er det mulig å løsne bremsen selv om drivenheten ikke er frigitt. Ved binærstyring kan bremsen under følgende forutsetninger løsnes ved å sette signalet på klemme f1/f2 X6:7,8: R X6:11,12 "1" "" "1" "" "1" "" Klemmestatus L X6:9,1 "" "1" "" "1" "1" "" f1/f2 X6:7,8 Frigivelsesstatus Feilstatus "" Enhet frigitt Ingen feil på enhet "1" Enhet frigitt Ingen feil på enhet "" Enhet ikke frigitt "1" "1" "1" Enhet ikke frigitt "" "" "1" Enhet ikke frigitt Alle statuser er mulige Enhet ikke frigitt Ingen feil på enhet Ingen feil på enhet Ingen feil på enhet Feil på enheten Bremsefunksjon MOVIMOT -omformeren styrer bremsen. Skalverdi f1 MOVIMOT -omformeren styrer bremsen. Skalverdi f2 Bremsen er satt på Bremsen er satt på Brems løsnes for manuell metode 1) Bremsen er satt på 1) I "Expert"-modus må parameter P6 (klemmekonfigurering) = "" (Default) være innstilt => "Skalverdiomkobling moturs/stopp - medurs/stopp". 64 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

65 Idriftsettelse "Easy" Beskrivelse av S2 I 6 Funksjoner ved styring via RS-485 Ved styring via RS-485 frigis bremsen via styring i kontrollordet: Master PO PO1 PO2 PO3 DO MOVIMOT PI1 PI2 PI3 DI PI PO = prosessutgangsdata PI = prosessinngangsdata PO1 = kontrollord PI1 = statusord 1 PO2 = turtall [%] PI2 = utgangsstrøm PO3 = rampe PI3 = statusord 2 DO = digitale utganger DI = digitale innganger Ved å sette bit 8 i kontrollordet kan bremsen løsnes under følgende forutsetninger: Basisstyreblokk Kontrollord Ikke tilordnet 1) Bit "9" Bit "8" ikke tilordnet 1 "1" = reset ikke tilordnet 1) "1 1 " = frigivelse, ellers stopp Virtuelle klemmer til lufting av bremsen uten å frigi drivenheten 1) Anbefaling for alle ikke tilordnede biter = "" Lukke virtuell klemme for brems og sperre sluttrinnet, styrekommando "Stop" Frigivelsesstatus Feilstatus Enhet frigitt Ingen feil på enhet / ingen kommunikasjons-timeout Enhet frigitt Ingen feil på enhet / ingen kommunikasjons-timeout Enhet ikke frigitt Enhet ikke frigitt Enhet ikke frigitt Ingen feil på enhet / ingen kommunikasjons-timeout Ingen enhetsfeil / ingen kommunikasjonstimeout Enhetsfeil/kommunikasjonstimeout Status til bit 8 i kontrollord Bremsefunksjon "" MOVIMOT -omformeren styrer bremsen. "1" MOVIMOT -omformeren styrer bremsen. "" Brems satt på "1" Brems løsnes for manuell metode "1" eller "" Brems satt på Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 65

66 6 I Idriftsettelse "Easy" Beskrivelse av S2 Valg av skalverdi ved binærstyring Egenskaper når enheten ikke er klar til drift LED-display Valg av skalverdi ved binærstyring, avhengig av status for klemme f1/f2 X6: 7,8: Frigivelsesstatus Klemme f1/f2 X6:7,8 Aktiv skalverdi Enhet frigitt Klemme f1/f2 X6:7,8 = "" Skalverdi-potensiometer f1 aktiv Enhet frigitt Klemme f1/f2 X6:7,8 = "1" Skalverdi-potensiometer f2 aktiv Når enheten ikke er klar til drift, settes bremsen alltid på, uavhengig av statusen til klemme f1/f2 X6:7,8 eller av bit 8 i kontrollordet. Status-LED-en blinker raskt (t på : t av = 1 ms : 3 ms) når bremsen er løsnet for manuell flytting. Det gjelder både for binærstyringen og for styringen via RS DIP-bryter S2/3 Driftsmodus DIP-bryter S2/3 = "OFF": VFC-drift for 4-polede motorer DIP-bryter S2/3 = "ON": U/f-drift, reservert for spesielle tilfeller DIP S2/4 Turtallsovervåking Turtallsovervåkingen (S2/4 = "ON") fungerer som beskyttelse av drivenheten ved en blokkering. Dersom drivenheten drives i over ett sekund ved strømgrensen når turtallsovervåkingen (S2/4 = "ON") er aktivert, utløser MOVIMOT -omformeren feilen for turtallsovervåking. Statusdioden til MOVIMOT -omformeren signaliserer feilen ved at den blinker langsomt rødt (feilmeldingskode 8). Feilen oppstår kun hvis strømgrensen nås uavbrutt i løpet av forsinkelsestiden DIP S2/5 S2/8 Tilleggsfunksjoner Med binærkodingen av DIP S2/5 til S2/8 kan du aktivere tilleggsfunksjoner. Slik aktiverer du mulige tilleggsfunksjoner: Desimalverdi S2/5 X X X X X X X X S2/6 X X X X X X X X S2/7 X X X X X X X X S2/8 X X X X X X X X X = ON = OFF Du finner en oversikt over tilleggsfunksjonene i kapitlet "Valgbare tilleggsfunksjoner" ( side 67). 66 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

67 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D Oversikt over valgbare tilleggsfunksjoner På DIP-bryterne S2/5 - S2/8 kan du aktivere følgende tilleggsfunksjon: Kort beskrivelse Driftsmodus Beskrivelse Styring via RS-485 Desimalverdi Binærstyring Basisfunksjoner, ingen tilleggsfunksjon aktiv X X 1 MOVIMOT med forlengede rampetider X X ( side 68) 2 MOVIMOT med justerbar strømbegrensning (feil ved overskridelse) X X ( side 68) 3 MOVIMOT med justerbar strømbegrensning (kan omkobles via klemme f1/f2 X6:7,8) X X ( side 69) 4 MOVIMOT med bussparametrisering X ( side 71) 5 MOVIMOT med motorvern via TH X ( side 73) 6 MOVIMOT med maks. PWM-frekvens 8 khz X X ( side 74) 7 MOVIMOT med hurtigstart/-stopp X X ( side 75) 8 MOVIMOT med min. frekvens Hz X X ( side 77) 9 MOVIMOT for applikasjoner med løfteanordninger X X ( side 78) 1 MOVIMOT med min. frekvens Hz og redusert dreiemoment ved lavere frekvenser X X ( side 81) 11 Overvåking nett/fasefeil er deaktivert X X ( side 82) 12 MOVIMOT med hurtigstart/-stopp og motorvern via TH X X ( side 82) 13 MOVIMOT med utvidet turtallsovervåking X X ( side 86) 14 MOVIMOT med deaktivert glipp-kompensasjon X X ( side 89) 15 Ikke tildelt Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 67

68 7 8 6 I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D Tilleggsfunksjon 1 MOVIMOT med forlengede rampetider ON S Endrede rampetider Det er mulig å innstille rampetider på inntil 4 s. Ved styring via RS-485 er det mulig å overføre en rampetid på maks. 4 s ved bruk av tre prosessdata. Bryter t1 Låsestilling Rampetid t1 [s],1,2,3,5, = tilsvarer standardinnstilling = endrede rampetider Tilleggsfunksjon 2 MOVIMOT med justerbar strømbegrensning (feil ved overskridelse) ON S Funksjonsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse Justerbare strømgrenser Strømgrensen kan justeres med bryter f2. Skalverdi f2 (ved binærstyring) og min. frekvens (ved styring via RS-485) er fast innstilt på følgende verdier: Skalverdi f2: 5 Hz Min. frekvens: 2 Hz Overvåkingen aktiveres over 15 Hz. Hvis drivenheten drives ved strømgrensen i over 5 ms, skifter enheten til feilstatus (feil 44). Lysdioden for status viser statusen ved at den blinker raskt med rød farge. Bryter f2 Låsestilling I max [%] av I N Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

69 7 8 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I Tilleggsfunksjon 3 MOVIMOT med justerbar strømbegrensning (kan omkobles via klemme f1/f2 X6:7,8), reduksjon av frekvens ved overskridelse ON S Funksjonsbeskrivelse Reaksjon ved nådd strømgrense Systeminterne verdier for skalverdi f2 / min. frekvens Justerbare strømgrenser Strømgrensen kan justeres med bryter f2. Ved hjelp av binær inngangsklemme f1/f2 kan det kobles om mellom maks. strømgrense og den strømgrense som er stilt inn. Når strømgrensen er nådd, reduserer enheten frekvensen og stanser rampen. Det forhindrer at strømmen øker. Hvis enheten fungerer på strømgrensen, viser lysdioden for status det i form av rask blinking i grønn farge. Følgende funksjoner er ikke lenger mulig: Ved binærstyring omkobling mellom skalverdi f1 og skalverdi f2 via klemme f1/f2. Ved styring via RS-485 innstilling av minimalfrekvens Ved styring via RS-485 er min. frekvens fast innstilt på 2 Hz. Bryter f2 Låsestilling I max [%] av I N Valg av strømgrenser via binær inngangsklemme f1/f2 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 f1/f2 = "" Standard strømgrense er aktiv 24V X6: 1,2, R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 f1/f2 = "1" Strømgrensen som ble stilt inn med bryter f2, er aktiv. Omkobling kan også skje når enheten er frigitt Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 69

70 6 I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- Påvirkning av strømkarakteristikk Ved å velge en lavere strømgrense utføres det en evaluering av strømgrensekarakteristikken med en konstant faktor. Motor i stjernekobling Imax / In [%] 2 16 [1] [2] f [Hz] [1] Strømgrensekarakteristikk standardfunksjon [2] Redusert strømgrensekarakteristikk for tilleggsfunksjon 3 og klemme f1/f2 X6;7,8 = "1" Motor i trekantkobling Imax / In [%] 2 16 [1] [2] f [Hz] [1] Strømgrensekarakteristikk standardfunksjon [2] Redusert strømgrensekarakteristikk for tilleggsfunksjon 3 og klemme f1/f2 X6;7,8 = "1" Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

71 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I Tilleggsfunksjon 4 MOVIMOT med bussparametrisering ON S MERKNADER Når tilleggsfunksjon 4 aktiveres, står kun et begrenset antall parametere til rådighet. Hvis du ønsker å tilpasse flere parametre, anbefaler SEW-EURODRIVE idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon ( side 119). Tilleggsfunksjon 4 er utelukkende tilpasset styring via RS-485 sammen med feltbussgrensesnittene MQ.. med integrert mikrostyring. Nærmere informasjon, se respektive feltbusshåndbok. Funksjonsbeskrivelse Potensiometer f1 og bryter f2 og t1 deaktiveres. MOVIMOT -omformeren ignorerer innstillingene til potensiometeren og bryterne. MOVIMOT -omformeren fortsetter å lese inn DIP-stillingen. Funksjoner som endres med DIP-brytere kan ikke justeres via bussen. Prinsipielt koblingsskjema [1] P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S MQ.. PC + MOVITOOLS USB11A [2] RS-485 UWS21B MOVIMOT [1] Feltbuss [2] Diagnostikkgrensesnitt Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 71

72 6 I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- Endre parametere i MOVITOOLS MotionStudio Når du har åpnet MOVITOOLS / Motionstudio / Idriftsetting / Parametertre får du tilgang til parametrene nedenfor. Disse kan endres og lagres i enheten. Navn Range Index Parameter Trinnbredde Rampe opp,1 1 2 [s] ,1 s 1 s: 1 s 1 s: Rampe ned,1 1 2 [s] s 1 s: 1 s 2 s: Min. frekvens 2 1 [Hz] Maks. frekvens 1) 2 1 [Hz] Strømgrense 6 16 [%] Formagnetiseringstid.4 2 [s] Ettermagnetiseringstid.2 2 [s] Parametersperre : Av : På Fabrikkinnstilling : Nei : tilstand ved levering Forsinkelse for turtallsovervåking [s] Bremseåpningstid 2 [s] Glippkompensasjon 2) 5 [o/min] Fabrikkinnstilling = fett 1) Eksempel: Maks. frekvens = 6 Hz Buss-skalverdi = 1 % Frekvens-skalverdi = 6 Hz 2) Ved endring av innstilling av tilleggsfunksjon settes verdien på nominell motorglippverdi Fabrikkinnstillingen aktiveres så snart tilleggsfunksjon 4 aktiveres med DIP. Hvis valgt tilleggsfunksjon med DIP forblir uforandret etter at 24 V-driftsspenningen er koblet ut, benyttes de sist gyldige verdiene fra EEPROM etter at den er koblet inn igjen. Startfrekvensen er fast innstilt på,5 Hz. Dersom innstilt skalverdi eller maks. frekvens er mindre enn innstilt min. frekvens, aktiveres min. frekvens. Parametrene analyseres bare ved denne tilleggsfunksjonen. 72 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

73 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I Tilleggsfunksjon 5 MOVIMOT -motorvern via TH ON S MERK Tilleggsfunksjonen er bare beregnet for styring via RS-485 i forbindelse med motornær (forskjøvet) montering av MOVIMOT -omformeren. Funksjonsbeskrivelse Funksjoner i forbindelse med feltbussgrensesnitt MF.. og MQ..: Ved motornær montering av MOVIMOT -omformeren setter TH klemmene "R" og "L" til " ved for høy temperatur på motoren. Tilleggsfunksjon 5 genererer feil 84 (for høy temperatur motor) når klemmene "R" eller "L" åpnes. Visningen av feil 84 skjer med blinkesignal på status-led på MOVIMOT -omformeren. Generert feil 84 overføres også via feltbuss. Funksjoner i forbindelse med feltbussgrensesnitt MQ..: MOVIMOT -bussparametrisering i henhold til tilleggsfunksjon 4 ( side 71). Funksjoner i forbindelse med feltbussgrensesnitt MF..: Potensiometer f1 og bryter f2 og t1 deaktiveres, følgende verdier gjelder: Navn Rampe opp Rampe ned Min. frekvens Maks. frekvens Strømgrense Formagnetiseringstid Ettermagnetiseringstid Forsinkelse for turtallsovervåking Bremseåpningstid Glippkompensasjon Verdi 1 s 1 s 2 Hz 1 Hz Standard strømgrense,4 s,2 s 1 s s Nominell motorglipp Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 73

74 6 I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- Utløsningsbetingelser for feil 84 Feil 84 "For høy temperatur motor" utløses når alle betingelsene nedenfor er oppfylt: Standard-MOVIMOT -motorvernfunksjon er deaktivert med DIP S1/5 = ON. Dreieretningsklemmene er koblet til 24 V via en TH som vist på figuren nedenfor. Ved feltfordeler: Ved motornær montasje med opsjon P2.A: 24V TH L R 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 TH TH TH har løst ut som følge av for høy temperatur i motoren. Frigivelse av begge dreieretningsklemmer vil derfor bortfalle. Nettspenning er tilkoblet. MERK Hvis bare forsyningsspenningen 24 V er tilkoblet MOVIMOT -omformeren, utløses ikke feilen Tilleggsfunksjon 6 MOVIMOT med maks. PWM-frekvens 8 khz ON S Funksjonsbeskrivelse Tilleggsfunksjonen reduserer den maks. PWM-frekvensen som kan innstilles fra 16 khz til 8 khz. Ved innstillingen DIP-bryter S1/7 = "ON" arbeider enheten med 8-kHz-PWMfrekvens og kobles trinnvis tilbake til 4 khz avhengig av kjøleenhetstemperaturen. S1/7 uten tilleggsfunksjon 6 S1/7 med tilleggsfunksjon 6 Variabel PWM-frekvens Variabel PWM-frekvens ON 16, 8, 4 khz 8, 4 khz OFF PWM-frekvens 4 khz PWM-frekvens 4 khz 74 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

75 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I Tilleggsfunksjon 7 MOVIMOT med hurtigstart/-stopp ON S Funksjonsbeskrivelse Delfunksjon "hurtigstart" (ved styring via RS binærstyring) Formagnetiseringstiden er fast innstilt på s. Når driften er frigitt, foretas ingen formagnetisering. Det er nødvendig for å starte akselerasjonen snarest mulig med skalverdirampen. Delfunksjon "hurtigstopp" (kun ved styring via RS-485) Ved styring via RS-485 introduseres funksjonen "hurtigstopp" (sette på brems ved nedoverrampe). Bit 9 i styreordet tilordnes denne funksjonen som virtuell klemme iht. MOVILINK -profilen Ikke tilordnet 1) Bit "9" Bit "8" ikke tilordnet 1) "1" = reset ikke tilordnet 1) "1 1 " = frigivelse ellers stopp Løsne brems uten frigivelse 1) Anbefaling for alle ikke tilordnede biter = "" Virtuell klemme for "sette på brems ved nedoverrampe" Hvis bit 9 settes under nedoverrampen, setter MOVIMOT -omformeren bremsen på (direkte via bremseutgangen eller via MOVIMOT -signalreleutgangen) og sperrer sluttrinnet. Hvis motorfrekvensen er lavere enn stoppfrekvensen, settes bremsen på, uavhengig av statusen til bit 9. Etter at hurtigstopp er aktivert, skal frigivelsen følge først etter at drivenheten har stanset helt. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 75

76 6 I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- Funksjonsdiagram for bremsestyring ved delfunksjon "hurtigstopp" (styring via RS-485): [1] 1 t [2] n [3] 1 t t [4] 1 t [1] Frigivelse klemmer/kontrollord [2] Turtall [3] Bit 9 [4] Styresignal for brems: 1 = av, = på Bremsestyring (styring via RS binærstyring) Mekanisk brems styrt av MOVIMOT -omformer: Klemmene 13, 14 og 15 ex1:13, X1:14 og X1:15 i MOVIMOT -koblingsboksen er tilordnet bremsespolen for den mekaniske bremsen. Det skal ikke kobles til ytterligere bremsemotstander på klemmene X1:13 og X1:15! Releet kobles som klarsingalrelé (standardfunksjon). Mekanisk brems styrt av releutgangen eller opsjonen BEM/BES: ADVARSEL! Fare for kvestelser som følge av at drivenheten starter utilsiktet dersom DIP-bryter S2/5 S2/8 ikke er korrekt innstilt. Hvis kapitlet Bruk av releutgang ved tilleggsfunksjon 7, 9, 12 og 13 ( side 9) ikke tas til følge, er det fare for at bremsen åpner. Livsfare eller alvorlige personskader. Følg informasjonen i kapitlet "Bruk av releutgangen ved tilleggsfunksjon 7, 9, 12 og 13" ( side 9). Til klemmene X1:13 og X1:15 i MOVIMOT -koblingsboksen må det kobles en bremsemotstand (BW..). Klemme X1:14 tilordnes ikke. Relé K1 fungerer som styrerelé for bremsen. Dermed er ikke funksjonen klarsignal lenger tilgjengelig. 76 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

77 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I Tilleggsfunksjon 8 MOVIMOT med min. frekvens Hz ON S Funksjonsbeskrivelse Styring via RS-485: Når bryter f2 er i låsestilling, er min. frekvens ved aktivert tilleggsfunksjon Hz. Alle andre justerbare verdier holdes uendret. Bryter f2 Låsestilling Min. frekvens [Hz] ved aktiv tilleggsfunksjon Min. frekvens [Hz] uten tilleggsfunksjon Binærstyring: Når bryter f2 er i låsestilling, er skalverdi f2 ved aktivert tilleggsfunksjon Hz. Alle andre justerbare verdier holdes uendret. Bryter f2 Låsestilling Skalverdi f2 [Hz] ved aktiv tilleggsfunksjon Skalverdi f2 [Hz] uten tilleggsfunksjon Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 77

78 6 I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D Tilleggsfunksjon 9 MOVIMOT for applikasjoner med løfteanordninger ON S2 ADVARSEL! Livsfare hvis løfteanordning faller ned. Livsfare eller alvorlige personskader. MOVIMOT -drivenheten skal ikke brukes som sikkerhetsinnretning for applikasjoner med løfteanordninger. Bruk overvåkningssystemer eller mekaniske sikkerhetsinnretninger som sikkerhetsutstyr. VIKTIG! Overbelastning av systemet ved drift av MOVIMOT -drivenheten på strømgrensen. Skader på omformeren. Aktiver turtallsovervåkningen. Dersom MOVIMOT -drivenheten kjøres i over ett sekund ved strømgrensen, utløser den feilmelding 8, "Turtallsovervåking". Forutsetninger Funksjonsbeskrivelse MOVIMOT -drivenheten skal bare brukes i applikasjoner med løfteanordninger dersom følgende forutsetninger overholdes: Tilleggsfunksjon 9 er bare mulig i forbindelse med bremsemotorer. Kontroller at DIP-bryter S2/3 = OFF (VFC-drift). Det er tvingende nødvendig å bruke en bremsestyring i forbindelse med en ekstern bremsemotstand. Aktiver funksjonen for turtallsovervåking ( side 66) (DIP S2/4 = "ON"). Ved binærstyring og styring via RS-485 er startfrekvensen 2 Hz. Når funksjonen ikke er aktivert, er startfrekvensen,5 Hz. Bremseåpningstiden er fast innstilt på 2 ms (standard = ms). Slik unngår man at motoren kjører mot den påsatte bremsen. Bremseaktiveringstiden (ettermagnetiseringstid) er fast innstilt på 2 ms. Dermed sikres det at bremsen er satt på så snart motoren ikke lenger produserer noe dreiemoment. Releet K1 er tilordnet funksjonen "Brems frigjort". Når releet K1 er åpent, bremser bremsen ned motoren. Når releet K1 er lukket, er bremsen frigjort. 78 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

79 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I 6 Oversikt over bremsestyring ved tilleggsfunksjon 9 (styring via RS binærstyring): [1] t [2] 1 [3] t t 2 ms [4] 2 ms [5] t [6] [7] 2Hz [1] Frigivelse [4] Bremseåpningstid [6] Frekvens [2] Formagnetiseringstid [5] Bremseaktiveringstid (ettermagnetiseringstid) [7] Stoppfrekvens = Start- / min. frekvens [3] Bremsestyresignal "1" = frigjort, "" = aktivert Den mekaniske bremsen styres av releutgangen eller opsjonen BEM/BES. ADVARSEL! Fare for kvestelser som følge av at drivenheten starter utilsiktet dersom DIP-bryter S2/5 S2/8 ikke er korrekt innstilt. Hvis kapitlet Bruk av releutgang ved tilleggsfunksjon 7, 9, 12 og 13 ( side 9) ikke tas til følge, er det fare for at bremsen åpner. Livsfare eller alvorlige personskader. Følg informasjonen i kapitlet "Bruk av releutgangen ved tilleggsfunksjon 7, 9, 12 og 13" ( side 9). Til klemmene X1:13 og X1:15 i MOVIMOT -koblingsboksen må det kobles en bremsemotstand (BW..). Klemme X1:14 tilordnes ikke. Relé K1 fungerer som styrerelé for bremsen. Dermed er ikke funksjonen klarsignal lenger tilgjengelig. MERK Funksjonen for frigivelse (lufting) av brems uten frigivelse fungerer ikke ved applikasjoner med løfteanordning. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 79

80 6 I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- Delfunksjon "hurtigstopp" (kun ved styring via RS-485) Ved styring via RS-485 introduseres funksjonen "hurtigstopp" (sette på brems ved nedoverrampe). Bit 9 i styreordet tilordnes denne funksjonen som virtuell klemme iht. MOVILINK -profilen Ikke tilordnet 1) Bit "9" Bit "8" ikke tilordnet 1) "1" = reset ikke tilordnet 1) "1 1 " = frigivelse ellers stopp 1) Anbefaling for alle ikke tilordnede biter = "" Løsne brems uten frigivelse Virtuell klemme for "sette på brems ved nedoverrampe" Hvis bit 9 settes under nedoverrampen, setter MOVIMOT -omformeren bremsen på (direkte via bremseutgangen eller via MOVIMOT -signalreleutgangen) og sperrer sluttrinnet. Hvis motorfrekvensen er lavere enn stoppfrekvensen, settes bremsen på, uavhengig av statusen til bit 9. Etter at hurtigstopp er aktivert, skal frigivelsen følge først etter at drivenheten har stanset helt. Funksjonsdiagram for bremsestyring ved delfunksjon "hurtigstopp" (styring via RS-485): [1] 1 t [2] n [3] 1 t t [4] 1 t [1] Frigivelse klemmer/kontrollord [2] Turtall [3] Bit 9 [4] Styresignal for brems: "1" = frigjort, "" = på 8 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

81 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I Tilleggsfunksjon 1 MOVIMOT med redusert dreiemoment ved lavere frekvenser ON S Funksjonsbeskrivelse Ved å redusere glippkompensasjon og aktiv strøm ved lave turtall, etablerer driven bare et redusert dreiemoment (se bildet under): Min. frekvens = Hz, se Tilleggsfunksjon 8 ( side 77). M [1] [2] f [Hz] [1] Maks. dreiemoment ved VFC-drift [2] Maks. dreiemoment når tilleggsfunksjon 1 er aktivert Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 81

82 6 I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D Tilleggsfunksjon 11 Deaktivering av fasefeilkontroll VIKTIG! Deaktiveringen av fasefeilkontrollen kan under ugunstige forhold føre til skader på enheten. Skader på omformeren. Deaktiver nettfasefeilkontrollen kun ved kortvarig usymmetrisk nettspenning. Kontroller at MOVIMOT -drivenheten forsynes med alle tre faser fra nettspenningen. ON S Det foretas ingen fasekontroll når tilleggsfunksjonen er aktivert. Hensiktsmessig for eksempel i nett med kortvarig asymmetri Tilleggsfunksjon 12 MOVIMOT med hurtigstart/-stopp og motorvern via TH ON S Funksjonsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse Tilleggsfunksjonen inkluderer funksjonene nedenfor ved montasje i nærheten av motoren (forskjøvet) av MOVIMOT -omformeren: Motorvernfunksjon med indirekte TH-evaluering via dreieretningsklemmer Hurtigstart- og hurtigstoppfunksjon 82 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

83 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I 6 Delfunksjon "Motorvernfunksjon via TH-evaluering" Denne funksjonen er kun aktiv ved styring via RS-485. Tilleggsfunksjonen realiserer en utløsning av feil 84 "For høy temperatur motor". Feilen utløses når alle betingelsene nedenfor er oppfylt: Standard-MOVIMOT -motorvernfunksjon er deaktivert med DIP S1/5 = ON. Dreieretningsklemmene er koblet til 24 V via en TH som vist på figuren nedenfor. Ved feltfordeler: Ved motornær montasje med opsjon P2.A: 24V TH L R 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 TH TH TH har løst ut som følge av for høy temperatur i motoren. Frigivelse av begge dreieretningsklemmer vil derfor bortfalle. Nettspenning er tilkoblet. MERK "Motorvernfunksjon via TH-evaluering" kan deaktiveres med DIP-stilling S1/5 = OFF. Deretter er motorvernet i MOVIMOT -omformeren aktivert via en motormodell. Delfunksjon "hurtigstart" (styring via RS binærstyring) Formagnetiseringstiden er fast innstilt på s. Når driften er frigitt, foretas ingen formagnetisering. Det er nødvendig for å starte akselerasjonen snarest mulig med skalverdirampen. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 83

84 6 I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- Delfunksjon "hurtigstopp" (kun ved styring via RS-485) Ved styring via RS-485 introduseres funksjonen "sette på brems ved nedoverrampe". Bit 9 i styreordet tilordnes denne funksjonen som virtuell klemme iht. MOVILINK -profilen Ikke tilordnet 1) Bit "9" Bit "8" ikke tilordnet 1) "1" = reset ikke tilordnet 1) "1 1 " = frigivelse ellers stopp Løsne brems uten frigivelse 1) Anbefaling for alle ikke tilordnede biter = "" Virtuell klemme for "sette på brems ved nedoverrampe" Hvis bit 9 settes under nedoverrampen, setter MOVIMOT -omformeren bremsen på (direkte via bremseutgangen eller via MOVIMOT -signalreleutgangen) og sperrer sluttrinnet. Hvis motorfrekvensen er lavere enn stoppfrekvensen, settes bremsen på, uavhengig av statusen til bit 9 ved nedoverrampe. Etter at hurtigstopp er aktivert, skal frigivelsen følge først etter at drivenheten har stanset helt. Funksjonsdiagram for bremsestyring ved delfunksjon "hurtigstopp" (styring via RS-485): [1] 1 t [2] n [3] 1 t t [4] 1 t [1] Frigivelse klemmer/kontrollord [2] Turtall [3] Bit 9 [4] Styresignal for brems: "1" = frigjort, "" = på 84 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

85 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I 6 Bremsestyring (styring via RS binærstyring) Mekanisk brems styrt av MOVIMOT -omformer: Klemmene 13, 14 og 15 ex1:13, X1:14 og X1:15 i MOVIMOT -koblingsboksen er tilordnet bremsespolen for den mekaniske bremsen. Det skal ikke kobles til ytterligere bremsemotstander på klemmene X1:13 og X1:15! Releet kobles som klarsingalrelé (standardfunksjon). Mekanisk brems styrt av releutgangen eller opsjonen BEM/BES: ADVARSEL! Fare for kvestelser som følge av at drivenheten starter utilsiktet dersom DIP-bryter S2/5 S2/8 ikke er korrekt innstilt. Hvis kapitlet Bruk av releutgang ved tilleggsfunksjon 7, 9, 12 og 13 ( side 9) ikke tas til følge, er det fare for at bremsen åpner. Livsfare eller alvorlige personskader. Følg informasjonen i kapitlet "Bruk av releutgangen ved tilleggsfunksjon 7, 9, 12 og 13" ( side 9). Til klemmene X1:13 og X1:15 i MOVIMOT -koblingsboksen må det kobles en bremsemotstand (BW..). Klemme X1:14 tilordnes ikke. Relé K1 fungerer som styrerelé for bremsen. Dermed er ikke funksjonen klarsignal lenger tilgjengelig. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 85

86 6 I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D Tilleggsfunksjon 13 MOVIMOT med utvidet turtallsovervåking ON S2 ADVARSEL! Livsfare hvis løfteanordning faller ned. Livsfare eller alvorlige personskader. MOVIMOT -drivenheten skal ikke brukes som sikkerhetsinnretning for applikasjoner med løfteanordninger. Bruk overvåkningssystemer eller mekaniske sikkerhetsinnretninger som sikkerhetsutstyr. Forutsetninger Funksjonsbeskrivelse MOVIMOT -drivenheten skal bare brukes i applikasjoner med løfteanordninger dersom følgende forutsetninger overholdes: Tilleggsfunksjon 13 er bare mulig i forbindelse med bremsemotorer. Kontroller at DIP S2/3 = OFF (VFC-drift). Det er tvingende nødvendig å bruke en bremsestyring i forbindelse med en ekstern bremsemotstand. Følg beskrivelsene og informasjonen for tilleggsfunksjon 9 ( side 78). Tilleggsfunksjon 13 inkluderer følgende funksjoner: Tilleggsfunksjon 9, MOVIMOT for applikasjoner med løfteanordninger ( side 78) Turtallsovervåking med innstillbar overvåkingstid Når tilleggsfunksjon 13 er aktivert, er turtallsovervåkingen alltid aktivert, uavhengig av stillingen til DIP S2/4. Når tilleggsfunksjon 13 er aktivert, har DIP S2/4 følgende funksjoner, avhengig av innstilt RS-485-adresse: Binærstyring RS-485-adressen som er stilt inn på DIP S1/1 - S1/4, er. S2/4 = "OFF" Turtallsovervåkingstid 2 stilles inn på bryter t1. Turtallsovervåkingstid 1 og 3 er fast innstilt på 1 s. Rampetiden er fast innstilt på 1 s. Skalverdi f2 stilles inn på bryter f2. S2/4 = "ON" Turtallsovervåkingstid 2 stilles inn på bryter f2. Turtallsovervåkingstid 1 og 3 er fast innstilt på 1 s. Skalverdi er fast innstilt på 5 Hz. Rampetiden stilles inn på bryter t1. 86 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

87 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I 6 Styring via RS-485 RS-485-adressen som er stilt inn på DIP S1/1 - S1/4, er ikke. S2/4 = "OFF" Turtallsovervåkingstid 2 stilles inn på bryter t1. Turtallsovervåkingstid 1 og 3 stilles inn på bryter f2. Rampetiden er fast innstilt på 1 s. Min. frekvens er fast innstilt på 2 Hz. S2/4 = "ON" Turtallsovervåkingstid 2 stilles inn på bryter f2. Turtallsovervåkingstid 1 og 3 er fast innstilt på 1 s. Rampetiden stilles inn på bryter t1. Min. frekvens er fast innstilt på 2 Hz. Innstillingsmuligheter ved tilleggsfunksjon 13 Tilleggsfunksjon 13 aktiv MOVIMOT med utvidet turtallsovervåking Driftsmodus Binærstyring Styring via RS-485 DIP S2/4 OFF ON OFF ON Rampetid 1 s Bryter t1 1 s Bryter t1 Skalverdi f2 Bryter f2 5 Hz Min. frekvens 2 Hz 2 Hz 2 Hz 2 Hz Overvåkingstid 2 Bryter t1 Bryter f2 Bryter t1 Bryter f2 Overvåkingstid 1, 3 1 s 1 s Bryter f2 1 s Innstilling av turtallsovervåkingstider Når tilleggsfunksjon 13 er aktivert, kan følgende verdier for overvåkingstidene stilles inn med bryter t1 og f2: Bryter t1 eller f2 (se ovenfor) Låsestilling Overvåkingstid 2 [s],1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, 1,5 Overvåkingstid 1 og 3 [s],1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, 1,5 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 87

88 6 I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- Gyldighet overvåkingstider for turtall n [1] [2] [3] t n n2 [2] [1] [2] [3] [2] n1 t n n3 [2] [3] [1] [2] t n4 [4] [5] [1] Gyldighetsområde for overvåkingstid 1 [4] Turtalls-skalverdi [2] Gyldighetsområde for overvåkingstid 2 [5] Turtallsutgang (er-verdi) [3] Gyldighetsområde for overvåkingstid Overvåkingstid 1 er gyldig hvis er-turtallsverdien stiger etter en endring av skalverdi. Gyldighetsområdet for overvåkingstid 2 starter når skalverdi er nådd. Gyldighetsområdet for overvåkingstid 3 er gyldig hvis er-turtallsverdi synker etter en endring av skalverdi. 88 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

89 Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D-53- I Tilleggsfunksjon 14 MOVIMOT med deaktivert glipp-kompensasjon ON S Funksjonsbeskrivelse Glippkompensasjonen deaktiveres. Deaktiveringen av glippkompensasjonen kan føre til reduksjon av motorens turtallspresisjon. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 89

90 RS I Idriftsettelse "Easy" Valgbare tilleggsfunksjoner MM..D Bruk av releutgangen ved tilleggsfunksjonene 7, 9, 12 og 13 ADVARSEL! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Vær oppmerksom på følgende før du setter drivenheten i drift med bremsestyring BGM: Bremsespolen må svare til nettspenningen (f.eks. 4 V). Tilkobling X1:14 skal ikke være tilordnet. Tilleggsfunksjon 7, 9, 12 eller 13 må være aktivert, da bremsen ellers er permanent frigitt. Det er viktig at informasjonen følges også når MOVIMOT -omformeren skal skiftes ut. Dersom ingen av de nevnte funksjonene aktiveres, forholder relekontakt K1 seg som klarsignalkontakt. Det betyr at bremsen ved bruk av opsjon BGM løsnes selv uten frigivelse. Bildet nedenfor viser bruk av relékontakt K1 for å styre mekanisk brems med bremselikeretter BGM. L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 BGM [1] U IN U E + _ ~ RD BU BK BK M 3~ RD WH BU K1 L3 MOVIMOT 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ ~ BMG [3] V L1 L2 [4] [5][6] [7] [2] + = - [1] Bremsestyring BGM montert i koblingsboksen [2] Ekstern bremsemotstand BW (tilordning, se kapittel "Tekniske data") [3] 24 V DC-tilførsel [4] Medurs/stopp [5] Moturs/stopp Vær oppmerksom på frigivelse av dreieretning, se kapitlet Tilkobling av MOVIMOT - drivenhet ( side 36) [6] Omkobling av skalverdi f1/f2 [7] Bremserelé Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

91 Idriftsettelse "Easy" Idriftsetting med binærstyring I Idriftsetting med binærstyring ADVARSEL! Strømstøt på grunn av farlig spenning i koblingsboksen. Det kan fortsatt finnes farlig spenning i inntil ett minutt etter at nettet er koblet fra. Livsfare eller alvorlige personskader. Koble MOVIMOT -drivenheten fri for spenning med en egnet dekoblingsanordning før du tar av MOVIMOT -omformeren. Sikre omformeren mot utilsiktet gjeninnkobling av spenningsforsyningen. Vent deretter i minst ett minutt før du tar av omformeren. 1. Kontroller at MOVIMOT -drivenheten er mekanisk og elektrisk installert i henhold til forskriftene. Se kapitlene "Mekanisk installasjon" og "Elektrisk installasjon". 2. Kontroller at DIP S1/1 S1/4 står på OFF (= adresse ). Dvs. at MOVIMOT styres binært via klemmene. ON ON Still inn første turtall på skalverdipotensiometer f1 (aktiv når klemme f1/f2 X6:7,8 = ), fabrikkinnstilling: ca. 5 Hz (15 o/min). f[hz] 1 f [1] Potensiometerstilling [1] Skru låsepluggen til skalverdipotensiometer f1 inn igjen med tetning. VIKTIG! Tap av tilordnet kapsling dersom låsepluggene ikke er montert eller er feil montert på skalverdipotensiometer f1 og på diagnosegrensesnitt X5. Skader på MOVIMOT -omformeren. Skru låsepluggen til skal-verdi-potensiometer f1 inn igjen med tetning. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 91

92 6 I Idriftsettelse "Easy" Idriftsetting med binærstyring Still inn andre turtall på bryter f2 (aktiv når klemme f1/f2 X6,7,8 = 1). Bryter f2 Låsestilling Skalverdi f2 [Hz] MERK Første turtall kan under drift justeres trinnløst med skalverdipotensiometer f1, som er tilgjengelig fra utsiden. Turtallene f1 og f2 kan stilles inn uavhengig av hverandre. 6. Still inn rampetiden på bryter t1. Rampetidene er relatert til et sprang i skalverdi på 15 o/min (5 Hz). Bryter t1 Låsestilling Rampetid t1 [s],1,2,3,5, Sett MOVIMOT -omformeren på koblingsboksen og skru den fast. 8. Koble inn styrespenningen på DC 24 V og nettspenningen Omformerens egenskaper avhengig av klemmenivå Tabellen nedenfor viser egenskapene til MOVIMOT -omformeren avhengig av nivået på styreklemmene: Omformeregenskaper Klemmenivå Statusdiode Nett 24 V f1/f2 Medurs/ Moturs/ stopp stopp (LED) X1:L1 L3 X6:1,2,3 X6:7,8 X6:11,12 X6:9,1 Omformer AV X X X Av Omformer AV 1 X X X Av Stopp, nett mangler Forklaring: 1 X X X blinker gult Stopp 1 1 X gul Medurs med f grønn Moturs med f grønn Medurs med f grønn Moturs med f grønn Stopp 1 1 x 1 1 gul = ingen spenning 1 = spenning X = vilkårlig 92 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

93 Idriftsettelse "Easy" Idriftsettelse med opsjon MBG11A eller MLG..A I Idriftsettelse med opsjon MBG11A eller MLG..A ADVARSEL! Strømstøt på grunn av farlig spenning i koblingsboksen. Det kan fortsatt finnes farlig spenning i inntil ett minutt etter at nettet er koblet fra. Livsfare eller alvorlige personskader. Koble MOVIMOT -drivenheten fri for spenning med en egnet dekoblingsanordning før du tar av MOVIMOT -omformeren. Sikre omformeren mot utilsiktet gjeninnkobling av spenningsforsyningen. Vent deretter i minst ett minutt før du tar av omformeren. 1. Kontroller at MOVIMOT -drivenheten er mekanisk og elektrisk installert i henhold til forskriftene. Se kapitlene "Mekanisk installasjon" og "Elektrisk installasjon". 2. Sett DIP S1/1 på MOVIMOT på ON (= adresse 1). ON ON Still inn min. frekvens f min på bryter f Bryter f2 Låsestilling Min. frekvens f min [Hz] Still inn rampetiden på bryter t1. Rampetidene er relatert til et sprang i skalverdi på 15 o/min (5 Hz) Bryter t1 Låsestilling Rampetid t1 [s],1,2,3,5, Kontroller om ønsket dreieretning er frigitt. Medurs/stopp Moturs/stopp Forklaring aktivert aktivert Begge dreieretninger er frigitt. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 aktivert ikke aktivert Kun dreieretning med urviseren er frigitt. Innstilling av skalverdi for dreieretning mot urviseren fører til at drivenheten stanser. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 93

94 6 I Idriftsettelse "Easy" Idriftsettelse med opsjon MBG11A eller MLG..A Medurs/stopp Moturs/stopp Forklaring ikke aktivert aktivert Kun dreieretning moturs er frigitt. Innstilling av skalverdi for dreieretning med urviseren fører til at drivenheten stanser. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 ikke aktivert ikke aktivert Enheten er sperret, eller drivenheten stanses. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 6. Sett MOVIMOT -omformeren på koblingsboksen og skru den fast. 7. Still inn nødvendig, maksimalt turtall på skalverdipotensiometer f1. f[hz] 1 f [1] [1] Potensiometerstilling 8. Skru låsepluggen til skalverdipotensiometer f1 inn igjen med tetning. VIKTIG! Tap av tilordnet kapsling dersom låsepluggene ikke er montert eller er feil montert på skalverdipotensiometer f1 og på diagnosegrensesnitt X5. Skader på MOVIMOT -omformeren. Skru låsepluggen til skal-verdi-potensiometer f1 inn igjen med tetning. 9. Koble inn styrespenningen 24 V DC og nettspenningen. MERK Informasjon om drift med opsjonene MBG11A og MLG..A finner du i kapitlet "Betjeningsenheter MBG11A og MLG..A" ( side 153). 94 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

95 8 Idriftsettelse "Easy" Idriftsetting med opsjon MWA21A I Idriftsetting med opsjon MWA21A ADVARSEL! Strømstøt på grunn av farlig spenning i koblingsboksen. Det kan fortsatt finnes farlig spenning i inntil ett minutt etter at nettet er koblet fra. Livsfare eller alvorlige personskader. Koble MOVIMOT -drivenheten fri for spenning med en egnet dekoblingsanordning før du tar av MOVIMOT -omformeren. Sikre omformeren mot utilsiktet gjeninnkobling av spenningsforsyningen. Vent deretter i minst ett minutt før du tar av omformeren. 1. Kontroller at MOVIMOT -drivenheten er mekanisk og elektrisk installert i henhold til forskriftene. Se kapitlene "Mekanisk installasjon" og "Elektrisk installasjon". 2. Sett DIP S1/1 på MOVIMOT på ON (= adresse 1). ON ON Still inn min. frekvens f min på bryter f Bryter f2 Låsestilling Min. frekvens f min [Hz] Still inn rampetiden på bryter t1. Rampetidene er relatert til et sprang i skalverdi på 15 o/min (5 Hz) Bryter t1 Låsestilling Rampetid t1 [s],1,2,3,5, Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 95

96 6 I Idriftsettelse "Easy" Idriftsetting med opsjon MWA21A 5. Kontroller om ønsket dreieretning er frigitt. Medurs/stopp Moturs/stopp Forklaring aktivert aktivert Begge dreieretninger er frigitt. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 aktivert ikke aktivert Kun dreieretning med urviseren er frigitt. Innstilling av skalverdi for dreieretning mot urviseren fører til at drivenheten stanser. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 ikke aktivert aktivert Kun dreieretning moturs er frigitt. Innstilling av skalverdi for dreieretning med urviseren fører til at drivenheten stanser. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 ikke aktivert ikke aktivert Enheten er sperret, eller drivenheten stanses. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 6. Sett MOVIMOT -omformeren på koblingsboksen og skru den fast. 7. Still inn nødvendig, maksimalt turtall på skalverdipotensiometer f1. f[hz] 1 f [1] [1] Potensiometerstilling 96 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

97 Idriftsettelse "Easy" Idriftsetting med opsjon MWA21A I 6 8. Skru låsepluggen til skalverdipotensiometer f1 inn igjen med tetning. VIKTIG! Tap av tilordnet kapsling dersom låsepluggene ikke er montert eller er feil montert på skalverdipotensiometer f1 og på diagnosegrensesnitt X5. Skader på MOVIMOT -omformeren. Skru låsepluggen til skal-verdi-potensiometer f1 inn igjen med tetning. 9. Velg signaltype for analog inngang (klemme 7 og klemme 8) på opsjon MWA21A med DIP-bryterne S1 og S2. S1 S2 Skalverdi-stoppfunksjon U-signal 1 V OFF OFF I-signal 2 ma ON OFF nei I-signal 4 2 ma ON ON U-signal 2 1 V OFF ON ja 1.Koble inn styrespenningen på DC 24 V og nettspenningen. 11.Frigi MOVIMOT -drivenheten. Dvs. koble til en spenning på 24 V på klemme 4 (medurs) eller klemme 5 (moturs) på opsjon MWA21A. MERK Informasjon om bruk med opsjon MWA21A finner du i kapitlet "Skalverdiomformer MWA21A" ( side 154). Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 97

98 6 I Idriftsettelse "Easy" Idriftsettelse med opsjon MWF11A 6.11 Idriftsettelse med opsjon MWF11A ADVARSEL! Strømstøt på grunn av farlig spenning i koblingsboksen. Det kan fortsatt finnes farlig spenning i inntil ett minutt etter at nettet er koblet fra. Livsfare eller alvorlige personskader. Koble MOVIMOT -drivenheten fri for spenning med en egnet dekoblingsanordning før du tar av MOVIMOT -omformeren. Sikre omformeren mot utilsiktet gjeninnkobling av spenningsforsyningen. Vent deretter i minst ett minutt før du tar av omformeren. 1. Kontroller at MOVIMOT -drivenheten er mekanisk og elektrisk installert i henhold til forskriftene, se kapitlene "Mekanisk installasjon" og "Elektrisk installasjon". 2. Still inn korrekt RS-485-adresse for drivenheten på DIP S1/1 - S1/4. I modus "Punkt til punkt" eller "Punkt til punkt med skiftesvis 2PD / 3PD" skal adresse "1" alltid være innstilt. Desimaladresse S1/1 X X X X X X X X S1/2 X X X X X X X X S1/3 X X X X X X X X S1/4 X X X X X X X X X = ON = OFF 3. Still inn min. frekvens f min på bryter f Bryter f2 Låsestilling Min. frekvens f min [Hz] Hvis rampetid ikke er innstilt via opsjonen, stiller du inn rampetid med bryter t1. Rampetidene er relatert til et sprang i skalverdi på 15 o/min (5 Hz) Bryter t1 Låsestilling Rampetid t1 [s],1,2,3,5, Kontroller om ønsket dreieretning er frigitt. Medurs/stopp Moturs/stopp Forklaring aktivert aktivert Begge dreieretninger er frigitt. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 98 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

99 Idriftsettelse "Easy" Idriftsettelse med opsjon MWF11A I 6 Medurs/stopp aktivert ikke aktivert Kun dreieretning med urviseren er frigitt. Innstilling av skalverdi for dreieretning mot urviseren fører til at drivenheten stanser. 24V X6: 1,2,3 Moturs/stopp Forklaring R X6: 11,12 L X6: 9,1 ikke aktivert aktivert Kun dreieretning moturs er frigitt. Innstilling av skalverdi for dreieretning med urviseren fører til at drivenheten stanser. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 ikke aktivert ikke aktivert Enheten er sperret, eller drivenheten stanses. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 6. Sett MOVIMOT -omformeren på koblingsboksen og skru den fast. 7. Still inn nødvendig, maksimalt turtall på skalverdipotensiometer f1. f[hz] 1 f [1] [1] Potensiometerstilling 8. Skru låsepluggen til skalverdipotensiometer f1 inn igjen med tetning. VIKTIG! Tap av tilordnet kapsling dersom låsepluggene ikke er montert eller er feil montert på skalverdipotensiometer f1 og på diagnosegrensesnitt X5. Skader på MOVIMOT -omformeren. Skru låsepluggen til skal-verdi-potensiometer f1 inn igjen med tetning. 9. Koble inn styrespenningen på DC 24 V og nettspenningen. MERK Informasjon om bruk med opsjon MWF11A finner du i kapitlet "Skalverdiomformer MWF11A" ( side 155). Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 99

100 6 I Idriftsettelse "Easy" Utfyllende merknader ved montasje i nærhet til motor (forskjøvet) 6.12 Utfyllende merknader ved montasje i nærhet til motor (forskjøvet) Når MOVIMOT -omformeren skal monteres i nærheten av motoren (forskjøvet) må du i tillegg ta hensyn til følgende merknader: Kontroller tilkoblingstypen på den tilkoblede motoren Kontroller ved hjelp av figuren nedenfor at den valgte tilkoblingstypen for MOVIMOT - omformeren stemmer overens med den tilkoblede motoren. W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W På bremsemotorer må det ikke monteres bremselikerettere i motorens koblingsboks Motorvern og frigivelse av dreieretning Den tilkoblede motoren må være utstyrt med TH. Ved styring via RS-485 må TH være tilkoblet på følgende måte: A MOVIMOT B MOVIMOT C MOVIMOT 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 TH TH TH [A] [B] [C] Begge dreieretninger er frigitt. Bare dreieretning moturs er frigitt. Bare dreieretning medurs er frigitt. 1 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

101 X1: 13 X1: 14 X1: 15 Idriftsettelse "Easy" Utfyllende merknader ved montasje i nærhet til motor (forskjøvet) I 6 Ved styring via binærsignaler anbefaler SEW-EURODRIVE å seriekoble TH med releet "Klarsignal" (se figuren under). Klarsignalet må overvåkes av en ekstern styring. Driven må kobles ut så snart klarsignalet ikke lenger foreligger (klemmer R X6:11,12 og L X6:9,1 = ) MOVIMOT 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 TH SPS DIP-bryter Ved montasje i nærhet til motor (forskjøvet) av MOVIMOT -omformeren må DIP-bryter S1/5 settes på ON, til forskjell fra fabrikkinnstillingen: S Forklaring Binærkoding RS-485-utstyrsadresse Motorvern Motorytelsestrinn PWMfrekvens Demping uten belastning ON Av Motor ett trinn ned Variabel (16,8,4 khz) OFF På Tilpasset 4 khz Av På Bremsemotstand På motorer uten brems må det kobles til en bremsemotstand i MOVIMOT - koblingsboksen. BW1 / BW Ved bremsemotorer uten opsjon BEM må det ikke være koblet til bremsemotstand på MOVIMOT. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 11

102 X1: 13 X1: 14 X1: 15 6 Idriftsettelse "Easy" Utfyllende merknader ved montasje i nærhet til motor (forskjøvet) Ved bremsemotorer med opsjon BEM og ekstern bremsemotstand må den eksterne bremsemotstanden BW og bremsen kobles til på følgende måte. X1:1 X1:2 X1:3 L1 L2 BW ~ ~ + _ UIN I BEM U E RD BU BK BK RD WH BU BE/BR M 3~ Montering av MOVIMOT -omformeren i feltfordeleren Ved montasje i nærhet til motor (forskjøvet) av MOVIMOT -omformeren i feltfordeleren må du følge merknadene i de tilhørende feltbusshåndbøkene. 12 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

103 Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Viktige merknader ved idriftsettelse I 7 7 Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss 7.1 Viktige merknader ved idriftsettelse MERK Følg alltid den generelle sikkerhetsinformasjonen ved idriftsetting, se kapitlet Sikkerhetsmerknader. ADVARSEL! Fare for å bli fastklemt dersom sikkerhetsdekslene er skadet. Livsfare eller alvorlige personskader. Anleggets vernedeksler skal monteres i henhold til forskriftene, se også girets driftsveiledning. Sett aldri MOVIMOT -drivenheten i drift hvis vernedekslene ikke er montert. ADVARSEL! Strømstøt på grunn av farlig spenning i koblingsboksen. Det kan fortsatt finnes farlig spenning i inntil ett minutt etter at nettet er koblet fra. Livsfare eller alvorlige personskader. Koble MOVIMOT -drivenheten fri for spenning med en egnet dekoblingsanordning før du tar av MOVIMOT -omformeren. Sikre omformeren mot utilsiktet gjeninnkobling av spenningsforsyningen. Vent deretter i minst ett minutt før du tar av omformeren. ADVARSEL! Fare for forbrenning på grunn av varme overflater på MOVIMOT -drivenheten (spesielt kjølelegemet) eller eksterne opsjoner. Alvorlige personskader. Vent med å berøre MOVIMOT -driven og de eksterne opsjonene til de er tilstrekkelig avkjølt. ADVARSEL! Feilfunksjoner på utstyret på grunn av feilinnstilling. Livsfare eller alvorlige personskader. Følg anvisningene for idriftsetting. Kun fagpersonell med tilsvarende opplæring skal utføre installasjonen. Bruk kun innstillinger som passer til funksjonen. MERK For å opprettholde feilfri drift må effekt- eller signalledninger aldri kobles til eller fra under drift. MERK Fjern lakkbeskyttelseshetten fra statusdioden før idriftsettelsen. Fjern lakkbeskyttelsesfoliene fra merkeskiltene før idriftsettelse. Overhold en minimum utkoblingstid på to sekunder for nettkontaktor K11. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 13

104 7 8 7 I Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Forutsetninger 7.2 Forutsetninger Følgende forutsetninger gjelder for idriftsetting: MOVIMOT -drivenheten er mekanisk og elektrisk installert i henhold til forskriftene. Passende sikkerhetstiltak forhindrer at drivenhetene starter utilsiktet. Ekstra, passende sikkerhetsutstyr forhindrer risikoer for menneske og maskin. 7.3 Oppstartprosedyre ADVARSEL! Strømstøt på grunn av farlig spenning i koblingsboksen. Det kan fortsatt finnes farlig spenning i inntil ett minutt etter at nettet er koblet fra. Livsfare eller alvorlige personskader. Koble MOVIMOT -drivenheten fri for spenning med en egnet dekoblingsanordning før du tar av MOVIMOT -omformeren. Sikre omformeren mot utilsiktet gjeninnkobling av spenningsforsyningen. Vent deretter i minst ett minutt før du tar av omformeren. 1. Kontroller at MOVIMOT -drivenheten er mekanisk og elektrisk installert i henhold til forskriftene. Se kapitlene "Mekanisk installasjon" og "Elektrisk installasjon". 2. Still inn korrekt RS-485-adresse på DIP S1/1 - S1/4. I forbindelse med SEW-feltbussgrensesnitt (MF.. / MQ..) eller med MOVIFIT stiller du alltid inn adressen "1". Desimaladresse S1/1 X X X X X X X X S1/2 X X X X X X X X S1/3 X X X X X X X X S1/4 X X X X X X X X X = ON = OFF 3. Still inn min. frekvens f min på bryter f Bryter f2 Låsestilling Min. frekvens f min [Hz] Hvis det ikke er innstilt rampe via feltbussen, stilles rampetid inn med bryter t1. Rampetidene er relatert til et sprang i skalverdi på 15 o/min (5 Hz) Bryter t1 Låsestilling Rampetid t1 [s],1,2,3,5, Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

105 Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Oppstartprosedyre I 7 5. Kontroller om ønsket dreieretning er frigitt. Medurs/stopp Moturs/stopp Forklaring aktivert aktivert Begge dreieretninger er frigitt. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 aktivert ikke aktivert Bare dreieretning medurs er frigitt. Innstilling av skalverdi for dreieretning mot urviseren fører til at drivenheten stanser. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 ikke aktivert aktivert Bare dreieretning moturs er frigitt. Innstilling av skalverdi for dreieretning med urviseren fører til at drivenheten stanser 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 ikke aktivert ikke aktivert Enheten er sperret, eller drivenheten stanses 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 6. Sett MOVIMOT -omformeren på koblingsboksen og skru den fast. 7. Still inn nødvendig, maksimalt turtall på skalverdipotensiometer f1. f[hz] 1 f [1] [1] Potensiometerstilling Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 15

106 7 I Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Koding av prosessdata 8. Skru låsepluggen til skalverdipotensiometer f1 inn igjen med tetning. VIKTIG! Tap av tilordnet kapsling dersom låsepluggene ikke er montert eller er feil montert på skalverdipotensiometer f1 og på diagnosegrensesnitt X5. Skader på MOVIMOT -omformeren. Skru låsepluggen til skal-verdi-potensiometer f1 inn igjen med tetning. 9. Koble inn styrespenningen på DC 24 V og nettspenningen. MERK Du finner informasjon om funksjonen i forbindelse med RS-485-master i kapitlet "Funksjon med RS-485-master" ( side 111). Informasjon om funksjonen i forbindelse med feltbussgrensesnitt finner du i de tilhørende feltbusshåndbøkene. 7.4 Koding av prosessdata I forbindelse med styring og innstilling av skal-verdi brukes samme prosessdatainformasjon via alle feltbussystemer. Prosessdataene kodes i samsvar med den enhetlige MOVILINK -profilen for SEW-omformere. MOVIMOT skiller rmellom følgende varianter: 2 prosessdataord (2 PD) 3 prosessdataord (3 PD) Master PO PO1 PO2 PO3 MOVIMOT PI1 PI2 PI3 PI PO = prosessutgangsdata PI = prosessinngangsdata PO1 = kontrollord PI1 = statusord 1 PO2 = turtall [%] PI2 = utgangsstrøm PO3 = rampe PI3 = statusord prosessdataord For å styre MOVIMOT -drivenheten via to prosessdataord sender den overordnede styringen prosessutgangsdataene "kontrollord" og "turtall [%]" til MOVIMOT -omformeren. MOVIMOT -omformeren sender prosessinngangsdataene "statusord 1" og "utgangsstrøm" til den overordnede styringen Tre prosessdataord Ved styring via 3 prosessdataord overføres "Rampe" som ekstra prosessdatautgangsord, og "Statusord 2" overføres som tredje prosessdata-inngangsord. 16 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

107 Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Koding av prosessdata I Prosessutgangsdata Prosessutgangsdata overføres fra den overordnede styringen til MOVIMOT -omformeren (kontrollinformasjon og skalverdier). De trer imidlertid først i kraft i MOVIMOT - omformeren når RS-485-adressen i MOVIMOT (DIP S1/1 - S1/4) innstilles på annet enn. Den overordnede styringen styrer MOVIMOT -drivenheten med følgende prosessutgangsdata: PO1: Kontrollord PO2: Turtall [%] (skalverdi) PO3: Rampe Lukk virtuell klemme for brems og sperr sluttrinnet ved styrekommando "Stop" Virtuelle klemmer for lufting av brems uten å frigi drivenheten, kun ved DIP-bryter S2/2 = "ON" Basisstyreblokk PO1: Kontrollord Ikke tilordnet 1) reservert for tilleggsfunksjoner Bit "9" Bit "8" ikke tilordnet 1) "1" = reset ikke tilordnet 1) "1 1 " = frigivelse ellers stopp PO2: Skalverdi PO3: Rampe (kun ved 3-ords protokoll) 1) Anbefaling for alle ikke tilordnede biter = "" Prosentverdi med fortegn /,61 % Eksempel: -8 % /,61 % = = CCC5 hex Tid fra til 5 Hz i ms (område: 1 1 ms) Eksempel: 2, s = 2 ms = 7D hex Kontrollord, bit -2 Kontrollord, bit 6 = reset Kontrollord, bit 8 = lufting av brems uten frigivelse av drive Kontrollord, bit 9 = sette på brems ved styrekommando "Stop" Innstilling av styrekommandoen "Frigivelse" skjer med bit - 2 ved å angi kontrollordet = 6 hex. For å frigi MOVIMOT -omformeren må i tillegg klemme R X6:11,12 og/eller L X6:9,1 kobles til +24 V (laskes med klemme 24V X6:1,2,3). Styrekommandoen "Stopp" skjer ved at bit 2 = "" tilbakestilles. Av hensyn til kompatibiliteten med andre SEW-omformerserier brukes stoppkommando 2 hex. Ved bit 2 = "" stanser MOVIMOT -omformeren drivenheten prinsipielt med aktuell rampe. Ved feil kan man kvittere for feilen med bit 6 = "1" (reset). Ikke tilordnede styrebiter skal settes til verdien av hensyn til kompatibiliteten. Når DIP-bryter S2/2 = ON, kan bremsen luftes ved å sette bit 8, uten å frigi drivenheten. Så snart bit 9 settes etter at styrekommando "Stop" er aktivert, setter MOVIMOT - omformeren på bremsen og sperrer sluttrinnet. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 17

108 7 I Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Koding av prosessdata Turtall [%] Turtallskalverdi innstilles relativt i prosentuell form, relatert til det maks. turtall som er innstilt med potensiometer for skalverdi f1. Koding: C hex = -1 % (moturs) 4 hex = +1 % (medurs) 1 digit =,61 % Eksempel: Beregning: 8 % f max, dreieretning moturs: -8 % /,61 = des = CCC5 hex Rampe Hvis prosessdatautvekslingen foregår via tre prosessdata, overføres aktuell integratorrampe i prosessdatautgangsord PO3. Når MOVIMOT -omformeren styres via to prosessdata, benyttes den integratorrampen som er innstilt med bryter t1. Koding: 1 digit = 1 ms Område: Eksempel: 1-1 ms 2, s = 2 ms = 2 des = 7D hex Prosessinngangsdata Prosessinngangsdata sendes tilbake til den overordnede styringen fra MOVIMOT - omformeren og består av status- og er-verdi-informasjon. MOVIMOT -omformeren støtter følgende prosessinngangsdata: PI1: Statusord 1 PI2: Utgangsstrøm PI3: Statusord 2 18 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

109 Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Koding av prosessdata I Sluttrinn frigitt = 1 PI1: Statusord 1 Enhetsstatus (bit 5 = "") des = 24 V-drift 2 des = ingen frigivelse 4 des = frigivelse 18 des = manuell drift aktiv feilnummer (bit 5 = "1") Omformer driftsklar = 1 PO-data frigitt = "1" reservert reservert Feil/advarsel = 1 reservert reservert PI2: Er-strømverdi 16 bit helt tall med fortegn x,1 % I N Eksempel: 32 hex = 8 x,1 % I N = 8 % I N PI3: Statusord 2 (bare ved 3-ords protokoll) Sluttrinn frigitt = 1 Omformer driftsklar = 1 PO-data frigitt = "1" reservert reservert Feil/advarsel = 1 reservert reservert O1 (brems) = brems luftet 1 = brems på O2 (driftsklar) I1 (klemme R I2 (klemme L X6:11,12) X6:9,1) I3 (klemme f1/f2 X6:7,8) Idriftsettingsmodus = "Easy"-modus 1 = "Expert"-modus reservert reservert Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 19

