Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter

2 Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk økonomi vil sannsynligvis vokse like mye i 200 som i 200, litt lavere enn prosent. Det er tegn til økende aktivitet i Japan, hvor veksten antas å bli ca. prosent. Veksten tar seg trolig opp også i Eurosonen i 200, spesielt i de største økonomiene. Noen av de mindre økonomiene, som har vokst svært bra i det siste, vil derimot få litt lavere vekst i 200. Samlet vekst i Eurosonen anslås til ca. 2, prosent i 200. Veksten forventes å bli i underkant av 10 prosent i Kina og ca. 8 prosent i India. Det blir også høy vekst i mange andre fremvoksende økonomier, selv om økt oljepris demper veksten i noen land. Den høye oljeprisen er i all hovedsak en konsekvens av kraftig økonomisk vekst som driver opp etterspørselen etter oljen og andre råvarer. Markedet antar at oljeprisen vil ligge på ca. $0 per fat frem til Global realrente har steget de siste månedene og ligger nå på ca 2 prosent. Realrenten ligger fremdeles på et svært lavt nivå, men den har blitt dratt litt opp av økte realinvesteringer. Norsk fastlandsøkonomi vil vokse med, prosent i 200, drevet av høy produktivitetsvekst og økt timeverksinnsats. Nasjonens samlede inntekt vil vokse enda høyere på grunn av oppgang i oljeproduksjonen og bedret bytteforhold ekportprisene stiger mer enn importprisene. Norsk inflasjon er svakt tiltagende, men Norges Bank vil være forsiktige i sin videre renteheving. Sannsynligvis øker styringsrenten til 2, prosent i løpet av andre halvår 200. Det forventes en ytterligere økning i renten til, prosent i løpet av 200. P.t. ligger nøytral styringsrente på ca., prosent. Det ventes ikke noen signifikant økning i de lange norske rentene i løpet av høsten. Kronekursen ventes å ligge omtrent på dagens nivå i siste halvdel av 200. Kronekursen holdes oppe av et sterkt bytteforhold og god vekst i norsk økonomi. Forventet stigning i styringsrenten i Norge relativt til utlandet bidrar også til å holde oppe kronekursen.

3 Bruttoverdensproduktet* økte,1% i 200. Indikatorer på økonomisk vekst i 200 viser ingen tegn til lavere aktivitet Indeks OECDs ledende indikator - ligger på et høy nivå og peker oppover Indeks Indeks,0 2, 0,0,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0 Global PMI signaliserer høy aktivitet - indekstall over 0 indikerer ekspansjon Global PMI, tjenesteproduksjon 2, Global PMI, industriproduksjon 0, ,0 2, 0,0,,0 2, 0,0,,0 Indeks Kilder: OECD og SKAGEN Fondene *Se ordforklaringer bak i presentasjonen

4 Den høye globale veksten trekker opp oljeprisen og råvareprisene. Markedet tror oljeprisen vil holde seg nær $0 per fat i lang tid fremover 0 Oljeprisen har gått kraftig opp de siste to årene - råvarer generelt er i en trend med økte priser 0 Oljemarkedet tror prisene vil holde seg høye - med en oljepris på ca. $0 til 2011, 100% økning siste året Indeks Brent futures, september-kontrakten (h.s.) CRB råvareindeks (v.s.) USD per fat USD per fat Brent futures, den lengste kontrakten Light crude futures, des USD per fat Kilder: EcoWin SKAGEN Fondene

5 Kraftig vekst drar opp etterspørselen etter kapital, men høy sparing holder nede den globale realrenten. Global realrente er svakt stigende og ligger nå på ca 2 prosent.,0,,0,,0 2, 2,0 1, 1,0 Renten på inflasjonsbeskyttede obligasjoner - ligger fortsatt svært lavt i Europa men har steget litt i USA Storbritannia - tiårsrente Frankrike - tyvefemårsrente USA - tiårsrente ,0,,0,,0 2, 2,0 1, 1,0 9 8 Lange nominelle renter har steget i sommer - fra svært lave nivåer, men har falt litt tilbake de siste dagene USA - tiår stat Tyskland - tiår stat Norge - tiår stat

6 Amerikansk økonomi er fortsatt i god vekst, drevet av høy produktivitetsvekst, som ligger godt over det historiske snittet på ca. 2 prosent per år Annualisert kvartalvis BNP i billioner 2000 USD 12, 12,0 11, 11,0 10, 10,0 9, 9,0 8, 8,0, BNP-veksten har vært positiv i 1 kvartaler - årlig vekstrate var, prosent i andre kvartal 200 Kvartalsvis BNP (v.s.) Kvartalsvekst BNP i årlig rate (h.s.) annulaisert vekst Produktivitetsveksten ligger høyt - men en årlig vekstrate på 2, prosent så langt i 200 Gjennomsnitt i de lange løp prosent annualisert vekst

7 Tjenesteproduksjonen ekspanderer sterkt i USA, og det er nå økt aktivitet i industrien. Sysselsettingen vokser jevnt 0 Tjenesteproduksjonen vokser mest - men nå tiltar også aktiviteten i industrien igjen ISM tjenesteproduksjon 0 112, 110,0 Sysselsettingen har økt siden men effektiv sysselsettingen en enda ikke på 2000 nivå 10, 10,0 Indeks 0 0 ISM vareproduksjon 0 0 Indeks Millioner personer 10, 10,0 102, 100,0 9, Sysselssatte personer (v.s.) Sysselsatte timeverk (h.s.) 102, 100,0 9, 9,0 92, Indeks 0 0 9,0 90,

8 Inflasjonen synes å ha stabilisert seg på 2 prosent, etter å ha falt de siste månedene. Federal Reserve vil trolig heve styringsrenten til,2 prosent i løpet av 200,2,00 2, 2,0 2,2 2,00 1, 1,0 1,2 1,00 0, Kjerneinflasjonen er svakt avtagende Federal reserve ønsker å holde inflasjonen på ca. 1,% Årsvekst i KPI Årsvekst i konsumdeflatoren ,2,00 2, 2,0 2,2 2,00 1, 1,0 1,2 1,00 0, Rentekurven flater ut - men de lange rentene har gått litt opp i løpet av sommeren Styringsrenten Tiårs statsrente

9 BNP-veksten i Eurosonen er avdempet, men den har tatt seg litt opp i 200 og det ventes litt høyere vekst fremover Annualisert kvartalsvis BNP i 199 EUR,,,,,2,1,0,9,8,,,,, Veksten i Eurosonen har har tatt seg litt opp igjen - så langt i 200 er årlig vekstrate 1, prosent Annualisert kvartalsvis BNP (v.s.) Kvartalsvekst BNP i årlig rate (h.s.) Milliarder 2000 EUR Tysk vekst har vært lav de siste årene - tegn til litt høyere vekst så langt i 200 Tyskland (h.s) Frankrike (v.s.) Milliarder 2000 EUR

10 Italiensk økonomi har kommet ut av resesjonen. Veksten er sterk i Spania, men ujevn i Nederland og Belgia Milliarder 199 EUR Italiensk økonomi kom ut av resesjonen i Q2 - belgisk økonomi har vokst svakt så langt i 200 Kvartalsvis BNP i Belgia (h.s.) Kvartalsvis BNP Italia (v.s.) Milliarder 2000 EUR Milliarder 2001 EUR 11, 11,0 11, 11,0 11, 11,0 112, 112,0 111, Det har vært jevn og sterk vekst i Spania - nederlandsk BNP økte kraftig igjen i Q2 Kvartalsvis BNP i Spania (h.s.) Kvartalsvis BNP i Nederland (v.s.) , 11,0 112, 110,0 10, 10,0 102, 100,0 9, Indeks, 2000=100

11 Indikatorene på den økonomiske aktiviteten i Eurosonen peker oppover Aktivitetssindikatorer peker oppover igjen - også i Tyskland og Frankrike Frankrike (v.s.) Belgia (h.s.) , 0,0, Innkjøpssjefindeksene tyder på økt aktivitet - både i tjeneste- og industrisektoren PMI tjenesteproduksjon 2, 0,0, 110 0,0,0 Indeks 10 - Indeks Indeks 2, 2, Indeks ,0 0,0 9-1,, 90 8 Tyskland, IFO -20-2,0 2, PMI vareproduksjon,0 2,

12 Ledigheten er høy men har nå begynt å falle. Og sysselsettingen i Eurosonen er svakt stigende 12, 12,0 11, 11,0 10, 10,0 9, 9,0 8, 8,0, Ledigheten har sunket under 9 prosent - gjennomsnittet dras opp av Tyskland og Frankrike Frankriket Eurosonen Frankrike Tyskland , 12,0 11, 11,0 10, 10,0 9, 9,0 8, 8,0, Millioner personer Sysselsettingen har begynt å ta seg opp igjen - etter et sterkt fall, spesielt i Tyskland Tyskland (h.s.) Spania (v.s.) Frankrike, næringslivet (v.s.) ,0 9,2 9,00 8, 8,0 8,2 8,00,,0,2 Millioner personer

13 Noen av de små landene i EU som har hatt svært høy vekst inntil nylig, har nå mindre aktivitetsvekst. Noe av dette kan skyldes høyere oljepris. Irsk og finsk økonomi har hatt sterk og stabil vekst - med en avdempning siden høsten 200 0,0 1 Estland og Latvias BNP har vokst % per år - men også her avtok veksten markert de siste kvartalene 2, Irsk kvartalsvis BNP (h.s.), 1 0,0 Billioner EUR Finsk kvartalsvis BNP (v.s.),0 2, 0,0 2, 2,0 Billioner EUR 199 Milliarder EEK Kvartalsvis BNP i Estland (v.s.) 2, 2,0 22, 20,0 Milliarder LTL , 10 Kvartalsvis BNP i Latvia (h.s.) 1, 29 20,0 9 1, Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene

14 Japansk økonomi har slitt med å komme ut av en langvarig stagnasjonsperiode, men det har vært god vekst så langt i 200, og indikatorene viser tegn til økende aktivitet Ann. kvartalsvis BNP i billioner 2002 JPY Stor volatilitet i Japans kvartalsvise vekstrate - men årlige vekstraten har vært, prosent første halvår Kvartalsvis BNP (v.s.) Kvartalsvekst i årlig rate (h.s.) Annualisert kvartalsvekst Indeks Tankan indeksen snudde oppover igjen i juni - og PMI for vareproduksjon indikerer ekspansjon PMI vareproduksjon (h.s.) Tankan-indeksen (v.s.) ,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0 Indeks

15 Inflasjonen i Eurosonen ligger i overkant av inflasjonsmålet. ECB vil trolig holde renten stabilt gjennom 200. De lange rentene er lave, men har tatt seg litt opp i sommer,0, Inflasjonen er litt i overkant av inflasjonsmålet - med et visst avvik mellom de ulike landene Spania,0,,0, ECB har holdt renten på 2 prosent i 2 år - obligasjonsrentene ligger på, prosent i Tyskland Tiårsrente tyske statspapir,0,,0,0,0,0 2, 2,0 EMU 2, 2,0,,0,,,0, 1, 1,0 Tyskland 1, 1,0,0 2, ECBs styringsrente,0 2, 0, 0, mai aug nov feb mai aug nov feb mai , ,0

16 Inflasjonen har ikke stabilisert seg i positivt territorium, og de korte rentene vil ligge nær null prosent ut 200. De lange rentene gått litt opp i løpet av sommeren. Indeks Japan har hatt deflasjon i år - og prisnivået er prosent lavere enn i 1998 Prisnivåvet (v.s.) Årsveksten i KPI (h.s.) ,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0 Nullrentepolitikken vedvarer på. året - men også japanske lange renter har gått litt opp i sommer Rente på tiårs statsobligasjoner Styringsrenten ,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0

17 Kinesisk økonomi vokser i et svært høyt tempo, med vareproduksjon som den mest ekspansive sektoren 10,00 9, 9,0 9,2 9,00 8, 8,0 Kinesisk BNP vokser over 9 prosent per år - og ingen tegn til avmatning av veksten Kvartalsvis BNP, år over år 10,00 9, 9,0 9,2 9,00 8, 8,0 2,0 22, 20,0 1, 1,0 12, 10,0 Vareproduksjonen trekker opp BNP-veksten - men en årsvekst i overkant av 1 prosent Månedlig vareproduksjon, år over år 2,0 22, 20,0 1, 1,0 12, 10,0 8,2 8,2,, 8,00 8,00,0,0,, 2, 2,, ,0 0, ,0

18 Kina gikk bort fra den gamle fastkurspolitikken i juli. En styrking av valutaen vil holde inflasjonen nede etter hvert som kinesisk økonomi fortsetter å vokse. 112, Inflasjonen har falt tilbake til 1,8 prosent - etter å ha vært oppom prosent i fjor 112, 8,0 Yuanen har steget fra 8,2 til ca. 8,10 per dollar - det er rom for en appresiering på 0, prosent per dag 8,0 Indeks - bevegelig basisår 110,0 10, 10,0 102, 100,0 9, 9,0 92, Årsvekst i produsentprisene Årsvekst i konsumprisene 110,0 10, 10,0 102, 100,0 9, 9,0 92, Indeks - bevegelig basisår USD/CNY 8,2 8,20 8,1 8,10 8,0 8,00,9 USD/CHY kursen USD/CHY. mnd "forward rate" 8,2 8,20 8,1 8,10 8,0 8,00,9 USD/CNY des 200 jan feb mar apr mai jun jul aug 200

19 Også Indias økonomi vokser raskt, og industriveksten tiltar Kvartalsveksten i India - ligger høyt, men er signifikant lavere enn i Kina Kvartalsvis BNP år over år Q1 Q Q1 Q Q1 Q Q1 Q Q1 Q år over år Vareproduksjonen dominerer ikke som i Kina - men trenden i vekstraten er sterkt stigende Månedlig vareproduksjonen, år over år år over år Kildre: EcoWin og SKAGEN Fondene

20 Inflasjonen i India er relativt høy men avtagende. Styringsrenten forventes å bli holdt på prosent ut 200,0,,0,,0,,0 2, 2,0 Indisk inflasjon er ustabil og relativt høy - men engroprisene indikerer lavere inflasjon Årsvekst i KPI Årsvekst i engrospriser ,8,,,,,,2,1,0,9,8,,,, Korte nominelle renter ligger på ca.,% - og det prises inn en viss tilstraming jan måneders interbankrente apr jul okt jan 200 Styringsrenten,8,,,,,,2,1,0,9,8,,,, apr jul okt jan apr jul

21 Britisk økonomi er inne i det 1. året med uavbrutt ekspansjon, og ledigheten er rekordlav. Sysselsettingen har falt litt de siste månedene 1,0 1,2 Men BNP-veksten har stagnert litt i det siste - og ligger nåpå ca 2 prosent Kvartalsvekst BNP (v.s.) Kvartalsvis BNP (h.s.) Ledigheten har falt til under prosent - men sysselsettingen har falt litt de siste månedene Sysselsetting (h.s.) 28,0 2, 1,00 0, 0, Indeks Ledighet (v.s.) 2,0 2, 2,0 2, Millioner personer 0,2 8 2,0 0, ,

22 Også aktivitetsindikatorene tilsier dempet vekst i Storbritannia, og boligprisene har stabilisert seg Indeks 0,0,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0 Men innkjøpssjefindeksene spriker - og kun industrien rapporterer om redusert aktivitet PMI tjenester PMI industri ,0,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0 Indeks GBP Husprisene begynner å stabilisere seg - etter å ha økt kraftig gjennom høykonjunkturen Halifax (v.s.) ODPM-indeksen (h.s.) Nationwide (v.s.) :02=100

23 Inflasjonen i Storbritannia ligger tett opp mot inflasjonsmålet. Styringsrenten ble kuttet til,% i juli, men det ventes ikke ytterligere rentekutt i 200, Inflasjonen ligger på 2 prosent - som er Bank of Englands inflasjonsmål, 9 Rentekurven har blitt invertert - med styringsrente litt over tiårs statsrente 9,0,0 8 Tiårsrente på statsobligasjoner 8 2, Årsvekst i KPI 2, 2,0 1, 1,0 2,0 1, 1,0 0, 0, Styringsrenten 0, ,

24 Etter et par kvartaler med lav vekst i Sverige, tok aktiviteten seg opp igjen i andre kvartal 200. Sysselsettingen har falt siden 2001 Kvartalsvis BNP i milliarder 200 SEK Kvartalsveksten har økt igjen - kvartalsveksten var 0, prosent i Q2 200 Kvartalsvekst BNP (h.s.) Kvartalsvis BNP (v.s.) , 1,0 1,2 1,00 0, 0,0 0,2 0,00-0, Ledigheten ligger på et høyt nivå - og synes å stabilisere seg på litt over % Sysselsetting (h.s.) Ledighet (v.s.) ,0,2,20,1,10,0,00,9,90 Personer

25 Indikatorer i Sverige var svake tidligere i år, men signalene i løpet av sommeren har vært litt bedre. Indeks Aktivitetsindikatorene har avtatt inn i men aktiviteten i industrien har tatt seg opp i det siste Sentimentsundersøkelse (v.s.) PMI industri (h.s.) ,0,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0,,0 2, Diffusjonsindeks Index Ledende indikatorer har steget i nye order har falt, men tok seg opp litt i mai Ledende indikator Nye ordrer =100

26 Inflasjonen er svært lav i Sverige, men tok seg litt opp i juni. Riksbanken tror inflasjonen blir lav fremover og har kuttet renten til 1,%. Vi tror neste trekk blir en økning i renten,,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, -1,0-1, Inflasjonen ligger lavere enn inflasjonsmålet - men den gjorde et hopp i juni Årsvekst i UND1X - kjerneinflasjonen Årsvekst i KPI ,,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, -1,0-1, Kilder: EcoWin og SKAGEN Fondeene Styringsrenten har blitt redusert til 1, prosent Tiårsrenten er,2 prosent Tiårs statsobligasjonsrente Styringsrenten

27 Norsk fastlandsøkonomi vokser med årlig rate på ca., prosent. BNP-utviklingen for totaløkonomien hemmes av et fall i produksjonsvolumet i Nordsjøen,,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, -1,0 BNP Fastlands-Norge - har hatt god vekst siden Q2 200 Kvartalsvis BNP (h.s.) Kvartalsvekst BNP (v.s.) Milliarder NOK 2002 per kvartal Milliarder 2002 NOK per kvartal 82, 80,0,,0 2, 0,0,,0 2, 0,0, Offshore-BNP trekker ned totalveksten i BNP - BNP-tallene fanger kun opp volumveksten i produksjonen Kvartalsvis offshore-bnp (v.s.) Kvartalsvekst offshore-bnp (h.s.) , 10,0,,0 2, 0,0-2, -,0 -, -10,0-12,

28 Når man korrigerer for bedringen av bytteforholdet og netto kapitalinntekter fra utlandet, fremstår norsk økonomi som enda mer solid enn BNP-tallene gir inntrykk av 200-kroner Realdisponible inntekt (RDI) økte 8% i langt mer enn NNP, som er BNP minus kapitalslitet NNP per innbygger RDI per innbygger kroner Kilde: SKAGEN Fondene 200-NOK Levestandarden er høyere enn i Sveits - og veksten siden 1990 har vært like høy som i Irland RDI per inbygger i Norge RDI per innbygger i Sveits RDI per innbygger i Irland Kilde: SKAGEN Fondene

29 Produktivitetsveksten i næringslivet på fastlandet har vært omtrent på linje med den høye veksten i USA og Sverige 1 Produktiviteten Norge og USA - vokser i nesten samme tempo 1 1 Produktiviteten i Norge og Sverige - har også hatt en sammenfallende utvikling Indeks, Q 199 = USA, næringslivet Norge, næringslivet på fastlandet Indeks, Q 199 = 100 Indeks, Q 199 = Sverige, næringslivet Norge, næringslivet på fastlandet Indeks, Q 199 = Kilde: EcoWin, SKAGEN Fondene

30 Korrigert for kjøpekraftsutviklingen (endringen i bytteforholdet) er norsk produktivitetsvekst høyest i Norden Indeks, 199 Q = Norsk produktivitet målt i kjøpekraft BNP korrigert for bytteforholdet, per arbeidstime Totaløkonomien, snittvekst,1% Fastlandsøkonomien, snittvekst 2,9% Indeks, 199 Q = 100 Indeks, Q1 199 = Nordisk produktivitet målt i kjøpekraft BNP korrigert for bytteforholdet, per arbeidstime Finland Sverige Fastlands-Norge Danmark Indeks, Q1 199 = 100 Kilde: SKAGEN Fondene

31 Det norske arbeidsmarkedet er i bedring. Ledigheten synker og timeverkene øker Millioner personer 2,2 2,00 2,2 2,20 2,22 2,200 2,1 2,10 2,12 2,100 2,0 2,00 Ledigheten er klart avtagende - og sysselsettingen er svakt stigende Sysselsetting ifølge SSB (v.s.) Ledige eller på tiltak - Aetat (h.s) Tusen personer Millioner timer Timeverkene i fastlandsøkonomien - er inne i en positiv trend, men tilbakegang i Q1 200 Sysselsatte timeverk per kvartal Millioner timer Kilde: EcoWin, SKAGEN Fondene

32 Detaljomsetningen har vokst kraftig de siste kvartalene. Pga høy vekst i realdisponibel inntekt (RDI) vil forbruket trolig vokse mer enn BNP for fastlandsøkonomien fremover Milliarder 2002-kroner Detaljomsetningen gjorde et byks i Q men dette sier trolig ikke så mye om veksten i BNP Årlig fastlands-bnp (v.s.) Detaljomsetningsindeksen (h.s.) Kvartalsvis indeks Billioner 2000 NOK 1, 1, 1, 1, 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0, 0, 0, RDI og detaljomsetning til viser reklativt god samvariasjon Årlig detaljomsetningsindeks (h.s.) Realdisponibel inntekt, RDI (v.s.) Årlig indeks Kilder: SSB og SKAGEN Fondene Kilde: SKAGEN Fondene

33 Kredittveksten målt med K2 er tiltakende, men målt med K er veksten avdempet 20,0 1, 1,0 12, 10,0,,0 2, Kredittveksten fra innenlandske kilder er økende - med en annualisert månedsvekst på 9% i mai Månedsvekst i K2 i årlig rate Årsvekst i K ,0 1, 1,0 12, 10,0,,0 2, Samlet kredittvekst på fastlandet - K tar også med utenlandske kilder Årsvekst i K Kilde: Norges Bank og SKAGEN Fondene

34 Pengemengden har en årsvekst på ca. 10 prosent, men sammenhengen mellom pengemengde og prisnivå er uklar på kort sikt 0 Pengemengdeveksten har tatt seg opp - veksten i M2 i juni var 8,% fra juni Pengemengde og prisnivå - uklar sammenheng på kort sikt Årsveksten i M2 Årsveksten i M Årsveksten i KPI (h.s.) Årsveksten i M1 (v.s.) Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene

35 Etter å ha ligget under målet siden 2002, ventes inflasjonen av Norges Bank nå å tiltar mot 2, prosent i Målt med konsumdeflatoren har det ikke vært inflasjon siste året årsvekst i KPI-JAE,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0 Kjerneinflasjonen har kommet opp i 1,1 prosent - og ventes av Norges Bank å stige jevnt fremover Forventet av Norges Bank 0. juni Faktisk kjerneinflasjon,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0 årsvekst i KPI-JAE Indeks 12, 10,0 1, 1,0 12, 10,0 12, 12,0 To mål på prisnivået - ifølge konsumdeflatoren har det vært prisstabilitetsiste året Konsumdeflatoren (kvartalsvis) Konsumprisindeksen (KPI) 12, 10,0 1, 1,0 12, 10,0 12, 12,0 Indeks -0, -0, 122, 122, Kilder: EcoWin, Norges Bank og SKAGEN Fondene Kilder: EcoWin, SSB og SKAGEN Fondene

36 Inflasjonen har vært lav i hele Norden, men er nå svakt tiltakende. Noen land har vedvarende problemer med å få prisveksten opp på et ønsket nivå årsvekst,,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, Nordisk kjerneinflasjon er sammenfallende - på tross av ulike pengepolitiske regimer Danmark Finland Norge Sverige ,,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, årsvekst 1, 1,0 0, 0,0-0, -1,0-1, -2,0-2, -,0 Lavinflasjonsland - men disse landene har ikke eksplisitte inflasjonsmål Sveits Israel Singapore Japan -0, -1,0-1, -2,0-2, -,0 jan mar mai jul sep nov jan mar mai , 1,0 0, 0,0

37 Norges Bank økte styringsrenten 0. juni og gav signaler om ytterligere renteøkningen. En økning på 0,2 prosentpoeng kan komme 21. september eller 2. november,,,,,,2,1,0 2,9 2,8 2, 2, 2, 2, FRA-rentene har steget i løpet av juli - men har falt litt igjen de siste dagene jan FRA. pos, 12 måneder FRA. posisjon, måneder,,,,,,2,1,0 2,9 2,8 2, 2, 2, 2, feb mar apr mai jun jul aug 200,0,2,00,,0,2,00 2, 2,0 2,2 2,00 1, Norges Bank tror. mnd Nibor vil stige til,2% Fra 200 og utover er dette er over markedets forventninger Anslått. mnd. Nibor 0. juni Markedets forventninger 1. august ,0,2,00,,0,2,00 2, 2,0 2,2 2,00 1, Kilde: Norges Bank, Bloomberg og SKAGEN Fondene

38 Med ca. 2% global realrente og maksimalt 2,% inflasjonspåslag, er trolig,% for tiden et tak på langsiktig styringsrente,2,00,,0,2,00,,0,2,00 2, Lange renter er svært lave - med en moderat oppgang i juli, og en korreksjon ned igjen jun års statsrente sep 200 des 10-års statsrente,2,00,,0,2,00,,0,2,00 2, mar jun sep des mar jun Global realrenter ligger på ca. 2 prosent Nøytral stryingsrente ligger nå opp mot, prosent Styringsrenten Norsk inflasjon pluss amerikansk realrente Forventet inflasjon pluss realrente på 2 prosent

39 Kronen har styrket seg i det siste. Norges Bank antar nå at den vil ligge på et relativt sterkt nivå fremover. 8,0 8, 90,0 Effektiv kronekurs har styrket seg siden 200 Her målt med den valutakursindeksen I- Effektiv kronekurs (I-), invertert 8,0 8, 90,0 Indeks I- 92, 9,0 92, 9,0 Indeks I- 9, 9, 100,0 102, Norges Banks forventning 0. juni ,0 102, Kilder: EcoWin, Norges Bank og SKAGEN Fondene

40 Kronestyrkingen skyldes ikke bare økt forventet rentedifferanse. Også oljeprisen drar opp kronen. USD per fat Høyere oljepris har styrket kronen - selv om det meste av oljeinntektene går til oljefondet Brent Blend, 1. pos. (v.s.) Effektiv kronekurs (h.s.) , 90,0 92, 9,0 9, 100,0 102, 10,0 10, 110,0 112, 11,0 KKI - konkurransekursindeksen poeng Rentedifferanse mnd. frem i tid mot mot euro - har økt, og forklarer en del av styrkingen,0 Effektiv kronekurs (h.s.),,0 2, 2,0 1, 1,0 0, 0,0-0, -1,0 Forventet rentedifferanse, NOK mot EUR (v.s.) ,0 92, 9,0 9, 100,0 102, 10,0 10, 110,0 112, 11,0 KKI - konkurransekursindeksen

41 Ordforklaringer Bruttoverdensproduktet (BVP) Sum av produksjon av varer og tjenester som blir skapt med kapital og arbeidskraft i verden i løpet av et år. I 200 var BVP ca 0 billioner kroner. BVP er lik verdens samlede inntekt, som kan forbrukes eller investeres. Reelt økte BVP,1 prosent fra 200 til 200. (Se nedenfor om reell vekst.) Bruttonasjonalproduktet (BNP) Sum av all produksjon av varer og tjenester ved hjelp av kapital og arbeidskraft lokalisert innenfor et lands grenser i løpet av en periode. Norsk BNP var 188 milliarder kroner i 200, og 9 milliarder kroner i første kvartal 200. Disse tallene refererer til BNP i løpende priser, også kalt nominelt BNP. Nominelt BNP økte 8,1 prosent fra 200 til 200 og 0, prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Reell vekst i BNP BNP kan øke pga. høyere priser eller høyere produksjonsvolum. Endring i volumvekst kalles reell vekst. Ved å bruke den samme prisen i to påfølgende perioder kan man måle volumendringen i BNP. Reell BNP økte 2,9 prosent fra 200 til 200 og 0, prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Nivået på reelt BNP kan beregnes ved å ta utgangspunkt i nominelle BNP et år og multiplisere med reell BNPvekst i påfølgende år. Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter nominelt BNP i 2002 ved beregning av reelt BNP. Reelt BNP var 19 milliarder kroner i 200. I første kvartal 200 var reelt BNP 9 milliarder kroner. BNP for fastlandsøkonomien BNP minus produksjon av olje- og gass og produksjon av tjenester i utenriks sjøfart. Reelt BNP for fastlandet økte med, prosent fra 200 til 200 og med 0,9 prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Offshore-BNP BNP minus Fastlands-BNP. Reelt offshore- BNP økte med 0, prosent fra 200 til 200, og falt med en 0,9 prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Reell vekst er et mål på volumveksten. Offshore-BNP fanger derfor ikke opp endringer i petroleumspriser eller tankrater. Nettonasjonalproduktet (NNP) BNP fratrukket kapitalslitet, dvs. verdiforringelsen på kapitalutstyret i løpet av en periode. Kapitalslitet var 22 milliarder kroner i 200, 1, prosent av BNP. SSB publiserer ikke kvartalstall for kapitalslitet. Reelt NNP måles på samme måte som reelt BNP. I 200 var reelt NNP 1 milliarder kroner, en økning på, prosent fra 200. Årlig vekstrate Kvartalsvekst omgjøres ofte til årsvekst. For eksempel var den reelle veksten i BNP 0,9 prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Dette tilsvarer en årlig vekstrate på, prosent.

42 Realdisponibel inntekt (RDI) Reelt NNP pluss netto overføringer til utlandet + netto kapitalinntekt fra utlandet + bytteforholdseffekten. Netto overføringer til utlandet er offentlige og private gaver til utlandet og lønn til gjestearbeidere. Netto kapitalinntekt er avkastning på kapital som er lokalisert utenfor landets grenser. Inntil nylig har denne posten vært negativ, men den antas å bli positiv fremover etter hvert som vi bygger opp en stor netto kapitalbeholdning i utlandet. Bytteforholdseffekten er netto inntekt fra en positiv eller negativ endring i eksportprisene i forhold til importprisene. I det siste har bytteforholdseffekten vært sterkt positiv. RDI var 11 milliarder kroner i 200, opp 8 prosent fra 200. I motsetning til ved utregning av reelt BNP, bruker SSB år 2000 som utgangspunkt for kalkulering av RDI. SSB vil publisere kvartalsvise tall for RDI fra mars 200. Produktivitet Reelt BNP per arbeidstime. I første kvartal 200 var produktiviteten 0 kroner per time, målt i 2002-kroner. Det var en økning på,2 prosent målt i årlig rate fra fjerde kvartal 200. I Fastlands-Norge var produktiviteten 0 kroner per time i første kvartal 200. En økning på,8 prosent i årlig rate fra fjerde kvartal 200. Kjøpekraftsjustert produktivitet Produktivitet justert for bytteforholdseffekten. Kjøpekraftsjustert produktivitet økte med en årlig vekstrate på,8 prosent fra fjerde kvartal 200 til første kvartal 200. Utenom offshore-sektoren vokste kjøpekraftsjustert produktivitet med en årlig rate på 2,8 prosent i samme periode. Aktivitetsindikatorer Undersøkelser som gir tidlig informasjon om utviklingen i aktivitetsnivå og BNP. De mest brukte indikatorene internasjonalt er PMIundersøkelser. Man spør da innkjøpssjefene i utvalgte foretak om hvordan de vurderer bedriftens økonomiske aktivitet. Hvis PMIindeksen ligger over 0, er det et tegn på at økonomien ekspanderer. PMI-tall under 0 er et tegn på at aktiviteten synker. Det er PMI-indekser både for tjenesteproduserende og vareproduserende foretak. I USA utføres de mest kjente PMI-undersøkelsene av et institutt som heter ISM, og der kalles derfor PMI for ISM. En norsk PMI-undersøkelse kom i gang i 200, men har enda ikke fått stor oppmerksomhet. Noen økonomer tillegger detaljomsetningsindeksen vekt som en indikator på utviklingen i BNP. Andre viktige indikatorer internasjonalt er IFOindeksen i Tyskland, Tankan-indeksen i Japan og Chicago PMI som kommer før ISM-tallene i USA.

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 07

Pengepolitisk rapport 3 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 oktober Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien Macro Research 23 oktober 2014 Konjunkturrapport Snart tom for bensin Fall i olje- og gassinvesteringene Svakere vekst i fastlandsøkonomien Ingen renteheving, kanskje kutt Volatil krone, risiko for videre

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s Banks representantskapsmøte torsdag. februar 8. Det er år siden Henrik Wergeland ble født. Han hadde i perioder sitt virke nettopp

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer