KLIMAREGNSKAP RØYKEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLIMAREGNSKAP RØYKEN KOMMUNE"

Transkript

1 KLIMAREGNSKAP RØYKEN KOMMUNE - Klimafotavtrykkanalyse av egen virksomhet

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering 1 Metode 2 Resultater 2 Per bidrag 3 Per tjeneste 3 Utvikling 4 Hotspot-analyse 5 Vurdering privat klimafotavtrykk 6 Bruk av analysen 6

3 tco2e. Oppsummering Klimaregnskapet for Røyken kommune sin egen virksomhet a r 2014 viser et totalt klimafotavtrykk pa omtrent 19, 2 kt CO2 ekv. Dette tilsvarer drøyt 931 kg per innbygger, og er noe under ba de det nasjonale snittet pa kg og fylkessnittet for Buskerud pa 967 kg CO2 ekv. per innbygger. Klimafotavtrykket for Røyken kommune preges av at en viktig del av klimafotavtrykket er skilt ut som «kjøp av tjenester». Dette er blant annet Røyken Eiendom, men ogsa som vi ser private barnehager. Klimafotavtrykket av disse er mindre nøyaktig modellert enn kommunens egenproduksjon, og det bør i fremtiden vurderes a hente inn mer spesifikke klimaregnskap fra disse aktører. Energi fra forma lsbygg er imidlertid hentet inn direkte fra SSB, og modellert med en nordisk miks pa 159 g/kwh gjennomga ende i analysen. Tall i tonn CO2 ekv. Administrasjon Barnehage Grunnskole Helse&Sosial VAR Annet SUM Forbruksvarer Reise og transport Energi Bygg og infrastruktur Kjøp av tjenester SUM Kjøp av tjenester Bygg og infrastruktur Energi Reise og transport Forbruksvarer Figur 1: Oppsummeringsfigur Anga ende utviklingen i tid ser vi at det er en betydelig økning i klimafotavtrykket fra 540 kg per innbygger i 2001 frem tid dagens niva pa 961 i Til tross for denne økningen har kommunen i hele perioden ligget under snittet for ba de fylket og Norge som helhet. Et klimafotavtrykk har som ma l a avdekke fokusomra der og de viktigste trender og drivere av klimagassutslippene. En ma imidlertid være forsiktig a trekke detaljerte slutninger basert pa enkelta r. Investeringer i nye mer energivennlige bygg er et eksempel pa noe som vil øke klimagassutslipp det a ret investeringen gjøres, men som vil bidra til redusert energibruk over tid. Mer spesifikke tiltaksanalyser og utvikling av robuste indikatorer pa utvikling er derfor en naturlig videreføring av dette arbeid. Side 1

4 Metode Klimaregnskapet i dette notatet er sa kalt fotavtrykksbasert. Et klimafotavtrykk kjennetegnes med at man tar med alle klimabidrag, ba de direkteutslipp fra forbrenning av fyringsolje og drivstoff (scope 1), men ogsa indirekte gjennom energibruk (scope 2), og indirekte gjennom alle andre kjøp av varer og tjenester (scope 3). Denne inndelingen er mye bruk, blant annet i den velkjente GHGprotokollen 1. Motivasjonen bak a ogsa inkludere scope 3 bidrag i klimaregnskapet er at studier viser at dette utgjør omtrent 4/5-deler av klimafotavtrykket til kommunal tjenesteproduksjon, noe som a pner for nye muligheter i a redusere klimagassutslipp gjennom eksempelvis at kommunen benytter sin innkjøpsmakt til a stille miljøkrav i anskaffelser. Figur 2: Fordeling av bidrag i en klimafotavtrykksanalysen iht. scope-definisjon til GHG-protokollen Klimafotavtrykket for Røyken kommune er beregnet med klimakostmodellen 2. Modellen benytter en kombinasjon av livsløpsanalyse (LCA) for fysiske innsatsfaktorer (kwh energi, liter drivstoff, kg avfall, etc) og miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) for økonomiske innsatsfaktorer. I en miljøutvidet kryssløpsanalyse benyttes utslipp og aktivitetsdata for et standard utvalg næringslivssektorer (SN2007 /NACE rev2) for a beregne utslippene et gitt innkjøp innen hver sektor fora rsaker. Pa enklest mulig niva er det kun innhentet fysiske innsatsfaktorer for energi, mens resterende bidrag er beregnet med økonomiske innsatsfaktorer. Det er en slik analyse som her er gjennomført. Fysiske tall pa energibruk og økonomiske tall pa innkjøp er begge innhentet via KOSTRA-systemet til SSB 3. Bruk av økonomiske innsatsfaktorer altsa hvor mye kommunene kjøper inn av matvarer, undervisningsmateriell, byggematerialer, diverse tjenester, osv. har vist seg som en god og effektiv ma te a fa et godt oversiktsbilde av klimafotavtrykket. Begrensingen er at man ma benytte sektorsnitt av typen «matvareproduksjon», og er ikke i stand til a skille mellom ulike produkter innen hver kategori. Til dette trengs det mer detaljerte LCA-analyser. En klimakostanalyse er derfor ment som en innledende analyse av klimafotavtrykk for a identifisere fokusomra der i klimahandlingen Side 2

5 Resultater PER BIDRAG Na r vi fordeler klimaregnskapet pa ulike bidrag legger vi først merke til det høye bidraget til «kjøp av tjenester». Som vi har vært inne pa skyldes dette at mye av eiendomstjenester er outsourcet til Røyken Eiendom, samt kjøp av helse og omsorgstjenester fra et IKS. I tillegg ligger eksempelvis private barnehager under denne kategorien. Forbruksvarer er en kategori med en miks av bidrag, fra kontor og undervisningsmateriell, matvarer, samt inventar og utstyr. Til sammen ser vi at dette utgjør 19 % av klimafotavtrykket til kommunal virksomhet i Dette er en god del høyere enn snittet for kommunal virksomhet, og har eksempelvis mer enn dobbelt sa høyt bidrag som reise og transport. Bidraget fra reise og transport i kommunal virksomhet er for mange overaskende lavt, ogsa her med kun 8 % av det totale klimafotavtrykket. Det viktigste elementet i denne kategorien er skoleskyss. Drivstoff til egne kjøretøy er ogsa inkludert her. Pendling til og fra arbeid for kommunalt ansatte er ikke tatt med da dette regnes som en del av det private klimafotavtrykket. Videre ser vi at innkjøp av energi bidrar med 12 % av klimafotavtrykket gitt en nordisk miks av elektrisitet pa 159 g CO2ekv. per kwh. Bidraget er lavere enn snittet for kommunal tjenesteyting. Til slutt ser vi bygg og infrastruktur med ¼ del av klimafotavtrykket. Dette er utslipp knyttet til ba de nybygg i form av byggeprosess og materialbruk samt drift og vedlikehold av bygg og infrastruktur. En mer detaljerte inndeling av kategorier pa bidrag er tilgjengelig i hot-spot analysen. 6871; 36 % 3578; 19 % 1642; 8 % Forbruksvarer Reise og transport Energi 4820; 25 % 2284; 12 % Bygg og infrastruktur Kjøp av tjenester Figur 3: Struktur av klimafotavtrykk (tonn ; %) etter bidrag i hovedkategoriene PER TJENESTE Fordeler vi klimaregnskapet per tjenesteomra de ser vi at Grunnskole og Helse & Sosial dominerer med omtrent ¼ del hver. Dette er samme tendens som vi finner i de fleste andre kommuner. Andre bidrag inkluderer administrasjon (11 %), barnehager (12 %) og vann, avløp & renovasjon (11 %). Side 3

