Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 2. tertial 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 2. tertial 2011."

Transkript

1 R. 'C Oslo kommune Byrådet B rådssak 236/11 BYRÅDETS TERTIALRAPPORT PR Sammendrag: Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 2. tertial Prognosen for investeringer i anleggsmidler for kommunen samlet ligger an til å bli 7,3 mrd. kroner. Dette er ca. 0,7 mrd. kroner mer enn det ble investert for i Investeringsetterslepet ved utgangen av 2011 forventes å være på ca. 2,7 mrd. kroner, noe som er 2 mrd. kroner lavere enn ved utgangen av Dette skyldes mer riktig periodisering av investeringer gjennom nedjustering av investeringsrammen i bystyrets vedtak i saken om årsbudsjett 2011 virkning av regnskap 2010 mv. med netto 2,65 mrd. kroner. Det understrekes at det knytter seg usikkerhet til prognosene for investeringer. Tertialrapporten viser at netto driftsresultat for Oslo kommune samlet (bykassen og kommunale foretak) ligger an til å bli 401 mill, kroner, hvilket er 241 mill. kroner bedre enn regulert budsjett. Avviket er i hovedsak knyttet til merinntekter fra refundert investeringsmoms, ubrukte øremerkede midler, økt driftsoverskudd på VAR-sektor, samt noe større integreringstilskudd for flyktninger og noe lavere renteutgifter på lån fra Husbanken enn forutsatt i regulert budsjett. I beregningen av resultatgraden ses det bl.a. bort fra refusjonsinntekter fra investeringsmoms, VAR-sektorens driftsresultat, samt at det korrigeres for endring i ubrukte øremerkede midler. En beregnet resultatgrad for Oslo kommune dvs, netto driftsresultat som andel av driftsinntektene - ligger an til å bli negativt med 0,2 %. Budsjettert resultatgrad for 2011 er 1,0 %. Normen for Oslo kommune er en resultatgrad på minimum 1,5 %. Det er variasjoner mellom virksomhetene når det gjelder graden av måloppnåelse for tjenesteproduksjon. Det gjennomsnittlige sykefraværet i perioden til var på 8,1%, hvilket er en økning på 0,4 prosentpoeng i forhold til samme periode i Saksfremstilling: Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 2. tertial Byrådets tertialrapport inneholder regnskap og årsprognose for drift og investeringer pr. 2. tertial 2011 for bykassevirksomheter og kommunale foretak. Rapporten inneholder dessuten opplysninger om tjenesteproduksjon og sykefravær. Byrådet har lagt vekt på at de prognosene som presenteres skal være realistiske, men det vil likevel være knyttet usikkerhet til prognosene. Saksnn: _62

2 Side 2 Det er i selve tertialrapporten bare gitt kommentarer der hvor det er vesentlige avvik i forhold til regulert budsjett. Prognosene for avvik er beregnet i forhold til et regulert budsjett som inneholder alle vedtatte budsjettjusteringer pr Resultatet for tariffoppgjøret i 2011 ble dyrere enn det som er forutsatt i vedtatt budsjett. En merskatt i 2011 forutsettes å dekke virkningen av tariffoppgjøret. I virksomhetenes årsprognoser er det forutsatt at merutgiftene til lønnsoppgjøret dekkes. Byrådet legger vekt på at den enkelte virksomhet skal konkretisere og kvantiflsere mål og aktiviteter. Den enkelte virksomhet skal løpende følge opp sine måltall. I denne saken omtales kun vesentlige avvik i produksjonsmål/produktivitetsmål slik de fremkommer i vedtatt budsjett for 2011 (Dok. 3/2011). Det er innhentet sykefraværsrapporter fra alle virksomheter for tidsrommet fra til sammenlignet med samme tidsrom i Driftsresultat *Reduksjonen i netto driftsresultat fra opprinnelig til regulert budsjett er i hovedsak av teknisk karakter som følge av økt bruk av fond (bl.a. ubrukte oremerkede midler fra 2010) og bruk av regnskapsmessig overskudd fra 2010 og tidligere år. Netto driftsresultat for kommunen samlet ligger an til å bli 401 mill. kroner, hvilket er 241 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. Avviket er i hovedsak knyttet til merinntekter fra refundert investeringsmoms, ubrukte øremerkede midler, økt driftsoverskudd på VARsektor, samt noe større integreringstilskudd for flyktninger og noe lavere renteutgifter på lån fra Husbanken enn forutsatt i regulert budsjett. I beregningen av kommunens resultatgrad, jfr. eget avsnitt om resultatgraden på neste side. ses det bl.a. bort fra refusjonsinntekter fra investeringsmoms. VAR-sektorens driftsresultat, samt at det korrigeres for endring i ubrukte øremerkede midler. Korrigert for overføringer til investeringsregnskapet, bruk av tidligere års overskudd og netto fondsavsetninger, fremkommer et prognostisert regnskapsmessig mindreforbruk for Oslo kommune samlet i 2011 på 31 mill. kroner. Saksnr.:

3 *Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk tilsvarer summen av alle avvik mellom budsjett og regnskap og er det resultatet som disponeres/inndekkes av bystyret hvert år i egen budsjettjusteringssak om konsekvenser av regnskapet. Bykassens netto driftsresultat ligger an til å bli 298 mill, kroner høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes lavere driftsutgifter med 203 mill. kroner (hvorav bl.a. 166 mill. kroner er ubrukte øremerkede midler), merinntekter fra refundert investeringsmoms med 55 mill. kroner, 18 mill. kroner lavere renteutgifter til Husbanken (videreutlånsordningen) på grunn av noe lavere rentenivå enn forutsatt i budsjettet, samt økt integreringstilskudd for flyktninger med 22 mill. kroner. Korrigert for netto fondsavsetninger og overføringer fra drift til investeringsregnskapet, er prognosen for bykassens regnskapsmessige mer- /mindreforbruk i 2011 lik 0. Prognosen for netto driftsresultat for Undervisningsbygg Oslo KF er 32 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak noe høyere leieinntekter og momsrefusjon fra investeringer og noe lavere utgifter til konsulenttjenester. Korrigert for overføringer fra drift til investeringsregnskapet, som er 14 mill. kroner høyere enn budsjettert, ligger foretaket an til et regnskapsmessig mindreforbruk på 18 mill. kroner. Prognosen for netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF er 60 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. På grunn av investeringsetterslep er momsrefusjon fra investeringer 61 mill. kroner lavere enn budsjettert mens øvrige inntekter og utgifter er 1 mill. kroner bedre enn budsjettert. Korrigert for overføringer fra drift til investeringsregnskapet, som er 60 mill. kroner lavere enn budsjettert, ligger foretaket an til et regnskapsmessig mindreforbruk på 1 mill. kroner. Prognosen for netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF er 32 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. På grunn av investeringsetterslep er momsrefusjon fra investeringer 12 mill. kroner lavere enn budsjettert. Øvrig avvik på 20 mill. kroner skyldes i hovedsak økte vedlikeholdskostnader bl.a. som følge av økt omløpshastighet ved tildeling av leiligheter. Til dels svært krevende beboere bidrar også til økte vedlikeholdskostnader. Korrigert for overføringer fra drift til investeringsregnskapet, som er 12 mill. kroner lavere enn budsjettert, samt økt bruk av udisponert regnskapsmessig mindreforbruk fra før 2010 med 20 mill. kroner, ligger foretaket an til et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i 2011 lik 0. Prognosen for netto driftsresultat for Oslo Havn KF 12 mill, kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak høyere parkeringsinntekter, økte leieinntekter og økte inntekter fra havnerelatert virksomhet. Prognosen for overføringer fra drift til investeringsregnskapet er i samsvar med regulert budsjett, og foretaket ligger dermed an til et regnskapsmessig mindreforbruk på 12 mill. kroner. Saksnr.: _62

4 Side 4 Omsorg Oslo KF overtok den driften av Ammerudlunden sykehjem som følge av at Sykehjemsetaten sa opp kontrakten med Adecco. Kontrakt med Sykehjemsetaten er under inngåelse. Det vises for øvrig til at det er foretatt avklaringer i forhold til foretakets pensjonsforpliktelser. Dette gjelder med tilbakevirkende kraft fra og vil påvirke foretaket prognose, som pr. d.d viser et negative netto driftsresultat på 9 mill. kroner, i positiv retning. Resultatgrad Resultatgraden viser størrelsen på kommunens netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntektene. For å sikre en forsvarlig ivaretakelse av Oslo kommunes økonomiske handlefrihet over tid, har kommunen en selvpålagt norm for finansiell styring om at netto driftsresultat bør utgjøre minimum 1,5 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat for Oslo kommune samlet (bykassen og kommunale foretak) ligger an til å bli 401 mill. kroner. I beregningen av resultatgrad for Oslo kommune ses det imidlertid bort fra driftsresultatet til Oslo Havn KF og de selvfinansierende miljøetater (kap. 620 Vann- og avløpsetaten og kap. 640 Renovasjonsetaten). I tillegg ses det bort fra refusjonsinntekter fra investeringsmoms. Det korrigeres også for endring i ubrukte øremerkede midler ved beregning av resultatgraden. Resultatgrad er samlet korrigert netto driftsresultat som andel av totale eksterne driftsinntekter (eksklusiv finansinntekter). I sum eksterne driftsinntekter er det eliminert for inntekter som kommunens virksomheter har ved internt salg til hverandre. Tabellen under viser korrigert netto driftsresultat og resultatgrad for kommunen i opprinnelig budsjett (Dok 3) i 2011 og årsprognose for I prognosen er det forutsatt mer bruk av fondsmidler (inkludert regnskapsmessig mindreforbruk fra 2010 og tidligere år) enn i opprinnelig budsjett. Dette gjør at netto driftsresultat og resultatgraden automatisk faller. "l'all i mill. kroner Korrigert netto driftsresultat bykassen Korrigert netto driftsresultat kommunale foretak Sum korrigert netto driftsresultat Oslo kommune Resultatgrad Oslo kommune Opprinnelig buds jett ,0 % Prognose ,2 % Saksnr.:

5 Side 5 Nærmere om bykassens driftsregnskap Tabellen nedenfor viser hovedoversikt for bykassens driftsregnskap/driftsbudsjett pr. 2. tertial * Regulert budsjett inneholder opprinnelig budsjett og alle vedtatte budsjettjusteringer pr Skatteinntektene hittil i år er høyere enn budsjettert. Høyere skatteinngang i Oslo vil også gi høyere trekk i rammetilskudd. Samlet sett tyder utviklingen på at de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) i 2011 blir høyre enn i vedtatt budsjett for Byrådet planlegger å legge frem en budsjettjusteringssak når ligningen for 2010 offentliggjøres ultimo oktober. I denne saken vil bl.a. virkningen av lønnsoppgjøret som ble dyrere enn forutsatt i vedtatt budsjett, bli foreslått kompensert. Virksomhetene har i sine prognoser forskuttert kompensasjon for resultat av årets lønnsoppgjør. Prognosen for generelt statstilskudd er 22 mill, kroner høyere enn regulert budsjett. Dette gjelder integreringstilskudd for flyktninger hvor ny kompensasjonsordning har medført høyere inntekter enn beregnet. Prognosen for netto mindreforbruk i virksomhetene er 258 mill. kroner (se egen tabell nedenfor). Netto finansposter forventes å bli 18 mill. kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes reduserte renteutgifter til Husbanken (videreutlånsordningen) på grunn av noe lavere rentenivå enn forutsatt i budsjettet. Avsetninger til fond ligger an til å bli 235 mill, kroner høyere enn regulert budsj ett. Dette gjelder i hovedsak avsetning av ubrukte øremerkede midler i virksomhetene og avsetning av økt driftsoverskudd på VAR-sektor. Bruk av fond ligger an til å bli 8 mill. kroner lavere enn regulert budsjett, som følge av at det ikke forventes tap på lånegarantier. Prognosen for overføringer fra drift til investeringsregnskapet er 55 mill, kroner høyere enn regulert budsjett, og skyldes overføring av merinntekter fra refundert investeringsmoms som forutsettes å inngå i finansieringen av bykassens investeringer. Merinntekter fra refundert investeringsmoms gjelder i forhold til investeringsmidler som er overført fra Saksnr.:

6 Side 6 Tabellen nedenfor viser avvik mellom regulert budsjett og årsprognose i virksomhetene til bykassen fordelt på sektorer. Bykassevirksomhetene ligger an til et netto samlet mindreforbruk på 247 mill. kroner. Resultatet inkluderer imidlertid at virksomhetene har ca. 166 mill, kroner i ubrukte øremerkede midler. Ses det bort fra ubrukte øremerkede midler har virksomhetene et mindrebruk på ca. 81 mill. kroner. Ses det også bort fra økt driftsoverskudd på 57 mill. kroner for VAR-sektor, er det et netto prognostisert mindreforbruk på 24 mill. kroner for bykassens virksomheter. Prognosen for sentrale avsetninger er et mindreforbruk på 11 mill. kroner, hvorav 9 mill. kroner gjelder tap på lånegarantier og 2 mill. kroner pga. lavere skadeforsikringskostnader. Bydelene (eksklusiv kap. 304, 305, 306 og 308) ligger an til et samlet merforbruk på 3 mill. kroner. Korrigert for ubrukte øremerkede midler viser årsprognosen på ordinær drift et merforbruk på 24 mill. kroner. 7 bydeler ligger an til merforbruk med til sammen ca. 79 mill. kroner, hvorav Søndre Nordstrand med 56 mill. kroner. Bydeler med merforbruk melder om merforbruk knyttet til institusjonsplasseringer i barnevernet og for bruk av sykehjemsplasser. Årsprognosen for bydelene samlet viser en klar forbedring i forhold til 2010 hvor bydelene totalt fikk et merforbruk på 78,3 mill. kroner. I forhold til omstillingsbehovet bydel Østensjø hadde i 2011 på 56 mill. kroner gjennomfører bydelen innsparingstiltak på 53 mill, kroner i løpet av året. Årsprognosen for Bydel Søndre Nordstrand viser en forbedring på 17,2 mill. kroner siden 1. tertial. Alle bydeler med merforbruk har meldt at det vil bli iverksatt tiltak for å redusere merforbruk. Innen byomfattende oppgaver er prognosen et samlet mindreforbruk på 6 mill. kroner. Prognosen for Legevakten viser et mindreforbruk på 5 mill, kroner som følge av merinntekter fra refusjoner for legekonsultasjoner. Prognosen for Rusmideletaten viser et mindreforbruk på 8 mill. kroner, hvorav mesteparten gjelder øremerkede midler til ulike bolig- og kompetanseprosjekter. Prognosen for Barne- og familieetaten viser et mindreforbruk på 7 mill. kroner som bl.a. gjelder psykiatrimidler og midler til Oslo krisesenter. På den annen side viser prognosen for Helse- og velferdsetaten et merforbruk på 11 mill. kroner som i hovedsak skyldes økt utbetaling til Norsk pasientskadeerstatning. Innenfor sektor for kultur og utdanning ligger det an til mindreforbruk på 72 mill. kroner. Utdanningsetaten ligger an til et mindreforbruk på 78 mill. kroner og øvrige kapitler et merforbruk på 6 mill. kroner. I prognosen er det forutsatt at Utdanningsetaten har 57 mill. kroner i ubrukte øremerkede midler hvor deler av midlene er forutsatt disponert over flere år. Innenfor sektor for byutvikling forventes det et mindreforbruk på 6 mill. kroner som gjelder ubrukte statlige og kommunale øremerkede tilskuddsmidler hos Byantikvaren. Saksnr.: _62

7 Side 7 Innenfor sektor for miljø og samferdsel ligger det an til et samlet mindreforbruk på 58 mill. kroner. Renovasjonsetaten - forvaltning ligger an til et mindreforbruk på 55 mill. kroner som bl.a. skyldes forskjøvet utrulling av kildesorteringsprosjektet, samt utsatt etablering av minigjenbruksstasjoner og gjenbruksstasjon Oslo vest. Bymiljøetaten ligger an til et merforbruk på 9 mill. kroner når det korrigeres for ubrukte øremerkede midler og økt overskudd fra piggdekkgebyrordningen som skal avsettes til vintervedlikeholdsfondet. Innenfor sektor for finans og næring ligger det an til et mindreforbruk på 61 mill. kroner, hvorav 37 mill. kroner (27 mill. kroner øremerket) gjelder avsetninger på IKT-området og 21 mill. kroner (13 mill. kroner øremerket) knyttet til diverse prosjekter i Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Tjenesteproduksjon Det forventes måloppnåelse bl.a. i forhold til akuttplasseringer og andre døgnplasseringer i barnevernet og iverksettingstid for vedtak om institusjonsplass innen pleie og omsorg, samt tilnærmet måloppnåelse i forhold til andel plasser i enerom. Kapasitetsutnyttelsen i barnevernet forventes å bli lavere enn måltall som følge av redusert etterspørsel etter akuttplasser for ungdom og hjemmebaserte tiltak. Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder innen barnevern forventes å bli lavere enn måltall som følge av økning i antall meldinger. Bemanningen er økt for å dekke behovet. Det forventes at måltall om behandlingstid for søknader om kommunal bolig blir nådd. Andel positive vedtak for kommunale boliger effektuert innen 6 måneder ligger imidlertid an til å bli noe lavere enn måltall, som bl.a. skyldes lang ventetid på bestemte boligtyper. Videre forventes det i hovedsak måloppnåelse for ferdigheter i Utdanningsetaten og andel lærlinger bestått. Det forventes også måloppnåelse i forhold til saksbehandlingstid i Byantikvaren og i hovedsak også for saksbehandlingstiden ved Plan- og bygningsetaten. Barnehagedekningen forventes å bli som måltall. Gjennomførte klima- og energitiltak har gitt større varig reduksjon av klimautslipp enn forventet. Saksnn: _62

8 Side 8 Sykefravær Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefraværet siden * Sykefravær 2009 og 2. kvartal 2010 er i henhold til den organiseringen som var på disse tidspunktene. Sykefravær er i perioden til steget med 0,4 % prosentpoeng i forhold til samme periode i Sykefraværet i Oslo kommune, i likhet med i KS, var i 2010 historisk lavt. Utviklingen i sykefraværet så langt i 2011viser en mindre økning og sykefraværet er fortsatt lavt i forhold til de senere årene. I budsjettet for 2011 satte byrådet seg mål om at sykefraværet i Oslo kommune ikke skal overstige 8,5 %. Mål for hver enkelt virksomhet er konkretisert i tildelingsbrev. Oslo kommunes virksomheter har jobbet systematisk med forebyggende tiltak for å redusere sykefraværet. I denne sammenheng kan nevnes IA-avtalen hvor virksomhetene må angi mål for utviklingen av sykefraværet, måloppnåelse og hvilke tiltak de gjennomfører for å nå målet. Byrådet satte i 2010 et forsterket fokus på sykefraværet. I løpet av året ble det gjennomført en obligatorisk opplæring av alle ledere med personalansvar (ca ) hvor temaet var sykefraværsoppfølging. Alle nye ledere i Oslo kommune skal gjennomgå den samme opplæringen. Oslo kommune har en ordning med at virksomhetene betaler en egenandel ved uttak av uførepensjoner. Virksomhetene arbeider aktivt for å redusere sykefraværet for å unngå overgang fra sykefravær til uførepensjonering. Byrådet har arbeidet med oppfølging av at kommunens virksomheter har egne HMSsystemer i overensstemmelse med byrådets vedtak og lovgivningen på HMS-området. Det er i løpet året igangsatt og gjennomført HMS-revisjoner i to av kommunens virksomheter. I tillegg er det gjennomført opplæring av toppledere og topplederes lederteam innen HMSområdet. Det årlige HMS-seminar for ledere. HMS-personell og hovedverneombud er gjennomført. Det er også avholdt en av to konferanser om byggherreansvaret, et samarbeidsprosjekt med Arbeidstilsynet, Kemneren og Skatte Øst. Det er i tillegg gjennomført et prosjekt i form av en samling med ledere og arbeidstakers representanter i en av kommunens virksomheter for å øke bevisstheten på sikkerhetskultur. Saksnr.:

9 Side 9 Investeringer i anleggsmidler *Gjennomforingsgrad =regnskap i % av budsjettet. I 2010 var den samlet sett på 58 %. ** Sum regulert budsjett på 10,003 mrd. kroner inkluderer etterslep fra 2010 med 4,7 mrd. kroner og årets opprinnelige budsjett på 7,7 mrd. kroner, samt bystyrets vedtak i saken om årsbudsjett 2011 virkning av regnskap 2010 mv. hvor investeringsrammen ble nedjustert med netto 2,65 mrd. kroner. Regulert budsjett for skolebygg inkluderer etterslep fra 2010 på 656 mill, kroner og opprinelig budsjett for 2011 på mill, kroner, til sammen mill, kroner, samt nedjustering av investeringsrammen med 855 mill, kroner i saken om årsbudsjett 2011 virkning av regnskap 2010 mv. Prosjektet Frydenbergveien 48 hadde opprinnelig en kostnadsramme på 493,4 mill. kroner som i bystyresak 231/11 ble økt til 638 mill. kroner. Det er nå rapportert at prosjektet vil bli vesentlig dyrere enn tidligere anslått. Byrådsavdelingen sammen med foretaket/foretakets styre har på bakgrunn av dette satt i gang et arbeid med å kartlegge årsakene til økningen i kostnadsrammen samt å få frem endelig størrelse på kostnadsrammen. Byrådet skal legge frem en budsjettjusteringssak i november. Regulert budsjett for omsorgsboliger/sykehjem/institusjoner og barnehager inkluderer etterslep fra 2010 på 671 mill. kroner og opprinelig budsjett for 2011 på mill. kroner, til sammen mill. kroner, samt nedjustering av investeringsrammen med 900 mill. kroner i byrådssak om årsbudsjett 2011 virkning av regnskap 2010 mv. Prognosen for Oslo kommunes samlede investeringer i anleggsmidler i 2011 er 7,3 mrd. kroner, hvilket er ca. 0,7 mrd. kroner mer enn det ble investert for i Det understrekes at det knytter seg usikkerhet til prognosene for investeringer. Tabellen nedenfor viser etterslep i brutto investeringer i anleggsmidler. Prognosen viser at etterslepet i 2011 reduseres med 2 mrd. kroner sett i forhold til hva det var ved utgangen av Investeringsrammene til eiendomsforetakene Undervisningsbygg Oslo KF og Omsorgsbygg Oslo KF og bykassen ble i sak om årsbudsjett 2011 virkning av regnskap 2010 mv. nedjustert med til sammen ca. 2,65 mrd. kroner (midlene forskyves fra 2011 til senere i økonomiplanperioden). Saksnr.:

10 Side 10 Av etterslepet på 2 mrd. kroner for bykassen gjelder 661 mill, kroner vann og avløp og renovasjon, ca. 350 mill, kroner til diverse idrettsanlegg og kultureiendommer, samt 255 mill. kroner knyttet til biogassanlegg i Nes kommune. Av etterslepet på ca 0,5 mrd. kroner for de kommunale foretakene gjelder 322 mill. kroner Omsorgsbygg Oslo KF og 133 mill. kroner Boligbygg Oslo KF. B rådet innstiller til b st ret å fatte føl ende vedtak: Byrådets tertialrapport pr tas til orientering. Byr4det, den 2 77:6KT IJ11 " Wti gef Vedlegg tilgjengelig på Internett: Nærmere redegjørelse om resultatene i virksomhetene og andre sentrale kapitler Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen Saksnn: _62

Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 1. tertial 2013.

Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 1. tertial 2013. . Oslo kommune Byrådet B rådssak 126/13 BYRÅDETS TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2013 Sammendrag: Byrådet legger med dette frem tertialrapport pr. 1. tertial 2013. Prognosen for investeringer i anleggsmidler

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans. B rådssak 1023/13

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans. B rådssak 1023/13 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1023/13 ÅRSREGNSKAP 2012 FOR BYKASSEN OG LÅNEFONDET Saksfremstilling: Driftsregnskapet Bykassens regnskap for 2012 viser et regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 4. etg Olav Vs gt 4 0037 OSLO Dato: 11.09. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 02439-1 00483-7

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Skattedekningsgraden

Skattedekningsgraden VEDLEGG 1 Eksempler på hvordan finansieringsanalysen kan presenteres og kommenteres 1 Finansieringsanalyse Utvikling i inntekter 4 35 3 25 2 15 1 5 Skatt 89 714 8 394 9 563 11 837 14 41 111 551 121 93

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter Fritidsklubb Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset Dato: 15.09. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200900253 Håkon Kleven, 23438585

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett 2013

Byrådets forslag til budsjett 2013 Byrådets forslag til budsjett 2013 Sammenheng mellom kommunens plandokumenter Innledning 1 Budsjett 2013 Budsjettets profil og prioriteringer Hoved- og nøkkelstørrelser for Oslo kommune.... 2 Hovedstørrelser

Detaljer

1. Økonomiplan

1. Økonomiplan ØKONOMIPLAN 2012-2015 1 1. Økonomiplan 2012-2015 Kapitlet beskriver økonomiske utviklingstrekk for Oslo kommune, og hovedstørrelser i kommende økonomiplan. Hoved- og nøkkelstørrelser for Oslo kommune drift

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, TILLEGGSINNSTILLINGEN

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, TILLEGGSINNSTILLINGEN Oslo kommune Byrådet Byrådssak BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, TILLEGGSINNSTILLINGEN Innhold 1 Innledning og sammendrag... 2 2 Skatt- og rammetilskudd... 11 3 Felles for alle virksomheter/sektorer...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

OSLO KOMMUNE. SAK 1 Del 2

OSLO KOMMUNE. SAK 1 Del 2 OSLO KOMMUNE SAK 1 Del 2 BYRÅDETS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2014-2017 Budsjett 2014 Budsjettets profil og prioriteringer Økonomiplan 2014-2017 Bydelene EST og KOU Bydelene EST Bydelene barnehager Eldre

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer