Verden sett fra SKAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter

2 Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk økonomi vil sannsynligvis vokse like mye i 200 som i 200, litt lavere enn prosent. Det er tegn til økende aktivitet i Japan, hvor veksten antas å bli ca. prosent. Veksten tar seg trolig opp også i Eurosonen i 200, spesielt i de største økonomiene. Noen av de mindre økonomiene, som har vokst svært bra i det siste, vil derimot få litt lavere vekst i 200. Samlet vekst i Eurosonen anslås til ca. 2, prosent i 200. Veksten forventes å bli i underkant av 10 prosent i Kina og ca. 8 prosent i India. Det blir også høy vekst i mange andre fremvoksende økonomier, selv om økt oljepris demper veksten i noen land. Den høye oljeprisen er i all hovedsak en konsekvens av kraftig økonomisk vekst som driver opp etterspørselen etter oljen og andre råvarer. Markedet antar at oljeprisen vil ligge på ca. $0 per fat frem til Global realrente har steget de siste månedene og ligger nå på ca 2 prosent. Realrenten ligger fremdeles på et svært lavt nivå, men den har blitt dratt litt opp av økte realinvesteringer. Norsk fastlandsøkonomi vil vokse med, prosent i 200, drevet av høy produktivitetsvekst og økt timeverksinnsats. Nasjonens samlede inntekt vil vokse enda høyere på grunn av oppgang i oljeproduksjonen og bedret bytteforhold ekportprisene stiger mer enn importprisene. Norsk inflasjon er svakt tiltagende, men Norges Bank vil være forsiktige i sin videre renteheving. Sannsynligvis øker styringsrenten til 2, prosent i løpet av andre halvår 200. Det forventes en ytterligere økning i renten til, prosent i løpet av 200. P.t. ligger nøytral styringsrente på ca., prosent. Det ventes ikke noen signifikant økning i de lange norske rentene i løpet av høsten. Kronekursen ventes å ligge omtrent på dagens nivå i siste halvdel av 200. Kronekursen holdes oppe av et sterkt bytteforhold og god vekst i norsk økonomi. Forventet stigning i styringsrenten i Norge relativt til utlandet bidrar også til å holde oppe kronekursen.

3 Bruttoverdensproduktet* økte,1% i 200. Indikatorer på økonomisk vekst i 200 viser ingen tegn til lavere aktivitet Indeks OECDs ledende indikator - ligger på et høy nivå og peker oppover Indeks Indeks,0 2, 0,0,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0 Global PMI signaliserer høy aktivitet - indekstall over 0 indikerer ekspansjon Global PMI, tjenesteproduksjon 2, Global PMI, industriproduksjon 0, ,0 2, 0,0,,0 2, 0,0,,0 Indeks Kilder: OECD og SKAGEN Fondene *Se ordforklaringer bak i presentasjonen

4 Den høye globale veksten trekker opp oljeprisen og råvareprisene. Markedet tror oljeprisen vil holde seg nær $0 per fat i lang tid fremover 0 Oljeprisen har gått kraftig opp de siste to årene - råvarer generelt er i en trend med økte priser 0 Oljemarkedet tror prisene vil holde seg høye - med en oljepris på ca. $0 til 2011, 100% økning siste året Indeks Brent futures, september-kontrakten (h.s.) CRB råvareindeks (v.s.) USD per fat USD per fat Brent futures, den lengste kontrakten Light crude futures, des USD per fat Kilder: EcoWin SKAGEN Fondene

5 Kraftig vekst drar opp etterspørselen etter kapital, men høy sparing holder nede den globale realrenten. Global realrente er svakt stigende og ligger nå på ca 2 prosent.,0,,0,,0 2, 2,0 1, 1,0 Renten på inflasjonsbeskyttede obligasjoner - ligger fortsatt svært lavt i Europa men har steget litt i USA Storbritannia - tiårsrente Frankrike - tyvefemårsrente USA - tiårsrente ,0,,0,,0 2, 2,0 1, 1,0 9 8 Lange nominelle renter har steget i sommer - fra svært lave nivåer, men har falt litt tilbake de siste dagene USA - tiår stat Tyskland - tiår stat Norge - tiår stat

6 Amerikansk økonomi er fortsatt i god vekst, drevet av høy produktivitetsvekst, som ligger godt over det historiske snittet på ca. 2 prosent per år Annualisert kvartalvis BNP i billioner 2000 USD 12, 12,0 11, 11,0 10, 10,0 9, 9,0 8, 8,0, BNP-veksten har vært positiv i 1 kvartaler - årlig vekstrate var, prosent i andre kvartal 200 Kvartalsvis BNP (v.s.) Kvartalsvekst BNP i årlig rate (h.s.) annulaisert vekst Produktivitetsveksten ligger høyt - men en årlig vekstrate på 2, prosent så langt i 200 Gjennomsnitt i de lange løp prosent annualisert vekst

7 Tjenesteproduksjonen ekspanderer sterkt i USA, og det er nå økt aktivitet i industrien. Sysselsettingen vokser jevnt 0 Tjenesteproduksjonen vokser mest - men nå tiltar også aktiviteten i industrien igjen ISM tjenesteproduksjon 0 112, 110,0 Sysselsettingen har økt siden men effektiv sysselsettingen en enda ikke på 2000 nivå 10, 10,0 Indeks 0 0 ISM vareproduksjon 0 0 Indeks Millioner personer 10, 10,0 102, 100,0 9, Sysselssatte personer (v.s.) Sysselsatte timeverk (h.s.) 102, 100,0 9, 9,0 92, Indeks 0 0 9,0 90,

8 Inflasjonen synes å ha stabilisert seg på 2 prosent, etter å ha falt de siste månedene. Federal Reserve vil trolig heve styringsrenten til,2 prosent i løpet av 200,2,00 2, 2,0 2,2 2,00 1, 1,0 1,2 1,00 0, Kjerneinflasjonen er svakt avtagende Federal reserve ønsker å holde inflasjonen på ca. 1,% Årsvekst i KPI Årsvekst i konsumdeflatoren ,2,00 2, 2,0 2,2 2,00 1, 1,0 1,2 1,00 0, Rentekurven flater ut - men de lange rentene har gått litt opp i løpet av sommeren Styringsrenten Tiårs statsrente

9 BNP-veksten i Eurosonen er avdempet, men den har tatt seg litt opp i 200 og det ventes litt høyere vekst fremover Annualisert kvartalsvis BNP i 199 EUR,,,,,2,1,0,9,8,,,,, Veksten i Eurosonen har har tatt seg litt opp igjen - så langt i 200 er årlig vekstrate 1, prosent Annualisert kvartalsvis BNP (v.s.) Kvartalsvekst BNP i årlig rate (h.s.) Milliarder 2000 EUR Tysk vekst har vært lav de siste årene - tegn til litt høyere vekst så langt i 200 Tyskland (h.s) Frankrike (v.s.) Milliarder 2000 EUR

10 Italiensk økonomi har kommet ut av resesjonen. Veksten er sterk i Spania, men ujevn i Nederland og Belgia Milliarder 199 EUR Italiensk økonomi kom ut av resesjonen i Q2 - belgisk økonomi har vokst svakt så langt i 200 Kvartalsvis BNP i Belgia (h.s.) Kvartalsvis BNP Italia (v.s.) Milliarder 2000 EUR Milliarder 2001 EUR 11, 11,0 11, 11,0 11, 11,0 112, 112,0 111, Det har vært jevn og sterk vekst i Spania - nederlandsk BNP økte kraftig igjen i Q2 Kvartalsvis BNP i Spania (h.s.) Kvartalsvis BNP i Nederland (v.s.) , 11,0 112, 110,0 10, 10,0 102, 100,0 9, Indeks, 2000=100

11 Indikatorene på den økonomiske aktiviteten i Eurosonen peker oppover Aktivitetssindikatorer peker oppover igjen - også i Tyskland og Frankrike Frankrike (v.s.) Belgia (h.s.) , 0,0, Innkjøpssjefindeksene tyder på økt aktivitet - både i tjeneste- og industrisektoren PMI tjenesteproduksjon 2, 0,0, 110 0,0,0 Indeks 10 - Indeks Indeks 2, 2, Indeks ,0 0,0 9-1,, 90 8 Tyskland, IFO -20-2,0 2, PMI vareproduksjon,0 2,

12 Ledigheten er høy men har nå begynt å falle. Og sysselsettingen i Eurosonen er svakt stigende 12, 12,0 11, 11,0 10, 10,0 9, 9,0 8, 8,0, Ledigheten har sunket under 9 prosent - gjennomsnittet dras opp av Tyskland og Frankrike Frankriket Eurosonen Frankrike Tyskland , 12,0 11, 11,0 10, 10,0 9, 9,0 8, 8,0, Millioner personer Sysselsettingen har begynt å ta seg opp igjen - etter et sterkt fall, spesielt i Tyskland Tyskland (h.s.) Spania (v.s.) Frankrike, næringslivet (v.s.) ,0 9,2 9,00 8, 8,0 8,2 8,00,,0,2 Millioner personer

13 Noen av de små landene i EU som har hatt svært høy vekst inntil nylig, har nå mindre aktivitetsvekst. Noe av dette kan skyldes høyere oljepris. Irsk og finsk økonomi har hatt sterk og stabil vekst - med en avdempning siden høsten 200 0,0 1 Estland og Latvias BNP har vokst % per år - men også her avtok veksten markert de siste kvartalene 2, Irsk kvartalsvis BNP (h.s.), 1 0,0 Billioner EUR Finsk kvartalsvis BNP (v.s.),0 2, 0,0 2, 2,0 Billioner EUR 199 Milliarder EEK Kvartalsvis BNP i Estland (v.s.) 2, 2,0 22, 20,0 Milliarder LTL , 10 Kvartalsvis BNP i Latvia (h.s.) 1, 29 20,0 9 1, Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene

14 Japansk økonomi har slitt med å komme ut av en langvarig stagnasjonsperiode, men det har vært god vekst så langt i 200, og indikatorene viser tegn til økende aktivitet Ann. kvartalsvis BNP i billioner 2002 JPY Stor volatilitet i Japans kvartalsvise vekstrate - men årlige vekstraten har vært, prosent første halvår Kvartalsvis BNP (v.s.) Kvartalsvekst i årlig rate (h.s.) Annualisert kvartalsvekst Indeks Tankan indeksen snudde oppover igjen i juni - og PMI for vareproduksjon indikerer ekspansjon PMI vareproduksjon (h.s.) Tankan-indeksen (v.s.) ,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0 Indeks

15 Inflasjonen i Eurosonen ligger i overkant av inflasjonsmålet. ECB vil trolig holde renten stabilt gjennom 200. De lange rentene er lave, men har tatt seg litt opp i sommer,0, Inflasjonen er litt i overkant av inflasjonsmålet - med et visst avvik mellom de ulike landene Spania,0,,0, ECB har holdt renten på 2 prosent i 2 år - obligasjonsrentene ligger på, prosent i Tyskland Tiårsrente tyske statspapir,0,,0,0,0,0 2, 2,0 EMU 2, 2,0,,0,,,0, 1, 1,0 Tyskland 1, 1,0,0 2, ECBs styringsrente,0 2, 0, 0, mai aug nov feb mai aug nov feb mai , ,0

16 Inflasjonen har ikke stabilisert seg i positivt territorium, og de korte rentene vil ligge nær null prosent ut 200. De lange rentene gått litt opp i løpet av sommeren. Indeks Japan har hatt deflasjon i år - og prisnivået er prosent lavere enn i 1998 Prisnivåvet (v.s.) Årsveksten i KPI (h.s.) ,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0 Nullrentepolitikken vedvarer på. året - men også japanske lange renter har gått litt opp i sommer Rente på tiårs statsobligasjoner Styringsrenten ,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0

17 Kinesisk økonomi vokser i et svært høyt tempo, med vareproduksjon som den mest ekspansive sektoren 10,00 9, 9,0 9,2 9,00 8, 8,0 Kinesisk BNP vokser over 9 prosent per år - og ingen tegn til avmatning av veksten Kvartalsvis BNP, år over år 10,00 9, 9,0 9,2 9,00 8, 8,0 2,0 22, 20,0 1, 1,0 12, 10,0 Vareproduksjonen trekker opp BNP-veksten - men en årsvekst i overkant av 1 prosent Månedlig vareproduksjon, år over år 2,0 22, 20,0 1, 1,0 12, 10,0 8,2 8,2,, 8,00 8,00,0,0,, 2, 2,, ,0 0, ,0

18 Kina gikk bort fra den gamle fastkurspolitikken i juli. En styrking av valutaen vil holde inflasjonen nede etter hvert som kinesisk økonomi fortsetter å vokse. 112, Inflasjonen har falt tilbake til 1,8 prosent - etter å ha vært oppom prosent i fjor 112, 8,0 Yuanen har steget fra 8,2 til ca. 8,10 per dollar - det er rom for en appresiering på 0, prosent per dag 8,0 Indeks - bevegelig basisår 110,0 10, 10,0 102, 100,0 9, 9,0 92, Årsvekst i produsentprisene Årsvekst i konsumprisene 110,0 10, 10,0 102, 100,0 9, 9,0 92, Indeks - bevegelig basisår USD/CNY 8,2 8,20 8,1 8,10 8,0 8,00,9 USD/CHY kursen USD/CHY. mnd "forward rate" 8,2 8,20 8,1 8,10 8,0 8,00,9 USD/CNY des 200 jan feb mar apr mai jun jul aug 200

19 Også Indias økonomi vokser raskt, og industriveksten tiltar Kvartalsveksten i India - ligger høyt, men er signifikant lavere enn i Kina Kvartalsvis BNP år over år Q1 Q Q1 Q Q1 Q Q1 Q Q1 Q år over år Vareproduksjonen dominerer ikke som i Kina - men trenden i vekstraten er sterkt stigende Månedlig vareproduksjonen, år over år år over år Kildre: EcoWin og SKAGEN Fondene

20 Inflasjonen i India er relativt høy men avtagende. Styringsrenten forventes å bli holdt på prosent ut 200,0,,0,,0,,0 2, 2,0 Indisk inflasjon er ustabil og relativt høy - men engroprisene indikerer lavere inflasjon Årsvekst i KPI Årsvekst i engrospriser ,8,,,,,,2,1,0,9,8,,,, Korte nominelle renter ligger på ca.,% - og det prises inn en viss tilstraming jan måneders interbankrente apr jul okt jan 200 Styringsrenten,8,,,,,,2,1,0,9,8,,,, apr jul okt jan apr jul

21 Britisk økonomi er inne i det 1. året med uavbrutt ekspansjon, og ledigheten er rekordlav. Sysselsettingen har falt litt de siste månedene 1,0 1,2 Men BNP-veksten har stagnert litt i det siste - og ligger nåpå ca 2 prosent Kvartalsvekst BNP (v.s.) Kvartalsvis BNP (h.s.) Ledigheten har falt til under prosent - men sysselsettingen har falt litt de siste månedene Sysselsetting (h.s.) 28,0 2, 1,00 0, 0, Indeks Ledighet (v.s.) 2,0 2, 2,0 2, Millioner personer 0,2 8 2,0 0, ,

22 Også aktivitetsindikatorene tilsier dempet vekst i Storbritannia, og boligprisene har stabilisert seg Indeks 0,0,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0 Men innkjøpssjefindeksene spriker - og kun industrien rapporterer om redusert aktivitet PMI tjenester PMI industri ,0,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0 Indeks GBP Husprisene begynner å stabilisere seg - etter å ha økt kraftig gjennom høykonjunkturen Halifax (v.s.) ODPM-indeksen (h.s.) Nationwide (v.s.) :02=100

23 Inflasjonen i Storbritannia ligger tett opp mot inflasjonsmålet. Styringsrenten ble kuttet til,% i juli, men det ventes ikke ytterligere rentekutt i 200, Inflasjonen ligger på 2 prosent - som er Bank of Englands inflasjonsmål, 9 Rentekurven har blitt invertert - med styringsrente litt over tiårs statsrente 9,0,0 8 Tiårsrente på statsobligasjoner 8 2, Årsvekst i KPI 2, 2,0 1, 1,0 2,0 1, 1,0 0, 0, Styringsrenten 0, ,

24 Etter et par kvartaler med lav vekst i Sverige, tok aktiviteten seg opp igjen i andre kvartal 200. Sysselsettingen har falt siden 2001 Kvartalsvis BNP i milliarder 200 SEK Kvartalsveksten har økt igjen - kvartalsveksten var 0, prosent i Q2 200 Kvartalsvekst BNP (h.s.) Kvartalsvis BNP (v.s.) , 1,0 1,2 1,00 0, 0,0 0,2 0,00-0, Ledigheten ligger på et høyt nivå - og synes å stabilisere seg på litt over % Sysselsetting (h.s.) Ledighet (v.s.) ,0,2,20,1,10,0,00,9,90 Personer

25 Indikatorer i Sverige var svake tidligere i år, men signalene i løpet av sommeren har vært litt bedre. Indeks Aktivitetsindikatorene har avtatt inn i men aktiviteten i industrien har tatt seg opp i det siste Sentimentsundersøkelse (v.s.) PMI industri (h.s.) ,0,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0,,0 2, Diffusjonsindeks Index Ledende indikatorer har steget i nye order har falt, men tok seg opp litt i mai Ledende indikator Nye ordrer =100

26 Inflasjonen er svært lav i Sverige, men tok seg litt opp i juni. Riksbanken tror inflasjonen blir lav fremover og har kuttet renten til 1,%. Vi tror neste trekk blir en økning i renten,,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, -1,0-1, Inflasjonen ligger lavere enn inflasjonsmålet - men den gjorde et hopp i juni Årsvekst i UND1X - kjerneinflasjonen Årsvekst i KPI ,,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, -1,0-1, Kilder: EcoWin og SKAGEN Fondeene Styringsrenten har blitt redusert til 1, prosent Tiårsrenten er,2 prosent Tiårs statsobligasjonsrente Styringsrenten

27 Norsk fastlandsøkonomi vokser med årlig rate på ca., prosent. BNP-utviklingen for totaløkonomien hemmes av et fall i produksjonsvolumet i Nordsjøen,,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, -1,0 BNP Fastlands-Norge - har hatt god vekst siden Q2 200 Kvartalsvis BNP (h.s.) Kvartalsvekst BNP (v.s.) Milliarder NOK 2002 per kvartal Milliarder 2002 NOK per kvartal 82, 80,0,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0, Offshore-BNP trekker ned totalveksten i BNP - BNP-tallene fanger kun opp volumveksten i produksjonen Kvartalsvis offshore-bnp (v.s.) Kvartalsvekst offshore-bnp (h.s.) , 10,0,,0 2, 0,0-2, -,0 -, -10,0-12,

28 Når man korrigerer for bedringen av bytteforholdet og netto kapitalinntekter fra utlandet, fremstår norsk økonomi som enda mer solid enn BNP-tallene gir inntrykk av 200-kroner Realdisponible inntekt (RDI) økte 8% i langt mer enn NNP, som er BNP minus kapitalslitet NNP per innbygger RDI per innbygger kroner Kilde: SKAGEN Fondene 200-NOK Levestandarden er høyere enn i Sveits - og veksten siden 1990 har vært like høy som i Irland RDI per inbygger i Norge RDI per innbygger i Sveits RDI per innbygger i Irland Kilde: SKAGEN Fondene

29 Produktivitetsveksten i næringslivet på fastlandet har vært omtrent på linje med den høye veksten i USA og Sverige 1 Produktiviteten Norge og USA - vokser i nesten samme tempo 1 1 Produktiviteten i Norge og Sverige - har også hatt en sammenfallende utvikling Indeks, Q 199 = USA, næringslivet Norge, næringslivet på fastlandet Indeks, Q 199 = 100 Indeks, Q 199 = Sverige, næringslivet Norge, næringslivet på fastlandet Indeks, Q 199 = Kilde: EcoWin, SKAGEN Fondene

30 Korrigert for kjøpekraftsutviklingen (endringen i bytteforholdet) er norsk produktivitetsvekst høyest i Norden Indeks, 199 Q = Norsk produktivitet målt i kjøpekraft BNP korrigert for bytteforholdet, per arbeidstime Totaløkonomien, snittvekst,1% Fastlandsøkonomien, snittvekst 2,9% Indeks, 199 Q = 100 Indeks, Q1 199 = Nordisk produktivitet målt i kjøpekraft BNP korrigert for bytteforholdet, per arbeidstime Finland Sverige Fastlands-Norge Danmark Indeks, Q1 199 = 100 Kilde: SKAGEN Fondene

31 Det norske arbeidsmarkedet er i bedring. Ledigheten synker og timeverkene øker Millioner personer 2,2 2,00 2,2 2,20 2,22 2,200 2,1 2,10 2,12 2,100 2,0 2,00 Ledigheten er klart avtagende - og sysselsettingen er svakt stigende Sysselsetting ifølge SSB (v.s.) Ledige eller på tiltak - Aetat (h.s) Tusen personer Millioner timer Timeverkene i fastlandsøkonomien - er inne i en positiv trend, men tilbakegang i Q1 200 Sysselsatte timeverk per kvartal Millioner timer Kilde: EcoWin, SKAGEN Fondene

32 Detaljomsetningen har vokst kraftig de siste kvartalene. Pga høy vekst i realdisponibel inntekt (RDI) vil forbruket trolig vokse mer enn BNP for fastlandsøkonomien fremover Milliarder 2002-kroner Detaljomsetningen gjorde et byks i Q men dette sier trolig ikke så mye om veksten i BNP Årlig fastlands-bnp (v.s.) Detaljomsetningsindeksen (h.s.) Kvartalsvis indeks Billioner 2000 NOK 1, 1, 1, 1, 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0, 0, 0, RDI og detaljomsetning til viser reklativt god samvariasjon Årlig detaljomsetningsindeks (h.s.) Realdisponibel inntekt, RDI (v.s.) Årlig indeks Kilder: SSB og SKAGEN Fondene Kilde: SKAGEN Fondene

33 Kredittveksten målt med K2 er tiltakende, men målt med K er veksten avdempet 20,0 1, 1,0 12, 10,0,,0 2, Kredittveksten fra innenlandske kilder er økende - med en annualisert månedsvekst på 9% i mai Månedsvekst i K2 i årlig rate Årsvekst i K ,0 1, 1,0 12, 10,0,,0 2, Samlet kredittvekst på fastlandet - K tar også med utenlandske kilder Årsvekst i K Kilde: Norges Bank og SKAGEN Fondene

34 Pengemengden har en årsvekst på ca. 10 prosent, men sammenhengen mellom pengemengde og prisnivå er uklar på kort sikt 0 Pengemengdeveksten har tatt seg opp - veksten i M2 i juni var 8,% fra juni Pengemengde og prisnivå - uklar sammenheng på kort sikt Årsveksten i M2 Årsveksten i M Årsveksten i KPI (h.s.) Årsveksten i M1 (v.s.) Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene

35 Etter å ha ligget under målet siden 2002, ventes inflasjonen av Norges Bank nå å tiltar mot 2, prosent i Målt med konsumdeflatoren har det ikke vært inflasjon siste året årsvekst i KPI-JAE,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0 Kjerneinflasjonen har kommet opp i 1,1 prosent - og ventes av Norges Bank å stige jevnt fremover Forventet av Norges Bank 0. juni Faktisk kjerneinflasjon,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0 årsvekst i KPI-JAE Indeks 12, 10,0 1, 1,0 12, 10,0 12, 12,0 To mål på prisnivået - ifølge konsumdeflatoren har det vært prisstabilitetsiste året Konsumdeflatoren (kvartalsvis) Konsumprisindeksen (KPI) 12, 10,0 1, 1,0 12, 10,0 12, 12,0 Indeks -0, -0, 122, 122, Kilder: EcoWin, Norges Bank og SKAGEN Fondene Kilder: EcoWin, SSB og SKAGEN Fondene

36 Inflasjonen har vært lav i hele Norden, men er nå svakt tiltakende. Noen land har vedvarende problemer med å få prisveksten opp på et ønsket nivå årsvekst,,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, Nordisk kjerneinflasjon er sammenfallende - på tross av ulike pengepolitiske regimer Danmark Finland Norge Sverige ,,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, årsvekst 1, 1,0 0, 0,0-0, -1,0-1, -2,0-2, -,0 Lavinflasjonsland - men disse landene har ikke eksplisitte inflasjonsmål Sveits Israel Singapore Japan -0, -1,0-1, -2,0-2, -,0 jan mar mai jul sep nov jan mar mai , 1,0 0, 0,0

37 Norges Bank økte styringsrenten 0. juni og gav signaler om ytterligere renteøkningen. En økning på 0,2 prosentpoeng kan komme 21. september eller 2. november,,,,,,2,1,0 2,9 2,8 2, 2, 2, 2, FRA-rentene har steget i løpet av juli - men har falt litt igjen de siste dagene jan FRA. pos, 12 måneder FRA. posisjon, måneder,,,,,,2,1,0 2,9 2,8 2, 2, 2, 2, feb mar apr mai jun jul aug 200,0,2,00,,0,2,00 2, 2,0 2,2 2,00 1, Norges Bank tror. mnd Nibor vil stige til,2% Fra 200 og utover er dette er over markedets forventninger Anslått. mnd. Nibor 0. juni Markedets forventninger 1. august ,0,2,00,,0,2,00 2, 2,0 2,2 2,00 1, Kilde: Norges Bank, Bloomberg og SKAGEN Fondene

38 Med ca. 2% global realrente og maksimalt 2,% inflasjonspåslag, er trolig,% for tiden et tak på langsiktig styringsrente,2,00,,0,2,00,,0,2,00 2, Lange renter er svært lave - med en moderat oppgang i juli, og en korreksjon ned igjen jun års statsrente sep 200 des 10-års statsrente,2,00,,0,2,00,,0,2,00 2, mar jun sep des mar jun Global realrenter ligger på ca. 2 prosent Nøytral stryingsrente ligger nå opp mot, prosent Styringsrenten Norsk inflasjon pluss amerikansk realrente Forventet inflasjon pluss realrente på 2 prosent

39 Kronen har styrket seg i det siste. Norges Bank antar nå at den vil ligge på et relativt sterkt nivå fremover. 8,0 8, 90,0 Effektiv kronekurs har styrket seg siden 200 Her målt med den valutakursindeksen I- Effektiv kronekurs (I-), invertert 8,0 8, 90,0 Indeks I- 92, 9,0 92, 9,0 Indeks I- 9, 9, 100,0 102, Norges Banks forventning 0. juni ,0 102, Kilder: EcoWin, Norges Bank og SKAGEN Fondene

40 Kronestyrkingen skyldes ikke bare økt forventet rentedifferanse. Også oljeprisen drar opp kronen. USD per fat Høyere oljepris har styrket kronen - selv om det meste av oljeinntektene går til oljefondet Brent Blend, 1. pos. (v.s.) Effektiv kronekurs (h.s.) , 90,0 92, 9,0 9, 100,0 102, 10,0 10, 110,0 112, 11,0 KKI - konkurransekursindeksen poeng Rentedifferanse mnd. frem i tid mot mot euro - har økt, og forklarer en del av styrkingen,0 Effektiv kronekurs (h.s.),,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, -1,0 Forventet rentedifferanse, NOK mot EUR (v.s.) ,0 92, 9,0 9, 100,0 102, 10,0 10, 110,0 112, 11,0 KKI - konkurransekursindeksen

41 Ordforklaringer Bruttoverdensproduktet (BVP) Sum av produksjon av varer og tjenester som blir skapt med kapital og arbeidskraft i verden i løpet av et år. I 200 var BVP ca 0 billioner kroner. BVP er lik verdens samlede inntekt, som kan forbrukes eller investeres. Reelt økte BVP,1 prosent fra 200 til 200. (Se nedenfor om reell vekst.) Bruttonasjonalproduktet (BNP) Sum av all produksjon av varer og tjenester ved hjelp av kapital og arbeidskraft lokalisert innenfor et lands grenser i løpet av en periode. Norsk BNP var 188 milliarder kroner i 200, og 9 milliarder kroner i første kvartal 200. Disse tallene refererer til BNP i løpende priser, også kalt nominelt BNP. Nominelt BNP økte 8,1 prosent fra 200 til 200 og 0, prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Reell vekst i BNP BNP kan øke pga. høyere priser eller høyere produksjonsvolum. Endring i volumvekst kalles reell vekst. Ved å bruke den samme prisen i to påfølgende perioder kan man måle volumendringen i BNP. Reell BNP økte 2,9 prosent fra 200 til 200 og 0, prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Nivået på reelt BNP kan beregnes ved å ta utgangspunkt i nominelle BNP et år og multiplisere med reell BNPvekst i påfølgende år. Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter nominelt BNP i 2002 ved beregning av reelt BNP. Reelt BNP var 19 milliarder kroner i 200. I første kvartal 200 var reelt BNP 9 milliarder kroner. BNP for fastlandsøkonomien BNP minus produksjon av olje- og gass og produksjon av tjenester i utenriks sjøfart. Reelt BNP for fastlandet økte med, prosent fra 200 til 200 og med 0,9 prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Offshore-BNP BNP minus Fastlands-BNP. Reelt offshore- BNP økte med 0, prosent fra 200 til 200, og falt med en 0,9 prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Reell vekst er et mål på volumveksten. Offshore-BNP fanger derfor ikke opp endringer i petroleumspriser eller tankrater. Nettonasjonalproduktet (NNP) BNP fratrukket kapitalslitet, dvs. verdiforringelsen på kapitalutstyret i løpet av en periode. Kapitalslitet var 22 milliarder kroner i 200, 1, prosent av BNP. SSB publiserer ikke kvartalstall for kapitalslitet. Reelt NNP måles på samme måte som reelt BNP. I 200 var reelt NNP 1 milliarder kroner, en økning på, prosent fra 200. Årlig vekstrate Kvartalsvekst omgjøres ofte til årsvekst. For eksempel var den reelle veksten i BNP 0,9 prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Dette tilsvarer en årlig vekstrate på, prosent.

42 Realdisponibel inntekt (RDI) Reelt NNP pluss netto overføringer til utlandet + netto kapitalinntekt fra utlandet + bytteforholdseffekten. Netto overføringer til utlandet er offentlige og private gaver til utlandet og lønn til gjestearbeidere. Netto kapitalinntekt er avkastning på kapital som er lokalisert utenfor landets grenser. Inntil nylig har denne posten vært negativ, men den antas å bli positiv fremover etter hvert som vi bygger opp en stor netto kapitalbeholdning i utlandet. Bytteforholdseffekten er netto inntekt fra en positiv eller negativ endring i eksportprisene i forhold til importprisene. I det siste har bytteforholdseffekten vært sterkt positiv. RDI var 11 milliarder kroner i 200, opp 8 prosent fra 200. I motsetning til ved utregning av reelt BNP, bruker SSB år 2000 som utgangspunkt for kalkulering av RDI. SSB vil publisere kvartalsvise tall for RDI fra mars 200. Produktivitet Reelt BNP per arbeidstime. I første kvartal 200 var produktiviteten 0 kroner per time, målt i 2002-kroner. Det var en økning på,2 prosent målt i årlig rate fra fjerde kvartal 200. I Fastlands-Norge var produktiviteten 0 kroner per time i første kvartal 200. En økning på,8 prosent i årlig rate fra fjerde kvartal 200. Kjøpekraftsjustert produktivitet Produktivitet justert for bytteforholdseffekten. Kjøpekraftsjustert produktivitet økte med en årlig vekstrate på,8 prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Utenom offshore-sektoren vokste kjøpekraftsjustert produktivitet med en årlig rate på 2,8 prosent i samme periode. Aktivitetsindikatorer Undersøkelser som gir tidlig informasjon om utviklingen i aktivitetsnivå og BNP. De mest brukte indikatorene internasjonalt er PMIundersøkelser. Man spør da innkjøpssjefene i utvalgte foretak om hvordan de vurderer bedriftens økonomiske aktivitet. Hvis PMIindeksen ligger over 0, er det et tegn på at økonomien ekspanderer. PMI-tall under 0 er et tegn på at aktiviteten synker. Det er PMI-indekser både for tjenesteproduserende og vareproduserende foretak. I USA utføres de mest kjente PMI-undersøkelsene av et institutt som heter ISM, og der kalles derfor PMI for ISM. En norsk PMI-undersøkelse kom i gang i 200, men har enda ikke fått stor oppmerksomhet. Noen økonomer tillegger detaljomsetningsindeksen vekt som en indikator på utviklingen i BNP. Andre viktige indikatorer internasjonalt er IFOindeksen i Tyskland, Tankan-indeksen i Japan og Chicago PMI som kommer før ISM-tallene i USA.

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. august Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil vokse i underkant av prosent i år. Veksten var, prosent i. Veksten forventes

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,19. oktober 00 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Hovedpunkter om internasjonal økonomi (I) Den globale økonomien vil vokse litt lavere i 00 enn i 00, da

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret januar,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse,, jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: EcoWin

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer

Økonomiske perspektiver. Figurer Økonomiske perspektiver Figurer Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag. februar 8 Boligmarkedet i USA Prisvekst i prosent 8 8-8 8 8 8 8 7 - Kilde: Reuters (EcoWin)

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Hovedstyremøte 26. mai 2004

Hovedstyremøte 26. mai 2004 Hovedstyremøte. mai Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8 9 9

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. mai BNP-vekst blant handelspartnerne. Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag. Kina 1) 8

Hovedstyremøte. 25. mai BNP-vekst blant handelspartnerne. Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag. Kina 1) 8 Hovedstyremøte. mai BNP-vekst blant handelspartnerne Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag Kina ) Verden ) handelspartnere ) 999 ) Kilde: IMF ) Kilde: Kvartalsvis endring i BNP USA, euroområdet

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. mars Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober. anslag januar 7 anslag februar.

Hovedstyremøte. 15. mars Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober. anslag januar 7 anslag februar. Hovedstyremøte. mars 7 Vekstanslag Consensus Forecasts 9 8 7 Verden 7 9 anslag oktober anslag oktober 8 anslag januar anslag januar 7 anslag februar anslag februar Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret mars,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall USD per euro, høyre akse,,, JPY per USD, venstre akse,, Hovedstyret mars Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret april,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall USD per euro, høyre akse,,,, JPY per USD, venstre akse, Hovedstyret april Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Region Nord. mai SG 5, Region Nord, Bodø Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6.

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6. Hovedstyremøte 7. juni 7 8 7 anslag mai anslag juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 8 8 anslag mai 7 anslag juni Asia uten Øst- Latin- Europa Amerika Verden Nord- Vest-

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret januar,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, USD per euro, høyre akse,, JPY per USD, venstre akse,, Hovedstyret januar Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv. Hovedstyremøte. desember BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før.. kv.. kv., USA Handelspartnere,, Sverige, -, Euroområdet -, - - Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Region Sør. mai SG 5, Region Sør, Kristiansand Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret oktober,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse,, Hovedstyret oktober Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Norges Banks konferanse om pengepolitikken. mars Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse)

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. april 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 8 7 7 8 anslag mars anslag april 7 anslag mars anslag april 8 Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Forskrift om pengepolitikken (1)

Forskrift om pengepolitikken (1) Forskrift om pengepolitikken (1) Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen.

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité. mai Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. - Variasjon KPI Inflasjonsmål ) Det

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Hovedstyremøte 11. august 2004

Hovedstyremøte 11. august 2004 Hovedstyremøte. august Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret mai,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,, JPY per USD, venstre akse USD per euro, høyre akse,, Hovedstyret mai, Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive valutakurser

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret desember. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Ålesund. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kvartal. kvartal -. kv.

Detaljer