6 Andre bidrag pa 15 % inkluderer blant annet bidrag fra idrett og kulturtjenester og samferdsel (gatelys etc.). En mer detaljerte kategorisering pa tjenester er tilgjengelig i hot-spot-analysen. 2826; 15 % 2190; 11 % 2120; 11 % 2329; 12 % Administrasjon Barnehage Grunnskole 4696; 25 % 5035; 26 % Helse & Sosial VAR Annet Figur 4: Struktur av klimafotavtrykk (tonn ; %) etter bidrag i hovedkategoriene UTVIKLING Klimafotavtrykket til Røyken kommune har i perioden 2001 til 2014 omtrent fordoblet seg, i absoluttverdi. Fordeling av klimafotavtrykket i bidrag preges av organisatoriske endringer i og med etableringen av Røyken Eiendom i I figur under er imidlertid klimafotavtrykket fordelt pa ulike tjenesteoppgaver som bekrefter viktigheten til grunnskole og pleie & omsorg. Økningen av klimafotavtrykket til barnehager fra 2010 til 2011 skyldes hovedsakelig bare en endring i finansiering og derav av ansvarliggjøring av klimafotavtrykk - i og med at barnehager frem til 2011 ble finansiert gjennom statlige overføringer. Figur 5: Utvikling av klimafotavtrykk over tid, aggregerte tjenesteoppgaver samt totalverdi Side 4

7 HOTSPOT-ANALYSE I en hot-spot-analyse forsøker vi a fa frem viktige enkeltelementer i klimaregnskapet gjennom a se pa «hvem er ansvarlig for hva». Noen av søylene for Røyken er mest et resultat av at mye er bakt inn i dem, eksempelvis klimafotavtrykket av alle private barnehager og pleie og omsorg sitt innkjøp fra IKS. En bør ogsa merke seg andre søyler som skiller seg ut, for eksempel administrasjon sitt innkjøp av materiell. Dette er spesielt nyttig i a rette tiltakene mot de tjenester som er høyest bidrag. 2014, tall i tonn CO2 ekv. Administ rasjon Kommun al helse Pleie og omsorg Sosial VAR Kultur Kirke Barnehage Grunnskole Barnevern Nærmiljø Samferdsel Bolig Næring Brann ulykke SUM tco2e. Materiell Matvarer Administrative tj Reise og godtgj Transport Elektrisitet Fjernvarme Fyringsolje Naturgass Bioenergi Inventar og utstyr Bygg Annen drift av bygg Konsulenttjenester Kjøp fra andre, off Kjøp fra andre, priv Kjøp fra IKS/KF/SB SUM Kjøp fra andre, IKS og særbedrifter Kjøp fra andre, private Kjøp fra andre, offentlige Konsulenttjenester Annen drift av bygg Bygg Inventar og utstyr Elektrisitet Transport Reise og godtgjørelser Administrative tjenester Matvarer Materiell Figur 6: De viktigste bidragene i klimaregnskapet til Røyken kommune Side 5

8 Vurdering privat klimafotavtrykk Norges totale klimafotavtrykk av alt offentlig og privat forbruk er omtrent 85 millioner tonn CO2 ekv., viser klimakostmodellen. Dette antatt en nordisk el-miks pa strøm pa 159 gco2e/kwh. Kommunes del av dette er pa omtrent 6 %. Hoveddelen til Norges klimafotavtrykk ligger i de indirekte utslippene husholdningsforbruket medfører, altsa alt de kjøper inn av varer og tjenester inklusiv energi og de utslipp dette genererer innenlands og utenlands. 6,2 % 2,6 % 5,1 % 6,6 % Direkteutslipp husholdninger 79,6 % Indirekte utslipp husholdninger Kommunal virksomhet Fylkeskommunal virksomhet Figur 7: Fordeling klimafotavtrykk på ulike sluttkonsum Statlig virksomhet Selv om det er kommunens egen virksomhet kommunen har størst pa virkningskraft pa, er det ogsa nyttig med en oversikt over de viktigste bidragene til direkte og indirekte utslipp av privat forbruk. Direkte husholdningsutslipp er i all hovedsak drivstoff, samt noe fyringsolje. Det som illustreres under er nasjonale snitt-tall ekskl. investeringer - da kommunespesifikt forbruksmønster pa husholdningsniva ikke er tilgjengelig. Det er imidlertid store likehetstrekk fra kommune til kommune pa hva en gjennomsnittlig husholdning bidrar til. Forbruksmateriell er en miks av ulike bidrag, eksempelvis klær. Utstyr er alt av PC er og annet teknisk utstyr, samt inventar og møbler. Vi ser at det er spesielt fire kategorier som dominerer: mat (22 %), forbruksmateriell (16 %), energi (16 %) og transport/reise (29 %). Sistnevnte er altsa ba de drivstofforbruk og alle kjøp av transporttjenester, herunder flyreiser. Kategori kt CO2e. t CO2e/innb. Mat og drikkevarer ,4 Forbruksmateriell ,7 Transport og reise 29 % Tjenester 4 % Annet 2 % Mat 22 % Utstyr og inventar ,7 Energi ,8 Vann, avløp, renovasjon 544 0,1 Drift bolig ,3 Transport og reise ,2 Forbruks materiell 16 % Tjenester ,5 Annet 884 0,2 Drift bolig 3 % VAR 1 % Energi 16 % Utstyr 7 % Figur 8: Viktigste bidrag til husholdningers klimafotavtrykk Side 6

9 Bruk av analysen Vi har i dette notat analysert klimafotavtrykket til Røyken kommune sin egen virksomhet. Kommunens egen virksomhet utgjør som regel mellom 5-10 % av det totale klimafotavtrykket til sluttforbruket i en kommune, men høyt fokus bør legges her pa grunn av at 1) det er viktig a «feie for egen dør» og 2) det er lettere a iverksette tiltak pa egen virksomhet fremfor a kontrollere privat forbruk. I tillegg kan kommunen gjennom a stille miljøkrav i anskaffelser være med pa a pa virke næringslivet rundt seg i en mer bærekraftig retning. Klimafotavtrykket illustrert i dette notat er beregnet pa en enkel ma te; økonomiske bakgrunnstall er i tillegg til fysiske tall pa energibruk til forma lsbygg benyttet til a gi et grovt overslag pa de klimagassutslipp virksomheten fora rsaker. Fordelen med økonomiske tall er at de er lett tilgjengelig hos SSB og er standardisert i KOSTRA for alle kommuner. Det kreves derfor ingen datainnsamling fra kommunen ut over dette, og resultater er lett sammenlignbare. Dette medfører ogsa at klimabidraget er beregnet pa «kun» 64 sektorer av vare og tjenesteproduksjon, og at man ikke differensierer dette ytterligere. Man kan altsa Figur 9: klimakost satt i system hente ut bidraget til «matvarer», men ikke info om frukt versus kjøtt. Til sistnevnte trenger man mer omfattende LCA-analyser. Og det er nettopp dette som er hovedfokuset klimakost bør ha: hvor bør vi fokusere tiltak, prioritere bedre data og miljøanalyser, samt utvikle indikatorer pa ma loppna else? Slik indikert i figur 9 bør ikke resultater i klimakost direkte innga i en tiltaksplan eller benyttes som ma l pa prestasjon. Det er flere a rsaker til dette. Som vi har vært inne pa vil ikke klimakost fange opp skifte i forbruk innad i de ulike forbruksgruppene, noe som ofte er resultatet av et tiltak. I tillegg finnes det tilfeller der økninger i klimafotavtrykk er en positiv utvikling. Tre eksempler pa dette: frukt og grønt til skoleelever, satsning pa kollektivtrafikk, bygging av ny energieffektiv skole. De to første eksempler er tilfeller der en økning av et kommunalt klimafotavtrykk vil redusere privat fotavtrykk, mens det sistnevnte er et eksempel pa at en økning ett a r, vil klimamessig betale seg tilbake over lengre tid. Videre bør en tiltaksanalyse fokusere pa andre ting enn selve størrelsen pa klimabidraget. Potensialet for reduksjon, kostnader ved innføring og LCC av tiltak, andre miljøpa virkninger (problemforskyving) er her viktige element. En tiltaksanalyse bør ende opp i et sett med robuste gode indikatorer pa utvikling. KWh per m2, gco2/pkm, andel vegetar og/eller økologiske ma ltider servert, er eksempler pa indikatorer som er mer robuste og egnede til a spore utvikling. Side 7

10 Kontakt Analysen er gjennomført ved gruppe for energi og miljø i Trondheim. Alle data er gjort tilgjengelig pa klimakost-web. For mer informasjon kontakt: Hogne Nersund Larsen Seniorrådgiver Energi og miljø Asplan Viak AS Tempevegen 22 Postboks Trondheim T: E: T: Side 8

KLIMAREGNSKAP BERGEN KOMMUNE

KLIMAREGNSKAP BERGEN KOMMUNE KLIMAREGNSKAP BERGEN KOMMUNE - Klimafotavtrykkanalyse av kommunens virksomhet INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering 1 Metode 2 Resultater 3 Per bidrag 3 Per tjeneste 4 Utvikling 4 Hotspot-analyse 6 Scope-fordelt

Detaljer

KLIMAREGNSKAP BÆRUM KOMMUNE

KLIMAREGNSKAP BÆRUM KOMMUNE KLIMAREGNSKAP BÆRUM KOMMUNE - Klimafotavtrykkanalyse av egen virksomhet Av Hogne Nersund Larsen 10.10.2016, Trondheim 1 Innhold Oppsummering 2 Metode 3 Resultater 4 Per bidrag 5 Per tjeneste 6 Utvikling

Detaljer

Klimaregnskap for kommuner i Østfold

Klimaregnskap for kommuner i Østfold Klimaregnskap for kommuner i Østfold - Klimafotavtrykk av kommunal virksomhet Kjøp av tjenester 22 % Bygg og infrastruk tur 22 % Forbruks materiell og utstyr 22 % Energi 22 % Transpor t og reise 12 % Hogne

Detaljer

LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK

LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK Mie Fuglseth, Siv.ing. Miljørådgiver, Asplan Viak ASPLAN VIAK 15.02.2017 AGENDA Hva er klimagassberegninger? Lier kommunes klimafotavtrykk Klimagassutslipp fra energibruk

Detaljer

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark MILJØFAGKONFERANSEN 09.11.17 Prosjektleder: Marianne Haukås Team Næring og innovasjon HVORDAN EN REGIONAL PLAN BLIR TIL Planstrategi Planprogram

Detaljer

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 GHG protokollen GHG protokollen er ofte brukt til å sette opp klimaregnskap. Standarden deler utslippene inn i indirekte og direkte utslipp. De direkte

Detaljer

Klimaregnskap for Rælingen kommune

Klimaregnskap for Rælingen kommune Klimaregnskap for Rælingen kommune Regnskap, budsjett og tiltaksanalyse for Rælingen kommunes klimapåvirkning INNHOLD 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Metode... 4 3.1 Klimaregnskap for kommunens egen

Detaljer

Beregning av byers klimafotavtrykk

Beregning av byers klimafotavtrykk Beregning av byers klimafotavtrykk - forprosjekt for Oslo og muligheter for samarbeid med flere framtidsbyer Framtidens byer Storsamling 16. Mars Oslo Kontakt: Hogne Nersund Larsen, Forsker MiSA Christian

Detaljer

Bruk av livsløps-/fotavtrykksbaserte miljøanalyseverktøy som beslutningsstøtte i lokal klimahandling

Bruk av livsløps-/fotavtrykksbaserte miljøanalyseverktøy som beslutningsstøtte i lokal klimahandling Bruk av livsløps-/fotavtrykksbaserte miljøanalyseverktøy som beslutningsstøtte i lokal klimahandling Johanne Hammervold* Hogne N. Larsen *johanne@misa.no Hva skal vi snakke om? Dette foredrag omhandler

Detaljer

Klimaregnskap, tiltaksanalyse og samordningsvurdering for Telemark fylke

Klimaregnskap, tiltaksanalyse og samordningsvurdering for Telemark fylke Klimaregnskap, tiltaksanalyse og samordningsvurdering for Telemark fylke Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Metode... 6 Hva er et klimaregnskap... 7 Klimaregnskap for kommunens egen virksomhet...

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Klimagassregnskap for kommunale virksomheter Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Vestregionen Regionalt samarbeid mellom 16 kommuner vest for Oslo samt Akershus og Buskerud fylkeskommune Kommune

Detaljer

Beregning av klimagassutslipp fra kommunal tjenesteproduksjon. Faktagrunnlag for kommuner i Oppland

Beregning av klimagassutslipp fra kommunal tjenesteproduksjon. Faktagrunnlag for kommuner i Oppland Beregning av klimagassutslipp fra kommunal tjenesteproduksjon Faktagrunnlag for kommuner i Oppland Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Innherredsveien 7b NO-714

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag klimaarbeid i Porsgrunn og Skien kommuner

Kunnskapsgrunnlag klimaarbeid i Porsgrunn og Skien kommuner Kunnskapsgrunnlag klimaarbeid i Porsgrunn og Skien kommuner Oversikt over klimaregnskap, tiltaksanalyse, mål og strategier Innhold Innhold 1 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn 5 3. Metode for klimaregnskap 6

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T

KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T Valg av energibærer i kommunale bygg Energikonsept omsorgshjem- Plusshus EPC, energisparekontrakt, ENØK Miljømerking

Detaljer

KLIMABELASTNINGEN AV KOAGULERINGSANLEGG

KLIMABELASTNINGEN AV KOAGULERINGSANLEGG KLIMABELASTNINGEN AV KOAGULERINGSANLEGG Alexander Borg MSc Industrial Ecology, NTNU Grønt Vann Er det oppnåelig? Norsk Vann Fagtreff, Gardemoen 25.10.17 INNHOLD Hva er Livsløpsvurderinger Klimafotavtrykk

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over

Detaljer

Klimaregnskap for kommuner i Oppland

Klimaregnskap for kommuner i Oppland Klimaregnskap for kommuner i Oppland PLAN- OG FRAMTIDSVERKSTED FOR OPPLAND 18.-19. MARS 2015, ØYER Hogne Nersund Larsen hognenersund.larsen@asplanviak.no Oppdraget Beregne klimafotavtrykk for alle kommuner

Detaljer

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Klimavennlig mat i kommunens egen matservering

Klimavennlig mat i kommunens egen matservering KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 960 507 878 Foretaksnavn: Ski kommune Navn: Anders Berggren Kontonummer: 16024488105 Adresse: Vallefaret 15 Postnr.: 0663 Oslo Telefon:

Detaljer

-En del av Asplan Viak

-En del av Asplan Viak Klimaeffektive anskaffelser i Trondheim Komplett klimafotavtrykk og skisse til mulig styringssystem -En del av Asplan Viak MiSA AS Beddingen 14 NO-7014 Trondheim NORWAY PHONE (+47) 938 09 682 ORG. NO.

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan for energi, miljø og klima *Tegning(er) fra skoleelev(er)*

Forslag til Kommunedelplan for energi, miljø og klima *Tegning(er) fra skoleelev(er)* Forslag til Kommunedelplan for energi, miljø og klima 2018-2021 *Tegning(er) fra skoleelev(er)* Utkast 21.08.2017 Innhold Innledning...3 Status...5 Klimafotavtrykk for Altasamfunnet:...5 Utslipp fra husholdningsforbruket:...6

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

GEVINSTER VED MER LUKKET OPPDRETT

GEVINSTER VED MER LUKKET OPPDRETT KLIMAUTFORDRINGER OG POTENSIELLE Erik Skontorp Hognes GEVINSTER VED MER LUKKET OPPDRETT Seniorrådgiver erik.hognes@asplanviak.no 1 ASPLAN VIAK Tverrfaglig arkitekt- og rådgivningsselskap. Ca. 900 ansatte

Detaljer

- Klimaregnskap for kommuner og fylkeskommunen i Hordaland

- Klimaregnskap for kommuner og fylkeskommunen i Hordaland kt CO 2 e. 66,7 kt CO2e 30 - Klimaregnskap for kommuner og fylkeskommunen i Hordaland 20 10 0 Kontakt: Byutvikling Diverse Helse og velferd Kultur og næring Oppveks og utdanning Organisasjon og finans

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Plan for klima og biologisk mangfold

Plan for klima og biologisk mangfold INNSPILLSFASE Plan for klima og biologisk mangfold INNSPILLSFASE Vedtatt xx.xx.xx Forord Formålet med Plan for klima og biologisk mangfold (KOB) er å lage en overliggende plan for alle delplaner og strategier

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 10 000,00 Millioner

Detaljer

Klimafotavtrykk og klimaansvarlig innkjøp på Sunnaas sykehus og Helse Sør-Øst

Klimafotavtrykk og klimaansvarlig innkjøp på Sunnaas sykehus og Helse Sør-Øst Klimafotavtrykk og klimaansvarlig innkjøp på Sunnaas sykehus og Helse Sør-Øst INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Sammendrag 1 Om prosjekt 1 Oppsummering av resultater 1 STRUKTUR 2 Bakgrunn 3 om Sunnaas sykehus

Detaljer

CO 2 -UTSLIPP & REDUKSJONSMULIGHETER I BYGG OG ANLEGG

CO 2 -UTSLIPP & REDUKSJONSMULIGHETER I BYGG OG ANLEGG CO 2 -UTSLIPP & REDUKSJONSMULIGHETER I BYGG OG ANLEGG Mie Fuglseth, Siv.ing. Miljørådgiver, Asplan Viak ASPLAN VIAK 23.02.17 AGENDA Hvordan klimagassutslipp regnes geografisk og fotavtrykk Norges klimagassutslipp

Detaljer

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap 2016 1 Innhold Oppsummering Totalt CO 2 e-utslipp 2012-2106 fordelt på scope 1, 2 og 3 Endringer i totalt CO 2 e-utslipp 2014-2016 Prosentvis fordeling av totalt CO

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

KLIMAFOTAVTRYKK AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

KLIMAFOTAVTRYKK AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER KLIMAFOTAVTRYKK AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Beregninger av klimafotavtrykk av offentlige anskaffelser i Norge for a rene 2008 til 2013 Hogne Nersund Larsen, Asplan Viak kt CO2 ekv. kt CO2 ekv. Klimafotavtrykk

Detaljer

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet. Overordnet resultat

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet. Overordnet resultat Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Overordnet resultat Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Richard Birkelandsvei 2B 7491 Trondheim NORWAY PHONE +47 73551857 +47

Detaljer

KLIMA- REGNSKAP 2015

KLIMA- REGNSKAP 2015 KLIMA- REGNSKAP 2015 2 Innledning Horten kommune har siden 2012 utarbeidet et årlig klimaregnskap som gir oversikt over klimagassutslippene fra egen virksomhet. Klimaregnskapet dekker energikartleggings-

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

KLIMA- REGNSKAP 2016

KLIMA- REGNSKAP 2016 KLIMA- REGNSKAP 2016 2 tonn CO 2 -ekvivalenter Sammendrag Horten kommune har siden 2012 utarbeidet årlige klimaregnskap som gir oversikt over klimagassutslippene fra egen virksomhet. Klimaregnskapet dekker

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

klimak st - Et verktøy for beregning av karbonfotavtrykk av kommuner og bedrifter Klimakostanalyse av Trondheim kommune

klimak st - Et verktøy for beregning av karbonfotavtrykk av kommuner og bedrifter Klimakostanalyse av Trondheim kommune - Et verktøy for beregning av karbonfotavtrykk av kommuner og bedrifter Klimakostanalyse av Trondheim kommune Hva er et karbonfotavtrykk? I miljøsammenheng har begrepet økologisk fotavtrykk eksistert som

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energi- og klimaregnskap Utgave/dato: 1 / 2009-09-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Johanne Solum Ness M.Sc. Globalization Advisor CSR & Environment Phone:

