Klimaregnskap for kommuner i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimaregnskap for kommuner i Østfold"

Transkript

1 Klimaregnskap for kommuner i Østfold - Klimafotavtrykk av kommunal virksomhet Kjøp av tjenester 22 % Bygg og infrastruk tur 22 % Forbruks materiell og utstyr 22 % Energi 22 % Transpor t og reise 12 % Hogne Nersund Larsen Seniorrådgiver Asplan Viak Asplan Viak AS, Klimakostpresentasjon

2 Bakgrunn - Prosjektoppstart August: - klimaregnskap for alle kommuner i Østfold, år klimaregnskap for fylkeskommunen, år Oppdatert klimaregnskap for gjennomføres 1. kvartal Opsjon for ytterligere ett år med oppdatering. 2

3 Gjennomføring - Datainnhenting - et standardisert regneark for datainnhenting ble utviklet - dette skulle gi et mer detaljert klimaregnskap for de som ønsket - 5 kommuner leverte fysiske data - Resterende kommuner fikk en ren klimakostanalyse - Leveranse - en felles prosjektrapport - et felles excel-regneark med klimakostanalyse for alle kommuner - et utvidet regneark for de kommuner som leverer fysiske data - eget excel-regneark for fylkeskommunen sitt klimaregnskap 3

4 Litt om metode 4

5 kt CO 2 e. 66,7 kt CO2e - For miljøstyring av virksomheter Byutvikling Diverse Helse og velferd Kultur og næring Oppveks og utdanning Organisasjon og finans Kjøp fra andre Bygg og infrastruktur Energi Reise og transport Forbruksvarer Trondheim kommune, struktur klimafotavtrykk 5 Asplan Viak AS, Klimakostpresentasjon

6 -beregner komplette fotavtrykk CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 Scope 1 Scope 2 Scope 3 Figur x: klassifisering av scope i GHG-protokollen Klimakost beregner alle klimabidrag til en virksomhet: Scope 1: direkteutslipp, typisk forbrenning av fyringsolje og drivstoff Scope 2: innkjøpt energi, hovedsakelig strøm og fjernvarme Scope 3: utslipp tilknyttet alle andre innkjøp av varer og tjenester

7 -Et verktøy for komplette miljøregnskap - De fleste klimaregnskap fokuserer på scope 1 og 2 - Klimakost inkluderer komplette scope 3 bidrag - Scope 3 bidrag dominerer klimaregnskapet til de aller fleste sektorer! - Klimakost inkluderer også andre miljøpåvirkninger og indirekte energibruk Scope 1: direkteutslipp Scope 2: energi Scope 3: kjøp av varer og tjenester Kontorutstyr Forskning Eiendomsutvikl. El. Utstyr Klær Maskiner IT-behanding Metallprodukter Vannproduksjon Kjøretøy Mat Utdanning Tekstiler Hotell og rest Konstruksjon Post og tele Helsetjenester Trevarer Papirproduksjon Metallproduksjon Skogbruk Fiskeri Flytransport Landtransport Jordbruk % av totalt klimafotavtrykk 7

8 Miljøfotavtrykksanalyser: tonn Kg MJ 1) Livsløpsanalyse, LCA Styrker: - Detaljert - Tiltaksorientert - Databaser Svakheter: - Tidskrevende - Cut-offs kwh stk Livsløp MiSA foreslår en kombinasjon; hybrid LCA 2) Kryssløpsanalyse, IOA 1 mill hus Styrker: % komplett - Effektiv Svakheter: - Pris-issues - Aggregerte sektorer 100k konsulenter 25k 75k 900k bygg og anlegg 10k 50k

9 -Et verktøy for komplette miljøregnskap Livsløpsanalyse (LCA) Komplett miljøregnskap Hybrid LCA-IOA Kryssløpsanalyse (IOA) -Forenkler datainnsamlingen ved å bruke økonomiske data: - Effektivt - Standardisert - Årlig oppdaterbart Økonomisk regnskap 6540 Inventar 6550 Driftsmaterialer 6551 Hardware 6552 Software 6560 Rekvisita 6705 Regnskapshonorar 6720 økonomisk/juridisk bistand 6730 IT tjenester 6790 Annen fremmed tjeneste 6800 Kontorrekvisita 6810 Data/IT kostnader 6820 Trykksaker 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker 6860 Møter, kurs, oppdatering 6900 Telefon 6907 Datakommunikasjon 6940 Porto 7000 Drivstoff 7100 Bilgodtgjørelse 7140 Reisekostnader 7150 Diettkostnader 7300 Salgskostnader 7320 Reklamekostnader 7350 Representasjon Produkter Bedrifter Kommuner Byer Land Interaktive resultatfremvisninger Komplett miljøregnskap

10 10 EE-IO part KOSTRA-IO part EE-IO part Hogne Nersund Larsen, Public defence of PhD thesis

11 Sektorer Utsnitt av klimakostmodellen: Handel mellom sektorer Miljøinfo Til sammen: komplette klimafotavtrykk!

12 Resultater for kommuner i Østfold - Klimafotavtrykk jevnt fordelt mellom 4 av 5 hovedkategorier Kjøp av tjenester 22 % Forbruksmateriell og utstyr 22 % - Forbruksmateriell og utstyr mer viktig enn nasjonalt snitt - Bygg og infrastruktur mindre viktig enn nasjonalt snitt Bygg og infrastruktur 22 % Transport og reise 12 % Energi 22 % 12

13 kg CO2e per innbygger Klimafotavtrykk per bidrag Kjøp av tjenester, KF/IKS Kjøp av tjenester, offentlig Kjøp av tjenester, privat Annen drift bygg/vei Materialer til vedlikehold Bygg og vedlikehold Energi, rest-estimat Energi, bio Energi, naturgass Energi, fyringsolje Energi, fjernvarme Energi, strøm Transport Kurs, reise, godtgj. Utstyr og maskiner Post,bank, info Mat Materiell 13

14 kg CO2e per innbygger Klimafotavtrykk per tjenestefunksjon Annet Kultur Idrett VAR Vei Helse og sosial 400 Skole 200 Barnehage 0 Administrasjon 14

15 Excel-basert verktøy 15

16 kg CO2e per innbygger Per bidrag Velg kommune Navn kommune Fredrikstad Innbyggere Kjøp av tjenester Klimafotavtrykk [t CO2e] % kg CO2e per innbygger* 1000 Forbruksmateriell *Fra kommunal tjenesteproduksjon Resultater hovedkategori, t CO2e. og utstyr Navn kommune Fredrikstad 28 % 1200 Forbruksmateriell og utstyr Bygg og Materiell infrastruktur Transport og reise % Mat Energi Transport og reise Post,bank, info % Bygg og infrastruktur Utstyr og maskiner Kjøp av tjenester Kurs, reise, godtgj Energi SUM % Transport Energi, strøm Energi, fjernvarme Resultateraggregerte bidrag, t CO2e. Energi, fyringsolje 5 7 Navn kommune Fredrikstad Energi, naturgass 0 0 Kjøp av tjenester, offentlig Kjøp av tjenester, KF/IKS Materiell % 3 % Energi, bio 0 0 Mat Energi, rest-estimat Post,bank, info 1425 Materiell 16 % Bygg og vedlikehold Kjøp av tjenester, KF/IKS Kjøp av tjenester, offentlig Kjøp av tjenester, privat Annen drift bygg/vei Materialer til vedlikehold Bygg og vedlikehold Energi, rest-estimat Energi, bio Energi, naturgass Utstyr og maskiner 4282 Kjøp av tjenester, privat Materialer til vedlikehold % Kurs, reise, godtgj Annen drift bygg/vei 4 % Mat Annen drift bygg/vei Transport 7698 Materialer til vedlikehold 5 % Kjøp av tjenester, privat % 400 Post,bank, info Energi, strøm % Kjøp av tjenester, offentlig10 25 Energi, fjernvarme 1558 Kjøp av tjenester, KF/IKS Utstyr og maskiner 6 % Energi, fyringsolje 361 Bygg og vedlikehold Energi, naturgass 0 16 % Kurs, reise, godtgj. Energi, bio 6 3 % 200 Energi, rest-estimat 6306 Bygg og vedlikehold Transport Materialer til vedlikehold % Energi, rest-estimat Annen drift bygg/vei % Kjøp av tjenester, privat 8781 Energi, strøm Kjøp av tjenester, offentlig 747 Energi, bio 11 % Kjøp av tjenester, KF/IKS % Energi, naturgass 0 SUM % Energi, fyringsolje Energi, fjernvarme 0 % 2 % Fredrikstad Gjennomsnitt Østfold Energi, fyringsolje Energi, fjernvarme Energi, strøm Transport Kurs, reise, godtgj. Utstyr og maskiner Post,bank, info Mat Materiell 16

17 Administrasjon Barnehage Skole Helse og sosial Vei VAR Idrett Kultur Annet SUM [t CO2e] Folketall [#] Per innb. [t CO2e/#] kg CO2e per innbygger Per tjeneste Velg kommune Navn kommune Halden Idrett 2 % Kultur 2 % Annet 6 % Administrasjon 11 % Innbyggere Klimafotavtrykk [t CO2e] kg CO2e per innbygger* 918 Fra kommunal tjenesteproduksjon Resultater detaljerte bidrag t CO2e Barnehage 1000 Navn kommune Halden 9 % VAR Administrasjon % Adminsitrasjon Barnehage 2365 Barnehage Skole Skole Helse og sosial 8084 Skole 16 % Helse og sosial Vei 847 Vei VAR 5934 VAR Vei 800 Idrett % Idrett Kultur 483 Kultur Annet 1648 Helse og sosial 29 % Annet SUM Annet Kultur Idrett Resultater i tabellform 600 VAR alle tall i tonn CO2e. kommunenummer kommunenavn Halden , Moss , Sarpsborg , Fredrikstad , Hvaler , Aremark , Marker , Rømskog , Trøgstad , Spydeberg , Askim , Eidsberg , Skiptvet , Rakkestad , Råde , Rygge , Våler , Hobøl ,666 Halden Totalt Østfold , Gjennomsnitt Østfold Vei Helse og sosial Skole Barnehage Adminsitrasjon 17

18 Admin. Førskole Skole Helse Idrett Kultur Annet SUM Strøm Fjernvarme Olje Naturgass Bioenergi Rest SUM Utslipp per energitype 100 % Tonn CO2 ekv Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler (Østf.) Hobøl SUM Østfold % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Rest Bioenergi Naturgass Olje Fjernvarme Strøm Utslipp per tjenesteområde 100 % Tonn CO2 ekv Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler (Østf.) Hobøl SUM Østfold % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Annet Kultur Idrett Helse Skole Førskole Admin. 18

19 Hybridisert klimaregnskap, Fredrikstad kommune Resultateraggregerte bidrag, t CO2e. t CO2e Scope Forklaring t CO2 ekv. Navn kommune Fredrikstad Materiell Scope 1 Direkte utslipp 2623 Materiell Mat Scope 2 Innkjøpt energi Mat 4086 Post,bank, info Scope 3 Indirekte utslippp varer Post,bank, info 1425 Utstyr og maskiner Scope 3 Indirekte utslipp transporttjenester 7466 Utstyr og maskiner 4282 Scope 3 Indirekte utslipp bygg Kurs, reise Kurs, reise 1673 Scope 3 Indirekte utslipp tjenester Kjøregodtgjørelse Kjøregodtgjørelse 357 Scope 3 nedstrøms, avfallgenerering 1504 Utslipp bensinkjøretøy Utslipp bensinkjøretøy 375 SUM alle scope 3 utslipp Utslipp dieselkjøretøy 1530 Utslipp dieselkjøretøy Annen transport* 5793 Annen transport* Energi, strøm Energi, strøm 2 % 3 % Direkte utslipp Energi, fjernvarme 1558 Energi, fjernvarme Energi, fyringsolje 361 Energi, fyringsolje Innkjøpt energi Energi, naturgass 0 Energi, naturgass 15 % Energi, bio 6 Energi, bio 21 % Indirekte utslippp varer Energi, rest-estimat 4635 Energi, rest-estimat Bygg og vedlikehold Bygg og vedlikehold Materialer til vedlikehold 1499 Indirekte utslipp Materialer til vedlikehold Annen drift bygg/vei 3028 transporttjenester 21 % Kjøp av tjenester, privat 8781 Annen drift bygg/vei Indirekte utslipp bygg Kjøp av tjenester, Kjøp av tjenester, privat offentlig 747 Kjøp av tjenester, offentlig Kjøp av tjenester, KF/IKS % Kjøp av tjenester, KF/IKS Indirekte utslipp tjenester Restavfall % Restavfall Papp og papir 290 Papp og papir Plast 0 nedstrøms, avfallgenerering SUM Plast 19

20 For mer info: Kontakt: Hogne Nersund Larsen,

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Hovedrapport for 2012 Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Innherredsveien 7B 7491 Trondheim NORWAY PHONE +47 73551857 +47 73551856

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

John Godfrey Saxe (1816 1887).

John Godfrey Saxe (1816 1887). It was six men of Indostan To learning much inclined, Who went to see the Elephant (Though all of them were blind), That each by observation Might satisfy his mind So oft in theologic wars, The disputants,

Detaljer

Arendal kommune. Klimaattest 2011

Arendal kommune. Klimaattest 2011 Klimaattest 2011 Arendal kommune CO2focus legger her frem Energi og Klimaregnskapet for Arendal kommunes virksomhet. Resultatet er basert på innrapporterte forbrukstall fra de ulike sektorene i kommunen.

Detaljer

Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold

Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold Forfatter(e): Silje Arnøy og Hanne Lerche Raadal Rapportnr.: OR.26.13 ISBN: 978-82-7520-705-8 ISBN: 82-7520-705-3 Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold Høgskolens klimagassregnskap for transport, energi,

Detaljer

Samarbeidet Klimarådets rolle og arbeid Klimakontaktenes rolle og arbeid De ulike faggruppenes rolle og arbeid

Samarbeidet Klimarådets rolle og arbeid Klimakontaktenes rolle og arbeid De ulike faggruppenes rolle og arbeid Årsrapport 2012 Klima Østfold Samarbeidet Klima Østfold er et verktøy for gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er i samsvar

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett.

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: V18 Arkivsaksnr.: 14/1929 Saksnr.: Utvalg Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kommunestyret Møtedato KLIMA ØSTFOLD Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad

Detaljer

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Bakgrunn. Basert på et prøveregnskap for 2007 vedtok bystyret i 2008 å lage klimaregnskap for kommunens egen drift fra og med 2008 og framover. Å lage klimaregnskap

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 for Eidsberg kommune

Lokal energiutredning 2009 for Eidsberg kommune for Til notater. Forord Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen om lokal energiforsyning,

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

100 år. med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år. med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi 1913 2013 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 RAKKESTAD KOMMUNE FORORD Rakkestad Energi legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid

Detaljer

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Klimagassregnskap for kommunale virksomheter Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Vestregionen Regionalt samarbeid mellom 16 kommuner vest for Oslo samt Akershus og Buskerud fylkeskommune Kommune

Detaljer

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia og Andreas Brekke Klimaregnskap Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Klimaregnskap Rapportnr.: OR.23.08 ISBN nr.: 978-82-7520-597-9 Rapporttype:

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

Netto driftsresultat 4,0%

Netto driftsresultat 4,0% RØMSKOG KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 0 Årsmeldingen er rådmannens tilbakemelding til kommunestyret om 2014. Her formidles informasjon om ressursbruk, kvalitet og omfang av tjenestene kommunen leverte til innbyggerne.

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

Notater. Britta Hoem. Bedre statistikk over energibruk og klimautslipp i kommunene Forprosjekt 2008 2009/8. Notater

Notater. Britta Hoem. Bedre statistikk over energibruk og klimautslipp i kommunene Forprosjekt 2008 2009/8. Notater 2009/8 Notater Britta Hoem Notater Bedre statistikk over energibruk og klimautslipp i kommunene Forprosjekt 2008 Avdeling for økonomi-, energi- og miljøstatistikk/seksjon for miljøtatistikk Forord Norge

Detaljer