110 7 I Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Koding av prosessdata Tabellen nedenfor viser tilordningen av statusord 1: Bit Forklaring Forklaring Sluttrinn frigitt 1: MOVIMOT -drivenheten er frigitt : MOVIMOT -drivenheten er ikke frigitt 1 Omformeren er driftsklar 1: MOVIMOT -drivenheten er driftsklar : MOVIMOT -drivenheten er ikke driftsklar 2 PO-data er frigitt 1: Prosessdata er frigitt, Drivenheten kan styres via feltbuss : Prosessdata er sperret, driven kan ikke styres via feltbuss. 3 reservert reservert = 4 reservert reservert = 5 Feil/advarsel 1: Feil/advarsel foreligger : Feil/advarsel foreligger ikke 6 reservert reservert = 7 reservert reservert = 8 15 Bit 5 = : Enhetsstatus des 24 V-drift 2 des : Ingen frigivelse 4 des : Frigivelse 18 des : Manuell drift aktiv Bit 5 = 1: Feilnummer Hvis ingen feil/advarsel foreligger (bit 5 = ), vises drifts-/ frigivelsesstatusen til omformereffektdelen i denne Byten. Ved en feil/advarsel (bit 5 = 1) vises feilnummeret i denne Byten. Tabellen nedenfor viser tilordningen av statusord 2: Bit Forklaring Forklaring Sluttrinn frigitt 1: MOVIMOT -drivenheten er frigitt : MOVIMOT -drivenheten er ikke frigitt 1 Omformeren er driftsklar 1: MOVIMOT -drivenheten er driftsklar : MOVIMOT -drivenheten er ikke driftsklar 2 PO-data er frigitt 1: Prosessdata er frigitt, Drivenheten kan styres via feltbuss : Prosessdata er sperret, driven kan ikke styres via feltbuss. 3 reservert reservert = 4 reservert reservert = 5 Feil/advarsel 1: Feil/advarsel foreligger : Feil/advarsel foreligger ikke 6 reservert reservert = 7 reservert reservert = 8 O1 brems 1: Brems på : Brems luftet 9 O2 driftsklar 1: MOVIMOT -drivenheten er driftsklar : MOVIMOT -drivenheten er ikke driftsklar 1 I1 (R X6:11,12) 1: Binærinngangen er satt 11 I2 (L X6:9,1) : Binærinngangen er ikke satt 12 I3 (f1/f2 X6:7,8) 13 Idriftsettingsmodus 1: Idriftsettingsmodus "Expert" : Idriftsettingsmodus "Easy" 14 reservert reservert = 15 reservert reservert = 11 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

111 Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Funksjon med RS-485-master I Funksjon med RS-485-master Meldingsstruktur Den overordnede styringen (f.eks. PLS) er master, MOVIMOT -omformeren er slave. Det brukes 1 startbit, 1 stoppbit og 1 paritetsbit (even parity). Overføringen foregår i samsvar med SEW-MOVILINK -protokollen (se kapitlet "Koding av prosessdata") med en fast overføringshastighet på 96 baud. ADVARSEL! Livsfare på grunn av ukontrollert drift. Ved overføring av "asykliske telegrammer (type = "asyklisk") foregår ingen timeoutovervåking. Drivenheten kan fortsette å gå ukontrollert ved brudd på bussforbindelsen. Livsfare eller alvorlige personskader. Bussforbindelsen mellom master og MOVIMOT -omformeren skal bare drives med "syklisk" overføring. Bildet under viser oppbyggingen av meldingene mellom RS-485-master og MOVIMOT -omformeren: Request-Telegramm Idle SD1 ADR TYP Protocol-Data-Unit (PDU) BCC Idle SD2 ADR TYP Protocol-Data-Unit (PDU) BCC Master Response-Telegramm MOVIMOT Idle = Startpause minst 3,44 ms SD1 = Start-delimiter (starttegn) 1: Master MOVIMOT : 2 hex SD2 = Start-delimiter (starttegn) 2: MOVIMOT Master: 1D hex ADR = Adresse 1 15 Gruppeadresse = punkt til punkt 255 = broadcast TYP = Brukerdatatype PDU = Brukerdata BCC = Block Check Character (blokktesttegn): XOR for alle Byte MERK Ved overføring av "sykliske" telegrammer (type = "syklisk") venter MOVIMOT -omformeren neste bussaktivitet etter senest ett sekund (masterprotokoll). Hvis bussaktiviteten ikke registreres, stanser MOVIMOT -omformeren drivenheten automatisk (timeout-overvåking). Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 111

112 7 I Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Funksjon med RS-485-master Startpause (Idle) og starttegn (start-delimiter) MOVIMOT -omformeren identifiserer starten på en request-melding ved hjelp av en startpause på minst 3,44 ms, fulgt av tegnet 2 hex (start-delimiter 1). Hvis overføringen avbrytes av en gyldig request-melding av master, kan det tidligst sendes en ny requestmelding etter en dobbel startpause (ca. 6,88 ms) Adresse (ADR) MOVIMOT -omformeren støtter et adresseområde fra - 15 samt tilgang ved hjelp av punkt til punkt-adressen (254) eller ved hjelp av broadcast-adressen (255). Ved hjelp av adresse kan bare aktuelle prosessinngangsdata (statusord, utgangsstrøm) leses. Prosessutgangsdata som sendes av master blir ikke effektive, ettersom PO-databehandling ikke er aktiv med adresseinnstilling Gruppeadresse I tillegg til dette kan det utføres en gruppering av flere MOVIMOT -omformere med ADR = Da innstilles alle MOVIMOT -omformere i en gruppe på samme RS-485-adresse (f.eks. gruppe 1: ADR = 1, gruppe 2: ADR = 2). Master kan nå innstille nye nominelle gruppeverdier for disse gruppene med ADR = 11 (nominelle verdier til omformer for gruppe 1) og ADR = 12 (nominelle verdier til gruppe 2). Omformerne gir ikke svar ved denne adresseringsvarianten. Mellom to broadcast- eller gruppemeldinger må master ha en hviletid på minst 25 ms! Brukerdatatype (TYP) MOVIMOT -omformeren støtter generelt fire forskjellige PDU-typer (Protocol Data Unit), som hovedsakelig fastsettes av prosessdatalengde og overføringsvariant. Type Overføringsvariant Prosessdatalengde Brukerdata 3 hex syklisk 2 ord 83 hex asyklisk 2 ord Kontrollord / turtall [%] / statusord 1 / utgangsstrøm 5 hex syklisk 3 ord Kontrollord / turtall [%] / rampe / statusord 1 / 85 hex asyklisk 3 ord utgangsstrøm / statusord Timeout-overvåking Ved overføringsvarianten "syklisk" venter MOVIMOT -omformeren neste bussaktivitet (request-melding av ovennevnte type) etter senest ett sekund). Hvis bussaktiviteten ikke identifiseres, forsinkes drivenheten automatisk med sist gyldige rampe (timeout-overvåking). Signalreleet "Driftsklar" deaktiveres. Ved overføringsvarianten "asyklisk" følger ingen timeout-overvåking. 112 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

113 Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Funksjon med RS-485-master I Blokktesttegn BCC Blokktesttegnet (BCC) brukes sammen med lik paritetsdannelse for å opprette sikker dataoverføring. Dannelsen av blokktesttegnet skjer ved en XOR-sammenkobling av alle meldingstegn. Resultatet overføres til blokktesttegnet (BCC) i slutten av meldingen. Eksempel Følgende bilde viser et eksempel på dannelse av blokktesttegn for asyklisk melding av PDU-type 85 hex med 3 prosessdata. Gjennom en logisk XOR-sammenkobling av tegnene SD1 - PO3 low får man verdien 13 hex som blokktesttegn BCC. Dette BCC sendes som siste tegn i meldingen. Mottaker kontrollerer etter mottak de enkelte tegn i tegnpariteten. Deretter dannes blokktesttegnet etter samme skjema på grunnlag av de mottatte tegnene SD1 PO3 low. Hvis beregnede og mottatte BCC er identiske, og det ikke foreligger noen feil på tegnpariteten, er meldingen korrekt overført. I motsatt fall foreligger det en overføringsfeil. Meldingen må eventuelt gjentas. PO Idle 2 hex 1 hex 85 hex hex 6 hex 2 hex hex B hex B8 hex 13 hex SD1 ADR TYP PO1 high PO1 low PO2 high PO2 low PO3 high PO3 low BCC Stop Parity Start SD1 ADR TYP : : 2 hex 1 hex :85hex PO1 high : hex PO1 low :6 hex PO2 high :2 hex PO2 low : hex PO3 high :B hex PO3 low :B8 hex XOR XOR XOR XOR XOR XOR XOR XOR BCC : 13 hex Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 113

114 7 I Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Funksjon med RS-485-master Redigering av meldinger i MOVILINK -master For å sende og motta MOVILINK -meldinger i vilkårlige automatiseringsenheter, bør følgende algoritme overholdes for å sikre korrekt dataoverføring. a) Sende requestmelding b) Motta responsemelding F.eks. sende skalverdier til MOVIMOT -omformeren. 1. Avvente startpause (minst 3,44 ms, minst 25 ms ved gruppe- og broadcastmeldinger). 2. Sende request-melding til omformer (mottaksbekreftelse + er-verdier fra MOVIMOT -omformeren) 1. I løpet av ca. 1 ms må response-meldingen være mottatt, ellers må den sendes på nytt. 2. Beregnet blokktesttegn (BCC) for response-meldingen = mottatt BCC? 3. Start-delimiter for response-meldingen = 1D hex? 4. Response-adresse = request-adresse? 5. Response-PDU-type = request-pdu-type? 6. Alle kriterier oppfylt: overføring OK! Prosessdata gyldige! 7. Nå kan neste request-melding sendes (fortsett fra punkt a). Alle kriterier oppfylt: overføring OK! Prosessdata gyldige! Nå kan neste request-melding sendes (fortsett fra punkt a). 114 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

115 Idriftsetting "Easy" med RS-485-grensesnitt/feltbuss Funksjon med RS-485-master I Eksempel på melding I dette eksemplet foregår styringen av en MOVIMOT -drivenhet ved hjelp av tre prosessdataord med PDU-type 85 hex (3 PD asyklisk). RS-485-master sender tre prosessutgangsdata (PO) til MOVIMOT -omformeren. MOVIMOT -omformeren svarer med tre prosessinngangsdata (PI). Request-melding fra RS-485-master til MOVIMOT PO1: 6 hex Kontrollord 1 = frigivelse PO2: 2 hex Turtall [%] - skalverdi = 5 % (av f 1) max ) PO3: BB8 hex Rampe = 3 s 1) f max stilles inn med skalverdipotensiometer f1 Response-melding fra MOVIMOT til RS-485-master PI1: 46 hex Statusord 1 PI2: 3 hex Utgangsstrøm [% I N ] PI3: 67 hex Statusord 2 Du finner informasjon om koding av prosessdata i kapitlet "Koding av prosessdata" ( side 16). Eksempeltelegram "3 PD asyklisk" Prosessutgangsdata (PO) Idle 2 hex 1 hex 85 hex hex 6 hex 2 hex hex B hex B8 hex 13 hex SD1 ADR TYPE BCC PO2: Turtall [%] 2 = 5% f hex max PO1: Kontrollord 6 = Frigivelse hex PO3: Rampe BB8 = 3s hex RS-485-master Prosessinngangsdata (PI) MOVIMOT Idle 1D hex 1 hex 85 hex 4 hex 7 hex 3 hex hex 6 hex 7 hex 98 hex SD1 ADR TYPE BCC PI3: Statusord 2 PI2: Utgangsstrøm PI1: Statusord Dette eksemplet viser overføringsvarianten asyklisk. Timeout-overvåkingen i MOVIMOT -omformeren er deaktivert. Den sykliske overføringsvarianten kan realiseres med TYP = 5 hex. I dette tilfellet venter MOVIMOT -omformeren neste bussaktivitet (request-melding av ovennevnte type) etter senest ett sekund). I andre tilfeller stanser MOVIMOT -omformeren drivenheten automatisk (timeout-overvåking). Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 115

116 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Viktige merknader om igangsetting 8 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon MERKNADER Idriftsetting "Expert" er kun nødvendig dersom parametre skal stilles inn ved idriftsettingen. Idriftsetting "Expert" er kun mulig dersom: ingen tilleggsfunksjon er aktivert (DIP-bryter S2/5 - S2/8 = OFF), drive-id-modulen er plugget inn, parameter P85 Startup mode er satt til Expert-modus. 8.1 Viktige merknader om igangsetting MERK Følg alltid den generelle sikkerhetsinformasjonen ved idriftsetting, se kapitlet Sikkerhetsmerknader. ADVARSEL! Fare for å bli fastklemt dersom sikkerhetsdekslene er skadet. Livsfare eller alvorlige personskader. Anleggets vernedeksler skal monteres i henhold til forskriftene, se også girets driftsveiledning. Sett aldri MOVIMOT -drivenheten i drift hvis vernedekslene ikke er montert. ADVARSEL! Strømstøt på grunn av farlig spenning i koblingsboksen. Det kan fortsatt finnes farlig spenning i inntil ett minutt etter at nettet er koblet fra. Livsfare eller alvorlige personskader. Koble MOVIMOT -drivenheten fri for spenning med en egnet dekoblingsanordning før du tar av MOVIMOT -omformeren. Sikre den slik at spenningsforsyningen ikke kan gjenopprettes utilsiktet. Vent deretter i minst ett minutt før du tar av MOVIMOT -omformeren. ADVARSEL! Fare for forbrenning på grunn av varme overflater på MOVIMOT -drivenheten (spesielt kjølelegemet) eller eksterne opsjoner. Alvorlige personskader. Vent med å berøre MOVIMOT -drivenheten og de eksterne opsjonene til de er tilstrekkelig avkjølt. ADVARSEL! Feilfunksjoner på utstyret på grunn av feilinnstilling. Livsfare eller alvorlige personskader. Følg anvisningene for idriftsetting. Kun fagpersonell med tilsvarende opplæring skal utføre installasjonen. Kontroller parameterne og datasettene. Bruk kun innstillinger som passer til funksjonen. 116 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

117 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Forutsetninger I 8 MERK For å opprettholde feilfri drift må effekt- eller signalledninger aldri kobles til eller fra under drift. MERK Fjern den lakkerte beskyttelseshetten fra status-leden før idriftsettingen. Trekk lakkfolien av merkeskiltene før idriftsetting. Overhold en min. utkoblingstid på 2 s for nettkontaktor K Forutsetninger Følgende forutsetninger gjelder for idriftsetting: MOVIMOT -drivenheten er mekanisk og elektrisk installert i henhold til forskriftene. Passende sikkerhetstiltak forhindrer at drivenhetene starter utilsiktet. Ekstra, passende sikkerhetsutstyr forhindrer risikoer for menneske og maskin. For idriftsetting må følgende maskinvare være tilgjengelig: PC eller laptop, se kapitlet Tilkobling PC ( side 55) For idriftsetting må følgende programvare være installert på PC-en eller laptopen: MOVITOOLS MotionStudio 8.3 MOVITOOLS MotionStudio Programvarepakken MOVITOOLS MotionStudio er et SEW-engineering-verktøy som kan brukes i flere enheter og som du får tilgang til alle SEW-drivenheter med. For MOVIMOT -omformeren kan MOVITOOLS MotionStudio ved enkle applikasjoner brukes i forbindelse med diagnose. Ved mer krevende applikasjoner kan MOVIMOT - omformeren settes i drift og parametriseres via enkle wizards. For å foreta visualisering av prosessverdier kan man bruke Scope-funksjonen i MOVITOOLS MotionStudio. Installer den aktuelle programvareversjonen av MOVITOOLS MotionStudio på PC-en. MOVITOOLS MotionStudio kan kommunisere med drivenhetene via mange forskjellige kommunikasjons- og feltbussystemer. Følgende kapitler beskriver det enkleste applikasjonstilfellet for å forbinde PC-en/ laptop-en med en MOVIMOT -omformer via diagnosegrensesnittet X5 (punkt til punktforbindelse). Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 117

118 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon MOVITOOLS MotionStudio Implementere MOVIMOT i MOVITOOLS MotionStudio MERK Du finner en utførlig beskrivelse av følgende skritt i den omfattende online-hjelpen i MOVITOOLS MotionStudio. 1. Start MOVITOOLS MotionStudio. 2. Opprett et prosjekt og et nettverk. 3. Konfigurer kommunikasjonskanalen på PC-en. 4. Kontroller at 24 V-forsyningen til MOVIMOT -omformeren er tilkoblet. 5. Foreta en elektronisk skanning. Kontroller det innstilte skanningområdet i MOVITOOLS MotionStudio. MERK Diagnosegrensesnittet har fast adresse 32. Tilpass skanneområdet i MOVITOOLS MotionStudio slik at adresse 32 også blir skannet. Baudhastigheten er 9,6 kbaud. Den elektroniske skanningen kan eventuelt ta lang tid. 6. MOVIMOT vises i MOVITOOLS MotionStudio på for eksempel følgende måte: A Ved å høyreklikke på "32: MMD15-5A3" står verktøyene for idriftsetting og diagnostikk av MOVIMOT til disposisjon i kontekstmenyen. 118 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

119 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Idriftsetting og funksjonsutvidelse med individuelle parametre I Idriftsetting og funksjonsutvidelse med individuelle parametre Basisfunksjonen til MOVIMOT -driven kan utvides ved at man bruker individuelle parametre. MERK Idriftsetting "Expert" er kun mulig dersom: ingen tilleggsfunksjon er aktivert (DIP-bryter S2/5 - S2/8 = OFF), drive-id-modulen er plugget inn parameter P85 Startup mode er satt til Expert-modus. Slik går du frem: 1. Ved utførelse av arbeid på MOVIMOT -omformeren må du være oppmerksom på sikkerhetsinstruksene og advarslene i kapitletviktig informasjon om idriftsetting ( side 116) 2. Foreta idriftsetting "Easy" i henhold til kapittel Koble PC-en eller operatørpanelet DBG til MOVIMOT -omformeren. Se kapitlet Tilkobling PC ( side 55) eller kapitlet Tilkobling operatørpanel DBG ( side 54). 4. Kontroller at 24 V-forsyningen til MOVIMOT -omformeren er opprettet. 5. Ved bruk av PC: Start MOVITOOLS MotionStudio og integrer MOVIMOT -omformeren. Se kapitlet Implementere MOVIMOT i MOVITOOLS MotionStudio ( side 118). 6. Still parameter P85 Startup mode på "Expert". 7. Spesifiser hvilke parametre som skal endres. 8. Kontroller om disse parametrene er avhengige av mekaniske betjeningselementer. Se kapitlet Parametre som er avhengige av mekaniske betjeningselementer ( side 149). 9. Deaktiver betjeningselementene det gjelder ved at du tilpasser det bitkodede valgfeltet til parameter P12. Se kapitlet Parameter 12 ( side 136). 1.Endre fastsatte parametre. Du finner informasjon om parametrisering med operatørpanel DBG i kapitlet Parametermodus ( side 167). 11.Kontroller funksjonene til MOVIMOT -driven. Optimer parametrene ved behov. 12.Fjern PC-en eller operatørpanelet DBG fra MOVIMOT -omformeren. 13.Skru låsepluggen til diagnostikkgrensesnitt X5 inn igjen med tetning. VIKTIG! Tap av tilordnet kapsling dersom låsepluggene ikke er montert eller er feil montert på skalverdipotensiometer f1 og på diagnosegrensesnitt X5. Skader på MOVIMOT -omformeren. Skru låsepluggen til skal-verdi-potensiometer f1 inn igjen med tetning. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 119

120 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Idriftsetting og funksjonsutvidelse med individuelle parametre Eksempel Fininnstilling av skalverdi f2 ved hjelp av MOVITOOLS MotionStudio 1. Ved utførelse av arbeid på MOVIMOT -omformeren må du være oppmerksom på sikkerhetsinstruksene og advarslene i kapitletviktig informasjon om idriftsetting ( side 116). 2. Foreta idriftsetting "Easy" med grovinnstillingen til bryter f2, for eksempel stilling 5 (25 Hz = 75 o/min). 3. Koble PC-en til MOVIMOT -omformeren. 4. Kontroller at 24 V-forsyningen til MOVIMOT -omformeren er opprettet. 5. Start MOVITOOLS MotionStudio. 6. Opprett et prosjekt og et nettverk. 7. Konfigurer kommunikasjonskanalen på PC-en. 8. Foreta en elektronisk skanning. A Åpne kontekstmenyen med høyre musetast og velg menypunktet "Startup" / "Parameter tree". 1.Still parameter P85 Startup mode på "Expert". 12 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

121 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Idriftsetting og funksjonsutvidelse med individuelle parametre I 8 [1] [2] Åpne mappen "Setpoint selection" [1]. Deaktiver bryter f2 ved å sette kontrollboksen til parameter P12 Deactivating mechanical controls [2] (parameter P12:14 = "1" => P12 = "1 "). [1] [2] Åpne mappen "Setpoints" [2]. Tilpass parameter P161 Setpoint n_f2 [1] helt til applikasjonen fungerer optimalt. f.eks. parameter P161 = 855 o/min (= 28,5 Hz) 13.Fjern PC-en fra MOVIMOT -omformeren. 14.Skru låsepluggen til diagnostikkgrensesnitt X5 inn igjen med tetning. VIKTIG! Tap av tilordnet kapsling dersom låsepluggene ikke er montert eller er feil montert på skalverdipotensiometer f1 og på diagnosegrensesnitt X5. Skader på MOVIMOT -omformeren. Skru låsepluggen til skal-verdi-potensiometer f1 inn igjen med tetning. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 121

122 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Idriftsetting og parametrisering med sentral styring og MQP Idriftsetting og parametrisering med sentral styring og MQP.. Du kan parametrisere og sette i drift MOVIMOT -driven ved hjelp av en sentral styring via feltbussgrensesnittet MQP.. (PROFIBUS-DPV1). MERK Idriftsetting "Expert" er kun mulig dersom: ingen tilleggsfunksjon er aktivert (DIP-bryter S2/5 - S2/8 = OFF), drive-id-modulen er plugget inn parameter P85 Startup mode er satt til Expert-modus. Slik går du frem: 1. Ved utførelse av arbeid på MOVIMOT -omformeren må du være oppmerksom på sikkerhetsinstruksene og advarslene i kapitletviktig informasjon om idriftsetting ( side 116). 2. Kontroller tilkoblingen av MOVIMOT -omformeren. Se kapitlet Elektrisk installasjon. 3. Kontroller at 24 V-forsyningen til MOVIMOT -omformeren er opprettet. 4. Opprett forbindelse mellom den overordnede styringen og MOVIMOT -omformeren. Kommunikasjonen og tilkoblingen av den overordnede styringen er avhengig av type overordnet styring. Du finner informasjon om tilkobling av den overordnede styringen til MOVIMOT - omformeren i håndboken PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. 5. Still parameter P85 Startup mode på "Expert". 6. Deaktiver alle mekaniske betjeningselementer ved å overskrive det bitkodede valgfeltet til parameter P12 med "FFFFhex" (P12 = " "). 7. Still inn styre-skalverdikilden på RS-485 ved å sette parameter P1 Control setpoint source på "1". 8. Still inn nødvendige parametre. 9. Kontroller funksjonene til MOVIMOT -driven. Optimer parametrene ved behov. 122 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

123 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Idriftsetting ved overføring av parametersett I Idriftsetting ved overføring av parametersett Du kan sette flere MOVIMOT -drives i drift med samme parametersett. Overføring av parametre er kun tillatt mellom like MOVIMOT -drivenheter (lik omformer og lik motor). MERK Parametersettet kan kun overføres dersom: ingen tilleggsfunksjon er aktivert (DIP-bryter S2/5 - S2/8 = OFF), drive-id-modulen er plugget inn, parametersettet allerede er tilgjengelig fra en MOVIMOT -referanseenhet Overføring av parametersett med MOVITOOLS eller operatørpanel DBG 1. Ved utførelse av arbeid på MOVIMOT -omformeren må du være oppmerksom på sikkerhetsinstruksene og advarslene i kapitletviktig informasjon om idriftsetting ( side 116). 2. Kontroller tilkoblingen av MOVIMOT -omformeren. Se kapitlet Elektrisk installasjon. 3. Still inn alle mekaniske betjeningselementer slik at de er identiske med referanseenheten. 4. Koble PC-en eller operatørpanelet DBG til MOVIMOT -omformeren. Se kapitlet Tilkobling PC ( side 55) eller kapitlet Tilkobling operatørpanel DBG ( side 54). 5. Kontroller at 24 V-forsyningen til MOVIMOT -omformeren er opprettet. 6. Ved bruk av PC: Start MOVITOOLS MotionStudio og integrer MOVIMOT -omformeren i MOVITOOLS. Se kapitlet Implementere MOVIMOT i MOVITOOLS MotionStudio ( side 118). 7. Overfør hele parametersettet fra MOVIMOT -referanseenheten til MOVIMOT - omformeren. Du finner informasjon om overføring av parametersettet med operatørpanel DBG i kapitlet Kopifunksjon for operatørpanel DBG ( side 171). 8. Kontroller funksjonene til MOVIMOT -driven. 9. Fjern PC-en eller operatørpanelet DBG fra MOVIMOT -omformeren. 1.Skru låsepluggen til diagnostikkgrensesnitt X5 inn igjen med tetning. VIKTIG! Tap av tilordnet kapsling dersom låsepluggene ikke er montert eller er feil montert på skalverdipotensiometer f1 og på diagnosegrensesnitt X5. Skader på MOVIMOT -omformeren. Skru låsepluggen til skal-verdi-potensiometer f1 inn igjen med tetning. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 123

124 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Idriftsetting ved overføring av parametersett Overføring av parameter med sentral styring og MQP.. Overføring av parametre er kun tillatt mellom like MOVIMOT -drivenheter (lik omformer og lik motor). 1. Ved utførelse av arbeid på MOVIMOT -omformeren må du være oppmerksom på sikkerhetsinstruksene og advarslene i kapitletviktig informasjon om idriftsetting ( side 116). 2. Kontroller tilkoblingen av MOVIMOT -omformeren. Se kapitlet Elektrisk installasjon. 3. Still inn alle mekaniske betjeningselementer slik at de er identiske med referanseenheten. 4. Kontroller at 24 V-forsyningen til MOVIMOT -omformeren er opprettet. 5. Opprett forbindelse mellom den overordnede styringen og MOVIMOT -omformeren. Kommunikasjonen og tilkoblingen av den overordnede styringen er avhengig av type overordnet styring. Du finner informasjon om tilkobling av den overordnede styringen til MOVIMOT - omformeren i håndboken PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler. 6. Overfør alle parametre fra MOVIMOT -referanseenheten til MOVIMOT -omformeren. MERK Parameter P85 Startup mode er den første verdien som skal overføres. Fremgangsmåten ved overføring er avhengig av type overordnet styring. 7. Kontroller funksjonene til MOVIMOT -driven. 124 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

125 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterfortegnelse I Parameterfortegnelse Nr. Indeks des. Subindeks des. Navn MOVITOOLS MotionStudio (område/fabrikkinnstilling) MOVILINK -skalering Visningsverdier _ Prosessverdier 8318 Turtall (med fortegn) [o/min] 1 digit =.1 o/min Frekvens (med fortegn) [Hz] 1 digit =.1 Hz Utgangsstrøm (mengde) [% I N ] 1 digit =.1 % I N Aktiv strøm (med fortegn) [% I N ] 1 digit =.1 % I N Motorutnyttelse [%] 1 digit =.1 % Mellomkretsspenning [V] 1 digit =.1 V Utgangsstrøm [A] 1 digit =.1 A 1_ Statusvisninger Omformerstatus [Tekst] Driftsstatus [Tekst] Feilstatus [Tekst] Idriftsettingsmodus [Tekst] Kjølelegemets temperatur [ C] 1 digit = 1 C Tilkobling i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h Frigivelse i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h Posisjon DIP-bryter S1, S2 [bit-felt] Posisjon bryter f2,1,2, Posisjon bryter t1,1,2, 1 2_ Analoge skal-verdier Posisjon skalverdipotensiometer f1 1 1 digit =.1 3_ Binærinnganger bit 1 Posisjon binærinngang X6: 11,12 [bit-felt] 8335 Tilordning binærinngang X6: 11,12 Medurs/stopp (fabrikkinnstilling) bit 2 Posisjon binærinngang X6: 9,1 [bit-felt] 8336 Tilordning binærinngang X6: 9,1 Moturs/stopp (fabrikkinnstilling) bit 3 Posisjon binærinngang X6: 7,8 [bit-felt] 8337 Tilordning binærinngang X6: 7,8 Omkobling av skalverdi (fabrikkinnstilling) 5_ Binærutganger bit Posisjon signalrelé K1 [bit-felt] 835 Tilordning signalrelé K1 Driftsklarhet (fabrikkinnstilling) bit 1 Posisjon utgang X1 [bit-felt] 8351 Tilordning utgang X1 Brems frigjort Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 125

126 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterfortegnelse Nr. Indeks des. Subindeks des. Navn MOVITOOLS MotionStudio (område/fabrikkinnstilling) MOVILINK -skalering 7_ Enhetsdata Enhetstype [Tekst] Nominell utgangsstrøm [A] 1 digit =.1 A Opsjon DIM-stikkplass [Tekst] Firmware basisenhet [Delenummer og versjon] Styre-skalverdikilde (visningsverdi) Deaktivering av mekaniske innstillingselementer (visningsverdi) Driftsmodus [Tekst] 8_ Feilminne 8 Feil t- Bakgrunnsinformasjon for feil som oppstod i fortiden på tidspunkt t Feilkode Feilkode 934 Feilsubkode 8883 Intern feil 8371 Status binærinnganger [bitfelt bit, bit 1, bit 2] 8381 Status binærutganger K1, X1 [bitfelt bit, bit 1] 8391 Omformerstatus [Tekst] 8396 Kjølelegemets temperatur [ C] 1 digit = 1 C 841 Turtall [o/min] 1 digit =.1 o/min 846 Utgangsstrøm [% I N ] 1 digit =.1 % I N 8411 Aktiv strøm [% I N ] 1 digit =.1 % I N 8416 Enhetsutnyttelse [% I N ] 1 digit =.1 % I N 8421 Mellomkretsspenning [V] 1 digit =.1 V 8426 Tilkobling i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h 8431 Frigivelse i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h 81 Feil t-1 Bakgrunnsinformasjon for feil som oppstod i fortiden på tidspunkt t Feilkode Feilkode 935 Feilsubkode 8884 Intern feil 8372 Status binærinnganger [bitfelt bit, bit 1, bit 2] 8382 Status binærutganger K1, X1 [bitfelt bit, bit 1] 8392 Omformerstatus [Tekst] 8397 Kjølelegemets temperatur [ C] 1 digit = 1 C 842 Turtall [o/min] 1 digit =.1 o/min 847 Utgangsstrøm [% I N ] 1 digit =.1 % I N 8412 Aktiv strøm [% I N ] 1 digit =.1 % I N 8417 Enhetsutnyttelse [%] 1 digit =.1 % I N 8422 Mellomkretsspenning [V] 1 digit =.1 V 8427 Tilkobling i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h 8432 Frigivelse i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h 126 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

127 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterfortegnelse I 8 Nr. Indeks des. Subindeks des. Navn MOVITOOLS MotionStudio (område/fabrikkinnstilling) MOVILINK -skalering 82 Feil t-2 Bakgrunnsinformasjon for feil som oppstod i fortiden på tidspunkt t Feilkode Feilkode 936 Feilsubkode 8885 Intern feil 8373 Status binærinnganger [bitfelt bit, bit 1, bit 2] 8383 Status binærutganger K1, X1 [bitfelt bit, bit 1] 8393 Omformerstatus [Tekst] 8398 Kjølelegemets temperatur [ C] 1 digit = 1 C 843 Turtall [o/min] 1 digit =.1 o/min 848 Utgangsstrøm [% I N ] 1 digit =.1 % I N 8413 Aktiv strøm [% I N ] 1 digit =.1 % I N 8418 Enhetsutnyttelse [%] 1 digit =.1 % I N 8423 Mellomkretsspenning [V] 1 digit =.1 V 8428 Tilkobling i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h 8433 Frigivelse i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h 83 Feil t-3 Bakgrunnsinformasjon for feil som oppstod i fortiden på tidspunkt t Feilkode Feilkode 937 Feilsubkode 8886 Intern feil 8374 Status binærinnganger [bitfelt bit, bit 1, bit 2] 8384 Status binærutganger K1, X1 [bitfelt bit, bit 1] 8394 Omformerstatus [Tekst] 8399 Kjølelegemets temperatur [ C] 1 digit = 1 C 844 Turtall [o/min] 1 digit =.1 o/min 849 Utgangsstrøm [% I N ] 1 digit =.1 % I N 8414 Aktiv strøm [% I N ] 1 digit =.1 % I N 8419 Enhetsutnyttelse [%] 1 digit =.1 % I N 8424 Mellomkretsspenning [V] 1 digit =.1 V 8429 Tilkobling i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h 8434 Frigivelse i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h 84 Feil t-4 Bakgrunnsinformasjon for feil som oppstod i fortiden på tidspunkt t Feilkode Feilkode 938 Feilsubkode 8887 Intern feil 8375 Status binærinnganger [bitfelt bit, bit 1, bit 2] 8385 Status binærutganger K1, X1 [bitfelt bit, bit 1] 8395 Omformerstatus 84 Kjølelegemets temperatur [ C] 1 digit = 1 C 845 Turtall [o/min] 1 digit =.1 o/min 841 Utgangsstrøm [% I N ] 1 digit =.1 % I N 8415 Aktiv strøm [% I N ] 1 digit =.1 % I N 842 Enhetsutnyttelse [%] 1 digit =.1 % I N 8425 Mellomkretsspenning [V] 1 digit =.1 V 843 Tilkobling i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h 8435 Frigivelse i timer [h] 1 digit = 1 min. = 1/6 h Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 127

128 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterfortegnelse Nr. Indeks des. Subindeks des. Navn 9_ Bussdiagnostikk PO 1 skalverdi [hex] PO 2 skalverdi [hex] PO 3 skalverdi [hex] PI 1 er-verdi [hex] PI 2 er-verdi [hex] PI 3 er-verdi [hex] 1 Skalverdier/integratorer 1_ Forvalg av skal-verdi Styre-skalverdikilde : Binær 1: RS-485 (DIP-bryter S1/1-4) 1) Deaktivering av mekaniske innstillingselementer 13_ Turtallsramper MOVITOOLS MotionStudio (område/fabrikkinnstilling) [bit-felt] Default: MOVILINK -skalering Rampe t11 opp,1 1 2 [s] 1 digit =.1 s (bryter t1) 1) Rampe t11 ned,1 1 2 [s] 1 digit =.1 s (bryter t1) 1) Rampe t12 opp = ned [s] 1 digit =.1 s S-mønster t12 : AV 1: Grad 1 2: Grad 2 3: Grad Stopprampe t [s] 1 digit =.1 s 16_ Skalverdier Skalverdi n_f [o/min] 1 digit =.1 o/min Skalverdi n_f [o/min] 1 digit =.1 o/min 17_ Fastpunkter Fastpunkt n [o/min] 1 digit =.1 o/min Fastpunkt n [o/min] 1 digit =.1 o/min Fastpunkt n [o/min] 1 digit =.1 o/min Fastpunkt n [o/min] 1 digit =.1 o/min 3 Motorparameter 3_ Begrensninger Start-/stopp-turtall [o/min] 1 digit =.1 o/min Min. turtall 6 36 [o/min] 1 digit =.1 o/min Maksimalt turtall 3 36 [o/min] 1 digit =.1 o/min Strømgrense 16 [% I N ] 1 digit =.1 % I N 32_ Motorjustering Automatisk justering : OFF 1: ON Boost 1 [%] 1 digit =.1 % IxR-justering 1 [%] 1 digit =.1 % Formagnetisering 2 [s] 1 digit =.1 s Glippkompensasjon 5 [o/min] 1 digit =.1 o/min Vibrasjonsdemping uten belastning : OFF 1: ON (DIP-bryter S1/8) 1) 128 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

129 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterfortegnelse I 8 Nr. Indeks des. Subindeks des. Navn 34_ Motorvern Motorvern : OFF 1: ON (DIP-bryter S1/5) 1) Kjøletype : Egenventilert 1: Ekst. ventilert Motorkabellengde 15 [m] 1 digit = 1 m 5 Kontrollfunksjoner 5_ Turtallsovervåkinger Turtallsovervåkning : OFF 3: Motordrift/generatordrift (DIP-bryter S2/4) 1) Forsinkelse.1 1 1[s] 1 digit =.1 s 52_ Nett-Av-kontroll Fasefeilovervåking Deaktiveringen av fasefeilkontrollen kan føre til skader på enheten under ugunstige forhold. : OFF 1: ON Strømbruddkontroll : Drift på trefasevekselstrømsnettet 1: Drift med MOVITRANS 6 Klemmetilordning 6_ Binærinnganger Klemmekonfigurasjon : Skalverdiomkobling moturs/stopp medurs/stopp 1: Fastpunkt 2 - fastpunkt 1 frigivelse/stopp 2: Skalverdiomkobling - /ekst. feil frigivelse/stopp 62_ Binærutganger Signalutgang K1 : Ingen funksjon 2: Driftsklar 3: Sluttrinn PÅ 4: Rotasjonsfelt PÅ 5: Brems frigjort 6: Brems på 7 Styrefunksjoner 7_ Driftsmodi Driftsmodus : VFC 2: VFC heisemaskineri 3: VFC likestrømsbremsing 21: U/f-karakteristikk 22: U/f + likestrømsbremsing (DIP-bryter S2/3) 1) 71_ Stillstandsstrøm Stillstandsstrøm 5% I Mot 1 digit =.1 % I Mot 72_ Skalverdi-stoppfunksjon Skalverdi-stoppfunksjon : OFF 1: ON Stopp-skalverdi 3 5 [o/min] 1 digit =.1 o/min Start-offset 3 5 [o/min] 1 digit =.1 o/min 73_ Bremsefunksjon Bremseåpningstid 2 [s] 1 digit =.1 s Bremseaktiveringstid.2 2 [s] 1 digit =.1 s Aktivere lufting av brems uten frigivelse av drivenheten 77_ Energibesparende funksjon Energibesparende funksjon : OFF 1: ON MOVITOOLS MotionStudio (område/fabrikkinnstilling) : OFF 1: ON (DIP-bryter S2/2) 1) MOVILINK -skalering Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 129

130 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterfortegnelse Nr. Indeks des. Subindeks des. Navn MOVITOOLS MotionStudio (område/fabrikkinnstilling) 8 Enhetsfunksjoner 8_ Oppsett Fabrikkinnstilling : Ingen fabrikkinnstilling 2: tilstand ved levering Parametersperre : OFF 1: ON Idriftsettingsmodus : Easy 1: Expert 81_ Seriell kommunikasjon RS-485 adresse 31 (DIP-bryter S1/1-4) 1) RS-485 group address (DIP-bryter S1/1-4) 1) RS-485-timeout-tid 1 65 [s] 1 digit =.1 s 83_ Feilreaksjoner Ekstern feil : Ingen reaksjon 1: Visning av feilmeldinger 2: Moment. stopp / feil 4: Hurtigstopp/feil 5: Moment.stopp / advarsel 7: Hurtigstopp/advarsel 11: Normalstopp/advarsel 12: Normalstopp/feil Feil motoroverlast : Ingen reaksjon 1: Visning av feilmeldinger 2: Moment. stopp / feil 4: Hurtigstopp/feil 12: Normalstopp/feil 84_ Reset-egenskaper Manuell reset : Nei 1: Ja 86_ Modulasjon PWM-frekvens : 4 khz 1: 8 khz 3: 16 khz (DIP-bryter S1/7) 1) 87_ Prosessdataterminering Beskrivelse av skalverdi PO 1 Kontrollord (kun visning) Beskrivelse av skalverdi PO 2 1: Skalturtall 11: Skalturtall [%] Beskrivelse av skalverdi PO 3 Rampe (kun visning) Er-verdibeskrivelse PI 1 Kontrollord 1 (kun visning) Er-verdibeskrivelse PI 2 1: Erturtall 2: Utgangsstrøm 3: Aktiv strøm 8: Erturtall [%] Er-verdibeskrivelse PI 3 Kontrollord 2 (kun visning) Frigi PO-data : JA 1: NEI MOVILINK -skalering 1) Ved deaktivering av betjeningselementet (for eksempel bryter) ved hjelp av parameter P12 er parameterens initialiseringsverdi lik den verdien som var sist innstilt. 13 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

131 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse I Parameterbeskrivelse Visningsverdier Parameter Speed (signed) (turtall (med fortegn)) Vist turtall er beregnet er-turtall. Parameter 2 Parameter 4 Parameter 5 Parameter 6 Parameter 8 Parameter 9 Parameter 1 Frequency (signed) (frekvens (med fortegn)) Omformerens utgangsfrekvens. Output current (value) (utgangsstrøm (mengde)) Tilsynelatende strøm i området -2 % av enhetens nominelle strøm Active current (signed) (aktiv strøm (med fortegn)) Aktiv strøm på området -2 % - +2 % av nominell utstyrsstrøm Fortegnet til den aktive strømmen er avhengig av dreieretning og type belastning: Dreieretning belastning Turtall Aktiv strøm medurs motordrift: positiv (n > ) positiv (I W > ) moturs motordrift negativ (n < ) negativ (I W < ) medurs generatordrift: positiv (n > ) negativ (I W < ) moturs generatordrift negativ (n < ) positiv (I W > ) Motor utilization (motorutnyttelse) Motorutnyttelse i [%] som er beregnet ved hjelp av en motortemperaturmodell. DC link voltage (mellomkretsspenning) Spenning i [V] som er målt i mellomkretsen Output current (utgangsstrøm) Tilsynelatende strøm i [A] Inverter state (omformerstatus) Omformerstatuser INHIBITED (sperret) ENABLED (frigitt) Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 131

132 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse Parameter 11 Parameter 12 Parameter 13 Parameter 14 Parameter 15 Parameter 16 Operating status (driftsstatus) Følgende driftsstatuser er mulig: 24 V-DRIFT CONTROLLER INHIBIT (regulatorsperre) NO ENABLE (ingen frigivelse) CURRENT AT STANDSTILL (stillstandsstrøm) ENABLE (frigivelse) FACTORY SETTING (fabrikkinnstilling) FAULT (feil) TIMEOUT Error status (feilstatus) Feilstatus i tekstform Startup mode (idriftsettingsmodus) Idriftsettingsmodus "Easy" eller "Expert" Heat sink temperature (kjølelegemetemperatur) Kjølelegemetemperatur for omformer. Operating hours (tilkobling i timer) Antall timer som omformeren har vært tilkoblet den eksterne 24 V DC-forsyningen Enable hours (frigivelse i timer) Antall timer som omformerens sluttrinn har vært frigitt 132 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

133 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse I 8 Parameter 17 Setting of DIP-switches S1 and S2 (stilling DIP-bryter S1 og S2) Visning av stilling til DIP-bryter S1 og S2: DIPbryter Bit i indeks Funksjoner S1/1 Bit Enhetsadresse Enhetsadresse bit 2 S1/2 Bit 1 Enhetsadresse bit 2 1 S1/3 Bit 2 Enhetsadresse bit 2 2 S1/4 Bit 3 Enhetsadresse bit 2 3 S1/5 Bit 11 Motorvern : Motorvern PÅ 1: Motorvern AV S1/6 Bit 9 Økt kortvarig moment : Motor tilpasset 1: Motoreffekt ett trinn mindre S1/7 Bit 12 PWM-taktfrekvens : 4 khz 1: variabel (16, 8, 4 khz) S1/8 Bit 13 Demping uten belastning : Av 1: På S2/1 Bit 7 Bremsetype : Standardbrems 1: Opsjonsbrems S2/2 Bit 15 Lufting av brems uten frigivelse av drive : Av 1: På S2/3 Bit 6 Styringsmetode : VFC-styring 1: U/f-styring S2/4 Bit 16 Turtallsovervåking : Av 1: På S2/5 Bit 17 Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjonsinnstilling bit 2 S2/6 Bit 18 Tilleggsfunksjonsinnstilling bit 2 1 S2/7 Bit 19 Tilleggsfunksjonsinnstilling bit 2 2 S2/8 Bit 2 Tilleggsfunksjonsinnstilling bit 2 3 Visningen av DIP-bryterstillingen er uavhengig av om funksjonen til DIP-bryteren er aktivert eller deaktivert. Parameter 18 Setting switch f2 (posisjon bryter f2) Visning av posisjon til bryter f2 Visningen av DIP-bryterstillingen er uavhengig av om funksjonen til DIP-bryteren er aktivert eller deaktivert. Parameter 19 Setting switch t1 (posisjon bryter t1) Visning av posisjon til bryter t1 Visningen av DIP-bryterstillingen er uavhengig av om funksjonen til DIP-bryteren er aktivert eller deaktivert. Parameter 2 Setting of setpoint potentiometer f1 (posisjon skalverdipotensiometer f1) Visning av posisjonen til skalverdipotensiometer f1 Visningen av DIP-bryterstillingen er uavhengig av om funksjonen til DIP-bryteren er aktivert eller deaktivert. Parameter 31 Setting/assignment of binary input, terminal X6:11,12 (posisjon/tilordning binærinngang, klemme X6:11,12) Visningen av statusen til binærinngangen på klemme R X6:11,12 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 133

134 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse Parameter 32 Parameter 33 Setting/assignment of binary input, terminal X6:9,1 (posisjon/tilordning binærinngang, klemme X6:9,1) Visning av statusen til binærinngangen på klemme L X6:9,1 Setting/assignment of binary input, terminal X6:7,8 (posisjon/tilordning binærinngang, klemme X6:7,8) Visning av statusen til binærinngangen på klemme f1/f2 X6:7,8 Parameter 5 Setting/assignment signal relay K1 (posisjon/tilordning signalrelé K1) Visning av statusen til signalrelé K1 Parameter 51 Setting output X1 (posisjon utgang X1) Visning av statusen til utgangen for styring av opsjon BEM Parameter 7 Parameter 71 Parameter 72 Unit type (enhetstype) Visning av enhetstype Nominal output current (nominell utgangsstrøm) Visning av enhetens nominelle strøm i [A] DIM slot option (opsjon DIM-innstikksplass) Visning av drive-id-modultype som er plassert på drive-id-modulinnstikksplass X3 Parameterverdi Type drive-id-modul Ingen drive-id-modul 1 9 reservert 1 DT/DV/4/5 11 reservert 12 DRS/4/5 13 DRE4/5 14 DRS/46/6 15 DRE/46/6 16 DRS/DRE/38/6 (ABNT) 17 DRS/DRE/4/5 (DR-global) 18 reservert 19 DRP/4/5 2 DRP/46/ reservert Visning av delenummer og datasettversjon på DIM-modulen Parameter 76 Parameter 7 Basic unit firmware (firmware basisenhet) Visning av delenummer og enhetens firmwareversjon Operating mode (driftsmodus) Visning av innstilt driftsmodus 134 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

135 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse I 8 Parameter 8-84 Parameter 94 Parameter 95 Parameter 96 Parameter 97 Parameter 98 Parameter 99 Error t- - t-4 (feil t- til t-4) På tidspunktet for feilen, lagrer enheten følgende diagnostikkdata: I feilminnet lagres de siste fem feilene. PO 1 Setpoint (display value) (skalverdi (visningsverdi)) Prosessdata-utgangsord 1 PO 2 Setpoint (display value) (PO 2 skalverdi (visning)) Prosessdata-utgangsord 2 PO 3 Setpoint (display value) (PO 3 skalverdi (visningsverdi)) Prosessdata-utgangsord 3 PI 1 Actual value (PI 1 er-verdi (visningsverdi)) Prosessdata-inngangsord 1 PI 2 Actual value (PI 2 er-verdi (visningsverdi)) Prosessdata-inngangsord 2 PI 3 Actual value (display value) (PI 3 er-verdi (visningsverdi)) Prosessdata-inngangsord Skalverdier/integratorer Parameter 1 MERK Parameter P1 kan kun endres dersom alle binærinnganger = "" er satt DIP-bryterne S1/1- S1/4 er deaktivert med parameter P12. Control / setpoint source Ved valg av "binær" foretas styringen via binærinngangsklemmene. Hvis de mekaniske betjeningselementene f1 og f2 ikke er deaktivert (se parameter P12), stilles skalverdien inn på skalverdipotensiometer f1 og bryter f2. Hvis de mekaniske betjeningselementene f1 og f2 er deaktivert (se parameter P12), stilles skalverdien inn ved å velge skalverdiene n_f1 eller n_f2 (betingelser, se parameter P16/P161). Ved å velge RS-485, foregår styringen via binærinngangsklemmene og via busskontrollordet. Skalverdier stilles inn via bussen. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 135

136 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse Parameter 12 Deaktivering av mekaniske innstillingselementer På det bitkodede valgfeltet kan man deaktivere MOVIMOT -omformerens mekaniske innstillingselementer. Parameteren som er stilt inn fra fabrikken frigir samtlige mekaniske innstillingselementer. Bit Forklaring Merknad reservert 1 Deaktivering av DIP-brytere S1/1 S1/4 (RS485-adresse) Bit ikke satt: Bit satt: 2-4 reservert 5 Deaktivering av DIP-bryter S1/5 (motorvern) 6 reservert 7 Deaktivering av DIP-bryter S1/7 (PWM-taktfrekvens) 8 Deaktivering av DIP-bryter S1/8 (demping uten belastning) 9 reservert 1 Deaktivering av DIP-bryter S2/2 (lufte brems) 11 Deaktivering av DIP-bryter S2/3 (driftsmodus) 12 Deaktivering av DIP-bryter S2/4 (turtallsovervåking) Bit ikke satt: Bit satt: Bit ikke satt: Bit satt: Bit ikke satt: Bit satt: Bit ikke satt: Bit satt: Bit ikke satt: Bit satt: Bit ikke satt: Bit satt: DIP-bryter S1/1 - S1/4 aktiv DIP-bryter S1/1 - S1/4 ikke aktiv Innstilling av RS-485-adresse, RS-485- gruppeadresse og styre-skalverdikilde ved hjelp av parametre P81, P811 og P1 DIP-bryter S1/5 aktiv DIP-bryter S1/5 ikke aktiv: Inn-/utkobling av motorvernfunksjonen ved hjelp av parameter P34 DIP-bryter S1/7 aktiv DIP-bryter S1/7 ikke aktiv Innstilling av PWM-taktfrekvens ved hjelp av parameter P86 DIP-bryter S1/8 aktiv DIP-bryter S1/8 ikke aktiv Aktivering/deaktivering av demping uten belastning ved hjelp av parameter P325 DIP-bryter S2/2 aktiv DIP-bryter S2/2 ikke aktiv Aktivering/deaktivering av lufting av brems uten frigivelse av drive ved hjelp av parameter P738 DIP-bryter S2/3 aktiv DIP-bryter S2/3 ikke aktiv Valg av driftsmodus ved hjelp av parameter P7 DIP-bryter S2/4 aktiv DIP-bryter S2/4 ikke aktiv Aktivering/deaktivering av turtallsovervåking ved hjelp av parameter P5 13 Deaktivering av skalverdipotensiometer Bit ikke satt: Skalverdi-potensiometer f1 aktiv f1 Bit satt: Skalverdi-potensiometer f1 ikke aktiv Innstilling av skalverdi og maks. turtall ved hjelp av parametre P16 og P32 14 Deaktivering av bryter f2 Bit ikke satt: Bryter f2 aktiv Bit satt: Bryter f2 ikke aktiv Innstilling av skalverdi og min. turtall ved hjelp av parametre P161 og P31 15 Deaktivering av bryter t1 Bit ikke satt: Bryter t1 aktiv Oppoverrampetid = nedoverrampetid Bit satt: Bryter t1 ikke aktiv Innstilling av rampetider ved hjelp av parametre P13 og P Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

137 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse I 8 Parameter 13 Parameter 131 Parameter 134 Ramp t11 up (rampe t11 opp) Ved MOVIMOT med binærstyring er akselerasjonsrampe t11 opp kun gyldig dersom bryter t1 er deaktivert, dvs. hvis P12:15 = "1". Ved MOVIMOT med RS-485-styring er akselerasjonsrampe t11 opp kun gyldig dersom bryter t1 er deaktivert, dvs. hvis P12:15 = "1" og drivenheten kjører i 2PD-drift. Rampetidene er relatert til et sprang i skalverdi på 15 o/min (5 Hz). Ramp t11 down (rampe t11 ned) Ved MOVIMOT med binærstyring er retardasjonsrampe t11 ned kun gyldig dersom bryter t1 er deaktivert, dvs. hvis P12:15 = "1". Ved MOVIMOT med RS-485-styring er retardasjonsrampe t11 ned kun gyldig dersom bryter t1 er deaktivert, dvs. hvis P12:15 = "1" og drivenheten kjører i 2PD-drift. Rampetidene er relatert til et sprang i skalverdi på 15 o/min (5 Hz). Ramp t12 up = down (rampe t12 opp = ned) Akselerasjons- og retardasjonsrampe ved S-mønster Rampetidene er relatert til et sprang i skalverdi på 15 o/min (5 Hz). Denne rampetiden fastsetter akselerasjon og retardasjon når parameter P135 S pattern t12 er stilt inn på grad 1, grad 2 eller grad 3. MERK Rampetiden kan ikke stilles inn via prosessdata så lenge parameter P135 S pattern t12 er aktiv. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 137

138 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse Parameter 135 S pattern t12 (S-mønster t12) Denne parameteren fastsetter rampens mønstergrad (1 = svak, 2 = middels, 3 = sterk). S-mønsteret brukes til å avrunde rampen og gir en myk akselerasjon av drivenheten når settpunktene endres. Bildet nedenfor viser effekten av S-mønsteret: n [1] [2] [3] [1] Innstilling av nominell verdi [2] Turtall uten S-mønster [3] Turtall med S-mønster MERK Parameter 136 Stop ramp t13 (stopprampe t13) Stopprampen fungerer ved en stopp langs stopprampen. Rampetidene er relatert til et sprang i skalverdi på 15 o/min (5 Hz). t En S-mønsterfase som er startet, kan avbrytes med stopp-rampe t13. Hvis skalverdien reduseres eller frigivelsen trekkes tilbake, blir den startede S-mønsterfasen fullført. Dermed kan drivenheten akselerere helt til slutten av S-mønsterfasen til tross for at skalverdien reduseres. Parameter 16 Parameter 161 Setpoint n_f1 (skalverdi n_f1) Skalverdi n_f1 er gyldig i følgende tilfeller: hvis skalverdipotensiometer f1 er deaktivert, det vil si hvis parameter P12:13 = "1" hvis parameter P6 Binary inputs = hvis klemme f1/f2 X6:7,8 har signalet. Setpoint n_f2 (skalverdi n_f2) Skalverdi n_f2 er gyldig i følgende tilfeller: hvis bryter f2 er deaktivert, det vil si hvis parameter P12:14 = "1" hvis parameter P6 Binary inputs = hvis klemme f1/f2 X6:7,8 har signalet Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

139 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse I 8 Parameter Fixed setpoints n-n3 (fastpunkter n-n3) Fastpunktene n n3 er gyldige når parameter P6 Terminal configuration er innstilt på "1" = Terminal configuration 2 (valg fastpunkter). Fastpunktene n - n3 kan da velges via inngangsklemmenes programmerte funksjoner. Fastpunktets fortegn fastsetter motorens dreieretning. Parameter Aktiv skalverdi Status Klemme L X6:9,1 P17 n OFF OFF P171 n1 ON OFF P172 n2 OFF ON P173 n3 ON ON Status Klemme f1/f2 X6:7, Motorparameter Parameter 3 Start/stop speed (start-/stopp-turtall) Denne parameteren fastsetter hvilket min. turtallskrav omformeren påfører motoren ved frigivelsen. Overgangen til det turtallet som fastsettes ved skalverdinnstillingen, foregår deretter med den aktive akslerasjonsrampen. Når frigivelsen tilbakekalles, fastsetter parameteren fra hvilken frekvens MOVIMOT -omformeren gjenkjenner motorstillstanden og bremsen aktiveres. Parameter 31 Parameter 32 Parameter 33 Parameter 32 Minimal speed (when switch f2 is deactivated) (min. turtall (hvis bryter f2 er deaktivert)) Denne parameteren fastsetter drivens minsteturtall n min. Drivenheten underskrider heller ikke denne turtallsverdien dersom skalverdien er stilt inn på en verdi som er lavere enn minsteturtallet (unntak: endring av dreieretning eller stans av drivenheten). Maximum speed (when switch f1 is deactivated) (maks. turtall (hvis bryter f1 er deaktivert)) Denne parameteren fastsetter drivens maksimale turtall n maks. Driven overskrider heller ikke denne turtallsverdien dersom skalverdien er stilt inn på en verdi som er høyere enn det maksimale turtallet. Hvis du stiller inn n min > n max, gjelder den verdien for min. og maks. turtall som er stilt inn i n min. Current limit (strømgrense) Den interne strømbegrensningen refererer til den tilsynelatende utgangsstrømmen. Omformeren reduserer strømgrensen på feltsvekkingsområdet automatisk for å opprette en veltebeskyttelse for den tilkoblede motoren. Automatic adjustment (automatisk justering) Når justeringen er aktivert, kalibreres motoren hver gang driftsstatusen endres til ENABLE (frigivelse). Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 139

140 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse Parameter 321 Parameter 322 Parameter 323 Parameter 324 Parameter 325 Parameter 34 Parameter 341 Parameter 347 Boost Når parameter P32 Automatic adjustment = ON, stiller omformeren parameter P321 BOOST automatisk inn. Det er vanligvis ikke nødvendig å stille inn parameteren manuelt. I spesielle tilfeller kan det være hensiktsmessig å foreta en manuell innstilling for å øke løsrivningsmomentet. IxR-adjustment (IxR-justering) Når parameter P32 Automatic adjustment = ON, stiller omformeren parameter P322 IxR adjustment automatisk inn. Kun fagpersonell skal foreta manuelle endringer av denne innstillingen. Premagnetization (formagnetisering) Formagnetiseringstiden muliggjør oppbygging av et magnetfelt i motoren etter at omformeren er frigitt. Slip compensation (glippkompensasjon) Glippkompensasjonen øker motorens turtallsnøyaktighet. Ved manuell innstilling oppgir du nominell glipp for tilkoblet motor. Glippkompensasjonen er dimensjonert for et forhold lasttreghetsmoment/motortreghetsmoment mindre enn 1. Hvis reguleringen oscillerer, må du redusere glippkompensasjonen og om nødvendig stille den inn på. No-load vibration damping (when DIP switch S1/8 is deactivated) (vibrasjonsdemping uten belastning (hvis DIP-bryter S1/8 er deaktivert)) Hvis motorens egenskaper på tomgang viser tegn på instabilitet, kan vibrasjonsdempingen i ubelastet tilstand være en hjelp. Motor protection (when DIP switch S1/5 is deactivated) (motorvern (hvis DIP-bryter S1/5 er deaktivert) Aktivering/deaktivering av termisk beskyttelsesmodell for MOVIMOT Når denne funksjonen aktiveres, overtar MOVIMOT elektronisk den termiske beskyttelsen av driven. Type of cooling (kjøletype) Med denne parameteren fastsetter du den kjøletypen som ligger til grunn for beregningen av motortemperaturen (egenventilering eller ekstern ventilering). Motor cable length (motorkabellengde) Med denne parameteren fastsetter du den motorkabellengden som ligger til grunn for beregningen av motortemperaturen (= lengden på SEW-hybridkabelen mellom MOVIMOT og motor). Denne parameteren trenger bare å endres dersom enheten er installert i nærheten av motoren (forskjøvet). 14 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

141 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse I Kontrollfunksjoner Parameter 5 Speed monitoring (when DIP switch S2/4 is deactivated) (turtallsovervåking (hvis DIP-bryter S2/4 er deaktivert)) Ved MOVIMOT foregår turtallsovervåkingen ved at man evaluerer driften på strømgrensen. Turtallsovervåkingen reagerer hvis strømgrensen nås uavbrutt i løpet av innstilt forsinkelsestid (parameter P51). Parameter 51 Parameter 522 Parameter 523 Delay time (forsinkelse) Ved akselerasjons- og retardasjonsprosedyrer eller ved belastningstopper kan innstilt strømgrense nås i korte perioder av gangen. Forsinkelsen forhindrer en altfor følsom utløsing av turtallsovervåkingen. Strømgrensen må være nådd uten avbrytelse så lenge forsinkelsen varer, før overvåkingen utløses. Mains phase failure check (fasefeilkontroll) VIKTIG! Deaktiveringen av fasefeilkontrollen kan under ugunstige forhold føre til skader på enheten. Skader på omformeren. Deaktiver nettfasefeilkontrollen kun ved kortvarig usymmetrisk nettspenning. Kontroller at MOVIMOT -drivenheten forsynes med alle tre faser fra nettspenningen. For å forhindre at fasefeilkontrollen løser ut ved asymmetriske nett, kan denne overvåkingsfunksjonen deaktiveres. Mains off monitoring (strømbruddkontroll) Med denne parameteren tilpasser du omformerens strømbruddkontroll etter drift med MOVITRANS. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 141

142 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse Klemmetilordning Parameter 6 Terminal configuration (klemmekonfigurasjon) MERK Parameter P6 kan kun endres dersom samtlige binærinnganger =. Med denne parameteren velger du binærinngangsklemmenes konfigurasjon. Tabellene under viser binærinngangsklemmenes funksjon avhengig av styre-skalverdikilden og klemmekonfigurasjonen: Styre-skalverdikilde "Binary" Klemmekonfigurasjon Binærinngangsklemmer f1/f2 X6:7,8 L X6:9,1 R X6:11,12 : Klemmekonfigurasjon 1 1: Klemmekonfigurasjon 2 2: Klemmekonfigurasjon 3 Omkobling av skalverdi ""-signal: Skalverdi f1 "1"-signal: Skalverdi f2 Moturs/stopp ""-signal: Stopp "1"-signal: moturs Valg av fastpunkter Fastpunkt n: Signal "", "" parameter P17 Fastpunkt n1: Signal "", "1" parameter P171 Fastpunkt n2: Signal "1", "" parameter P172 Fastpunkt n3: Signal "1", "1" parameter P173 Omkobling av skalverdi ""-signal: Skalverdi f1 "1"-signal: Skalverdi f2 /ekstern feil ""-signal: Ekst. feil "1"-signal: Ingen ekst. feil Styre-skalverdikilde "RS-485" Klemmekonfigurasjon Binærinngangsklemmer f1/f2 X6:7,8 L X6:9,1 R X6:11,12 : Klemmekonfigurasjon 1 1: Klemmekonfigurasjon 2 2: Klemmekonfigurasjon 3 uten funksjon uten funksjon uten funksjon Moturs/stopp ""-signal: Stopp "1"-signal: Frigivelse moturs uten funksjon /ekstern feil ""-signal: Ekst. feil "1"-signal: Ingen ekst. feil Medurs/stopp ""-signal: Stopp "1"-signal: medurs Frigivelse/stopp ""-signal: Stopp "1"-signal: Frigivelse Frigivelse/stopp ""-signal: Stopp "1"-signal: Frigivelse Medurs/stopp ""-signal: Stopp "1"-signal: Frigivelse medurs Frigivelse/stopp ""-signal: Stopp "1"-signal: Frigivelse Medurs + moturs Frigivelse/stopp ""-signal: Stopp "1"-signal: Frigivelse Medurs + moturs 142 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

143 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse I 8 Parameter 62 Function of the signal relay K1 (funksjon signalrelé K1) ADVARSEL! Fare for uventet oppstart av drivenheten dersom signalrelé K1 brukes til å styre bremsen. Livsfare eller alvorlige personskader. Still parameter P62 til 5 "Brake released" (brems frigjort) dersom du bruker signalrelé K1 til å styre bremsen. Kontroller innstillingen av parametrene før du bruker signalrelé K1 til å styre bremsen. Med denne parameteren velger du funksjonen til signalrelé K1. Aktiv ved ""-signal "1"-signal : Ingen funksjon 2: Driftsklar ikke driftsklar driftsklar 3: Sluttrinn PÅ Enhet sperret Enhet frigitt, motoren tilføres strøm 4: Rotasjonsfelt PÅ Ikke noe rotasjonsfelt Obs: Det kan fremdeles være farlig spenning i MOVIMOT -omformerutgangen. Roterende rotasjonsfelt 5: Brems frigjort Brems satt på Brems luftet 6: Brems på Brems luftet Brems satt på Styrefunksjoner Parameter 7 Operating mode (when DIP switch S2/3 is deactivated) (driftsmodus (hvis DIP-bryter S2/3 er deaktivert)) Med denne parameteren stiller du inn omformerens grunnleggende driftsmodus. VFC / U/f-karakteristikk: Standardinnstilling for asynkronmotorer. Denne innstillingen er egnet for generelle anvendelser som transportbånd, kraner og så videre. VFC heisemaskineri: ADVARSEL! Fare for uventet oppstart av drivenheten dersom signalrelé K1 brukes til å styre bremsen. Livsfare eller alvorlige personskader. Hvis signalrelé K1 brukes til å styre bremsen, skal ikke funksjonen til signalreleet parametriseres på nytt. Før du foretar forandringer på parameter P7, må du kontrollere om signalreleet brukes til å styre bremsen. Løftefunksjonen klargjør automatisk alle funksjoner som er nødvendige for å utføre enkle applikasjoner med løfteanordning. En forutsetning for korrekt forløp av løfteanordningen er at motorbremsen styres via omformeren. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 143

144 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse Driftsmodus VFC heisemaskineri påvirker følgende parametre: Nr. Indeks des. Subindeks des. Navn Verdi Start-/stopp-turtall = 6 o/min Hvis start-/stopp-turtallet settes til mindre enn 6 o/min Min. turtall = 6 o/min hvis min. turtall settes til mindre enn 6 o/min Strømgrense = Nominell motorstrøm hvis strømgrensen settes lavere enn nominell motorstrøm Formagnetisering = 2 ms hvis formagnetiseringen er lavere enn 2 ms Turtallsovervåkning = 3: Motordrift/generatordrift Signalutgang K1 = 5: Brems frigjort Bremseåpningstid = 2 ms hvis bremseåpningstiden er kortere enn 2 ms Bremseaktiveringstid = 2 ms hvis bremseaktiveringstiden er kortere enn 2 ms Aktivere frigivelse av brems uten frigivelse av drive = : OFF I driftsmodus VFC heisemaskineri kontrollerer MOVIMOT -omformeren om verdiene til denne parameteren er tillatt. I driftsmodus VFC heisemaskineri kan ikke turtallsovervåkingen deaktiveres. Funksjonen frigivelse av brems uten frigivelse av drivenhet kan ikke aktiveres i driftsmodus VFC heisemaskineri. Funksjonen til signalreleutgangen kan parametriseres. VFC likestrømbremsing / U/f likestrømbremsing: ADVARSEL! Fare på grunn av ukontrollert bremsing. Med likestrømbremsingen er styrt stans eller overholdelse av bestemte ramper ikke mulig. Livsfare eller alvorlige personskader. Velg en annen driftsmodus. Med denne innstillingen bremser asynkronmotoren via en strømtilførsel. Her bremser motoren uten bremsemotstand på omformeren. 144 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

145 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse I 8 Parameter 71 Parameter Stillstandsstrøm Med stillstandsfunksjonen tilfører omformeren motoren strøm under motorstillstanden. Stillstandsstrømmen har følgende funksjoner: Ved lave omgivelsestemperaturer for motoren forhindrer stillstandsstrømmen kondensatdannelse og frysing av bremsen. Still inn strømmen slik at motoren ikke blir for varm. Når du har aktivert stillstandsstrømmen, kan du frigi motoren uten formagnetisering. Når funksjonen stillstandsstrøm er aktivert, forblir sluttrinnet frigitt også i tilstanden INGEN FRIGIVELSE for å tilføre motorstillstandsstrømmen. Ved eventuelle feil brytes motorens strømforsyning, avhengig av de forskjellige feilresponsene. Turtallsskalverdi Integratorskalverdi Stopp-skalverdi Start-offset Start-skalverdi Skalverdi-stoppfunksjon Stopp-skalverdi Start-offset Når skalverdi-stoppfunksjonen er aktivert, frigis omformeren når turtalls-skalverdien er større enn stopp-skalverdi + start-offset. Omformeren blir ikke frigitt dersom turtalls-skal-verdien underskrider stopp-skalverdien Parameter 731 Parameter 732 Bremseåpningstid Med denne parameteren fastsetter du hvor lenge motoren skal fortsette å gå med minimum turtall etter at formagnetiseringen har opphørt. Denne tiden er nødvendig for å frigjøre bremsen fullstendig. Bremseaktiveringstid Her stiller du inn den tiden som den mekaniske bremsen trenger for å bli satt på. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 145

146 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse Parameter 738 Parameter 77 Lufting av brems uten frigivelse av drive er aktiv (hvis DIP-bryter S2/2 er deaktivert) Hvis denne parameteren er satt på ON, kan bremsen luftes selv om driven ikke er frigitt. Du finner nærmere informasjon i kapitlet "DIP-bryter S2/2 ( side 64). Denne funksjonen kan kun brukes dersom motorbremsen styres via omformeren. Hvis enheten ikke er driftsklar, settes bremsen alltid på. Funksjonen frigivelse av brems uten frigivelse av drivenhet kan ikke aktiveres i forbindelse med heisemaskinerifunksjonen. Energy-saving function (energibesparende funksjon) Når denne parameteren er stilt inn på "ON" reduserer omformeren tomgangsstrømmen Enhetsfunksjoner Parameter 82 Factory setting (fabrikkinnstilling) Hvis du setter denne parameteren til "Delivery state" (leveringsstatus), settes alle parametre som har en fabrikkinnstillingsverdi og som ikke kann stilles inn med DIP-bryterne S1 / S2 eller t1 / f2 til denne fabrikkinnstillingsverdien. Ved parametrene som stilles inn med DIP-bryterne S1/S2 eller bryterne t1/f2, blir posisjonen til det mekaniske innstillingselementet frigitt ved fabrikkinnstilling "Delivery state" (leveringstilstand). Parameter 83 Parameter 85 Parameter 81 Parameter lock (parametersperre) Hvis du setter denne parameteren på "ON", kan du ikke endre noen av parametrene, bortsett fra parametersperren. Det er hensiktsmessig å foreta denne innstillingen etter at enheten er startet opp og parameterne er optimert. Parameterne kan først endres etter at parametrene er satt på "OFF" igjen. Startup mode (idriftsettingsmodus) Parametrisering av idriftsettingsmodus "Easy"-modus Ved "Easy"-modus setter du MOVIMOT -omformeren i drift på en rask og enkel måte ved hjelp av DIP-bryter S1, S2 og bryter f2, t1. "Expert"-modus I "Expert"-modus kan man ta i bruk flere parametre. RS-485 address (hvis DIP-bryter S1/1 til S1/4 er deaktivert) Med denne parameteren stiller du inn RS-485-adressen til MOVIMOT -omformeren. 146 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

147 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse I 8 Parameter 811 Parameter 812 Parameter 83 Parameter 832 Parameter 84 Parameter 86 RS-485 group address (RS-485 gruppeadresse) (hvis DIP-bryter S1/1 til S1/4 er deaktivert) Med denne parameteren stiller du inn RS-485-gruppeadressen til MOVIMOT -omformeren. RS-485 timeout interval (RS-485 timeout-tid) Med denne parameteren stiller du inn timeout-overvåkingstiden til RS-485-grensesnittet. Error response for external error (reaksjon ekstern feil) Med denne parameteren fastsetter du feilreaksjonen som utløses ved fjerning av signalet på klemme X6: 9,1 (feilmeldingskode 26), se parameter P6 "Terminal konfiguration 3". Motor overload error response (reaksjon motor overlast) Med denne parameteren fastsetter du feilreaksjonen som utløses ved overbelasting av motoren (feilmeldingskode 84). Manuell reset Hvis det foreligger en feil på MOVIMOT -omformeren, kan du bekrefte feilen ved å sette parameteren på "ON". Etter fullført feilreset står parameteren automatisk på "OFF" igjen. Hvis ingen feil foreligger på effektdelen, gir det ingen effekt å sette parameteren på "ON". PWM frequency (PWM-frekvens) (hvis DIP-bryter S1/7 er deaktivert) Med denne parameteren stiller du inn maksimal taktfrekvens på omformerutgangen. Taktfrekvensen kan endre seg selv, avhengig av enhetsutnyttelse. Parameter 87 Setpoint description PO 1(skalverdibeskrivelse PO 1) Visning av tilordning av prosessdatautgangsord PO 1 Parameter 871 Setpoint description PO 2 (skalverdibeskrivelse PO 2) Parametrisering av tilordning av prosessdatautgangsord PO 2 Følgende tilordninger finnes: Skalturtall: Turtalls-skalverdien settes absolutt. Koding: 1 digit =,2 o/min Eksempel 1: Medurs med 4 o/min: Beregning: 4/,2 = 2 dez = 7D hex Eksempel 2: Moturs med 75 o/min: Beregning: -75/,2 = -375 dez = F15A hex Skalturtall [%]: Turtallskalverdi innstilles relativt i prosentuell form og relaterer til det maks. turtall som er innstilt med potensiometer for skalverdi f1. Koding: Eksempel: Beregning: C hex = -1 % (venstreløp) 4 hex = +1 % (medurs) 1 digit =,61 % 8 % f max, dreieretning moturs: -8 % /,61 = dez = CCC5 hex Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 147

148 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse Parameter 872 Setpoint description PO 3 (skalverdibeskrivelse PO 3) Visning av tilordning av prosessdatautgangsord PO 3 Parameter 873 Actual value description PI 1 (er-verdibeskrivelse PI 1) Visning av tilordning av prosessdatainngangsord PI 1 Parameter 874 Er-verdibeskrivelse PI 2 Parametrisering av tilordning av prosessdatainngangsord PI 2 Følgende tilordninger finnes: Er-turtall: Drivens aktuelle turtalls-er-verdi i o/min Koding: 1 digit =,2 o/min Utgangsstrøm: Momentan utgangsstrøm i enheten i % av I N Koding: 1 digit =,1 % I N Aktiv strøm: Er-turtall [%]: Momentan aktiv strøm i enheten i % av I N Koding: 1 digit =,1 % I N Aktuell turtalls-er-verdi i driven i % av skalverdipotensiometer f1 eller av n max Koding: 1 digit =,61 % -1 % +1 % = xc x4 Parameter 875 Actual value description PI 3 (er-verdibeskrivelse PI 3) (se kapitlet "Prosessinngangsdata" ( side 18)) Visning av tilordning av prosessdatainngangsord PI 3 Parameter 876 PO-data enable (frigi PO-data) JA: De prosessutgangsdataene som ble sendt fra feltbusstyringen, blir aktive umiddelbart. NEI: De prosessutgangsdataene som var gyldige sist, forblir aktive. MERK Hvis tilordningen av prosessdatautgangsord PO 2 forandres, sperres PO-dataene. De må frigis igjen med parameter P Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

149 Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse I Parametre som er avhengige av mekaniske betjeningselementer Følgende, mekaniske betjeningselementer påvirker brukerparameterne: DIP-bryter S1 DIP-bryter S2 Skalverdipotensiometer f1 Bryter f2 Bryter t1 MERK Parameter P1 kan kun endres dersom alle binærinnganger = "" er satt DIP-bryterne S1/1- S1/4 er deaktivert med parameter P12. Mekanisk betjeningselement DIP S1/1 S1/4 DIP-bryter S1/5 DIP S1/7 DIP-bryter S1/8 DIP S2/2 DIP-bryter S2/3 Påvirkede Parameter P81 RS-485 address P811 RS-485 group address P1 Control / setpoint source P34 Motor protection P86 PWM frequency P325 No-load vibration damping P738 Brake release without drive enable P7 Operating mode Effekt parameter P12 Bit 1 Bit ikke satt: Innstilling av RS-485-adresse, RS-485-gruppeadresse og styre-skalverdikilde på DIP-bryter S1/1 - S1/4 Bit satt: Innstilling av RS-485-adresse, RS-485-gruppeadresse og styre-skalverdikilde ved hjelp av parametre 5 Bit ikke satt: Aktivering/deaktivering av motorvernfunksjonen på DIP-bryter S1/5 Bit satt: Aktivering/deaktivering av motorvernfunksjonen ved hjelp av parametre 7 Bit ikke satt: Valg av PWM-frekvens på DIP-bryter S1/7 Bit satt: Valg av PWM-frekvens ved hjelp av parametre 8 Bit ikke satt: Aktivering/deaktivering av motorvernfunksjonen på DIP-bryter S1/8 Bit satt: Aktivering/deaktivering av vibrasjonsdemping uten belastning ved hjelp av parametre 1 Bit ikke satt: Aktiviering/deaktivering av funksjon "Lufting av brems uten frigivelse av drive" på DIP-bryter S2/2 Bit satt: Aktivering/deaktivering av funksjonen "Lufting av brems uten frigivelse av drive" ved hjelp av parametre 11 Bit ikke satt: Valg av driftstype på DIP-bryter S2/3 Bit satt: Valg av driftsmodus ved hjelp av parametre Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 149

150 8 I Idriftsetting "Expert" med parameterfunksjon Parameterbeskrivelse Mekanisk betjeningselement DIP-bryter S2/4 Skalverdipotensiometer f1 Bryter f2 Bryter t1 Påvirkede Parameter P5 Speed monitoring P32 Maximum speed P31 Minimum speed P13 Acceleration ramp P131 Deceleration ramp Effekt parameter P12 Bit 12 Bit ikke satt: Aktivering/deaktivering av turtallsovervåkingen på DIP-bryter S2/4 Bit satt: Aktivering/deaktivering av turtallsovervåking ved hjelp av parametre 13 Bit ikke satt: Innstilling av maks. turtall på skalverdipotensiometer f1 Bit satt: Innstilling av maks. turtall ved hjelp av parametre 14 Bit ikke satt: Innstilling av min. turtall på bryter f2 Bit satt: Innstilling av min. turtall ved hjelp av parametre 15 Bit ikke satt: Innstilling av ramper på bryter t1 Bit satt: Innstilling av ramper ved hjelp av parametre 15 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

151 Drift Driftsvisning 9 9 Drift 9.1 Driftsvisning Lysdioden for status befinner seg på oversiden av MOVIMOT -omformeren. [1] [1] MOVIMOT -status-led Forklaring av status-led-tilstander Den trefargede status-led-en viser MOVIMOT -omformerens drifts- og feilstatus. LEDfarge LED-status Driftsstatus Beskrivelse AV ikke driftsklar 24 V-forsyning mangler Gul blinker regelmessig ikke driftsklar Gul blinker regelmessig raskt driftsklar Gul lyser permanent klar til drift, men enhet sperret Selvtestfase eller 24 V-forsyning finnes, men nettspenning ikke OK Løsning av brems uten å frigi drivenheten aktiv (kun ved S2/2 = ON) 24 V-forsyning og nettspenning OK, men ikke frigivelsessignal Gul Blinker 2 x, pause driftsklar, men manuell drift uten frigivelse av enheten Kontroller idriftsettingen hvis driven ikke går ved frigivelsessignal! 24 V-forsyning og nettspenning OK Avslutt manuell drift for å aktivere automatisk modus. Grønn/ gul blinker med skiftende farge klar til drift, men timeout Feil på kommunikasjon under syklisk datautveksling Grønn lyser permanent Enhet frigitt Motor i drift Grønn blinker regelmessig Strømgrense Drivenhetene befinner seg på strømgrensen raskt aktiv Grønn blinker regelmessig driftsklar Stillstands-strømfunksjon aktiv Rød lyser permanent ikke driftsklar Kontroller 24 V-forsyningen. Vær oppmerksom på at det må foreligge en glattet likespenning med lav pulsasjon (restpulsasjon maks. 13 %). Blinkkoder for status-led blinker regelmessig: blinker regelmessig raskt: blinker med skiftende farge: LED 6 ms PÅ, 6 ms AV LED 1 ms PÅ, 3 ms AV LED 6 ms grønn, 6 ms gul Du finner en beskrivelse av feiltilstandene i kapitlet "Forklaring av status-led-tilstandene" ( side 172). Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 151

152 9 Drift Drive-ID-modul 9.2 Drive-ID-modul Den pluggbare drive-id-modulen er integrert i basisenheten. Bildet under viser drive-id-modulen og modulens posisjon i MOVIMOT -omformeren. [1] [1] [1] Drive-ID-modul Drive-ID-modulen inneholder en minnemodul som følgende informasjon lagres på: Motordata Bremsedata Brukerparametre Hvis en MOVIMOT -omformer må skiftes ut, starter du anlegget ganske enkelt på nytt igjen ved å koble om drive-id-modulen uten PC eller back up av data. MERK Hvis innstillingen av DIP-bryterne ikke overføres korrekt ved utskiftning av enhet eller hvis det brukes en MOVIMOT -omformer med et annet delenummer (for eksempel med en annen enhetsytelse), registrerer MOVIMOT -omformeren at konfigureringen er endret. Bestemte idriftsettingsparametre kan initialiseres på nytt. Derfor skal MOVIMOT -omformeren kun byttes ut med en MOVIMOT -omformer med samme delenummer. Du finner informasjon om utskiftning av enhet i kapitlet "Utskiftning av enhet" ( side 178). 152 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

153 Drift Operatørpaneler MBG11A og MLG..A Operatørpaneler MBG11A og MLG..A MERK Du finner informasjon om oppstart med opsjonene MBG11A eller MLG..A i kapitlet "Idriftsettelse med opsjonene MBG11A eller MLG..A" ( side 93). Med operatørpanelene MBG11A og MBG..A kan følgende MOVIMOT -funksjoner utføres: Funksjon Displayvisning Forklaring Negativ vist verdi, f.eks. = moturs Positiv vist verdi, f.eks. = medurs Øke turtallet Den viste verdien refererer til et turtall som er stilt inn på skalverdipotensiometer f1. Eksempel: Visning "5" = 5 % av turtallet som er stilt inn med skalverdipotensiometeret. Obs: Ved visning "" roterer drivenheten med f min. Medurs: Moturs: Redusere turtallet Medurs: Moturs: Stanse MOVIMOT - drive Tastene trykkes samtidig: Display = + Starte MOVIMOT - drive eller Obs: MOVIMOT -drivenheten akselererer etter frigivelsen til sist lagrede verdi og dreieretning. Dreieretningsskift fra medurs til moturs 1. til displayvisning = 2. nytt trykk endrer dreieretning fra medurs til moturs Dreieretningsskift fra moturs til medurs 1. til displayvisning = 2. nytt trykk endrer dreieretning fra moturs til medurs Lagringsfunksjon Når nettet kobles av og på, beholdes sist innstilte verdi dersom det har vært tilkoblet 24 V-forsyning i minst 4 sekunder etter siste endring av nominell verdi. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 153

154 9 Drift Skal-verdiomformer MWA21A 9.4 Skal-verdiomformer MWA21A MERK Du finner informasjon om tilkobling av opsjon MWA21A i kapitlet "Tilkobling av opsjon MWA21A" ( side 49). Du finner informasjon om idriftsettelse med opsjon MWA21A i kapitlet "Idriftsettelse med opsjon MWA21A" ( side 95) Styring Med analogsignalet på klemme 7 og klemme 8 ved opsjon MWA21A styrer du turtallet til MOVIMOT -drivenheten fra f min til f max. [1] 6 1V k [2] MWA21A 6 1V MWA21A [1] Potensiometer ved bruk av 1 V-referansespenning (alternativ 5 kω) [2] Potensialfritt analogsignal Skalverdi-stoppfunksjon: [1] [Hz] fmin (2 Hz) 1,5 1 1,5 2 2, [V] [ma] [2] Innstilling:...1 V /...2 ma V / ma [1] Utgangsfrekvens [2] Skalverdi 154 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

155 I Drift Skalverdiomformer MWF11A Skalverdiomformer MWF11A MERK Du finner informasjon om tilkobling av opsjon MWF11A i kapitlet "Tilkobling av opsjon MWF11A" ( side 5). Du finner informasjon om idriftsettelse med opsjon MWF11A i kapitlet "Idriftsettelse med opsjon MWF11A" ( side 98). Bildet nedenfor viser skalverdiomformer MWF11A.: X1 X2 X3 n11 n12 f c max c max rpm% MWF11A RS485 COM X4 X5 I U Funksjonsbeskrivelse Skalverdiomformeren MWF11A omformer skalverdier (frekvens- og analoginngang) og styresignaler til en RS-485-protokoll. Dermed kan MOVIMOT -drivenheten fjernstyres fra koblingsskapet. Opptil 31 MOVIMOT -drivenheter kan styres samtidig (broadcasting). Skalverdiomformeren MWF11A kan brukes i følgende modi: Broadcast-modus (B-modus) Punkt til punkt (P-modus) Punkt til punkt med skiftesvis 2PD / 3PD Driftsmodus Broadcast-modus (B-modus) Punkt til punkt (P-modus) Punkt til punkt med skiftesvis 2PD / 3PD (2-PD-modus) Beskrivelse I Broadcast-modus kan man styre maksimalt 31 MOVIMOT - drivenheter via RS-485 med en skalverdiomformer MWF11A. MOVIMOT -omformeren sender ingen statusmeldinger (via RS-485) tilbake til skalverdiomformeren MWF11A. I punkt til punkt-modus kan man styre kun en MOVIMOT - drivenhet med en skalverdiomformer MFW11A. Skalverdiomformeren evaluerer feilmeldinger og MOVIMOT - drivenhetens er-turtall. Hvis det oppstår en feil i skalverdiomformer MWF11A eller i MOVIMOT -drivenheten, blir klemmen "/feil" tilbakestilt. se linjen Punkt til punkt (P-modus) Forskjeller: Klemmen "/feil" er også aktiv når skalverdiomformer MWF11A signaliserer "StbY" (24 V-drift). Ved initialiseringen skrives rampeparametrene på MOVIMOT -parameter "t11 opp" / "t11 ned". Skalverdiomformer MWF11A kommuniserer med 3 PD via hurtigstopprampen kun under bremseprosessen. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 155

156 9 Drift Skalverdiomformer MWF11A Betjenings- og visningselementer Bildet nedenfor viser betjenings- og visningselementene til opsjon MWF11A: [1] [2] [14] [13] [12] [11] [1] [9] [8] n11 n12 f c max n13 rpm% f/a RS485 COM MWF11A I U [3] [4] [5] [7] [6] [1] Symbol fastpunkt n12 [2] Symbol fastpunkt n13 [3] Tast "opp" for å velge et symbol / endre verdier [4] Tast "ned" for å velge et symbol / endre verdier [5] Tast "Bekrefte" [6] Symbol frekvens- eller analoginngang [7] Symbol kommunikasjonsmodus [8] Symbol venstreløp [9] Symbol statusvisning [1] Symbol hurtigstopprampe [11] Symbol rampe opp [12] Symbol rampe ned [13] Symbol frekvens for 1 % skalverdi [14] Symbol fastpunkt n Betjening Tabellen nedenfor viser grunnleggende betjening av opsjon MWF11A: Velg symbol Velg et symbol med tastene "opp" [3] og "ned" [4]. Endre verdier Skalering av trinnavstand ved endring av verdier 1. Velg et symbol (se over). 2. Gå til innstillingsmodus med tast [5]. 3. Endre verdien med tastene "opp" [3] og "ned"[4]. 4. Verdien blinker ved innstilling. Bekreft valget ved å dobbeltklikke med tasten [5]. Verdien lagres slik at den er sikret mot feil ved nettsvikt. Ved endring av verdier med tastene "opp" [3] og "ned" [4] trykker du tasten [5] samtidig. Opplysninger om trinnavstand, se følgende sider. 156 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

157 Drift Skalverdiomformer MWF11A Beskrivelse av visningssymboler Tabellen nedenfor viser betydningen av visningssymbolene: Symbol Statusindikator rpm% Funksjon I Broadcast-modus (B-modus): Visning: Hvis det ikke foreligger frigivelse på klemmene, viser displayet "StoP". Hvis frigivelse foreligger, viser displayet skalturtallet i %. Enhet: Prosent Område: Trinnbredde:.1 I punkt til punkt-modus og 2-PD-modus: Visning: Omformerstatus "StbY" for 24 V-drift "StoP" for ingen frigivelse / regulatorsperre "F XX" dersom feilen XX foreligger i MOVIMOT -omformeren "E XX" hvis feilen XX foreligger i MWF11A, se kapitlet "Diagnose med opsjon MWF11A" ( side 177). "----" hvis kommunikasjonen mellom MOVIMOT -omformeren og opsjon MWF11A ikke er riktig Enhet: prosent Område:. % - 2. % Trinnavstand:.1 Hurtigstopprampe Visning: Hurtigstopprampe med utgangspunkt i 15 o/min (5 Hz) Enhet: sekunder Område:.1-65 s Trinnavstand:.1 s Hurtig trinnavstand:.2 s Fabrikkinnstilling: 1 s Ramp up (rampe opp) Ramp down (rampe ned) Frekvens for 1 % skalverdi f c max Fixed setpoints n11 (fastpunkter n11) n11 Visning: Rampe opp (høyre + venstre) med utgangspunkt i 15 o/min (5 Hz) Enhet: Show seconds Område:.1-65 s Trinnavstand:.1 s Hurtig trinnavstand:.2 s Fabrikkinnstilling: 5 s Visning: Rampe ned (høyre + venstre) med utgangspunkt i 15 o/min (5 Hz) Enhet: sekunder Område:.1-65 s Trinnavstand:.1 s Hurtig trinnavstand:.2 s Fabrikkinnstilling: 5 s Visning: Inngangsfrekvens der opsjonen MWF11A fastsetter en skalverdi på 1 % for MOVIMOT -omformeren. Eksempel: 12 khz er stilt inn, på frekvensinngangen tilføres 6 khz. Turtallsskalverdi = 6 khz / 12 khz 1 % = 5 %. Alle resultater > 2 % begrenses til 2, %. Hvis det for MOVIMOT -omformeren fastsettes en turtalls-skalverdi > 1 %, begrenser opsjon MWF11A denne til 1 %. Enhet: khz Område:.1-7. khz Trinnavstand:.1 khz Hurtig trinnavstand:.5 khz Fabrikkinnstilling: 1 khz Visning: Fastpunkt n11 Enhet: prosent Område: 1. % Trinnavstand:.5 % Hurtig trinnavstand: 5 % Fabrikkinnstilling: + 1 % Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 157

158 9 Drift Skalverdiomformer MWF11A Symbol Fixed setpoints n12 (fastpunkter n12) n12 Fixed setpoints n13 (fastpunkter n13) n13 Frekvens- eller analoginngang f/a Kommunikasjonsmodus RS485 COM Funksjon Visning: Fastpunkt n12 Enhet: prosent Område: 1. % Trinnavstand:.5 % Hurtig trinnavstand: 5 % Fabrikkinnstilling: + 5 % Visning: Fastpunkt n13 Enhet: prosent Område: 1. % Trinnavstand:.5 % Hurtig trinnavstand: 5 % Fabrikkinnstilling: + 1 % Visning: "F" for frekvensinngang "A" for analoginngang (strøm eller spenning) Fabrikkinnstilling: "F" Visning: "b" for Broadcast-modus "P" for punkt til punkt-modus "P2" for P2-modus Fabrikkinnstilling: "B" Styrefunksjoner til klemmer X4 Tabellen nedenfor viser styrefunksjonene til klemmene X4: X4:1 Høyre X4:2 Venstre X4:3 Frigivelse/ hurtigstopp X4:4 n11 X4:5 n12 Resulterende funksjon "1" "" Motoren bremser med "hurtigstopprampe" og stanser "1" "" "" "1" Motoren bremser med "rampe ned" "" "1" "" "1" og stanser "" "1" "1" "1" Motoren bremser med "rampe ned" "1" "" "1" "1" og stanser "" "1" "" "1" "" "" "" "" "1" "1" "" "" "" "1" "" "1" "1" "" "" "" "1" "1" "1" "" "" "1" "" "1" "" "1" "" "" "1" "1" "" "1" "" "1" "" "1" "1" "1" "" "" "1" "1" "1" "1" Høyreløp med frekvens- eller analogskalverdi f/a Avhengig av symbol: Motoren akselererer med "rampe opp" Venstreløp med frekvens- eller analogskalverdi Avhengig av symbol: f/a Motoren akselererer med "rampe opp" Høyreløp med fastpunkt n11 Motoren akselererer med "rampe opp" Venstreløp med fastpunkt n11 Motoren akselererer med "rampe opp" Høyreløp med fastpunkt n12 Motoren akselererer med "rampe opp" Venstreløp med fastpunkt n12 Motoren akselererer med "rampe opp" Høyreløp med fastpunkt n13 Motoren akselererer med "rampe opp" Venstreløp med fastpunkt n13 Motoren akselererer med "rampe opp" 158 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

159 Drift Skalverdiomformer MWF11A 9 Klemme X4:6 (feil-reset) Klemme X4:7 (/feil på utgang) Klemme X4:8 (feil på utgang, kortslutningssikker) Merknader til ramper Feil som vises på displayet kan tilbakestilles ved å koble 24 V til klemme X4:6 (feilreset). Du finner reaksjonen i kapitlet "Diagnose med skalverdiomformer MWF11A". I B-modus er 24 V alltid tilkoblet klemme X4:7. I P-modus er GND kun tilkoblet klemme X4:7 dersom det foreligger en feilmelding, ellers er 24 V tilkoblet. I 2-PD-modus er GND tilkoblet klemme X4:7 dersom det foreligger en feilmelding eller ved 24 V-drift, ellers er 24 V tilkoblet. Klemme X4:8 er internt fast tilkoblet klemme X4:7 (utgang, kortslutningssikker). B- og P-modus: Skalverdiomformer MWF11A overfører rampen alltid via tredje prosessdataord. Hvis frigivelse høyre eller venstre foreligger, defineres rampen, og da også ved endring fra en stor skalverdi til en mindre skalverdi. For relative skalverdier kan ingen rampeintegrator implementeres. "Rampe ned" fastsettes dersom ingen hurtigstopp og ingen frigivelse foreligger. Hurtigstopprampen defineres dersom V er tilkoblet klemme X4:3 "hurtigstopp". 2-PD-modus: Rampe opp og rampe ned initialiseres i MOVIMOT -omformeren. Under drift velger MOVIMOT -omformeren selv korrekt rampe (avhengig av skal-/er-turtall). Opsjonen MWF11A sender derfor kun 2 PD. Dersom klemmene X4:1 (høyre) og/eller X4:2 (venstre) på opsjon MWF11A kobles til klemmene (høyre) og/eller (venstre) på MOVIMOT -omformeren, kjører MOVIMOT -drivenheten umiddelbart (dvs. uten kommunikasjonsforsinkelse) med korrekt rampe. Hurtigstopprampen kan kun styres med 3 PD, og det må regnes med en forsinkelse på 3-7 ms. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 159

160 9 Drift MOVIMOT manuell drift med MOVITOOLS MotionStudio 9.6 MOVIMOT manuell drift med MOVITOOLS MotionStudio MOVIMOT -drives har et diagnosegrensesnitt X5 for idriftsetting og service. Det muliggjør diagnose, manuell drift og parametrisering. For å betjene MOVIMOT -driven manuelt, kan du bruke den manuelle driften til programvaren MOVITOOLS MotionStudio. 1. Koble først PC-en til MOVIMOT -omformeren. Se kapitlet "Tilkobling PC" ( side 55). 2. Start programvaren MOVITOOLS MotionStudio og integrer MOVIMOT -omformeren i MOVITOOLS MotionStudio. Se kapitlet "MOVITOOLS MotionStudio" ( side 117). 3. Når MOVIMOT -omformeren er integrert, åpner du kontekstmenyen ved å høyreklikke med musen og velge menypunktet "Idriftsetting"/"manuell drift" Boksen "Manuell drift" kommer til syne Aktivering/deaktivering av manuell drift Aktivering Manuell drift kan kun aktiveres så lenge MOVIMOT -driven ikke er frigitt. Den kan ikke aktiveres i følgende tilfeller: Hvis bremsen er luftet uten frigivelse av drivenheten eller hvis omformerens sluttrinn er frigitt for å tilføre stillstandsstrøm. 16 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

161 Drift MOVIMOT manuell drift med MOVITOOLS MotionStudio 9 [1] Klikk på knappen [Activate manual operation] [1] for å aktivere manuell drift. Parameter P97 PI 1 Actual value (display value) (er-verdi (visningsverdi)) signaliserer til den overordnede styringen at manuell drift er aktivert. Manuell drift forblir aktiv også etter en eventuell feil-reset eller etter at 24 V-forsyningen er koblet fra. deaktivering ADVARSEL! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av driven. Livsfare eller alvorlige personskader. Før du deaktiverer manuell drift, må du tilbakestille signalene på binærinngangene og tilbakekalle frigivelsen av drivenheten via prosessdataene. Avhengig av anvendelsen må det iverksettes ekstra beskyttelsestiltak for å unngå farer for mennesker og skader på maskiner. Manuell drift deaktiveres i følgende tilfeller: hvis du klikker på knappen [Deactivate manual operation] hvis du lukker boksen "Manual operation" (manuell drift) hvis du setter parameter P82 Factory setting til "Delivery state" (leveringsstatus) MERK Hvis du aktiverer manuell drift aktiveres signalene på binærinngangene ved binærstyring aktiveres signalene på binærinngangene og prosessdataene ved styring via RS-485 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 161

162 9 Drift MOVIMOT manuell drift med MOVITOOLS MotionStudio Styring i manuell drift Når manuell drift er aktivert, kan du styre MOVIMOT -driven med betjeningselementene i boksen "Manual operation" i MOVITOOLS MotionStudio. [1] [11] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Still inn variabelt skal-turtall ved hjelp av skyveren [2] i gruppen "Control". 2. Du fastsetter dreieretning med knappene [medurs] [6] eller [moturs] [5]. 3. Du frigir MOVIMOT -driven med knappen [Start] [3]. Motoraksen [4] som vises i gruppen "Control" viser motorens dreieretning og turtall. 4. Med knappen [Stop] [9] stanser du driven. Som alternativ kan du i gruppen "Setpoints" [1] (skalverdier) taste inn skal-verdiene for hurtiggang, saktegang eller variabel turtalls-skalverdi direkte. Du fastsetter dreieretning ved hjelp av fortegn (positiv = medurs, negativ = moturs). Angi henholdsvis neste skalverdi. Trykk på knappen <ENTER> og klikk på knappen for skalverdi for å frigi MOVIMOT -drivenheten. Gruppen "Actual values" [1] (er-verdier) viser følgende er-verdier for MOVIMOT - driven: Status MOVIMOT -omformer Motorturtall i [o/min] Utgangsstrømmen til MOVIMOT -omformeren i [%] av I N 162 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

163 Drift MOVIMOT manuell drift med MOVITOOLS MotionStudio 9 Ved MOVIMOT -drives med brems kan du også aktivere bremsen uten å frigi driven ved å aktivere kontrollboksen "Brake release" [8]. MERK Bremsen kan kun aktiveres uten frigivelse av driven dersom DIP-bryter S2/2 = ON eller denne funksjonen er frigitt via parameter P Reset i manuell drift Hvis det oppstår en feil på MOVIMOT -omformeren, kan du tilbakestille feilen med knappen [Reset] [11] Timeout-overvåking i manuell drift For å forhindre ukontrollert drift av MOVIMOT -driven hvis det skulle oppstå kommunikasjonsfeil, foretas en timeout-overvåking etter at manuell drift er aktivert. Oppgi timeout-tiden i feltet "Timeout" [7]. Hvis kommunikasjonen mellom MOVITOOLS MotionStudio og MOVIMOT -omformeren er avbrutt lenger enn denne timeout-tiden, tilbakekalles frigivelsen av MOVIMOT -drivenheten og bremsen blir satt på. Manuell drift forblir likevel aktiv. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 163

164 9 Drift Operatørpanel DBG 9.7 Operatørpanel DBG Beskrivelse Funksjon Med operatørpanel DBG kan du parametrisere og styre MOVIMOT -drives i manuell drift. I tillegg viser operatørpanelet viktig informasjon om tilstanden til MOVIMOT - driven. Utstyr Belyst klartekstdisplay, inntil syv språk kan stilles inn Tastatur med 21 taster Tilkobling også mulig via forlengelseskabel DKG6B (5 m) Oversikt Operatørpanel DBG6B-1 DBG6B-2 DBG6B-3 Språk DE/EN/FR/IT/ES/PT/NL (tysk/engelsk/fransk/italiensk/spansk/portugisisk/nederlandsk) DE/EN/FR/FI/SV/DA/TR (tysk/engelsk/fransk/finsk/svensk/dansk/tyrkisk) DE/EN/FR/RU/PL/CS (tysk/engelsk/fransk/russisk/polsk/tsjekkisk) MERK Du finner informasjon om tilkobling av operatørpanel DBG i kapitlet "Tilkobling operatørpanel DBG" ( side 54). VIKTIG! Tap av tilordnet kapsling dersom låsepluggene ikke er montert eller er feil montert på skalverdipotensiometer f1 og på diagnosegrensesnitt X5. Skader på MOVIMOT -omformeren. Skru låsepluggen inn igjen med tetning etter at parametriseringen, diagnosen eller manuell drift er utført. 164 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

165 Drift Operatørpanel DBG 9 Tastetilordning DBG Følgende bilde viser tastetilordningen av operatørpanel DBG: [1] [2] [3] [4] [7] [8] [9] [1] [11] [5] [6] [12] [1] Tast Stopp [2] Tast Slett siste inntasting [3] Tast Velg språk [4] Tast Menyskift [5] Tast <> <9> Tall -9 [6] Tast +/- Endre fortegn [7] Tast Pil opp, et menypunkt opp [8] Tast Start [9] Tast OK, bekreft inntasting [1] Tast Aktiver kontekstmenyen [11] Tast Pil ned, et menypunkt ned [12] Tast Desimalkomma Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 165

166 9 Drift Operatørpanel DBG Betjening Velge ønsket språk 1. Ved første innkobling eller etter aktivering av leveringstilstand for operatørpanel DBG, vises følgende i noen sekunder på displayet: SEW EURODRIVE Deretter vises symbolet for språkvalg i displayet Trykk -tasten helt til ønsket språk kommer til syne. Bekreft valget med -tasten. Operatørpanelet DBG søker etter tilkoblede enheter og viser dem i listen over enheter DEUTSCH ENGLISCH FRANZÖSISCH Kontekstmeny Med -tasten skifter du til kontekstmenyen. For omformeren MOVIMOT MM..D står følgende menypunkter til disposisjon i kontekstmenyen til operatørpanelet DBG: "BASIC VIEW" (hovedskjerm) "PARAMETER MODE" (parametermodus) "MANUAL MODE" (manuell drift) "COPY TO DBG" (kopiere til DBG) "COPY IN MM" (kopiere til MM) "DBG DELIVERY ST." (leveringsstatus) "UNIT SETTINGS" (enhetsinnstillinger) "SIGNATURE" (signatur) "EXIT" (forlate) 166 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

167 Drift Operatørpanel DBG 9 Hovedskjerm Menyen "BASIC VIEW" brukes til å vise viktige størrelser. NO ENABLE ENABLE Hz %In Hz %In Visning hvis MOVIMOT -omformeren ikke er frigitt Visning hvis MOVIMOT -omformeren er frigitt NOTE 17: DISABLE REQUIRED Henvisning Hz %In ERROR 8 Feilvisning Parametermodus I menyen "PARAMETER MODE" kontrollerer og endrer du innstillingen av parametre. MERK Du kan kun endre parametre dersom en MOVIMOT -omformer er plugget inn i drive-id-modulen og ingen tilleggsfunksjon er aktivert. Slik går du frem for å endre parametre i parametermodus: 1. Aktiver kontekstmenyen med -tasten. Menypunktet "PARAMETER MODE" står på plass nummer to. 2. Med -tasten velger du menypunktet "PARAMETER MODE". 3. Start "PARAMETER MODE" med -tasten. Første visningsparameter P "TURTALL" vises. Velg parameterhovedgruppe -9 med -tasten eller -tasten BASIC VIEW PARAMETER MODE MANUAL MODE BASIC VIEW PARAMETER MODE MANUAL MODE P1.. SETPOINTS/ RAMP GENERATORS NO ENABLE Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 167

168 9 Drift Operatørpanel DBG 4. Aktiver valgt parameterundergruppe med -tasten i ønsket parameterhovedgruppe. Den blinkende markøren går en posisjon mot høyre. P1.. SETPOINTS/ RAMP GENERATORS 5. Velg ønsket parameterundergruppe med -tasten eller -tasten. Den blinkende markøren står under tallet for parameterundergruppen. 6. Aktiver parametervalget med -tasten i ønsket parameterundergruppe. Den blinkende markøren går en posisjon mot høyre. NO ENABLE P13. SPEED- RAMPS 1 NO ENABLE P13. SPEED RAMPS Med -knappen eller -knappen velger du ønsket parameter. Den blinkende markøren står under det tredje tallet i parameternummeret. NO ENABLE P131 RAMP T11 DOWN s 8. Med -knappen aktiverer du innstillingsmodus for valgt parameter. Markøren står under parameterverdien. NO ENABLE P131 RAMP T11 DOWN s 9. Still inn ønsket parameterverdi med -tasten eller -tasten. NO ENABLE P131 RAMP T11 DOWN s 1. Bekreft innstillingen med -tasten og forlat innstillingsmodus igjen med -tasten. Den blinkende markøren står igjen under 3. tall i parameternummeret. 11. Velg med -tasten eller -tasten en annen parameter eller gå til menyen for parameterundergruppene igjen med -tasten. NO ENABLE P131 RAMP T11 DOWN NO ENABLE s 12. Velg med -tasten eller -tasten en annen parameterundergruppe eller gå til menyen for parameterhovedgruppene igjen med -tasten. 13. Gå tilbake til kontekstmenyen med -tasten. 168 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

169 Drift Operatørpanel DBG 9 Manuell driftsmodus Aktivering ADVARSEL! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av driven. Når manuell driftsmodus deaktiveres, blir binærsignalene (binærstyring) eller masterens prosessdata (styring via RS-485) aktive. Hvis frigivelsessignalet foreligger via binærsignalene eller prosessdataene, kan MOVIMOT -driven starte opp utilsiktet når manuell drift deaktiveres. Livsfare eller alvorlige personskader. Før du deaktiverer manuell driftsmodus setter du binærsignalene eller prosessdataene slik at MOVIMOT -drivenheten ikke er frigitt. Endre binærsignaler eller prosessdata først etter at manuell driftsmodus er deaktivert. Slik skifter du til manuell driftsmodus: 1. Skifte med -tasten til kontekstmenyen. 2. Med -tasten eller -tasten velger du menypunktet "MANUAL OPERATION". Bekreft valget med -tasten. Operatørpanelet befinner seg nå i manuell modus. MERK Du kan ikke skifte til manuell driftsmodus dersom drivenheten er frigitt eller bremsen er frigjort. I disse tilfellene kommer meldingen "NOTE 17: DISABLE REQUIRED" til syne i to sekunder, og operatørpanelet DBG går tilbake til kontekstmenyen. Visning i manuell driftsmodus [1] [2] [3] [6] %In RAMP SPEED. 1. BRAKE OFF %In RAMP SPEED. 1. BRAKE OFF [5] NO ENABLE MANUAL MODE [4] Skiftende visning etter henholdsvis 2 s [1] Utgangsstrøm i [%] av I N [2] Akselerasjon (turtallsramper i [s] med referanse til et skalverdisprang på 5 Hz) [3] Turtall i [o/min] [4] Visning manuell driftsmodus [5] Omformerstatus [6] Bremsestatus Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 169

170 9 Drift Operatørpanel DBG Betjening I menyen "MANUAL OPERATION" kan du velge følgende MOVIMOT -funksjoner: Innstilling Trykk på -tasten. av rampetid Still inn ønsket rampetid med -tasten eller -tasten. Bekreft valget med -tasten. Skifte av parameter Med -tasten kan du skifte mellom parameterne "RAMP", "SPEED" og "BRAKE". Gå til parameter "SPEED". Operatørpanelet viser innstilt parameter "SPEED" blinkende. Oppgi turtall Oppgi ønsket turtall for manuell drift med siffertastene <> - <9>. Fortegnet fastsetter drivens dreieretning. Bekreft valget med -tasten. Starte drivenheten Du starter MOVIMOT -drivenheten med -tasten. Under drift viser operatørpanelet aktuell motorstrøm i [%] av nominell motorstrøm I N. Stanse driven Du stanser MOVIMOT -drivenheten med -tasten. Frigi brems uten frigivelse av drive Tilbakestille feil Skift til menypunktet "BRAKE" med -tasten. Med -tasten eller -tasten åpner og lukker du bremsen uten å frigi drivenheten. Bekreft valget med -tasten. Hvis det oppstår en feil i manuell driftsmodus, vises følgende melding på displayet: MANUAL MODE <OK> = RESET <DEL> = EXIT ERROR CODE Skiftende visning etter henholdsvis 2 s MANUAL MODE <OK> = RESET <DEL> = EXIT ERROR TEXT Hvis du trykker på -tasten, tilbakestiller operatørpanelet DBG feilen. Under feilreset vises følgende melding på displayet: MANUAL MODE PLEASE WAIT... Etter feilreset forblir manuell drift aktiv. På displayet vises indikatoren for manuell drift igjen. 17 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

171 Drift Operatørpanel DBG 9 ADVARSEL! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av driven. Når manuell driftsmodus deaktiveres, blir binærsignalene (binærstyring) eller masterens prosessdata (styring via RS-485) aktive. Hvis frigivelsessignalet foreligger via binærsignalene eller prosessdataene, kan MOVIMOT -driven starte opp utilsiktet når manuell drift deaktiveres. Livsfare eller alvorlige personskader. Før du deaktiverer manuell driftsmodus setter du binærsignalene eller prosessdataene slik at MOVIMOT -drivenheten ikke er frigitt. Endre binærsignaler eller prosessdata først etter at manuell driftsmodus er deaktivert. Deaktivere manuell driftsmodus Med -tasten eller -tasten deaktiverer du manuell driftsmodus. Følgende spørsmål kommer til syne: ACTIVATE AUTOMATIC MODE? DEL=NO OK=YES Hvis du trykker på -tasten, går du tilbake til manuell driftsmodus. Hvis du trykker på -tasten, deaktiverer du manuell driftsmodus. Kontekstmenyen kommer til syne. Kopifunksjon til operatørpanel DBG Med operatørpanel DBG kan komplette parametersett i operatørpanel DBG kopieres fra en MOVIMOT -omformer til andre MOVIMOT -omformere. Overføring av parametre er kun tillatt mellom like MOVIMOT -drivenheter (lik omformer og lik motor). 1. Velg menypunktet "COPY TO DBG" (kopiere til DBG) i kontekstmenyen. Bekreft valget med -tasten. 2. Etter kopieringen kobler du operatørpanelet DBG til en annen MOVIMOT - omformer. 3. Velg menypunktet "COPY TO MM" (kopiere til MM) i kontekstmenyen. Bekreft valget med -tasten. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 171

172 1 Service Status- og feilvisning 1 Service 1.1 Status- og feilvisning Forklaring av status-led Lysdioden for status befinner seg på oversiden av MOVIMOT -omformeren. Den trefargede status-led-en viser MOVIMOT -omformerens drifts- og feilstatus. LEDfarge LED-status Feilkode/ utstyrstilstand Beskrivelse AV ikke driftsklar 24 V-forsyning mangler Gul blinker ikke driftsklar Selvtestfase eller 24 V-forsyning finnes, men nettspenning ikke OK regelmessig Gul blinker regelmessig raskt driftsklar Løsning av brems uten å frigi drivenheten aktiv (kun ved S2/2 = ON) Gul lyser permanent klar til drift, men enhet sperret Gul Blinker 2 x, pause Grønn/ gul blinker med skiftende farge driftsklar, men modus manuell drift uten frigivelse klar til drift, men timeout 24 V-forsyning og nettspenning OK, men ikke frigivelsessignal Kontroller idriftsettingen hvis drivenheten ikke kjører ved frigivelsessignal. 24 V-forsyning og nettspenning OK Avslutt manuell drift for å aktivere automatisk modus. Feil på kommunikasjon under syklisk datautveksling Grønn lyser permanent Enhet frigitt Motor i drift Grønn blinker regelmessig raskt Strømgrense aktiv Drivenhetene befinner seg på strømgrensen Grønn blinker driftsklar Stillstands-strømfunksjon aktiv regelmessig Rød Blinker 2 x, Feil 7 For høy spenning på mellomkrets. pause Rød blinker sakte Feil 8 Feil på turtallsovervåkning (kun ved S2/4 = "ON") eller tilleggsfunksjon 13 er aktiv Feil 9 Feil ved idriftsettelse Tilleggsfunksjon 4, 5, 12 ( S2/5 S2/8) er ikke tillatt Feil 15 Feil 24 V-forsyning Feil 17 24, 37 CPU-feil Feil 25, 94 EEPROM-feil Feil 38, 45 Feil utstyrs-, motordata Feil 44 Strømgrense overskredet i over 5 ms (kun ved tilleggsfunksjon 2) Feil 9 Feil på tilordning motor omformer Feil 97 Feil ved overføring av et parametersett Rød Blinker 3 x, pause Rød Blinker 4 x, pause Rød Blinker 5 x, pause Feil 1 Feil 11 Feil 84 Feil 4 Feil 89 Overstrøm sluttrinn For høy temperatur sluttrinn Overlast motor Feil bremsevibrator For høy temperatur brems Feil tilordning motor frekvensomformer 172 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

173 Service Status- og feilvisning 1 LEDfarge LED-status Rød Blinker 6 x, pause Feilkode/ utstyrstilstand 1) kun ved applikasjoner med løfteanordning Beskrivelse Feil 6 Nettfasefeil Feil 81 Startbetingelser 1) Feil 82 Utgangsfaser avbrutt 1) Blinkkoder for status-led blinker regelmessig: blinker regelmessig raskt: blinker med skiftende farge: Blinker N x, pause: LED 6 ms på, 6 ms AV LED 1 ms på, 3 ms AV LED 6 ms grønn, 6 ms gul LED N x (6 ms rød, 3 ms av), deretter LED av i 1 s Feilmeldingsliste Tabellen nedenfor er ment som en hjelp ved feilsøkingen: Feil Årsak Løsning Timeout for kommunikasjonen Manglende forbindelse, Kontroller og opprett forbindelsen, særlig gods. (motoren stanser, uten feilkode) RS+, RS- mellom MOVIMOT og RS-485-master. EMC-påvirkning Kontroller datakablenes skjerming og utbedre ved behov. Mellomkretsspenning for lav, nett av er registrert (motoren stanser, uten feilkode) Feilkode 1 Overstrøm sluttrinn Feilkode 4 Bremsechopper Feilkode 6 Fasesvikt (feilen kan bare registreres når drivenheten er belastet) Feil type (syklisk) ved asyklisk datautveksling, protokolltidsrommet mellom de enkelte telegrammene er større enn innstilt tidsavbrudd. Forsyningsspenning ikke tilgjengelig. 24 V-elektronikkforsyningsspenningen er ikke i orden. Kontroller antall MOVIMOT -drivenheter som er koblet til master. Ved et tidsavbrudd på for eksempel 1 s kan maksimalt åtte MOVIMOT -drivenheter kobles til som slaver ved syklisk kommunikasjon. Forkort telegramsyklusen, forleng tidsavbruddet eller velg "asyklisk" telegramtype. Kontroller nettkablene, nettspenningen og 24 V forsyningsspenningen til elektronikken for brudd. Kontroll verdien på 24 V-elektronikkforsyningsspenningen Tillatt spenning: DC 24 V ± 25 %, EN , ripple maks. 13 %) Motoren starter automatisk så snart normal spenningsverdi igjen foreligger. Kortslutning omformerutgang Kontroller forbindelsen mellom omformerutgangen og motoren og motorviklingen for kortslutning. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Overstrøm i bremseutgangen, Kontroller /skift ut motstandens tilkobling. motstand defekt, motstand har for lav ohm-verdi Fasesvikt Kontroller nettkablene for fasesvikt. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 173

174 1 Service Status- og feilvisning Feil Årsak Løsning Rampetid for kort. Feilkode 7 For høy mellomkretsspenning Feilkode 8 Turtallsovervåking Feilkode 9 Idriftsettelse Feilkode 11 Termisk overbelastning av sluttrinn eller intern defekt på enhet Feilkode V-overvåkning Feilkode 17 24, 37 CPU-feil Feilkode 25 EEPROM-feil Feilkode 26 Ekstern klemme Feilkode 38 Feil på tilkobling bremsespole/ bremsemotstand Feil indre motstand bremsespole/bremsemotstand Termisk overbelastning av bremsemotstand, bremsemotstand feil dimensjonert. Ikke tillatt spenningsområde for nettinngangsspenningen Turtallsavvik på grunn av drift på strømgrensen Ikke tillatt drive-id-modul ved MOVIMOT med 23 V- forsyning Ikke korrekt idriftsettingsvalg MOVIMOT med AS-Interface, eldre firmware kombinert med AS-Interface Forleng rampetiden. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Kontroller/korriger tilkobling bremsespole/bremsemotstand Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Kontroller innvendig motstand bremsespole/bremsemotstand (se kapitlet Tekniske data). Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Dimensjoner bremsemotstanden korrekt. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Kontroller nettinngangsspenningen med hensyn til tillatt spenningsområde. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Reduser belastningen på drivenheten. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Ved MOVIMOT med 23 V-forsyning er kun drive-id-modulene gul, grønn, rød og beige tillatt, se kapitlet Tilordning av drive-id-modul Kontroller/korriger drive-id-modulen. Start opp MOVIMOT med firmwareversjon 15. Kjølelegeme tilsmusset. Rengjør kjølelegemet. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. For høy omgivelsestemperatur. Reduser omgivelsestemperaturen. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Varmeakkumulering på MOVIMOT -drivenheten. For høy belastning på drivenheten. Spenningsfall i 24 V- forsyningen CPU-feil Feil ved tilgang til EEPROM Eksternt signal på klemme X6: 9,1 er ikke tilkoblet Forhindre varmeakkumulering. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Reduser belastningen på drivenheten. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Kontroller 24 V-forsyningen. Tilbakestill feilen ved å koble inn 24 V-forsyningsspenningen. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Sett parameter P82 til "delivery state". Tilbakestill feilen og parametriser MOVIMOT - omformeren på nytt. Ta kontakt med SEW-service hvis feilen oppstår flere ganger. Utbedre/tilbakestille ekstern feil. Ta kontakt med SEW-service. 174 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

175 Service Status- og feilvisning 1 Feil Årsak Løsning Feilkode 43 Kommunikasjons-timeout Feilkode 44 Strømgrense er overskredet Feilkode 81 Feil startbetingelser Feilkode 82 Feil utgang åpen Feilkode 84 Termisk overbelastning av motoren Kommunikasjons-timeout ved syklisk kommunikasjon via RS-485. Ved denne feilen bremses og sperres drivenheten med innstilt rampe. Kontroller/opprett kommunikasjonsforbindelse mellom RS-485-master og MOVIMOT -omformer. Kontroller antall slaver som er koblet til RS-485- master. Hvis timeout-tiden til MOVIMOT -omformeren er stilt inn på 1 s, kan du koble maksimalt åtte MOVIMOT -omformere (slaver) til RS-485-master ved syklisk kommunikasjon. Viktig! Drivenheten frigis igjen når kommunikasjonen er gjenopprettet. Innstilt strømgrense er overskredet i over 5 ms. Feilen er kun aktiv ved tilleggsfunksjon 2. Status-LED blinker rødt. Omformeren kunne ikke tilføre nødvendig strøm til motoren under formagnetiseringstiden: Motoren har for liten merkeeffekt i forhold til omformerens merkeeffekt. 2 eller alle utgangsfaser avbrutt. Motoren har for liten merkeeffekt i forhold til omformerens merkeeffekt. Ved motornær montasje av MOVIMOT -omformeren, motorvern aktiv. Ved kombinasjonen MOVIMOT -omformer og motor er ytelsestrinnet ikke korrekt innstilt. Reduser belastningen eller øk strømgrensen på bryter f2 (kun ved tilleggsfunksjon 2). Kontroller forbindelsen mellom MOVIMOT - omformer og motor. Kontroller forbindelsen mellom MOVIMOT - omformer og motor. Sett DIP-bryter S1/5 på "ON". Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Kontroller stillingen til DIP-bryter S1/6. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. For høy omgivelsestemperatur. Reduser omgivelsestemperaturen. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Varmeakkumulering på MOVIMOT -drivenheten. Forhindre varmeakkumulering. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. For høy belastning på motoren. Reduser belastningen på motoren. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Turtall for lavt. Øk turtallet. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Dersom feilen signaliseres kort tid etter første frigivelse. Kontroller kombinasjonen av motor og MOVIMOT - omformer. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsspenningen eller ved å foreta feilreset. Ved bruk av en MOVIMOT - Reduser belastningen på motoren. omformer med aktivert tilleggsfunksjon 5 har temperaturspenningen eller ved å foreta feilreset. Tilbakestill feilen ved å slå av 24 V-forsyningsovervåkingen i motoren (viklingstermostat TH) utløst. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 175

176 1 Service Kontroll/vedlikehold Feil Årsak Løsning Feilkode 9 Sluttrinn-identifisering Feilkode 91 Kommunikasjons-timeout bussmodul MOVIMOT Feilkode 94 Feil sjekksum EEPROM Feilkode 97 Kopieringsfeil Tilordningen av omformeren er ikke tillatt. Timeout mellom feltbussgrensesnitt og MOVIMOT - omformer. EEPROM defekt Dekobling av operatørpanel DBG eller PC ved kopiering. Inn- og utkobling av 24 V- spenningsforsyningen ved kopiering. Kontroller/korriger innstillingene av DIP-bryter S1/6 og S2/1. Kontroller/korriger motorens tilkoblingstype. Kontroller at DIM-modulen passer til motoren og at den er korrekt satt inn. Bruk MOVIMOT -omformer eller motor med annen ytelse. Kontroller/opprett kommunikasjonsforbindelse mellom feltbussgrensesnitt og MOVIMOT - omformer. Feltbussgrensesnittet signaliserer feilen kun til den overordnede styringen. Ta kontakt med SEW-service. Før feilen bekreftes, laster du fabrikkinnstillingen eller det komplette datasettet fra operatørpanelet DBG eller fra programvaren MOVITOOLS MotionStudio. 1.2 Kontroll/vedlikehold MOVIMOT -omformer MOVIMOT -omformeren er vedlikeholdsfri. SEW-EURODRIVE fastsetter ingen intervaller for kontroll/vedlikehold av MOVIMOT -omformeren. Unntak: Ved lagring over lang tid, se informasjonen i kapitlet Service/langtidslagring Motor Motoren krever regelmessig kontroll-/vedlikeholdsarbeid. Se spesielt informasjonen og anvisningene i motorens driftsveiledning, kapitlet Kontroll/ vedlikehold Gir (kun ved MOVIMOT -girmotorer) Giret krever regelmessig kontroll-/vedlikeholdsarbeid. Se spesielt informasjonen og anvisningene i girets driftsveiledning, kapitlet Kontroll/ vedlikehold. 176 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

177 Service Diagnose med opsjon MWF11A Diagnose med opsjon MWF11A Tabellen nedenfor forklarer feilkodene for opsjon MWF11A: Feilkode på displayet Forklaring Reaksjon ved klemme X4/6 = "1" Kommunikasjonsfeil mellom MWF11A og omformer. E-2 En feil oppstod ved lesing av EEPROM. E-3 Datasettet i EEPROM er ugyldig eller EEPROM er fremdeles tomt. E-4 Feilen oppstår kun i 2-PD-modus når rampene i MOVIMOT -omformeren ikke kan initialiseres (for eksempel ikke korrekt MOVIMOT -firmware). F-XX MOVIMOT -feil XX. Du finner en forklaring av feilen på de forrige sidene. Ingen reaksjon. Feilen forsvinner automatisk straks kommunikasjonen er gjenopprettet. EEPROM leses på nytt. Fabrikkinnstillinger foretas. Rampene initialiseres på nytt. Det foretas en reset av MOVIMOT - omformeren. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 177

178 1 Service Utskiftning av enhet 1.4 Utskiftning av enhet ADVARSEL! Strømstøt på grunn av farlig spenning i koblingsboksen. Det kan fortsatt finnes farlig spenning i inntil ett minutt etter at nettet er koblet fra. Livsfare eller alvorlige personskader. Koble MOVIMOT -drivenheten fri for spenning med en egnet dekoblingsanordning før du tar av MOVIMOT -omformeren. Sikre den slik at spenningsforsyningen ikke kan gjenopprettes utilsiktet. Vent i minst ett minutt før du tar av MOVIMOT -omformeren. 1. Fjern skruene og trekk MOVIMOT -omformeren fra koblingsboksen. 2. Sammenlign dataene på merkeskiltet til den eksisterende MOVIMOT -omformeren med dataene på merkeskiltet til den nye MOVIMOT -omformeren. MERK MOVIMOT -omformeren skal kun byttes ut med en MOVIMOT -omformer med samme delenummer. 3. Still inn alle betjeningselementene DIP-bryter S1 DIP S2 Skalverdipotensiometer f1 Bryter f2 Bryter t1 på den nye MOVIMOT -omformeren analog med betjeningselementene på eksisterende MOVIMOT -omformer. 178 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

179 Service Utskiftning av enhet 1 4. Frigjør drive-id-modulen til den nye MOVIMOT -omformeren og trekk den forsiktig ut Frigjør deretter også drive-id-modulen til den eksisterende MOVIMOT -omformeren og trekk den forsiktig ut. Stikk drive-id-modulen inn i den nye MOVIMOT -omformeren. Påse at drive-id-modulen går i lås. 6. Sett den nye MOVIMOT -omformeren på koblingsboksen og skru den fast. 7. Koble MOVIMOT -omformeren til forsyningsspenning. MERK 8. Kontroller at den nye MOVIMOT -omformeren fungerer slik den skal Ved første innkobling etter at enheten er skiftet ut må 24 V-forsyningen være koblet til stabilt og uavbrutt i minst ti sekunder. Etter at enheten er skiftet ut kan det gå opptil 6 s før MOVIMOT -omformeren sender klarsignal på reletilkoblingen "K1a" "K1b". Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 179

180 1 Service Dreie koblingsboksen 1.5 Dreie koblingsboksen SEW-EURODRIVE anbefaler generelt å bestille MOVIMOT -drivenheten prefabrikkert fra fabrikken med riktig plassering av kabelinnføringene. I unntakstilfeller kan kabelinnføringenes plassering dreies over på motsatt side (gjelder bare for utførelser med modulær koblingsboks). ADVARSEL! Strømstøt på grunn av farlig spenning i koblingsboksen. Det kan fortsatt finnes farlig spenning i inntil ett minutt etter at nettet er koblet fra. Livsfare eller alvorlige personskader. Koble MOVIMOT -drivenheten fri for spenning med en egnet dekoblingsanordning før du tar av MOVIMOT -omformeren. Sikre den slik at spenningsforsyningen ikke kan gjenopprettes utilsiktet. Vent deretter i minst ett minutt før du tar av MOVIMOT -omformeren. 1. Med hensyn til senere montering, merker du tilkoblingene til MOVIMOT -omformeren før du kobler dem fra. 2. Fjern nett-, styre- og sensortilkoblingene. 3. Fjern skruene [1] og trekk MOVIMOT -omformeren [2] ut. 4. Løsne skruene [3] og trekk koblingsboksen [4] ut [1] [2] [3] [4] 18 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

181 Service Dreie koblingsboksen 1 5. Drei koblingsboksen [4] [4] Sett koblingsboksen [4] på monteringsplaten [5] og fest den med fire skruer [3]. 7. Etabler forbindelsene igjen. 8. Sett MOVIMOT -omformeren [2] på koblingsboksen og fest den med fire skruer [1]. [1] [2] [3] [4] [5] Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 181

182 1 Service SEW-service 1.6 SEW-service Hvis det ikke er mulig å utbedre en feil, vennligst henvend deg til SEW-service (se "Adresseliste"). Når du kontakter SEW-service, må du alltid angi: Servicekode [1] Typebetegnelse omformermerkeskilt [2] Delenummer [3] Serienummer [4] Typebetegnelse motormerkeskilt [5] Fabrikknummer [6] Kort beskrivelse av applikasjonen (bruk, styring binært eller via RS-485) Feilbeskrivelse Omgivelsesforhold/ytre påvirkninger (f.eks. første idriftsetting) egne antagelser, uvanlige hendelser i forkant av problemsituasjonen osv. [1] Status: A / [2] Type : MM15D-53- [3] P# : S# : [4] Eingang / Input Ausgang / Output U = 3x V AC U= 3xV... Uin D Bruchsal I = 3.5A AC I == 4.A AC Made in Germany f = Hz f Hz N2936 MOVIMOT T = C Antriebsumrichter P-Motor 1.5kW / 2.HP Drive Inverter Use 6/75 C copper wire only. Tighten terminals to 13.3 in. ibs. (1.5 Nm). Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 2, rms symmetrical amperes, 5 volts maximum. Integral solid state short crcuit protection does not provide BCP. BCP must be provided in accordance with the NEC and any additional local codes. CH1 [5] [6] Bruchsal/Germany 1 RF47DRE9L4BE2/MM15/MO C V 38-5 Hz 5-6 A 3.5 Iso.Kl. 155(F) kw 1.5 Hz 5 r/min 14/86 CT 1:5 TEFC I Nm 166 IP 54 M.L. 2 IM M1 kg 31 3~ V BR Nm 13 kw 1.5 Hz 5 eff % CLP CC VGB22.65I Made in Germany Sette ut av drift For å sette MOVIMOT -drivenheten ut av drift kobler du drivenheten fri for spenning med egnede tiltak. ADVARSEL! Strømstøt hvis kondensatorene ikke er fullstendig utladet. Livsfare eller alvorlige personskader. Vent i minst 1 minutt etter at energiforsyningen er slått av. 182 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

183 Service Lagring Lagring Vær oppmerksom på følgende informasjon når MOVIMOT -drivenheten skal settes ut av drift eller lagres: Hvis du setter MOVIMOT -drivenheten ut av drift i lang tid og lagrer den, må du lukke åpne kabelgjennomføringer og plugge beskyttelseshettene på kontaktene. Kontroller at enheten ikke utsettes for mekaniske slag under lagring. Se informasjonen vedrørende lagertemperatur i henhold til kapitlet "Tekniske data". 1.9 Langtidslagring Ved langtidslagring må du koble enheten til nettspenning i minst 5 minutter annethvert år. Ellers forkortes enhetens levetid Fremgangsmåte ved ikke utført vedlikehold: På omformerne brukes det elektrolyttkondensatorer som utsettes for aldring i spenningsfri tilstand. Denne effekten kan føre til skader på kondensatorene dersom enheten kobles direkte til nettspenning etter lang tids lagring. Ved ikke utført vedlikehold anbefaler SEW-EURODRIVE å øke nettspenningen sakte til maks. spenning. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av en reguleringstransformator. Transformatorens utgangsspenning stilles inn i samsvar med oversikten under. Etter denne regenereringen kan enheten straks tas i bruk igjen eller lagres i lang tid med vedlikehold. Følgende trinn anbefales: AC 4/5 V-enheter: Trinn 1: AC V til AC 35 V i noen sekunder Trinn 2: AC 35 V i 15 minutter Trinn 3: AC 42 V i 15 minutter Trinn 4: AC 5 V i 1 time 1.1 Deponering Dette produktet består av: jern aluminium kobber kunststoff elektroniske komponenter Destruer delene i samsvar med gjeldende forskrifter! Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 183

184 11 kva i P f n Hz Tekniske data Motor med driftspunkt 4 V / 5 Hz eller 4 V / 1 Hz 11 Tekniske data 11.1 Motor med driftspunkt 4 V / 5 Hz eller 4 V / 1 Hz MOVIMOT -type MM 3D- 53- MM 5D- 53- MM 7D- 53- MM 11D- 53- MM 15D- 53- MM 22D- 53- MM 3D- 53- MM 4D- 53- Delenummer Byggstørrelse Byggstørrelse 1 Byggstørrelse 2 2L Tilsynelatende utgangseffekt ved U nett = AC 38 5 V S N 1,1 kva 1,4 kva 1,8 kva 2,2 kva 2,8 kva 3,8 kva 5,1 kva 6,7 kva Tilkoblingsspenninger U nett AC 3 x 38 V / 4 V / 415 V / 46 V / 5 V Tillatt område U nett = AC 38 V 1 % AC 5 V +1 % Nettfrekvens f nett 5 6 Hz ±1 % Nominell nettstrøm I nett AC 1,3 A AC 1,6 A AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC 5, A AC 6,7 A AC 7,3 A (ved U nett = AC 4 V) Utgangsspenning U A U nett Utgangsfrekvens f A 2-12 Hz Oppløsning,1 Hz Driftspunkt 4 V ved 5 Hz / 1 Hz Nominell utgangsstrøm I N AC 1,6 A AC 2, A AC 2,5 A AC 3.2 A AC 4, A AC 5,5 A AC 7,3 A AC 8.7 A Motorytelse S1,37 kw,55 kw,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw 3, kw 4, kw P Mot,5 HP,75 HP 1, HP 1,5 HP 2, HP 3, HP 4, HP 5,4 HP PWM-frekvens 4 (fabrikkinnstilling) / 8 / 16 1) khz Strømbegrensning I max motordrift: 16 % ved Õ og Ö generatordrift: 16 % ved Õ og Ö Maks. motorkabellengde 15 m ved motornær montasje av MOVIMOT -omformeren (med SEW-hybridkabel) Ekstern bremsemotstand R min 15 Ω 68 Ω Immunitet mot interferens oppfyller EN Støyemisjoner oppfyller kategori C2 i henhold til EN (grenseverdiklasse A i henhold til EN 5511 og EN 5514) Omgivelsestemperatur â U 25 C ( 3 C) +4 C avhengig av motoren P N -reduksjon: 3 % I N pr. K til maks. 6 C Klimaklasse EN , Klasse 3K3 Lagertemperatur 2) C (EN , klasse 3K3) Maks. tillatt vibrasjons- og støtbelastning iht. EN 5178 Kapsling (avhengig av motor) Driftsmodus Kjølemetode (DIN 41751) Installasjonshøyde Masse Dimensjoner, målskisser Utgående dreiemomenter Nødvendig sikkerhetstiltak IP54, IP55, IP65, IP66 (angis valgfritt ved bestilling) IP67 (kun mulig for omformere med koblingsboks) (Koblingsboksen tilkoblet og alle kabelgjennomføringer tettet, ved lav kapsling for motoren reduseres kapslingen for MOVIMOT -drivenheten) S1 (EN og 1-3), S3 maks. syklustid 1 minutter Naturlig kjøling h 1 m: ingen reduksjon h > 1 m: I N -reduksjon: 1 % per 1 m h > 2 m: U nett -reduksjon med AC 6 V pr. 1 m, overspenningsklasse 2 i henhold til DIN 11-1 h maks = 4 m Se også kapitlet Oppstillingshøyder over 1 moh ( side 34) Se katalogen MOVIMOT -girmotorer Jording av enheten 184 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

185 Tekniske data Motor med driftspunkt 4 V / 5 Hz eller 4 V / 1 Hz kva i P f n Hz 11 MOVIMOT -type MM 3D- 53- Ekstern forsyning til elektronikk Kl. 24 V X6:1,2,3 U = +24 V ± 25 %, EN , restrippel maks. 13 % I E 25 ma (typisk 12 ma ved 24 V) Inngangskapasitet 12 µf Tre binære innganger Potensialfri via optokobler, PLS-kompatibel (EN ) R i 3, kω, I E 1 ma, skannesyklus 5 ms Signalnivå Styrefunksjoner Utgangsrelé Kontaktdata Kl. R X6:11,12 Kl. L X6:9,1 Kl. f1/f2 X6:7,8 Kl. K1a X5:25,26 Kl. K1b X5:27, V 3 +5 V Medurs/stopp Moturs/stopp "" = Skalverdi 1 "1" = Skalverdi 2 = "1" = kontakt lukket = "" = kontakt åpen Svartid 15 ms DC 24 V /,6 A / DC 12 i henhold til IEC (kun SELV- eller PELV-strømkretser) Meldefunksjon Normalt åpen for klarsignal Kontakt lukket: ved tilkoblet spenning (24 V-nett) hvis ingen feil er registrert ved utført selvtestfase (etter innkobling) Serielt grensesnitt Kl. RS+ X5:29,3 Kl. RS- X5:31,32 RS-485 MM 5D- 53- MM 7D- 53- MM 11D- 53- MM 15D- 53- MM 22D- 53- MM 3D- 53- MM 4D- 53- Delenummer Byggstørrelse Byggstørrelse 1 Byggstørrelse 2 2L 1) 16 khz PWM-frekvens (støysvak): Ved innstillingen DIP-SWITCH S1/7 = ON arbeider enhetene med 16-kHz-PWM-frekvens (lite støy) og kobles trinnvis tilbake til lavere taktfrekvenser avhengig av kjølelegemetemperaturen og belastningen. 2) Ved langtidslagring må du koble enheten til nettspenning i minst 5 minutter annethvert år. Ellers forkortes enhetens levetid. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 185

186 11 kva i P f n Hz Tekniske data Motor med driftspunkt 46 V / 6 Hz 11.2 Motor med driftspunkt 46 V / 6 Hz MOVIMOT -type MM 3D- 53- MM 5D- 53- MM 7D- 53- MM 11D- 53- MM 15D- 53- MM 22D- 53- MM 3D- 53- MM 4D- 53- Delenummer Byggstørrelse Byggstørrelse 1 Byggstørrelse 2 2L Tilsynelatende utgangseffekt ved U nett = AC 38 5 V S N 1,1 kva 1,4 kva 1,8 kva 2,2 kva 2,8 kva 3,8 kva 5,1 kva 6,7 kva Tilkoblingsspenninger U nett AC 3 x 38 V / 4 V / 415 V / 46 V / 5 V Tillatt område U nett = AC 38 V 1 % AC 5 V +1 % Nettfrekvens f nett 5 6 Hz ±1 % Nominell nettstrøm I nett AC 1,1 A AC 1,4 A AC 1,7 A AC 2,1 A AC 3, A AC 4,3 A AC 5,8 A AC 6,9 A (ved U nett = AC 46 V) Utgangsspenning U A U nett Utgangsfrekvens f A 2-12 Hz Oppløsning,1 Hz Driftspunkt 46 V ved 6 Hz Nominell utgangsstrøm I N AC 1,6 A AC 2, A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4, A AC 5,5 A AC 7,3 A AC 8,7 A Motoreffekt P mot,37 kw,5 HP PWM-frekvens,55 kw,75 HP,75 kw 1, HP 1,1 kw 1,5 HP 4 (fabrikkinnstilling) / 8 / 16 1) khz Strømbegrensning I max motordrift: 16 % ved Õ og Ö generatordrift: 16 % ved Õ og Ö Maks. motorkabellengde 1,5 kw 2 HP 15 m ved motornær montasje av MOVIMOT -omformeren (med SEW-hybridkabel) 2,2 kw 3, HP 3,7 kw 5 HP Ekstern bremsemotstand R min 15 Ω 68 Ω Immunitet mot interferens oppfyller EN Støyemisjoner oppfyller kategori C2 i henhold til EN (grenseverdiklasse A i henhold til EN 5511 og EN 5514) Omgivelsestemperatur â U 25 C ( 3 C) +4 C avhengig av motoren P N -reduksjon: 3 % I N pr. K til maks. 6 C Klimaklasse EN , Klasse 3K3 Lagertemperatur 2) C (EN , klasse 3K3) Maks. tillatt vibrasjons- og støtbelastning iht. EN 5178 Kapsling (avhengig av motor) Driftsmodus Kjølemetode (DIN 41751) Installasjonshøyde Masse Dimensjoner, målskisser Utgående dreiemomenter Nødvendig sikkerhetstiltak IP54, IP55, IP65, IP66 (angis valgfritt ved bestilling) IP67 (kun mulig for omformere med koblingsboks) (Koblingsboksen tilkoblet og alle kabelgjennomføringer tettet, ved lav kapsling for motoren reduseres kapslingen for MOVIMOT -drivenheten) S1 (EN og 1-3), S3 maks. syklustid 1 minutter Naturlig kjøling h 1 m: ingen reduksjon h > 1 m: I N -reduksjon: 1 % per 1 m h > 2 m: U nett -reduksjon med AC 6 V pr. 1 m, overspenningsklasse 2 i henhold til DIN 11-1 h maks = 4 m Se også kapitlet Oppstillingshøyder over 1 moh ( side 34) Se katalogen MOVIMOT -girmotorer Jording av enheten 4 kw 5,4 HP 186 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

187 Tekniske data Motor med driftspunkt 46 V / 6 Hz kva i P f n Hz 11 MOVIMOT -type MM 3D- 53- Ekstern forsyning til elektronikk Kl. 24 V X6:1,2,3 U = +24 V ± 25 %, EN , restrippel maks. 13 % I E 25 ma (typisk 12 ma ved 24 V) Inngangskapasitet 12 µf Tre binære innganger Potensialfri via optokobler, PLS-kompatibel (EN ) R i 3, kω, I E 1 ma, skannesyklus 5 ms Signalnivå Styrefunksjoner Utgangsrelé Kontaktdata Kl. R X6:11,12 Kl. L X6:9,1 Kl. f1/f2 X6:7,8 Kl. K1a X5:25,26 Kl. K1b X5:27, V 3 +5 V Medurs/stopp Moturs/stopp "" = Skalverdi 1 "1" = Skalverdi 2 = "1" = kontakt lukket = "" = kontakt åpen Svartid 15 ms DC 24 V /,6 A / DC 12 i henhold til IEC (kun SELV- eller PELV-strømkretser) Meldefunksjon Normalt åpen for klarsignal Kontakt lukket: ved tilkoblet spenning (24 V-nett) hvis ingen feil er registrert ved utført selvtestfase (etter innkobling) Serielt grensesnitt Kl. RS+ X5:29,3 Kl. RS- X5:31,32 RS-485 MM 5D- 53- MM 7D- 53- MM 11D- 53- MM 15D- 53- MM 22D- 53- MM 3D- 53- MM 4D- 53- Delenummer Byggstørrelse Byggstørrelse 1 Byggstørrelse 2 2L 1) 16 khz PWM-frekvens (støysvak): Ved innstillingen DIP-SWITCH S1/7 = ON arbeider enhetene med 16-kHz-PWM-frekvens (lite støy) og kobles trinnvis tilbake til lavere taktfrekvenser avhengig av kjølelegemetemperaturen og belastningen. 2) Ved langtidslagring må du koble enheten til nettspenning i minst 5 minutter annethvert år. Ellers forkortes enhetens levetid. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 187

188 11 kva i P f n Hz Tekniske data Motor med driftspunkt 23 V / 6 Hz 11.3 Motor med driftspunkt 23 V / 6 Hz MOVIMOT -type MM 3D MM 5D MM 7D MM 11D MM 15D MM 22D Delenummer Byggstørrelse 1 Byggstørrelse 2 Tilsynelatende utgangseffekt ved U nett = AC 2 24 V S N 1, kva 1,3 kva 1,7 kva 2, kva 2,9 kva 3,4 kva Tilkoblingsspenninger U nett AC 3 x 2 V / 23 V / 24 V Tillatt område U nett = AC 2 V 1 % AC 24 V +1 % Nettfrekvens f nett 5 6 Hz ± 1 % Nominell nettstrøm I nett AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC 5, A AC 6,7 A AC 7,3 A (ved U nett = AC 23 V) Utgangsspenning U A U nett Utgangsfrekvens f A 2-12 Hz Oppløsning,1 Hz Driftspunkt 23 V ved 6 Hz Nominell utgangsstrøm I N AC 2,5 A AC 3,3 A AC 4,2 A AC 5,7 A AC 6,9 A AC 9, A Motorytelse S1,37 kw,55 kw,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw P Mot,5 HP,75 HP 1, HP 1,5 HP 2, HP 3, HP PWM-frekvens 4 (fabrikkinnstilling) / 8 / 16 1) khz Strømbegrensning I max motordrift: 16 % ved Õ og Ö generatordrift: 16 % ved Õ og Ö Maks. motorkabellengde 15 m ved montasje av MOVIMOT -frekvensomformeren i nærhet av motoren (med SEW-hybridkabel) Ekstern bremsemotstand R min 15 Ω 68 Ω Immunitet mot interferens oppfyller EN Støyemisjoner oppfyller kategori C2 i henhold til EN (grenseverdiklasse A i henhold til EN 5511 og EN 5514) Omgivelsestemperatur â U 25 C ( 3 C) +4 C avhengig av motoren P N -reduksjon: 3 % I N pr. K til maks. 6 C Klimaklasse EN , Klasse 3K3 Lagertemperatur 2) C (EN , klasse 3K3) Maks. tillatt vibrasjons- og støtbelastning iht. EN 5178 Kapsling (avhengig av motor) Driftsmodus Kjølemetode (DIN 41751) Installasjonshøyde Masse Dimensjoner, målskisser Utgående dreiemomenter Nødvendig sikkerhetstiltak IP54, IP55, IP65, IP66 (angis valgfritt ved bestilling) IP67 (kun mulig for omformere med koblingsboks) (Koblingsboksen tilkoblet og alle kabelgjennomføringer tettet, ved lav kapsling for motoren reduseres kapslingen for MOVIMOT -drivenheten) S1 (EN og 1-3), S3 maks. syklustid 1 minutter Naturlig kjøling h 1 m: ingen reduksjon h > 1 m: I N -reduksjon: 1 % per 1 m h > 2 m: U nett -reduksjon med AC 3 V pr. 1 m, overspenningsklasse 2 i henhold til DIN 11-1 h maks = 4 m Se også kapitlet Oppstillingshøyder over 1 moh ( side 34) Se katalogen MOVIMOT -girmotorer Jording av enheten 188 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

189 Tekniske data Motor med driftspunkt 23 V / 6 Hz kva i P f n Hz 11 MOVIMOT -type MM 3D Ekstern forsyning til elektronikk Kl. 24 V X6:1,2,3 U = +24 V ± 25 %, EN , restrippel maks. 13 % I E 25 ma (typisk 12 ma ved 24 V) Inngangskapasitet 12 µf Tre binære innganger Potensialfri via optokobler, PLS-kompatibel (EN ) R i 3, kω, I E 1 ma, skannesyklus 5 ms Signalnivå Styrefunksjoner Utgangsrelé Kontaktdata Kl. R X6:11,12 Kl. L X6:9,1 Kl. f1/f2 X6:7,8 Kl. K1a X5:25,26 Kl. K1b X5:27, V 3 +5 V Medurs/stopp Moturs/stopp "" = Skalverdi 1 "1" = Skalverdi 2 = "1" = kontakt lukket = "" = kontakt åpen Svartid 15 ms DC 24 V /,6 A / DC 12 i henhold til IEC (kun SELV- eller PELV-strømkretser) Meldefunksjon Normalt åpen for klarsignal Kontakt lukket: ved tilkoblet spenning (24 V + nett) hvis ingen feil er registrert ved utført selvtestfase (etter innkobling) Serielt grensesnitt Kl. RS+ X5:29,3 Kl. RS- X5:31,32 RS-485 MM 5D MM 7D MM 11D MM 15D MM 22D Delenummer Byggstørrelse 1 Byggstørrelse 2 1) 16 khz PWM-frekvens (støysvak): Ved innstillingen DIP-SWITCH S1/7 = ON arbeider enhetene med 16-kHz-PWM-frekvens (lite støy) og kobles trinnvis tilbake til lavere taktfrekvenser avhengig av kjølelegemetemperaturen og belastningen. 2) Ved langtidslagring må du koble enheten til nettspenning i minst 5 minutter annethvert år. Ellers forkortes enhetens levetid. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 189

190 11 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data opsjoner og tilbehør 11.4 Tekniske data opsjoner og tilbehør MLU11A / MLU21A Opsjon MLU11A MLU21A Delenummer X Funksjon 24 V-spenningsforsyning Inngangsspenning AC 38 5 V ±1 % (5/6 Hz) AC 2 24 V ±1 % (5/6 Hz) Utgangsspenning DC 24 V ±25 % Utgangseffekt maks. 6 W Kapsling IP65 Omgivelsestemperatur C Lagertemperatur C MLU13A Opsjon MLU13A Delenummer Funksjon 24 V-spenningsforsyning Inngangsspenning AC 38 5 V ±1 % (5/6 Hz) Utgangsspenning DC 24 V ±25 % Utgangseffekt Maks. 8 W Kapsling IP2 Omgivelsestemperatur C Lagertemperatur C MLG11A / MLG21A Opsjon MLG11A MLG21A Delenummer Funksjon Skalverdiregulator og 24 V-spenningsforsyning Inngangsspenning AC 38 5 V ±1 % (5/6 Hz) AC 2 24 V ±1 % (5/6 Hz) Utgangsspenning DC 24 V ±25 % Utgangseffekt maks. 6 W Skalverdioppløsning 1 % Serielt grensesnitt 1) RS-485 for tilkobling av en MOVIMOT -omformer Kapsling IP65 Omgivelsestemperatur C Lagertemperatur C 1) med integrert dynamisk avslutningsmotstand 19 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

191 Tekniske data Tekniske data opsjoner og tilbehør kva i P f n Hz MNF21A Opsjon MNF21A (kun for MM3D-53- MM15D-53-) Delenummer Funksjon Trefasenettfilter (muliggjør kategori C1 i henhold til EN 618-3) Inngangsspenning AC 3 x 38 V ±1 % / 5 6 Hz Inngangsstrøm 4 A Kapsling IP Omgivelsestemperatur C Lagertemperatur C URM Opsjon URM Delenummer Funksjon Spenningsrelé, gir rask aktivering av den mekaniske bremsen Nominell spenning U N DC V (bremsespole AC V) Bremsestrøm I N.75 A Kapsling IP2 Omgivelsestemperatur C Lagertemperatur C Utkoblingstid t ut ca. 4 ms (utkobling på likestrømssiden) BEM VIKTIG! Ved for høy tilkoblingsspenning kan bremselikeretter BEM eller tilkoblet bremsespole bli skadet. Skader på bremselikeretter BEM eller bremsespolen. Velg en brems med nominell bremsespenning som svarer til nominell nettspenning! Opsjon BEM Delenummer Funksjon Bremselikeretter Nominell tilkoblingsspenning AC 23 V AC 5 V +1 % / 15 % 5 6 Hz ±5 % Svarte ledninger Styrespenning DC 5 V Røde/blå tilkoblingsledninger Bremsestrøm Maks.,8 A DC Bremsetilkobling 13, 14, 15 Kapsling IP2 Omgivelsestemperatur C Lagertemperatur C Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 191

192 11 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data opsjoner og tilbehør BES (for 24 V-bremsespole) VIKTIG! Ved for høy tilkoblingsspenning kan bremselikeretter BES eller tilkoblet bremsespole bli skadet. Skader på bremselikeretter BES eller bremsespolen. Velg en brems med en 24 V-bremsespole. Opsjon BES Delenummer Funksjon Bremselikeretter Forsyningsspenning U E DC 24 V +1 % / 15 % Styrespenning U IN : DC 2 V 1: DC 3 7 V Bremsestrøm Maks. 3, A DC Kapsling IP2 Omgivelsestemperatur C Lagertemperatur C MBG11A Opsjon MBG11A Delenummer Funksjon Skalverdiregulator Inngangsspenning DC 24 V ±25 % Strømbehov ca. 7 ma Skalverdioppløsning 1 % Serielt grensesnitt 1) RS-485 for tilkobling av maks. 31 MOVIMOT -omformere (maks. 2 m, 96 Baud) Kapsling IP65 Omgivelsestemperatur C Lagertemperatur C 1) med integrert avslutningsmotstand DBG Opsjon DBG6B-1 DBG6B-2 DBG6B-3 Funksjon Operatørpanel Tilkobling RJ-1-kontakt for tilkobling av diagnosegrensesnitt X5 Kapsling IP4 (EN 6529) Omgivelsestemperatur +4 C Lagertemperatur 2 +8 C 192 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

193 I Tekniske data Tekniske data opsjoner og tilbehør kva i P f n Hz MWA21A Opsjon MWA21A Delenummer Funksjon Omformer for nominell verdi Inngangsspenning DC 24 V ±25 % Strømbehov ca. 7 ma Serielt grensesnitt 1) RS-485 for tilkobling av maks. 31 MOVIMOT -omformere (maks. 2 m) maks. 96 Baud Enveis kommunikasjon Syklustid: 1 ms Analoginngang 1 V / 2 1 V, R i 12 kω 2 ma / 4 2 ma, R i 22 Ω Skalverdioppløsning 8 bit ( ± 1 bit) for analoginngang Signalnivå binærinnganger Kapsling V = "1" 3 +5 V = "" IP2 Omgivelsestemperatur C Lagertemperatur C 1) med integrert avslutningsmotstand MWF11A X1 X2 X3 n11 n12 f MWF11A c max rpm% RS485 COM c max X4 X5 I U Opsjon MWF11A Delenummer Funksjon Omformer for nominell verdi Inngangsspenning DC 24 V ±25 % Strømbehov ca. 55 ma Serielt grensesnitt RS-485 iht. EIA-standard, maks. 32 deltagere (med integrert avslutningsmotstand) Frekvensinngang 1 Hz til 1 khz Spenning 5,5 3 V Firkant-, sinus- eller sagtannspenning kan brukes Analoginngang Spenningsstyrt 1 V, R i > 2 kω Strømstyrt 2 ma, R i = 25 Ω Binærinnganger R i = 3 kω, I E = 1 ma Signalnivå 13 3 V = "1" (i henhold til EN V = "" type 1) Binærutgang PLS-kompatibel, I max = 15 ma Kapsling IP2 Omgivelsestemperatur 1 +5 C Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 193

194 11 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data opsjoner og tilbehør Ekstern vifte V Opsjon Ekstern vifte V for motorstørrelse DR / 132 Inngangsspenning DC 24 V Strømbehov,35 A,5 A.75 A.75 / 1.1 A 1.64 A Effektbehov 1 W 12 W 14 W 14/19 W 29 W Lufttransportmengde 6 m 3 /h 17 m 3 /h 21 m 3 /h 295 m 3 /h Tilkobling Koblingslist Maks. kabeltverrsnitt 3 x 1.5 mm 2 Kabelnippel M16 x 1,5 Kapsling IP66 Omgivelsestemperatur 2 +6 C 194 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

195 Tekniske data Bremsearbeid, driftsluftspalte, bremsemomenter brems kva i P f n Hz Bremsearbeid, driftsluftspalte, bremsemomenter brems Bremsetype Bremsearbeid frem til service [1 6 J] min. 1) Arbeidsluftspalte Bremseskive [mm] [mm] Bremsemoment BE BE BE BE BE Innstillinger bremsemomenter Type og antall bremsefjærer Bestillingsnumre for bremsefjærer maks. min. [Nm] normal blå normal blå 1) Vær oppmerksom på følgende ved kontroll av arbeidsluftspalten: Etter en prøvekjøring kan det oppstå avvik på ±,15 mm på grunn av bremseskivens parallellitetstoleranse X X Tilordning av bremsemoment Motortype Brems type Bremsemomenttrinn [Nm] DR.71 BE BE BE DR.8 BE BE BE DR.9 BE BE DR.1 BE BE DR.112 BE BE DR.132 BE BE Foretrukket bremsespenning MOVIMOT -type Foretrukket bremsespenning MOVIMOT MM..D-53, byggstørrelse 1 (MM3.. til MM15..) 23 V MOVIMOT MM..D-53, byggstørrelse 2 (MM22.. til MM4..) MOVIMOT MM..D-233 1), byggstørrelse 1 og 2 (MM3.. til MM4..) 12 V 1) I forbindelse med MOVIMOT MM..D-233 er kun bremser med nominell spenning 12 V tillatt. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 195

196 11 kva i P f n Hz Tekniske data Integrert RS-485-grensesnitt 11.7 Integrert RS-485-grensesnitt RS-485-grensesnitt Standard RS-485 iht. EIA-standard (med ingegrert dynamisk avslutningsmotstand) Baudrate 9,6 kbaud kbaud (i forbindelse med feltbussgrensesnitt MF.., MQ.., MOVIFIT -MC) Startbits 1 startbit Stoppbit 1 stoppbit Databit Åtte databit Parity 1 paritetsbit, supplerende til lik paritet (even parity) Dataretning toveis Driftsmodus asynkron, halvdupleks Timeout-tid 1 s Ledningslengde maks. 2 m ved RS-485-drift med 96 baud maks. 3 m ved overføringsrate: 3125 Baud 1) Deltakertall maks. 32 deltakere (1 bussmaster 2) + 31 MOVIMOT ) broadcast og gruppeadresser mulig 15 MOVIMOT separat adresserbar 1) Overføringsrate 3125 baud registreres automatisk ved feltbussgrensesnitt MF... 2) Ekst. styring eller opsjon MBG11A, MWA21A eller MLG..A 11.8 Diagnosegrensesnitt Diagnosegrensesnitt X5 Standard RS-485 iht. EIA-standard (med ingegrert dynamisk avslutningsmotstand) Baudrate 9,6 kbaud Startbits 1 startbit Stoppbit 1 stoppbit Databit åtte databit Parity 1 paritetsbit, supplerende til lik paritet (even parity) Dataretning toveis Driftsmodus asynkron, halvdupleks Tilkobling RJ1-bøssing 11.9 Tilordning av interne bremsemotstander MOVIMOT -type Bremsemotstand Delenummer MM3D-53- MM15D-53- MM3D-233- MM7D-233- BW ) MM22D-53- MM4D-53- MM11D-233- MM22D-233-1) To skruer M4 x 8 er inkludert i leveransen BW ) 196 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

197 Tekniske data Tilordning av eksterne bremsemotstander kva i P f n Hz Tilordning av eksterne bremsemotstander MOVIMOT -type Bremsemotstand Delenummer Beskyttelsesgitter MM3D-53- MM15D-53- MM3D MM7D-233- MM22D-53- MM4D-53- MM11D-233- MM22D-233- BW2-3/K X BW2-5/K BW BW1-3/K X BW1-5/K BW BW BW1.. BW2.. BW1-3/ K-1.5 BW1-5 K-1.5 BW2-3/ K-1.5 BW2-5/ K-1.5 Delenummer Funksjon Avledning av regenerativ energi Kapsling IP65 Motstand 1 Ω 1 Ω 2 Ω 2 Ω Ytelse 1 W 2 W 1 W 2 W ved S1, 1 % ED Dimensjoner b x h x d 146 x 15 x 8 mm 252 x 15 x 8 mm 146 x 15 x 8 mm 252 x 15 x 8 mm Ledningslengde 1,5 m BW15.. BW68.. BW15-1 BW68-1 BW68-2 Delenummer Funksjon Avledning av regenerativ energi Kapsling IP66 Motstand 15 Ω 68 Ω 68 Ω Ytelse iht. UL 6 W 6 W 12 W ved S1, 1 % ED Ytelse iht. CE 9 W 9 W 18 W ved S1, 1 % ED Dimensjoner b x h x d 26 x 75 x 174 mm 26 x 75 x 174 mm 61 x 75 x 174 mm Maksimalt tillatt ledningslengde 15 m Bremsespolens motstand og tilordning Brems Bremsespolens motstand 1) 12 V 23 V 4 V BE5 78 Ω 312 Ω 985 Ω BE1 78 Ω 312 Ω 985 Ω BE2 58 Ω 232 Ω 732 Ω BE5 51 Ω 2 Ω 64 Ω BE11 33 Ω 13 Ω 412 Ω 1) Nominell verdi målt mellom rød (klemme 13) og blå (klemme 15) kobling ved 2 C, temperaturavhengige svingninger i området -25 % / +4 % er mulig. Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 197

198 11 kva i P f n Hz Tekniske data Tilordning av drive-id-modul Tilordning av drive-id-modul Motor Type Nettspenning Nettfrekvens [V] [Hz] Drive-ID-modul merking Kodefarge Delenummer DRS 23 / 4 5 DRS/4/5 hvit DRE 23 / 4 5 DRE/4/5 oransje DRS 266 / 46 6 DRS/46/6 gul DRE 266 / 46 6 DRE/46/6 grønn DRS / DRE 22 / 38 6 DRS/DRE/38/6 rød DRS / DRE / / DRS/DRE5/6 fiolett DRP 23 / 4 5 DRP/23/4 Brun DRP 266 / 46 6 DRP/266/46 beige Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

199 Samsvarserklæring Tilordning av drive-id-modul Samsvarserklæring EC Declaration of Conformity 931 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal declares under sole responsibility that the frequency inverters of the series possibly in connection with MOVIMOT D AC motor are in conformity with Machinery Directive 26/42/EC 1) Low Voltage Directive 26/95/EC EMC Directive 24/18/EC 4) applied harmonized standards EN :28 5) EN : 27 5) EN 634-1:24 EN :27 EN :23 EN 618-3:27 1) These products are intended for installation in machines. Startup is prohibited until it has been established that the machinery into which these products are to be incorporated complies with the provisions of the aforementioned Machinery Directive. 4) According to the EMC Directive, the listed products are not independently operable products. EMC assessment is only possible after these products have been integrated in an overall system. The assessment was verified for a typical system constellation, but not for the individual product. 5) All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions, manual, etc.) must be met over the entire product life cycle. Bruchsal Johann Soder Place Date Managing Director Technology a) b) a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer b) Authorized representative for compiling the technical documents Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 199

200 13 Indeks 13 Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon Salg Produksjon / Industrigir Servicekompetanse senter Bruchsal Bruchsal Midt-Tyskland Nord-Tyskland Øst-Tyskland Sør-Tyskland Vest-Tyskland SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postboksadresse Postfach 323 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.1 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 4-42 D-3823 Garbsen (ved Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-8393 Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (ved München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-4764 Langenfeld (ved Düsseldorf) Elektronikk SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Service Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Frankrike Produksjon Salg Service Haguenau SEW-USOCOME route de Soufflenheim B. P F-6756 Haguenau Cedex Produksjon Forbach SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F-5764 Forbach Cedex Montasje Salg Service Bordeaux Lyon Nantes SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F-3367 Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-6912 Vaulx en Velin SEW-USOCOME Parc d activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F-4414 Le Bignon Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

201 Indeks 13 Frankrike Paris SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F-7739 Verneuil I'Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Algerie Salg Alger REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue 162 El Harrach Alger Tel Fax Argentina Montasje Salg Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax Australia Montasje Salg Service Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 343 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Belgia Montasje Salg Service Brussel SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 16 Evenementenlaan 7 BE-31 Leuven Tel Fax Servicekompetanse senter Industrigir SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue de Parc Industriel, 31 BE-69 Marche-en-Famenne Tel Fax Brasil Produksjon Salg Service Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 28 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Tel Fax Bulgaria Salg Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-166 Sofia Tel Fax Canada Montasje Salg Service Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 21 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1 Tel Fax Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1 Tel Fax Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 21

202 13 Indeks Canada Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada. Tel Fax Chile Montasje Salg Service Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Colombia Montasje Salg Service Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Danmark Montasje Salg Service København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-3 DK-267 Greve Tel Fax De forente arabiske emirater Salg Sharjah Service Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box 1279 Sharjah Tel Fax Egypt Salg Service Kairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Elfenbenskysten Salg Abidjan SICA Société industrielle & commerciale pour l'afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26 Estland Salg Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-7531 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax Tel Fax Finland Montasje Salg Service Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-1586 Hollola 2 Tel Fax Produksjon Montasje Karkkila SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-36 Karkkila, 361 Karkkila Tel Fax Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

203 Indeks 13 Gabon Salg Libreville ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun Hellas Salg Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 8136 GR Piraeus Tel Fax Tel Fax Hong Kong Montasje Salg Service Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hviterussland Salg Minsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-2233 Minsk Tel / Fax India Hovedkontor Montasje Salg Service Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi Vadodara Gujarat Tel , Fax , Montasje Salg Service Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Tel Fax Irland Salg Service Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Salg Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Italia Montasje Salg Service Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-22 Solaro (Milano) Tel Fax Japan Montasje Salg Service Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 25-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 23

204 13 Indeks Kamerun Salg Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 224 Douala Kasakhstan Salg Almaty ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.райымбека, г. Алматы Республика Казахстан Tel Fax Тел. +7 (727) Факс +7 (727) Kina Produksjon Montasje Salg Service Montasje Salg Service Kroatia Salg Service Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang Wuhan Xi'An SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 3457 SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 5153 SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 1A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 1A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 4356 Wuhan SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 7165 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kina. Zagreb KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 1 HR 1 Zagreb Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Latvia Salg Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-173 Riga Libanon Salg Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Jordan Kuwait Saudi-Arabia Syria Beirut Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P Beirut Tel Fax Tel Fax Tel Fax Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

205 Indeks 13 Litauen Salg Alytus UAB Irseva Statybininku 16C LT Alytus Tel Fax Luxembourg Montasje Salg Service Brussel SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 16 Evenementenlaan 7 BE-31 Leuven Tel Fax Malaysia Montasje Salg Service Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81 Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Marokko Salg Casablanca Afit Route D El Jadida KM 14 RP8 Province de Nouaceur Commune Rurale de Bouskoura MA 23 Casablanca Tel Fax Mexico Montasje Salg Service Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 12 Parque Industrial Quéretaro C.P Quéretaro, México Tel Fax Nederland Montasje Salg Service Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-344 AS Rotterdam Postbus 185 NL-34 AB Rotterdam Tel Fax Service: 8-SEWHELP New Zealand Montasje Salg Service Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 1 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Norge Montasje Salg Service Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 25

206 13 Indeks Pakistan Salg Karachi Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi Tel Fax Peru Montasje Salg Service Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Polen Montasje Salg Service Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Łódź Service Tel / Fax Tel Fax Linia serwisowa Hotline 24H Tel ( SEW SEW) Portugal Montasje Salg Service Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Romania Salg Service Bucureşti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Russland Montasje Salg Service St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Tel Fax Senegal Salg Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbia Salg Beograd DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV sprat SRB-11 Beograd Tel Fax Tel / Fax Singapore Montasje Salg Service Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

207 Indeks 13 Slovakia Salg Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 4 SK Bratislava Žilina Banská Bystrica Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-1 1 Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-4 1 Košice Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Slovenia Salg Service Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3 Celje Tel Fax Sør-Afrika Montasje Salg Service Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 213 P.O.Box 94 Bertsham 213 Tel Fax Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 1433, Ashwood 365 Tel Fax Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 12 Tel Fax Sør-Korea Montasje Salg Service Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 61-4, Banweol Industrial Estate 148-4, Shingil-Dong Ansan Tel Fax Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 27

208 13 Indeks Spania Montasje Salg Service Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 32 E-4817 Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Storbritannia Montasje Salg Service Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Drive Service Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet Tel Sveits Montasje Salg Service Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 1 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Sverige Montasje Salg Service Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-5533 Jönköping Box 31 S-553 Jönköping Tel Fax Thailand Montasje Salg Service Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 7/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 2 Tel Fax Tsjekkia Salg Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16 Praha 6 - Vokovice Tunesia Salg Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No Fouchana Tel Fax Tel Fax Tyrkia Montasje Salg Service Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel / Fax Ukraina Montasje Salg Service Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax Ungarn Salg Service Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-137 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

209 Indeks 13 USA Produksjon Montasje Salg Service Montasje Salg Service Southeast Region Northeast Region Midwest Region Southwest Region SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 217 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 814 SEW-EURODRIVE INC. 21 West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC. 395 Platinum Way Dallas, Texas Western Region SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, CA Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA. Tel Fax Sales Fax Manufacturing Fax Assembly Fax Confidential/HR Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Montasje Salg Service Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax Vietnam Salg Ho Chi Minhbyen Alle bransjer med unntak av havner, bergverksdrift og offshore: Nam Trung Co., Ltd 25 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 1, Ho Chi Minh City Tel Fax Havner, bergverksdrift og offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, 7 Ho Chi Minh City Tel Fax Hanoi Nam Trung Co., Ltd R.25B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City Tel Fax Østerrike Montasje Salg Service Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-123 Wien Tel Fax Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 29

210 Indeks Indeks V-forsyning V-spenningsforsyning MLU11A V-spenningsforsyning MLU13A V-spenningsforsyning MLU21A...19 A Active current (aktiv strøm), P Actual value description PI 1 (er-verdibeskrivelse PI1), P Actual value description PI 3 (er-verdibeskrivelse PI3), P Adresseområde AMA6, hurtigkontakt...37 Ansvarsfraskrivelse...7 Applikasjon med løfteanordning...9, 78, 86 Arbeidsluftspalte, brems ASA3, hurtigkontakt...37 Automatic adjustment (automatisk justering), P AVT1, hurtigkontakt...37 B Basic unit firmware (firmware basisenhet), P BEM Montasje...23 Tekniske data Tilkobling...46 BES Montasje...23 Tekniske data Tilkobling...47 Betjening med MBG11A med MLG11A med MLG21A med MOVITOOLS MotionStudio...16 med MWA21A, skalverdiomformer med MWF11A ved binærstyring...92 BGM Tilkobling...9 Binærstyring... 34, 91 Blokktesttegn BCC Boost, P Brems Arbeidsluftspalte Bremsearbeid Bremsemoment Bremseskivetykkelse, min Bremsespenning Tilordning av bremsemoment Bremseaktiveringstid, P Bremsearbeid, brems Bremselikeretter BEM Bremsemoment, brems Bremsemotstander Ekstern Intern Bremseskivetykkelse, brems Bremsespole, tekniske data Bremsestyring BES Bremsestyring BGM... 9 Bremsetype Innstilling Bremseåpningstid, P Bruk, korrekt... 9 Bryter f Bryter t Bussparametrisering C Current limit (strømgrense), P D DBG Beskrivelse Delenummer Hovedskjerm Kopifunksjon Manuell driftsmodus Overføre parametersett , 171 Parametermodus Språkvalg Tastetilordning Tilkobling Tilpasse parametre DC link voltage (mellomkretsspenning), P Deaktivering av mekaniske innstillingselementer, P Delay time (forsinkelse), P Deponering Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

211 Indeks Diagnose Med statusdiode (LED) Diagnosegrensesnitt X DIM slot option (opsjon DIM-innstikksplass), P DIP - bryter S1 og S2...6 Dokumentasjon, tilleggs-...9 Dreie klemmeboksen...18 Dreie koblingsboksen...18 Dreie modulær koblingsboks...18 Dreiemoment, redusert...81 Drift Med feltbuss...16 Med MBG11A Med MLG11A Med MLG21A Med MOVITOOLS MotionStudio...16 Med MWA21A, skalverdiomformer Med MWF11A Med RS-485-master Sikkerhetsinstrukser...11 Støysvak...62 Ved binærstyring...92 Driftsmodus (VFC eller U/f)...66 Driftsvisning Drive-ID-modul Beskrivelse Demontering E Easy, idriftsettingsmodus... 56, 13 Effektreduksjon...34 Ekstern vifte V, tekniske data Ekstern vifte V, tilkobling...52 EMC-godkjent installasjon...34 Enable hours (frigivelse i timer), P Energy-saving function (energibesparende funksjon), P Enhetsidentifikasjon...16 Error response for external error (reaksjon ekstern feil), P Error status (feilstatus), P Er-verdibeskrivelse PI2, P Ettersyn Expert, idriftsettingsmodus F Factory setting (fabrikkinnstilling), P Fasefeilkontroll, deaktivering Feilindikator Feilkode, P Feilmeldingsliste Feltbuss Fixed setpoints n-n3 (fastpunkter n-n3), P17 - P FI-jordfeilbryter Fjærklemmer, betjening Fjærkraftklemmer, betjening Forutsetninger for idriftsetting...58, 14, 117 Frequency (frekvens), P Frigivelse av dreieretning...36, 1, 15 Frigivelse medurs Frigivelse moturs Fuktige omgivelser Function of the signal relay K1 (funksjon signalrelé K1), P Funksjon med RS-485-master Funksjonsutvidelse med individuelle parametre G Garantikrav... 7 Glippkompensasjon, deaktivert Grensesnittadapter Gruppeadresse H Heat sink temperature (kjølelegemetemperatur), P Heisemaskineri, VFC-driftsmodus Hjelpeklemmer HT1 + HT HT1 + HT Hullskisse Hurtigkontakt AMA ASA AVT Hurtigstart/-stopp Hurtigstart/-stopp og motorvern via TH Hybridkabler... 4 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 211

212 Indeks I Identifikasjon...16 Idriftsettelse Easy med feltbussgrensesnitt...13 Easy med RS-485-master...13 Forutsetninger...58, 14, 117 Med funksjonsutvidelse med individuelle parametre Med MBG11A...93 Med MLG11A...93 Med MLG21A...93 Med MWF11A...98 MOVIMOT med feltbussgrensesnitt...13 "Easy"...56 Idriftsetting Informasjon ved montasje i nærhet til motor...1 Med binærstyring...91 Med MWA21A...95 Med opsjon P2.A...1 Med styring + feltbuss Ved overføring av parametersett "Expert" Implementere MOVIMOT i MotionStudio Implementerte sikkerhetsmerknader...6 Innstilling av turtall Innstilling av turtall Installasjon Elektrisk...3 Mekanisk...18 Nettkontaktor...32 Installasjonsforskrifter, elektriske...3 Integratorrampe...59 Inverter state (omformerstatus), P IT-nett, installasjonsforskrifter...3 IxR-adjustment (IxR-justering), P J Jordfeilbryter...32 Jordtilkobling...33 Justeringselementer, beskrivelse...58 K Kabelnipler...19 Kabeltverrsnitt...3 Kabling BEM BES DBG Ekstern vifte V Hybridkabel MBG11A MLG11A MLG21A MLU11A MLU13A MLU21A MNF21A Motor, oversikt... 4 Motor, ved montasje i nærhet til motor MOVIMOT -drivenhet MWA21A MWF11A... 5 MWF11A, Broadcast-modus Nettledninger... 3 Opsjoner PC PE RS-485-bussmaster URM Klemmer, betjening Koding av prosessdata Kommunikasjonsgrensesnitt Kontrollelementer, beskrivelse Korrekt bruk... 9 L Lagring...1, 183 Lakkbeskyttelseshette...57, 13, 117 Lakkfolie...57, 13, 117 Langtidslagring LED Ledningssikring... 3 Lufting av brems uten frigivelse Lufting av brems uten frigivelse, P M Mains off monitoring (strømbruddkontroll), P Mains phase failure check (fasefeilkontroll), P Maksimalfrekvens, ved styring via RS Maks. frekvens... 58, Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

213 Indeks Manuell drift med DBG Aktivering Betjening...17 Deaktivering Visning Manuell drift med MOVITOOLS MotionStudio Aktivering...16 Deaktivering Reset Styring Timeout-overvåking Manuell reset, P Maximum speed (maks. turtall), P MBG11A Betjening Idriftsettelse...93 Montering...24 Tekniske data Tilkobling...48 Mekanisk installasjon...18 Meldingsstruktur Merk Merking i dokumentasjonen....6 Merkeskilt Montasje i nærhet til motor...17 Motor...15 Omformer...16 Merknader til opphavsrett...7 Minimal speed (min. turtall), P Minimalfrekvens, ved styring via RS Min. frekvens Hz...77 MLG11A Betjening Idriftsettelse...93 Montasje...2 Tekniske data...19 Tilkobling...43 MLG21A Betjening Idriftsetting...93 Montering...2 Tekniske data...19 Tilkobling...43 MLU11A Montasje...2 Tekniske data...19 Tilkobling...42 MLU13A Montering Tekniske data Tilkobling MLU21A Montasje... 2 Tekniske data Tilkobling MNF21A Montasje Tekniske data Tilkobling Montasje BEM BES Dreie koblingsboksen Forskjøvet I nærhet til motor Merk MLG11A... 2 MLG21A... 2 MLU11A... 2 MLU13A MLU21A... 2 MNF21A MWA21A MWF11A URM Montasje i nærhet til motor (forskjøvet) Idriftsettingsmerknader... 1 Typebetegnelse Montasje, sikkerhetsmerknader... 1 Montering i våtrom MBG11A Monteringshøyder over havet Monteringsmål ved motornær montering MotionStudio Idriftsettelse , 123 Implementere MOVIMOT Manuell drift, beskrivelse Motor Frigivelse av dreieretning... 1 Motorvern... 1 Tilkobling ved montasje i nærhet til motor Tilkoblingstype... 1 Motor cable length (motorkabellengde), P Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 213

214 Indeks Motor overload error response (reaksjon motor overlast), P Motor protection (motorvern), P Motor utilization (motorutnyttelse), P Motorkabel...4 Motorklemme tilkobling...41 Motornær (forskjøvet) montering Forbindelse MOVIMOT og motor...38 Monteringsmål...27 Motorvern... 61, 1 Motorvern via TH...73 Motorytelsestrinn lavere...61 MOVILINK -enhetsprofil...16 MOVITOOLS Idriftsettelse , 123 Overføre parametersett Tilpasse parametre MOVITOOLS MotionStudio MWA21A Betjening Idriftsetting...95 Montering...25 Tekniske data Tilkobling...49 MWF11A Beskrivelse av visningssymboler Betjening , 156 Betjenings- og visningselementer Diagnose Funksjonsbeskrivelse Idriftsettelse...98 Montasje...26 Styrefunksjoner Tekniske data Tilkobling...5 Tilkobling Broadcast-modus...51 Målgruppe...8 N Nettfilter MNF21A Nettkontaktor...32 Nettledninger...3 Nominal output current (nominell utgangsstrøm), P No-load vibration damping (vibrasjonsdemping ubelastet), P O Operating hours (tilkobling i timer), P Operating mode (driftsmodus (visning)), P Operating mode (driftsmodus), P Operating status (driftsstatus), P Operatørpanel DBG , 192 Oppbygging av enheten Oppstillingshøyder Oppstilling, sikkerhetsmerknader... 1 Opsjoner Montasje... 2 Tekniske data Tilkobling Output current (value) (utgangsstrøm (mengde)), P Overføre parameter med MOVITOOLS , 124 Overføre parametersett (med DBG) P Parameter Avhengig av betjeningselementer Enhetsfunksjoner Klemmetilordning Kontrollfunksjoner Motorparameter Skalverdier/integratorer Styrefunksjoner Visningsverdier Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

215 Indeks Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter 7 (innstilling) Parameter 7 (visning) Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter lock (parametersperre), P Parameterfortegnelse PO-data, P PC, tilkobling PI 1 Actual value (display value) (er-verdi PI 1 (visning)), P PI 2 Actual value (display value) (er-verdi PI 2 (visning)), P PI 2 er-verdi (visning), P PI 3 Actual value (display value) (er-verdi PI 3 (visning)), P PI 3 Actual value (display value) (PI 3 er-verdi (visning)), P PO 1 Setpoint (display value) (PO 1 skalverdi (visning)), P PO 1 Setpoint (display value) (PO1 skalverdi (visning)), P PO 2 Setpoint (display value) (PO 2 skalverdi (visning)), P PO 3 Setpoint (display value) (PO 3 skalverdi (visning)), P Posisjon klemme X6-7,8, P Posisjon klemme X6.11,12, P Posisjon klemme X6.9,12, P Premagnetization (formagnetisering), P Produktnavn... 7 Prosessdata Prosessinngangsdata Prosessutgangsdata PWM frequency (PWM-frekvens), P PWM-frekvens... 62, 74 Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 215

216 Indeks R Ramp t11 down (rampe t11 ned), P Ramp t11 up (rampe t11 opp), P Ramp t12 up = down (rampe t12 opp = ned), P Rampe ved S-mønster t12 P Rampetider...59 Rampetider, forlengede...68 Redigering av meldinger Reléutgang...9 Request-melding Reset manuell, P Response-melding RS-485 Adresseområde Brukerdatatype Funksjon med RS-485-master Group address (gruppeadresse), P Gruppeadresse RS-485 address (RS-485-adresse), P RS-485-adresse, valg...61 RS-485-grensesnitt...35 Tekniske data for grensesnitt Tilkobling av RS-485-bussmaster...53 Timeout interval (timeout-tid), P S Service Serviceinformasjon Setpoint description PO 2 (skalverdibeskrivelse PO 2), P Setpoint description PO 3 (skalverdibeskrivelse PO 3), P Setpoint description PO1 (skalverdibeskrivelse PO1), P Setpoint n_f1 (skalverdi n_f1), P Setpoint n_f2 (skalverdi n_f2), P Sette ut av drift , 183 Setting of DIP-switches S1 and S2 (stilling DIP-bryter S1/S2), P Setting of setpoint potentiometer f1 (posisjon skalverdipotensiometer f1), P Setting output X1 (posisjon utgang X1), P Setting switch f2 (posisjon bryter f2), P Setting switch t1 (posisjon bryter t1), P Setting/assignment signal relay K1 (posisjon signalrelé K1), P SEW-service Signalord i sikkerhetsmerknader...6 Sikker adskillelse... 1 Sikkerhetsfunksjoner... 9 Sikkerhetsinstrukser Drift Lagring... 1 Transport... 1 Sikkerhetsmerknader... 8 Elektrisk tilkobling... 1 Generelle... 8 Idriftsetting "Easy"...57, 13, 116 Merking i dokumentasjonen Montasje... 1 Oppbygging av implementerte... 6 Oppbygging som gjelder de forskjellige kapitlene... 6 Oppstilling... 1 Sikkerhetsmerknader til de forskjellige kapitlene... 6 Sikkerhetsutstyr Skalverdi f , 59 Skalverdipotensiometer f Skalverdiregulator MLG21A Skalverdi-stoppfunksjon Skalverdi-stoppfunksjon, P Skal-verdiomformer MWA21A Skal-verdiregulator MBG11A Skal-verdiregulator MLG11A Skifte MOVIMOT Slip compensation (glippkompensasjon), P Speed monitoring (turtallsovervåking), P Speed (turtall), P Spenningsrelé URM Startpause Starttegn Startup mode (idriftsettingsmodus), P Startup mode (idriftsettingsmodus), P Start-offset, P Start/stop speed (start-/stopp-turtall), P Statusindikator Stille inn akselerasjon Stille inn forsinkelse Stille inn parameter med sentral styring + feltbuss Stillstandsstrøm, P Stop ramp t13 (stopprampe t13), P Stopp-skalverdi, P Strømbegrensning, justerbar... 68, 69 Styre-skalverdikilde, P Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

217 Indeks Styringsmetode...66 Støyreduksjon...62 Støysvak drift...62 S-mønster-rampe t12, P S-pattern t12 (S-mønster t12), P T Tekniske data MOVIMOT 23 V / 5 Hz MOVIMOT 4V/5Hz eller 4V/1Hz.184 MOVIMOT 46V/6Hz Opsjoner...19 Terminal configuration (klemmekonfigurasjon), P Tilkobling Alternativer...42 BEM...46 BES...47 DBG...54 Ekstern vifte V...52 Hybridkabel...41 MBG11A...48 MLG11A...43 MLG21A...43 MLU11A...42 MLU13A...42 MNF21A...44 Motor, oversikt...4 Motor, ved montasje i nærhet til motor...38 MOVIMOT -drivenhet...36 MWA21A...49 MWF11A...5 MWF11A, Broadcast-modus...51 Nettledninger...3 PC...55 PE...33 RS-485-bussmaster...53 Sikkerhetsinstrukser...1 URM...45 Tilkoblingsspenninger 23 V / 5 Hz V / 1 Hz V / 5 Hz V / 6 Hz Tilleggsdokumentasjon...9 Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjon Tilleggsfunksjoner Innstilling Oversikt Tilordning av bremsemoment Tilpasse parametre Tilpasse skalverdi f Tiltrekkingsmomenter Tiltrekkingsmomenter for skruer og skruforbindelser Timeout-overvåking , 163 Toleranse akseltapp Transport... 1 Turtallsovervåking Turtallsovervåking, utvidet Tverrsnitt for effekt- og styrekabel... 3 Type of cooling (kjøletype), P Typebetegnelse Montasje i nærhet til motor Motor Omformer U UL-godkjent installasjon Unit type (enhetstype), P URM Montasje Tekniske data Tilkobling USB11A, grensesnittadapter Utendørs, montering Utskiftning av enhet UWS21B, grensesnittadapter V Varemerke... 7 Vedlikehold Vernedeksel...57, 13, 116 Vibrasjonsdemping uten belastning Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 217

218

219

220 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71 N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP. Utgave 12/ / NO

Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP. Utgave 12/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Utgave 12/27 11675136 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C. Driftsveiledning. Utgave 11/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C. Driftsveiledning. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIMOT MM..C Utgave 11/26 11441534 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 6 1.1 Oppbygningen av

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Utgave 8/29 16817338 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVIMOT MM..D med trefasevekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Utgave 01/2011 17068525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21326703_1014* Kompakt-driftsveiledning Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 10/2014 21326703/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23582553_0817* Korrektur MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Utgave 08/2017 23582553/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVIMOT MM..D med trefasevekselstrømsmotor DT/DV Utgave 11/2009 16885325 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 16767322 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23558970_0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/2017 23558970/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S

Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning MOVI-SWITCH -1E/2S Utgave 03/2010 16722523 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000. Driftsveiledning. Utgave 09/2005 11358327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Utgave 09/2005 11358327 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16727320 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO MOVIMOT MM3C til MM3XC Utgave 6/22 Driftsveiledning 152 7125 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Omformerens oppbygging... 6 3.1 MOVIMOT -omformer... 6 3.2

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler P R O F I B U S. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 11/2008 16668936 / NO Håndbok

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S. Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVI-SWITCH -1E/-2S. Driftsveiledning. Utgave 05/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVI-SWITCH -1E/-2S Utgave 05/2008 16650123 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene...

Detaljer

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Utgave 06/2009 16820134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Korrektur av driftsveiledningen MOVITRAC

Detaljer

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400722 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere

Kompakthåndbok P R O F I B U S. Drivsystem for desentral installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ utomatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem for desentral installasjon PROFIUS-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 1676729 /

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. MOVIFIT compact

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. MOVIFIT compact Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *22527176_0817* Driftsveiledning MOVIFIT compact Utgave 08/2017 22527176/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B Utgave 03/2008 11696729 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Utgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsveiledning x / N

Utgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsveiledning x / N MOVIMOT MM0B til MM0B Utgave 10/2000 Driftsveiledning 1050592x / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 Omformerens oppbygging... 6.1 MOVIMOT (omformer)... 6 1 2 4

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC Utgave 10/2008 11662727 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME. Art.-nr. 232 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Utgave 04/2011 17074525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler)

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *22515178_0516* Håndbok MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Utgave 05/2016 22515178/NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater Jordfeilautomat - med vern i begge faser Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet. Jordfeilautomaten beskytter

Detaljer

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. :

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. : , med integrert strømforsyning,, med integrert strømforsyning Best.-nr. : 2030 00 Best.-nr. : 2020 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16738527 / NO Manual SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Synkrone servomotorer DFS / CFM. Driftsveiledning. Utgave 11/2008 11354429 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Synkrone servomotorer DFS / CFM. Driftsveiledning. Utgave 11/2008 11354429 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Synkrone servomotorer DFS / CFM Utgave 11/2008 11354429 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

Utgave MOVI-SWITCH 08/2003. Driftsveiledning / NO

Utgave MOVI-SWITCH 08/2003. Driftsveiledning / NO MOVI-SWITCH Utgave 08/2003 Driftsveiledning 1121 1024 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 5 3 Enhetens oppbygging... 6 3.1 MOVI-SWITCH -1E... 6 3.2

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 61 Blandermodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Service veiledning for:

Service veiledning for: Service veiledning for: Landia Kanalomrører Type AXP 5,5-18,5 KW 400rpm 230 V/400V 1 Merke Plate Denne merkeplaten er unik for hver enhet, nummer på platen kan derfor avvike noe fra denne beskrivelsen.

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Driftsveiledning MOVITRAC B

Driftsveiledning MOVITRAC B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning MOVITRAC B Utgave 11/2013 20145853 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon... 8 1.1 Bruk av dokumentasjonen...

Detaljer

V AC Nominell uavbrutt strøm = merkestrøm I u. = I e

V AC Nominell uavbrutt strøm = merkestrøm I u. = I e PKZM... motorvernbrytere PKZM01... PKZM0-... PKM0-... Generelt Standarder IEC/EN 60947, VDE 0660, UL 508, CSA C 22.2 nr. 14 Klimatest Fuktig varme, konstant, til IEC 60068-2-78 Fuktig varme, syklisk, til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

690 V AC 690 V AC Nominell frekvens 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz Trippklasse 10A 10 Kortslutnings-bryteevne I cs

690 V AC 690 V AC Nominell frekvens 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz Trippklasse 10A 10 Kortslutnings-bryteevne I cs Tekniske data - bryteevne for MS116/ MS116 Sertifikater og godkjenninger culus CCC GOST GOST-FIRE BV GL LR DNV ABS RMRS CE culus CCC GOST GOST-FIRE GL LR ABS CE Elektromagnetisk tripp som multippler av

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Driftsveiledning. Utgave 02/2007 11535113 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Driftsveiledning. Utgave 02/2007 11535113 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Utgave 02/2007 11535113 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Oppbygningen av sikkerhetsmerknadene...

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning Koplingsaktuator enkel Art.-nr. 2131.16 UP Koplingsaktuator dobbel Art.-nr. 2132.6 UP Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH Utgave 1/006 1154314 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Gyldige

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

Trykknapper og LED signallamper

Trykknapper og LED signallamper Trykknapper og LED signallamper Styring og kontroll i elektrofordelinger Hagers nye skapdesign gir elektofordelingene et moderne utseende. Med den nye serien trykknapper og LED signallamper har du full

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer