Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22, 3 etasje Møtetid: onsdag 11. juni 2008 kl Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Saker til behandling Sak 17/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden...1 Sak 18/08 Godkjenning av protokoll fra møte i RFF Sak 19/08 Informasjon fra og spørsmål til administrasjonen...5 Sak 20/08 Tertialrapport per Sak 21/08 Budsjettjusteringer per juni Sak 22/08 Strategisk plan - rullering...15 Sak 23/08 Møteplan for råd og utvalg høsten Sak 24/08 Eventuelt...19 Bydel Grorud Asbjørn Woll Nestleder Anne E. Stålung sekretær

2

3 Sak 17/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Rådet for funksjonshemmede /08 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. Helge Jagmann/s bydelsdirektør 1

4 2

5 Sak 18/08 Godkjenning av protokoll fra møte i RFF Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Rådet for funksjonshemmede /08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RFF Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra møte i RFF godkjennes. Helge Jagmann/s bydelsdirektør 3

6 4

7 Sak 19/08 Informasjon fra og spørsmål til administrasjonen Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Rådet for funksjonshemmede /08 INFORMASJON FRA OG SPØRSMÅL TIL ADMINISTRASJONEN 5

8 6

9 Sak 20/08 Tertialrapport per Arkivsak: Arkivkode: 101 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /08 Byutvikling- og miljøkomiteen /08 Helse- og sosialkomite /08 Eldrerådet /08 Rådet for funksjonshemmede /08 Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /08 Kulturkomiteen /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. TERTIALRAPPORT PER Sammendrag: Per april forventes det akkumulerte mindreforbruket for 2008 å bli på 26 millioner kroner. Av disse er 17 millioner overførte udisponerte midler fra Nærmere en million av det forventede mindreforbruket gjelder øremerkede midler. Saksframstilling: Bydelsadministrasjonen har oversendt tertialrapporten per til byrådsavdelingen. Rapporten er vedlagt og er satt opp i henhold mal gitt av byrådsavdelingene. Vedlagt er også tertialstatistikken. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapportene tas til orientering. Helge Jagmann bydelsdirektør Anita I.B. Christiansen avdelingssjef 7

10 8

11 Sak 21/08 Budsjettjusteringer per juni 2008 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /08 Helse- og sosialkomite /08 Byutvikling- og miljøkomiteen /08 Eldrerådet /08 Rådet for funksjonshemmede /08 Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /08 Kulturkomiteen /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BUDSJETTJUSTERINGER PER JUNI 2008 Sammendrag: Bydel Grorud har mottatt flere rammeøkninger. Disse legges frem for behandling av Bydelsutvalget. Bydelsdirektøren foreslår at enkelte mindre salderinger av budsjettet foretas. Disse har det til fellestrekk at de alle gir en engangskostnad i 2008, slik at de ikke belaster fremtidige budsjetter. Saksframstilling: Diverse rammeøkninger I kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester saksnummer 15/2008 Statlig tilskudd til psykisk helsearbeid fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 2,262 millioner kroner. Bydelene er bedt om å benytte deler av tilskuddet til å styrke skolehelsetjenesten. Bydelsdirektøren foreslår å styrke skolehelsetjenesten ved å opprette et nytt 100% årsverk, samt å styrke helsestasjon for ungdom ved å opprette et nytt 20% årsverk. Endring av behov hos brukere ved Kalbakken bosenter gjør det nødvendig å innføre våken nattevakt. For å dekke dette behøves 188% årsverk, som gir en økt årlig kostnad på kroner. Bydelen har fått økte kostnader til kjøp av plasser innen psykiatri som en følge av to nye brukere. Bydelsdirektøren foreslår derfor å benytte de resterende midler til å styrke budsjettet på dette området. I byråden for kultur og utdanning saksnummer 8/2008 Arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med kroner. Midlene er en kompensasjon for kostnader Bydelen blir påført ved at ansatte i bydelens barnehager går på arbeidsplassbasert utdanning. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til vikarutgifter i de aktuelle barnehagene. 9

12 I kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester saksnummer 20/2008 Statlig tilskudd til bydeler med NAV-kontor fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 1,564 millioner kroner. Midlene er gitt for å dekke ekstrakostnader til et nytt kvalifiseringsprogram som blir innført ved etablering av NAV-kontor. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til formålet. I kommunaldirektørens sak nummer 21/2008 Fordeling av statlig overføring til enkelte brukere ved Conrad Svendsen Senter fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 1,553 millioner kroner. Oslo kommune har overtatt ansvaret for enkelte navngitte brukere ved Conrad Svendsen Senter fra andre kommuner. Kompensasjon for utgifter knyttet til disse brukere bevilges over statsbudsjettet til kommunen. Og fordeles til de bydelene som betaler for brukerne det gjelder. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til budsjettet hvor kostnadene for brukerne føres. I byråden for kultur og utdanning saksnummer 14/2008 Fordeling av statlig tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne fikk Bydel Grorud økt budsjettrammen med 4,81 millioner kroner. Tilskuddet er forventet og finansierer deler av Bydelens pedagogiske team. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til pedagogisk teams arbeid for barn med nedsatt funksjonsevne. Omdisponering økonomisk sosialhjelp til sysselsettingstiltak Som en følge av færre mottakere av økonomisk sosialhjelp enn budsjettert forventes et mindreforbruk på området. Samtidig ser Bydel Grorud at det er fordelaktig å ytterligere styrke Bydelens sysselsettingsarbeid innefor ny sjanse. Bydelsdirektøren foreslår derfor å omdisponere 2,3 millioner kroner fra økonomisk sosialhjelp til ny sjanse. Angående behov for ytterligere budsjettrevisjon vedtok bydelsutvalget budsjett for Bydelsdirektøren kan ikke se at det siden den gang har oppstått vesentlige endringer som gjør det nødvendig å foreta større budsjettrevisjoner. Bydelen forventer å få reduserte budsjettrammer i årene som kommer. Dette som en følge av endringer i kriteriesystemet, økning i årlig effektiviseringskutt samt mulige reduserte inntekter til Oslo kommune. Med gitte forutsetninger forventer Bydelen å få et årlig merforbruk fra 2009 og et akkumulert merforbruk fra Dersom mindreforbruket i 2008 blir større enn 28 millioner kroner inkludert overføringen fra 2007, vil det overskytende beløp bli inndratt fra Bydelen. Utenom øremerkede midler har Bydelen meldt et mindreforbruk på 25 millioner kroner i tertialmeldingen. Siden prognosen er beheftet med usikkerhet, er det muligheter for at inneværende års mindreforbruk blir så stort at deler av det vil bli inndratt. Usikkerheten kan også gå andre veien, for eksempel som en følge av nye brukere på psykiatri eller høyere forbruk av sykehjemsplasser enn budsjettert. Bydelen er dermed i en situasjon hvor vi har litt for mye penger i 2008, og litt for lite penger fra Eventuelle endringer i budsjettet nå bør derfor være av en engangskarakter. Slik at endringen kun medfører økte kostnader i 2008, og at endringen medfører ingen eller eventuelt en reduksjon i kostnadene fra Det bør ikke vedtas nye aktiviteter som binder Bydelen til økte kostnader etter Bydelsdirektøren foreslår følgende: 10

13 Bydel Grorud har en rolle som pådriver for å omforme tomten til gamle Oslo pukkverk til et fremtidig Lillomarka Arena. Denne prosessen har stoppet opp da Oslo kommune ikke er eier av hele området. For å komme videre med prosjektet er det nødvendig å foreta en omregulering av området, noe som er nødvendig for å kunne foreta en eventuell fremtidig eksproporsjon. Idrettsetaten ønsker å gjennomføre omreguleringen, men har ikke midler avsatt til dette i 2008-budsjettet. Bydelsdirektøren foreslår derfor å forskuttere kroner til ny reguleringsplan for området. Bydelen har tidligere mottatt statstilskudd til sysselsettingsarbeid, hvorav er tiltenkt benyttet til ombygging og tilpasninger av kantinen i Ammerudveien 22. Denne kantinen er et av Bydelens sysselsettingstiltak og benyttes i arbeidstrening. Formålet med ombyggingen er at kantinen skal tilfredstille gjeldende krav fra Mattilsynet og kunne ha et forsvarlig system for internkontroll. Ombyggingen er nødvendig for både å kunne ha et tilfredstillende hygienenivå men også for at arbeidstreningen skal være mest mulig realistisk i forhold til de krav som stilles i næringslivet. Foreløpige kostnadsoverslag viser at det er nødvendig med ytterligere midler for å fullfinansiere ombyggingen. Bydelsdirektøren foreslår derfor å benytte kroner av Bydelens egen ramme for å finansiere ombyggingen. I byutvikling, samferdsel og miljøkomiteens sak 29/08 ble bydelsutvalget anmodet om å avsette kroner til utarbeidelse av byutvikling-, samferdsel- og miljøplan for bydelen. Formålet med planen er å ha en felles plattform for behandling av de saker komiteen skal fatte vedtak i. Bydelsdirektøren foreslår å avsette kroner til formålet. Kjøkkenet ved Nordtvet gård har behov for oppussing. Kjøkkenet benyttes i dag i forbindelse med dagsenter for funksjonshemmede, utleie av festlokaler samt kafédrift i helgene av frivillige lag og foreninger. Bydelsdirektøren foreslår å avsette kroner til rehabilitering av kjøkkenet ved Nordtvet gård. Bydelens barnehager har behov for ytterligere oppgradering av sitt IKT-utstyr. Bydelsdirektøren foreslår derfor å avsette kroner til kjøp av nye pc er m.m. i barnehagene. Bydel Grorud benytter i dag lite midler til omdømmebygging og profilering. Bydelen ser behov for å benytte noe ressurser på å utarbeide designprofiler og forskjellige typer informasjonsmateriell. Slikt materiell kan for eksempel være svært nyttige i forbindelse med rekruttering av nyansatte. Bydelsdirektøren foreslår å avsette kroner til formålet. Bydel Grorud har flere leasingsavtaler, spesielt gjelder dette for bydelens biler. Med dagens situasjon kan det være interessant å foreta utkjøp av leasingsavtalene eventuelt foreta kjøp av nye biler dersom leasingskontrakter utløper i Bydelsdirektøren har per dags dato ikke en komplett oversikt over muligheten for å foreta utkjøp av leasingsavtaler eller når dagens leasingskontrakter utløper. Bydelsdirektøren ber derfor om en generell fullmakt til å foreta utkjøp av leasingsavtaler eller å foreta kjøp som kan erstatte leasingskontrakter som utløper. Fullmakten vil kun bli benyttet dersom det er økonomisk lønnsomt å eie fremfor å leie. Fullmakten vil kun bli benyttet innenfor Bydelens økonomiske handlingsrom. Bydelsdirektøren vil rapportere til bydelsutvalget ved en eventuell bruk av fullmakten. 11

14 Alle budsjettøkningene finansieres ved å ta av fjorårets mindreforbruk. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget vedtar følgende budsjettendringer Rammeøkning Økt budsjett Kommunaldirektørens sak 15/2008 Statlig Halvårseffekt av nye 1,2 stillinger til tilskudd til psykisk helsearbeid Funksjonsområde 2B 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste kr Delårseffekt fra mai for 1,88 nye stillinger som nattevakt ved Kalbakken bosenter til funksjonsområde Hjemmetjeneste kroner. Byrådens sak 8/2008 Arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere Kommunaldirektørens sak 20/2008 Statlig tilskudd til bydeler med NAV-kontor Kommunaldirektørens sak 21/2008 Fordeling av statlig overføring til enkelte brukere ved Conrad Svendsen Senter Byrådens sak 14/2008 Fordeling av statlig tilsudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne Funksjonsområde Pleie, omsorg og hjelp i institusjon kr Funksjonsområde 2A 201 Barnehager kr Funksjonsområde Kvalifiseringsordningen kr Funksjonsområde Pleie, omsorg og hjelp i institusjon kr Funksjonsområde 2A 211 Styrket tilbud til barnehager kr Omdisponere økonomisk sosialhjelp Omdisponere økonomisk sosialhjelp til sysselsettingstiltak ny sjanse Økt budsjett Funksjonsområde Sysselsettingstiltak økes med 2,3 millioner kroner Redusert budsjett Funksjonsområde Økonomisk sosialhjelp reduseres med 2,3 millioner kroner Disponeringer Økt forbruk Omregulering ifm Lillomarka Arena til funksjonsområde kulturaktiviteter Ombygging kantine Ammerudveien til funksjonsområde sysselsetting Byutvikling-, samferdsel- og miljøplan til funksjonsområde administrasjon Oppussing kjøkken ved Nordtvet gård til funksjonsområde kulturaktiviteter Oppgradering IKT-utstyr i barnehagene til funksjonsområde 2A 201 barnehager Omdømmebygging/profilering til funksjonsområde administrasjon Sum budsjettøkninger

15 Bydelsdirektøren får fullmakt til å foreta utkjøp av leasingsavtaler eller å foreta kjøp som kan erstatte leasingskontrakter som utløper. Fullmakten kan kun benyttes dersom det er økonomisk lønnsomt å eie fremfor å leie. Fullmakten kan kun benyttes innenfor Bydelens økonomiske handlingsrom. Bydelsdirektøren rapporterer til bydelsutvalget ved en eventuell bruk av fullmakten. Budsjettøkningene finansieres ved å disponere midler fra fjorårets mindreforbruk Helge Jagmann bydelsdirektør Anita I.B. Christiansen avdelingssjef 13

16 14

17 Sak 22/08 Strategisk plan - rullering Arkivsak: Arkivkode: 102 Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Byutvikling- og miljøkomiteen /08 Eldrerådet /08 Helse- og sosialkomite /08 Kulturkomiteen /08 Rådet for funksjonshemmede /08 Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. STRATEGISK PLAN - RULLERING Dokumentet Rullering av strategisk plan er ikke ferdig. Saken vil bli ettersendt for komitebehandling torsdag 5 juni. Det legges opp til et to trinns løp for rullering av bydelens strategisk plan. Første runde er nå i juni måned hvor bydelsutvalgets komiteer og bydelsutvalget selv kan gi innspill på justeringer og presiseringer av gjeldende. Bydelsdirektøren vil på bakrunn av innspillene legge frem rullering av strategisk plan til vedtak i Grorud bydelsutvalg i runde to i august / september Bydelsdirektøren vil vektlegge at strategisk plan skal justeres og at det derfor ikke skal utarbeides en helt ny plan for kommende 4 års periode. Helge Jagmann bydelsdirektør 15

18 16

19 Sak 23/08 Møteplan for råd og utvalg høsten 2008 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget Byutvikling- og miljøkomiteen /08 Eldrerådet /08 Helse- og sosialkomite /08 Kulturkomiteen /08 Rådet for funksjonshemmede /08 Oppvekstkomiteen Bydelsutvalget /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. MØTEPLAN FOR RÅD OG UTVALG HØSTEN 2008 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Arbeidsutvalget: Bydelsutvalget Alle møter i arbeidsutvalget er foreslått lagt til mandager. Møtedatoer for bydelsutvalget er foreslått lagt til torsdager. Det anbefales at øvrige råd og utvalg tilpasser sine respektive møteplaner til bydelsutvalgets møtedatoer. Bydelsdirektøren planlegger også et budsjettseminar for bydelsutvalget lørdag Helge Jagmann/s bydelsdirektør 17

20 18

21 Sak 24/08 Eventuelt Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Erik Johnsen Saksgang Møtedato Saknr Rådet for funksjonshemmede /08 EVENTUELT 19

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Bydelsutvalget 29.11.2012

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Bydelsutvalget 29.11.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Bydelsutvalget 29.11.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: torsdag

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: Torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 04. mai 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 4. etg Olav Vs gt 4 0037 OSLO Dato: 11.09. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 02439-1 00483-7

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 0. Åpen halvtime 1. Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff,

Detaljer

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGET 13.12.2012 kl. 16.00 20.00 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGET 13.12.2012 kl. 16.00 20.00 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 04. februar 2013 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 1/14

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 1/14 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Møteinnkalling 1/14 Møte: Eldreråd Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Tirsdag 21. januar 2014 kl. 13.30 Sekretariat: Administrasjonen SAKSKART

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Ungdomsrådet 10.12.2013

Ungdomsrådet 10.12.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 10.12.2013 Fra lysvandringen 2013 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 10.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Bydelsutvalget Møtedato: 12.12.2013 Møtested: Sagene samfunnshus, Kaysalen Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Bydelsutvalget Møtedato: 12.12.2013 Møtested: Sagene samfunnshus, Kaysalen Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Bydelsutvalget Møtedato: 12.12.2013 Møtested: Sagene samfunnshus, Kaysalen Tidspunkt: 18:30 Bydel Sagene Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers gate 7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger:

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger: MØTEINNKALLING Utvalg: Bydelsutvalg Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30 Møtested: Kristiansandsgt. 2 Møterom: Sagene samfunnshus Til behandling foreligger: Utv.saksnr Arkivsaksn Sakstittel 0. Åpen halvtime

Detaljer

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 17. juni 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldt spørsmål fra A: Flere restauranter har uteservering

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 01/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 01/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Møterom 3.etg. Møtetid: onsdag 04. februar 2009 kl. 10.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, 3. et Økern senter Møtetid: mandag 21. mai 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Grünerløkka BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Generelt forslag: R0 For små budsjettrammer til bydelene Byrådets forslag til budsjett gir bydelene og bydel Grünerløkka alt for små rammer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Status barnehageenheten. Notat av 27.3.2012 fra rådmannen følger i sakskartet.

MØTEINNKALLING. Status barnehageenheten. Notat av 27.3.2012 fra rådmannen følger i sakskartet. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 5/05

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 5/05 Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen Møteinnkalling 5/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen

Detaljer