Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus

2 Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig nedtur. Boligkrise og bankuro kan tyde på det. Men så langt er det ikke mange andre håndfaste tegn på en amerikansk resesjon selv om veksten trolig blir lav i første halvår. Det forventes at Federal Reserve senker sin styringsrente ytterligere. Noen tror de vil kutte fra, prosent ned til prosent. Hvis dette skjer ser Fed bort fra at inflasjonen er høy og stigende. Det uformelle inflasjonsmålet er ca., prosent; kjerneinflasjonen nå er, prosent. Dollaren har svekket seg på bakgrunn av den lempelige pengepolitikken, og inflasjonen har økt i de landene som binder sin valuta til dollar. Kina har valgt å la sin renminbi appresiere raskere enn før mot dollaren. Dette vil høyst sannsynlig fortsette i. Veksten holder seg trolig godt oppe i Kina, India og i de fleste andre vekstmarkeder som liberaliserer sine økonomier. Men et markert tilbakeslag i USA vil trolig dempe veksten i eurosonen og i Japan. De korte interbankrentene falt på tampen av desember på grunn av rednings-aksjoner fra sentralbankene. Men differansen til statsrenter og sentralbankens styringsrenter er fremdeles langt høyere enn normalt. Norsk økonomi vil sannsynligvis vokse i et litt mer moderat tempo i enn i de forrige årene. Fastlandsøkonomiens bytteforhold har svekket seg litt og produktivitetsveksten er trolig litt lavere enn den har vært de siste årene. Boligpriser vil trolig gå ned på høyere utlånsrenter og noe svakere inntektsvekst. Man kan ikke se bort fra at Norges Bank hever renten ytterligere en gang. Men sannsynligvis vil en kombinasjon av lav kjerneinflasjon, sterk krone og litt svakere vekst få Norges Bank til å begynne å kutte renten i løpet av året.

3 Oversikt Globalt s. - USA s. - Eurosonen s. - Storbritannia s. - Japan s. - Kina s. - Sverige s. -9 Norge s. - Sveits s. - Island s. - Russland s. - Tsjekkia s. - Slovakia s. 9- Ungarn s. - Polen s. - Tyrkia s. - Israel s. - Canada s. 9- Australia s. - New Zealand s. - India s. - Sør-Afrika s. - Taiwan s. 9- Sør-Korea s. - Thailand s. - Indonesia s. - Filippinene s. - Mexico s. 9-9 Brasil s. 9-9 Chile s. 9-9 Colombia s. 9-9 Peru s. 9-9

4 Globalt OECDs indikator falt i andre halvår ; globale aktivitetsindikatorer trendet litt lavere Aktiviteten i OECD-området Globale aktivitetsindikatorer,,,, Tjenesteproduksjon,,,, månedsvekst,, -, -, -, -, Månedsendring i aktivitetsindikatoren,, -, -, -, -, månedsvekst Diffusjonsindeks Industriproduksjon "" markerer skille mellom ekspansjon og resesjon Diffusjonsindeks -, -, -, -, -, -, jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep Kilde: J.P.Morgan

5 Globalt Generelt var det en kraftig oppgang i råvareprisene gjennom siste halvdel av Råvarepriser Frakterater USD per fat 9 Råvareindeks (h.s.) Nordsjøolje (v.s.) Tørrlast USD per bushel 9 Mais Hvete 9 USD per bushel Oljelast USD per tonn Gull (h.s.) Kopper (v.s.) USD per unse 9 Oljeprodukter 9 jan apr jul okt jan apr jul okt jan jan apr jul okt jan apr jul okt

6 Globalt Statsrentene i OECD litt opp i desember; noe høyere inflasjonsforventningene i USA Nominelle renter Realrente og inflasjonsforventning,,, USA,,,,,, Realrenter USA,,,,,,,,,,,,, Frankrike,,,,,,,,,,,,,,,,,9 Frankrike Inflasjonsforventninger USA Frankrike,,,,,,,,,,,9 jan apr jul okt jan apr jul okt jan jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan

7 USA,9% BNP-vekst i.kv; investeringsandelen på ca. 9%;,% produktivitetsvekst Tilbake Vekst og investering Produktivitet og lønnskostnader av BNP,,,,,, 9, 9,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) - - annnualisert kvartalsvekst annualisert kvartalsvekst ,,,,,,,, -, -, -, Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) Vekst i lønnsenhetskostnadene (v.s.) Timelønnsveksten (h.s.) - annualisert kvartalsvekst,,,,,,,, -, -, -, årsvekst

8 USA Aktivitetsindikatorene tyder på lavere vekst i.kv enn i.kv. Nasjonale aktivitetsindikatorerer Lokale industriaktivitetsindikatoerer Diffusjonsindeks ISM tjenesteproduksjon ISM industri Diffusjonsindeks Philadelphia Fed (v.s.) Chicago PMI (h.s.) New York Fed (v.s.) Richmond Fed (h.s.)

9 USA Lavere konsumenttillit; men privat forbruk ser ut til å ha økt ca. % i.kv. Konsumentillit Detaljhandel og privat konsum Detaljhandel årsvekst, løpende priser (v.s.) 9 Michigan Conference Board Detaljhandel månedsvekst, løpende priser (h.s.) Privat konsum, årsvekst, fast priser (v.s.) Privat konsum, månedsvekst, faste priser (h.s.) - -,,,,,,, -, -, 999

10 USA Ordretilgang i industrien var svak i siste del av ; % årsvekst i produksjonen Tilbake Ordrer av varige goder Produksjon og kapasitet Milliarder USD 9 Industrien Industrien ex. transport 9 Milliarder USD Kapasitetsutnyttelse (v.s.) Produksjon (h.s.) - - årsvekst - Månedsvekst industrien utenom transport Månedsvekst industrien,,, Månedvekst i produksjonen,,,, -,, -, - - -, -, - - -, -, - - -, -,

11 USA Boliginvesteringene synker fortsatt; prisnivået har falt ca.,% det siste året Tilbake Boligmarkedet Boligprisene Millioner boliger, annualisert Millioner boliger, annualisert,,,9,,,,,,,,,,,9,,,, Igangsetting av nye boliger (v.s.) Nye huslån (h.s.) Salg av brukte boliger (h.s.) Salg av nye boliger (v.s.),,,,,,,,,,, Millioner boliger, annualisert Median pris Median pris 9 Nominelt prisnivå, brukte boliger (v.s.) Årsvekst, brukte boliger (h.s.) Nominelt prisnivå, nye boliger (v.s.) 9 Årsvekst, nye boliger (h.s.) Årsvekst Case-Shiller prisindeks (h.s.) Boligbransjens forventninger (v.s.),,,, -, -, - - Årsvekst,,,, -, -, Årsvekst Årsvekst Kilde: Reuters EcoWin

12 USA Sysselsettingsveksten holdt seg oppe også i november; ledigheten er,% Tilbake Arbeidsmarkedet Sysselsettingsindikatorerer Millioner personer 9 Nye ledige (h.s.) Sysselsetting (v.s.) Personer Diffusjonsindeks ISM tjenesteproduksjon ISM industriproduksjon Diffusjonsindeks Tusen personer Sysselsettingsvekst per måned (v.s.) Ledighet (h.s.),,,,,,, av arbeidsstyrken Million sysselsatte,,,,,,,, ADP sysselsettingsindikator - månedsvekst (h.s.) Sysselsetting ifølge utvalgsundersøkelse (v.s.),,,, -, -, -, -, Million sysselsatte

13 USA Statsunderskuddet er ikke redusert i høst, handels- og driftsunderskuddene krymper Statsbudsjettets balanse Annualisert -mnd. glidende gjennomsnitt (h.s.) Sesongjustert månedlig (v.s.) av BNP Milliarder USD per måned Milliarder USD - - Milliarder USD av BNP av BNP Kilder: EcoWin og Skagen

14 USA KPI-inflasjon på, prosent; KPI-kjerneinflasjon har økt til, prosent Inflasjon Produsentpriser årsvekst,,,,,,,,, PCE KPI,,,,,,,,, årsvekst årsvekst - - Produsentprisene (PPI) PPI-kjerne - - årsvekst årsvekst,,,,,,,,, PCE-kjerne KPI-kjerne,,,,,,,,, årsvekst Diffusjonsindeks 9 Innkjøpsprisindikator, industri Innkjøpsprisindikator, tjenester 9 Diffusjonsindeks 999

15 USA Styringsrenten er,%, lange statsrente er,%, generelt svakere dollar i Tilbake Renter -års statsrente -års statsrente -måneders statsrente Styringsrente årsvekst 9 9 Pengemengdevekst Nominell pengemengde (M) Realpengemengde (M) Handelsvektet dollar Handelsvektet dollar 9 9 årsvekst

16 Eurosonen,% vekst i.kv;,% produktivitetsvekst Vekst og investeringer Produktivitet og lønnskostnader av BNP,,,,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) - annualisert kvartalsvekst årsvekst årsvekst,,,,,,, -, -, -,,,,,,,,,, -, Produktivitetsvekst Lønnsenhetskostnadene Timelønnsvekst,,,,,,, -, -, -,,,,,,,,,, -, årsvekst annualisert kvartalsvekst

17 Eurosonen Indikatorer tyder på dempet vekst i. kvartal Aktivitetsindikatorer Nasjonale aktivitetsindikatorer Diffusjonsindeks,,,,,,,,, PMI tjenesteproduksjon PMI vareproduksjon,,,,,,,,, Diffusjonsindeks Tyskland (Ifo, h.s.) Frankrike (v.s.) Italia (h.s.) Belgia (v.s.),,,,, 9, 9, 9, 9,,,,, 9, 9, 9, 9,,,,,

18 Eurosonen Pengemengdevekst på,%; ledighet har sunket til, prosent Penger og kreditt Sysselsetting og ledighet, 9, 9 Pengemengdevekst (M) Kredittvekst 9 Millioner personer,,,,,,,, Sysselsetting (v.s.) Ledighet (h.s.) 9, 9, 9,,,,,, av arbeidsstyrken,,,,,, 999

19 Eurosonen Inflasjonen hoppet opp i,%, men kjerneinflasjon er,9%; styringsrenten er % Tilbake Inflasjon Renter,,,,,,, Inflasjon,,,,, -års tysk statsrente,,,,,,,,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon Inflasjonsmål,,,,, Styringsrente,,,,,,

20 Eurosonen Omtrent balanse i utenrikshandelen; sterkere handelsvektet euro i Utenriksøkonomi Euroens internasjonale verdi,,,,,,,, Milliarder EUR,, -, -, -, Handelsbalanse Driftsbalanse,, -, -, -, Milliarder EUR Handelsvektet euro -, -, 9 9 -, -, 9 9

21 Eurosonen Siden 999: Lavest vekst i Italia, høyest vekst i Irland Tilbake BNP i Eurosonen BNP i Eurosonen,,,,, Q 999 =,,,,,,,, Belgia Portugal Eurosonen Frankrike Østerrike Nederland Italia Tyskland,,,,,,,,, Q 999 =, Q 999 = Finland Irland Hellas Slovenia Spania Eurosonen, Q 999 = 9, 9,

22 Eurosonen Inflasjonen varierer fra,9% i Nederland til,% i Slovenia Inflasjon Inflasjon,,,, Frankrike,, 9 Slovenia 9,,, Italia Belgia,,, Irland Hellas Spania,,,,,, Tyskland Østerrrike Nederland,, Portugal Finland, 999, 999 (nasjonal KPI) (nasjonal KPI)

23 Noen kontinentale EU-land utenom Eurosonen Fortsatt høy vekst i Baltikum; inflasjon fra,% i Slovakia til,% i Latvia Tilbake BNP-vekst Inflasjon,,, Q 999 = 9 Litauen Latvia Estland Slovakia 9, Q 999 =,,,,, Slovakia Estland Latvia,,,,,,, 9 Eurosonen Tsjekkia 9, -, Litauen Tsjekkia, -, 999

24 Storbritannia BNP-vekst på,% i.kv; produktivitetsvekst,% BNP og investeringer Produktivitet og timeverk 9, 9 9 av BNP 9,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner timer per uke Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) 9 annualisert kvartalsvekst, -,

25 Storbritannia Indikatorene tyder på svakere vekst i.kv; sterkt avtagende vekst i boligprisene Tilbake Aktivitetsindikatorer Boligpriser og arbeidsledighet,, Diffusjonsindeks,,,,,,,, PMI tjenestebedrifter PMI industribedrifter,,,,,,,, Diffusjonsindeks av arbeidsstyrken årsvekst,,,,,,,,, Halifax Nationwide AKU-ledighet Registert ledighet,,,,,,,,, årsvekst av arbeidsstyrken 999

26 Storbritannia Inflasjon,%; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er kuttet til,% Inflasjon Renter,,,, Inflasjon,, -års statsrente,,,,,, Styringsrente,,, Kjerneinflasjon, -, -, -års inflasjonsbeskyttet statsrente 999

27 Storbritannia Økende handelsunderskudd; pundet svekket seg kraftig i desember Utenriksøkonomi Pundets internasjonale verdi,, Driftsbalanse, Handelsvektet pund, - -,, Milliarder GBP Milliarder GDP,,,, - Handelsbalanse - 9, 9, - - 9, 9, - - 9, 9, 999 Kilder: EcoWin og Skagen

28 Japan BNP steg,% i.kv, investeringsandel på ca. %; ledigheten er,% Tilbake Vekst og investeringer Arbeidsmarkedet,,,,, BNP-vekst (h.s.), Arbeidsledighet (h.s.), av BNP,,,,,,,, - - annualisert kvartalsvekst Millioner personer,,,,,,,,,, av arbeidsstyrken,,, Investeringsandel (v.s.) - - -,, Sysselsetting (v.s.),, 999

29 Japan Aktivitetsindikatorene har avtatt litt; industriproduksjon har en årsvekst på,% Tilbake Tankan-indeksen Produksjon Industribedrifter, nåsituasjon Tjenestebedrifter, nåsituasjonen Industribedrifter, utsikter Tjenestebedrifter, utsikter årsvekst,,,,, -, -, -, -, -, -, Industriproduksjon Tjenesteproduksjon,,,,, -, -, -, -, -, -, årsvekst 999

30 Japan Lavere konsumenttillit; -,% kjerneinflasjon Konsumenttillit og detaljhandel Inflasjon,,,,,,,,, Konsumenttillit,,,,,,, Kjerneinflasjon Inflasjon,,,,, Detaljhandel, løpende priser, , -, -, -, -, -, -, -, 999

31 Japan Nullvekst i pengemengden; det forventes ingen økning i styringsrenten Pengemengde Renter,,,,, Lang nominell rente, Billioner yen Billioner yen,, - Årsvekst i pengemengden (M) -, Lang realrente, - Årsvekst i basispengemengden -,, , Styringsrente,

32 Japan Høyt driftsoverskudd; yenen svekket seg i desember Utenriksøkonomi Valutakurs,,,, Handelsvektet yen,, Billioner JPY,,,, Driftsbalanse,,,, Billioner JPY ,,,,,,, Handelsbalanse,

33 Kina,% vekst i.kv; investeringsandelen er %; industriproduksjonen vokser med % Vekst og investeringer Handel, industriproduksjon og inve Andel av BNP,,,,,,,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 9,,,,,,,,,, årsvekst årsvekst årsvekst - -,,,,,,,,,,, Importvekst Eksportvekst Årsvekst i industriproduksjon (v.s.) Årsvekst i urbane investeringer (h.s.) - - årsvekst årsvekst

34 Kina Høy pengemengdevekst, inflasjon,9%, kjerneinflasjon,%, høyere utlånsrenter, Pengemengdevekst, Inflasjon og renter y, Årsvekst i M, Ett-års utlånsrente,, årsvekst,,,, årsvekst,, Årsvekst i M,, - - Inflasjon Kjerneinflasjon - -,, - - Kilder: EcoWin og Skagen

35 Kina Økt handelsbalanseoverskudd; sterkere handelsvektet renminbi i slutten av Tilbake Utenriksøkonomi Renminbiens internasjonale verdi,, Milliarder USD - Driftsbalanse (v.s.) Handelsbalanse (v.s.) - Milliarder USD,,,,, 9, 9, 9, Handelsvektet renminbi (v.s.) CNY per USD (h.s.),,,,,,9,,, CNY per USD - - 9,, 999

36 Sverige,% vekst i.kv; høyere investeringsandel; svak produktivitetsvekst Vekst og investeringer Produktivitet og utførte timeverk av BNP,,, 9, 9,,,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Milliarder timer,,,,,,9,,,,,,, Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) - - annualisert kvartalsvekst

37 Sverige Ledigheten trender lavere; boligprisene har steget % siste året Arbeidsmarkedet Pengemengde og boligpriser av arbeidsstyrken 9 Ledighet (SCB) Ledighet (AMS) 9 av arbeidsstyrken årsvekst årsvekst,,,,,,,,, -, -, 9 M Årsvekst i boligprisene M,,,,,,,,, -, -, 9 årsvekst årsvekst

38 Sverige Inflasjonen,%; kjerneinflasjon har steget til,9%; styringsrenten er % Tilbake Inflasjon Renter,,,,,,, Lang nominell rente Styringsrente,,,,,,,,,,,,, Inflasjon,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon,,,,, Lang realrente,,, -, -,,, 999

39 Sverige Lavere driftsoverskudd; sterkere krone Tilbake Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi,, Driftsbalanse,,,, Handelsvektet krone,,, Handelsbalanse,,,,,,, Milliarder SEK,,,, Miliarder SEK, 9, 9,, 9, 9,,, 9, 9,,, 9, 9,,,,,,,,,

40 Norge,% vekst på fastlandet i.kv; høy investeringsandel; % produktivitetsvekst Tilbake Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timer på fastlandet av BNP,,, 9, 9,,,,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner timer 9 Timeverk (v.s.) Produktivitetsvekst (h.s.),,,,,, -, -, annualisert kvartalsvekst, - -,

41 Norge Produktivitetsveksten på fastlandet var svak i, men tok seg opp gjennom Produktivitet i næringslivet Produktivitet i hele økonomien,,,, Fastlands-Norge, 999: =,,,,,, Fastlands-Norge Sverige USA,,,,,,, 999: =, 99: = Finland Sverige Storbritannia, 99: =,, Eurosonen,,,, 9 Danmark Tyskland 9 Kilder: EcoWin, SSB og Skagen 999 Kilder: EcoWin og Skagen

42 Norge Bytteforholdet har svekket seg siden midten av Bytteforholdet Bytteforholdsjustert BNP i Norden 9 Totalt 9, 999= Sverige Finland Fastlands-Norge, 999= Uten olje- og gasspriser Danmark Kilde: Reuters EcoWin Kilder: SSB, Statistics Sweden, Statistics Denmark, Statistics Finland og Skagen

43 Norge Fortsatt vekst i arbeidsstyrke og sysselsetting;,% AKU-ledighet,,% NAV-ledighet Arbeidsstyrke og sysselsetting Ledigheten,,,,,,,, AKU-ledighet Millioner personer,,,, Arbeidsstyrke (v.s.),,,, Millioner personer av arbeidsstyrken,,,, NAV-ledighet,,,, av arbeidsstyrken,,,, Sysselsetting,,,, 999 Kilde: Reuters EcoWin 999

44 Norge Avtagende lønnsvekst, lønnskostnadene per produsert enhet økte,% siste år Tilbake Årsvekst i lønningene Lønnskostnader per produsert enhet Varehandel Bygg og anlegg Fastlandsøkonomien Fastlandet utenom offentlig sektor årsvekst årsvekst årsvekst årsvekst Industri Hotell og restauranter Fastlandet Kilder: EcoWin og SSB Kilder: EcoWin og SKAGEN

45 Norge Detaljhandelen med årsvekst på,%,,% årsvekst i industriproduksjonen Tilbake Detaljhandel og varekonsum Industriell aktivitet, Konjunkturindikator (v.s.),,, Industriproduksjonen (h.s.),, Varekonsum,,,,,,, -, årsvekst, -, Detaljomsetning -, -, -, -, , 999 -, Kilde: Reuters EcoWin

46 Norge Avtagende vekst i kredittvolumet, ca.,% høy pengemengdevekst Kredittvekst Pengemengdevekst,,,, Kredittvekst fastlandet (K),,, Husholdningene, årsvekst,,,,,, årsvekst årsvekst M årsvekst,,, Kredittvekst (K) Bedriftene,,, M -, -, Kilder: EcoWin og SSB 999 Kilde: Norges Bank

47 Norge Økt handelsoverskudd; lavere eksport- og importpriser; sterkere krone i desember Tilbake Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Milliarder NOK Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder NOK, Reell krone (h.s.), 9, 9, 9, 9,,,,, Handelsvektet nominell krone (I) (v.s., inv.) 9 9 Eksportpriser Eksportpriser fastlandet Importpriser Importpriser konsumgoder 9 USD/NOK invetrert,,,,,,,, 9, 9,, EUR/NOK inverteret (h.s.) USD/NOK (invertert, v.s.),,,,,,,, 9, EUR/NOK invertert 999

48 Norge,% kjerneinflasjon, sesongjustert KPI-JAE økte,% siste mnd. Årsvekst i konsumprisene Sesongjustert KPI-JAE,, Inflasjon, Annualisert seksmånedersvekst Annualisert tremånedersvekst,,,,,,,,, Kjerneinflasjon - -,, - - -, Månedsvekst -,

49 Norge Andre målene på underliggende inflasjonen ligger på,%,9% Vektet median og trimmet snitt Delindeksene i KPI-JAE,,,, Norskproduserte varer med liten utenlandsk konkurranse Tjenester med lønn som dominerende kostnad, Vektet median i KPI, årsvekst,,,,,, årsvekst årsvekst Mat Husleie årsvekst,, - -, Trimmet snitt av KPI, - - Import - -,, Kilder: EcoWin og SSB - - jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep

50 Norge Styringsrenten er satt opp til,%; lange renter er ca.,% Pengemarkedsrenter Statsrenter mnd statssertifikat 9 mnd. Nibor -års statsobligasjon Styringsrente -års statsobligasjon

51 Sveits,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente på,% Tilbake Vekst og investeringer Inflasjon og renter,,,, av BNP,,,,,,, 9, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,, -, -, annualisert kvartalsvekst,,,,,,,,, -, Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente Inflasjon,,,,,,,,, -, 999

52 Sveits Stort driftsoverskudd på høye kapitalinntekter; sterkere franc Utenriksøkonomi Francens internasjonale verdi,,,, Driftsbalanse,,,, Milliarder CHF Milliarder CHF,,,,,, Handelsvektet franc,,,, 9, 9, 999

53 Island,% vekst i.kv;,% inflasjon;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Tilbake Vekst og investering Inflasjon, lønnsvekst og renter,,, Milliarder ISK 9 Investeringsnivå (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,,,, årsvekst,,,, Lang rente Styringsrente,,,,,,,, -,, Inflasjon Kjerneinflasjon, -, -, -,

54 Island Kraftig reduksjon i handelsunderskuddet; litt sterkere krone i desember Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Handelsbalanse av BNP - - Driftsbalanse - - av BNP Handelsvektet krone Kilder: EcoWin og Sedlabanki

55 Russland,% vekst i.kv; 9,% inflasjon; styringsrenten er % Vekst og investering Inflasjon og renter,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 9,,,,,,,,,, av BNP,,,,,,,,,,,,,,, årsvekst,,,,,, Inflasjon Styringsrente Lang rente,,,,,,

56 Russland Høyt handelsoverskudd; stabil handelsvektet rubel Utenriksøkonomi Rubelens internasjonale verdi,,,,, Handelsbalanse, Milliarder USD,, Milliarder USD 9 Handelsvektet rubel 9,, 9 9, Driftsbalanse,,,

57 Tsjekkia,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente,% Vekst og investering Inflasjon og renter 9 av BNP 9 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) prosent annualisert kvartalsvekst Lang rente Inflasjon Styringsrente - Kjerneinflasjon -

58 Tsjekkia Balanse i utenrikshandelen; stadig sterkere koruna Utenriksøkonomi Korunaens internasjonale verdi Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder CZK Milliarder CZK Handelsvektet koruna

59 Slovakia,% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter,, Investeringsandel (v.s.) 9, Inflasjon, av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,,, Styringsrente Lang rente,,,,, Kjerneinflasjon, 999 -,,

60 Slovakia Balanse i utenrikshandelen; stabil koruna i siste del av Tilbake Utenriksøkonomi Korunaens internasjonale verdi Milliarder SKK Milliarder SKK Handelsvektet koruna - Handelsbalansen

61 Ungarn,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten,% Vekst og investering Inflasjon og renter av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 9 annualisert kvartalsvekst,,,,,, Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon Styringsrente,,,,,,,, 999 -,,

62 Ungarn Omtrent balanse i utenrikshandelen; svakere forint Utenriksøkonomi Forintens internasjonale verdi,,,,,, -, -, Handelsbalanse,, -, -,,,,,,, Milliarder EUR -, -, -, -, -, -, Milliarder EUR,,,,,, -, -, -, Driftsbalanse -, -, -,,, Handelsvektet forint,, -,9 -,9 9, 9, -, -, 9, 9, 999

63 Polen,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente % Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9,, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) årsvekst,,,,, Styringsrente Lang rente,,,,, 9, Inflasjon, 999 -,, Kjerneinflasjon,,

64 Polen Svekket handelsbalanse; sterkere zloty Utenriksøkonomi Zlotyens internasjonale verdi,, -, -, Handelsvektet zloty -, -, Milliarder PLN -, -, -, Handelsbalansen -, -, -, Milliarder PLN 9 9 -, -, 9 9 -, -, 999 Kilder: EcoWin og SKAGEN

65 Tyrkia,% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er,% av BNP 9 9 Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 9 årsvekst,,,,,,,,,, Inflasjon og renter Styringsrente Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon,,,,,,,,,,

66 Tyrkia Økt underskudd på driftsbalansen i.kv; litt sterkere lire i desember Utenriksøkonomi Lirens internasjonale verdi 9 9 Milliarder USD Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder USD Handelsvektet lire jan apr jul okt jan apr jul okt jan

67 Israel,% vekst i.kv;,9% kjerneinflasjon; styringsrente,% Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.),,, av BNP 9 BNP-vekst (h.s.),,,,,, -, annualisert kvartalsvekst,,,,,, Styringsrente Lang rente,,,,,, -, -, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon -, -, 999

68 Israel Økende driftsoverskudd; sterkere shekel Utenriksøkonomi Shekelens internasjonale verdi,, Handelsbalanse -, -, Milliarder USD -, -, -, -, Milliarder USD 9 9 Handelsvektet shekel 9 9 -, -, -, -, -, -,

69 Canada,9% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er kuttet til,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter av BNP 9 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (v.s.) annualisert kvartalsvekst Lang rente Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon

70 Canada Overskudd på handelsbalanse; sterkere dollar igjen i desember Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi 9 Handelsbalanse Milliarder CAD Handelsvektet dollar - Driftsbalanse

71 Australia,% vekst i.kv;,9% inflasjon i.kv; styringsrente er satt opp til,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) - annualisert kvartalsvekst Lang rente Styringsrente Inflasjon 9 Investeringsandel (v.s.) - - Inflasjonsindikator - 999

72 Australia Større underskudd på handelsbalansen; stabil dollar i desember Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi Handelsbalanse Milliarder AUD Milliarder AUD - - Driftsbalanse Handelvektet dollar Kilder: EcoWin og SKAGEN

73 New Zealand,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9 Investeringsandel (v.s.) 9 Lang nominell rente 9 av BNP BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Inflasjon Styringsrente Kjerneinflasjon Kilder: EcoWin og Reserve Bank of New Zealand

74 New Zealand Driftsunderskudd; volatil dollar Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi,,,, Handelsbalanse,, Miliarder NZD, -, -, -,, -, -, -, Milliarder NZD -, -, Driftsbalanse -, -, 9 Handelsvektet dollar 9 -, -,

75 India,9% vekst i.kv;,% inflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter,,,,, Investeringsandel (v.s.), Styringsrente, av BNP,,,,,, BNP-vekst (h.s.) 9 årsvekst,,, Lang rente Inflasjon - produsentpriser,,,,,,,, Inflasjon - konsumpriser,,

76 India Økt handelsunderskudd; sterkere rupi på tampen av Utenriksøkonomi Rupiens internasjonale verdi,,,, Milliarder USD Handelsbalanse Driftsbalanse Milliarder USD, 9, 9, 9, Handelsvektet rupi, 9, 9, 9, , 9, - -,, - -,, 999

77 Sør-Afrika,% vekst i.kv; kjerneinflasjon,9%; styringsrenten er % Vekst og investering Inflasjon og renter,, Investeringsandel (v.s.) av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,,, Inflasjon Lang rente Styringsrente,,,,,,, Kjerneinflasjon, 999

78 Sør-Afrika Økende handelsunderskudd; stabil rand Utenriksøkonomi Randens internasjonale verdi,,,, - Milliarder ZAR,, -, -, -, -, -, Handelsbalanse (v.s.) Driftsbalanse (h.s.) av BNP 9 Handelsvektet rand 9 -,

79 Taiwan,9% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrente,% Tilbake Vekst og investeringer Inflasjon og renter av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,, -, -, -, årsvekst - - Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente Inflasjon

80 Taiwan Handelsoverskudd; høy utenlandsformue; svakere handelsvektet dollar Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi,,,,,,,, Driftsbalansen,,,,,, 9, Handelsvektet dollar,, 9, Milliarder USD,,,,,, Milliarder USD 9, 9, 9, 9, 9, 9,,,,,,, -, -, Handelsbalansen -, -,,,,, 999 Kilder: EcoWin og SKAGEN

81 Sør-Korea,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente % Vekst og investeringer Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.), Lang rente,, av BNP,,, 9, 9,,, BNP-vekst (h.s.),,,,,, -, annualisert kvartalsvekst Inflasjon Styringsrente Kjerneinflasjon, -,

82 Sør-Korea Omtrent balanse i utenriksøkonomien; svakere won Utenriksøkonomi Wonens internasjonale verdi Driftsbalanse Handelsvektet won Milliarder USD Milliarder USD Handelsbalanse

83 Thailand,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Tilbake Vekst og investering Inflasjon og renter av BNP,,,,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst 9 Lang rente Styringsrente Inflasjon 9 9, -, 9, -, - Kjerneinflasjon -, -,

84 Thailand Et lite overskudd i utenriksøkonomien; sterkere bath i desember Utenriksøkonomi Bathens internasjonale verdi,,,, Milliarder USD,,,,, Handelsbalanse,,,,, Milliarder USD Handelsvektet bath -, -, Driftsbalanse -, -, -, -, 9 9 -, -,

85 Indonesia,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er % Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),, Lang rente,, Styringsrente,, av BNP årsvekst,,,,,, Inflasjon 9,,, Kjerneinflasjon,

86 Indonesia Stabilt handelsoverskudd; svakere rupiah Utenriksøkonomi Rupiahens internasjonale verdi Handelsbalanse Handelvektet rupiah Milliarder USD Milliarder USD 9 9 Driftsbalanse

87 Filippinene,% vekst i.kv;,% inflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 9,, Lang rente,, av BNP 9 annualisert kvartalsvekst,,,,, Styringsrente Inflasjon,,,,,,, 999 -,,

88 Filippinene Balanse i utenrikshandelen; litt sterkere peso Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi,,,,, Driftsbalanse,,, Handelsvektet peso Milliarder USD,, -,,, -, Milliarder USD , -, -, -, -, -, -, Handelsbalanse -,

89 Mexico % vekst i.kv; kjerneinflasjon %; styringsrenten er,% Vekst og investering Inflasjon og renter av BNP,,,,,,,,, 9, 9,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst 9 Lang rente Inflasjon Styringsrente Kjerneinflasjon 9, -

90 Mexico Svakt driftsunderskudd; litt svakere peso i desember Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi,,, Driftsbalanse,,, Miliarder USD -, -, -, -, Milliarder USD 9 9 Handelsvektet peso 9 9 -, -, -, Handelsbalanse -, -, -,

91 Brasil,% vekst i.kv;,% inflasjon;,% styringsrente Vekst og investeringer Inflasjon og renter,, 9 BNP-vekst (h.s.),, Styringsrente,,,, av BNP årsvekst,,, Lang rente,,,, Inflasjon,,, Investeringsandel (v.s.) - -,,,, 999

92 Brasil Svakt overskudd på driftsbalansen; sterkere real Utenriksøkonomi Realens internasjonale verdi Handelsbalanse Handelsvektet real 9 9 Milliarder USD Milliarder USD - - Driftsbalanse

93 Chile,9% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investering Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.), av BNP BNP-vekst (h.s.),,,,, -, -, prosent annualisert kvartalsvekst Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente Inflasjon -, 9 -, - -

94 Chile Avtagende handelsoverskudd; sterkere peso Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi,,,, Milliarder USD,,,, Driftsbalansen Handelsbalanse,,,, Milliarder USD 9 9 Handelsvektet peso 9 9,,,, -, -, 999

95 Colombia,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er 9,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter,,,,, BNP-vekst (h.s.),,, av BNP,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,, -, -, annualisert kvartalsvekst,,,,,,,, Styringsrente Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon,,,,,,,,, -,,, 999

96 Colombia Økende underskudd i utenrikshandelen; litt sterkere peso i desember Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi Handelsbalanse Driftsbalanse Handelsvektet peso Millioner USD

97 Peru,% vekst i.kv;,9% kjerneinflasjon; styringsrenten er % Inflasjon og renter Styringsrente av BNP årsvekst Inflasjon Kjerneinflasjon

98 Peru Voksende handelsoverskudd, sterkere sol Utenriksøkonomi Solens internasjonale verdi,,,,,,,,,,, Handelsbalanse (v.s.),,,,,,,, Driftsbalanse (v.s.),,,,,, 9, Handelsvektet sol, 9, -, -, 9, 9, 999

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Mars 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på minus 5,7 prosent i mars. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer