Legemiddelstudier på barn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legemiddelstudier på barn"

Transkript

1 Legemiddelstudier på barn Ansgar Berg Seksjonsoverlege, Prof. dr med Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus Røros 15 oktober 2013

2 Nødvendigheten av å inkludere barn i kliniske utprøvninger Barn kan rammes av sykdommer som sjelden forekommer hos voksne Barn er i stadig utvikling og forløpet av en sykdom og medikamentbruk kan arte seg annerledes i de ulike aldersgrupper (og enn hos voksne) preterm's neonates infants children adolescents < 36 th gest. wk 0-27 d 1 23 mo 2-5 / 6-11 yr 12 16/18 yr

3 Nødvendigheten av regulering Barn er en sårbar gruppe Det informerte og frivillige samtykket Forskningen skal komme barnet selv tilgode Nivåer for akseptabel risiko

4 Barns krav til beskyttelse for høy? For høy barriere ( Det er uetisk å forske på barn ) for å inkludere barn i kliniske studier har vist seg å ha alvorlige helsemessige implikasjoner for barn som gruppe: Medisinsk behandling er ofte basert på ekstrapolering av data fra voksne. Vitenskapelig veldokumentert behandling er mindre tilgjengelig hos barn Forsinket tilgang til ny og moderne behandling = økt sykelighet og dødelighet!

5 Nye holdninger til å la barn delta i kliniske studier Målsettingen i dag er å stimulere til pediatrisk forskning og reflekterer derfor en endring av fokus fra ensidig beskyttelse av barn i forskningen til økt tilgjengelighet. o Forandring fra å beskytte barn mot klinisk forskning til å beskytte barn gjennom kliniske studier o Det er uetisk å ikke forske på barn

6 Nye holdninger til å la barn delta i kliniske studier National Institutes of Health (NIH) USA (1998) Kliniske studier må også inkludere barn World Medical Association (WMA). Revisjon av Helsinki deklarasjonen (2000) Særskilte grunner for å ikke la barn delta i kliniske studier Medicines for Children- (EC) No 1901/2006 (2007) Legemidler som brukes til barn skal være klinisk testet Barn skal konkret inngå i planene for utvikling av alle nye legemidler

7 Medicines for Children EU Pediatric regulation 1901/2006 Målsetting Bedre barnehelse gjennom legemiddelforskning på barn Samtidig ikke utsette barn for unødige studier samt at godkjenningen av legemidler for voksne ikke forsinkes Implementert i alle EU-land fra 2007 En kombinasjon av tvang (ingen godkjenning uten godkjent Pediatric Investigation Plans (PIP) og insentiv (forlenget patenttid) Ny nøkkelinstitusjon: EU - Pediatric Commitee (PDCO), bestående av representanter fra hvert medlemsland. Koordinert av EMA (Europeiske Legemiddelmyndigheter) Pediatric Investigation Plan (PIP) skal foreligge for patenterte medikamenter og for nye medikamenter 7 etter fase I (Human PK)

8 Hvordan gjøres dette? PDCO vurderer terapeutisk behov (PIP) for hvert enkelt medikament Kvalitet, sikkerhet og effektivitet Laget en offentlig database (koblet til eudract) spesielt for kliniske studier og barn Hindre dobbeltstudier + bedre utveksling av informasjon Økt (forlenget) bivirkningsrapportering Barn er individer i vekst og utvikling Europeisk nettverk for barn og legemidler med oppbygging av forskningsnettverk European Network of Paediatric Reserch (EnprEMA) Nasjonalt nettverk for barn og legemidler (Helse Bergen HF)

9 Hva betyr en godkjent PIP for REK vurderingen? I søknad; Studien er initiert/et krav av/fra EMA Betyr at PDCO har godkjent PIP og krever at en studie skal gjennomføres på barnepopulasjonen Terapeutisk indikasjon Overordnet beskrivelse av studien At alle relevante aldersgrupper inngår Bestemmer tidslinje for oppstart og gjennomføring Betyr IKKE at den aktuelle søknad som legges frem for REK er akseptabel eller allerede godkjent av en vitenskapelig pediatrisk komite!

10 Barns krav på beskyttelse hva sier loven? Helseforskningsloven 18 Vilkår for forskning som inkluderer personer uten samtykkekompetanse: Forskning som inkluderer mindreårige og personer uten samtykkekompetanse etter pasientrettighetsloven 4-3 kan bare finne sted dersom: a. Evt. risiko eller ulempe for personen er ubetydelig b. Personen selv ikke motsetter seg det, og c. Det er grunn til å anta at resultatene av forskningen kan være til nytte for den aktuelle personen eller for andre personer med samme aldersspesifikke lidelse, sykdom, skade eller tilstand. For mindreårige kreves det at tilsvarende forskning ikke kan gjennomføres på personer som ikke er mindreårige!

11 Andre reguleringer REK skal forholde seg til? Forskrift om og veiledningen til klinisk utprøvning av legemidler til mennesker (2011) Går foran Helseforskningsloven ved konflikt Forskriften er en nasjonal gjennomføring av direktiv EU Directive 2001/20/EC For barn spesielt: Ethical considerations for clinical trails performed in children 2006

12 Det informerte og frivillige samtykket

13 Informert samtykke Utprøvninger til mindreårige personer < 18 år Forskrift til klinisk utprøvning av legemidler til mennesker 2.8 Som hovedregel: Skal begge foresatte samtykke til deltagelse når begge har foreldreansvar Skal det utarbeides en separat pasientinformasjon for barn f.o.m. 12 år, hvor barnet selv skal gis mulighet til å signere. Overveies å utarbeide en pasientinformasjon til barn < 12 år, som de kan lese. Informasjonen skal gis etter barnet forutsetninger til å forstå.

14 Informert samtykke Utprøvninger til mindreårige personer < 18 år Helseforskningsloven 17 Rett til samtykke til deltagelse i forskning har: Mindreårige > 16 år 1.Foreldre må samtykke til forskning med mindreårige (>16 år) som innebærer legemsinngrep eller legemiddel utprøvninger. 2.I utgangspunktet kreves samtykke fra begge foreldre dersom foreldreansvaret er felles 3. Dersom barnet motsetter seg deltagelse så skal dette i hovedsak respekteres med mindre barnets helsetilstand settes i fare

15 Informasjon og samtykke Generelt bruke skjønn når barn informeres. Behandlende lege har en sentral rolle ved å bedømme om deltagelse er til barnets beste og vektlegges av foreldre Det skal utarbeides egne alderstilpassede informasjonsskriv til barn og ungdommer Personer år: forenklet informasjonsskriv. Ikke samtykkekompetent, men medbestemmelsesrett og skal bli hørt. Personer som har samtykket som umyndige skal få mulighet til nytt samtykke etter 18 års alder

16 Hva skal REK akseptere av informasjon til de yngste? Bør det utarbeides egne nasjonale retningslinjer for informasjonsskriv til barn? Aldersgruppeinndeling? Hvem har ansvaret for å gi informasjon til barnet Foreldre/foresatte? Prosjektleder? Legen?

17 Forskningen skal komme barnet selv til gode

18 Forskningen skal komme barnet selv til gode Bruk av frisk frivillig eller ikke-terapeutisk utprøvning ikke akseptert Svært strenge krav til bruk av placebo Strenge krav til utprøvende kliniske studier / behandling Livsforlengende behandling av barn

19 Nivåer for akseptabel risiko

20 Hva legger vi i risiko eller ulempe? Ved all forskning på barn må en være oppmerksom på mulighet for alle typer risiko/ulempe forskningen måtte tilføre barnet Psykisk (redsel, smerte, stress) Fysisk (invasive prosedyrer, potensiell skade og reversibilitet av bivirkninger) Sosialt (dagliglivets rutiner, skole, lek ol) Disse forholdene varierer imidlertid med Barnets alder Studiets omfang (akkumulering av prosedyrer) og barnets grunntilstand Over tid og evt. hvor studiet gjennomføres

21 Risiko minimaliserende tiltak Det må være adekvat pediatrisk kompetanse i alle ledd av en klinisk utprøvning Farmasøytisk industri (planlegging/protokoller) Regulatoriske myndigheter (REK + SLV) Clinical trail Directive 2001/20/EC + GCP regler + Helseforskningsloven setter krav til pediatrisk kompetanse i REK ved vurdering av legemiddel utprøvninger til personer < 18år! Utprøvere og studiested REK kan (og bør) stille krav til pediatrisk kompetanse! Clinical trail Directive 2001/20/EC

22 Blodprøvetakning av barn Begrenset blodvolum 1 % av blodvolum per prøvetaking (0.8 ml blod/kg kroppsvekt 3 % av blodvolum ila 4 uker (2.4 ml blod/kg kroppsvekt) Clinical trail Directive 2001/20/EC Prematur 1240 gram Begrenset blodvolum (80 ml/kg kroppsvekt) 1% regelen 0.99 ml blod 3% regelen - 2,9 ml blod. Terminbarn 4050 gram 1% regelen ml blod 3% regelen ml blod

23 Blodprøvetakning av barn Restriktiv indikasjon Skaffe tilveie alternative analysemetoder for blod/serum Vurder alternativ (spyttprøve) for PK undersøkelser Lokalbedøvelse/Ta prøver sammen med rutineprøver/bruke allerede etablerte intravenøse tilganger

24 Andre forhold REK må ta stilling til? Incentiver til mindreårige (eller foreldre) Forskrift om klinisk utprøvning 2-8 All bruk av belønninger overfor mindreårige forsøkspersoner er forbudt, unntatt kompensasjon (faktiske utgifter) i forbindelse med deltakelse i utprøvingen. Genetiske prediktive, presymptomatiske eller bærerdiagnostiske genetiske undersøkelser, herunder farmokogenetiske undersøkelser skal i henhold til bioteknologiloven 5-7 ikke utføres på barn < 16 år med mindre undersøkelsen kan påvise forhold som ved behandling kan forhindre eller redusere helseskade hos barn

25 25 Veien videre - fremtiden?

26 Det er et skifte i holdninger til å la barn delta i kliniske studier Barn har krav på like god og evidensbasert behandling som voksne Kliniske studier av høy kvalitet i barnepopulasjonen er helt nødvendig for å bedre helsen for fremtidige barn (og voksne) Innføringen av Barneforordningen i EU utløser et betydelig behov for legemiddelstudier på barn i årene som kommer Alle nye substanser skal ha en pediatrisk plan (PIP) som fortløpende vil bli vurdert av en pediatrisk ekspertgruppe (PDCO) Industrien har i dag krav om å gjennomføre barnestudier Et robust system for å ta vare på barn som forsøkspersoner er blitt tydeligere og mer aktuell Barn er en sårbar og heterogen gruppe som gir etiske og vitenskapelige utfordringer ved kliniske utprøvninger Det er viktig at alle ledd i en utprøvning har solid pediatrisk ekspertise - dette gjelder ikke minst i de etiske komiteene.

27

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Nyredonasjon fra levende giver

Nyredonasjon fra levende giver IS-2003 Nyredonasjon fra levende giver Utvelgelse og oppfølging av giver Heftets tittel: Nyredonasjon fra levende giver. Utvelgelse og oppfølging av giver Utgitt: 06/2012 Bestillingsnummer: IS-2003 ISBN-nr.

Detaljer

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Stein A. Evensen Leder REK Sør-Øst D 2007-13 Røros oktober 2013 Hva er post-marketing studier? Studier som gjøres etter at det er gitt markedsføringstillatelse

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre IS-1575 Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre Helsedirektoratets vurdering Heftets tittel: Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 17. mars 2011 Lucy Smiths hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer