KLIMAREGNSKAP BERGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLIMAREGNSKAP BERGEN KOMMUNE"

Transkript

1 KLIMAREGNSKAP BERGEN KOMMUNE - Klimafotavtrykkanalyse av kommunens virksomhet

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering 1 Metode 2 Resultater 3 Per bidrag 3 Per tjeneste 4 Utvikling 4 Hotspot-analyse 6 Scope-fordelt klimaregnskap 7 Drift versus investeringer 8 Sammenligninger 9 Kontakt 10

3 Oppsummering Klimaregnskapet for Bergen kommune sin egen virksomhet for a r 2015 viser et totalt klimafotavtrykk pa drøyt 269,5 kilotonn (kt) CO 2 ekv. Dette tilsvarer 0,98 tonn per innbygger, og er noe lavere enn det nasjonale snittet pa 1,02 t, men marginalt høyere enn fylkessnittet pa 0,97 t. Tall i tonn CO2 ekv. Admin. Barnehage Grunnskole Helse & Sosial VAR Annet SUM Forbruksvarer Reise og transport Energi Bygg og infrastruktur Kjøp av tjenester SUM Kjøp av tjenester Bygg og infrastruktur Energi Reise og transport Forbruksvarer Figur 1: Oppsummeringsfigur I figur 1 ser vi strukturen i klimafotavtrykket fordelt pa hovedomra dene pa henholdsvis ulike tjenesteoppgaver og bidragsomra der. For tjenesteomra der ser vi at skole og helse dominerer med til sammen halvparten av klimafotavtrykket. Dette er i tra d med funn fra andre kommuner. Vann, avløp og renovasjon (VAR) og barnehager har ogsa viktige bidrag pa hhv. 37,0 kt og 30,9 kt. Samleposten «Annet» dekker et bredt spekter av andre tjenester, eksempelvis kommunale boliger og kultur og idrett. For bidragsomra der ser vi bidrag fra forbruksmateriell pa 47,5 kt, reise og transport pa 32,2 kt, energi pa 29,2 kt, bygg og infrastruktur pa 90,8 og kjøp av tjenester pa 69,9 kt. Den viktigste hovedkategorien er altsa bygg og infrastruktur, dette er en samlepott som dekker klimafotavtrykket fra all investeringer i nybygg/anlegg, samt drift av eksisterende. Leie av bygg er ogsa inkludert her. Kjøp av tjenester er hovedsakelig rettet mot barnehager (alle private barnehager), private helsetjenester, samt noe VAR-tjenester. I absoluttverdi har klimafotavtrykket til Bergen kommune økt fra 151,1 kt i 2001 kt til 269,5 kt i Per innbygger har klimafotavtrykket i samme periode økt fra 0,66 til 0,98, en økning pa nær 50 %. Dette er betydelig, og mer enn den nasjonale økningen pa 26 %. A rsaken virker a være at Bergen kommune i utgangspunktet la veldig lavt i klimafotavtrykk per innbygger fra og med a r 2001, men at det fra 2007 har vært økte investeringer i bygg og infrastruktur som bidrar til klimagassutslipp. Det er altsa viktig a se denne økningen i sammenheng med eventuelle forbedringer i kollektivløsninger og nyere mer energieffektive bygg som pa sikt virker positivt pa klimafotavtykket. Side 1

4 Metode Klimaregnskapet i dette notatet er sa kalt fotavtrykksbasert. Et klimafotavtrykk kjennetegnes med at man tar med alle klimabidrag, ba de direkteutslipp fra forbrenning av fyringsolje og drivstoff (scope 1), men ogsa indirekte gjennom energibruk (scope 2), og indirekte gjennom alle andre kjøp av varer og tjenester (scope 3). Denne inndelingen er mye brukt, blant annet i den internasjonalt anerkjente GHG-protokollen 1, som er utviklet av World Resources Institute (WRI) og World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Motivasjonen for a inkludere scope 3 bidrag i klimaregnskapet er at studier viser at dette utgjør omtrent 4/5-deler av klimafotavtrykket til kommunal tjenesteproduksjon, noe som a pner for nye muligheter i a redusere klimagassutslipp gjennom eksempelvis at kommunen benytter sin innkjøpsmakt til a stille miljøkrav i anskaffelser. Dette Figur 2: Fordeling av bidrag i en klimafotavtrykksanalysen iht. scope-definisjon til GHG-protokollen perspektivet vil dessuten sikre at kommunens faktiske innflytelse over utslipp synliggjøres bedre pa tvers av ulike organisasjonsmodeller og grad av tjenesteutsetting. Klimafotavtrykket for Bergen kommune er beregnet med klimakostmodellen 2. Modellen benytter en kombinasjon av livsløpsanalyse (LCA) for fysiske innsatsfaktorer (typisk kwh energi, liter drivstoff, kg avfall) og miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) for økonomiske innsatsfaktorer. I en miljøutvidet kryssløpsanalyse benyttes utslipp og aktivitetsdata for et standard utvalg næringslivssektorer (SN2007 /NACE rev2) for a beregne utslippene som ligger bak innkjøpene innen hver sektor. Fysiske tall pa energibruk og økonomiske tall pa innkjøp er begge innhentet via KOSTRA-systemet til SSB 3. Resterende fysiske tall hentes fra kommunen direkte. Bruk av økonomiske innsatsfaktorer altsa hvor mye kommunene kjøper inn av matvarer, undervisningsmateriell, byggematerialer, diverse tjenester, osv. har vist seg som en god og effektiv ma te a fa et godt oversiktsbilde av klimafotavtrykket. Begrensingen er at man ma benytte sektorsnitt av typen «matvareproduksjon», og er ikke i stand til a skille mellom ulike produkter innen hver kategori. Til dette trengs det mer detaljerte LCA-analyser. En klimakostanalyse er derfor ment som en innledende analyse av klimafotavtrykk for a identifisere de omra dene som bidrar mest til utslipp av klimagasser Side 2

5 Resultater PER BIDRAG Resultater for Bergen kommune kan deles inn i ulike bidrag til klimafotavtrykket. Bidragsinndelingen er en kategorisering av vare og tjenestekjøp, der fotavtrykket til alle innkjøp blir tillagt hver kategori. Energi benyttet til a produsere forbruksvarer som Bergen kommune kjøper inn blir altsa klassifisert under forbruksvarer, ikke energi, og energibidraget er altsa da kun fotavtrykket til den direkte energibruken i Bergen kommune sin egen virksomhet. Na r vi fordeler klimaregnskapet pa ulike bidrag legger vi først merke til det høye bidraget fra bygg og infrastruktur pa 34 %. Mye av dette skyldes investeringer. I klimakost blir i utgangspunktet alle utslipp ansvarliggjort det a ret investering gjøres, og ikke fordelt over levetid til bygg. Dette er fordi at det er da man har muligheter til a pa virke byggeprosess og materialvalg etc. Over livsløpet kan lavt energiforbruk forsvare utslippene i investeringsfasen, men denne balansen forutsetter at det gjøres gode valg allerede i planleggingsfasen for nye bygninger. Fra og med 2015 vil alle klimaregnskap pa klimakost-web presenteres ba de med og uten investeringer. Forbruksvarer er en blandingskategori med bidrag fra kontor og undervisningsmateriell, matvarer, samt inventar og utstyr. Til sammen ser vi at dette utgjør 17 % av klimafotavtrykket til kommunal virksomhet i Bergen kommune i Bidraget fra reise og transport i kommunal virksomhet er videre 12 % av det totale klimafotavtrykket. Kategorien inkluderer kjøp av transporttjenester eksempelvis skoleskyss -, drivstoff til egne kjøretøy, samt ogsa hotell og diettutgifter. Ordinære reiser til og fra arbeid for kommunalt ansatte er ikke tatt med da dette regnes som en del av det private klimafotavtrykket. Videre ser vi at energibruk bidrar med 11 % av klimafotavtrykket gitt en nordisk miks av elektrisitet pa 128 g CO2ekv. per kwh. Til slutt ser vi kjøp av tjenester utgjør 26 % av klimafotavtrykket. Dette er i stor grad klimagassutslipp knyttet kjøp av private tjenester, hovedsakelig barnehagetjenester, helsetjenester og VAR-relaterte tjenester. Bidraget fra disse er modellert med mer usikkerhet, og kommunen bør vurdere a innhente klimaregnskap fra de aktuelle leverandørene ; 17 % 69857; 26 % Forbruksvarer Reise og transport 90768; 34 % 32201; 12 % 29167; 11 % Energi Bygg og infrastruktur Kjøp av tjenester Figur 3: Struktur av klimafotavtrykk (tonn ; %) etter bidrag i hovedkategoriene Side 3

6 PER TJENESTE Klimafotavtrykket kan ogsa deles inn i ulike tjenesteomra der. Her benytter vi de standardiserte KOSTRA-funksjonene som vi grupperer i hensiktsmessige kategorier. Fordeler vi klimaregnskapet per tjenesteomra de ser vi at skole og spesielt helse & sosial har viktige bidrag pa henholdsvis 21 og 29 prosent. Viktigheten til disse to tjenesteoppgavene er i tra d med funn i andre analyser. Tredje viktigst er vann, avløp og renovasjons (VAR)-tjenester pa 14 %. Mye av dette er relatert til investeringer i vann og avløpsnett. «Annet»-kategorien er en samlekategori som inneholder viktige bidrag fra blant annet kultur og idrett, kommunal veidrift og kommunale boliger. Til sammen utgjør denne kategorien 20 % av klimafotavtrykket til kommunal virksomhet. Til slutt ser vi administrasjon og barnehager som bidrar med henholdsvis 5 og 11 % ; 5 % 54238; 20 % 37039; 14 % 30887; 11 % 55592; 21 % Administrasjon Barnehage Grunnskole Helse & Sosial VAR 78052; 29 % Annet Figur 4: Struktur av klimafotavtrykk (tonn ; %) etter bidrag i hovedkategoriene UTVIKLING I absoluttverdi har klimafotavtrykket av Bergen kommunes egen virksomhet økt fra 151,1 kt i 2001 til 269,5 kt i Per innbygger har klimafotavtrykket økt fra 0,66 t til 0,98 t, en økning pa rundt 50 %, i samme periode. Dette er nær den doble økningen vi finner for det nasjonale snittet pa 26 %. I tillegg til befolkningsøkning ma en økning sees i sammenheng med andre parametere. Analysen tar blant annet ikke hensyn til kvalitet pa tjenester. Det er ogsa viktig a være klar over hvordan ansvarliggjøring av klimafotavtrykk fungerer; det finnes tilfeller der en økning av et kommunalt klimafotavtrykk kan være positivt for klimagassutslipp totalt sett. To eksempler pa dette er en kommunal satsing pa mer matservering i barnehager/skoler og en satsing mot mer kollektivtrafikk. Dette er tiltak som øker klimafotavtrykket av kommunal virksomhet, men som reduserer det private klimafotavtrykket. Økte utslipp gjennom investeringer i nybygg, som klimamessig tilbakebetales gjennom et lavere energibruk er et tredje eksempel pa at høyt klimafotavtrykk ett a r ikke nødvendigvis er negativt pa lang sikt. Vi ser for øvrig at kommuner med lave klimafotavtrykk ofte har svak økonomi og store etterslep mht. investeringer og vedlikehold, noe som kan føre til større klimafotavtrykk og/eller redusert tjenesteproduksjon i fremtiden. Side 4

7 Figur 5: Utvikling av klimafotavtrykk , fordelt på bidrag Undersøker man tidsserien i mer detalj legger vi først merke til den markante økningen innen byggsektoren i perioden 2006 til Dette skyldes investeringer inn mot Bybaneutbyggingen. Ellers merker vi oss en at en stadig større del av klimafotavtrykket er bakt inn i kjøp av tjenester. Ogsa klimafotavtrykket fra forbruksvarer og reise/transport øker i perioden. Klimabidraget fra energi har imidlertid en gunstig utvikling, dog med noe usikkerheter rundt datarapportering tilbake i tid. En stadig renere nordisk miks av elektrisitet er ogsa med pa a forklare nedgangen her. Figur 6: Utvikling av klimafotavtrykk , fordelt pa tjenesteomra de Side 5

8 I figur 6 har vi fordelt klimafotavtrykket pa utvalgte tjenesteomra der. Her har vi hentet ut samferdsel spesifikt for a fa bekreftet at investeringsøkningen innen bygg og anlegg i var rettet mot dette. Vi ser videre at de fleste tjenesteomra der har hatt en økning over perioden Skole og helse holder seg jevnt over som de to viktigste bidragene til klimafotavtrykket. Økningen av klimafotavtrykket til barnehager fra 2010 til 2011 skyldes hovedsakelig bare en endring i finansiering og derav av ansvarliggjøring av klimafotavtrykk - i og med at barnehager frem til 2011 ble finansiert gjennom statlige overføringer. HOTSPOT-ANALYSE I en hot-spot-analyse ser vi etter viktige enkeltbidrag. Hvilke skiller seg ut, og pa hvilke tjenesteomra der finner vi dem? Funnene vil indikere hvor det er mest aktuelt a vurdere spesifikke tiltak. I tabell 1 / figur 7 ser vi store forskjeller i struktur mellom de ulike tjenesteoppgavene. Vi ser at skole og helse er tjenester med et bredt utvalg av bidrag, blant annet pa materiell, mat og inventar/utstyr, i tillegg til de mer a penbare bidrag pa energi og bygg. Andre tjenesteoppgaver har en «enklere» struktur, eksempelvis VAR med bidrag hovedsakelig rettet mot bygg og infrastruktur. Videre kan man identifiserer hvor tiltak bør rettes pa en effektiv ma te. Skal man innførte tiltak mot mer miljøvennlig mat ser vi at pleie og omsorg er den tjenesten med desidert størst bidrag. Og hvis administrasjonen i kommunen skal gjennomføre tiltak, ser vi viktigheten av materiell (alt av kontormateriell), adm. tj. (herunder post og telekommunikasjon) og inventar/utstyr. Klimabidraget i hver av disse tre postene er eksempelvis større enn elektrisitetsforbruk for denne tjenesten. 2015, tonn CO2 ekv. Administrasjon Barnehage Grunnskole Kommunal helse Pleie og omsorg Sosial Barnevern VAR Materiell Matvarer Adm tj Reise Transport Elektrisitet Fjernvarme Fyringsolje Naturgass Bioenergi Inv. & utstyr Bygg Drift bygg Konsulent Kjøp offent Kjøp private IKS og KF SUM Nærmiljø Kultur Kirke Samferdsel Bolig Næring Brann og ulykke Tjenester ut. komm. ansv. Interkom. SUM Tabell 1: Detaljert fordeling av klimafotavtrykk Side 6

9 tonn CO2 ekv IKS og KF Kjøp private Kjøp offent. Konsulent Drift bygg Bygg Inv. & utstyr Bioenergi Naturgass Fyringsolje Fjernvarme Elektrisitet Transport Reise Adm tj. Matvarer Materiell Figur 7: Visualisering av de viktigste elementer i klimaregnskapet SCOPE-FORDELT KLIMAREGNSKAP Ofte er det hensiktsmessig a fordele klimaregnskapet pa de ulike scopene, slik som skissert i metodekapittelet. Komplette scope 3 bidrag anbefales utredet i de tilfeller dette gir store bidrag, slik vi ser for kommunal tjenesteproduksjon. I mange tilfeller er det imidlertid direkteutslipp i tjenesteproduksjon(scope 1) og innkjøpt energi (scope 2 ) som fa r størst oppmerksomhet. En a rsak til dette er at det her er enklere a iverksette tiltak og ma le effekten av dem. De siste a rene har imidlertid miljøkrav i innkjøp av varer og tjenester blitt prioritert høyere i en del kommuner, men oppfølgingen bremses ofte av begrensninger i lov om offentlige anskaffelser. EUs nye direktiver for offentlige innkjøp (Public Procurement Directives) under innføring ser ut til a a pne for scope 3- relaterte kravspesifikasjoner ved innkjøp av varer og tjenester. Na r det gjelder en scope-fordeling av klimagassutslipp er det ogsa verdt a merke seg en utbredt misforsta else av scope-fordelinger: at scope 1 alltid er innen kommunegrensen og derav direkte kompatibel med geografisk fordelte klimainventar, mens scope 3 alltid er utslipp utenfor kommunegrensene. Dette er ikke tilfelle. Opplagt kan et kommunalt kjøretøy med bruk av diesel Side 7

10 kjøpt inn av kommunen befinne seg utenfor kommunegrensene. Tilsvarende kan en innkjøpt transporttjeneste (scope 3) gi direkteutslipp innen kommunegrensen. Kjøp av renovasjonstjenester er et eksempel pa dette. Scope-fordelingen ma altsa først og fremst sees pa som en organisatorisk-, og ikke geografisk fordeling av utslipp. Scope Bidrag tonn CO2 ekv. % av tot. Scope 1 Forbrenning av bensin i kommunale kjøretøy ,42 % Scope 1 Forbrenning av diesel i kommunale kjøretøy ,38 % Scope 1 Km-godtgjørelse transport ,68 % Scope 1 Bruk av fyringsolje i kommunale bygg 874 0,32 % Scope 1 Bruk av naturgass i kommunale bygg ,53 % Scope 2 Innkjøpt elektrisitet, nordisk miks 128 g/kwh ,02 % Scope 2 Innkjøpt fjernvarme, Bergen 121 g/kwh ,95 % Scope 3 Flyreiser 496 0,18 % Scope 3 Forbruksvarer (materiell, utstyr, mat, etc.) ,64 % Scope 3 Reise og transporttjenester ,27 % Scope 3 Bygg og infrastruktur ,47 % Scope 3 Kjøp av tjenester ,92 % Scope 3 Avfall ,20 % Sum scope ,3 % Sum scope ,0 % Sum scope ,7 % SUM alle bidrag ,0 % Tabell 2: Klimaregnskap fordelt på scope Som i flertallet av kommunale klimafotavtrykksanalyser, dominerer scope 3-bidraget ogsa i Bergen kommune, med 87,7 % av klimafotavtrykket. Ogsa innkjøpt energi gir et viktig bidrag, med nær 10 %. Direkteutslippene (scope 1) er begrenset til kun 2,3 %. Dette er i hovedsak knyttet til bruk av drivstoff og fossil energibruk. Det høye bidraget til scope 3, totalt sett, indikerer det store potensialet miljøkrav i anskaffelser har; ba de innen reisepolitikk, forbruksvarer, tjenestekjøp, og ikke minst: bygg og infrastruktur. DRIFT VERSUS INVESTERINGER Fra og med 2015 vil alle klimaregnskap for kommuner kunne fordeles pa drift og investeringer. I klimakost-web har man derfor mulighet til a veksle mellom resultater som inkluderer eller ekskluderer investeringer. Dette fordi det kan være tilfeller der det er ønskelig a fokusere kun pa «den daglige driften», og ikke la seg pa virke for mye av a r-til-a r variasjoner i investeringer. Ekskluderer vi investeringer for Bergen kommune a r 2015 ser vi i figur 8 at klimafotavtrykket reduseres fra nær 270 kt til knappe 210 kt CO2 ekv. Det meste av reduksjonen skjer innen bygg og infrastruktur, da det er innen denne sektoren de fleste investeringer gjøres. De resterende 38 kt innen denne sektoren er altsa drift av bygg av infrastruktur. Side 8

11 tonn CO2 ekv Med investeringer Uten investeringer Kjøp av tjenester Bygg Energi Reise og transport Forbruksvarer Figur 8: Klimafotavtrykk med og uten investeringer for Tromsø kommune år 2015 SAMMENLIGNINGER Sammenligner vi klimafotavtrykket per innbygger i Bergen kommune med resten av fylket og med nasjonale snitt ser vi få overraskelser. Ba de bidrag og tjenestefordelingen er relativt lik, med noen sma nyanseforskjeller. Pa totalniva ser vi at Bergen kommune ligger marginalt over fylkessnittet, men samtidig under det nasjonale snittet. Bergen kommune ligger relativt likt med de fleste andre store kommuner, som med fa unntak plasserer seg nært 1 tonn per innbygger. Sma kommuner har pa den andre siden en mye større variasjon, og i Hordaland varierer resultatene fra 0,7 (Fjell kommune) til 3 (Modalen kommune) tonn per innbygger (tall fra 2012). Figur 9: Sammenligning mot fylkessnittet for år 2015 per bidrag (venstre) og tjeneste (høyre) Side 9

12 Kontakt Analysen er gjennomført ved gruppe for energi og miljø i Trondheim. Alle data er gjort tilgjengelig pa klimakost-web: For mer informasjon kontakt: Hogne Nersund Larsen Seniorrådgiver Energi og miljø Asplan Viak AS Tempevegen 22 Postboks Trondheim T: E: T: Side 10

KLIMAREGNSKAP BÆRUM KOMMUNE

KLIMAREGNSKAP BÆRUM KOMMUNE KLIMAREGNSKAP BÆRUM KOMMUNE - Klimafotavtrykkanalyse av egen virksomhet Av Hogne Nersund Larsen 10.10.2016, Trondheim 1 Innhold Oppsummering 2 Metode 3 Resultater 4 Per bidrag 5 Per tjeneste 6 Utvikling

Detaljer

KLIMAREGNSKAP RØYKEN KOMMUNE

KLIMAREGNSKAP RØYKEN KOMMUNE KLIMAREGNSKAP RØYKEN KOMMUNE - Klimafotavtrykkanalyse av egen virksomhet INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering 1 Metode 2 Resultater 2 Per bidrag 3 Per tjeneste 3 Utvikling 4 Hotspot-analyse 5 Vurdering privat

Detaljer

Klimaregnskap for kommuner i Østfold

Klimaregnskap for kommuner i Østfold Klimaregnskap for kommuner i Østfold - Klimafotavtrykk av kommunal virksomhet Kjøp av tjenester 22 % Bygg og infrastruk tur 22 % Forbruks materiell og utstyr 22 % Energi 22 % Transpor t og reise 12 % Hogne

Detaljer

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark MILJØFAGKONFERANSEN 09.11.17 Prosjektleder: Marianne Haukås Team Næring og innovasjon HVORDAN EN REGIONAL PLAN BLIR TIL Planstrategi Planprogram

Detaljer

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 GHG protokollen GHG protokollen er ofte brukt til å sette opp klimaregnskap. Standarden deler utslippene inn i indirekte og direkte utslipp. De direkte

Detaljer

LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK

LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK Mie Fuglseth, Siv.ing. Miljørådgiver, Asplan Viak ASPLAN VIAK 15.02.2017 AGENDA Hva er klimagassberegninger? Lier kommunes klimafotavtrykk Klimagassutslipp fra energibruk

Detaljer

Klimaregnskap for Rælingen kommune

Klimaregnskap for Rælingen kommune Klimaregnskap for Rælingen kommune Regnskap, budsjett og tiltaksanalyse for Rælingen kommunes klimapåvirkning INNHOLD 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Metode... 4 3.1 Klimaregnskap for kommunens egen

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap 2016 1 Innhold Oppsummering Totalt CO 2 e-utslipp 2012-2106 fordelt på scope 1, 2 og 3 Endringer i totalt CO 2 e-utslipp 2014-2016 Prosentvis fordeling av totalt CO

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2011

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2011 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over

Detaljer

NOT Varmforsinking AS

NOT Varmforsinking AS Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Beregning av klimagassutslipp fra kommunal tjenesteproduksjon. Faktagrunnlag for kommuner i Oppland

Beregning av klimagassutslipp fra kommunal tjenesteproduksjon. Faktagrunnlag for kommuner i Oppland Beregning av klimagassutslipp fra kommunal tjenesteproduksjon Faktagrunnlag for kommuner i Oppland Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Innherredsveien 7b NO-714

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

KLIMA- REGNSKAP 2016

KLIMA- REGNSKAP 2016 KLIMA- REGNSKAP 2016 2 tonn CO 2 -ekvivalenter Sammendrag Horten kommune har siden 2012 utarbeidet årlige klimaregnskap som gir oversikt over klimagassutslippene fra egen virksomhet. Klimaregnskapet dekker

Detaljer

Arendal kommune. Klimaattest 2011

Arendal kommune. Klimaattest 2011 Klimaattest 2011 Arendal kommune CO2focus legger her frem Energi og Klimaregnskapet for Arendal kommunes virksomhet. Resultatet er basert på innrapporterte forbrukstall fra de ulike sektorene i kommunen.

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

KLIMABELASTNINGEN AV KOAGULERINGSANLEGG

KLIMABELASTNINGEN AV KOAGULERINGSANLEGG KLIMABELASTNINGEN AV KOAGULERINGSANLEGG Alexander Borg MSc Industrial Ecology, NTNU Grønt Vann Er det oppnåelig? Norsk Vann Fagtreff, Gardemoen 25.10.17 INNHOLD Hva er Livsløpsvurderinger Klimafotavtrykk

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Energi & klimaregnskap Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Rapporten omfatter all energiforbruk og drift av KLPs virksomhet i Oslo, Trondheim og Bergen.

Rapporten omfatter all energiforbruk og drift av KLPs virksomhet i Oslo, Trondheim og Bergen. Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T

KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T Valg av energibærer i kommunale bygg Energikonsept omsorgshjem- Plusshus EPC, energisparekontrakt, ENØK Miljømerking

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag klimaarbeid i Porsgrunn og Skien kommuner

Kunnskapsgrunnlag klimaarbeid i Porsgrunn og Skien kommuner Kunnskapsgrunnlag klimaarbeid i Porsgrunn og Skien kommuner Oversikt over klimaregnskap, tiltaksanalyse, mål og strategier Innhold Innhold 1 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn 5 3. Metode for klimaregnskap 6

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum, inkludert stasjonær og mobil energibruk.

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum, inkludert stasjonær og mobil energibruk. Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Bruk av livsløps-/fotavtrykksbaserte miljøanalyseverktøy som beslutningsstøtte i lokal klimahandling

Bruk av livsløps-/fotavtrykksbaserte miljøanalyseverktøy som beslutningsstøtte i lokal klimahandling Bruk av livsløps-/fotavtrykksbaserte miljøanalyseverktøy som beslutningsstøtte i lokal klimahandling Johanne Hammervold* Hogne N. Larsen *johanne@misa.no Hva skal vi snakke om? Dette foredrag omhandler

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 31 FAGKONKURRANSER Klimanøytral politisk agenda Grønn innkjøpsmuskel Er klimapartnerne

Detaljer

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum, inkludert stasjonær og mobil energibruk.

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum, inkludert stasjonær og mobil energibruk. Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Klimaregnskap, tiltaksanalyse og samordningsvurdering for Telemark fylke

Klimaregnskap, tiltaksanalyse og samordningsvurdering for Telemark fylke Klimaregnskap, tiltaksanalyse og samordningsvurdering for Telemark fylke Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Metode... 6 Hva er et klimaregnskap... 7 Klimaregnskap for kommunens egen virksomhet...

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114 212 114 21,

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Klimagassregnskap for kommunale virksomheter Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Vestregionen Regionalt samarbeid mellom 16 kommuner vest for Oslo samt Akershus og Buskerud fylkeskommune Kommune

Detaljer

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved SPPs kontorer i Sverige, inkludert stasjonær og mobil energibruk.

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved SPPs kontorer i Sverige, inkludert stasjonær og mobil energibruk. Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 10 000,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Beregning av byers klimafotavtrykk

Beregning av byers klimafotavtrykk Beregning av byers klimafotavtrykk - forprosjekt for Oslo og muligheter for samarbeid med flere framtidsbyer Framtidens byer Storsamling 16. Mars Oslo Kontakt: Hogne Nersund Larsen, Forsker MiSA Christian

Detaljer

Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Kursdagene 2010 Fredag 08.januar 2010 Karen Byskov Lindberg Energiavdelingen, Seksjon for Analyse Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Klimafotavtrykk og klimaansvarlig innkjøp på Sunnaas sykehus og Helse Sør-Øst

Klimafotavtrykk og klimaansvarlig innkjøp på Sunnaas sykehus og Helse Sør-Øst Klimafotavtrykk og klimaansvarlig innkjøp på Sunnaas sykehus og Helse Sør-Øst INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Sammendrag 1 Om prosjekt 1 Oppsummering av resultater 1 STRUKTUR 2 Bakgrunn 3 om Sunnaas sykehus

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energi- og klimaregnskap Utgave/dato: 1 / 2009-09-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 54,00 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 357,16 Millioner kr 461,8 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

-En del av Asplan Viak

-En del av Asplan Viak Klimaeffektive anskaffelser i Trondheim Komplett klimafotavtrykk og skisse til mulig styringssystem -En del av Asplan Viak MiSA AS Beddingen 14 NO-7014 Trondheim NORWAY PHONE (+47) 938 09 682 ORG. NO.

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

NPRO. Energi & klimaregnskap 2014

NPRO. Energi & klimaregnskap 2014 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

- Klimaregnskap for kommuner og fylkeskommunen i Hordaland

- Klimaregnskap for kommuner og fylkeskommunen i Hordaland kt CO 2 e. 66,7 kt CO2e 30 - Klimaregnskap for kommuner og fylkeskommunen i Hordaland 20 10 0 Kontakt: Byutvikling Diverse Helse og velferd Kultur og næring Oppveks og utdanning Organisasjon og finans

Detaljer

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet. Overordnet resultat

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet. Overordnet resultat Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Overordnet resultat Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Richard Birkelandsvei 2B 7491 Trondheim NORWAY PHONE +47 73551857 +47

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Klimaregnskap for kommuner i Oppland

Klimaregnskap for kommuner i Oppland Klimaregnskap for kommuner i Oppland PLAN- OG FRAMTIDSVERKSTED FOR OPPLAND 18.-19. MARS 2015, ØYER Hogne Nersund Larsen hognenersund.larsen@asplanviak.no Oppdraget Beregne klimafotavtrykk for alle kommuner

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 2 1 46,92

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam KUNDE / PROSJEKT Lillehammer Kommune Mulighetsstudie klimanøytral bydel Nord PROSJEKTNUMMER 28892001 PROSJEKTLEDER Hans Kristian Ryttersveen OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam DATO 01.05.2017 REV. DATO Definisjon

Detaljer

Plan for klima og biologisk mangfold

Plan for klima og biologisk mangfold INNSPILLSFASE Plan for klima og biologisk mangfold INNSPILLSFASE Vedtatt xx.xx.xx Forord Formålet med Plan for klima og biologisk mangfold (KOB) er å lage en overliggende plan for alle delplaner og strategier

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

GEVINSTER VED MER LUKKET OPPDRETT

GEVINSTER VED MER LUKKET OPPDRETT KLIMAUTFORDRINGER OG POTENSIELLE Erik Skontorp Hognes GEVINSTER VED MER LUKKET OPPDRETT Seniorrådgiver erik.hognes@asplanviak.no 1 ASPLAN VIAK Tverrfaglig arkitekt- og rådgivningsselskap. Ca. 900 ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer