Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms"

Transkript

1 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT

2

3 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSJON 01 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT

4

5 Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 5 INNHOLD Sammendrag Feil! Bokmerke er ikke definert. Klimagassutslipp i Troms 9 Klimagassutslipp knyttet til Troms fylkeskommune 11 Viktige funn fra analysen 7

6

7 Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 7 Viktige funn fra analysen Transport var den klart viktigste klimagassutslippskilden i Troms i Det betyr at man for å redusere utslippene bør rette tiltak inn mot reduksjoner av klimagassutslipp fra transport. Utslippene kan reduseres ved å: drive god arealplanlegging som begrenser bruken av motoriserte kjøretøy; etablere gode kollektive løsninger som kan begrense privatbilisme; etablere gang- og sykkelløsninger som gir alternativer til motoriserte kjøretøy; legge til rette for, og benytte, drivstoffgjerrige kjøretøy; og tilrettelegge for alternative drivstoff med lavere klimagassutslipp. Energibruk var den klart viktigste klimagassutslippskilden knyttet til Troms fylkeskommunes virksomhet i Dette var knyttet til bruk av oljefyring. Utslippene kan reduseres ved å: fase ut oljefyring og benytte alternative energikilder til oppvarming. Indirekte utslipp under Scope 3 var på ca tonn for Troms fylke i Mesteparten av disse var knyttet til energibruk og indirekte utslipp fra vannkraft. Noen av disse utslippene kan være telt dobbelt i og med at utslippene er knyttet til kraftproduksjon som også foregår i Troms. Det peker likevel mot at globale utslipp av klimagasser kan reduseres ved å redusere energibruken i fylket. Indirekte utslipp under Scope 3 var på i overkant av tonn for Troms fylkeskommune i Dette skyldes at kollektivtrafikk var lagt inn under fylkeskommunens ansvarsområde. Disse utslippene kan reduseres ved hjelp av de samme tiltakene som beskrevet for reduksjoner av Troms' samlede utslipp i første punkt ovenfor. Det var vanskelig å finne gode statistikker for mange av områdene som er viktige for klimagassutslipp. Blant annet finnes det ikke noen fylkesfordelt oversikt over ulike avfallstyper, bare over hvordan avfall behandles, og det finnes heller ingen god oversikt over generelt forbruk i Troms. For å forbedre kvaliteten på datagrunnlaget og for å kunne registrere utslippsreduksjoner kan fylkeskommunen legge press på nasjonale myndigheter for å opprette gode fylkesvise statistikker. Framskriving av utslipp viser at klimagassutslippene fra Troms vil fortsette å øke dersom man ikke gjør konkrete tiltak for å redusere dem.

8 8 Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms Innledning Det er gjort en jobb for å samle data og beregne klimagassutslipp knyttet til henholdsvis til Troms fylke som region og til Troms fylkeskommune som organisasjon. Beregningene er basert på internasjonalt anerkjent metodikk i henhold til GHG-protokollen, på offentlig tilgjengelig statistikk og på noen data samlet inn av fylkeskommunen på områder som kollektivtransport og avfall. Begrepene Scope 1, 2 og 3 er knyttet til GHG-protokollens metodikk. Scope 1 betegner direkte utslipp fra et område eller virksomhet, Scope 2 betegner utslipp knyttet til fremstilling av elektrisitet og varme som foregår utenfor området eller virksomheten og Scope 3 betegner alle utslipp som skjer i forbindelse med materialer og energi brukt innenfor området eller virksomheten. Rapportering av utslipp under Scope 3 er frivillig i henhold til GHG-protokollen, men viser hvordan forbruksendringer potensielt kan bidra til reduksjoner av klimagasser globalt. For et område kan man få dobbelttelling av utslipp når man ser på Scope 3 sammen med Scope 1 og 2. For eksempel vil indirekte utslipp fra strømproduksjon rapportert under Scope 3 kunne gjenfinnes som direkte utslipp fra transport under Scope 1. Det er foretatt framskrivinger av klimagassutslipp fra Troms, som også er vist i dette sammendraget. Regnskapet inneholder de viktigste kildene til direkte klimagassutslipp, men kan utvides når det gjelder viktige indirekte utslippskilder knyttet til arealbruksendringer, innkjøp og avfallshåndtering.

9 Tonn CO₂-ekv. Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 9 Klimagassutslipp i Troms Beregningene viser at det ble sluppet ut ca 950 tusen tonn CO₂-ekvivalenter fra Troms fylke i 2013, som vist i figur 1. Størrelsen på utslippet betyr at Troms i 2013 sto for i underkant av 2 % av landets totale utslipp på 52,8 millioner tonn CO₂ekvivalenter. Med en befolkning på rett i overkant av 3 % av landets befolkning er det gjennomsnittlige utslippet per innbyggere lavere enn for landet totalt. Det gjelder imidlertid for de langt fleste fylkene i Norge, da det er noen fylker, spesielt med mye petroleumsrelaterte utslipp, som drar snittet kraftig opp. Klimagassutslippene fra Troms er altså normale sammenlignet med andre fylker i Norge. Samtidig var utslippene fra Norge i 2013 om lag 5 prosent høyere enn hva utslippene var i 1990 (SSB 2014). I henhold til Kyotoprotokollens andre periode skal de årlige nasjonale utslippene være 84 prosent av utslippene i Det betyr at det slippes ut for mye klimagasser, til og med i forhold til internasjonale forpliktelser, og at det derfor er et stort behov for å redusere utslippene Troms Scope 2 Energi Scope 1 Industri Scope 1 Transport Scope 1 Energi Figur 1 Direkte utslipp av klimagasser i Troms og utslipp av klimagasser forbundet med tilvirkning av energibærere benyttet i Troms. Figuren viser at det er utslipp fra transport som er den klart største kilden til klimagassutslipp i Troms. Transportutslippene inkluderer bruk av fossile drivstoff på vei og sjø, men flytransport er utelatt. Nest største utslippskilde er direkte utslipp fra industri, mens direkte utslipp fra energi er forholdsvis begrenset og er knyttet til oljefyring. Utslipp knyttet til energibruk fra Scope 2, det vil si direkte utslipp fra fremstilling av kraft og varme, er ikke synlig. Dette skyldes at det ikke er direkte utslipp forbundet med vannkraftproduksjon og at det ikke finnes noen statistikk for fjernvarmeforbruk på fylkesnivå. Dersom man i tillegg til de direkte utslippene i Troms også ser på utslipp som har oppstått andre steder i forbindelse med produksjon og distribusjon av materialer og energi som forbrukes i Troms, stiger utslippene til i overkant av 1,5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, som vist i figur 2.

10 Tonn CO₂-ekv. 10 Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms Scope 3 Transport Scope 3 Energi Scope 2 Energi Scope 1 Industri Scope 1 Transport Scope 1 Energi 0 Troms Figur 2 Klimagassutslipp fra Troms inkludert direkte og indirekte utslipp som følge av aktiviteter i fylket. Det er viktig å umiddelbart presisere at figuren ikke bare viser frem utslipp som foregår innenfor Troms fylkes grenser, men at den også inkluderer utslipp knyttet til produksjon og distribusjon av energikilder andre steder i landet og verden. Scope 3 skal således fange opp alle klimagassutslipp som oppstår som en følge av aktiviteter i Troms, selv om dette er klimagassutslipp som skjer i forbindelse med produksjon av en vare i Kina. I regnskapet presentert her ble det gjort et forsøk på å inkludere arealbruk- og innkjøpsstatistikk for Troms, men det lyktes ikke å finne gode tall. Derfor er det bare indirekte utslipp knyttet til transport og energibruk som gjør at klimagassutslippene vokser med ca. 60 %. Spesielt indirekte utslipp knyttet til energibruk dukker opp som en viktig utslippskategori. Dette er i all hovedsak indirekte utslipp knyttet til kraftproduksjon og det er således en fare for dobbelttelling av utslipp (ved at disse utslippene også er innregnet i transportutslipp, for eksempel).

11 Tonn CO₂-ekv. Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11 Klimagassutslipp knyttet til Troms fylkeskommune Beregningene viser at det slippes ut rett i overkant av tonn CO₂-ekvivalenter knyttet til Troms fylkeskommunes drift, som vist i figur Scope 2 Energi Scope 1 Industri Scope 1 Transport Scope 1 Energi Troms fylkeskommune Figur 3 Direkte utslipp av klimagasser knyttet til Troms fylkeskommunes virksomhet og utslipp av klimagasser forbundet med tilvirkning av energibærere benyttet i Troms fylkeskommunes virksomhet. Utslippene Troms fylkeskommune er ansvarlig for under Scope 1 og 2 er i all hovedsak knyttet til energi, og da nesten utelukkende bruk av olje til stasjonær forbrenning. Den lilla delen av grafen kommer fra utslipp knyttet til produksjon av fjernvarme. Det er viktig å presisere at det er gjort et forsøk på å kartlegge transportmengden knyttet til Troms fylkeskommune, både når det gjelder tjenestereiser og transport til og fra jobb. Dataene er imidlertid ufullstendige og kan være noe av grunnen til at transportutslipp overhode ikke synes på grafen. En utvidelse av analysen til også å inkludere Scope 3 er vist i figur 4.

12 Tonn CO₂-ekv. 12 Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms Scope 3 Transport Scope 3 Energi Scope 2 Energi Scope 1 Industri Scope 1 Transport Scope 1 Energi 0 Troms fylkeskommune Figur 4 Klimagassutslipp knyttet til Troms fylkeskommunes virksomhet hvor direkte og indirekte utslipp utenfor fylkeskommunens direkte kontroll er inkludert.. Her kan man se at klimagassutslippene knyttet til Troms fylkeskommunes virksomhet er mer enn tidoblet. Dette skyldes at kollektivtrafikken i Troms er lagt inn under Troms fylkeskommunes virksomhet. Kollektivtrafikkens andel av transportutslippene er på om lag 10 % totalt og 5 % for veitransport. Også for Troms fylkeskommune skulle Scope 3 ideelt ha inneholdt mer utfyllende informasjon knyttet til innkjøp av varer og tjenester, som kunne pekt mot områder der man kunne oppnådd reduksjoner i globale utslipp av klimagasser, om enn på andre geografiske steder enn Troms.

13 Tonn CO₂-ekv. Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 13 Framskriving av utslipp I arbeidet ble det benyttet enkelt statistikk for å gjøre framskrivinger av utslipp fra Troms mot Basert på statistikk fra 2013 og historisk utvikling av viktige variabler ble klimagassutslipp beregnet for perioden 1990 til 2050, som vist i figur 5. De fire variablene som ble justert var: 1 Folketallet i Troms 2 Bruk av energi til stasjonære formål 3 Bruk av energi til mobile formål 4 Utslipp per energienhet Alle endringer ble gjort som lineære framskrivinger. Det vil si at endringen i folketallet ble analysert som lineær vekst, endringen i bruk av olje til fyring som lineær nedgang (men med forutsetning om forbud i 2020), endringen i bruk av diesel som en lineær økning, osv. Direkte utslipp fra industri ble satt konstant i hele perioden, da disse har variert mer i relasjon til svingende produksjonsvolumer enn andre sammenhenger som kan gjøres lineære. Det var altså ikke lagt inn noen forutsetninger om store teknologiske endringer, som ville redusere bruk av energi til stasjonære eller mobile forhold eller som ville redusere klimagassutslippene fra energikildene Industri Scope 1 Transport Scope 2 Transport Scope 1 Energi Scope 2 Energi Scope Figur 5 Framskriving av klimagassutslipp for perioden Figuren viser at utviklingen av klimagassutslipp hadde og har en jevn, men forholdsvis lav økning mellom 1990 og 2020, for så å få en stigende vekst mellom 2020 og Den lave økningen de første 30 årene skyldes nedgangen i oljebruk til stasjonære formål. I det oljen er faset ut i 2020, gir fortsatt transportvekst økende klimagassutslipp.

14 Tonn CO₂-ekv. 14 Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms Ettersom transport står for de vesentlige klimagassutslippene er det gjort to framskrivinger der: 1) bioetanol fases inn for veitransport med 20 % av årlig drivstofforbruk; og 2) bioetanol fases inn for både vei- og sjøtransport med 20 % av årlig drivstofforbruk. Det er valgt eksempler med innfasing av bioetanol, da dette er en etablert drivstoffteknologi allerede i dag og derfor ikke er avhengig av noen store teknologiske gjennombrudd. Videre har EU en strategi om at 20 % av energibruken i 2020 skal være basert på bioenergi, og det virker derfor ikke urimelig å velge en lignende strategi i Norge. Resultatene er vist i figur Normal framskriving 20 % Bioetanol på vei 20 % Bioetanol på vei og sjø Figur 6 Framskriving av klimagassutslipp for Troms for perioden med innfasing av bioetanol Figuren viser at selv med en strategi der 20 % av alt drivstoff til veitrafikk, og også av alt drivstoff til veitrafikk og trafikk på sjø, vil ikke klimagassutslippene komme tilbake til 1990-nivå. På den ene siden peker dette mot at et av de viktigste tiltakene man kan gjøre er å begrense trafikkveksten. Samtidig peker det mot at det må kraftigere lut til enn en 20 % prosent innfasing av biodrivstoff for å få til utslippskutt i transportsektoren.

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013 Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Sammendrag ligger i den sørøstlige delen av Buskerud fylke. De tre kommunene er en viktig del

Detaljer

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia og Andreas Brekke Klimaregnskap Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Klimaregnskap Rapportnr.: OR.23.08 ISBN nr.: 978-82-7520-597-9 Rapporttype:

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter Utslipp av klimagasser 1990-2010 Trender og drivkrefter TA 3022 2013 Forord Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 trender og drivkrefter, er en rapport som presenterer utslippsutviklingen i Norge

Detaljer

KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE

KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE En visjon og en plan Stavanger kommune skal være en modell/foregangskommune i ressurs-/energibruk og klimagassutslipp. Innen 2050 skal kommunens energibruk og klimagassutslipp

Detaljer

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Mål og tiltak for perioden 2010-2020 FORORD FNs klimapanel konkluderer med at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-85% innen 2050

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Energi- og klimaplan. Kommunedelplan 2011-2015. Vedtatt av kommunestyret i Agdenes den 22.06.201 som KST sak nr. 22/11 - jnr 09/74

Energi- og klimaplan. Kommunedelplan 2011-2015. Vedtatt av kommunestyret i Agdenes den 22.06.201 som KST sak nr. 22/11 - jnr 09/74 Energi- og klimaplan Kommunedelplan 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret i Agdenes den 22.06.201 som KST sak nr. 22/11 - jnr 09/74 2 Energi- og klimaplan for Agdenes kommune 2011-2015 Forord 01.12.2010 I

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Energi og klimaplan 2010-2013

Energi og klimaplan 2010-2013 Energi og klimaplan 2010-2013 FORORD I statlige retningslinjer for oppfølging av Norsk klimapolitikk heter det at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan innen 1. juli 2010 (Miljøverndepartementet

Detaljer

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Prosjektrapport Oslo, 30. januar 2008 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Utfordringen... 5 1.2 Bærekraftig utvikling, bedrifters samfunnsansvar og næringslivets rolle...

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN ENERGI- OG KLIMAPLAN FET KOMMUNE 2011-2021

KOMMUNEDELPLAN ENERGI- OG KLIMAPLAN FET KOMMUNE 2011-2021 KOMMUNEDELPLAN ENERGI- OG KLIMAPLAN FET KOMMUNE 2011-2021 13.Jan. 2011 FORORD... s.3 SAMMENDRAG... s.4 KOMMUNEDELPLAN ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FET KOMMUNE 2011-2021 DEL I: STATUS OG PROGNOSER... s.6 1.

Detaljer

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Januar 2008 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 2 Forord Analysen er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, Strategiog

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. Sir Crispin Bildet er fra Karmøy og viser en sårbar lyngplante i en felles atmosfære. Regional energiplan for Haugesund, Tysvær og Karmøy

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE. NO x O 3 CO 2 CH 4

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE. NO x O 3 CO 2 CH 4 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE NO x O 3 CO 2 CH 4 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 6.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag... 4 DEL I STATUS... 6 1. Bakgrunn... 6 1.1 Internasjonale mål

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 1 Sagene Bydelsadministrasjonen FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for for Oslo 2010-2014 1 2 FORORD Fremtidens

Detaljer

Stopp klimaendringene! Halvering av Norges klimagassutslipp innen 2020

Stopp klimaendringene! Halvering av Norges klimagassutslipp innen 2020 Stopp klimaendringene! Halvering av Norges klimagassutslipp innen 2020 Høringsuttalelse til NOU 2006:18, Et klimavennlig Norge Natur og Ungdom-rapport 2007 Stopp klimaendringene! Natur og Ungdom-rapport

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Detaljer

Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune

Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune Revidert i samsvar med vedtak i kommuneplanutvalget 25.9.2014, sak 9/14 9/14 25.9.2014 INNHOLDSLISTE 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 3 1.1 HVA HAR SKJEDD PÅ ENERGI-

Detaljer

Miljømessig sammenligning av skips- og veitransport ved bruk av LCA

Miljømessig sammenligning av skips- og veitransport ved bruk av LCA Forfatter(e): Andreas Brekke og Bjørn Ivar Vold Rapportnr.: OR.03.11 ISBN: 978-82-7520-639-6 ISBN: 82-7520-639-1 Miljømessig sammenligning av skips- og veitransport ved bruk av LCA Rapportnr.: OR.03.11

Detaljer