Johanne Solum Ness M.Sc. Globalization Advisor CSR & Environment   Phone: Klimapartneres 9. utslippsrapport Dato: 14.06.2017 Johanne Solum Ness M.Sc. Globalization Advisor CSR & Environment Email: johanne@co2focus.com Phone: +47 90675101 AGENDA 1.Fakta 2016 2.Samlet klimagassutslipp

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114 212 114 21,

Detaljer

Improving products and organizations through systems understanding

Improving products and organizations through systems understanding Klimaregnskap for Grønne energikommuner En klimafotavtrykkanalyse av kommunal virksomhet et MiSA produkt Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Richard Birkelandsvei

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Hvordan måle miljøeffektivitet? Stiftelsen Østfoldforskning Anne Rønning Ingunn Saur Modahl

Hvordan måle miljøeffektivitet? Stiftelsen Østfoldforskning Anne Rønning Ingunn Saur Modahl Hvordan måle miljøeffektivitet? Stiftelsen Østfoldforskning Anne Rønning Ingunn Saur Modahl Renere produksjon Livsløpsanalyser Industriell økologi Samfunnsutvikling: yrkesliv Fordeling av yrkesaktive i

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 31 FAGKONKURRANSER Klimanøytral politisk agenda Grønn innkjøpsmuskel Er klimapartnerne

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Kursdagene 2010 Fredag 08.januar 2010 Karen Byskov Lindberg Energiavdelingen, Seksjon for Analyse Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Klimaregnskap for Tromsø kommune. En gjennomgang av klimagassutslipp som følge av kommunal aktivitet

Klimaregnskap for Tromsø kommune. En gjennomgang av klimagassutslipp som følge av kommunal aktivitet Klimaregnskap for Tromsø kommune En gjennomgang av klimagassutslipp som følge av kommunal aktivitet Side 1 Klimaregnskap for Tromsø kommune Oppdragsgiver: Tromsø Kommune Forfatter: Hogne Nersund Larsen

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jørn Magnus Gaukerud Arkiv: K23 16/ Dato: KJØP AV FN-GODKJENTE KLIMAKVOTER FOR KOMMUNENS UTSLIPP I 2015

Saksframlegg. Saksb: Jørn Magnus Gaukerud Arkiv: K23 16/ Dato: KJØP AV FN-GODKJENTE KLIMAKVOTER FOR KOMMUNENS UTSLIPP I 2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jørn Magnus Gaukerud Arkiv: K23 16/4365-2 Dato: 22.09.2016 KJØP AV FN-GODKJENTE KLIMAKVOTER FOR KOMMUNENS UTSLIPP I 2015... &&& Sett inn saksutredningen under &&&

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 54,00 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

www.pwc.com Innovasjonsdrivende, offentlige anskaffelser Verdiskaping Vestfold 10. juni 2015

www.pwc.com Innovasjonsdrivende, offentlige anskaffelser Verdiskaping Vestfold 10. juni 2015 www.pwc.com Innovasjonsdrivende, offentlige anskaffelser Verdiskaping Vestfold 10. juni 2015 Agenda Hvorfor innovasjonsdrivende anskaffelser? Anskaffelsesmakt og anskaffelseskraft Status Vestfold Hvor

Detaljer

Miljørapport - Nordmøre tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordmøre tannhelsedistrikt - Nordmøre tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 8,4 Millioner kr. 43 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Arendal kommune. Klimaattest 2011

Arendal kommune. Klimaattest 2011 Klimaattest 2011 Arendal kommune CO2focus legger her frem Energi og Klimaregnskapet for Arendal kommunes virksomhet. Resultatet er basert på innrapporterte forbrukstall fra de ulike sektorene i kommunen.

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune

Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune November 008/Civitas Innhold 1 BAKGRUNN OG AVGRENSNING... 1.1 BAKGRUNN... 1. AVGRENSNING OG METODE... DAGENS UTSLIPP OG ENERGIBRUK...3 3 UTSLIPPSUTVIKLINGEN...6

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer