Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 4. etg Olav Vs gt OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Odd Arne Fagerheim, TERTIALRAPPORT PER FOR BYDEL GRORUD 1. Driftsregnskap Per august forventes det akkumulerte mindreforbruket for å bli på noe over 20 millioner kroner. Av disse er 17 millioner kroner fra fjorårets mindreforbruk. Og nærmere to millioner kroner av det forventede mindreforbruket gjelder øremerkede midler. Driftsregnskap per funksjonsområde (OKS053 og OKS054) Beløp i hele tusen Regnskap Budsjett kroner Opprinnelig i Regulert ii årsprognose Helse, sosial og nærmiljø Barnehager Oppvekst Pleie og omsorg Sum, eks øk.sos Økonomisk sosialhjelp Sum bydel Grorud Helse, sosial og nærmiljø For Helse, sosial og nærmiljø er det forventet et forbruk på 106 millioner kroner, noe som gir et mindreforbruk på 17 millioner kroner. Av mindreforbruket så kommer 15 millioner fra fjorårets udisponerte mindreforbruk. I tillegg forventes et merforbruk på to millioner for i Effekten av det generelle lønnsoppgjøret fra 1. mai er innarbeidet i budsjettet og prognosen for alle tjenestested og funksjonsområder i bydelen. Det lokale lønnsoppgjøret som gjennomføres i løpet av høsten forventes å gi en kostnadsøkning på 5,5 millioner kroner i. Etter det sentrale lønnsoppgjøret har bydelen igjen en avsetning på 3,2 millioner til det lokale oppgjøret. På grunn av lønnsoppgjøret er det derfor lagt inn et forventet merforbruk på 2,3 millioner kroner i. ii I regulert budsjett er det tatt med flere eksternt vedtatte budsjettjusteringer som ikke er behandlet av bydelsutvalget. Dette gjelder byråden for KOUs saksnr 25/ vedlikehold av kommunale barnehager, kommunaldirektøren for VST saksnr 29/ turnusleger, byråden for KOU saksnr 20/ kommunale barnehageplasser etablert i, byrådssak 1068/08 spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder og bystyresak 261/ virkninger av regnskap for. Bydel Grorud Postadresse: Telefon: Bankgiro: Bydelsadministrasjonen Ammerudveien 22 Telefaks: Org.nr Oslo E-post:

2 institusjonsplasser i rusomsorgen og et mindreforbruk på fem millioner innen sysselsetting. Større deler av sistnevnte er øremerkede midler som blir benyttet i Det lokale lønnsoppgjøret som gjennomføres i løpet av høsten forventes å bli 2,3 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Effekten av dette er i sin helhet lagt under dette funksjonsområdet. Samtidig har bydelen fått signaler om at den vil bli tilført 1,5 millioner i økte budsjettmidler som en følge av dyrere lønnsoppgjør enn tidligere forutsatt. Disse signalene er ikke arbeidet i prognosen. Barnehager For barnehagene er det forventet et forbruk på 58 millioner kroner, noe som gir et mindreforbruk på nærmere 4 millioner kroner. Av mindreforbruket så skyldes tre millioner kroner høyere statstilskudd til barnehagene enn budsjettert. I tillegg er det noe mindreforbruk i tilknytning til forsinket oppstart av Ammerudkollen barnehage. Oppvekst For Oppvekst forventes et forbruk på 115 millioner kroner, noe som gir et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner. Den største delen av mindreforbruket forventes å komme fra barnevernstjenesten. Bydelen hadde i en reduksjon i kostnadene til barnevernstiltak utenfor hjemmet, hittil i har derimot denne kostnadsreduksjonen flatet ut. Pleie og omsorg For Pleie og omsorg forventes et forbruk på 321 millioner kroner, noe som gir et merforbruk på 5,4 millioner kroner. Merforbruket kommer blant annet som en følge av kjøp av nye institusjonsplasser innen psykiatri samt andre nye kostnadskrevende brukere. Samtidig har kostnader til drift av den kommunale hjemmetjenesten blitt høyere enn budsjettert. I budsjettet var det forutsatt en nedgang i forbruket av sykehjemsplasser. Men har utviklingen vært relativ uforandret slik at det også på dette området forventes et merforbruk. Økonomisk sosialhjelp For økonomisk sosialhjelp forventes det utbetaling på 46,5 millioner kroner, noe som er 2,9 millioner lavere enn budsjettert. Til sammenligning var forbruket av økonomisk sosialhjelp i på 51,4 millioner kroner. Nedgangen skyldes i hovedsak færre mottakere av økonomisk sosialhjelp enn forutsatt i budsjettet. Første tertial i år hadde bydelen 482 mottakere i måneden mot 464 mottakere i andre tertial. Driftsregnskap øremerkede midler (OKS052) Beløp i hele tusen kroner Opprinnelig Regnskap Budsjett Regulert årsprognose Øremerkede midler Øvrige midler Sum bydel Grorud ,58 millioner kroner av forventet mindreforbruk gjelder øremerkede midler. 18,8 millioner kroner er dermed forventet mindreforbruk av bydelens egen ramme. 2

3 Driftsregnskap per artsgruppe (OKS051) Beløp i hele tusen kroner Opprinnelig Regnskap Budsjett Regulert årsprognose 0 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Kjøp av tj. som erstatter egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter og finanstransaksjoner UTGIFT Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner INNTEKT Sum bydel Grorud Investeringer Midler Regnskap Beløp i hele tusen kroner fra Opprinnelig Regulert årsprognose 1 Kjøp av varer og tjenester Overføringsutgifter UTGIFT Nye barnehageplasser, inventar og utstyr Byomfattende barnehageoppgaver Investeringene er tilknyttet inventar og utstyr i forbindelse med utvidelser og nybygg av barnehager. Nybygget ved Ammerudkollen barnehage ble fullført i andre kvartal. årsprognose skyldes i hovedsak Ammerudlia barnehage. Bydelen mottok investeringsmidler for økt antall plasser ved Ammerudlia barnehage da den midlertidige barnehagen ble etablert. Noe av midlene ble benyttet til nytt inventar og utstyr i den midlertidige barnehagen. Resterende deler av disse midlene vil bli benyttet når den nye permanente barnehage er fullført. Den permanente barnehagen er forventet ferdigstilt i første kvartal

4 3. Status per andre tertial for de obligatoriske ene som bystyret har vedtatt er som følger: Sosialtjenesten Status 2. tertial Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned 80 % 97 % 80 % 100 % 100 % 20 % Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder 99 % 92 % 95 % 100 % 100 % 5 % Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 måneder 99 % 61 % 80 % 100 % 100 % 20 % Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr ) Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker 83 % 84 % 95 % 84 % 85 % -10 % Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten 66 % 70 % 70 % 0 % Bydelen ser alvorlig på resultatet av brukerundersøkelsen i sosialtjenesten og styrker sitt publikumsmottak i. Angående andel søknader behandlet innen to uker har resultatene vært stabil de siste årene. Det forventes ingen vesentlige endringer i prognosen for. Barnehager Status 1. tertial Andel barn 1-5 år med barnehageplass 71 % 73 % 76 % 73 % 75 % -1 % Etablering av heldags barnehageplasser i løpet av året* (netto endring i forhold til året før, i storbarnsekvivalenter**) * Antall plasser er målt i storbarnsekvivalenter, dvs at en småbarnsplass er beregnet til to storbarnsplasser og at deltidsplasser er lagt sammen og omgjort til heltidsplasser. Antall barn som får plass med denne kapasitetsøkningen er avhengig av andelen småbarn som får plass og andelen deltidsplass. Økt antall plasser i skyldes utvidelse av nybygg i Ammerudkollen barnehage. Det er antatt at utvidelse vil gi en økning på 32 småbarnsplasser og 27 storebarnsplasser. et i forhold til for året skyldes at prosjektet for å bygge en ny og utvidet Rødtvet barnehage har stoppet opp. 4

5 Barnevern Status 2. tertial Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 89 % 98 % 100 % 96 % 96 % -4 % Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd. 91 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret 2,8 2,7 4,0 4,0 0 Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 4,0 3,5 4,0 4,0 0 Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 2,7 3,5 4,0 4,0 0 Pleie- og omsorg Brukertilfredshet i hjemmetjenesten andel fornøyde brukere Status 1. tertial 89 % 67 % > 80 % 80 % 0 % Bydelen ser med bekymring på den lave brukertilfredsheten og vil benytte resultatene fra undersøkelsen til målrettet arbeid i hjemmetjenestene. 4. Sykefravær og HMS-arbeid Sykefravær ift kjønn per Kvinner 13,04 % 10,07 % Menn 7,10 % 7,26 % Totalt bydel Grorud 12,04 % 9,60 % Den gode nedgangen i sykefraværet i bydelen fortsetter i andre kvartal. Nedgangen har vært særlig stor innenfor hjemmetjenestene, hvor bydelen har hatt et særlig målrettet fokus for å få redusert sykefraværet. Sykefravær ift tjenestetype Barnehager 12,76 % 11,52 % SFO 10,45 % 9,95 % Hjemmetjeneste 16,35 % 12,31 % Boliger 11,53 % 9,66 % Andre 10,68 % 7,65 % Totalt bydel Grorud 12,04 % 9,60 % 5

6 Angående Bydel Groruds arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) kan vi opplyse at det er fastsatt egne mål på området. Disse er som følger: Hovedmål i Bydel Grorud: Bydel Grorud vil arbeide med helse, miljø og sikkerhet slik at ansatte opplever at de har et godt arbeidsmiljø, og ved bruk av systematisk internkontroll HMS vil vi: ansatte som har personalansvar har de nødvendige kunnskapene innenfor helse, miljø og sikkerhet forebygge personulykker og helseskader tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø og medansvar, som kan bidra til et godt tjenestetilbud og produktivitet arbeidstakernes integritet og verdighet ivaretas og at de ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden arbeidstakere gis mulighet for faglig og personlig utvikling skape trygghet og trivsel forebygge skader på indre og ytre miljø HMS - systemmål: HMS-systemet er oppdatert ifht. endringer i forskrifter, lov og avtaleverk, samt endringer i organisasjonen. Ledelse, arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste samarbeider med utvikling og revidering av HMS-systemet. HMS-systemet er forståelig og lett tilgjengelig for alle ansatte i organisasjonen. HMS-aktivetetsmål: Ledersamtaler og medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. Alle nyansatte med personalansvar får opplæring i alt som omhandler HMS. 6

7 HMS-mål for tjenestestedene: Med utgangspunkt i bydelens overordnede HMS-mål og rutiner for internkontroll skal tjenestestedene sette egne HMS-mål på lokal handlingsplan. Brannsikkerhet: Liv, helse, miljø og materielle verdier er vernet mot brann og eksplosjon. Alle tjenestesteder skal ha et brannvern som sikrer at ansatte, brukere og materielle verdier ikke kommer til skade. EL-sikkerhet: Elektriske anlegg og elektrisk utstyr er kontrollert, drevet og vedlikeholdt slik at det ikkemedfører fare og ulykker. Produktkontroll: Produkter og forbrukertjenester som tilbys fra Bydel Grorud eller benyttes av bydelens ansatte skal ikke medføre helse- og miljøskader. Ved alle produkter som kan være til skade for ansatte, brukere eller miljø skal det til en hver tid ligge et produktdatablad. Ved en hver forbrukertjeneste skal det følge en rutine ev. vedtak. Ytre miljø: Bydel Grorud er miljøeffektiv slik at drift, forvaltning og tjenesteproduksjon utføres med minst mulig belastning på det ytre miljø. Det er utarbeidet handlingsplaner for internkontroll-hms på det enkelte tjenestested. Lederteam/topplederne har gjennomgått HMS-opplæring og har fått vedlikehold av kompetansen i år. Ledere i linjen under topplederne hadde HMS-opplæring i uke 11. Bydelen har utarbeidet egne prosedyrer for gjennomføring av HMS-revisjon. Det er gjennomført intern revisjon i bydelen og saken ble behandlet i arbeidsmiljøutvalget den Med vennlig hilsen Helge Jagmann bydelsdirektør Anita I. B. Christiansen avdelingssjef 7

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 0. Åpen halvtime 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND ÅRSBERETNING FOR 2 0 1 3 FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 5 3 ORGANISASJON / BEMANNING... 5 3.1 BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 6 3.2 OMFANG AV POLITISKE

Detaljer

Dato: 08.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/752 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 120.2

Dato: 08.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/752 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 120.2 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 08.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: /752 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 120.2 Saksgang Utvalg Møtedato Arbeidsutvalget 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

BUDSJETTFORSLAGETS OPPBYGNING... 4

BUDSJETTFORSLAGETS OPPBYGNING... 4 Innholdsfortegnelse 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 BUDSJETTFORSLAGETS OPPBYGNING... 4 Funksjonsområder...4 Bydelens organisering...6 BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG... 7 Byrådets overordnede målsettinger

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 200900535-30 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 ØKONOMISK

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler www.pwc.no Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler Byrådsavdeling for finans. Rapporten tar for seg bydelenes avvik mellom kriteriefordelte budsjettmidler og faktiske utgifter til barnevernet,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Drangedal kommune. Årsmelding

Drangedal kommune. Årsmelding Drangedal kommune Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning 2011 for Drangedal kommune... 5 1.2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 6 1.3

Detaljer

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle Fosnes kommune Tegning: Knut Høyhjelle Side 2 av 24 Årsmelding 2007 Innhold INNHOLD...3 INNLEDNING/FORORD...4 HOVEDMÅL...5 VISJON...5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING...5 ANLEGG...5 SAMARBEIDSPARTER...6 INTERKOMMUNALT

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer